- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / bg-BG.rc
index b3775c6..d90af82 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Ïðîìÿíà",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Remove from Registry", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",  ID_REFRESH
        END
@@ -42,45 +42,45 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Ïðîìÿíà",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Remove from Registry", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",   ID_REFRESH
        END
 END
 
-IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
+IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Settings"
+CAPTION "Íàñòðîéêè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "General", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Save window position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Update the list of accessible programs at start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Log of installation and removal of programs", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Îáùè", -1, 4, 2, 244, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Ñúõðàíÿâàíå ðàçïîëîæåíèåòî íà ïðîçîðåöà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
+       AUTOCHECKBOX "Îá&íîâÿâàíå íà ñïèñúêà ñ äîñòúïíèòå ïðèëîæåíèÿ ïðè ïóñêàíå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Âïèñâàíå íà ñëàãàíèÿòà è ìàõàíèÿòà íà ïðèëîæåíèÿ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
 
-       GROUPBOX "Downloading", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Folder for downloadings:", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Ñâàëÿíå", -1, 4, 65, 244, 51
+       LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëåíèòå ôàéëîâå", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Choose", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Delete installers of programs after installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "Èç&áîð", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "Ñëåä ñëàãàíå, èçïîëçâàíèòå ôàéëîâå äà ñå èçòðèâàò", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Default", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Program installation"
+CAPTION "Ñëàãàíå íà ïðèëîæåíèå"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Install from a disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Download and install", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "Ñëàãàíå îò îïòè÷åí íîñèòåë", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Ñâàëÿíå è ñëàãàíå", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
-       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 86, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
@@ -98,7 +98,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 CAPTION "Çà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
+       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
        PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
@@ -159,7 +159,7 @@ BEGIN
        IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
        IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
        IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Ãðàôèêà"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "ãðàôèêà"
        IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
        IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
        IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
@@ -177,17 +177,17 @@ BEGIN
        IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
        IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
        IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò íà ïðèëîæåíèÿòà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
        IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíè"
+       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíî"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
        IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
        IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Choose a folder which will be used for downloading of programs:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "You have specified a nonexistent folder!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""ReactOS Applications Manager""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Are you sure you want to delete the data on the installed program from the registry?"
-       IDS_INFORMATION "Information"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Unable to remove data on the program from the registry!"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Èçáåðåòå ïàïêà, â êîÿòî äà ñå ñâàëÿò ïðèëîæåíèÿòà:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Óêàçàëè ñòå íåñúñøåñòâóâàùà ïàïêà!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Óâåðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå äàííèòå çà ñëîæåíîòî ïðèëîæåíèå îò ðåãèñòúðà?"
+       IDS_INFORMATION "Ñâåäåíèÿ"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Ïðåìàõâàíåòî íà äàííèòå çà ïðèëîæåíèåòî îò ðåãèñòúðà å íåâúçìîæíî!"
 END