* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / uk-UA.rc
index 0a5c407..a2c9e1c 100644 (file)
@@ -10,115 +10,116 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Âàñ â³òຠïðîãðàìà âñòàíîâëåííÿ ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Âè íå ìîæåòå âñòàíîâèòè ReactOS ïðÿìî ç öüîãî CD! Áóäü ëàñêà ïåðåçàïóñò³òü Âàø êîìï\92þòåð ç öüîãî CD äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
-    LTEXT "Íàòèñí³òü êíîïêó Çàâåðøèòè äëÿ âèõîäó.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+    LTEXT "Вас вітає програма встановлення ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Ви не можете встановити ReactOS прямо з цього CD! Будь ласка перезапустіть Ваш комп’ютер з цього CD для того, щоб встановити ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Натисніть кнопку Завершити для виходу.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
-    CONTROL "Ìîâà ñèñòåìè:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
+    CONTROL "Мова системи:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
     CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
-    CONTROL "Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
+    CONTROL "Розкладка ÐºÐ»Ð°Ð²Ñ\96аÑ\82Ñ\83Ñ\80и:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
     CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
-    LTEXT "Äëÿ âèáîðó òèïó âñòàíîâëåííÿ íàòèñí³òü Äàë³.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
+    LTEXT "Для вибору типу встановлення натисніть Далі.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
 END
 
 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Òèï âñòàíîâëåííÿ", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    CONTROL "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
-    CONTROL "³äíîâèòè àáî çì³íèòè âñòàíîâëåíèé ðàí³øå ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
-    LTEXT "Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðî¿â íàòèñí³òü Äàë³.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
+    CONTROL "Тип встановлення", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    CONTROL "Встановлення ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
+    CONTROL "Відновити або змінити встановлений раніше ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
+    LTEXT "Для встановлення пристроїв натисніть Далі.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
 END
 
 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Îñíîâí³ ïðèñòðî¿", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Êîìï\92þòåð:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
+    CONTROL "Основні пристрої", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    LTEXT "Комп’ютер:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
     CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 180, 80
-    LTEXT "Åêðàí:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
+    LTEXT "Екран:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
     CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 180, 80
-    LTEXT "Êëàâ³àòóðà:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
+    LTEXT "Клавіатура:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
     CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 180, 80
-    LTEXT "Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðî¿â íàòèñí³òü Äàë³.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    LTEXT "Для встановлення пристроїв натисніть Далі.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Ðîçä³ëè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
+    CONTROL "РоздÑ\96ли Ð´Ð»Ñ\8f Ð²Ñ\81Ñ\82ановленнÑ\8f ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
     LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Ñòâîðèòè", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
-    PUSHBUTTON "&Âèäàëèòè", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
-    PUSHBUTTON "Ä&ðàéâåð", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Äîäàòêîâ³ ïàðàìåòðè...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
-    LTEXT "Äëÿ ïî÷àòêó âñòàíîâëåííÿ íàòèñí³òü Äàë³", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    PUSHBUTTON "&Створити", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
+    PUSHBUTTON "&Видалити", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
+    PUSHBUTTON "Д&райвер", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Додаткові Опції...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
+    LTEXT "Для початку встановлення натисніть Далі", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
-IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 90
+IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 90
 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
-CAPTION "Ñòâîðåííÿ ðîçä³ëó"
+CAPTION "Створення розділу"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
-    CONTROL "Ñòâîðèòè òà â³äôîðìàòóâàòè ðîçä³ë äèñêó",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
-    LTEXT "Ðîçì³ð:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
-    EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ãá",IDC_UNIT, 117,24,14,9
-    LTEXT "Ôàéëîâà ñèñòåìà:",IDC_STATIC,13,46,35,9
-    CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
+    CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,131,22,9,13
+    CONTROL "Створити та відформатувати розділ",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,156,57
+    LTEXT "РозмÑ\96Ñ\80:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
+    EDITTEXT IDC_PARTSIZE,79,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
+    LTEXT "Гб",IDC_UNIT, 144,24,14,9
+    LTEXT "Файлова система:",IDC_STATIC,13,46,65,9
+    CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,79,42,79,50
     PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ñêàñóâàòè",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Скасувати",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
 END
 
-IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 105
+IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 116
 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
-CAPTION "Äîäàòêîâ³ ïàðàìåòðè âñòàíîâëåííÿ"
+CAPTION "Розширені параметри розділу"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Áàçîâèé êàòàëîã", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
+    CONTROL "Тека встановлення", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
     EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
 
-    CONTROL "Âñòàíîâëåííÿ çàâàíòàæóâà÷à", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,41
+    CONTROL "Встановлення завантажувача", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
 
-    CONTROL "Âñòàíîâèòè çàâàíòàæóâà÷ íà äèñê (MBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
-    CONTROL "Íå âñòàíîâëþâàòè çàâàíòàæóâà÷", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,57,278,11
-    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    PUSHBUTTON "&Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 240,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    CONTROL "Встановити завантажувач на жосткий диск (MBR та VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
+    CONTROL "Встановити завантажувач на жосткий диск (лише VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
+    CONTROL "Не встановлювати завантажувач", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
+    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Скасувати", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Âñòàíîâëåííÿ Àêàóíòà", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Äëÿ ïî÷àòêó âñòàíîâëåííÿ íàòèñí³òü Äàë³.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
+    CONTROL "Інформація про Встановлення", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    LTEXT "Для початку встановлення натисніть Далі.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
 END
 
 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Âèêîíóºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Êîï³þâàííÿ ôàéë³â...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
+    CONTROL "Виконується встановлення", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    LTEXT "Копіювання файлів...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
     LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
     CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
             PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
@@ -126,34 +127,34 @@ END
 
 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Çàâåðøåííÿ âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
+CAPTION "Завершення встановлення ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "Çàâåðøåííÿ ïåðøîãî åòàïó âñòàíîâëåííÿ ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
-    LTEXT "Ïåðøèé åòàï âñòàíîâëåííÿ ReactOS çàâåðøåíî.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
+    CONTROL "Завершення першого етапу встановлення ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
+    LTEXT "Перший етап встановлення ReactOS завершено.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
  
-    LTEXT "ϳñëÿ íàòèñêàííÿ êëàâ³ø³ Çàâåðøèòè âàø êîìï'þòåð áóäå ïåðåçàâàíòàæåíèé.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
+    LTEXT "Після натискання клавіші Завершити ваш комп'ютер буде перезавантажений.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Âè ìîæåòå âèòÿãíóòè ³íñòàëÿö³éíèé äèñê. Äëÿ ïåðåçàâàíòàæåííÿ êîìï'þòåðà íàòèñí³òü Çàâåðøèòè", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Ви можете витягнути інсталяційний диск. Для перезавантаження комп'ютера натисніть Завершити", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LANGTITLE       "Âèá³ð ìîâè"
-    IDS_LANGSUBTITLE    "Âèáåð³òü ìîâó çà çàìîâ÷óâàííÿì â ñèñòåì³."
-    IDS_TYPETITLE       "Âàñ â³òຠïðîãðàìà âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
-    IDS_TYPESUBTITLE    "Âèáåð³òü òèï âñòàíîâëåííÿ."
-    IDS_DEVICETITLE     "Âñòàíîâëåííÿ áàçîâèõ ïðèñòðî¿â"
-    IDS_DEVICESUBTITLE  "Íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòð³â åêðàíó òà êëàâ³àòóðè."
-    IDS_DRIVETITLE      "Âèá³ð ðîçòàøóâàííÿ íà äèñêó ³ ñèñòåìíîãî êàòàëîãó"
-    IDS_DRIVESUBTITLE   "ϳäãîòîâêà ðîçä³ëó äèñêà, ñèñòåìíîãî êàòàëîãó òà çàâàíòàæóâà÷à."
-    IDS_PROCESSTITLE    "ϳäãîòîâêà ðîçä³ëó äèñêà, êîï³þâàííÿ ñèñòåìíèõ ôàéë³â"
-    IDS_PROCESSSUBTITLE "Ñòâîðåííÿ ðîçä³ëó íà äèñêó, êîï³þâàííÿ ôàéë³â, âñòàíîâëåííÿ çàâàíòàæóâà÷à"
-    IDS_RESTARTTITLE    "Ïåðøèé åòàï âñòàíîâëåííÿ çàâåðøåíî"
-    IDS_RESTARTSUBTITLE "Ïåðøèé åòàï çàâåðøåíî, äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïîòð³áíå ïåðåçàâàíòàæåííÿ"
-    IDS_SUMMARYTITLE    "Âñòàíîâëåííÿ Àêàóíòà"
-    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Ñïèñîê âñòàíîâëåííÿ âëàñòèâîñòåé äëÿ ïåðåâ³ðêè, ïåðø í³æ çâåðíóòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ïðèñòðî¿â"
-    IDS_ABORTSETUP      "ReactOS âñòàíîâëåíèé íà êîìï'þòåð íå ïîâí³ñòþ. ßêùî âè çàêðèºòå ïðîãðàìó âñòàíîâëåííÿ çàðàç, â ïîäàëüøîìó âàì äîâåäåòüñÿ ïîâòîðèòè âñòàíîâëåííÿ ReactOS. Âè âïåâíåí³, ùî íåîáõ³äíî ïåðåðâàòè âñòàíîâëåííÿ?"
-    IDS_ABORTSETUP2     "Ïåðåðâàòè âñòàíîâëåííÿ?"
+    IDS_LANGTITLE       "Вибір мови"
+    IDS_LANGSUBTITLE    "Виберіть мову за замовчуванням в системі."
+    IDS_TYPETITLE       "Вас вітає програма встановлення ReactOS"
+    IDS_TYPESUBTITLE    "Виберіть тип встановлення."
+    IDS_DEVICETITLE     "Встановлення базових пристроїв"
+    IDS_DEVICESUBTITLE  "Налаштування параметрів екрану та клавіатури."
+    IDS_DRIVETITLE      "Вибір розташування на диску і системного каталогу"
+    IDS_DRIVESUBTITLE   "Підготовка розділу диска, системного каталогу та завантажувача."
+    IDS_PROCESSTITLE    "Підготовка розділу диска, копіювання системних файлів"
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Створення розділу на диску, копіювання файлів, встановлення завантажувача"
+    IDS_RESTARTTITLE    "Перший етап встановлення завершено"
+    IDS_RESTARTSUBTITLE "Перший етап завершено, для продовження потрібне перезавантаження"
+    IDS_SUMMARYTITLE    "Інформація про Встановлення"
+    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Перевірте список властивостей встановлення, перш ніж почати встановлення системи"
+    IDS_ABORTSETUP      "ReactOS встановлений на комп'ютер не повністю. Якщо ви закриєте програму встановлення зараз, в подальшому вам доведеться повторити встановлення ReactOS. Ви впевнені, що необхідно перервати встановлення?"
+    IDS_ABORTSETUP2     "Перервати встановлення?"
 END
 /* EOF */