* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / pl-PL.rc
index 31c9513..b2efea3 100644 (file)
@@ -1,10 +1,12 @@
 /*
- * translation by xrogers
- * xxrogers@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- * http://rogers.cyberdusk.pl/
- * update - niski (bjauy@o2.pl)
- */
+  *    translation by xrogers
+  *    xxrogers@users.sourceforge.net
+  *    https://sourceforge.net/projects/reactospl
+  *    http://rogers.cyberdusk.pl/
+  *    update - niski (bjauy@o2.pl)
+  *    updated by Caemyr (Olaf Siejka), Mar 2011
+  *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -14,8 +16,8 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Witaj w Kreatorze instalacji ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Nie mo¿esz zainstalowaæ ReactOS bezpo\9crednio! Uruchom ponownie komputer z tej p³yty aby zainstalowaæ ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
-    LTEXT "Naci\9cnij przycisk aby zakoñczyæ pracê Instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Obecnie nie możesz zainstalować ReactOS bezpośrednio! Uruchom ponownie komputer z tej płyty, aby zainstalować ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Naciśnij przycisk aby zakończyć pracę Instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
@@ -24,11 +26,11 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
-    CONTROL "Jêzyk instalacji:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
+    CONTROL "Język instalacji:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
     CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
-    CONTROL "Uk³ad klawiatury:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
+    CONTROL "Układ klawiatury:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
     CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
-    LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby wybraæ rodzaj instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
+    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby wybrać rodzaj instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
 END
 
 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
@@ -38,8 +40,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Rodzaj instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
     CONTROL "Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
-    CONTROL "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcze\9cniej ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
-    LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby zmieniæ ustawienia sprzêtu.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
+    CONTROL "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcześniej ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
+    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby zmienić ustawienia sprzętu.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
@@ -47,14 +49,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Ustawienia sprzêtu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    CONTROL "Ustawienia sprzętu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
     LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 150, 80
     LTEXT "Ekran:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 150, 80
     LTEXT "Klawiatura:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 150, 80
-    LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby ustaliæ miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby ustalić miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
@@ -64,30 +66,30 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Partycja dla instalacji ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
     LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
-    PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
+    PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
+    PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
     PUSHBUTTON "s&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
-    LTEXT "Naci\9cnij Dalej aby rozpocz¹æ proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    LTEXT "Naciśnij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
 IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 90
 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
-CAPTION "Stwórz partycjê"
+CAPTION "Stwórz partycję"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
-    CONTROL "Stwórz i sformatuj partycjê",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
+    CONTROL "Stwórz i sformatuj partycję",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
     LTEXT "Rozmiar:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
     EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
     LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
-    LTEXT "System plików:",IDC_STATIC,13,46,35,9
+    LTEXT "System plików:",IDC_STATIC,13,46,35,9
     CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
     PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Anuluj",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
 END
 
-IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 105
+IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 116
 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
 CAPTION "Zaawansowane ustawienia partycji"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -95,12 +97,13 @@ BEGIN
     CONTROL "Folder instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
 
-    CONTROL "Instalacja bootloadera", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,41
+    CONTROL "Instalacja bootloadera", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
 
-    CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
-    CONTROL "Pomiñ wgrywanie bootloadera", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,57,278,11
-    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
+    CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
+    CONTROL "Pomiń wgrywanie bootloadera", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -109,7 +112,7 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Podsumowanie instalacji", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Kliknij Dalej aby rozpocz¹æ proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    LTEXT "Kliknij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -118,7 +121,7 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Instalacja", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Instalacja plików...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
+    LTEXT "Instalacja plików...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
     CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
             PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
@@ -126,34 +129,34 @@ END
 
 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Koñczenie instalacji ReactOS"
+CAPTION "Kończenie instalacji ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Koñczenie pierwszego etapu instalacji ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Pierwszy etap instalacji ReactOS zosta³ pomy\9clnie zakoñczony.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
+    CONTROL "Kończenie pierwszego etapu instalacji ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    LTEXT "Pierwszy etap instalacji ReactOS został pomyślnie zakończony.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
  
-    LTEXT "Po klikniêciu Zakoñcz ten komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
+    LTEXT "Po kliknięciu na Zakończ ten komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Je\9cli w napêdzie jest p³yta CD, wyci¹gnij j¹. Nastêpnie naci\9cnij Zakoñcz aby uruchomiæ ponownie Twój komputer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Jeśli w napędzie jest płyta CD, wyciągnij ją. Następnie naciśnij Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LANGTITLE       "Wybór jêzyka"
-    IDS_LANGSUBTITLE    "Wybierz jêzyk instalacji i docelowego systemu."
+    IDS_LANGTITLE       "Wybór języka"
+    IDS_LANGSUBTITLE    "Wybierz język instalacji i docelowego systemu."
     IDS_TYPETITLE       "Witamy w Instalatorze ReactOS"
     IDS_TYPESUBTITLE    "Wybierz typ instalacji."
-    IDS_DEVICETITLE     "Ustawienia podstawowych urz¹dzeñ"
-    IDS_DEVICESUBTITLE  "Zmieñ ustawienia ekranu i klawiatury."
-    IDS_DRIVETITLE      "Ustaw partycjê instalacji i folder systemowy"
+    IDS_DEVICETITLE     "Ustawienia podstawowych urządzeń"
+    IDS_DEVICESUBTITLE  "Zmień ustawienia ekranu i klawiatury."
+    IDS_DRIVETITLE      "Ustaw partycję instalacji i folder systemowy"
     IDS_DRIVESUBTITLE   "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i bootloader."
-    IDS_PROCESSTITLE    "Przygotuj partycjê, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
-    IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycjê, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj bootloader"
-    IDS_RESTARTTITLE    "Pierwszy etap instalacji zakoñczony sukcesem"
-    IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji zosta³ zakoñczony, uruchom ponownie komputer aby przej\9cæ do drugiego etapu"
+    IDS_PROCESSTITLE    "Przygotuj partycję, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycję, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj bootloader"
+    IDS_RESTARTTITLE    "Pierwszy etap instalacji zakończony sukcesem"
+    IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji został zakończony, uruchom ponownie komputer, aby przejść do drugiego etapu"
     IDS_SUMMARYTITLE    "Podsumowanie instalacji"
-    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sprawd\9f ustawienia instalacji przed dokonaniem zmian na dysku"
-    IDS_ABORTSETUP      "Instalacja ReactOS nie zosta³a ukoñczona na tym komputerze. Je\9cli teraz zakoñczysz instalacjê, bêdziesz musia³ uruchomiæ Instalator ponownie, aby zainstalowaæ Reactos. Na pewno zakoñczyæ?"
-    IDS_ABORTSETUP2     "Przerwaæ instalacjê?"
+    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sprawdź ustawienia instalacji przed dokonaniem zmian na dysku"
+    IDS_ABORTSETUP      "Instalacja ReactOS nie została ukończona na tym komputerze. Jeśli teraz zakończysz instalację, będziesz musiał uruchomić Instalator ponownie, aby zainstalować Reactos. Na pewno zakończyć?"
+    IDS_ABORTSETUP2     "Przerwać instalację?"
 END
 /* EOF */