* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / cmd / lang / uk-UA.rc
index 680a2ae..c52af85 100644 (file)
@@ -10,718 +10,718 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-STRING_ASSOC_HELP,    "Çìiíà àñîöiàöié ôàéëîâèõ ðîçøèðåíü.\n\n\
-assoc [.ðîø[=[ÔàéëÒèï]]]\n\
+STRING_ASSOC_HELP,    "Змiна асоцiацiй файлових розширень.\n\n\
+assoc [.рош[=[ФайлТип]]]\n\
 \n\
-assoc (äðóê âñiõ àñîöiàöié)\n\
-assoc .ðîø (äðóê âiäïîâiäíî¿ àñîöiàöi¿)\n\
-assoc .ðîø= (âèäàëåííÿ âiäïîâiäíî¿ àñîöiàöi¿)\n\
-assoc .ðîø=ÔàéëÒèï (äîäàòè íîâó àñîöiàöiþ)\n"
+assoc (друк всiх асоцiацiй)\n\
+assoc .рош (друк вiдповiдної асоцiацiї)\n\
+assoc .рош= (видалення вiдповiдної асоцiацiї)\n\
+assoc .рош=ФайлТип (додати нову асоцiацiю)\n"
 
-STRING_ATTRIB_HELP,    "³äîáðàæåííÿ àáî çì³íà àòðèáóò³â ôàéëó.\n\n\
-ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] ôàéë ...\n\
+STRING_ATTRIB_HELP,    "Відображення або зміна атрибутів файлу.\n\n\
+ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] файл ...\n\
        [/S [/D]]\n\n\
-  +   Âñòàíîâëåííÿ àòðèáóòó\n\
-  -   Çíÿòòÿ àòðèáóòó\n\
-  R   Àòðèáóò ôàéëó ""Ëèøå ÷èòàííÿ""\n\
-  A   Àòðèáóò ôàéëó ""Àðõiâíèé""\n\
-  S   Àòðèáóò ôàéëó ""Ñèñòåìíèé""\n\
-  H   Àòðèáóò ôàéëó ""Ïðèõîâàíèé""\n\
-  /S  Îáðîáêà ôàéëiâ çi âêàçàíèìè iìåíàìè â ïîòî÷íié òåöi\n\
-      i ó âñ³õ ¿¿ ïiäòåêàõ\n\
-  /D  Îáðîáêà òàêîæ i òåê\n\n\
-Ââåäiòü ATTRIB áåç ïàðàìåòðà, ùîá âèâåñòè àòðèáóòè âñiõ ôàéëiâ.\n"
-
-STRING_ALIAS_HELP,  "Âñòàíîâëåííÿ, âèäàëåííÿ àáî ïîêàç ïñåâäîíiìiâ.\n\n\
-ALIAS [ïñåâäîíiì=[êîìàíäà]]\n\n\
-  ïñåâäîíiì    Iì'ÿ ïñåâäîíiìà.\n\
-  êîìàíäà      Òåêñò, ùî ïiäñòàâëÿºòüñÿ çàìiñòü ïñåâäîíiìà.\n\n\
-Âèâåäåííÿ ñïèñêó âñiõ ïñåâäîíiìiâ:\n\
+  +   Встановлення атрибуту\n\
+  -   Зняття атрибуту\n\
+  R   Атрибут файлу ""Лише читання""\n\
+  A   Атрибут файлу ""Архiвний""\n\
+  S   Атрибут файлу ""Системний""\n\
+  H   Атрибут файлу ""Прихований""\n\
+  /S  Обробка файлiв зi вказаними iменами в поточнiй тецi\n\
+      i у всіх її пiдтеках\n\
+  /D  Обробка також i тек\n\n\
+Введiть ATTRIB без параметра, щоб вивести атрибути всiх файлiв.\n"
+
+STRING_ALIAS_HELP,  "Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\n\
+ALIAS [псевдонiм=[команда]]\n\n\
+  псевдонiм    Iм'я псевдонiма.\n\
+  команда      Текст, що пiдставляється замiсть псевдонiма.\n\n\
+Виведення списку всiх псевдонiмiв:\n\
   ALIAS\n\n\
-Âñòàíîâëåííÿ àáî çìiíà iñíóþ÷îãî ïñåâäîíiìà:\n\
+Встановлення або змiна iснуючого псевдонiма:\n\
   ALIAS da=dir a:\n\n\
-Âèäàëåííÿ ïñåâäîíiìà çi ñïèñêó:\n\
+Видалення псевдонiма зi списку:\n\
   ALIAS da="
 
-STRING_BEEP_HELP, "Çâóêîâèé ñèãíàë äèíàìiêà.\n\nBEEP\n"
+STRING_BEEP_HELP, "Звуковий сигнал динамiка.\n\nBEEP\n"
 
-STRING_CALL_HELP, "Âèêëèê îäíiº¿ ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè ç iíøî¿.\n\n\
-CALL [äèñê:][øëÿõ]iì'ÿ_ôàéëà [ïàðàìåòðè]\n\n\
-  ïàðàìåòðè  Íàáið ïàðàìåòðiâ êîìàíäíîãî ðÿäêà, íåîáõiäíèõ äëÿ ïàêåòíîãî\n\
-             ôàéëó."
+STRING_CALL_HELP, "Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\n\
+CALL [диск:][шлях]iм'я_файла [параметри]\n\n\
+  параметри  Набiр параметрiв командного рядка, необхiдних для пакетного\n\
+             файлу."
 
-STRING_CD_HELP,      "Âèâåäåííÿ iìåíi àáî çìiíà ïîòî÷íîãî êàòàëîãó\n\n\
-CHDIR [/D][äèñê:][øëÿõ]\n\
+STRING_CD_HELP,      "Виведення iменi або змiна поточного каталогу\n\n\
+CHDIR [/D][диск:][шлях]\n\
 CHDIR[..|.]\n\
-CD [/D][äèñê:][øëÿõ]\n\
+CD [/D][диск:][шлях]\n\
 CD[..|.]\n\n\
-  ..   áàòüêiâñüêèé êàòàëîã\n\
-  .    ïîòî÷íèé êàòàëîã\n\
-  /D   Îäíî÷àñíà çìiíà ïîòî÷íîãî äèñêó òà êàòàëîãó.\n\n\
-Êîìàíäà CD äèñê: âiäîáðàæຠiì'ÿ ïîòî÷íîãî êàòàëîãó âêàçàíîãî äèñêó.\n\
-Êîìàíäà CD áåç ïàðàìåòðiâ âiäîáðàæຠiìåíà ïîòî÷íèõ äèñêó òà êàòàëîãó.\n"
+  ..   батькiвський каталог\n\
+  .    поточний каталог\n\
+  /D   Одночасна змiна поточного диску та каталогу.\n\n\
+Команда CD диск: вiдображає iм'я поточного каталогу вказаного диску.\n\
+Команда CD без параметрiв вiдображає iмена поточних диску та каталогу.\n"
 
-STRING_CHCP_HELP,   "Âèâiä àáî çìiíà ïîòî÷íîãî íîìåðà êîäîâî¿ ñòîðiíêè.\n\n\
+STRING_CHCP_HELP,   "Вивiд або змiна поточного номера кодової сторiнки.\n\n\
 CHCP [nnn]\n\n\
-  nnn   Çàäຠíîìåð êîäîâî¿ ñòîðiíêè.\n\n\
-Êîìàíäà CHCP áåç ïàðàìåòðà âèâîäèòü ïîòî÷íèé íîìåð êîäîâî¿ ñòîðiíêè.\n"
+  nnn   Задає номер кодової сторiнки.\n\n\
+Команда CHCP без параметра виводить поточний номер кодової сторiнки.\n"
 
-STRING_CHOICE_HELP, "Î÷iêóº, ïîêè êîðèñòóâà÷ íå îáåðå îäèí ç âêàçàíèõ â ñïèñêó ñèìâîëiâ.\n\n\
-CHOICE  [/C[:]ñïèñîê_ñèìâîëiâ][/N][/S][/T[:]c,nn][òåêñò]\n\n\
-  /C[:]ñïèñîê_ñèìâîëiâ  Çàäຠäîïóñòèìi ñèìâîëè. Ïî çàìîâ÷óâàííþ öå YN.\n\
-  /N            Íå âèâîäèòè ñïèñîê ñèìâîëiâ i ? ïiñëÿ ïiäêàçêè.\n\
-  /S            Òðàêòóâàòè ñèìâîëè ÿê ÷óòëèâi äî ðåãiñòðó.\n\
-  /T[:]c,nn     Ïî çàìîâ÷óâàííþ âèá³ð c ïiñëÿ ïðîìèíàííÿ nn ñåêóíä.\n\
-  òåêñò         ïiäêàçêà.\n\n\
-ERRORLEVEL âñòàíîâëþºòüñÿ ðiâíèì íîìåðó âèáðàíîãî ñèìâîëó.\n"
+STRING_CHOICE_HELP, "Очiкує, поки користувач не обере один з вказаних в списку символiв.\n\n\
+CHOICE  [/C[:]список_символiв][/N][/S][/T[:]c,nn][текст]\n\n\
+  /C[:]список_символiв  Задає допустимi символи. По замовчуванню це YN.\n\
+  /N            Не виводити список символiв i ? пiсля пiдказки.\n\
+  /S            Трактувати символи як чутливi до регiстру.\n\
+  /T[:]c,nn     По замовчуванню вибір c пiсля проминання nn секунд.\n\
+  текст         пiдказка.\n\n\
+ERRORLEVEL встановлюється рiвним номеру вибраного символу.\n"
 
-STRING_CLS_HELP, "Î÷èùåííÿ åêðàíó.\n\nCLS\n"
+STRING_CLS_HELP, "Очищення екрану.\n\nCLS\n"
 
-STRING_CMD_HELP1, "\nÄîñòóïíi âíóòðiøíi êîìàíäè:\n"
+STRING_CMD_HELP1, "\nДоступнi внутрiшнi команди:\n"
 
-STRING_CMD_HELP2, "\nÄîñòóïíi ìîæëèâîñòi:"
+STRING_CMD_HELP2, "\nДоступнi можливостi:"
 
-STRING_CMD_HELP3,"  [ïñåâäîíiìè]"
+STRING_CMD_HELP3,"  [псевдонiми]"
 
-STRING_CMD_HELP4,"  [iñòîðiÿ]"
+STRING_CMD_HELP4,"  [iсторiя]"
 
-STRING_CMD_HELP5,"  [çàâàðøåííÿ iìåí ôàéëiâ unix]"
+STRING_CMD_HELP5,"  [заваршення iмен файлiв unix]"
 
-STRING_CMD_HELP6,"  [ñòåê äèðåêòîðié]"
+STRING_CMD_HELP6,"  [стек директорiй]"
 
-STRING_CMD_HELP7,"  [ïåðåíàïðàâëåííÿ òà piping]"
+STRING_CMD_HELP7,"  [перенаправлення та piping]"
 
-STRING_CMD_HELP8, "Çàïóñê íîâî¿ êîïi¿ iíòåðïðåòàòîðà êîìàíä ReactOS.\n\n\
-CMD [/[C|K] êîìàíäà][/P][/Q][/T:êë]\n\n\
-  /C êîìàíäà  Âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ êîìàíäè ç ïîäàëüøèì çàâåðøåííÿì.\n\
-  /K êîìàíäà  Âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ êîìàíäè áåç ïîäàëüøîãî çàâåðøåííÿ.\n\
-  /P          CMD ñòຠïåðìàíåíòíèì i çàïóñêຠautoexec.bat\n\
-              (ïðîöåñ íå ìîæå áóòè çàâåðøåíèé).\n\
-  /T:êë       Âèáið êîëüîðó òåêñòó/òëà (äåòàëüíiøå äèâ. COLOR /?).\n"
+STRING_CMD_HELP8, "Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\n\
+CMD [/[C|K] команда][/P][/Q][/T:кл]\n\n\
+  /C команда  Виконання вказаної команди з подальшим завершенням.\n\
+  /K команда  Виконання вказаної команди без подальшого завершення.\n\
+  /P          CMD стає перманентним i запускає autoexec.bat\n\
+              (процес не може бути завершений).\n\
+  /T:кл       Вибiр кольору тексту/тла (детальнiше див. COLOR /?).\n"
 
-STRING_COLOR_HELP1, "Âñòàíîâëåííÿ êîëüîðiâ ïî çàìîâ÷óâàííþ äëÿ òåêñòó òà òëà.\n\n\
+STRING_COLOR_HELP1, "Встановлення кольорiв по замовчуванню для тексту та тла.\n\n\
 COLOR [attr [/-F]] \n\n\
-  attr        Àòðèáóòè êîëüîðiâ äëÿ òåêñòîâèõ âiêîí\n\
-  /-F         Íå çàëèâàòè íåçàïîâíåíi ìiñöÿ êîëüîðîì\n\n\
-Iñíóº òðè ñïîñîáè çàäàííÿ êîëüîðiâ:\n\
-1) çà íàçâîþ íà àíãëiéñüêié ìîâi  (ïîòðiáíî ëèøå ïåðøi òðè áóêâè íàçâè)\n\
-2) â âèãëÿäi äåñÿòêîâèõ ÷èñåë (decimal on decimal)\n\
-3) äâi øiñíàäöÿòêîâi öèôðè\n\n\
-Òàáëèöÿ êîëüîðiâ:\n\
-äåñ  ø³ñ  íàçâà      äåñ  ø³ñ  íàçâà\n\
-0    0    ×îðíèé      8   8    Ñiðèé\n\
-1    1    Ñèíié       9   9    Ñâiòëî-ñèíié\n\
-2    2    Çåëåíèé    10   A    Ñâiòëî-çåëåíèé\n\
-3    3    Áëàêèòíèé  11   B    Ñâiòëî-áëàêèòíèé\n\
-4    4    ×åðâîíèé   12   C    Ñâiòëî-÷åðâîíèé\n\
-5    5    Ìàëèíîâèé  13   D    Ñâiòëî-ìàëèíîâèé\n\
-6    6    Æîâòèé     14   E    Ñâiòëî-æîâòèé\n\
-7    7    Áiëèé      15   F    ßñêðàâî-áiëèé\n"
-
-STRING_COPY_HELP1,  "Ïåðåçàïèñàòè %s (Yes/No/All)? "
-
-STRING_COPY_HELP2, "Êîïiþâàííÿ îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ ôàéëiâ â iíøå ìiñöå.\n\n\
-COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] äæåðåëî [/A|/B]\n\
-     [+ äæåðåëî [/A|/B] [+ ...]] [ðåçóëüòàò [/A|/B]]\n\n\
-  äæåðåëî      Iìåíà îäíîãî àáî äåêiëüêîõ ôàéëiâ, ùî áóäóòü ñêîï³éîâàíi.\n\
-  /A           Ôàéë º òåêñòîâèì ôàéëîì ASCII.\n\
-  /B           Ôàéë º äâiéêîâèì ôàéëîì.\n\
-  ðåçóëüòàò    Êàòàëîã òà/àáî iì'ÿ äëÿ êiíöåâèõ ôàéëiâ.\n\
-  /V           Ïåðåâiðêà ïðàâèëüíîñòi êîïiþâàííÿ ôàéëiâ.\n\
-  /Y           Ïðèäàâëåííÿ çàïèòó ïiäòâåðäæåííÿ íà ïåðåçàïèñ iñíóþ÷îãî\n\
-               ðåçóëüòóþ÷îãî ôàéëó.\n\
-  /-Y          Îáîâ'ÿçêîâèé çàïèò ïiäòâåðäæåííÿ íà ïåðåçàïèñ iñíóþ÷îãî\n\
-               ðåçóëüòóþ÷îãî ôàéëó.\n\n\
-Êëþ÷ /Y ìîæíà âñòàíîâèòè ÷åðåç çìiííó ñåðåäîâèùà COPYCMD.\n\
+  attr        Атрибути кольорiв для текстових вiкон\n\
+  /-F         Не заливати незаповненi мiсця кольором\n\n\
+Iснує три способи задання кольорiв:\n\
+1) за назвою на англiйськiй мовi  (потрiбно лише першi три букви назви)\n\
+2) в виглядi десяткових чисел (decimal on decimal)\n\
+3) двi шiснадцятковi цифри\n\n\
+Таблиця кольорiв:\n\
+дес  шіс  назва      дес  шіс  назва\n\
+0    0    Чорний      8   8    Сiрий\n\
+1    1    Синiй       9   9    Свiтло-синiй\n\
+2    2    Зелений    10   A    Свiтло-зелений\n\
+3    3    Блакитний  11   B    Свiтло-блакитний\n\
+4    4    Червоний   12   C    Свiтло-червоний\n\
+5    5    Малиновий  13   D    Свiтло-малиновий\n\
+6    6    Жовтий     14   E    Свiтло-жовтий\n\
+7    7    Бiлий      15   F    Яскраво-бiлий\n"
+
+STRING_COPY_HELP1,  "Перезаписати %s (Yes/No/All)? "
+
+STRING_COPY_HELP2, "Копiювання одного або декількох файлiв в iнше мiсце.\n\n\
+COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] джерело [/A|/B]\n\
+     [+ джерело [/A|/B] [+ ...]] [результат [/A|/B]]\n\n\
+  джерело      Iмена одного або декiлькох файлiв, що будуть скопійованi.\n\
+  /A           Файл є текстовим файлом ASCII.\n\
+  /B           Файл є двiйковим файлом.\n\
+  результат    Каталог та/або iм'я для кiнцевих файлiв.\n\
+  /V           Перевiрка правильностi копiювання файлiв.\n\
+  /Y           Придавлення запиту пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
+               результуючого файлу.\n\
+  /-Y          Обов'язковий запит пiдтвердження на перезапис iснуючого\n\
+               результуючого файлу.\n\n\
+Ключ /Y можна встановити через змiнну середовища COPYCMD.\n\
 ...\n"
 
-STRING_DATE_HELP1, "\nÂâåäiòü íîâó äàòó (mm%cdd%cyyyy): "
-
-STRING_DATE_HELP2, "\nÂâåäiòü íîâó äàòó (dd%cmm%cyyyy): "
-
-STRING_DATE_HELP3, "\nÂâåäiòü íîâó äàòó (yyyy%cmm%cdd): "
-
-STRING_DATE_HELP4, "Âiäîáðàæåííÿ ÷è çìiíà äàòè.\n\n\
-DATE [/T][äàòà]\n\n\
-  /T    ëèøå âiäîáðàæåííÿ\n\n\
-Êîìàíäà DATE áåç ïàðàìàòðiâ âiäîáðàæຠïîòî÷íó äàòó i çàïèòóº ââ³ä\n\
-íîâî¿ äàòè. Äëÿ çáåðåæåííÿ ïîòî÷íî¿ äàòè íàòèñ ENTER.\n"
-
-STRING_DEL_HELP1,  "Âèäàëåííÿ îäíîãî àáî äåêiëüêîõ ôàéëiâ.\n\n\
-DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]àòðèáóòè]] iìåíà_ôàéëiâ ...\n\
-DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]àòðèáóòè]] iìåíà_ôàéëiâ ...\n\
-ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]àòðèáóòè]] iìåíà_ôàéëiâ ...\n\n\
-      iìåíà_ôàéë³â  Iìåíà îäíîãî àáî äåêiëüêîõ ôàéëiâ.\n\n\
-  /N    Íå âèêîíóâàòè îïåðàöiþ âèäàëåííÿ áåçïîñåðåäíüî.\n\
-  /P    Çàïèò íà ïiäòâåðäæåííÿ ïåðåä âèäàëåííÿì êîæíîãî ôàéëó.\n\
-  /T    Âiäîáðàæຠêiëüêiñòü âèäàëåíèõ ôàéëiâ i çâiëüíåíîãî\n\
-        äèñêîâîãî ïðîñòîðó.\n\
-  /Q    Âèìêíåííÿ çàïèòó íà ïiäòâåðäæåííÿ ïðè âèäàëåííi ôàéëiâ.\n\
-  /W    Ïåðåçàïèñàòè ôàéë âèïàäêîâèìè äàíèìè ïåðåä âèäàëåííÿì.\n\
-  /Y    Âèìêíåííÿ çàïèòó íà ïiäòâåðäæåííÿ ïðè âèäàëåííi ôàéëiâ\n\
-        íàâiòü äëÿ ìàñêè *.*.\n\
-  /F    Ïðèìóñîâå âèäàëåííÿ ïðèõîâàíèõ, ñèñòåìíèõ òà ôàéëiâ\n\
-        äîñòóïíèõ ëèøå äëÿ ÷èòàííÿ.\n\
-  /S    Âèäàëÿòè ôàéë ç âñiõ ïiääèðåêòîðié\n\
-  /A    Âiäáið ôàéëiâ äëÿ âèäàëåííÿ çà âëàñòèâîñòÿìè.\n\
-        âëàñòèâîñòi\n\
-        R     Äîñòóïíi ëèøå äëÿ ÷èòàííÿ\n\
-        S     Ñèñòåìíi ôàéëè\n\
-        A     Ôàéëè äëÿ àðõiâóâàííÿ\n\
-        H     Ïðèõîâàíi ôàéëè\n\
-        Ïðåôiêñ ""-"" îçíà÷ຠÍÅ\n"
-
-STRING_DEL_HELP2, "Âñi ôàéëè â êàòàëîçi áóäóòü âèäàëííi!\nÂè âïåâíåíi (Y/N)?"
-STRING_DEL_HELP3, "    %lu ôàéë âèäàëåíî\n"
-STRING_DEL_HELP4, "    %lu ôàéëiâ âèäàëåíî\n"
-
-STRING_DELAY_HELP, "ïàóçà íà n ñåêóíä ÷è ìiëiñåêóíä\n\
+STRING_DATE_HELP1, "\nВведiть нову дату (mm%cdd%cyyyy): "
+
+STRING_DATE_HELP2, "\nВведiть нову дату (dd%cmm%cyyyy): "
+
+STRING_DATE_HELP3, "\nВведiть нову дату (yyyy%cmm%cdd): "
+
+STRING_DATE_HELP4, "Вiдображення чи змiна дати.\n\n\
+DATE [/T][дата]\n\n\
+  /T    лише вiдображення\n\n\
+Команда DATE без параматрiв вiдображає поточну дату i запитує ввід\n\
+нової дати. Для збереження поточної дати натис ENTER.\n"
+
+STRING_DEL_HELP1,  "Видалення одного або декiлькох файлiв.\n\n\
+DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
+DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\
+ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]атрибути]] iмена_файлiв ...\n\n\
+      iмена_файлів  Iмена одного або декiлькох файлiв.\n\n\
+  /N    Не виконувати операцiю видалення безпосередньо.\n\
+  /P    Запит на пiдтвердження перед видаленням кожного файлу.\n\
+  /T    Вiдображає кiлькiсть видалених файлiв i звiльненого\n\
+        дискового простору.\n\
+  /Q    Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв.\n\
+  /W    Перезаписати файл випадковими даними перед видаленням.\n\
+  /Y    Вимкнення запиту на пiдтвердження при видаленнi файлiв\n\
+        навiть для маски *.*.\n\
+  /F    Примусове видалення прихованих, системних та файлiв\n\
+        доступних лише для читання.\n\
+  /S    Видаляти файл з всiх пiддиректорiй\n\
+  /A    Вiдбiр файлiв для видалення за властивостями.\n\
+        властивостi\n\
+        R     Доступнi лише для читання\n\
+        S     Системнi файли\n\
+        A     Файли для архiвування\n\
+        H     Прихованi файли\n\
+        Префiкс ""-"" означає НЕ\n"
+
+STRING_DEL_HELP2, "Всi файли в каталозi будуть видалннi!\nВи впевненi (Y/N)?"
+STRING_DEL_HELP3, "    %lu файл видалено\n"
+STRING_DEL_HELP4, "    %lu файлiв видалено\n"
+
+STRING_DELAY_HELP, "пауза на n секунд чи мiлiсекунд\n\
 DELAY [/m]n\n\n\
-  /m          âêàçóº, ùî n öå ìiëiñåêóíäè\n\
-              iíàêøå n öå êiëüêiñòü ñåêóíä\n"
-
-STRING_DIR_HELP1, "DIR [äèñê:][øëÿõ][iì'ÿ_ôàéëó] [/A[[:]àòðèáóòè]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
-  [/O[[:]ïîðÿäîê]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]÷àñ]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
-  [äèñê:][øëÿõ][iì'ÿ_ôàéëó]\n\
-              Âèçíà÷ຠäèñê, äèðåêòîð³þ, òà/÷è ôàéëè äëÿ ¿õ âèâåäåííÿ â ñïèñêó.\n\n\
-  /A          Âiäîáðàæåííÿ ôàéëiâ ç âêàçàíèìè àòðèáóòàìè.\n\
-  àòðèáóòè     D  Äèðåêòîði¿                R  Ôàéëè, äîñòóïíi ëèøå äëÿ ÷òàííÿ\n\
-               H  Ïðèõîâàíi ôàéëè           A  Ôàéëè, ãîòîâi äëÿ àðõiâóâàííÿ\n\
-               S  Ñèñòåìíi ôàéëè            Ïðåôiêñ ""-"" îçíà÷ຠÍÅ\n\
-  /B          Âèâåäåííÿ ëèøå iìåí ôàéëiâ.\n\
-  /C          Çàñòîñóâàííÿ ðîçä³ëüíèêà ãðóï ðîçðÿä³â äëÿ âèâîäó ðîçì³ð³â ôàéë³â\n\
-              (ïî çàìîâ÷óâàííi).  Äëÿ âèìêíåííÿ öüîãî ðåæèìó âèêîðèñòàéòå êëþ÷ /-C.\n\
-  /D          Âèâåäåííÿ ñïèñêó â äåêiëüêà ñòîâï÷èêiâ ç ñîðòóâàííÿì ïî ñòîâï÷èêàõ.\n\
-  /L          Âèêîðèñòàííÿ íèæíüîãî ðåãiñòðó.\n\
-  /N          Âiäîáðàæåííÿ iìåí ôàéëiâ ó êðàéíüîìó ïðàâîìó ñòîâï÷èêó.\n\
-  /O          Ñîðòóâàííÿ ñïèñêó âiäîáðàæåíèõ ôàéëiâ.\n\
-  ïîðÿäîê      N  Çà iì'ÿì (ïî àëôàâiòó)        S  Çà ðîçìiðîì (ñïåðøó ìåíøi)\n\
-               E  Çà ðîçøèðåííÿì (ïî àëôàâiòó)  D  Çà äàòîþ/÷àñîì (ñïåðøó ñòàðiøi)\n\
-               G  Ïî÷àòè ñïèñîê ç êàòàëîãiâ     Ïðåôiêñ ""-"" äëÿ çâîðîòíüîãî ïîðÿäêó\n\
-  /P          Ïàóçà ïiñëÿ êîæíîãî çàïîâíåííÿ åêðàíó.\n\
-  /Q          Âiäîáðàæåííÿ äàíèõ ïðî âëàñíèêà ôàéëó.\n\
-  /S          Âiäîáðàæåííÿ ôàéëiâ ç âêàçàíîãî êàòàëîãó òà âñiõ ïiäêàòàëîãiâ.\n\
-  /T          Âèáið ïîëÿ ÷àñó äëÿ âiäîáðàæåííÿ ÷è ñîðòóâàííÿ\n\
-  ÷àñ         C  Ñòâîðåííÿ\n\
-              A  Îñòàííié äîñòóï\n\
-              W  Îñòàííÿ çìiíà\n\
-  /W          Ñïèñîê íà äåêiëüêà ñòîâïöiâ.\n\
-  /X          Âiäîáðàæåííÿ êîðîòêèõ iìåí ôàéëiâ, iìåíà ÿêèõ íå âiäïîâiäàþòü \n\
-              ñòàíäàðòó 8.3.  Ôîðìàò àíàëîãi÷íèé âèâîäó ç êëþ÷åì /N àëå êîðîòêi\n\
-              iìåíà âèâîäÿòüñÿ ñïàâà âiä äîâãèõ. ßêùî ó ôàéëà íåìຠêîðîòêîãî\n\
-              iì'ÿ, çàìiñòü íüîãî âèâîäÿòüñÿ ïðîáëè.\n\
-  /4          Âiäîáðàæåííÿ ðîêó â ÷îòèðèçíà÷íîìó ôîðìàòi\n\n\
-Êëþ÷i ìîæóòü áóòè ïîïåðåäíüî çàäàíi â çìiííié ñåðåäîâèùà DIRCMD.  Âiäõèëèòè\n\
-ïîïåðåäíüî çàäàíi êëþ÷i ìîæíà ïðåôiêñîì - (äåôiñ)--íàïðèêëàä, /-W.\n"
-
-STRING_DIR_HELP2, " Òîì â ïðèñòðî¿ %c ìຠìiòêó %s\n"
-STRING_DIR_HELP3, " Òîì â ïðèñòðî¿ %c íå ìຠìiòêè.\n"
-STRING_DIR_HELP4, " Ñåðiéíèé íîìåð òîìó: %04X-%04X\n"
-STRING_DIR_HELP5, "\n     Âñüîãî:\n%16i Ôàéë(iâ)% 14s áàéò\n"
+  /m          вказує, що n це мiлiсекунди\n\
+              iнакше n це кiлькiсть секунд\n"
+
+STRING_DIR_HELP1, "DIR [диск:][шлях][iм'я_файлу] [/A[[:]атрибути]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
+  [/O[[:]порядок]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]час]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
+  [диск:][шлях][iм'я_файлу]\n\
+              Визначає диск, директорію, та/чи файли для їх виведення в списку.\n\n\
+  /A          Вiдображення файлiв з вказаними атрибутами.\n\
+  атрибути     D  Директорiї                R  Файли, доступнi лише для чтання\n\
+               H  Прихованi файли           A  Файли, готовi для архiвування\n\
+               S  Системнi файли            Префiкс ""-"" означає НЕ\n\
+  /B          Виведення лише iмен файлiв.\n\
+  /C          Застосування роздільника груп розрядів для виводу розмірів файлів\n\
+              (по замовчуваннi).  Для вимкнення цього режиму використайте ключ /-C.\n\
+  /D          Виведення списку в декiлька стовпчикiв з сортуванням по стовпчиках.\n\
+  /L          Використання нижнього регiстру.\n\
+  /N          Вiдображення iмен файлiв у крайньому правому стовпчику.\n\
+  /O          Сортування списку вiдображених файлiв.\n\
+  порядок      N  За iм'ям (по алфавiту)        S  За розмiром (спершу меншi)\n\
+               E  За розширенням (по алфавiту)  D  За датою/часом (спершу старiшi)\n\
+               G  Почати список з каталогiв     Префiкс ""-"" для зворотнього порядку\n\
+  /P          Пауза пiсля кожного заповнення екрану.\n\
+  /Q          Вiдображення даних про власника файлу.\n\
+  /S          Вiдображення файлiв з вказаного каталогу та всiх пiдкаталогiв.\n\
+  /T          Вибiр поля часу для вiдображення чи сортування\n\
+  час         C  Створення\n\
+              A  Останнiй доступ\n\
+              W  Остання змiна\n\
+  /W          Список на декiлька стовпцiв.\n\
+  /X          Вiдображення коротких iмен файлiв, iмена яких не вiдповiдають \n\
+              стандарту 8.3.  Формат аналогiчний виводу з ключем /N але короткi\n\
+              iмена виводяться спава вiд довгих. Якщо у файла немає короткого\n\
+              iм'я, замiсть нього виводяться пробли.\n\
+  /4          Вiдображення року в чотиризначному форматi\n\n\
+Ключi можуть бути попередньо заданi в змiннiй середовища DIRCMD.  Вiдхилити\n\
+попередньо заданi ключi можна префiксом - (дефiс)--наприклад, /-W.\n"
+
+STRING_DIR_HELP2, " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
+STRING_DIR_HELP3, " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
+STRING_DIR_HELP4, " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
+STRING_DIR_HELP5, "\n     Всього:\n%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
 STRING_DIR_HELP6, "%16i Dir(s)% 15s bytes free\n"
 STRING_DIR_HELP7, "\n Directory of %s\n\n"
-STRING_DIR_HELP8, "%16i Ôàéë(iâ)% 14s áàéò\n"
+STRING_DIR_HELP8, "%16i Файл(iв)% 14s байт\n"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP1, "Çáåðiãຠïîòî÷íó äèðåêòîðiþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîìàíäîþ POPD, ïîòiì\n\
-çàìiíþº ¿¿ íà âêàçàíó.\n\n\
+STRING_DIRSTACK_HELP1, "Зберiгає поточну директорiю для використання командою POPD, потiм\n\
+замiнює її на вказану.\n\n\
 PUSHD [path | ..]\n\n\
-  path        Âêàçóº äèðåêòîðiþ, ÿêó òðåáà çðîáèòè ïîòî÷íîþ\n"
+  path        Вказує директорiю, яку треба зробити поточною\n"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP2, "Çìiíþº ïîòî÷íó äèðåêòîðiþ íà òó, ÿêà çáåðåæåíà êîìàíäîþ PUSHD.\n\nPOPD"
+STRING_DIRSTACK_HELP2, "Змiнює поточну директорiю на ту, яка збережена командою PUSHD.\n\nPOPD"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP3, "Äðóêóº âìiñò ñòåêó äèðåêòîðié.\n\nDIRS"
+STRING_DIRSTACK_HELP3, "Друкує вмiст стеку директорiй.\n\nDIRS"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP4, "Ñòåê äèðåêòîðié ïîðîæíié"
+STRING_DIRSTACK_HELP4, "Стек директорiй порожнiй"
 
-STRING_ECHO_HELP1,  "Âèâîäèòü ïîâiäîìëåííÿ áåç ïîâåðíåííÿ êàðåòêè òà ïåðåâåäåííÿ ðÿäêà.\n\n\
-  ECHOS ïîâiäîìëåííÿ"
+STRING_ECHO_HELP1,  "Виводить повiдомлення без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
+  ECHOS повiдомлення"
 
-STRING_ECHO_HELP2,  "Âèâîäèòü ïîâiäîìëåííÿ â ñòàíäàðòíèé êàíàë âèâîäó ïîìèëîê.\n\n\
-  ECHOERR ïîâiäîìëåííÿ\n\
-  ECHOERR.           äðóêóº ïîðîæíié ðÿäîê"
+STRING_ECHO_HELP2,  "Виводить повiдомлення в стандартний канал виводу помилок.\n\n\
+  ECHOERR повiдомлення\n\
+  ECHOERR.           друкує порожнiй рядок"
 
-STRING_ECHO_HELP3, "Äðóêóº ïîâiäîìëåííÿ â ñòàíäàðòíèé êàíàë âèâîäó ïîìèëîê áåç ïîâåðíåííÿ êàðåòêè òà ïåðåâåäåííÿ ðÿäêà.\n\n\
-  ECHOSERR ïîâiäîìëåííÿ"
+STRING_ECHO_HELP3, "Друкує повiдомлення в стандартний канал виводу помилок без повернення каретки та переведення рядка.\n\n\
+  ECHOSERR повiдомлення"
 
-STRING_ECHO_HELP4, "Âèâåäåííÿ ïîâiäîìëåííÿ òà ïåðåìèêàííÿ ðåæèìó âiäîáðàæåííÿ êîìàíä íà åêðàíi.\n\n\
+STRING_ECHO_HELP4, "Виведення повiдомлення та перемикання режиму вiдображення команд на екранi.\n\n\
   ECHO [ON | OFF]\n\
-  ECHO [ïîâiäîìëåííÿ]\n\
-  ECHO.             äðóêóº ïîðîæíié ðÿäîê\n\n\
-ECHO áåç ïàðàìåòðà âèâîäèòü ïîòî÷íèé ðåæèì âiäîáðàæåííÿ êîìàíä."
+  ECHO [повiдомлення]\n\
+  ECHO.             друкує порожнiй рядок\n\n\
+ECHO без параметра виводить поточний режим вiдображення команд."
 
 STRING_ECHO_HELP5, "ECHO is %s\n"
 
-STRING_EXIT_HELP, "Çàâåðøóº iíòåðïðåòàòîð êîìàíä.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
-  /B            Âèõîäèòü ëèøå ç ïàêåòíîãî ôàéëó.  \n\
-                ßêùî ðîáîòà éäå ïîçà ïàêåòíèì ôàéëîì - âèõiä ç cmd.exe\n\
-  ExitCode      Öå çíà÷åííÿ áóäå ïðèñâîºíî ERRORLEVEL ïðè âèõîäi\n"
-
-STRING_FOR_HELP1, "Çàïóñêຠâêàçàíó êîìàíäó äëÿ êîæíîãî ôàéëó ç íàáîðó ôàéëiâ\n\n\
-FOR %variable IN (íàáið) DO êîìàíäà [ïàðàìåòðè]\n\n\
-  %variable  Ïàðàìåòð, ùî ïiäñòàâëÿºòüñÿ.\n\
-  (íàáið)    Íàáið ç îäíîãî àáî äåêiëüêîõ ôàéëiâ. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ìàñêè.\n\
-  êîìàíäà    Êîìàíäà, ÿêó ñëiä âèêîíàòè äëÿ êîæíîãî ôàéëó.\n\
-  ïàðàìåòðè  Ïàðàìåòðè i êëþ÷i äëÿ âêàçàíî¿ êîìàíäè.\n\n\
- ïàêåòíèõ ïðîãðàìàõ äëÿ êîìàíäè FOR âèêîðèñòîâóºòüñÿ %%variable çàìiñòü\n\
+STRING_EXIT_HELP, "Завершує iнтерпретатор команд.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
+  /B            Виходить лише з пакетного файлу.  \n\
+                Якщо робота йде поза пакетним файлом - вихiд з cmd.exe\n\
+  ExitCode      Це значення буде присвоєно ERRORLEVEL при виходi\n"
+
+STRING_FOR_HELP1, "Запускає вказану команду для кожного файлу з набору файлiв\n\n\
+FOR %variable IN (набiр) DO команда [параметри]\n\n\
+  %variable  Параметр, що пiдставляється.\n\
+  (набiр)    Набiр з одного або декiлькох файлiв. Можна використовувати маски.\n\
+  команда    Команда, яку слiд виконати для кожного файлу.\n\
+  параметри  Параметри i ключi для вказаної команди.\n\n\
+В пакетних програмах для команди FOR використовується %%variable замiсть\n\
 %variable.\n"
 
-STRING_FREE_HELP1, "\nÒîì äèñêó %s : %-11s\n\
Ñåðiéíèé íîìåð: %s\n\
-  %16s áàéò çàãàëüíîãî äèñêîâîãî ïðîñòîðó\n\
-  %16s áàéò çàéíÿòî\n\
-  %16s áàéò âiëüíî\n"
-
-STRING_FREE_HELP2, "Âèâîäèòü iíôîðìàöiþ ïðî òîì.\n\nFREE [drive: ...]\n"
-
-STRING_IF_HELP1, "Îïåðàòîð óìîâíîãî âèêîíàííÿ êîìàíä ó ïàêåòíîìó ôàéëi.\n\n\
-  IF [NOT] ERRORLEVEL ÷èñëî êîìàíäà\n\
-  IF [NOT] ðÿäîê1==ðÿäîê2 êîìàíäà\n\
-  IF [NOT] EXIST iì'ÿ_ôàéëó êîìàíäà\n\
-  IF [NOT] DEFINED çìiííà êîìàíäà\n\n\
-NOT               Âêàçóº, ùî CMD ïîâèíåí âèêîíàòè êîìàíäó, ëèøå ÿêùî\n\
-                  óìîâà º õèáíîþ\n\
-ERRORLEVEL ÷èñëî  Öÿ óìîâà º iñòèííîþ, ÿêùî êîä, ùî ïîâåðíóëà\n\
-                  îñòàííÿ âèêîíàíà ïðîãðàìà íå ìåíüøå âêàçàíîãî ÷èñëà.\n\
-êîìàíäà           Çàçíà÷ຠêîìàíäó, âèêîíóâàíó ïðè iñòèííîñòi óìîâè.\n\
-ðÿäîê1==ðÿäîê2    Öÿ óìîâà º iñòèííîþ, ÿêùî âêàçàíi ðÿäêè\n\
-                  ñïiâïàäàþòü.\n\
-EXIST iì'ÿ_ôàéëó  Óìîâà º iñòèííîþ, ÿêùî ôàéë ç âêàçàíèì iìåíåì iñíóº.\n\
-DEFINED çìiííà    Öÿ óìîâà º iñòèííîþ, ÿêùî âêàçàíà çìiííà\n\
-                  çàäàíà.\n"
-
-STRING_GOTO_HELP1,  "Ïåðåäà÷à óïðàâë³ííÿ ðÿäêó ïàêåòíîãî ôàéëó, ùî ìiñòèòü ìiòêó.\n\n\
-GOTO ìiòêà\n\n\
-  label  ðÿäîê ïàêåòíîãî ôàéëó, âèçíà÷åíèé ÿê ìiòêà.\n\n\
-̳òêà ïîâèííà çíàõîäèòèñÿ â îêðåìîìó ðÿäêó i ïî÷èíàòèñÿ ç äâîêðàïêè."
-
-STRING_LABEL_HELP1, "Âiäîáðàæåííÿ àáî çìiíà ìiòêè òîìó.\n\nLABEL [äèñê:][ìiòêà]\n"
-
-STRING_LABEL_HELP2, "Òîì â ïðèñòðî¿ %c: ìຠìiòêó %s\n"
-STRING_LABEL_HELP3, "Òîì â ïðèñòðî¿ %c: íå ìຠìiòêè\n"
-STRING_LABEL_HELP4, "Ñåðiéíèé íîìåð òîìó: %04X-%04X\n"
-STRING_LABEL_HELP5, "Ìiòêà òîìó (11 áóêâ, ENTER áåç ìiòêè)? "
-
-STRING_LOCALE_HELP1, "Ïîòî÷íèé ÷àñ: "
-
-STRING_MKDIR_HELP,   "Ñòâîðåííÿ êàòàëîãó.\n\n\
-MKDIR [äèñê:]øëÿõ\nMD [äèñê:]øëÿõ"
-
-STRING_MKLINK_HELP, "Ñòâîðåííÿ îá'ºêòó-ïîñèëàííÿ ôàéëîâî¿ ñèñòåìè.\n\n\
-MKLINK [/D | /H | /J] íàçâà_ïîñèëàííÿ öiëü\n\n\
-  /D  Âêàçóº, ùî öiëü ñèìâîë÷íîãî ïîñèëàííÿ - öå äèðåêòîðiÿ.\n\
-  /H  Ñòâîðåííÿ æîðñòêîãî ïîñèëàííÿ.\n\
-  /J  Ñòâîðåííÿ ç'ºäíàííÿ äèðåêòîðié.\n\n\
-ßêùî íå âêàçàíî íi /H íi /J , ñòâîðþºòüñÿ ñèìâîëi÷íå ïîñèëàííÿ."
-
-STRING_MEMMORY_HELP1, "Âiäîáðàæåííÿ îá'ºìó ñèñòåìíî¿ ïàì'ÿòi.\n\nMEMORY"
-
-STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% ïàì'ÿòi âèêîðèñòîâóºòüñÿ.\n\n\
-  %13s áàéò âñüîãî ôiçè÷íî¿ RAM.\n\
-  %13s áàéò äîñòóïíî ôiçè÷íî¿ RAM.\n\n\
-  %13s áàéò âñüîãî â ôàéëi äîâàíòàæåííÿ.\n\
-  %13s áàéò äîñòóïíî â ôàéëi äîâàíòàæåííÿ.\n\n\
-  %13s áàéò âñüîãî âiðòóàëüíî¿ ïàì'ÿòi.\n\
-  %13s áàéò äîñòóïíî âiðòóàëüíî¿ ïàì'ÿòi.\n"
-
-STRING_MISC_HELP1, "Íàòèñíiòü êëàâiøó äëÿ ïðîäîâæåííÿ...\n"
-
-STRING_MOVE_HELP1, "Ïåðåïèñàòè %s (Yes/No/All)? "
-
-STRING_MOVE_HELP2, "Ïåðåìiùåííÿ ôàéëiâ i ïåðåéìåíóâàííÿ ôàéëiâ i êàòàëîãiâ.\n\n\
-Ïåðåìiùåííÿ îäíîãî òà áiëüøå ôàéëiâ:\n\
-MOVE [/N][äèñê:][øëÿõ]iì'ÿ_ôàéëó1[,...] ïðèçíà÷åííÿ\n\n\
-Ïåðåéìåíóâàííÿ êàòàëîãó:\n\
-MOVE [/N][äèñê:][øëÿõ]iì'ÿ_êàòàëîãó1 iì'ÿ_êàòàëîãó2\n\n\
-  [äèñê:][øëÿõ]iì'ÿ_ôàéëó1 Âêàçóº ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ é iì'ÿ ôàéëó àáî\n\
-                           ôàéëiâ ÿêi íåîáõiäíî ïåðåìiñòèòè.\n\
-  /N                    Íi÷îãî. Do everything but move files or directories.\n\n\
-Ïîòî÷íi îáìåæåííÿ:\n\
-  - Íåìîæëèâî ïåðåíîñèòè ôàéëè ÷è òåêè ìiæ ðiçíèìè ðîçäiëàìè.\n"
-
-STRING_MSGBOX_HELP, "ïîêàç âiêíà ç ïîâiäîìëåííÿì òà ïîâåðíåííÿ âiäïîâäi êîðèñòóâà÷à\n\n\
-MSGBOX òèï ['çàãîëîâîê'] ïiäêàçêà\n\n\
-òèï           âiäîáðàæåí³ êíîïêè\n\
-              ìîæëèâi çíà÷åííÿ: OK, OKCANCEL,\n\
+STRING_FREE_HELP1, "\nТом диску %s : %-11s\n\
Серiйний номер: %s\n\
+  %16s байт загального дискового простору\n\
+  %16s байт зайнято\n\
+  %16s байт вiльно\n"
+
+STRING_FREE_HELP2, "Виводить iнформацiю про том.\n\nFREE [drive: ...]\n"
+
+STRING_IF_HELP1, "Оператор умовного виконання команд у пакетному файлi.\n\n\
+  IF [NOT] ERRORLEVEL число команда\n\
+  IF [NOT] рядок1==рядок2 команда\n\
+  IF [NOT] EXIST iм'я_файлу команда\n\
+  IF [NOT] DEFINED змiнна команда\n\n\
+NOT               Вказує, що CMD повинен виконати команду, лише якщо\n\
+                  умова є хибною\n\
+ERRORLEVEL число  Ця умова є iстинною, якщо код, що повернула\n\
+                  остання виконана програма не меньше вказаного числа.\n\
+команда           Зазначає команду, виконувану при iстинностi умови.\n\
+рядок1==рядок2    Ця умова є iстинною, якщо вказанi рядки\n\
+                  спiвпадають.\n\
+EXIST iм'я_файлу  Умова є iстинною, якщо файл з вказаним iменем iснує.\n\
+DEFINED змiнна    Ця умова є iстинною, якщо вказана змiнна\n\
+                  задана.\n"
+
+STRING_GOTO_HELP1,  "Передача управління рядку пакетного файлу, що мiстить мiтку.\n\n\
+GOTO мiтка\n\n\
+  label  рядок пакетного файлу, визначений як мiтка.\n\n\
+Мітка повинна знаходитися в окремому рядку i починатися з двокрапки."
+
+STRING_LABEL_HELP1, "Вiдображення або змiна мiтки тому.\n\nLABEL [диск:][мiтка]\n"
+
+STRING_LABEL_HELP2, "Том в пристрої %c: має мiтку %s\n"
+STRING_LABEL_HELP3, "Том в пристрої %c: не має мiтки\n"
+STRING_LABEL_HELP4, "Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
+STRING_LABEL_HELP5, "Мiтка тому (11 букв, ENTER без мiтки)? "
+
+STRING_LOCALE_HELP1, "Поточний час: "
+
+STRING_MKDIR_HELP,   "Створення каталогу.\n\n\
+MKDIR [диск:]шлях\nMD [диск:]шлях"
+
+STRING_MKLINK_HELP, "Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\n\
+MKLINK [/D | /H | /J] назва_посилання цiль\n\n\
+  /D  Вказує, що цiль символчного посилання - це директорiя.\n\
+  /H  Створення жорсткого посилання.\n\
+  /J  Створення з'єднання директорiй.\n\n\
+Якщо не вказано нi /H нi /J , створюється символiчне посилання."
+
+STRING_MEMMORY_HELP1, "Вiдображення об'єму системної пам'ятi.\n\nMEMORY"
+
+STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% пам'ятi використовується.\n\n\
+  %13s байт всього фiзичної RAM.\n\
+  %13s байт доступно фiзичної RAM.\n\n\
+  %13s байт всього в файлi довантаження.\n\
+  %13s байт доступно в файлi довантаження.\n\n\
+  %13s байт всього вiртуальної пам'ятi.\n\
+  %13s байт доступно вiртуальної пам'ятi.\n"
+
+STRING_MISC_HELP1, "Натиснiть клавiшу для продовження...\n"
+
+STRING_MOVE_HELP1, "Переписати %s (Yes/No/All)? "
+
+STRING_MOVE_HELP2, "Перемiщення файлiв i перейменування файлiв i каталогiв.\n\n\
+Перемiщення одного та бiльше файлiв:\n\
+MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_файлу1[,...] призначення\n\n\
+Перейменування каталогу:\n\
+MOVE [/N][диск:][шлях]iм'я_каталогу1 iм'я_каталогу2\n\n\
+  [диск:][шлях]iм'я_файлу1 Вказує мiсце розташування й iм'я файлу або\n\
+                           файлiв якi необхiдно перемiстити.\n\
+  /N                    Нiчого. Do everything but move files or directories.\n\n\
+Поточнi обмеження:\n\
+  - Неможливо переносити файли чи теки мiж рiзними роздiлами.\n"
+
+STRING_MSGBOX_HELP, "показ вiкна з повiдомленням та повернення вiдповдi користувача\n\n\
+MSGBOX тип ['заголовок'] пiдказка\n\n\
+тип           вiдображені кнопки\n\
+              можливi значення: OK, OKCANCEL,\n\
               YESNO, YESNOCANCEL\n\
-çàãîëîâîê     çàãîëîâîê âiêíà ç ïîâiäîìëåííÿì\n\
-ïiäêàçêà      òåêñò ïîâiäîìëåííÿ\n\n\n\
-ERRORLEVEL âñòàíîâëþºòüñÿ âiäïîâäíî äî íàòèñíóòî¿ êíîïêè:\n\n\
+заголовок     заголовок вiкна з повiдомленням\n\
+пiдказка      текст повiдомлення\n\n\n\
+ERRORLEVEL встановлюється вiдповдно до натиснутої кнопки:\n\n\
 YES  :  10    |  NO      :  11\n\
 OK   :  10    |  CANCEL  :  12\n"
 
-STRING_PATH_HELP1, "Ïîêàç àáî çàäàííÿ øëÿõó ïîøóêó âèêîíóâàíèõ ôàéëiâ.\n\n\
-PATH [[äèñê:]øëÿõ[;...]]\nPATH ;\n\n\
-Êîìàíäà PATH ; î÷èùຠøëÿõ ïîøóêó ôàéëiâ òà îáìåæóº éîãî\n\
-ïîòî÷íèì êàòàëîãîì.\n\
-Êîìàíäà PATH áåç ïàðàìåòðiâ âiäîáðàæຠïîòî÷íèé øëÿõ ïîøóêó.\n"
-
-STRING_PROMPT_HELP1, "Çìiíà çàïðîøåííÿ êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n\n\
-PROMPT [òåêñò]\n\n\
-  òåêñò    Íîâå çàïðîøåííÿ êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n\n\
-Çàïðîøåííÿ ìîæå ñêëàäàòèñü ç çâè÷àéíèõ ñèìâîëiâ òà íàñòóïíèõ êîäiâ:\n\n\
-  $A   & (Àìïåðñàíä)\n\
-  $B   | (âåðòèêàëüíà ðèñêà)\n\
-  $C   ( (Ëiâà êðóãëà äóæêà)\n\
-  $D   Ïîòî÷íà äàòà\n\
-  $E   ESC (ñèìâîë ASCII ç êîäîì 27)\n\
-  $F   ) (Ïðàâà êðóãëà äóæêà)\n\
-  $G   > (çíàê á³ëüøå)\n\
-  $H   Backspace (âèäàëåííÿ ïîïåðåäüíîãî ñèìâîëó)\n\
-  $L   < (çíàê ìåíüøå)\n\
-  $N   Ïîòî÷íèé äèñê\n\
-  $P   Ïîòî÷íèé äèñê òà êàòàëîã\n\
-  $Q   = (çíàê ðiâíîñòi)\n\
-  $T   Ïîòî÷íèé ÷àñ\n\
-  $V   Íîìåð âåðñi¿ îïåðàöiéíî¿ ñèñòåìè\n\
-  $_   Ïîâåðíåííÿ êàðåòêè òà ïåðåâåäåííÿ ðÿäêà\n\
-  $$   $ (çíàê äîëàðà)\n"
-
-STRING_PAUSE_HELP1, "Ïðèçóïèíêà îáðîáêè ïàêåòíîãî ôàéëó i ïîêàç ïîâiäîìëåííÿ:\n\
-'Äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàòèñíiòü áóäü-ÿêó êëàâiøó...' ÷è çàäàíå ïîâiäîìëåííÿ.\n\n\
-PAUSE [ïîâiäîìëåííÿ]"
-
-STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Ïîêàçóº ïîòî÷íó ãëèáèíó ñòåêà êàòàëîãiâ"
-
-STRING_PROMPT_HELP3, "\nPROMPT áåç ïàðàìåòðiâ âñòàíîâëþº çàïðîøåííÿ êîìàíäíîãî ðÿäêà çà çàìîâ÷óâàííÿì."
-
-STRING_REM_HELP, "Ñòàðòóº ðÿäîê êîìåíòàðÿ âïàêåòíîìó ôàéëi.\n\nREM [Comment]"
-
-STRING_RMDIR_HELP,   "Âèäàëåííÿ êàòàëîãó.\n\n\
-RMDIR [äèñê:]øëÿõ\nRD [äèñê:]øëÿõ\n\
-/S                     Âèäàëåííÿ âñüîãî äåðåâà âñåðåäèíi öiëi\n\
-/Q                     Âèìêíåííÿ çàïèòó ïiäòâåðäæåííÿ\n"
-STRING_RMDIR_HELP2,    "Êàòàëîã íå ïîðîæíié!\n"
-
-STRING_REN_HELP1, "Ïåðåéìåíóâàííÿ îäíîãî ÷è êiëüêîõ ôàéëiâ/êàòàëîãiâ.\n\n\
-RENAME [/E /N /P /Q /S /T] ñòàðå_iì'ÿ ... íîâå_iì'ÿ\n\
-REN [/E /N /P /Q /S /T] ñòàðå_iì'ÿ ... íîâå_iì'ÿ\n\n\
-  /E    Íå ïîêàçóâàòè ïîâiäîìëåííÿ ïðî ïîìèëêè.\n\
-  /N    Íi÷îãî.\n\
-  /P    Çàïèò ïiäòâåðäæåííÿ äëÿ êîæíîãî ôàéëó.\n\
-        (Ùå íå ðåàëiçîâàíî!)\n\
-  /Q    Òèõî.\n\
-  /S    Ïåðåéìåíóâàòè ïiäêàòàëîãè.\n\
-  /T    Âiäîáðàæåííÿ êiëüêîñòi ïåðåiìåíîâàíèõ ôàéëiâ.\n\n\
-Äëÿ êiíöåâîãî ôàëó íå ìîæíà âêàçàòè iíøèé äèñê ÷è êàòàëîã.\n\
-Äëÿ öüîãî âèêîðèñòàéòå êîìàíäó MOVE.\n"
-
-STRING_REN_HELP2, "    %lu ôàéë ïåðåiìåíîâàíî\n"
-
-STRING_REN_HELP3, "    %lu ôàéëiâ ïåðåiìåíîâàíî\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP1, "Çàìiíà ôàéëiâ.\n\n\
-REPLACE [äèñê1:][øëÿõ1]iì'ÿ_ôàéëó [äèñê2:][øëÿõ2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
-REPLACE [äèñê1:][øëÿõ1]iì'ÿ_ôàéëó [äèñê2:][øëÿõ2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
-  [äèñê1:][øëÿõ1]iì'ÿ_ôàéëó Çàäຠôàéë(è) äëÿ çàìiíè.\n\
-  [äèñê2:][øëÿõ2]           Çàäຠêàòàëîã, â ÿêîìó áóäóòü çàìiíåíi ôàéëè\n\
-                            ôàéëè.\n\
-  /A                        Äîäàòè íîâi ôàéëè â êiíöåâó òåêó. Íåìîæëèâå\n\
-                            ïðè âèêîðèñòàííi êëþ÷iâ /S ÷è /U.\n\
-  /P                        Çàïèò íà ïiäòâåðäæåííÿ çàìiíè ôàéëó ÷è\n\
-                            äîäàâàííÿ ïî÷àòêîâîãî ôàéëó.\n\
-  /R                        Çàìiíþº òàêîæ ôàéëè ëèøå äëÿ ÷èòàííÿ.\n\
-  /S                        Çàìiíþº ôàéëè ó âñiõ ïiäêàòàëîãàõ êàòàëîãó\n\
-                            ïðèçíà÷åííÿ. Íåìîæëèâå ïðè âèêîðèñòàííi\n\
-                            êëþ÷à /A.\n\
-  /W                        ×åêຠïîêè âè âñòàâèòå äèñê ïåðåä ïî÷àòêîì.\n\
-  /U                        Çàìiíþº (îíîâëþº) ëèøå ôàéëè, ùî ñòàðiøi íiæ\n\
-                            êîïiéîâàíi. Íåìîæëèâå ïðè âèêîðèñòàííi êëþ÷à /A.\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP2, "Íåîáõiäíèé øëÿõ äæåðåëà\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP3, "Íå çàìiíåíî æîäíèõ ôàéëiâ\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP4, "%lu ôàéë(iâ) çàìiíåíî\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP5, "Çàìiíà %s\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP6, "Çàìiíèòè %s\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP7, "Íå äîäàíî æîäíèõ ôàéëiâ\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP8, "%lu ôàéë(iâ) äîäàíî\n"
-
-STRING_REPLACE_HELP9, "Äîäàòè %s (Y/N) "
-
-STRING_REPLACE_HELP10, "Çàìiíèòè %s (Y/N) "
-
-STRING_REPLACE_HELP11, "Äîäàâàííÿ %s\n"
-
-
-STRING_SHIFT_HELP, "Çìiíà ïîçèöi¿ ïiäñòàâëþâàíèõ ïàðàìåòðiâ äëÿ ïàêåòíîãî ôàéëó.\n\n\
+STRING_PATH_HELP1, "Показ або задання шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\n\
+PATH [[диск:]шлях[;...]]\nPATH ;\n\n\
+Команда PATH ; очищає шлях пошуку файлiв та обмежує його\n\
+поточним каталогом.\n\
+Команда PATH без параметрiв вiдображає поточний шлях пошуку.\n"
+
+STRING_PROMPT_HELP1, "Змiна запрошення командного рядка.\n\n\
+PROMPT [текст]\n\n\
+  текст    Нове запрошення командного рядка.\n\n\
+Запрошення може складатись з звичайних символiв та наступних кодiв:\n\n\
+  $A   & (Амперсанд)\n\
+  $B   | (вертикальна риска)\n\
+  $C   ( (Лiва кругла дужка)\n\
+  $D   Поточна дата\n\
+  $E   ESC (символ ASCII з кодом 27)\n\
+  $F   ) (Права кругла дужка)\n\
+  $G   > (знак більше)\n\
+  $H   Backspace (видалення попередьного символу)\n\
+  $L   < (знак меньше)\n\
+  $N   Поточний диск\n\
+  $P   Поточний диск та каталог\n\
+  $Q   = (знак рiвностi)\n\
+  $T   Поточний час\n\
+  $V   Номер версiї операцiйної системи\n\
+  $_   Повернення каретки та переведення рядка\n\
+  $$   $ (знак долара)\n"
+
+STRING_PAUSE_HELP1, "Призупинка обробки пакетного файлу i показ повiдомлення:\n\
+'Для продовження натиснiть будь-яку клавiшу...' чи задане повiдомлення.\n\n\
+PAUSE [повiдомлення]"
+
+STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Показує поточну глибину стека каталогiв"
+
+STRING_PROMPT_HELP3, "\nPROMPT без параметрiв встановлює запрошення командного рядка за замовчуванням."
+
+STRING_REM_HELP, "Стартує рядок коментаря впакетному файлi.\n\nREM [Comment]"
+
+STRING_RMDIR_HELP,   "Видалення каталогу.\n\n\
+RMDIR [диск:]шлях\nRD [диск:]шлях\n\
+/S                     Видалення всього дерева всерединi цiлi\n\
+/Q                     Вимкнення запиту пiдтвердження\n"
+STRING_RMDIR_HELP2,    "Каталог не порожнiй!\n"
+
+STRING_REN_HELP1, "Перейменування одного чи кiлькох файлiв/каталогiв.\n\n\
+RENAME [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\
+REN [/E /N /P /Q /S /T] старе_iм'я ... нове_iм'я\n\n\
+  /E    Не показувати повiдомлення про помилки.\n\
+  /N    Нiчого.\n\
+  /P    Запит пiдтвердження для кожного файлу.\n\
+        (Ще не реалiзовано!)\n\
+  /Q    Тихо.\n\
+  /S    Перейменувати пiдкаталоги.\n\
+  /T    Вiдображення кiлькостi переiменованих файлiв.\n\n\
+Для кiнцевого фалу не можна вказати iнший диск чи каталог.\n\
+Для цього використайте команду MOVE.\n"
+
+STRING_REN_HELP2, "    %lu файл переiменовано\n"
+
+STRING_REN_HELP3, "    %lu файлiв переiменовано\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP1, "Замiна файлiв.\n\n\
+REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
+REPLACE [диск1:][шлях1]iм'я_файлу [диск2:][шлях2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
+  [диск1:][шлях1]iм'я_файлу Задає файл(и) для замiни.\n\
+  [диск2:][шлях2]           Задає каталог, в якому будуть замiненi файли\n\
+                            файли.\n\
+  /A                        Додати новi файли в кiнцеву теку. Неможливе\n\
+                            при використаннi ключiв /S чи /U.\n\
+  /P                        Запит на пiдтвердження замiни файлу чи\n\
+                            додавання початкового файлу.\n\
+  /R                        Замiнює також файли лише для читання.\n\
+  /S                        Замiнює файли у всiх пiдкаталогах каталогу\n\
+                            призначення. Неможливе при використаннi\n\
+                            ключа /A.\n\
+  /W                        Чекає поки ви вставите диск перед початком.\n\
+  /U                        Замiнює (оновлює) лише файли, що старiшi нiж\n\
+                            копiйованi. Неможливе при використаннi ключа /A.\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP2, "Необхiдний шлях джерела\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP3, "Не замiнено жодних файлiв\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP4, "%lu файл(iв) замiнено\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP5, "Замiна %s\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP6, "Замiнити %s\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP7, "Не додано жодних файлiв\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP8, "%lu файл(iв) додано\n"
+
+STRING_REPLACE_HELP9, "Додати %s (Y/N) "
+
+STRING_REPLACE_HELP10, "Замiнити %s (Y/N) "
+
+STRING_REPLACE_HELP11, "Додавання %s\n"
+
+
+STRING_SHIFT_HELP, "Змiна позицiї пiдставлюваних параметрiв для пакетного файлу.\n\n\
 SHIFT [DOWN]"
 
-STRING_SCREEN_HELP, "ïåðåìiùåííÿ êóðñîðà òà îïöiîíàëüíî ïîêàç òåêñòó\n\n\
-SCREEN ðÿä ñòï [òåêñò]\n\n\
-  ðÿä         ðÿäîê, êóäè òðåáå ïåðåìiñòèòè êóðñîð\n\
-  ñòï         ñòîâï÷èê, êóäè òðåáå ïåðåìiñòèòè êóðñîð"
+STRING_SCREEN_HELP, "перемiщення курсора та опцiонально показ тексту\n\n\
+SCREEN ряд стп [текст]\n\n\
+  ряд         рядок, куди требе перемiстити курсор\n\
+  стп         стовпчик, куди требе перемiстити курсор"
 
-STRING_SET_HELP, "Ïîêàç, çàäàííÿ ÷è âèäàëåííÿ çìiííèõ ñåðåäîâèùà.\n\n\
-SET [çìiííà[=][çíà÷åííÿ]]\n\n\
-  çìiííà     Iì'ÿ çìiííî¿ ñåðåäîâèùà.\n\
-  çíà÷åííÿ   Ðÿäîê ñèìâîëiâ, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ âêàçàíié çìiííié.\n\n\
-SET áåç ïàðàìåòðiâ âèâîäèòü ïîòî÷íi çíà÷åííÿ çìiííèõ ñåðåäîâèùà.\n"
+STRING_SET_HELP, "Показ, задання чи видалення змiнних середовища.\n\n\
+SET [змiнна[=][значення]]\n\n\
+  змiнна     Iм'я змiнної середовища.\n\
+  значення   Рядок символiв, що призначається вказанiй змiннiй.\n\n\
+SET без параметрiв виводить поточнi значення змiнних середовища.\n"
 
-STRING_START_HELP1, "Çàïóñê êîìàíäè.\n\n\
-START êîìàíäà\n\n\
-  êîìàíäà     Êîìàíäà äëÿ çàïóñêó.\n\n\
-Íà äàíèé ìîìåíò âñi êîìàíäè ñòàðòóþòü àñèíõðîííî.\n"
+STRING_START_HELP1, "Запуск команди.\n\n\
+START команда\n\n\
+  команда     Команда для запуску.\n\n\
+На даний момент всi команди стартують асинхронно.\n"
 
-STRING_TITLE_HELP, "Çìiíà çàãîëîâêà âiêíà êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n\n\
-TITLE [ðÿäîê]\n\n\
-ðÿäîê       Ìàéáóòíié çàãîëîâîê âiêíà êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n"
+STRING_TITLE_HELP, "Змiна заголовка вiкна командного рядка.\n\n\
+TITLE [рядок]\n\n\
+рядок       Майбутнiй заголовок вiкна командного рядка.\n"
 
-STRING_TIME_HELP1, "Âiäîáðàæåííÿ ÷è çìiíà ñèñòåìíîãî ÷àñó.\n\n\
-TIME [/T][÷àñ]\n\n\
-  /T    ëèøå âiäîáðàæåííÿ\n\n\
-TIME áåç ïàðàìåòðiâ âèâîäèòü ïîòî÷íèé ÷àñ òà çàïèòóº\n\
-ââåäåííÿ íîâîãî. Íàòèñíiòü ENTER äëÿ çáåðåæåííÿ ïîòî÷íîãî.\n"
+STRING_TIME_HELP1, "Вiдображення чи змiна системного часу.\n\n\
+TIME [/T][час]\n\n\
+  /T    лише вiдображення\n\n\
+TIME без параметрiв виводить поточний час та запитує\n\
+введення нового. Натиснiть ENTER для збереження поточного.\n"
 
-STRING_TIME_HELP2, "Ââåäiòü íîâèé ÷àñ: "
+STRING_TIME_HELP2, "Введiть новий час: "
 
-STRING_TIMER_HELP1, "Ìèíóëî %d ìñåê\n"
+STRING_TIMER_HELP1, "Минуло %d мсек\n"
 
-STRING_TIMER_HELP2, "Ìèíóëî %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
+STRING_TIMER_HELP2, "Минуло %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
 
-STRING_TIMER_HELP3, "äîçâîëÿº âèêîðèñòàòè äåñÿòü ñåêóíäîìiðiâ.\n\n\
+STRING_TIMER_HELP3, "дозволяє використати десять секундомiрiв.\n\n\
 TIMER  [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
-  ON          ââiìêíóòè ñåêóíäîìið (ON)\n\
-  OFF         âèìêíóòè ñåêóíäîìið (OFF)\n\
-  /S          Ðiçíèöÿ â ÷àñi. Ïîâåðòຠðiçíèöþ â ÷àñi\n\
-              ñåêóíäîìiðà áåç çìiíè éîãî çíà÷åííÿ\n\
-  /n          Çàäàòè íîìåð ñåêóíäîìiðà.\n\
-              Äîñòóïíi íîìåðè âiä 0 äî 9\n\
-              Çà çàìîâ÷óâàííÿì - 1\n\
-  /Fn         Ôîðìàò âèâîäó\n\
-              n ìîæå áóòè:\n\
-                    0    ìiëiñåêóíäè\n\
+  ON          ввiмкнути секундомiр (ON)\n\
+  OFF         вимкнути секундомiр (OFF)\n\
+  /S          Ð iзниÑ\86Ñ\8f Ð² Ñ\87аÑ\81i. Ð\9fовеÑ\80Ñ\82аÑ\94 Ñ\80iзниÑ\86Ñ\8e Ð² Ñ\87аÑ\81i\n\
+              секундомiра без змiни його значення\n\
+  /n          Задати номер секундомiра.\n\
+              Доступнi номери вiд 0 до 9\n\
+              За замовчуванням - 1\n\
+  /Fn         Формат виводу\n\
+              n може бути:\n\
+                    0    мiлiсекунди\n\
                     1    hh%cmm%css%cdd\n\n\
-ßêùî íå âêàçàíi ON, OFF òà /S , êîìàíäà ïåðåìèêàº\n\
-ñòàí ñåêóíäîìiðà\n\n"
+Якщо не вказанi ON, OFF та /S , команда перемикає\n\
+стан секундомiра\n\n"
 
-STRING_TYPE_HELP1, "Âèâåäåííÿ âìiñòó òåêñòîâèõ ôàéëiâ.\n\nTYPE [äèñê:][øëÿõ]iì'ÿ_ôàéëó \n\
-  /P             Ïîåêðàííèé âèâiä.\n"
+STRING_TYPE_HELP1, "Виведення вмiсту текстових файлiв.\n\nTYPE [диск:][шлях]iм'я_файлу \n\
+  /P             Поекранний вивiд.\n"
 
 STRING_VERIFY_HELP1, "This command is just a dummy!!\n\
-Ââiìêíåííÿ ÷è âèìêíåííÿ ïåðåâiðêè ïðàâèëüíîñòi çàïèñó ôàéëiâ\n\
-íà äèñê.\n\n\
+Ввiмкнення чи вимкнення перевiрки правильностi запису файлiв\n\
+на диск.\n\n\
 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
-VERIFY áåç ïàðàìåòðiâ âèâîäèòü ïîòî÷íå çíà÷åííÿ êîìàíäè.\n"
+VERIFY без параметрiв виводить поточне значення команди.\n"
 
 STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY %s.\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP3, "Òðåáà çàäàòè ON àáî OFF."
+STRING_VERIFY_HELP3, "Треба задати ON або OFF."
 
-STRING_VERSION_HELP1, "Äàíi ïðî âåðñiþ îáîëîíêè\n\n\
+STRING_VERSION_HELP1, "Данi про версiю оболонки\n\n\
 VER [/C][/R][/W]\n\n\
-  /C  Âiäîáðàæåííÿ ñïèñêó àâòîðiâ.\n\
-  /R  Âiäîáðàæåííÿ iíôîðìàöi¿ ïðî ïåðåïîøèðåííÿ.\n\
-  /W  Âiäîáðàæåííÿ ãàðàíòiéíî¿ iíôîðìàöi¿."
+  /C  Вiдображення списку авторiв.\n\
+  /R  Вiдображення iнформацiї про перепоширення.\n\
+  /W  Вiдображення гарантiйної iнформацiї."
 
-STRING_VERSION_HELP2, " íàäàºòüñÿ áåç ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒIÉ; äëÿ äåòàëüíèõ äàíèõ\n\
-íàäðóêóéòå: `ver /w'. Öÿ ïðîãðàìà º âiëüíèì ÏÇ, i âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè\n\
-¿¿ çãiäíî ïåâíèõ óìîâ; íàäðóêóéòå `ver /r' äëÿ äåòàëüíèõ äàíèõ. Íàäðóêóéòå `ver /c' \n\
-äëÿ âèâåäåííÿ ñïèñêó àâòîðiâ."
+STRING_VERSION_HELP2, " надається без БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; для детальних даних\n\
+надрукуйте: `ver /w'. Ця програма є вiльним ПЗ, i ви можете розповсюджувати\n\
+її згiдно певних умов; надрукуйте `ver /r' для детальних даних. Надрукуйте `ver /c' \n\
+для виведення списку авторiв."
 
-STRING_VERSION_HELP3, "\n Öÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ iç ñïîäiâàííÿì, ùî âîíà áóäå êîðèñíîþ,\n\
àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒIÉ; íàâiòü áåç íåïðÿìèõ ãàðàíòié\n\
ùîäî ÏÐÎÄÀÆÓ ÷è ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒI ÄËß ÏÅÂÍÈÕ ÖIËÅÉ.  Äèâiòüñÿ\n\
- GNU General Public License äëÿ äåòàëüíî¿ iíôîðìàöi¿."
+STRING_VERSION_HELP3, "\n Ця програма розповсюджується iз сподiванням, що вона буде корисною,\n\
але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТIЙ; навiть без непрямих гарантiй\n\
щодо ПРОДАЖУ чи ПРИДАТНОСТI ДЛЯ ПЕВНИХ ЦIЛЕЙ.  Дивiться\n\
+ GNU General Public License для детальної iнформацiї."
 
-STRING_VERSION_HELP4, "\n Öÿ ïðîãðàìà º âiëüíèì ÏÇ; âè ìîæåòå ïåðåïîøèðþâàòè ¿¿ òà/÷è\n\
ìîäèôiêóâàòè çãiäíî óìîâ GNU General Public License, ùî îïóáëiêîâàíà\n\
- Free Software Foundation; âåðñi¿ 2 Ëiöåíçi¿, ÷è\n\
- (íà âàø âèáið) áóäü-ÿêî¿ íîâiøî¿ âåðñi¿.\n"
+STRING_VERSION_HELP4, "\n Ця програма є вiльним ПЗ; ви можете перепоширювати її та/чи\n\
модифiкувати згiдно умов GNU General Public License, що опублiкована\n\
+ Free Software Foundation; версiї 2 Лiцензiї, чи\n\
+ (на ваш вибiр) будь-якої новiшої версiї.\n"
 
-STRING_VERSION_HELP5, "\nÂiäñèëàéòå çâiòè ïðî ïîìèëêè íà <ros-dev@reactos.org>.\n\
-Îíîâëåííÿ äîñòóïíi íà: http://www.reactos.org"
+STRING_VERSION_HELP5, "\nВiдсилайте звiти про помилки на <ros-dev@reactos.org>.\n\
+Оновлення доступнi на: http://www.reactos.org"
 
-STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS-âåðñiÿ íàïèñàíà:\n"
+STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS-версiя написана:\n"
 
-STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS-âåðñiÿ íàïèñàíà:\n"
+STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS-версiя написана:\n"
 
-STRING_VOL_HELP1, " Òîì â ïðèñòðî¿ %c ìຠìiòêó %s\n"
-STRING_VOL_HELP2, " Òîì â ïðèñòðî¿ %c íå ìຠìiòêè.\n"
-STRING_VOL_HELP3, " Ñåðiéíèé íîìåð òîìó: %04X-%04X\n"
-STRING_VOL_HELP4, "Âèâîäèòü ìiòêó òîìó òà ñåðiéíèé íîìåð, ÿêùî âîíè iñíóþòü.\n\nVOL [äèñê:]"
+STRING_VOL_HELP1, " Том в пристрої %c має мiтку %s\n"
+STRING_VOL_HELP2, " Том в пристрої %c не має мiтки.\n"
+STRING_VOL_HELP3, " Серiйний номер тому: %04X-%04X\n"
+STRING_VOL_HELP4, "Виводить мiтку тому та серiйний номер, якщо вони iснують.\n\nVOL [диск:]"
 
-STRING_WINDOW_HELP1, "çìiíþº âèãëÿä âiêíà êîíñîëi\n\n\
+STRING_WINDOW_HELP1, "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
-              [MIN|MAX|RESTORE] ['çàãîëîâîê']\n\n\
-/POS          âèçíà÷ຠðîçì³ðè òà ðîçìiùåííÿ âiêíà\n\
-MIN           çãîðòຠâiêíî\n\
-MAX           ðîçãîðòຠâiêíî\n\
-RESTORE       âiäíîâëþº âiêíî"
+              [MIN|MAX|RESTORE] ['заголовок']\n\n\
+/POS          визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
+MIN           згортає вiкно\n\
+MAX           розгортає вiкно\n\
+RESTORE       вiдновлює вiкно"
 
-STRING_WINDOW_HELP2, "çìiíþº âèãëÿä âiêíà êîíñîëi\n\n\
+STRING_WINDOW_HELP2, "змiнює вигляд вiкна консолi\n\n\
 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
               [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
-window        çàãîëîâîê âiêíà, âèãëÿä ÿêîãî òðåáà çìiíèòè\n\
-/POS          âèçíà÷ຠðîçì³ðè òà ðîçìiùåííÿ âiêíà\n\
-MIN           çãîðòຠâiêíî\n\
-MAX           ðîçãîðòຠâiêíî\n\
-RESTORE       âiäíîâëþº âiêíî\n\
-title         íîâèé çàãîëîâîê\n"
-
-
-STRING_HELP1, "Ñïèñîê âñiõ äîñòóïíèõ êîìàíä (+ îïèñ)\n\n\
-  êîìàíäà /?     Äëÿ äîêëàäíî¿ iíôîðìàöi¿ ïðî êîíêðåòíó êîìàíäó\n\n\
-?        Ñïèñîê âñiõ äîñòóïíèõ êîìàíä áåç îïèñó.\n\
-ALIAS    Âñòàíîâëåííÿ, âèäàëåííÿ àáî ïîêàç ïñåâäîíiìiâ.\n\
-ATTRIB   Âiäîáðàæåííÿ àáî çìiíà àòðèáóòiâ ôàéëó.\n\
-BEEP     Çâóêîâèé ñèãíàë äèíàìiêà.\n\
-CALL     Âèêëèê îäíiº¿ ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè ç iíøî¿.\n\
-CD       Âiäîáðàæåííÿ iìåíi àáî çìiíà ïîòî÷íî¿ òåêè.\n\
-CHCP     Âiäîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ ïîòî÷íîãî íîìåðà êîäîâî¿ ñòîðiíêè.\n\
-CHOICE   Î÷iêóâàííÿ âèáîðó êîðèñòóâà÷åì îäíîãî ç âêàçàíèõ ñèìâîëiâ.\n\
-CLS      Î÷èùåííÿ åêðàíó.\n\
-CMD      Çàïóñê íîâî¿ êîïi¿ iíòåðïðåòàòîðà êîìàíä ReactOS.\n\
-COLOR    Âñòàíîâëåííÿ òèïîâèõ êîëüîðiâ òåêñòó i òëà êîíñîëi.\n\
-COPY     Êîïiþâàííÿ îäíîãî àáî áiëüøå ôàéëiâ â iíøå ìiñöå.\n\
-DATE     Âiäîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ äàòè.\n\
-DELETE   Âèäàëåííÿ îäíîãî àáî áiëüøå ôàéëiâ.\n\
-DIR      Âiäîáðàæåííÿ ñïèñêó ôàéëiâ i ïiäòåê â òåöi.\n\
-ECHO     Âiäîáðàæåííÿ ïîâiäîìëåíü, àáî ïåðåìèêàííÿ ðåæèìó âiäîáðàæåííÿ êîìàíä.\n\
-ERASE    Âèäàëåííÿ îäíîãî àáî áiëüøå ôàéëiâ.\n\
-EXIT     Âèõiä ç ïðîãðàìè CMD.EXE (iíòåðïðåòàòîðà êîìàíä).\n\
-FOR      Çàïóñê âêàçàíî¿ êîìàíäè äëÿ êîæíîãî ôàéëó ç íàáîðó ôàéëiâ.\n\
-FREE     (Âiëüíèé) äèñêîâèé ïðîñòið.\n\
-GOTO     Ïåðåäà÷à óïðàâëiííÿ ðÿäêó ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè, ÿêèé ìiñòèòü ìiòêó.\n\
-HELP     Äîâiäêîâà iíôîðìàöiÿ ïðî êîìàíäè ReactOS.\n\
-HISTORY  Ñïèñîê óñiõ âèêîðèñòàíèõ êîìàíä.\n\
-IF       Îïåðàòîð îáðîáêè óìîâ ó ïàêåòíèõ ïðîãðàìàõ.\n\
-LABEL    Ñòâîðåííÿ, çìiíà, àáî âèäàëåííÿ ìiòîê òîìó äèñêà.\n\
-MD       Ñòâîðåííÿ òåêè.\n\
-MKDIR    Ñòâîðåííÿ òåêè.\n\
-MKLINK   Ñòâîðåííÿ îá'ºêòó-ïîñèëàííÿ ôàéëîâî¿ ñèñòåìè.\n\
-MOVE     Ïåðåìiùåííÿ îäíîãî àáî áiëüøå ôàéëiâ ç îäíiº¿ òåêè äî iíøî¿\n\
-         òåêè.\n\
-PATH     Âiäîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ øëÿõó ïîøóêó âèêîíóâàíèõ ôàéëiâ.\n\
-PAUSE    Òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ îáðîáêè êîìàíäíîãî ôàéëó i ïîêàç ïîâiäîìëåííÿ.\n\
-POPD     Âiäíîâëþº ïîïåðåäíº çíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ òåêè, çáåðåæåíå êîìàíäîþ\n\
+window        заголовок вiкна, вигляд якого треба змiнити\n\
+/POS          визначає розміри та розмiщення вiкна\n\
+MIN           згортає вiкно\n\
+MAX           розгортає вiкно\n\
+RESTORE       вiдновлює вiкно\n\
+title         новий заголовок\n"
+
+
+STRING_HELP1, "Список всiх доступних команд (+ опис)\n\n\
+  команда /?     Для докладної iнформацiї про конкретну команду\n\n\
+?        Список всiх доступних команд без опису.\n\
+ALIAS    Встановлення, видалення або показ псевдонiмiв.\n\
+ATTRIB   Вiдображення або змiна атрибутiв файлу.\n\
+BEEP     Звуковий сигнал динамiка.\n\
+CALL     Виклик однiєї пакетної програми з iншої.\n\
+CD       Вiдображення iменi або змiна поточної теки.\n\
+CHCP     Вiдображення або встановлення поточного номера кодової сторiнки.\n\
+CHOICE   Очiкування вибору користувачем одного з вказаних символiв.\n\
+CLS      Очищення екрану.\n\
+CMD      Запуск нової копiї iнтерпретатора команд ReactOS.\n\
+COLOR    Встановлення типових кольорiв тексту i тла консолi.\n\
+COPY     Копiювання одного або бiльше файлiв в iнше мiсце.\n\
+DATE     Вiдображення або встановлення дати.\n\
+DELETE   Видалення одного або бiльше файлiв.\n\
+DIR      Вiдображення списку файлiв i пiдтек в тецi.\n\
+ECHO     Вiдображення повiдомлень, або перемикання режиму вiдображення команд.\n\
+ERASE    Видалення одного або бiльше файлiв.\n\
+EXIT     Вихiд з програми CMD.EXE (iнтерпретатора команд).\n\
+FOR      Запуск вказаної команди для кожного файлу з набору файлiв.\n\
+FREE     (Вiльний) дисковий простiр.\n\
+GOTO     Передача управлiння рядку пакетної програми, який мiстить мiтку.\n\
+HELP     Довiдкова iнформацiя про команди ReactOS.\n\
+HISTORY  Список усiх використаних команд.\n\
+IF       Оператор обробки умов у пакетних програмах.\n\
+LABEL    Створення, змiна, або видалення мiток тому диска.\n\
+MD       Створення теки.\n\
+MKDIR    Створення теки.\n\
+MKLINK   Створення об'єкту-посилання файлової системи.\n\
+MOVE     Перемiщення одного або бiльше файлiв з однiєї теки до iншої\n\
+         теки.\n\
+PATH     Вiдображення або встановлення шляху пошуку виконуваних файлiв.\n\
+PAUSE    Тимчасове припинення обробки командного файлу i показ повiдомлення.\n\
+POPD     Вiдновлює попереднє значення поточної теки, збережене командою\n\
          PUSHD.\n\
-PROMPT   Çìiíà çàïðîøåííÿ êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n\
-PUSHD    Çáåðiãຠïîòî÷íó òåêó, à ïîòiì çìiíþº ¿¿.\n\
-RD       Âèäàëåííÿ òåêè.\n\
-REM      Çàïèñóº êîìåíòàði (çàóâàæåííÿ) â êîìàíäíèõ ôàéëàõ.\n\
-REN      Ïåðåéìåíóâàííÿ ôàéëà àáî ôàéëiâ.\n\
-RENAME   Ïåðåéìåíóâàííÿ ôàéëà àáî ôàéëiâ.\n\
-REPLACE  Çàìiíà ôàéëiâ.\n\
-RMDIR    Ïåðåìiùåííÿ òåêè.\n\
-SCREEN   Ïåðåìiùåííÿ êóðñîðà i âèâåäåííÿ òåêñòó.\n\
-SET      Âiäîáðàæåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, àáî âèäàëåííÿ çìiííèõ îòî÷åííÿ ReactOS.\n\
-SHIFT    Çðóøåííÿ ïîçèöi¿ çàìiííèõ ïàðàìåòðiâ ó êîìàíäíèõ ôàéëàõ.\n"
-STRING_HELP2, "START    Âiäêðèâຠîêðåìå âiêíî äëÿ çàïóñêó âêàçàíèõ êîìàíä àáî ïðîãðàì.\n\
-         Âèêîíóº êîìàíäó.\n\
-TIME     Âiäîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìíîãî ÷àñó.\n\
-TIMER    Äîçâîëÿº âèêîðèñòàííÿ äåñÿòè ñåêóíäîìiðiâ.\n\
-TITLE    Âñòàíîâëåííÿ çàãîëîâêà âiêíà äëÿ ñåñi¿ CMD.EXE.\n\
-TYPE     Âiäîáðàæåííÿ âìiñòó òåêñòîâîãî ôàéëó.\n\
-VER      Âiäîáðàæåííÿ âåðñi¿ ReactOS.\n\
-VERIFY   Âêëþ÷åííÿ àáî âiäêëþ÷åííÿ ðåæèìó ïåðåâiðêè ïðàâèëüíîñòi çàïèñó\n\
-         ôàéëiâ íà äèñê.\n\
-VOL      Âiäîáðàæåííÿ ìiòêè òîìó äèñêà i ñåðiéíîãî íîìåðà.\n"
+PROMPT   Змiна запрошення командного рядка.\n\
+PUSHD    Зберiгає поточну теку, а потiм змiнює її.\n\
+RD       Видалення теки.\n\
+REM      Записує коментарi (зауваження) в командних файлах.\n\
+REN      Перейменування файла або файлiв.\n\
+RENAME   Перейменування файла або файлiв.\n\
+REPLACE  Замiна файлiв.\n\
+RMDIR    Перемiщення теки.\n\
+SCREEN   Перемiщення курсора i виведення тексту.\n\
+SET      Вiдображення, встановлення, або видалення змiнних оточення ReactOS.\n\
+SHIFT    Зрушення позицiї замiнних параметрiв у командних файлах.\n"
+STRING_HELP2, "START    Вiдкриває окреме вiкно для запуску вказаних команд або програм.\n\
+         Виконує команду.\n\
+TIME     Вiдображення або встановлення системного часу.\n\
+TIMER    Дозволяє використання десяти секундомiрiв.\n\
+TITLE    Встановлення заголовка вiкна для сесiї CMD.EXE.\n\
+TYPE     Вiдображення вмiсту текстового файлу.\n\
+VER      Вiдображення версiї ReactOS.\n\
+VERIFY   Включення або вiдключення режиму перевiрки правильностi запису\n\
+         файлiв на диск.\n\
+VOL      Вiдображення мiтки тому диска i серiйного номера.\n"
 
 
 STRING_CHOICE_OPTION,         "YN"
 STRING_COPY_OPTION,           "YNA"
 
 
-STRING_ALIAS_ERROR,          "Êîìàíäíèé ðÿäîê çàíàäòî äîâãèé ïiñëÿ ðîçãîðòàííÿ ïñåâäîíiìiâ!\n"
-STRING_ASSOC_ERROR,          "Íå çíàéäåíî ôàéëîâî¿ àñîöiàöi¿ äëÿ ðîçøèðåííÿ %s\n"
-STRING_BATCH_ERROR,          "Ïîìèëêà âiäêðèòòÿ ïàêåòíîãî ôàéëó\n"
-STRING_CHCP_ERROR1,          "Ïîòî÷íà êîäîâà ñòîðiíêà: %u\n"
-STRING_CHCP_ERROR4,          "Ïîìèëêîâà êîäîâà ñòîðiíêà\n"
-STRING_CHOICE_ERROR,         "Íåâiðíèé ïàðàìåòð. Î÷iêóºòüñÿ ôîðìàò: /C[:]ïàðàìåòðè"
-STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "Íåâiðíèé ïàðàìåòð. Î÷iêóºòüñÿ ôîðìàò: /T[:]c,nn"
-STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Íåâiðíèé ïàðàìåòð: %s"
-STRING_CMD_ERROR1,           "Íå ìîæó ïåðåíàïðàâèòè ââiä ç ôàéëó %s\n"
-STRING_CMD_ERROR2,           "Ïîìèëêà ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâîãî ôàéëó äëÿ pipe-äàíèõ\n"
-STRING_CMD_ERROR3,           "Íå ìîæó ïåðåíàïðàâèòè â ôàéë %s\n"
-STRING_CMD_ERROR4,           "Çàïóñê %s...\n"
-STRING_CMD_ERROR5,           "Çàïóñê cmdexit.bat...\n"
-STRING_COLOR_ERROR1,         "ïîìèëêà - îäíàêîâi êîëüîðè! (òëî òà òåêñò íå ìîæóòü áóòè îäíàêîâîãî êîëüîðó)"
-STRING_COLOR_ERROR2,         "ïîìèëêà ïðè âêàçàííi êîëüîðó"
-STRING_COLOR_ERROR3,         "Êîëið %x\n"
-STRING_COLOR_ERROR4,         "ïîìèëêà - îäíàêîâi êîëüîðè!"
-STRING_CONSOLE_ERROR,        "Íåâiäîìà ïîìèëêà: %d\n"
-STRING_COPY_ERROR1,          "Ïîìèëêà: Íåìîæëèâî âiäêðèòè äæåðåëî - %s!\n"
-STRING_COPY_ERROR2,          "Ïîìèëêà: Íåìîæëèâî êîïiþâàòè â ñåáå!\n"
-STRING_COPY_ERROR3,          "Ïîìèëêà çàïèñó ïðèçíà÷åííÿ!\n"
-STRING_COPY_ERROR4,          "Ïîìèëêà: Ùå íå ðåàëiçîâàíî!\n"
-STRING_DATE_ERROR,           "Íåâiðíà äàòà."
-STRING_DEL_ERROR5,           "Ôàéë %s áóäå âèäàëåíèé! "
-STRING_DEL_ERROR6,           "Âè âïåâíåíi (Y/N)?"
-STRING_DEL_ERROR7,           "Âèäàëåííÿ: %s\n"
-STRING_ERROR_ERROR1,         "Íåâiäîìà ïîìèëêà! Êîä ïîìèëêè: 0x%lx\n"
-STRING_ERROR_ERROR2,         "Ñèíòàêñè÷íà ïîìèëêà"
-STRING_FOR_ERROR1,           "'in' âiäñóòíº â êîìàíä³ for."
-STRING_FOR_ERROR2,           "äóæîê íå çíàéäåíî."
-STRING_FOR_ERROR3,           "'do' âiäñóòíº."
-STRING_FOR_ERROR4,           "íåìຠêîìàíäè ïiñëÿ 'do'."
-STRING_FREE_ERROR1,          "Íåâiðíèé äèñê"
-STRING_FREE_ERROR2,          "íå âiäìi÷åíî"
-STRING_GOTO_ERROR1,          "Íå âèçíà÷åíà ìiòêà äëÿ GOTO"
-STRING_GOTO_ERROR2,          "Ìiòêà '%s' íå çíàéäåíà\n"
-
-STRING_MD_ERROR,                        "Ïiäêàòàëîã ÷è ôàéë âæå iñíóº.\n"
-STRING_MD_ERROR2,                       "Øëÿõ äî íîâîãî êàòàëîãó íå iñíóº.\n"
+STRING_ALIAS_ERROR,          "Командний рядок занадто довгий пiсля розгортання псевдонiмiв!\n"
+STRING_ASSOC_ERROR,          "Не знайдено файлової асоцiацiї для розширення %s\n"
+STRING_BATCH_ERROR,          "Помилка вiдкриття пакетного файлу\n"
+STRING_CHCP_ERROR1,          "Поточна кодова сторiнка: %u\n"
+STRING_CHCP_ERROR4,          "Помилкова кодова сторiнка\n"
+STRING_CHOICE_ERROR,         "Невiрний параметр. Очiкується формат: /C[:]параметри"
+STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "Невiрний параметр. Очiкується формат: /T[:]c,nn"
+STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Невiрний параметр: %s"
+STRING_CMD_ERROR1,           "Не можу перенаправити ввiд з файлу %s\n"
+STRING_CMD_ERROR2,           "Помилка створення тимчасового файлу для pipe-даних\n"
+STRING_CMD_ERROR3,           "Не можу перенаправити в файл %s\n"
+STRING_CMD_ERROR4,           "Запуск %s...\n"
+STRING_CMD_ERROR5,           "Запуск cmdexit.bat...\n"
+STRING_COLOR_ERROR1,         "помилка - однаковi кольори! (тло та текст не можуть бути однакового кольору)"
+STRING_COLOR_ERROR2,         "помилка при вказаннi кольору"
+STRING_COLOR_ERROR3,         "Колiр %x\n"
+STRING_COLOR_ERROR4,         "помилка - однаковi кольори!"
+STRING_CONSOLE_ERROR,        "Невiдома помилка: %d\n"
+STRING_COPY_ERROR1,          "Помилка: Неможливо вiдкрити джерело - %s!\n"
+STRING_COPY_ERROR2,          "Помилка: Неможливо копiювати в себе!\n"
+STRING_COPY_ERROR3,          "Помилка запису призначення!\n"
+STRING_COPY_ERROR4,          "Помилка: Ще не реалiзовано!\n"
+STRING_DATE_ERROR,           "Невiрна дата."
+STRING_DEL_ERROR5,           "Файл %s буде видалений! "
+STRING_DEL_ERROR6,           "Ви впевненi (Y/N)?"
+STRING_DEL_ERROR7,           "Видалення: %s\n"
+STRING_ERROR_ERROR1,         "Невiдома помилка! Код помилки: 0x%lx\n"
+STRING_ERROR_ERROR2,         "Синтаксична помилка"
+STRING_FOR_ERROR1,           "'in' вiдсутнє в команді for."
+STRING_FOR_ERROR2,           "дужок не знайдено."
+STRING_FOR_ERROR3,           "'do' вiдсутнє."
+STRING_FOR_ERROR4,           "немає команди пiсля 'do'."
+STRING_FREE_ERROR1,          "Невiрний диск"
+STRING_FREE_ERROR2,          "не вiдмiчено"
+STRING_GOTO_ERROR1,          "Не визначена мiтка для GOTO"
+STRING_GOTO_ERROR2,          "Мiтка '%s' не знайдена\n"
+
+STRING_MD_ERROR,                        "Пiдкаталог чи файл вже iснує.\n"
+STRING_MD_ERROR2,                       "Шлях до нового каталогу не iснує.\n"
 STRING_MOVE_ERROR1,          "[OK]\n"
-STRING_MOVE_ERROR2,          "[Ïîìèëêà]\n"
-
-STRING_REN_ERROR1,           "Íåâäà÷íå âèêîíàííÿ MoveFile(). Ïîìèëêà: %lu\n"
-
-STRING_START_ERROR1,         "Íà äàíèé ìîìåíò ïàêåòíi ôàéëè íå ïiäòðèìóþòüñÿ!"
-
-STRING_TIME_ERROR1,          "Íåâiðíèé ÷àñ."
-
-STRING_TYPE_ERROR1,          "Íåâiðíèé ïàðàìåòð '/%s'\n"
-
-STRING_WINDOW_ERROR1,        "âiêíî íå çíàéäåíî"
-
-
-STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR,     "Íåïðàâèëüíèé ôîðìàò ïàðàìåòðà - %c\n"
-STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Íåâ³ðíà îïöiÿ - /%c\n"
-STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS,  "Çàáàãàòî ïàðàìåòðiâ - %s\n"
-STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND,       "Øëÿõ íå çíàéäåíèé\n"
-STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND,       "Ôàéë íå çíàéäåíèé\n"
-STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING,    "Âiäñóòíié îáîâ'ÿçêîâèé ïàðàìåòð\n"
-STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Íåâiðíå âèçíà÷åííÿ äèñêó\n"
-STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Íåâiðíèé ôîðìàò ïàðàìåòðà - %s\n"
-STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Íåâiðíà êîìàíäà àáî iì'ÿ ôàéëó - %s\n"
-STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿòi.\n"
-STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "Ïîìèëêà!  Íåìîæëèâî âèêîðèñòàòè pipe!  Íåìîæëèâî âiäêðèòè òèì÷àñîâèé ôàéë!\n"
-STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Íàòèñíiòü áóäü-ÿêó êëàâiøó äëÿ ïðîäîâæåííÿ . . ."
-STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY,     "Ïðèñòð³é íå ãîòîâèé"
-
-STRING_PATH_ERROR,                 "CMD: Íå â ñåðåäîâèùi '%s'\n"
-
-STRING_REPLACE_ERROR1, "Íåâiðíèé êëþ÷ - %s\n"
-STRING_REPLACE_ERROR2, "Øëÿõ íå çíàéäåíî - %s\n"
-STRING_REPLACE_ERROR3, "Ñèíòàêñèñ iìåíi ôàéëó, òåêè ÷è ìiòêè äèñêó íåêîðåêòíi.\n"
-STRING_REPLACE_ERROR4, "Íåâiðíà êîìáiíàöiÿ ïàðàìåòðiâ\n"
-STRING_REPLACE_ERROR5, "Íåìຠäîñòóïó - %s\n"
-STRING_REPLACE_ERROR6, "Ôàéëè íå çíàéäåíî - %s\n"
-STRING_REPLACE_ERROR7, "Ðîçøèðåíà ïîìèëêà 32\n"
-
-STRING_REACTOS_VERSION,            "Îïåðàöiéíà Ñèñòåìà ReactOS [Âåðñiÿ %s-%s]\n"
-STRING_CMD_SHELLINFO,              "\nIíòåðïðåòàòîð êîìàíäíîãî ðÿäêà ReactOS\nVersion %s %s"
-STRING_VERSION_RUNVER,             " çàïóùåíèé íà %s"
-STRING_COPY_FILE ,                 "        %d ôàéë(iâ) ñêîïiéîâàíî\n"
-STRING_DELETE_WIPE,                "âèòåðòî"
-STRING_FOR_ERROR,                  "íåâiðíà ñïåöèôiêàöiÿ çìiííî¿."
-STRING_SCREEN_COL,                 "íåïðàâèëüíå çíà÷åííÿ col"
-STRING_SCREEN_ROW,                 "íåïðàâèëüíå çíà÷åííÿ row"
-STRING_TIMER_TIME                  "Òàéìåð %d - %s: "
-STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Ñòâîðåíî ñèìâîëi÷íå ïîñèëàííÿ äëÿ %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Ñòâîðåíî æîðñòêå ïîñèëàííÿ äëÿ %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Ñòâîðåíî ç'ºäíàííÿ äëÿ %s <<===>> %s\n"
-STRING_MORE,                       "Áiëüøå? "
-STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\níàòèñíåíî Ctrl-Break.  Ïðèïèíèòè âèêîíàííÿ ïàêåòíîãî ôàéëó? (Yes/No/All) "
-
-STRING_INVALID_OPERAND,            "Íåâiðíèé îïåðàíä."
-STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN,       "Î÷iêóºòüñÿ ')'."
-STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Î÷iêóºòüñÿ ÷èñëî àáî iì'ÿ çìiííî¿."
-STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT,   "Íåêîðåêòíèé ñèíòàêñèñ êîìàíäè."
+STRING_MOVE_ERROR2,          "[Помилка]\n"
+
+STRING_REN_ERROR1,           "Невдачне виконання MoveFile(). Помилка: %lu\n"
+
+STRING_START_ERROR1,         "На даний момент пакетнi файли не пiдтримуються!"
+
+STRING_TIME_ERROR1,          "Невiрний час."
+
+STRING_TYPE_ERROR1,          "Невiрний параметр '/%s'\n"
+
+STRING_WINDOW_ERROR1,        "вiкно не знайдено"
+
+
+STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR,     "Неправильний формат параметра - %c\n"
+STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Невірна опцiя - /%c\n"
+STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS,  "Забагато параметрiв - %s\n"
+STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND,       "Шлях не знайдений\n"
+STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND,       "Файл не знайдений\n"
+STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING,    "Вiдсутнiй обов'язковий параметр\n"
+STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Невiрне визначення диску\n"
+STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Невiрний формат параметра - %s\n"
+STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Невiрна команда або iм'я файлу - %s\n"
+STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "Недостатньо пам'ятi.\n"
+STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "Помилка!  Неможливо використати pipe!  Неможливо вiдкрити тимчасовий файл!\n"
+STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Натиснiть будь-яку клавiшу для продовження . . ."
+STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY,     "Пристрій не готовий"
+
+STRING_PATH_ERROR,                 "CMD: Не в середовищi '%s'\n"
+
+STRING_REPLACE_ERROR1, "Невiрний ключ - %s\n"
+STRING_REPLACE_ERROR2, "Шлях не знайдено - %s\n"
+STRING_REPLACE_ERROR3, "Синтаксис iменi файлу, теки чи мiтки диску некоректнi.\n"
+STRING_REPLACE_ERROR4, "Невiрна комбiнацiя параметрiв\n"
+STRING_REPLACE_ERROR5, "Немає доступу - %s\n"
+STRING_REPLACE_ERROR6, "Файли не знайдено - %s\n"
+STRING_REPLACE_ERROR7, "РозÑ\88иÑ\80ена Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ° 32\n"
+
+STRING_REACTOS_VERSION,            "Операцiйна Система ReactOS [Версiя %s-%s]\n"
+STRING_CMD_SHELLINFO,              "\nIнтерпретатор командного рядка ReactOS\nVersion %s %s"
+STRING_VERSION_RUNVER,             " запущений на %s"
+STRING_COPY_FILE ,                 "        %d файл(iв) скопiйовано\n"
+STRING_DELETE_WIPE,                "витерто"
+STRING_FOR_ERROR,                  "невiрна специфiкацiя змiнної."
+STRING_SCREEN_COL,                 "неправильне значення col"
+STRING_SCREEN_ROW,                 "неправильне значення row"
+STRING_TIMER_TIME                  "Таймер %d - %s: "
+STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Створено символiчне посилання для %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Створено жорстке посилання для %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Створено з'єднання для %s <<===>> %s\n"
+STRING_MORE,                       "Бiльше? "
+STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\nнатиснено Ctrl-Break.  Припинити виконання пакетного файлу? (Yes/No/All) "
+
+STRING_INVALID_OPERAND,            "Невiрний операнд."
+STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN,       "Очiкується ')'."
+STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Очiкується число або iм'я змiнної."
+STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT,   "Некоректний синтаксис команди."
 
 END