* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / screensavers / logon / lang / ru-RU.rc
index e21c792..82a8c14 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_DESCRIPTION "Çàñòàâêà ""Âõîä â ñèñòåìó"""
-    IDS_TEXT        "Ýòà çàñòàâêà íå èìååò íàñòðàèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ."
+    IDS_DESCRIPTION "Заставка ""Вход в систему"""
+    IDS_TEXT        "Эта заставка не имеет настраиваемых параметров."
 END