* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / pl-PL.rc
index f8d2cb7..4eff17b 100644 (file)
 /*
- * translated by Caemyr
- * caemyr@gmail.com
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan,2008)
+ *       updated by niski - Maciej Bialas (Mar,2010)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-STRING_ASSOC_HELP,    "Modyfikuje skojarzenia rozszerzeñ plików.\n\n\
+STRING_ASSOC_HELP,    "Modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.\n\n\
 assoc [.ext[=[typPliku]]]\n\
 \n\
-assoc (wy\9cwietla wszystkie skojarzenia)\n\
-assoc .ext (wy\9cwietla okre\9clone skojarzenie)\n\
-assoc .ext= (usuwa okre\9clone skojarzenie)\n\
+assoc (wyświetla wszystkie skojarzenia)\n\
+assoc .ext (wyświetla określone skojarzenie)\n\
+assoc .ext= (usuwa określone skojarzenie)\n\
 assoc .ext=typPliku (dodaje nowe skojarzenie)\n"
 
-STRING_ATTRIB_HELP,    "Wy\9cwietla lub zmienia atrybuty plików.\n\n\
+STRING_ATTRIB_HELP,    "Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.\n\n\
 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] nazwa_pliku ...\n\
        [/S [/D]]\n\n\
   +   Ustawia atrybut\n\
-  -   Czy\9cci atrybut\n\
+  -   Czyści atrybut\n\
   R   Atrybut pliku tylko do odczytu\n\
   A   Atrybut pliku archiwalnego\n\
   S   Atrybut pliku systemowego\n\
   H   Atrybut pliku ukrytego\n\
-  /S  Przetwarza wszystkie, pasuj¹ce pliki w bie¿¹cym katalogu\n\
+  /S  Przetwarza wszystkie, pasujące pliki w bieżącym katalogu\n\
       i we wszystkich podkatalogach\n\
-  /D  Przetwarza równie¿ katalogi\n\n\
-Wpisz ATTRIB bez ¿adnego parametru, by wy\9cwietliæ atrybuty wszystkich plików.\n"
+  /D  Przetwarza również katalogi\n\n\
+Wpisz ATTRIB bez żadnego parametru, by wyświetlić atrybuty wszystkich plików.\n"
 
-STRING_ALIAS_HELP,  "Ustawia, usuwa, a tak¿e wy\9cwietla aliasy.\n\n\
+STRING_ALIAS_HELP,  "Ustawia, usuwa, a także wyświetla aliasy.\n\n\
 ALIAS [nazwa=[tekst]]\n\n\
   nazwa   Nazwa aliasu.\n\
-  tekst   Ci¹g tekstu, jaki ma zostaæ zast¹piony aliasem.\n\n\
-Aby wy\9cwietliæ wszystkie aliasy:\n\
+  tekst   Ciąg tekstu, jaki ma zostać zastąpiony aliasem.\n\n\
+Aby wyświetlić wszystkie aliasy:\n\
   ALIAS\n\n\
-Aby ustawiæ nowy albo zmieniæ ju¿ istniej¹cy alias:\n\
+Aby ustawić nowy albo zmienić już istniejący alias:\n\
   ALIAS da=dir a:\n\n\
-Aby usun¹æ istniej¹cy alias:\n\
+Aby usunąć istniejący alias:\n\
   ALIAS da="
 
-STRING_BEEP_HELP, "Sygna³ d\9fwiêkowy z g³o\9cnika PC.\n\nBIIIIIP\n"
+STRING_BEEP_HELP, "Sygnał dźwiękowy z głośnika PC.\n\nBIIIIIP\n"
 
-STRING_CALL_HELP, "Umo¿liwia wywo³anie programu wsadowego z poziomu innego.\n\n\
-CALL [napêd:][\9ccie¿ka]nazwa_pliku [parametry]\n\n\
+STRING_CALL_HELP, "Umożliwia wywołanie programu wsadowego z poziomu innego.\n\n\
+CALL [napęd:][ścieżka]nazwa_pliku [parametry]\n\n\
   parametry   Wszelkie dane, wymagane przez program wsadowy,\n\
-               który ma zostaæ wywo³any."
+               który ma zostać wywołany."
 
-STRING_CD_HELP, "Zmienia obecny katalog albo wy\9cwietla jego pe³n¹ nazwê. \n\n\
-CHDIR [/D][napêd:][\9ccie¿ka]\n\
+STRING_CD_HELP, "Zmienia obecny katalog albo wyświetla jego pełną nazwę. \n\n\
+CHDIR [/D][napęd:][ścieżka]\n\
 CHDIR[..|.]\n\
-CD [/D][napêd:][\9ccie¿ka]\n\
+CD [/D][napęd:][ścieżka]\n\
 CD[..|.]\n\n\
-  ..   katalog poziom wy¿ej\n\
-  .    bie¿¹cy katalog\n\
-  /D   Umo¿liwia zmianê napêdu.\n\n\
-Wpisz CD [napêd:], by wy\9cwietliæ bie¿¹cy katalog na danym napêdzie.\n\
-Wpisz CD bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ bie¿¹cy napêd i katalog.\n"
+  ..   katalog poziom wyżej\n\
+  .    bieżący katalog\n\
+  /D   Umożliwia zmianę napędu.\n\n\
+Wpisz CD [napęd:], by wyświetlić bieżący katalog na danym napędzie.\n\
+Wpisz CD bez żadnych parametrów, by wyświetlić bieżący napęd i katalog.\n"
 
-STRING_CHCP_HELP,   "Wy\9cwietla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.\n\n\
+STRING_CHCP_HELP,   "Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.\n\n\
 CHCP [nnn]\n\n\
   nnn   Numer strony kodowej.\n\n\
-Wpisz CHCP bez parametru, by wy\9cwietliæ numer aktywnej strony kodowej.\n"
+Wpisz CHCP bez parametru, by wyświetlić numer aktywnej strony kodowej.\n"
 
-STRING_CHOICE_HELP, "Wy\9cwietla opcje jakimi dysponuje u¿ytkownik i oczekuje na wybór jednej z nich.\n\n\
+STRING_CHOICE_HELP, "Wyświetla opcje jakimi dysponuje użytkownik i oczekuje na wybór jednej z nich.\n\n\
 CHOICE  [/C[:]opcje][/N][/S][/T[:]c,nn][tekst]\n\n\
-  /C[:]opcje  Wyznacza klawisze wy\9cwietlane jako wybór. Domy\9clne: TN.\n\
-  /N            Nie wy\9cwietla klawiszy opcji ani znaku ? na koñcu tekstu.\n\
-  /S            Komenda wyró¿ni wielko\9cæ liter przy wpisywaniu (n != N).\n\
-  /T[:]c,nn     Komenda zwróci domy\9clny klawisz (c) po up³ywie (nn) sekund .\n\
-  tekst         Tekst wy\9cwietlany przy oczekiwaniu na wybór.\n\n\
-ERRORLEVEL ustawiony jest na kompensowanie wyboru u¿ytkownika domy\9clnym.\n"
+  /C[:]opcje  Wyznacza klawisze wyświetlane jako wybór. Domyślne: TN.\n\
+  /N            Nie wyświetla klawiszy opcji ani znaku ? na końcu tekstu.\n\
+  /S            Komenda wyróżni wielkość liter przy wpisywaniu (n != N).\n\
+  /T[:]c,nn     Komenda zwróci domyślny klawisz (c) po upływie (nn) sekund .\n\
+  tekst         Tekst wyświetlany przy oczekiwaniu na wybór.\n\n\
+ERRORLEVEL ustawiony jest na kompensowanie wyboru użytkownika domyślnym.\n"
 
-STRING_CLS_HELP, "Czy\9cci ekran konsoli.\n\nCLS\n"
+STRING_CLS_HELP, "Czyści ekran konsoli.\n\nCLS\n"
 
-STRING_CMD_HELP1, "\nDostêpne wewnêtrzne polecenia:\n"
+STRING_CMD_HELP1, "\nDostępne wewnętrzne polecenia:\n"
 
-STRING_CMD_HELP2, "\nDostêpne opcje:"
+STRING_CMD_HELP2, "\nDostępne opcje:"
 
 STRING_CMD_HELP3,"  [aliasy]"
 
 STRING_CMD_HELP4,"  [historia]"
 
-STRING_CMD_HELP5,"  [dope³nianie nazw unixa]"
+STRING_CMD_HELP5,"  [dopełnianie nazw unixa]"
 
 STRING_CMD_HELP6,"  [stos katalogu]"
 
 STRING_CMD_HELP7,"  [przekierowania i potoki]"
 
-STRING_CMD_HELP8, "Uruchamia nowe okno konsoli ReactOS (interpreter linii poleceñ).\n\n\
+STRING_CMD_HELP8, "Uruchamia nowe okno konsoli ReactOS (interpreter linii poleceń).\n\n\
 CMD [/[C|K] komenda][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
-  /C komenda  Wykonuje podan¹ komendê i zamyka okno.\n\
-  /K komenda  Wykonuje podan¹ komendê i pozostawia okno.\n\
+  /C komenda  Wykonuje podaną komendę i zamyka okno.\n\
+  /K komenda  Wykonuje podaną komendę i pozostawia okno.\n\
   /P          CMD przetwarza autoexec.bat i pozostaje permanentny\n\
-              (okno nie mo¿e zostaæ zamkniête).\n\
-  /T:bf       Ustawia kolor t³a/tekstu (patrz komenda COLOR).\n"
+              (okno nie może zostać zamknięte).\n\
+  /T:bf       Ustawia kolor tła/tekstu (patrz komenda COLOR).\n"
 
-STRING_COLOR_HELP1, "Ustawia domy\9clny kolor t³a i tekstu.\n\n\
+STRING_COLOR_HELP1, "Ustawia domyślny kolor tła i tekstu.\n\n\
 COLOR [atr [/-F]] \n\n\
   atr        Ustawienia koloru \n\
-  /-F        Nie uzupe³nia kolorem pustych przestrzeni w konsoli\n\n\
-Ustawienia koloru mo¿na wyznaczyæ na trzy sposoby:\n\
-1) [jasny] nazwa on [jasny] nazwa  (wystarcz¹ pierwsze trzy litery nazwy)\n\
+  /-F        Nie uzupełnia kolorem pustych przestrzeni w konsoli\n\n\
+Ustawienia koloru można wyznaczyć na trzy sposoby:\n\
+1) [jasny] nazwa on [jasny] nazwa  (wystarczą pierwsze trzy litery nazwy)\n\
 2) numer_dec on numer_dec\n\
 3) dwa numery szesnastkowe\n\n\
-Dostêpne kolory:\n\
+Dostępne kolory:\n\
 dec  hex  nazwa      dec  hex  nazwa\n\
 0    0    Czarny      8   8    Szary\n\
 1    1    Niebieski   9   9    Jasnoniebieski\n\
 2    2    Zielony    10   A    Jasnozielony\n\
-3    3    B³êkitny   11   B    Jasnob³êkitny\n\
+3    3    Błękitny   11   B    Jasnobłękitny\n\
 4    4    Czerwony   12   C    Jasnoczerwony\n\
 5    5    Purpurowy  13   D    Jasnopurpurowy\n\
-6    6    ¯ó³ty      14   E    Jasno¿ó³ty\n\
-7    7    Bia³y      15   F    Jaskrawobia³y\n"
+6    6    Żółty      14   E    Jasnożółty\n\
+7    7    Biały      15   F    Jaskrawobiały\n"
 
-STRING_COPY_HELP1,  "Nadpisaæ %s (Tak/Nie/Zawsze)? "
+STRING_COPY_HELP1,  "Nadpisać %s (Tak/Nie/Zawsze)? "
 
-STRING_COPY_HELP2, "Kopiuje jeden lub wiêcej plików do wskazanej lokacji.\n\n\
-COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] \9fród³o [/A|/B]\n\
-     [+ \9fród³o [/A|/B] [+ ...]] [cel [/A|/B]]\n\n\
-  \9fród³o       Miejsce, gdzie znajduj¹ siê plik(i) do skopiowania.\n\
-  /A           Wymusza traktowanie plików jako tekstowych (ASCII).\n\
-  /B           Wymusza traktowanie plików jako binarnych.\n\
+STRING_COPY_HELP2, "Kopiuje jeden lub więcej plików do wskazanej lokacji.\n\n\
+COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] źródło [/A|/B]\n\
+     [+ źródło [/A|/B] [+ ...]] [cel [/A|/B]]\n\n\
+  źródło       Miejsce, gdzie znajdują się plik(i) do skopiowania.\n\
+  /A           Wymusza traktowanie plików jako tekstowych (ASCII).\n\
+  /B           Wymusza traktowanie plików jako binarnych.\n\
   cel          Docelowy katalog/plik.\n\
-  /V           Weryfikuje prawid³owo\9cæ zapisu po skopiowaniu.\n\
-  /Y           Automatycznie potwierdza ka¿d¹ próbê nadpisania ju¿\n\
-               istniej¹cego pliku.\n\
-  /-Y          Wymusza ka¿dorazowo potwierdzenie nadpisania ju¿\n\
-               istniej¹cego pliku.\n\n\
-Opcja /Y mo¿e znale\9fæ siê w\9cród zmiennych \9crodowiskowych COPYCMD.\n\
+  /V           Weryfikuje prawidłowość zapisu po skopiowaniu.\n\
+  /Y           Automatycznie potwierdza każdą próbę nadpisania już\n\
+               istniejącego pliku.\n\
+  /-Y          Wymusza każdorazowo potwierdzenie nadpisania już\n\
+               istniejącego pliku.\n\n\
+Opcja /Y może znaleźć się wśród zmiennych środowiskowych COPYCMD.\n\
 ...\n"
 
-STRING_DATE_HELP1, "\nPodaj now¹ datê (mm%cdd%crrrr): "
+STRING_DATE_HELP1, "\nPodaj nową datę (mm%cdd%crrrr): "
 
-STRING_DATE_HELP2, "\nPodaj now¹ datê (dd%cmm%crrrr): "
+STRING_DATE_HELP2, "\nPodaj nową datę (dd%cmm%crrrr): "
 
-STRING_DATE_HELP3, "\nPodaj now¹ datê (rrrr%cmm%cdd): "
+STRING_DATE_HELP3, "\nPodaj nową datę (rrrr%cmm%cdd): "
 
-STRING_DATE_HELP4, "Wy\9cwietla lub zmienia datê systemow¹.\n\n\
+STRING_DATE_HELP4, "Wyświetla lub zmienia datę systemową.\n\n\
 DATE [/T][data]\n\n\
-  /T    tylko wy\9cwietlenie\n\n\
-Wpisz DATE bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ obecn¹ datê i\n\
-zapytaæ o now¹. Naci\9cniêcie ENTER od razu, pozostawia obecn¹.\n"
+  /T    tylko wyświetlenie\n\n\
+Wpisz DATE bez żadnych parametrów, by wyświetlić obecną datę i\n\
+zapytać o nową. Naciśnięcie ENTER od razu, pozostawia obecną.\n"
 
-STRING_DEL_HELP1,  "Kasuje jeden lub wiêcej plików.\n\n\
+STRING_DEL_HELP1,  "Kasuje jeden lub więcej plików.\n\n\
 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributy]] plik ...\n\
 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributy]] plik ...\n\
 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributy]] plik ...\n\n\
   plik   Wyznacza pliki do skasowania.\n\n\
   /N     Nic.\n\
-  /P     Zapytanie przed skasowaniem ka¿dego pliku.\n\
-  /T     Wy\9cwietla liczbê skasowanych plików i zwolnione przez nie miejsce.\n\
+  /P     Zapytanie przed skasowaniem każdego pliku.\n\
+  /T     Wyświetla liczbę skasowanych plików i zwolnione przez nie miejsce.\n\
   /Q     Tryb cichy.\n\
-  /W     Wymazywanie. Plik bêdzie nadpisany losowym ci¹giem przed skasowaniem.\n\
-  /Y     Tak. Nawet przy *.* nie bêdzie pro\9cby o potwierdzenie.\n\
-  /F     Wymusza kasowanie plików Ukrytych, Systemowych i Tylko do odczytu.\n\
-  /S     Kasuje pliki tak¿e z podkatalogów\n\
-  /A     Wybór plików do skasowania ze wzglêdu na ich atrybuty:\n\
+  /W     Wymazywanie. Plik będzie nadpisany losowym ciągiem przed skasowaniem.\n\
+  /Y     Tak. Nawet przy *.* nie będzie prośby o potwierdzenie.\n\
+  /F     Wymusza kasowanie plików Ukrytych, Systemowych i Tylko do odczytu.\n\
+  /S     Kasuje pliki także z podkatalogów\n\
+  /A     Wybór plików do skasowania ze względu na ich atrybuty:\n\
          R     Tylko do odczytu\n\
          S     Systemowe\n\
          A     Archiwa\n\
          H     Ukryte\n\
          -     przedrostek NIE\n"
 
-STRING_DEL_HELP2, "Wszystkie pliki w tym katalogu zostan¹ skasowane!\nCzy jeste\9c pewien (T/N)?"
+STRING_DEL_HELP2, "Wszystkie pliki w tym katalogu zostaną skasowane!\nCzy jesteś pewien (T/N)?"
 STRING_DEL_HELP3, "    %lu plik skasowany\n"
-STRING_DEL_HELP4, "    %lu pliki(-ów) skasowane(-ych)\n"
+STRING_DEL_HELP4, "    %lu pliki(-ów) skasowane(-ych)\n"
 
 STRING_DELAY_HELP, "Pauzuje na n sekund lub milisekund\n\
 DELAY [/m]n\n\n\
   /m          wymusza traktowanie n jako milisekund,\n\
-              w innym wypadku bêdzie traktowane jako sekundy\n"
+              w innym wypadku będzie traktowane jako sekundy\n"
 
-STRING_DIR_HELP1, "DIR [napêd:][\9ccie¿ka][pliki] [/A[[:]atrybuty]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
-  [/O[[:]porz¹dek]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]czas]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
-  [napêd:][\9ccie¿ka][nazwa_pliku]\n\
-              Wyznacza literê napêdu, katalog, i/lub pliki do wy\9cwietlenia.\n\n\
-  /A          Wy\9cwietla pliki o okre\9clonych atrybutach.\n\
+STRING_DIR_HELP1, "DIR [napęd:][ścieżka][pliki] [/A[[:]atrybuty]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
+  [/O[[:]porządek]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]czas]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
+  [napęd:][ścieżka][nazwa_pliku]\n\
+              Wyznacza literę napędu, katalog, i/lub pliki do wyświetlenia.\n\n\
+  /A          Wyświetla pliki o określonych atrybutach.\n\
   atrybuty     D  Katalogi                R  Pliki tylko do odczytu\n\
                H  Pliki ukryte            A  Pliki do archiwizacji\n\
                S  Pliki systemowe         -  Przedrostek NIE\n\
-  /B          Format minimalny (bez nag³ówka i podsumowania).\n\
-  /C          Wy\9cwietla separator co trzy zera w rozmiarach plików.\n\
-              Opcja domy\9clnie w³¹czona. Aby wy³¹czyæ, u¿yj: /-C .\n\
-  /D          To samo co format szeroki, ale pliki s¹ posortowane kolumnami.\n\
-  /L          U¿ywa ma³ych liter.\n\
-  /N          Nowy, d³ugi format plików, gdzie nazwy znajduj¹ siê od prawej.\n\
-  /O          Sortowanie plików wed³ug okre\9clonego porz¹dku.\n\
-  sortorder    N  Wed³ug nazwy (alfabetycznie)     S  Wed³ug rozmiaru (rosn¹co)\n\
-               E  Wed³ug rozszerzenia (alfabet.)   D  Wed³ug daty (od najst.)\n\
-               G  Wy\9cwietla najpierw katalogi      -  Odwraca kolejno\9cæ\n\
-  /P          Pauza po ka¿dym pe³nym ekranie.\n\
-  /Q          Wy\9cwietla w³a\9cciciela plików\n\
-  /S          Wy\9cwietla pliki w danym katalogu i wszystkich podkatalogach.\n\
-  /T          Pole czasu, odpowiedzialne za wy\9cwietlanie/sortowanie \n\
+  /B          Format minimalny (bez nagłówka i podsumowania).\n\
+  /C          Wyświetla separator co trzy zera w rozmiarach plików.\n\
+              Opcja domyślnie włączona. Aby wyłączyć, użyj: /-C .\n\
+  /D          To samo co format szeroki, ale pliki są posortowane kolumnami.\n\
+  /L          Używa małych liter.\n\
+  /N          Nowy, długi format plików, gdzie nazwy znajdują się od prawej.\n\
+  /O          Sortowanie plików według określonego porządku.\n\
+  sortorder    N  Według nazwy (alfabetycznie)     S  Według rozmiaru (rosnąco)\n\
+               E  Według rozszerzenia (alfabet.)   D  Według daty (od najst.)\n\
+               G  Wyświetla najpierw katalogi      -  Odwraca kolejność\n\
+  /P          Pauza po każdym pełnym ekranie.\n\
+  /Q          Wyświetla właściciela plików\n\
+  /S          Wyświetla pliki w danym katalogu i wszystkich podkatalogach.\n\
+  /T          Pole czasu, odpowiedzialne za wyświetlanie/sortowanie \n\
   czas        C  Utworzenia\n\
               A  Ostatniego otwarcia\n\
               W  Ostatniej modyfikacji\n\
-  /W          U¿ywa szerokiego formatu wy\9cwietlania.\n\
-  /X          Wy\9cwietla krótkie nazwy, dla plików nie w standardzie 8.3.\n\
-              Format jest zbli¿ony do tego przy /N z krótkimi nazwami,\n\
-              umieszczonymi przed d³ugimi. Je\9cli plik nie ma krótkiej nazwy,\n\
-              wy\9cwietlane jest puste pole.\n\
-  /4          Wy\9cwietla lata w formacie czterocyfrowym.\n\n\
-Parametry mog¹ znale\9fæ siê w\9cród zmiennych \9crodowiskowych DIRCMD. Mo¿na\n\
-odwróciæ dzia³anie parametrów przedrostkiem - (my\9clnik)-- na przyk³ad, /-W.\n"
-
-STRING_DIR_HELP2, " Wolumin w napêdzie %c ma etykietê: %s\n"
-STRING_DIR_HELP3, " Wolumin w napêdzie %c nie posiada etykiety.\n"
+  /W          Używa szerokiego formatu wyświetlania.\n\
+  /X          Wyświetla krótkie nazwy, dla plików nie w standardzie 8.3.\n\
+              Format jest zbliżony do tego przy /N z krótkimi nazwami,\n\
+              umieszczonymi przed długimi. Jeśli plik nie ma krótkiej nazwy,\n\
+              wyświetlane jest puste pole.\n\
+  /4          Wyświetla lata w formacie czterocyfrowym.\n\n\
+Parametry mogą znaleźć się wśród zmiennych środowiskowych DIRCMD. Można\n\
+odwrócić działanie parametrów przedrostkiem - (myślnik)-- na przykład, /-W.\n"
+
+STRING_DIR_HELP2, " Wolumin w napędzie %c ma etykietę: %s\n"
+STRING_DIR_HELP3, " Wolumin w napędzie %c nie posiada etykiety.\n"
 STRING_DIR_HELP4, " Numer seryjny woluminu to: %04X-%04X\n"
-STRING_DIR_HELP5, "\n     Ogó³em wy\9cwietonych:\n%16i plik(ów)% 14s bajtów\n"
-STRING_DIR_HELP6, "%16i katalog(ów)% 15s bajtów\n"
+STRING_DIR_HELP5, "\n     Ogółem wyświetonych:\n%16i plik(ów)% 14s bajtów\n"
+STRING_DIR_HELP6, "%16i katalog(ów)% 15s bajtów\n"
 STRING_DIR_HELP7, "\n katalog %s\n\n"
-STRING_DIR_HELP8, "%16i plik(ów)% 14s bajtów\n"
+STRING_DIR_HELP8, "%16i plik(ów)% 14s bajtów\n"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP1, "Przechowuje obecny katalog dla potrzeb komendy POPD, nastêpnie\n\
+STRING_DIRSTACK_HELP1, "Przechowuje obecny katalog dla potrzeb komendy POPD, następnie\n\
 zmienia na podany.\n\n\
-PUSHD [\9ccie¿ka | ..]\n\n\
-  \9ccie¿ka      Okre\9cla \9ccie¿kê dostêpu do katalogu, podawanego do komendy\n"
+PUSHD [ścieżka | ..]\n\n\
+  ścieżka      Określa ścieżkę dostępu do katalogu, podawanego do komendy\n"
 
 STRING_DIRSTACK_HELP2, "Zmienia katalog przechowywany w stosie przez PUSHD.\n\nPOPD"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP3, "Wy\9cwietla zawarto\9cæ stosu katalogów.\n\nDIRS"
+STRING_DIRSTACK_HELP3, "Wyświetla zawartość stosu katalogów.\n\nDIRS"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP4, "Stos katalogów jest pusty."
+STRING_DIRSTACK_HELP4, "Stos katalogów jest pusty."
 
-STRING_ECHO_HELP1,  "Wy\9cwietla wiadomo\9cæ bez nastêpuj¹cych po ka¿dej linii znaków CR/LF.\n\n\
-  ECHOS wiadomo\9cæ"
+STRING_ECHO_HELP1,  "Wyświetla wiadomość bez następujących po każdej linii znaków CR/LF.\n\n\
+  ECHOS wiadomość"
 
-STRING_ECHO_HELP2,  "Wy\9cwietla wiadomo\9cæ dla domy\9clnego odbiorcy b³êdów.\n\n\
-  ECHOERR wiadomo\9cæ)\n\
-  ECHOERR.              wy\9cwietla pust¹ liniê"
+STRING_ECHO_HELP2,  "Wyświetla wiadomość dla domyślnego odbiorcy błędów.\n\n\
+  ECHOERR wiadomość)\n\
+  ECHOERR.              wyświetla pustą linię"
 
-STRING_ECHO_HELP3, "Wy\9cwietla wiadomo\9cæ dla domy\9clnego odbiorcy b³êdów bez znaków CR/LF.\n\n\
-  ECHOSERR wiadomo\9cæ"
+STRING_ECHO_HELP3, "Wyświetla wiadomość dla domyślnego odbiorcy błędów bez znaków CR/LF.\n\n\
+  ECHOSERR wiadomość"
 
-STRING_ECHO_HELP4, "Wy\9cwietla wiadomo\9cæ albo w³¹cza/wy³¹cza wy\9cwietlanie.\n\n\
+STRING_ECHO_HELP4, "Wyświetla wiadomość albo włącza/wyłącza wyświetlanie.\n\n\
   ECHO [ON | OFF]\n\
-  ECHO [wiadomo\9cæ]\n\
-  ECHO.             wy\9cwietla pust¹ liniê\n\n\
-Wpisz ECHO bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ obecne ustawienie."
+  ECHO [wiadomość]\n\
+  ECHO.             wyświetla pustą linię\n\n\
+Wpisz ECHO bez żadnych parametrów, by wyświetlić obecne ustawienie."
 
 STRING_ECHO_HELP5, "ECHO jest %s\n"
 
 STRING_EXIT_HELP, "Zamyka okno konsoli.\n\nEXIT [/b] [kod]\n\n\
   /B            Zamyka jedynie plik wsadowy.  \n\
-                Je\9cli u¿yty bêdzie poza plikiem wsadowym, zamknie cmd.exe\n\
-  kod           Ta warto\9cæ zostanie przypisana do ERRORLEVEL przy wyj\9cciu.\n"
+                Jeśli użyty będzie poza plikiem wsadowym, zamknie cmd.exe\n\
+  kod           Ta wartość zostanie przypisana do ERRORLEVEL przy wyjściu.\n"
 
-STRING_FOR_HELP1, "Uruchamia wyznaczon¹ komendê dla ka¿dego pliku w zestawie\n\n\
+STRING_FOR_HELP1, "Uruchamia wyznaczoną komendę dla każdego pliku w zestawie\n\n\
 FOR %zmienna IN (zestaw) DO komenda [parametery]\n\n\
   %zmienna    Wyznacza zamienny parametr.\n\
-  (zestaw)    Definiuje zestaw plików. Mo¿na stosowaæ wieloznaczniki (np. *.*)\n\
-  komenda     Wyznacza komendê do wykonania na zestawie plików.\n\
+  (zestaw)    Definiuje zestaw plików. Można stosować wieloznaczniki (np. *.*)\n\
+  komenda     Wyznacza komendę do wykonania na zestawie plików.\n\
   parametry   Wyznacza parametry dla podanej komendy.\n\n\
-By u¿yæ FOR w pliku wsadowym, oznacz zmienn¹ jako %%zmienna zamiast\n\
+By użyć FOR w pliku wsadowym, oznacz zmienną jako %%zmienna zamiast\n\
 %zmienna.\n"
 
-STRING_FREE_HELP1, "\nWolumin w napêdzie %s ma etykietê: %-11s\n\
+STRING_FREE_HELP1, "\nWolumin w napędzie %s ma etykietę: %-11s\n\
  Numer seryjny woluminu to: %s\n\
-  %16s bajtów na dysku ogó³em\n\
-  %16s bajtów zajête\n\
-  %16s bajtów wolne\n"
+  %16s bajtów na dysku ogółem\n\
+  %16s bajtów zajęte\n\
+  %16s bajtów wolne\n"
 
-STRING_FREE_HELP2, "Wy\9cwietla informacje o wolnym miejscu w napêdzie.\n\nFREE [napêd: ...]\n"
+STRING_FREE_HELP2, "Wyświetla informacje o wolnym miejscu w napędzie.\n\nFREE [napęd: ...]\n"
 
 STRING_IF_HELP1, "Wykonuje przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.\n\n\
   IF [NOT] ERRORLEVEL numer komenda\n\
-  IF [NOT] ci¹g_znaków1==ci¹g_znaków2 komenda\n\
+  IF [NOT] ciąg_znaków1==ciąg_znaków2 komenda\n\
   IF [NOT] EXIST plik komenda\n\
   IF [NOT] DEFINED zmienna komenda\n\n\
-NOT               Oznacza, ¿e CMD powinien wykonaæ dane dzia³anie tylko,\n\
-                  je¿eli warunek nie jest spe³niony\n\
-ERRORLEVEL numer  Zwraca PRAWDA, je\9cli ostatni dzia³aj¹cy program zwróci³\n\
-                  kod b³êdu równy lub wiêkszy od podanego.\n\
-komenda           Komenda do wykonania, gdy warunek bêdzie spe³niony.\n\
-ci¹g1==ci¹g2      Zwraca PRAWDA, gdy oba ci¹gi znaków s¹ identyczne\n\
-EXIST plik        Zwraca PRAWDA, je\9cli podany plik istnieje.\n\
-DEFINED zmienna   Zwraca PRAWDA, je\9cli podana zmienna zosta³a zdefiniowana\n"
+NOT               Oznacza, że CMD powinien wykonać dane działanie tylko,\n\
+                  jeżeli warunek nie jest spełniony\n\
+ERRORLEVEL numer  Zwraca PRAWDA, jeśli ostatni działający program zwrócił\n\
+                  kod błędu równy lub większy od podanego.\n\
+komenda           Komenda do wykonania, gdy warunek będzie spełniony.\n\
+ciąg1==ciąg2      Zwraca PRAWDA, gdy oba ciągi znaków są identyczne\n\
+EXIST plik        Zwraca PRAWDA, jeśli podany plik istnieje.\n\
+DEFINED zmienna   Zwraca PRAWDA, jeśli podana zmienna została zdefiniowana\n"
 
 STRING_GOTO_HELP1,  "Przekierowuje CMD do oznaczonej linii w programie wsadowym.\n\n\
 GOTO etykieta\n\n\
-  etykieta  Ci¹g znaków, u¿yty w programie wsadowym do oznaczenia linii.\n\n\
-Mo¿esz oznaczyæ linie dowoln¹ etykiet¹, zaczynaj¹c od dwukropka."
+  etykieta  Ciąg znaków, użyty w programie wsadowym do oznaczenia linii.\n\n\
+Możesz oznaczyć linie dowolną etykietą, zaczynając od dwukropka."
 
-STRING_LABEL_HELP1, "Wy\9cwietla lub zmienia etykietê napêdu.\n\nLABEL [napêd:][etykieta]\n"
+STRING_LABEL_HELP1, "Wyświetla lub zmienia etykietę napędu.\n\nLABEL [napęd:][etykieta]\n"
 
-STRING_LABEL_HELP2, "Wolumin w napêdzie %c: ma etykietê: %s\n"
-STRING_LABEL_HELP3, "Wolumin w napêdzie %c: nie posiada etykiety\n"
+STRING_LABEL_HELP2, "Wolumin w napędzie %c: ma etykietę: %s\n"
+STRING_LABEL_HELP3, "Wolumin w napędzie %c: nie posiada etykiety\n"
 STRING_LABEL_HELP4, "Numer seryjny woluminu to: %04X-%04X\n"
-STRING_LABEL_HELP5, "Podaj etykietê (0-11 znaków, ENTER = brak etykiety) "
+STRING_LABEL_HELP5, "Podaj etykietę (0-11 znaków, ENTER = brak etykiety) "
 
-STRING_LOCALE_HELP1, "Czas bie¿¹cy"
+STRING_LOCALE_HELP1, "Czas bieżący"
 
 STRING_MKDIR_HELP,   "Tworzy katalog.\n\n\
-MKDIR [napêd:]\9ccie¿ka\nMD [napêd:]\9ccie¿ka"
+MKDIR [napęd:]ścieżka\nMD [napęd:]ścieżka"
 
-STRING_MKLINK_HELP, "Tworzy dowi¹zanie obiektu w systemie plików.\n\n\
+STRING_MKLINK_HELP, "Tworzy dowiązanie obiektu w systemie plików.\n\n\
 MKLINK [/D | /H | /J] nazwa_linku element_docelowy\n\n\
-  /D  Oznacza, ¿e dowi¹zanie symboliczne elementu docelowego jest katalogiem.\n\
-  /H  Tworzy dowi¹zanie twarde.\n\
-  /J  Tworzy punkt po³¹czenia katalogów.\n\n\
-Je\9cli nie zosta³y u¿yte zarówno /H jak i /J, zostanie utworzone dowi¹zanie symboliczne."
-
-STRING_MEMMORY_HELP1, "Wy\9cwietla ilo\9cæ pamiêci systemowej.\n\nMEMORY"
-
-STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% pamiêci zajêtej.\n\n\
-  %13s bajtów pamiêci RAM ogó³em.\n\
-  %13s bajtów pamiêci RAM dostêpne.\n\n\
-  %13s bajtów w pliku stronicowania ogó³em.\n\
-  %13s bajtów dostêpnych w pliku stronicowania.\n\n\
-  %13s bajtów pamiêci wirtualnej ogó³em.\n\
-  %13s bajtów pamiêci wirtualnej dostêpne.\n"
-
-STRING_MISC_HELP1, "Naci\9cnij dowolny klawisz, aby kontynuowaæ...\n"
-
-STRING_MOVE_HELP1, "Nadpisaæ %s (Tak/Nie/Zawsze)? "
-
-STRING_MOVE_HELP2, "Przenosi, a tak¿e zmienia nazwy plików i katalogów.\n\n\
-Aby przenie\9cæ jeden lub wiêcej plików:\n\
-MOVE [/N][napêd:][\9ccie¿ka]nazwa_pliku1[,...] cel\n\n\
-Aby zmieniæ nazwê katalogu:\n\
-MOVE [/N][napêd:][\9ccie¿ka]nazwa1 nazwa2\n\n\
-  [napêd:][\9ccie¿ka]nazwa  Wyznacza scie¿kê dostêpu do pliku lub \n\
-                          plików, które chcesz przenie\9cæ.\n\
-  /N                      Nic. Zrób wszystko, oprócz przenoszenia plików/katalogów.\n\n\
+  /D  Oznacza, że dowiązanie symboliczne elementu docelowego jest katalogiem.\n\
+  /H  Tworzy dowiązanie twarde.\n\
+  /J  Tworzy punkt połączenia katalogów.\n\n\
+Jeśli nie zostały użyte zarówno /H jak i /J, zostanie utworzone dowiązanie symboliczne."
+
+STRING_MEMMORY_HELP1, "Wyświetla ilość pamięci systemowej.\n\nMEMORY"
+
+STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% pamięci zajętej.\n\n\
+  %13s bajtów pamięci RAM ogółem.\n\
+  %13s bajtów pamięci RAM dostępne.\n\n\
+  %13s bajtów w pliku stronicowania ogółem.\n\
+  %13s bajtów dostępnych w pliku stronicowania.\n\n\
+  %13s bajtów pamięci wirtualnej ogółem.\n\
+  %13s bajtów pamięci wirtualnej dostępne.\n"
+
+STRING_MISC_HELP1, "Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować...\n"
+
+STRING_MOVE_HELP1, "Nadpisać %s (Tak/Nie/Zawsze)? "
+
+STRING_MOVE_HELP2, "Przenosi, a także zmienia nazwy plików i katalogów.\n\n\
+Aby przenieść jeden lub więcej plików:\n\
+MOVE [/N][napęd:][ścieżka]nazwa_pliku1[,...] cel\n\n\
+Aby zmienić nazwę katalogu:\n\
+MOVE [/N][napęd:][ścieżka]nazwa1 nazwa2\n\n\
+  [napęd:][ścieżka]nazwa  Wyznacza scieżkę dostępu do pliku lub \n\
+                          plików, które chcesz przenieść.\n\
+  /N                      Nic. Zrób wszystko, oprócz przenoszenia plików/katalogów.\n\n\
 Obecne ograniczenia:\n\
-  - Nie mo¿esz przenie\9cæ pliku ani katalogu z jednego napêdu na inny.\n"
+  - Nie możesz przenieść pliku ani katalogu z jednego napędu na inny.\n"
 
-STRING_MSGBOX_HELP, "Wy\9cwietla okno dialogowe i zwraca odpowied\9f u¿ytkownika\n\n\
-MSGBOX typ ['tytu³'] tekst\n\n\
+STRING_MSGBOX_HELP, "Wyświetla okno dialogowe i zwraca odpowiedź użytkownika\n\n\
+MSGBOX typ ['tytuł'] tekst\n\n\
 typ           Rodzaj okna dialogowego\n\
-              mo¿liwe okna: OK, OKCANCEL,\n\
+              możliwe okna: OK, OKCANCEL,\n\
               YESNO, YESNOCANCEL\n\
-tytu³         Tytu³ okna dialogowego\n\
-tekst         Tekst wy\9cwietlony w oknie dialogowym\n\n\n\
-Warto\9cæ ERRORLEVEL wynosi zale¿nie od naci\9cniêtego przycisku:\n\n\
+tytuł         Tytuł okna dialogowego\n\
+tekst         Tekst wyświetlony w oknie dialogowym\n\n\n\
+Wartość ERRORLEVEL wynosi zależnie od naciśniętego przycisku:\n\n\
 TAK  :  10    |  NIE      :  11\n\
 OK   :  10    |  ANULUJ   :  12\n"
 
-STRING_PATH_HELP1, "Wy\9cwietla lub ustawia \9ccie¿kê dostêpu dla programów.\n\n\
-PATH [[napêd:]\9ccie¿ka[;...]]\nPATH ;\n\n\
-Wpisz PATH ; je\9cli chcesz wyczy\9cciæ wszystkie zapisane \9ccie¿ki dostêpu i zmusiæ konsolê\n\
-do przeszukiwania wy³¹cznie katalogu bie¿¹cego.\n\
-Wpisz PATH bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ zapisane \9ccie¿ki dostêpu.\n"
+STRING_PATH_HELP1, "Wyświetla lub ustawia ścieżkę dostępu dla programów.\n\n\
+PATH [[napęd:]ścieżka[;...]]\nPATH ;\n\n\
+Wpisz PATH ; jeśli chcesz wyczyścić wszystkie zapisane ścieżki dostępu i zmusić konsolę\n\
+do przeszukiwania wyłącznie katalogu bieżącego.\n\
+Wpisz PATH bez żadnych parametrów, by wyświetlić zapisane ścieżki dostępu.\n"
 
-STRING_PROMPT_HELP1, "Zmienia znak zachêty.\n\n\
+STRING_PROMPT_HELP1, "Zmienia znak zachęty.\n\n\
 PROMPT [tekst]\n\n\
-  tekst   Definiuje nowy znak zachêty.\n\n\
-Znak zachêty mo¿e sk³adaæ siê z normalnych znaków, a tak¿e poni¿szych symboli:\n\n\
+  tekst   Definiuje nowy znak zachęty.\n\n\
+Znak zachęty może składać się z normalnych znaków, a także poniższych symboli:\n\n\
   $A   & (Et)\n\
   $B   | \n\
   $C   ( (lewy nawias)\n\
-  $D   Bie¿¹ca data\n\
+  $D   Bieżąca data\n\
   $E   Znak ucieczki (kod ASCII 27)\n\
   $F   ) (prawy nawias)\n\
-  $G   > (znak wiêkszo\9cci)\n\
+  $G   > (znak większości)\n\
   $H   (usuwa ostatni znak)\n\
-  $L   < (znak mniejszo\9cci)\n\
-  $N   Bie¿¹cy napêd\n\
-  $P   Bie¿¹cy napêd i \9ccie¿ka\n\
-  $Q   = (znak równo\9cci)\n\
-  $T   Bie¿¹cy czas\n\
+  $L   < (znak mniejszości)\n\
+  $N   Bieżący napęd\n\
+  $P   Bieżący napęd i ścieżka\n\
+  $Q   = (znak równości)\n\
+  $T   Bieżący czas\n\
   $V   Wersja systemu\n\
   $_   Znak CR/LF\n\
   $$   $ (dolar)\n"
 
-STRING_PAUSE_HELP1, "Zatrzymuje wykonywanie programu wsadowego i pokazuje wiadomo\9cæ:\n\
-'Naci\9cnij dowolny klawisz, aby kontynuowaæ...' albo inn¹ dowoln¹.\n\n\
-PAUSE [wiadomo\9cæ]"
+STRING_PAUSE_HELP1, "Zatrzymuje wykonywanie programu wsadowego i pokazuje wiadomość:\n\
+'Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować...' albo inną dowolną.\n\n\
+PAUSE [wiadomość]"
 
-STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Wy\9cwietla obecny poziom stosu katalogów"
+STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Wyświetla obecny poziom stosu katalogów"
 
-STRING_PROMPT_HELP3, "\nWpisz PROMPT bez ¿adnych parametrów, by powróciæ do ustawieñ domy\9clnych."
+STRING_PROMPT_HELP3, "\nWpisz PROMPT bez żadnych parametrów, by powrócić do ustawień domyślnych."
 
-STRING_REM_HELP, "Definiuje liniê komentarza w pliku wsadowym.\n\nREM [komentarz]"
+STRING_REM_HELP, "Definiuje linię komentarza w pliku wsadowym.\n\nREM [komentarz]"
 
 STRING_RMDIR_HELP,   "Usuwa katalog.\n\n\
-RMDIR [napêd:]\9ccie¿ka\nRD [napêd:]\9ccie¿ka\n\
-/S             Kasuje tak¿e wszystkie pliki i podkatalogi w danym katalogu\n\
-/Q             Nie wy\9cwietla pro\9cby o potwierdzenie\n"
+RMDIR [napęd:]ścieżka\nRD [napęd:]ścieżka\n\
+/S             Kasuje także wszystkie pliki i podkatalogi w danym katalogu\n\
+/Q             Nie wyświetla prośby o potwierdzenie\n"
 STRING_RMDIR_HELP2,    "Katalog nie jest pusty!\n"
 
-STRING_REN_HELP1, "Zmienia nazwê pliku/katalogu (tak¿e wielu).\n\n\
+STRING_REN_HELP1, "Zmienia nazwę pliku/katalogu (także wielu).\n\n\
 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] stara_nazwa ... nowa_nazwa\n\
 REN [/E /N /P /Q /S /T] stara_nazwa ... nowa_nazwa\n\n\
-  /E    Bez komunikatów o b³êdach.\n\
+  /E    Bez komunikatów o błędach.\n\
   /N    Nic.\n\
-  /P    Wy\9cwietla pro\9cbê o potwierdzenie przed ka¿dym plikiem/katalogiem.\n\
+  /P    Wyświetla prośbę o potwierdzenie przed każdym plikiem/katalogiem.\n\
         (nie jest jeszcze zaimplementowane)\n\
   /Q    Tryb cichy.\n\
-  /S    Zmienia tak¿e nazwy podkatalogów.\n\
-  /T    Wy\9cwietla podsumowanie ilo\9cci zmienionych nazw.\n\n\
-Uwaga: mo¿esz równie¿ podaæ now¹ \9ccie¿kê dostêpu dla zmienionych plików. U¿yj\n\
+  /S    Zmienia także nazwy podkatalogów.\n\
+  /T    Wyświetla podsumowanie ilości zmienionych nazw.\n\n\
+Uwaga: możesz również podać nową ścieżkę dostępu dla zmienionych plików. Użyj\n\
 do tego komendy MOVE.\n"
 
-STRING_REN_HELP2, "   zmieniono nazwê %lu pliku\n"
+STRING_REN_HELP2, "   zmieniono nazwę %lu pliku\n"
 
-STRING_REN_HELP3, "   zmieniono nazwy %lu plików\n"
+STRING_REN_HELP3, "   zmieniono nazwy %lu plików\n"
 
-STRING_SHIFT_HELP, "Zmienia pozycjê parametru w pliku wsadowym.\n\n\
+STRING_SHIFT_HELP, "Zmienia pozycję parametru w pliku wsadowym.\n\n\
 SHIFT [DOWN]"
 
-STRING_SCREEN_HELP, "Przesuwa kursor i opcjonalnie wy\9cwietla tekst\n\n\
-SCREEN rz¹d kolumna [tekst]\n\n\
-  rz¹d         numer rzêdu, do którego zostanie przesuniêty kursor\n\
-  kolumna      numer kolumny, do której zostanie przesuniêty kursor"
+STRING_SCREEN_HELP, "Przesuwa kursor i opcjonalnie wyświetla tekst\n\n\
+SCREEN rząd kolumna [tekst]\n\n\
+  rząd         numer rzędu, do którego zostanie przesunięty kursor\n\
+  kolumna      numer kolumny, do której zostanie przesunięty kursor"
 
-STRING_SET_HELP, "Wy\9cwietla, ustawia lub usuwa zmienne \9crodowiskowe.\n\n\
+STRING_SET_HELP, "Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe.\n\n\
 SET [zmienna[=][parametry]]\n\n\
-  zmienna      Okre\9cla nazwê zmiennej \9crodowiskowej.\n\
-  parametry    Okre\9cla parametry przypisane do tej zmiennej.\n\n\
-Wpisz SET bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ obecne ustawienia zmiennych.\n"
+  zmienna      Określa nazwę zmiennej środowiskowej.\n\
+  parametry    Określa parametry przypisane do tej zmiennej.\n\n\
+Wpisz SET bez żadnych parametrów, by wyświetlić obecne ustawienia zmiennych.\n"
 
-STRING_START_HELP1, "Wywo³uje komendê.\n\n\
+STRING_START_HELP1, "Wywołuje komendę.\n\n\
 START komenda\n\n\
-  komenda     Okre\9cla komendê, jaka ma byæ wywo³ana.\n\n\
-Obecnie wszystkie komendy s¹ uruchamiane asynchronicznie.\n"
+  komenda     Określa komendę, jaka ma być wywołana.\n\n\
+Obecnie wszystkie komendy są uruchamiane asynchronicznie.\n"
 
-STRING_TITLE_HELP, "Ustawia tytu³ dla okna ze znakiem zachêty.\n\n\
-TITLE [tytu³]\n\n\
-tytu³       Okre\9cla tytu³ dla okna.\n"
+STRING_TITLE_HELP, "Ustawia tytuł dla okna ze znakiem zachęty.\n\n\
+TITLE [tytuł]\n\n\
+tytuł       Określa tytuł dla okna.\n"
 
-STRING_TIME_HELP1, "Wy\9cwietla lub ustawia czas systemowy.\n\n\
+STRING_TIME_HELP1, "Wyświetla lub ustawia czas systemowy.\n\n\
 TIME [/T][czas]\n\n\
-  /T    tylko wy\9cwietla\n\n\
-Wpisz TIME bez ¿adnych parametrów, by wy\9cwietliæ obecny czas i\n\
-zapytaæ o nowy. Naci\9cniêcie ENTER bez podawania czasu zachowuje obecny.\n"
+  /T    tylko wyświetla\n\n\
+Wpisz TIME bez żadnych parametrów, by wyświetlić obecny czas i\n\
+zapytać o nowy. Naciśnięcie ENTER bez podawania czasu zachowuje obecny.\n"
 
-STRING_TIME_HELP2, "Wprowad\9f nowy czas: "
+STRING_TIME_HELP2, "Wprowadź nowy czas: "
 
-STRING_TIMER_HELP1, "Up³ynê³o %d milisek.\n"
+STRING_TIMER_HELP1, "Upłynęło %d milisek.\n"
 
-STRING_TIMER_HELP2, "Up³ynê³o %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
+STRING_TIMER_HELP2, "Upłynęło %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
 
-STRING_TIMER_HELP3, "Umo¿liwia u¿ycie stoperów (maksymalnie 10 na raz).\n\n\
+STRING_TIMER_HELP3, "Umożliwia użycie stoperów (maksymalnie 10 na raz).\n\n\
 TIMER  [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
   ON          uruchamia stoper\n\
-  OFF         wy³¹cza stoper\n\
-  /S          Dzieli czas. Zwraca po³owê czasu\n\
+  OFF         wyłącza stoper\n\
+  /S          Dzieli czas. Zwraca połowę czasu\n\
               na stoperze, bez zmieniania go.\n\
   /n          Definiuje numer stopera.\n\
-              Dostêpne s¹ numery od 0 do 9\n\
-              Domy\9clnie stoper dostaje numer 1\n\
-  /Fn         Format wy\9cwietlania czasu,\n\
-              n mo¿liwo\9cci:\n\
+              Dostępne są numery od 0 do 9\n\
+              Domyślnie stoper dostaje numer 1\n\
+  /Fn         Format wyświetlania czasu,\n\
+              n możliwości:\n\
                     0    millisekundy\n\
                     1    hh%cmm%css%cdd\n\n\
-je\9cli nie podano w sk³adni parametrów: ON, OFF or /S, \n\
+jeśli nie podano w składni parametrów: ON, OFF or /S, \n\
 komenda zmieni obecny stan stopera\n\n"
 
-STRING_TYPE_HELP1, "Wy\9cwietla zawarto\9cæ plików tekstowych.\n\nTYPE [napêd:][\9ccie¿ka]nazwa_pliku \n\
-  /P             Pauzuje po ka¿dym pe³nym ekranie.\n"
+STRING_TYPE_HELP1, "Wyświetla zawartość plików tekstowych.\n\nTYPE [napęd:][ścieżka]nazwa_pliku \n\
+  /P             Pauzuje po każdym pełnym ekranie.\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP1, "Ta komenda jest tylko na podpuchê\
-Odpowiada za to, czy po zapisaniu plików ma nast¹piæ sprawdzenie\n\
-poprawno\9cci tego zapisu.\n\n\
+STRING_VERIFY_HELP1, "Ta komenda jest tylko na podpuchę\
+Odpowiada za to, czy po zapisaniu plików ma nastąpić sprawdzenie\n\
+poprawności tego zapisu.\n\n\
 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
-Wpisz VERIFY bez ¿adnych parametrów by sprawdziæ aktualne ustawienie komendy.\n"
+Wpisz VERIFY bez żadnych parametrów by sprawdzić aktualne ustawienie komendy.\n"
 
 STRING_VERIFY_HELP2, "Stan VERIFY: %s.\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP3, "Musisz okre\9cliæ: ON czy OFF."
+STRING_VERIFY_HELP3, "Musisz określić: ON czy OFF."
 
-STRING_VERSION_HELP1, "Wy\9cwietla informacje o wersji pow³oki\n\n\
+STRING_VERSION_HELP1, "Wyświetla informacje o wersji powłoki\n\n\
 VER [/C][/R][/W]\n\n\
-  /C  Wy\9cwietla podziêkowania.\n\
-  /R  Wy\9cwietla informacje o redystrybucji.\n\
-  /W  Wy\9cwietla informacje o gwarancji."
+  /C  Wyświetla podziękowania.\n\
+  /R  Wyświetla informacje o redystrybucji.\n\
+  /W  Wyświetla informacje o gwarancji."
 
-STRING_VERSION_HELP2, " jest rozpowszechniany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI; szczegó³y\n\
-dostêpne - wpisz: `ver /w'. To jest darmowe oprogramowanie, i mo¿na je\n\
-rozpowszechniaæ pod pewnymi warunkami: wpisz `ver /r'. Lista podziêkowañ pod\n\
+STRING_VERSION_HELP2, " jest rozpowszechniany BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; szczegóły\n\
+dostępne - wpisz: `ver /w'. To jest darmowe oprogramowanie, i można je\n\
+rozpowszechniać pod pewnymi warunkami: wpisz `ver /r'. Lista podziękowań pod\n\
 parametrem: `ver /c'."
 
-STRING_VERSION_HELP3, "\n Program ten jest rozpowszechniany w dobrej wierze, ze wzglêdu\n\
- na jego u¿yteczno\9cæ, ale BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI; nie jest on przeznaczony\n\
- NA SPRZEDA¯, ani do u¿ytku profesjonalnego. Szczegó³y dostêpne w\n\
+STRING_VERSION_HELP3, "\n Program ten jest rozpowszechniany w dobrej wierze, ze względu\n\
+ na jego użyteczność, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; nie jest on przeznaczony\n\
+ NA SPRZEDAŻ, ani do użytku profesjonalnego. Szczegóły dostępne w\n\
  GNU General Public License."
 
-STRING_VERSION_HELP4, "\n To jest darmowe oprogramowanie; mo¿esz je rozpowszechniaæ i modyfikowaæ,\n\
-o ile nie naruszasz warunków GNU General Public License, w formie opublikowanej\n\
-przez Free Software Foundation; wersja 2 albo dowolna pó\9fniejsza.\n"
+STRING_VERSION_HELP4, "\n To jest darmowe oprogramowanie; możesz je rozpowszechniać i modyfikować,\n\
+o ile nie naruszasz warunków GNU General Public License, w formie opublikowanej\n\
+przez Free Software Foundation; wersja 2 albo dowolna późniejsza.\n"
 
-STRING_VERSION_HELP5, "\nRaporty o b³êdach prosimy przesy³aæ pod adres: <ros-dev@reactos.org>.\n\
-Uaktualnienia dostêpne na stronie: http://www.reactos.org"
+STRING_VERSION_HELP5, "\nRaporty o błędach prosimy przesyłać pod adres: <ros-dev@reactos.org>.\n\
+Uaktualnienia dostępne na stronie: http://www.reactos.org"
 
 STRING_VERSION_HELP6, "\nwersja FreeDOS, napisana przez:\n"
 
 STRING_VERSION_HELP7, "\nwersja ReactOS, napisana przez:\n"
 
-STRING_VOL_HELP1, " Wolumin w napêdzie %c ma etykietê: %s"
-STRING_VOL_HELP2, " Wolumin w napêdzie %c nie posiada etykiety.\n"
+STRING_VOL_HELP1, " Wolumin w napędzie %c ma etykietę: %s"
+STRING_VOL_HELP2, " Wolumin w napędzie %c nie posiada etykiety.\n"
 STRING_VOL_HELP3, " Numer seryjny woluminu to: %04X-%04X\n"
-STRING_VOL_HELP4, "Wy\9cwietla etykietê woluminu w danym napêdzie (o ile istnieje) i jego numer seryjny.\n\nVOL [napêd:]"
+STRING_VOL_HELP4, "Wyświetla etykietę woluminu w danym napędzie (o ile istnieje) i jego numer seryjny.\n\nVOL [napęd:]"
 
-STRING_WINDOW_HELP1, "Zmienia wymiar i pozycjê danego okna konsoli\n\n\
+STRING_WINDOW_HELP1, "Zmienia wymiar i pozycję danego okna konsoli\n\n\
 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
-              [MIN|MAX|RESTORE] ['tytu³']\n\n\
-/POS          okre\9cla po³o¿enie i rozmiary okna\n\
+              [MIN|MAX|RESTORE] ['tytuł']\n\n\
+/POS          określa położenie i rozmiary okna\n\
 MIN           minimalizuje okno\n\
 MAX           maksymalizuje okno\n\
 RESTORE       odtwarza standardowe ustawienia okna"
 
-STRING_WINDOW_HELP2, "Zmienia wymiar i pozycjê okre\9clonego okna konsoli\n\n\
-ACTIVATE 'tytu³' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
-              [MIN|MAX|RESTORE] ['nowy_tytu³']\n\n\
-window        tytu³ okna, na którym zostan¹ przeprowadzone zmiany\n\
-/POS          okre\9cla po³o¿enie i rozmiary okna\n\
+STRING_WINDOW_HELP2, "Zmienia wymiar i pozycję określonego okna konsoli\n\n\
+ACTIVATE 'tytuł' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
+              [MIN|MAX|RESTORE] ['nowy_tytuł']\n\n\
+window        tytuł okna, na którym zostaną przeprowadzone zmiany\n\
+/POS          określa położenie i rozmiary okna\n\
 MIN           minimalizuje okno\n\
 MAX           maksymalizuje okno\n\
 RESTORE       odtwarza standardowe ustawienia okna\n\
-title         nowy tytu³ okna\n"
+title         nowy tytuł okna\n"
 
 
-STRING_HELP1, "Lista wszystkich dostêpnych komend (+opisy)\n\n\
-  komenda /?     Wy\9cwietla dok³adny opis danej komendy\n\n\
-?        Lista wszystkich dostêpnych komend (bez opisów).\n\
+STRING_HELP1, "Lista wszystkich dostępnych komend (+opisy)\n\n\
+  komenda /?     Wyświetla dokładny opis danej komendy\n\n\
+?        Lista wszystkich dostępnych komend (bez opisów).\n\
 ALIAS    Ustawia, pokazuje lub usuwa aliasy.\n\
-ATTRIB   Wy\9cwietla lub zmienia atrybuty plików.\n\
-BEEP     Sygna³ przez g³o\9cnik PC.\n\
-CALL     Wywo³uje program wsadowy z poziomu innego.\n\
-CD       Wy\9cwietla \9ccie¿kê lub przechodzi do innego katalogu.\n\
-CHCP     Wy\9cwietla lub ustawia bie¿¹c¹ stronê kodow¹.\n\
-CHOICE   Przedstawia u¿ytkownikowi kilka mo¿liwo\9cci i czeka na wybór.\n\
-CLS      Czy\9cci ekran.\n\
+ATTRIB   Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.\n\
+BEEP     Sygnał przez głośnik PC.\n\
+CALL     Wywołuje program wsadowy z poziomu innego.\n\
+CD       Wyświetla ścieżkę lub przechodzi do innego katalogu.\n\
+CHCP     Wyświetla lub ustawia bieżącą stronę kodową.\n\
+CHOICE   Przedstawia użytkownikowi kilka możliwości i czeka na wybór.\n\
+CLS      Czyści ekran.\n\
 CMD      Uruchamia kolejne okno konsoli ReactOS.\n\
-COLOR    Ustawia kolory t³a i tekstu w oknie konsoli.\n\
-COPY     Kopiuje jeden lub wiêcej plików w inne miejsce.\n\
-DATE     Wy\9cwietla lub ustawia datê.\n\
-DELETE   Kasuje jeden lub wiêcej plików.\n\
-DIR      Wy\9cwietla listê plików i podkatalogów w danym katalogu.\n\
-ECHO     Wy\9cwietla wiadomo\9cci albo w³¹cza/wy³¹cza komendê ECHO.\n\
-ERASE    Kasuje jeden lub wiêcej plików.\n\
-EXIT     Zamyka bie¿¹ce okno konsoli.\n\
-FOR      Wykonuje okre\9clon¹ komendê dla ka¿dego pliku z okre\9clonej listy.\n\
+COLOR    Ustawia kolory tła i tekstu w oknie konsoli.\n\
+COPY     Kopiuje jeden lub więcej plików w inne miejsce.\n\
+DATE     Wyświetla lub ustawia datę.\n\
+DELETE   Kasuje jeden lub więcej plików.\n\
+DIR      Wyświetla listę plików i podkatalogów w danym katalogu.\n\
+ECHO     Wyświetla wiadomości albo włącza/wyłącza komendę ECHO.\n\
+ERASE    Kasuje jeden lub więcej plików.\n\
+EXIT     Zamyka bieżące okno konsoli.\n\
+FOR      Wykonuje określoną komendę dla każdego pliku z określonej listy.\n\
 FREE     Wolne miejsce na dysku.\n\
-GOTO     Kieruje interpreter poleceñ do okre\9clonej linii,\n\
+GOTO     Kieruje interpreter poleceń do określonej linii,\n\
          oznaczonej, w danym programie wsadowym.\n\
 HELP     Lista komend konsoli ReactOS wraz z opisem.\n\
-HISTORY  Lista u¿ytych komend.\n\
+HISTORY  Lista użytych komend.\n\
 IF       Przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.\n\
-LABEL    Tworzy, zmienia lub kasuje etykietê woluminu w danym napêdzie.\n\
+LABEL    Tworzy, zmienia lub kasuje etykietę woluminu w danym napędzie.\n\
 MD       Tworzy katalog.\n\
 MKDIR    Tworzy katalog.\n\
-MKLINK   Tworzy dowi¹zanie obiektu w systemie plików.\n\
-MOVE     Przenosi jeden lub wiêcej plików z jednego katalogu do drugiego.\n\
-PATH     Wy\9cwietla lub ustawia \9ccie¿ki dostêpu dla programów.\n\
-PAUSE    Zawiesza przetwarzanie programu wsadowego i wy\9cwietla komunikat.\n\
-POPD     Odtwarza poprzedni¹ nazwê danego katalogu, zapisan¹ przez\n\
+MKLINK   Tworzy dowiązanie obiektu w systemie plików.\n\
+MOVE     Przenosi jeden lub więcej plików z jednego katalogu do drugiego.\n\
+PATH     Wyświetla lub ustawia ścieżki dostępu dla programów.\n\
+PAUSE    Zawiesza przetwarzanie programu wsadowego i wyświetla komunikat.\n\
+POPD     Odtwarza poprzednią nazwę danego katalogu, zapisaną przez\n\
          PUSHD.\n\
-PROMPT   Zmienia znak zachêty w linii poleceñ.\n\
-PUSHD    Zapisuje obecn¹ nazwê katalogu, po czym zmienia j¹.\n\
+PROMPT   Zmienia znak zachęty w linii poleceń.\n\
+PUSHD    Zapisuje obecną nazwę katalogu, po czym zmienia ją.\n\
 RD       Usuwa katalog.\n\
 REM      Oznaczenie linii komentarza w programie wsadowym.\n\
-REN      Zmienia nazwê pliku lub plików.\n\
-RENAME   Zmienia nazwê pliku lub plików.\n\
+REN      Zmienia nazwę pliku lub plików.\n\
+RENAME   Zmienia nazwę pliku lub plików.\n\
 RMDIR    Usuwa katalog.\n\
-SCREEN   Przenosi kursor i opcjonalnie wy\9cwietla tekst.\n\
-SET      Wy\9cwietla, ustawia lub usuwa zmienne \9crodowiskowe.\n\
+SCREEN   Przenosi kursor i opcjonalnie wyświetla tekst.\n\
+SET      Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe.\n\
 SHIFT    Przenosi zamienne parametry w programach wsadowych.\n"
-STRING_HELP2, "START    Uruchamia oddzielne okno do wykonania okre\9clonego polecenia lub komendy.\n\
+STRING_HELP2, "START    Uruchamia oddzielne okno do wykonania określonego polecenia lub komendy.\n\
          Wykonuje polecenie.\n\
-TIME     Wy\9cwietla lub zmienia czas systemowy.\n\
-TIMER    Pozwala na u¿ycie do 10 stoperów.\n\
-TITLE    Ustanawia tytu³ dla danej sesji CMD.EXE.\n\
-TYPE     Wy\9cwietla zawarto\9cæ pliku tekstowego.\n\
-VER      Wy\9cwietla wersjê systemu ReactOS.\n\
-VERIFY   Decyduje czy ReactOS ma sprawdzaæ poprawno\9cæ zapisu plików\n\
+TIME     Wyświetla lub zmienia czas systemowy.\n\
+TIMER    Pozwala na użycie do 10 stoperów.\n\
+TITLE    Ustanawia tytuł dla danej sesji CMD.EXE.\n\
+TYPE     Wyświetla zawartość pliku tekstowego.\n\
+VER      Wyświetla wersję systemu ReactOS.\n\
+VERIFY   Decyduje czy ReactOS ma sprawdzać poprawność zapisu plików\n\
          na dysku.\n\
-VOL      Wy\9cwietla etykietê woluminu na danym napêdzie i numer seryjny.\n"
+VOL      Wyświetla etykietę woluminu na danym napędzie i numer seryjny.\n"
 
 
 STRING_CHOICE_OPTION,         "TN"
 STRING_COPY_OPTION,           "TNZ"
 
 
-STRING_ALIAS_ERROR,          "Linia poleceñ zbyt d³uga po rozszerzeniu aliasa!\n"
+STRING_ALIAS_ERROR,          "Linia poleceń zbyt długa po rozszerzeniu aliasa!\n"
 STRING_ASSOC_ERROR,          "File association not found for extension %s\n"
-STRING_BATCH_ERROR,          "B³¹d podczas otwierania pliku wsadowego\n"
+STRING_BATCH_ERROR,          "Błąd podczas otwierania pliku wsadowego\n"
 STRING_CHCP_ERROR1,          "Aktywna strona kodowa nr: %u\n"
-STRING_CHCP_ERROR4,          "Niew³a\9cciwy numer strony kodowej\n"
+STRING_CHCP_ERROR4,          "Niewłaściwy numer strony kodowej\n"
 STRING_CHOICE_ERROR,         "Parametr niepoprawny. Poprawna forma: /C[:]opcja"
 STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "Parametr niepoprawny. Poprawna forma: /T[:]c,nn"
-STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Z³y parametr: %s"
-STRING_MD_ERROR,                        "Istnieje ju¿ plik lub podkatalog o tej nazwie.\n"
-STRING_MD_ERROR2,                       "\8ccie¿ka do nowego katalogu nie jest prawid³owa.\n"
-STRING_CMD_ERROR1,           "Nie mo¿na przekierowaæ danych z pliku %s\n"
-STRING_CMD_ERROR2,           "B³¹d podczas tworzenia potokowego pliku tymczasowego\n"
-STRING_CMD_ERROR3,           "Nie mo¿na przekierowaæ do pliku %s\n"
+STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Zły parametr: %s"
+STRING_MD_ERROR,                        "Istnieje już plik lub podkatalog o tej nazwie.\n"
+STRING_MD_ERROR2,                       "Ścieżka do nowego katalogu nie jest prawidłowa.\n"
+STRING_CMD_ERROR1,           "Nie można przekierować danych z pliku %s\n"
+STRING_CMD_ERROR2,           "Błąd podczas tworzenia potokowego pliku tymczasowego\n"
+STRING_CMD_ERROR3,           "Nie można przekierować do pliku %s\n"
 STRING_CMD_ERROR4,           "Wykonywanie %s...\n"
 STRING_CMD_ERROR5,           "Wykonywanie cmdexit.bat...\n"
-STRING_COLOR_ERROR1,         "B³¹d! Kolor t³a i tekstu nie mo¿e byæ taki sam"
-STRING_COLOR_ERROR2,         "B³¹d w oznaczeniu kolorów."
+STRING_COLOR_ERROR1,         "Błąd! Kolor tła i tekstu nie może być taki sam"
+STRING_COLOR_ERROR2,         "Błąd w oznaczeniu kolorów."
 STRING_COLOR_ERROR3,         "Kolor %x\n"
-STRING_COLOR_ERROR4,         "B³¹d - kolory takie same!"
-STRING_CONSOLE_ERROR,        "Nieznany b³¹d: %d\n"
-STRING_COPY_ERROR1,          "B³¹d: Nie mo¿na otworzyæ \9fród³a - %s!\n"
-STRING_COPY_ERROR2,          "B³¹d: Nie mo¿na przekopiowaæ pliku na niego samego!\n"
-STRING_COPY_ERROR3,          "B³¹d zapisu na miejscu docelowym!\n"
-STRING_COPY_ERROR4,          "B³¹d: Nie zaimplementowano!\n"
-STRING_DATE_ERROR,           "Data nieprawid³owa."
+STRING_COLOR_ERROR4,         "Błąd - kolory takie same!"
+STRING_CONSOLE_ERROR,        "Nieznany błąd: %d\n"
+STRING_COPY_ERROR1,          "Błąd: Nie można otworzyć źródła - %s!\n"
+STRING_COPY_ERROR2,          "Błąd: Nie można przekopiować pliku na niego samego!\n"
+STRING_COPY_ERROR3,          "Błąd zapisu na miejscu docelowym!\n"
+STRING_COPY_ERROR4,          "Błąd: Nie zaimplementowano!\n"
+STRING_DATE_ERROR,           "Data nieprawidłowa."
 STRING_DEL_ERROR5,           "Plik %s zostanie skasowany! "
-STRING_DEL_ERROR6,           "Czy jeste\9c pewien (T/N)?"
+STRING_DEL_ERROR6,           "Czy jesteś pewien (T/N)?"
 STRING_DEL_ERROR7,           "Kasowanie: %s\n"
-STRING_ERROR_ERROR1,         "Nieznany b³¹d! Kod b³êdu: 0x%lx\n"
-STRING_ERROR_ERROR2,         "B³¹d sk³adni"
+STRING_ERROR_ERROR1,         "Nieznany błąd! Kod błędu: 0x%lx\n"
+STRING_ERROR_ERROR2,         "Błąd składni"
 STRING_FOR_ERROR1,           "Brak 'in' dla twierdzenia."
-STRING_FOR_ERROR2,           "Nawias nie zosta³ znaleziony."
+STRING_FOR_ERROR2,           "Nawias nie został znaleziony."
 STRING_FOR_ERROR3,           "Brakuje 'do'."
 STRING_FOR_ERROR4,           "Brak komendy po 'do'."
-STRING_FREE_ERROR1,          "Nieprawid³owa litera napêdu"
+STRING_FREE_ERROR1,          "Nieprawidłowa litera napędu"
 STRING_FREE_ERROR2,          "brak"
 STRING_GOTO_ERROR1,          "Brak etykiety dla GOTO"
-STRING_GOTO_ERROR2,          "Etykieta '%s' nie zosta³a znaleziona\n"
+STRING_GOTO_ERROR2,          "Etykieta '%s' nie została znaleziona\n"
 
 STRING_MOVE_ERROR1,          "[OK]\n"
-STRING_MOVE_ERROR2,          "[B³¹d]\n"
+STRING_MOVE_ERROR2,          "[Błąd]\n"
 
-STRING_REN_ERROR1,           "MoveFile() nieudane. B³¹d: %lu\n"
+STRING_REN_ERROR1,           "MoveFile() nieudane. Błąd: %lu\n"
 
-STRING_START_ERROR1,         "Programy wsadowe nie zosta³y jeszcze zaimplementowane!"
+STRING_START_ERROR1,         "Programy wsadowe nie zostały jeszcze zaimplementowane!"
 
-STRING_TIME_ERROR1,          "Nieprawid³owy czas."
+STRING_TIME_ERROR1,          "Nieprawidłowy czas."
 
-STRING_TYPE_ERROR1,          "Nieprawid³owa opcja '/%s'\n"
+STRING_TYPE_ERROR1,          "Nieprawidłowa opcja '/%s'\n"
 
-STRING_WINDOW_ERROR1,        "Okno nie zosta³o odnalezione"
+STRING_WINDOW_ERROR1,        "Okno nie zostało odnalezione"
 
 
-STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR,     "Format parametrów nieprawid³owy - %c\n"
-STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Niew³a\9cciwy argument - /%c\n"
-STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS,  "Zbyt wiele parametrów - %s\n"
-STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND,       "\8ccie¿ka nie zosta³a znaleziona\n"
-STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND,       "Plik nie zosta³ znaleziony\n"
+STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR,     "Format parametrów nieprawidłowy - %c\n"
+STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Niewłaściwy argument - /%c\n"
+STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS,  "Zbyt wiele parametrów - %s\n"
+STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND,       "Ścieżka nie została znaleziona\n"
+STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND,       "Plik nie został znaleziony\n"
 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING,    "Brak wymaganego parametru\n"
-STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Nieprawid³owe okre\9clenie napêdu\n"
-STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Niew³a\9cciwy format parametru - %s\n"
-STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Nieprawid³owa komenda lub nazwa pliku - %s\n"
-STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "B³¹d - brak pamiêci.\n"
-STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "B³¹d potoków! Nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego.\n"
-STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Naci\9cnij dowolny klawisz, aby kontynuowaæ . . ."
-STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY,     "Napêd nie jest gotowy"
+STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Nieprawidłowe określenie napędu\n"
+STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Niewłaściwy format parametru - %s\n"
+STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Nieprawidłowa komenda lub nazwa pliku - %s\n"
+STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "Błąd - brak pamięci.\n"
+STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "Błąd potoków! Nie można otworzyć pliku tymczasowego.\n"
+STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować . . ."
+STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY,     "Napęd nie jest gotowy"
 
-STRING_PATH_ERROR,                 "CMD: Poza \9crodowiskiem '%s'\n"
+STRING_PATH_ERROR,                 "CMD: Poza środowiskiem '%s'\n"
 
 STRING_REACTOS_VERSION,            "ReactOS Operating System [Version %s-%s]\n"
-STRING_CMD_SHELLINFO,              "\nInterpreter linii poleceñ ReactOS\nVersion %s %s"
-STRING_VERSION_RUNVER,             " dzia³aj¹cy na %s"
-STRING_COPY_FILE ,                 "        %d plik(ów) skopiowano\n"
+STRING_CMD_SHELLINFO,              "\nInterpreter linii poleceń ReactOS\nVersion %s %s"
+STRING_VERSION_RUNVER,             " działający na %s"
+STRING_COPY_FILE ,                 "        %d plik(ów) skopiowano\n"
 STRING_DELETE_WIPE,                "skasowano"
-STRING_FOR_ERROR,                  "z³e okre\9clenie zmiennej."
-STRING_SCREEN_COL,                 "nieprawid³owy numer kolumny"
-STRING_SCREEN_ROW,                 "nieprawid³owy numer rzêdu"
+STRING_FOR_ERROR,                  "złe określenie zmiennej."
+STRING_SCREEN_COL,                 "nieprawidłowy numer kolumny"
+STRING_SCREEN_ROW,                 "nieprawidłowy numer rzędu"
 STRING_TIMER_TIME                  "Stoper %d czas - %s: "
-STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Dowi¹zanie symboliczne utworzone dla %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Dowi¹zanie twarde utworzone dla %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Punkt dowi¹zania katalogów utworzony dla %s <<===>> %s\n"
-STRING_MORE,                       "Wiêcej? "
-STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\nWci\9cniêto Ctrl-Break.  Anulowaæ wykonanie pliku wsadowego? (Tak/Nie/Zawsze) "
+STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Dowiązanie symboliczne utworzone dla %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Dowiązanie twarde utworzone dla %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Punkt dowiązania katalogów utworzony dla %s <<===>> %s\n"
+STRING_MORE,                       "Więcej? "
+STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\nWciśnięto Ctrl-Break.  Anulować wykonanie pliku wsadowego? (Tak/Nie/Zawsze) "
 
-STRING_INVALID_OPERAND,            "Nieprawid³owy argument operatora."
+STRING_INVALID_OPERAND,            "Nieprawidłowy argument operatora."
 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN,       "Oczekiwano ')'."
 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Oczekiwano liczby lub nazwy zmiennej."
-STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT,   "Sk³adnia komendy jest nieprawid³owa."
+STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT,   "Składnia komendy jest nieprawidłowa."
 
 END