Sync with trunk r47367
[reactos.git] / base / applications / regedit / lang / cs-CZ.rc
index 8f36dad..b412af4 100644 (file)
@@ -54,8 +54,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Exportovat do souboru registru...",    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
 
         MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Load Hive...",                                ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
-               MENUITEM "Unload Hive...",                              ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Naèíst strom registru...",                            ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Uvolnit strom registru...",                           ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
                MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Pøipojit sí\9dový registr...",
                                                 ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
@@ -79,19 +79,19 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Øetìzec",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "&Binární hodnota",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&Hodnota DWORD",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-                       MENUITEM "&Multi-String Value",                 ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-                       MENUITEM "&Expandable String Value",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",                      ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Roz\9aiøitelná øetìzcová hodnota",     ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Oprávnìní...",              ID_EDIT_PERMISSIONS
+        MENUITEM "Oprá&vnìní...",              ID_EDIT_PERMISSIONS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Odstranit\tDel",                ID_EDIT_DELETE
         MENUITEM "&Pøejmenovat",                     ID_EDIT_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Z&kopírovat název klíèe",              ID_EDIT_COPYKEYNAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Hledat\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND
-        MENUITEM "Hledat &dal\9aí\tF3",              ID_EDIT_FINDNEXT
+        MENUITEM "&Najít\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "Najít &dal\9aí\tF3",              ID_EDIT_FINDNEXT
     END
     POPUP "&Zobrazit"
     BEGIN
@@ -103,10 +103,8 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Oblíbené"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Pøidat k oblíbeným",          ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES
-        , GRAYED
-        MENUITEM "&Odebrat z oblíbených",           ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
-        , GRAYED
+        MENUITEM "&Pøidat k oblíbeným",          ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES, GRAYED
+        MENUITEM "&Odebrat z oblíbených",           ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE, GRAYED
     END
     POPUP "&Nápovìda"
     BEGIN
@@ -135,32 +133,32 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Øetìzec",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "&Binární hodnota",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&Hodnota DWORD",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "&Multi-String Value",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "&Expandable String Value",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Roz\9aiøitelná øetìzcová hodnota",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
   END
   POPUP ""
   BEGIN
-        MENUITEM "Expand/Collapse",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH
-        POPUP "&New"
+        MENUITEM "Rozbalit/Sbalit",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH
+        POPUP "&Nový"
         BEGIN
-            MENUITEM "&Key",                        ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM "&Klíè",                        ID_EDIT_NEW_KEY
             MENUITEM SEPARATOR
-            MENUITEM "&String Value",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-            MENUITEM "&Binary Value",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "&DWORD Value",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-            MENUITEM "&Multi-String Value",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "&Expandable String Value",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Øetìzec",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binární hodnota",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&Hodnota DWORD",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Roz\9aiøitelná øetìzcová hodnota",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
-        MENUITEM "&Find",                           ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "&Najít",                           ID_EDIT_FIND
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Delete",                         ID_TREE_DELETE
-        MENUITEM "&Rename",                         ID_TREE_RENAME
+        MENUITEM "&Odstranit",                         ID_TREE_DELETE
+        MENUITEM "&Pøejmenovat",                         ID_TREE_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Export",                         ID_TREE_EXPORT
-        MENUITEM "&Permissions...",                 ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
+        MENUITEM "&Exportovat",                         ID_TREE_EXPORT
+        MENUITEM "Oprá&vnìní...",                 ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Copy Key Name",                  ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM "Z&kopírovat název klíèe",                  ID_EDIT_COPYKEYNAME
   END
 END
 
@@ -287,22 +285,22 @@ BEGIN
     ID_EDIT_DELETE          "Sma\9ee výbìr"
     ID_EDIT_RENAME          "Pøejmenuje výbìr"
     ID_EDIT_COPYKEYNAME     "Zkopíruje název klíèe do schránky"
-    ID_EDIT_FIND            "Hledá textový øetìzec v klíèi, polo\9ekách, nebo datech"
-    ID_EDIT_FINDNEXT        "Hledá dal\9aí výskyt textu zadaného v pøedchozím hledání"
+    ID_EDIT_FIND            "Vyhledá textový øetìzec v klíèi, polo\9ekách, nebo datech"
+    ID_EDIT_FINDNEXT        "Vyhledá dal\9aí výskyt textu zadaného v pøedchozím hledání"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_ERROR              "Chyba"
-    IDS_WARNING                    "Upozornìní"
-    IDS_BAD_KEY             "Can't query key '%s'"
+    IDS_ERROR               "Chyba"
+    IDS_WARNING             "Upozornìní"
+    IDS_BAD_KEY             "Nelze se dotázat klíèe '%s'"
     IDS_BAD_VALUE           "Nelze se dotázat polo\9eky '%s'"
     IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Nelze upravovat klíèe tohoto typu (%ld)"
     IDS_TOO_BIG_VALUE       "Polo\9eka je pøíli\9a velká (%ld)"
     IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Polo\9eky typu REG_MULTI_SZ nemohou obsahovat prázdné øetezce.\nPrázdné øetìzce byly odebrány ze seznamu."
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Are you sure you want to delete this key?"
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Are you sure you want to delete these keys?"
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Confirm Key Delete"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Opravdu chcete odstranit tento klíè?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Opravdu chcete odstranit tyto klíèe?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Potvrzení smazání klíèe"
     IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Opravdu chcete odstranit tuto polo\9eku?"
     IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Opravdu chcete odstranit tyto polo\9eky?"
     IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Potvrzení odstranìní polo\9eky"
@@ -310,8 +308,8 @@ BEGIN
     IDS_ERR_DELETEVALUE     "Nelze odstranit v\9aechny vybrané polo\9eky!"
     IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "Chyba pøi pøejmenování polo\9eky"
     IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Nelze pøejmenovat %s. Vybraná polo\9eka je prázdná. Vyzkou\9aejte jiný název."
-    IDS_NEW_KEY             "New Key #%d"
-    IDS_NEW_VALUE           "New Value #%d"
+    IDS_NEW_KEY             "Nový klíè #%d"
+    IDS_NEW_VALUE           "Nová hodnota #%d"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -328,7 +326,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_FLT_REGFILE         "Registration File"
+    IDS_FLT_REGFILE         "Soubor registru"
     IDS_FLT_REGFILES        "Soubory registru"
     IDS_FLT_REGFILES_FLT    "*.reg"
     IDS_FLT_REGEDIT4        "Soubory registru Win9x/NT4 (REGEDIT4)"
@@ -362,10 +360,10 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_EXPAND                     "&Expand"
-  IDS_COLLAPSE                   "&Collapse"
-  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Go to '%s'"
-  IDS_FINISHEDFIND               "Finished searching through the registry."
+  IDS_EXPAND                     "&Rozbalit"
+  IDS_COLLAPSE                   "&Sbalit"
+  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Jít na '%s'"
+  IDS_FINISHEDFIND               "Prohledávání registru bylo dokonèeno."
 END
 
 /*****************************************************************/
@@ -376,70 +374,69 @@ END
  */
 
 IDD_EXPORTRANGE DIALOGEX DISCARDABLE  50, 50, 370, 50
-STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |
-    WS_BORDER
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   GROUPBOX "Export Range",IDC_STATIC,2,0,366,48
-   CONTROL "&All",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
-   CONTROL "S&elected Branch",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
+   GROUPBOX "Rozsah exportu",IDC_STATIC,2,0,366,48
+   CONTROL "&V\9ae",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
+   CONTROL "V&ybraná vìtev",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
    EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12
 END
 
 IDD_ADDFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 186, 46
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Add to Favorites"
+CAPTION "Pøidat do Oblíbených"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14
-    PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,129,24,50,14
-    LTEXT           "&Favorite Name:",IDC_STATIC,7,7,70,10
+    PUSHBUTTON      "Storno",IDCANCEL,129,24,50,14
+    LTEXT           "&Název oblíbené polo\9eky:",IDC_STATIC,7,7,70,10
     EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_REMOVEFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 164, 135
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Remove Favorites"
+CAPTION "Odebrat z Oblíbených"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14
-    PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,7,114,50,14
+    PUSHBUTTON      "Storno",IDCANCEL,7,114,50,14
     CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST |
                     WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90
-    LTEXT           "Select Favorite(s):",IDC_STATIC,7,7,99,12
+    LTEXT           "Vyberte Oblíbené:",IDC_STATIC,7,7,99,12
 END
 
 IDD_FIND DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 82
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Find"
+CAPTION "Najít"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON   "&Find Next",IDOK,197,7,50,14
-    PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,197,24,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Najít &dal\9aí",IDOK,197,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Storno",IDCANCEL,197,24,50,14
     GROUPBOX        "Look at",IDC_STATIC,7,25,63,51
-    LTEXT           "Fi&nd what:",IDC_STATIC,7,8,37,10
+    LTEXT           "&Najít:",IDC_STATIC,7,8,37,10
     EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
-    CONTROL         "&Keys",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Klíèe",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,36,35,8
-    CONTROL         "&Values",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Hodnoty",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,48,36,8
     CONTROL         "&Data",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,14,60,42,8
-    CONTROL         "Match &whole string only",IDC_MATCHSTRING,"Button",
+    CONTROL         "Hledat pouze &celý øetìzec",IDC_MATCHSTRING,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13
-    CONTROL         "Match &case",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Rozli\9aovat &velikost písmen",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,83,48,90,12
 END
 
 IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP |
     WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Find"
+CAPTION "Najít"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
-    DEFPUSHBUTTON   "&Cancel",IDCANCEL,93,29,45,14
-    LTEXT           "Searching the registry...",IDC_STATIC,33,12,83,8
+    DEFPUSHBUTTON   "Storno",IDCANCEL,93,29,45,14
+    LTEXT           "Probíhá prohledávání registru...",IDC_STATIC,33,12,83,8
 END
 
 /*