* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / explorer-new / lang / uk-UA.rc
index 65462be..d2a6ffe 100644 (file)
@@ -13,10 +13,10 @@ BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Ïàíåëü çàâäàíü", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
+        MENUITEM "Диспетчер завдань", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Çàêð³ïèòè ïàíåëü çàâäàíü", ID_LOCKTASKBAR
-        MENUITEM "Â&ëàñòèâîñò³", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Закріпити панель завдань", ID_LOCKTASKBAR
+        MENUITEM "В&ластивості", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
     END
 END
 
@@ -25,113 +25,113 @@ BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
         MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-        POPUP "&Ïðîãðàìè", IDM_PROGRAMS
+        POPUP "&Програми", IDM_PROGRAMS
         BEGIN
-            MENUITEM "(ïóñòî)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "(пусто)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
         END
-        POPUP "&Îáðàíå", IDM_FAVORITES
+        POPUP "&Обране", IDM_FAVORITES
         BEGIN
-            MENUITEM "(ïóñòî)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "(пусто)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
         END
-        POPUP "Äî&êóìåíòè", IDM_DOCUMENTS
+        POPUP "До&кументи", IDM_DOCUMENTS
         BEGIN
-            MENUITEM "(ïóñòî)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "(пусто)", -1, MFT_STRING, MFS_GRAYED
         END
-        POPUP "Í&àëàøòóâàííÿ", IDM_SETTINGS
+        POPUP "Н&алаштування", IDM_SETTINGS
         BEGIN
-            MENUITEM "Ï&àíåëü êåðóâàííÿ", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "П&анель керування", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-            MENUITEM "&Áåçïåêà...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "&Ìåðåæí³ ï³äêëþ÷åííÿ", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "Ïð&èíòåðè é ôàêñè", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "Ïàíåëü &çàâäàíü ³ ìåíþ ""Ïóñê""", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Безпека...", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Мережні підключення", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "Пр&интери й факси", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "Панель &завдань і меню ""Пуск""", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         END
-        POPUP "Ç&íàéòè", IDM_SEARCH
+        POPUP "З&найти", IDM_SEARCH
         BEGIN
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         END
-        MENUITEM "&Äîâ³äêà òà ï³äòðèìêà", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Çàïóñê ïðî&ãðàìè...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Довідка та підтримка", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Запуск про&грами...", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Ñèí&õðîí³çàö³ÿ", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Çàâåð&øåííÿ ñåàíñó %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Â&èìêíåííÿ...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Çàáëîêóâàííÿ êîìï'&þòåðà", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "&Çàâåðøåííÿ ðîáîòè...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Син&хронізація", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Завер&шення сеансу %s...", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "В&имкнення...", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Заблокування комп'&ютера", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Завершення роботи...", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
     END
 END
 
 
 IDD_TASKBARPROP_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïàíåëü çàäà÷"
+CAPTION "Панель задач"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Âëàñòèâîñò³ ïàíåë³ çàäà÷", IDC_STATIC, 6,6,240,121
+    GROUPBOX        "Властивості панелі задач", IDC_STATIC, 6,6,240,121
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13,18,224,21
-    AUTOCHECKBOX    "&Çàáîðîíèòè ïàíåëü çàäà÷", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13,45,200,10
-    AUTOCHECKBOX    "&Àâòîìàòè÷íî ïðèõîâóâàòè ïàíåëü çàäà÷", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13,58,200,10
-    AUTOCHECKBOX    "&Ïîâåðõ ³íøèõ â³êîí", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13,71,200,10
-    AUTOCHECKBOX    "&Ãðóïóâàòè ñõîæ³ êíîïêè", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13,84,200,10
-    AUTOCHECKBOX    "³äîáðàæàòè ïàíåëü &øâèäêîãî çàïóñêó", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13,97,200,10
-    AUTOCHECKBOX    "&³äîáðàæàòè çðàçêè â³êîí (åñê³çè)", IDC_TASKBARPROP_WNDPREV, 13,110,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "&Заборонити панель задач", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13,45,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "&Автоматично приховувати панель задач", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13,58,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "&Поверх інших вікон", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13,71,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "&Групувати схожі кнопки", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13,84,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "Відображати панель &швидкого запуску", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13,97,200,10
+    AUTOCHECKBOX    "&Відображати зразки вікон (ескізи)", IDC_TASKBARPROP_WNDPREV, 13,110,200,10
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìåíþ ""Ïóñê"""
+CAPTION "Меню ""Пуск"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "&Ìåíþ ""Ïóñê""", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7,7,105,10
-    LTEXT           "Öåé ñòèëü ìåíþ çàáåçïå÷óº çðó÷íèé äîñòóï äî ïàïîê, ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàíèõ ïðîãðàì òà ïîøóêó.", IDC_STATIC, 20,17,150,24, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Íàëàøòóâàòè...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192,4,53,14, WS_DISABLED
-    AUTORADIOBUTTON "Êëàñè÷íå ìåíþ ""Ïóñê""", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7,47,105,10, WS_DISABLED
-    LTEXT           "Öåé ñòèëü ìåíþ ìຠêëàñè÷íèé âèãëÿä ³ ôóíêö³îíàëüí³ñòü",-1,20,57,150,24, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Íàëàøòóâàòè...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192,44,53,14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Êîíô³äåíö³éí³ñòü",IDC_STATIC, 7,100,238,42
-    AUTOCHECKBOX    "Çáåð³ãàòè òà â³äîáðàæàòè ñïèñîê íåäàâíî â³äêðèòèõ &ôàéë³â", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14,114,224,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "Çáåð³ãàòè òà â³äîáðàæàòè ñïèñîê íåäàâíî â³äêðèòèõ &ïðîãðàì",IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14,128,224,10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&Меню ""Пуск""", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7,7,105,10
+    LTEXT           "Цей стиль меню забезпечує зручний доступ до папок, часто використовуваних програм та пошуку.", IDC_STATIC, 20,17,150,24, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "&Налаштувати...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192,4,53,14, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "Класичне меню ""Пуск""", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7,47,105,10, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Цей стиль меню має класичний вигляд і функціональність",-1,20,57,150,24, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "&Налаштувати...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192,44,53,14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Конфіденційність",IDC_STATIC, 7,100,238,42
+    AUTOCHECKBOX    "Зберігати та відображати список недавно відкритих &файлів", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14,114,224,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Зберігати та відображати список недавно відкритих &програм",IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14,128,224,10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_NOTIFICATION DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Îáëàñòü ñïîâ³ùåíü"
+CAPTION "Область сповіщень"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7,6,238,21, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Çíà÷êè", IDC_STATIC, 6,33,240,58, WS_DISABLED
-    LTEXT           "Ìîæíà óíèêíóòè çàõàðàùåííÿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëåíü, ïðèõîâóþ÷è çíà÷êè, ÿê³ äàâíî íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ.", IDC_STATIC, 13,48,223,16, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Ïðèõîâóâàòè íåâæèâàí³ çíà÷êè", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13,70,125,10, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Íàëàøòóâàòè...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188,70,50,14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Ñèñòåìí³ çíà÷êè", IDC_STATIC, 6,97,240,84, WS_DISABLED
-    LTEXT           "Îáåð³òü ñèñòåìí³ çíà÷êè äëÿ ïîñò³éíîãî â³äîáðàæåííÿ.", IDC_STATIC, 13,112,223,16, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Ãîäèííèê", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13,126,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Ãó÷í³ñòü", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13,139,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Ìåðåæà", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13,152,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Æèâëåííÿ", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13,164,200,10, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Значки", IDC_STATIC, 6,33,240,58, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Можна уникнути захаращення області повідомлень, приховуючи значки, які давно не використовувалися.", IDC_STATIC, 13,48,223,16, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Приховувати невживані значки", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13,70,125,10, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "&Налаштувати...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188,70,50,14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Системні значки", IDC_STATIC, 6,97,240,84, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Оберіть системні значки для постійного відображення.", IDC_STATIC, 13,112,223,16, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Годинник", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13,126,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Гучність", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13,139,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Мережа", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13,152,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Живлення", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13,164,200,10, WS_DISABLED
 
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_TOOLBARS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïàíåë³ ³íñòðóìåíò³â"
+CAPTION "Панелі інструментів"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT           "Îáåð³òü ïàíåë³ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ áóäóòü â³äîáðàæàòèñü íà ïàíåë³ çàâäàíü.", IDC_STATIC, 7,7,223,12, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Оберіть панелі інструментів, які будуть відображатись на панелі завдань.", IDC_STATIC, 7,7,223,12, WS_DISABLED
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_DESKBANDLIST, "SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 7,20,236,160, WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_START             "Ïóñê"
-    IDS_PROPERTIES        "Â&ëàñòèâîñò³"
-    IDS_OPEN_ALL_USERS    "&Âñ³ êîðèñòóâà÷³"
-    IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Îãëÿä âñ³õ êîðèñòóâà÷³â"
-    IDS_STARTUP_ERROR     "The system cannot start explorer because the registry is corrupted or unavailable."
+    IDS_START             "Пуск"
+    IDS_PROPERTIES        "В&ластивості"
+    IDS_OPEN_ALL_USERS    "&Всі користувачі"
+    IDS_EXPLORE_ALL_USERS "&Огляд всіх користувачів"
+    IDS_STARTUP_ERROR     "Система не може стартувати explorer, оскільки реєстр пошкоджений або відсутній."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Âëàñòèâîñò³ ìåíþ Ïóñê òà Ïàíåë³ çàâäàíü"
+    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Властивості меню Пуск та Панелі завдань"
 END