[USETUP] Modify the integrated user-mode PnP manager along the lines of UMPNPMGR...
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
index 0b2a3be..305f7bf 100644 (file)
@@ -1,3 +1,6 @@
+// This file is converted by code7bit.
+// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
+// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
 /*
  *      translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
  *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
 
 #pragma once
 
-MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
+static MUI_ENTRY plPLSetupInitPageEntries[] =
 {
-    { L"0415", L"00000415" },
-    { L"0415", L"00010415" },
-    { L"0409", L"00000409" },
-    { NULL, NULL }
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        0,
+        20,
+        "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        21,
+        "and discovers your devices...",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Please wait...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
 };
 
 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
@@ -28,31 +57,31 @@ static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Wyb¢r j©zyka",
+        "Wyb\242r j\251zyka",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
+        "\x07  Prosz\251 wybra\206 j\251zyk dla procesu instalacji systemu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   i nacisn¥\86 ENTER.",
+        "   i nacisn\245\206 ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
+        "\x07  Wybrany j\251zyk b\251dzie domy\230lnym dla zainstalowanego systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja  F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja  F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -80,43 +109,43 @@ static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
     {
         6,
         11,
-        " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
+        " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb\251dne pliki systemu operacyjnego",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
+        "na tw\242j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 lub uaktualni\206 system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
+        "\x07  Naci\230nij R, aby naprawi\206 istniej\245c\245 instalacj\251 systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
+        "\x07  Naci\230nij L, aby zapozna\206 si\251 z licencj\245 systemu ReactOS",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
+        "\x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
+        "Wi\251cej informacji o systemie ReactOS mo\276na znale\253\206 na stronie:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -128,7 +157,7 @@ static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja  R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja  R = Naprawa F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -150,50 +179,56 @@ static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
+        "Stan rozwoju systemu ReactOS",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
-        9,
-        "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
+        11,
+        "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, \276e jest niekompletny",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Najwa¾niejsze ograniczenia:",
+        "i wci\245\276 intensywnie rozwijany. Zaleca si\251 u\276ywania systemu wy\210\245cznie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
+        6,
         13,
-        "- Instalator obs\88uguje jedynie system plik¢w FAT.",
+        "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u\276ytku.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
-        14,
-        "- Brakuje sprawdzenia poprawno\98ci systemu plik¢w.",
+        6,
+        15,
+        "Wykonaj kopi\251 zapasow\245 danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "je\230li pr\242bujesz uruchomi\206 system ReactOS poza maszyn\245 wirtualn\245.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        23,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
+        19,
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        25,
-        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
+        21,
+        "\x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
-        TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         0,
@@ -226,19 +261,19 @@ static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         9,
-        "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
+        "GNU GPL z elementami kodu pochodz\245cego z kompatybilnych",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
+        "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\210e",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "oprogramowanie, b©d¥ce cz©\98ci¥ systemu ReactOS podlega wi©c",
+        "oprogramowanie, b\251d\245ce cz\251\230ci\245 systemu ReactOS podlega wi\251c",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -256,31 +291,31 @@ static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         15,
-        "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
+        "czy te\276 ogranicze\344 w u\276yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
+        "b\245d\253 mi\251dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
+        "reguluje wy\210\245cznie zasady dystrybucji dla os\242b trzecich.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
+        "Je\230li z jakiego\230 powodu nie otrzyma\210e\230 kopii licencji",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
+        "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\206 stron\251:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -298,25 +333,25 @@ static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         24,
-        "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
+        "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg\242\210y",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ½ADNEJ gwarancji",
+        "dotycz\245ce kopiowania w \253r\242d\210ach. Nie ma \275ADNEJ gwarancji",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         26,
-        "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
+        "PRZYDATNO\227CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\227LONYCH ZASTOSOWA\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Powr¢t",
+        "ENTER = Powr\242t",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -338,7 +373,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
+        "Poni\276sza lista zawiera obecne ustawienia sprz\251tu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -350,7 +385,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     {
         24,
         12,
-        "Ekran:",
+        "Monitor:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
@@ -362,7 +397,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     {
         24,
         14,
-        "Uk\88. klawiatury:",
+        "Uk\210. klawiatury:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
@@ -373,43 +408,43 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     },
     {
         25,
-        16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
+        16, "Akceptuj ustawienia sprz\251tu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
-        "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
+        "Mo\276esz zmieni\206 poszczeg\242lne ustawienia za pomoc\245 klawiszy G\340RA i D\340\235,",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
-        "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
+        "aby wybra\206 kategori\251. Potem naci\230nij ENTER, by przej\230\206 do menu z ",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
-        "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
+        "ustawieniami szczeg\242\210owymi do wyboru.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
+        "Gdy wszystkie ustawienia s\245 poprawne, wybierz: ",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
-        "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
+        "\"Akceptuj ustawienia sprz\251tu\" i naci\230nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -431,49 +466,119 @@ static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
+        "Instalator systemu ReactOS wci\245\276 jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
+        "obs\210uguje wszystkich funkcji, niezb\251dnych dla programu instalacyjnego.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
+        "Naprawa istniej\245cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo\276liwa.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
+        "\x07  Naci\230nij U \276eby uaktualni\206 system.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
+        "\x07  Naci\230nij R, by uruchomi\206 Konsol\251 Odtwarzania.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, by powr\242ci\206 do g\210\242wnego menu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, by uruchomi\206 ponownie komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ESC = Menu g\88¢wne  ENTER = Restart",
+        "ESC = Menu g\210\242wne  ENTER = Restart",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR "  ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Instalator mo\276e uaktualni\206 jedn\245 z poni\276szych instalacji systemu ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "Je\230li instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator mo\276e",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "podj\245\206 pr\242b\251 jej naprawy.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "Funkcje naprawcze nie s\245 jeszcze zaimplementowane.",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz instalacj\251 systemu.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Naci\230nij U, aby uaktualni\206 wybran\245 instalacj\251 systemu.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby wykona\206 now\245 instalacj\251 systemu.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "U = Uaktualnienie   ESC = Nowa instalacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -495,25 +600,25 @@ static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
+        "Aby zmieni\206 typ komputera, na kt\242rym chcesz zainstalowa\206 system ReactOS",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ komputera.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
+        "   a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\230nij klawisz ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -525,7 +630,7 @@ static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -547,25 +652,25 @@ static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
+        "System ReactOS sprawdza, czy dane s\245 poprawnie zapisane na dysku.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
+        "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
+        "Po zako\344czeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Czyszczenie pami©ci podr©cznej",
+        "Czyszczenie pami\251ci podr\251cznej",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -587,31 +692,31 @@ static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
+        "System ReactOS nie zosta\210 zainstalowany na tym komputerze.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
+        "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
+        "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Prosz© czeka\86 ...",
+        "Prosz\251 czeka\206...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
     },
     {
@@ -633,36 +738,36 @@ static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
+        "Chcesz zmieni\206 rozdzielczo\230\206 monitora.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
-         "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
+         "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz rozdzielczo\230\206 i llo\230\206",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
+        "   kolor\242w, a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
+        "   rozdzielczo\230ci czy ilo\230ci kolor\242w.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -684,31 +789,31 @@ static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
+        "Podstawowe sk\210adniki systemu ReactOS zosta\210y zainstalowane.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
+        "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "w nap©dach optycznych - ¾adnych p\88yt.",
+        "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Restart komputera",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -730,31 +835,31 @@ static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator ReactOS nie mo¾e zainstalowa\86 mened¾era",
+        "Instalator systemu ReactOS nie mo\276e zainstalowa\206",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "rozruchu na twoim dysku twardym",
+        "mened\276era rozruchu na dysku twardym",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
+        "W\210\242\276 sformatowan\245 dyskietk\251 do nap\251du A:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
+        "i nacisnij klawisz ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL,
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -777,7 +882,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
+        "Poni\276sza lista pokazuje istniej\245ce partycje i nieprzydzielone",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -789,43 +894,43 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz pozycj\251 z listy.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, by zainstalowa\206 system ReactOS na wybranej partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Naci\98nij P, by stworzy\86 partycj© podstawow¥.",
+        "\x07  Naci\230nij P, by utworzy\206 partycj\251 podstawow\245.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij E, by stworzy\86 partycj© rozszerzon¥.",
+        "\x07  Naci\230nij E, by utworzy\206 partycj\251 rozszerzon\245.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij L, by stworzy\86 partycj© logiczn¥.",
+        "\x07  Naci\230nij L, by utworzy\206 partycj\251 logiczn\245.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij D, by usun¥\86 istniej¥c¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\230nij D, by usun\245\206 istniej\245c\245 partycj\251.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Prosz© czeka\86...",
+        "Prosz\251 czeka\206...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -847,73 +952,73 @@ static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Za¾¥dano usuni©cia partycji systemowej",
+        "Za\276\245dano usuni\251cia partycji systemowej",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "Partycje systemowe mog¥ zawiera\86 programy diagnostyczne, konfiguruj¥ce",
+        "Partycje systemowe mog\245 zawiera\206 programy diagnostyczne, konfiguruj\245ce",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         11,
-        "urz¥dzenia, programy uruchamiaj¥ce systemy operacyjne (na przyk\88ad",
+        "urz\245dzenia, programy uruchamiaj\245ce systemy operacyjne (na przyk\210ad",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent¢w.",
+        "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent\242w.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "Partycj© systemow¥ mo¾esz usun¥\86 tylko wtedy, gdy masz pewno\98\86, ¾e nie",
+        "Partycj\251 systemow\245 mo\276esz usun\245\206 tylko wtedy, gdy masz pewno\230\206, \276e nie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "zawiera ona takich program¢w albo gdy chcesz je usun¥\86. Usuni©cie",
+        "zawiera ona takich program\242w albo gdy chcesz je usun\245\206. Usuni\251cie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "partycji systemowej mo¾e uniemo¾liwi\86 uruchomienie komputera z dysku",
+        "partycji systemowej mo\276e uniemo\276liwi\206 uruchomienie komputera z dysku",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         17,
-        "twardego do czasu zakoäczenia instalacji systemu ReactOS.",
+        "twardego do czasu zako\344czenia instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         20,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby usun¥\86 t© partycj©. Instalator wy\98wietli monit",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, aby usun\245\206 t\251 partycj\251. Instalator wy\230wietli monit",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "   o potwierdzenie, przed usuni©ciem tej partycji.",
+        "   o potwierdzenie, przed usuni\251ciem tej partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         24,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniego ekranu",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniego ekranu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "   nie usuwaj¥c partycji.",
+        "   nie usuwaj\245c partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -947,13 +1052,13 @@ static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
     {
         6,
         10,
-        "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
+        "Instalator sformatuje teraz partycj\251. Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -975,37 +1080,37 @@ static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
+        "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251. Wybierz",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "katalog, do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
+        "katalog, do kt\242rego chcesz zainstalowa\206 system ReactOS:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by usun¥\86",
+        "Aby zmieni\206 domy\230lny katalog, u\276yj klawisza BACKSPACE, by usun\245\206",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
+        "a nast\251pnie wprowad\253 now\245 \230cie\276k\251 do katalogu, do kt\242rego system",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "ma zosta\86 zainstalowany.",
+        "ma zosta\206 zainstalowany.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1027,7 +1132,7 @@ static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
     {
         11,
         12,
-        "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
+        "Prosz\251 czeka\206, Instalator systemu ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
@@ -1039,13 +1144,13 @@ static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
     {
         20,
         14,
-        "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
+        "To mo\276e zaj\245\206 kilka minut.",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         50,
         0,
-        "\xB3 Prosz© czeka\86...    ",
+        "\xB3 Prosz\251 czeka\206...    ",
         TEXT_TYPE_STATUS
     },
     {
@@ -1067,37 +1172,37 @@ static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator musi teraz zainstalowa\86 mened¾er rozruchu",
+        "Instalator musi teraz zainstalowa\206 mened\276er rozruchu",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
-        "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
+        "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "Instaluj mened¾er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
+        "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "Instaluj mened¾er rozruchu na dyskietce.",
+        "Instaluj mened\276er rozruchu na dyskietce.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "Pomiä instalacj© mened¾era rozruchu.",
+        "Pomi\344 instalacj\251 mened\276era rozruchu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1119,25 +1224,25 @@ static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
+        "Chcesz zmieni\206 typ klawiatury, jaki ma by\206 zainstalowany.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
+        "   a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1149,7 +1254,7 @@ static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1171,37 +1276,37 @@ static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
+        "Wybierz domy\230lnie instalowany uk\210ad klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni uk\210ad",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
+        "   klawiatury. Nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   uk\88adu klawiatury.",
+        "   uk\210adu klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1224,13 +1329,13 @@ static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
+        "Instalator przygotuje tw\242j komputer do skopiowania plik\242w systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
+        "Tworzenie listy plik\242w do skopiowania...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1253,31 +1358,31 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
     {
         6,
         17,
-        "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
+        "Wybierz system plik\242w z listy poni\276ej.",
         0
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
+        "\x07  U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz system plik\242w.",
         0
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
+        "\x07  Naci\230nij ENTER, aby sformatowa\206 partycj\251.",
         0
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby wybra\206 inn\245 partycj\251.",
         0
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "ENTER = Kontynuacja   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
 
@@ -1300,31 +1405,31 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Chcesz usun¥\86 wybran¥ partycj©",
+        "Chcesz usun\245\206 wybran\245 partycj\251.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Naci\98nij D, by usun¥\86 partycj©.",
+        "\x07  Naci\230nij D, by usun\245\206 partycj\251.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
-        "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ utracone!",
+        "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan\245 utracone!",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
+        "\x07  Naci\230nij ESC, aby anulowa\206.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "D = Usuni©cie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie",
+        "D = Usuni\251cie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1346,13 +1451,13 @@ static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
+        "Instalator uaktualnia w\210a\230nie konfiguracj\251 systemu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
+        "Tworzenie ga\210\251zi rejestru...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1371,242 +1476,236 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "Sukces\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
-        "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
-        "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
-        "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
+        "System ReactOS nie zosta\210 w pe\210ni zainstalowany na twoim\n"
+        "komputerze. Je\230li wyjdziesz teraz, trzeba b\251dzie\n"
+        "ponownie uruchomi\206 instalator, by zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
         "\n"
-        "  \x07  Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
-        "  \x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
-        "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
+        "  \x07  Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206 instalacj\251.\n"
+        "  \x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.",
+        "F3 = Wyj\230cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
-        "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_NO_HDD
+        "Instalator nie wykry\210 \276adnego dysku twardego.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
-        "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        "Instalator nie wykry\210 nap\251du \253r\242d\210owego.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
-        "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        "Instalator wykry\210, \276e TXTSETUP.SIF jest uszkodzony.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        "Instalator wykry\210 nieprawid\210owy wpis w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
-        "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        "Instalator nie m\242g\210 odczyta\206 informacji o nap\251dzie.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w komputera.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy ustawie\344 monitora.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w klawiatury.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
-        "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy uk\210ad\242w klawiatury.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
-        "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
-        "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
+        "Instalator wykry\210, \276e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln\245 \n"
+        "tablic\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
         "\n"
-        "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
+        "Tworzenie lub kasowanie partycji mo\276e zniszczy\206 ca\210\245 tablic\251 partycji.\n"
         "\n"
-        "  \x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.\n"
-        "  \x07  Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
-        "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
+        "  \x07  Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.\n"
+        "  \x07  Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
+        "F3 = Wyj\230cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
-        "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
-        "istniej¥cej!\n"
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
+        "Nie mo\276na utworzy\206 nowej partycji w miejscu ju\276\n"
+        "istniej\245cej!\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
+        "Nie mo\276na usun\245\206 nieprzydzielonego miejsca, gdzie nie ma \276adnej partycji!\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
-        "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        "Nieudana instalacja %S bootcode na partycji systemowej.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
-        "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
+        "Brak dyskietki w nap\251dzie A:.",
         "ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
-        "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 uk\210adu klawiatury.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
-        "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 ustawie\344 monitora w rejestrze.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
-        "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
+        "Instalator nie by\210 w stanie zaimportowa\206 pliku ga\210\251zi rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
+        "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 plik\242w z danymi rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
+        "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 ga\210\251zi rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
-        "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 inicjalizacji rejestru.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
-        "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        "Plik Cabinet nie zawiera prawid\210owego pliku informacji instalatora.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
-        "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
+        "Plik Cabinet nie zosta\210 odnaleziony.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
-        "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        "Plik Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
-        "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
+        "Instalator nie m\242g\210 otworzy\206 kolejki kopiowania pliku.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CREATE_DIR,
+        "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalog\242w.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
         "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
-        "w pliku cabinet.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
+        "w pliku Cabinet.\n",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
-        "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalogu instalacji.",
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
-        "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
-        "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
+        "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 zmian w tablicy partycji.\n"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
-        "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        "Instalator nie m\242g\210 doda\206 strony kodowania do rejestru.\n"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
-        "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 wersji j\251zykowej.\n"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
-        "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        "Instalator nie m\242g\210 doda\206 uk\210ad\242w klawiatury do rejestru.\n"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
-        "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
+        "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 lokalizacji geograficznej.\n"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
-        "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        "Nieprawid\210owa nazwa katalogu.\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
-        "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
-        "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        "Wybrana partycja nie jest wystarczaj\245co du\276a, aby zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
+        "Partycja instalacyjna musi mie\206 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
-        "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
-        "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        "Nie mo\276na utworzy\206 partycji podstawowej lub rozszerzonej, \n" // FIXME
+        "poniewa\276 tabela partycji na tym dysku jest pe\210na.\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
-        "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        "Nie mo\276na utworzy\206 wi\251cej ni\276 jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
+        "  * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
-        "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        "Instalator nie m\242g\210 sformatowa\206 partycji:\n"
         " %S\n"
         "\n"
-        "ENTER = Restart komputera"
+        "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
     },
     {
         NULL,
@@ -1616,12 +1715,16 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
 
 MUI_PAGE plPLPages[] =
 {
+    {
+        SETUP_INIT_PAGE,
+        plPLSetupInitPageEntries
+    },
     {
         LANGUAGE_PAGE,
         plPLLanguagePageEntries
     },
     {
-        START_PAGE,
+        WELCOME_PAGE,
         plPLWelcomePageEntries
     },
     {
@@ -1640,6 +1743,10 @@ MUI_PAGE plPLPages[] =
         REPAIR_INTRO_PAGE,
         plPLRepairPageEntries
     },
+    {
+        UPGRADE_REPAIR_PAGE,
+        plPLUpgradePageEntries
+    },
     {
         COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
         plPLComputerPageEntries
@@ -1721,15 +1828,15 @@ MUI_PAGE plPLPages[] =
 MUI_STRING plPLStrings[] =
 {
     {STRING_PLEASEWAIT,
-     "   Prosz© czeka\86..."},
+     "   Prosz\251 czeka\206..."},
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
-     "  ENTER = Instalacja   P = Partycja Podstawowa   E = Rozszerzona   F3 = Wyj\98cie"},
+     "  ENTER = Instalacja   P = Partycja podstawowa   E = Rozszerzona   F3 = Wyj\230cie"},
     {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
-     "   ENTER = Instalacja   L = Utworzenie Partycji Logicznej   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Instalacja   L = Utworzenie partycji logicznej   F3 = Wyj\230cie"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalacja   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Instalacja   D = Usuni\251cie partycji   F3 = Wyj\230cie"},
     {STRING_DELETEPARTITION,
-     "   D = Usuni©cie Partycji   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   D = Usuni\251cie partycji   F3 = Wyj\230cie"},
     {STRING_PARTITIONSIZE,
      "Rozmiar nowej partycji:"},
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
@@ -1739,99 +1846,105 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
      "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
     {STRING_HDDSIZE,
-    "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
+    "Prosz\251 wprowadzi\206 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
     {STRING_CREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Utworzenie Partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\98cie"},
+     "   ENTER = Utworzenie partycji   ESC = Anulowanie   F3 = Wyj\230cie"},
     {STRING_PARTFORMAT,
-    "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
+    "Nast\251puj\245ca partycja zostanie sformatowana."},
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
-    "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
+    "Mo\276esz zainstalowa\206 system ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
     {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
     "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
     {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
     "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
     {STRING_INSTALLONPART,
-    "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
+    "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251."},
     {STRING_CHECKINGPART,
-    "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
+    "Instalator sprawdza wybran\245 partycj\251."},
     {STRING_CONTINUE,
     "ENTER = Kontynuacja"},
     {STRING_QUITCONTINUE,
-    "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"},
+    "F3 = Wyj\230cie  ENTER = Kontynuacja"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
-    "ENTER = Restart komputera"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
+    "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
+    {STRING_DELETING,
+     "   Usuwanie pliku: %S"},
+    {STRING_MOVING,
+     "   Przenoszenie pliku z: %S do: %S"},
+    {STRING_RENAMING,
+     "   Zmienianie nazwy pliku z: %S na: %S"},
     {STRING_COPYING,
-     "   Kopiowanie plik¢w: %S"},
+     "   Kopiowanie plik\242w: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
      "Instalator kopiuje pliki..."},
     {STRING_REGHIVEUPDATE,
     "   Uaktualnianie..."},
     {STRING_IMPORTFILE,
     "   Importowanie %S..."},
-    {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
-    "   Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
+    {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
+    "   Zmiana ustawie\344 monitora w rejestrze..."},
     {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
-    "   Zmiana wersji j©zykowej..."},
+    "   Zmiana wersji j\251zykowej..."},
     {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
-    "   Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
+    "   Zmiana uk\210adu klawiatury..."},
     {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
     "   Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
     {STRING_DONE,
-    "   Ukoäczone..."},
+    "   Uko\344czone..."},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
-    "   ENTER = Restart komputera"},
+    "   ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
+    {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
+    " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
     {STRING_CONSOLEFAIL1,
     "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL2,
-    "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB.\r\n"},
+    "Najcz\251stsz\245 tego przyczyn\245 jest u\276ycie klawiatury USB.\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL3,
-    "Nie s¥ obecnie w pe\88ni obs\88ugiwane.\r\n"},
+    "Nie s\245 obecnie w pe\210ni obs\210ugiwane.\r\n"},
     {STRING_FORMATTINGDISK,
-    "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
+    "Instalator formatuje tw\242j dysk"},
     {STRING_CHECKINGDISK,
-    "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
+    "Instalator sprawdza tw\242j dysk"},
     {STRING_FORMATDISK1,
-    " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
+    " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S (szybkie formatowanie) "},
     {STRING_FORMATDISK2,
-    " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
+    " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S "},
     {STRING_KEEPFORMAT,
-    " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
-    {STRING_HDINFOPARTCREATE,
-    "%I64u %s  Dysku Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
-    {STRING_HDDINFOUNK1,
-    "%I64u %s  Dysk 02 Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
+    " Zachowaj obecny system plik\242w (bez zmian) "},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
+    "%I64u %s  Dysku twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
+    "%I64u %s  Dysk 02 twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK2,
     "   %c%c  03Typ 0x%02X    %I64u %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTDELETE,
-    "na %I64u %s  Dysku Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
-    {STRING_HDDINFOUNK3,
-    "na %I64u %s  Dysku 05 Twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
-    {STRING_HDINFOPARTZEROED,
-    "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
+    "na %I64u %s  Dysku twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
+    "na %I64u %s  Dysku 05 twardym %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
+    "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK4,
     "%c%c  07Typ 0x%02X    %I64u %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
-    "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
+    "na Dysku twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK5,
     "%c%c %c %s09Typ %-3u%s                      %6lu %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTSELECT,
-    "%6lu %s  Dysk Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %S"},
-    {STRING_HDDINFOUNK6,
-    "%6lu %s  Dysk11 Twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
+    "%6lu %s  Dysk twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
+    "%6lu %s  Dysk11 twardy %lu  (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
     {STRING_NEWPARTITION,
-    "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
+    "Instalator utworzy\210 now\245 partycj\251"},
     {STRING_UNPSPACE,
     "    %sMiejsce poza partycjami%s            %6lu %s"},
     {STRING_MAXSIZE,
     "MB (maks. %lu MB)"},
     {STRING_EXTENDED_PARTITION,
-    "Partycja Rozszerzona"},
+    "Partycja rozszerzona"},
     {STRING_UNFORMATTED,
-    "Nowa (Niesformatowana)"},
+    "Nowa (niesformatowana)"},
     {STRING_FORMATUNUSED,
-    "Nieu¾yte"},
+    "Nieu\276yte"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
     "Nieznane"},
     {STRING_KB,
@@ -1841,6 +1954,6 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_GB,
     "GB"},
     {STRING_ADDKBLAYOUTS,
-    "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
+    "Dodawanie uk\210ad\242w klawiatury"},
     {0, 0}
 };