* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / shell / explorer / explorer-ru.rc
index 2063bb7..0bad959 100644 (file)
@@ -18,7 +18,6 @@
 #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_RUS)
 #ifdef _WIN32
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
-#pragma code_page(1251)
 #endif //_WIN32
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
@@ -28,42 +27,42 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDM_MDIFRAME MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "&Ôàéë"
+    POPUP "&Файл"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Âûïîëíèòü...",               ID_EXECUTE
+        MENUITEM "&Выполнить...",               ID_EXECUTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Â&ûõîä",                      ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "В&ыход",                      ID_FILE_EXIT
     END
-    POPUP "&Âèä"
+    POPUP "&Вид"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ",        ID_VIEW_TOOL_BAR
-        MENUITEM "&Äîïîëíèòåëüíàÿ ïàíåëü",      ID_VIEW_EXTRA_BAR
-        MENUITEM "&Äèñêè",                      ID_VIEW_DRIVE_BAR
-        MENUITEM "È&çáðàííîå",                  ID_VIEW_SIDE_BAR
-        MENUITEM "&Ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ",           ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM "&Панель инструментов",        ID_VIEW_TOOL_BAR
+        MENUITEM "&Дополнительная панель",      ID_VIEW_EXTRA_BAR
+        MENUITEM "&Диски",                      ID_VIEW_DRIVE_BAR
+        MENUITEM "И&збранное",                  ID_VIEW_SIDE_BAR
+        MENUITEM "&Строка состояния",           ID_VIEW_STATUSBAR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Îáíîâèòü\tF5",               ID_REFRESH
-        MENUITEM "Ïî&ëíûé ýêðàí\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
+        MENUITEM "&Обновить\tF5",               ID_REFRESH
+        MENUITEM "По&лный экран\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
         MENUITEM "SDI",                         ID_VIEW_SDI
     END
-    POPUP "Î&êíà"
+    POPUP "О&кна"
     BEGIN
-        MENUITEM "Íîâîå î&êíî",                 ID_WINDOW_NEW
-        MENUITEM "Ðàñïîëîæèòü êàñêàäîì\tShift+F5", ID_WINDOW_CASCADE
-        MENUITEM "&Ãîðèçîíòàëüíî",              ID_WINDOW_TILE_HORZ
-        MENUITEM "&Âåðòèêàëüíî\tShift+F4",      ID_WINDOW_TILE_VERT
-        MENUITEM "Óïîðÿäî÷èòü àâòîìàòè÷åñêè",   ID_WINDOW_AUTOSORT
-        MENUITEM "Óïîðÿäî÷èòü &çíà÷êè",         ID_WINDOW_ARRANGE
+        MENUITEM "Новое о&кно",                 ID_WINDOW_NEW
+        MENUITEM "РаÑ\81положиÑ\82Ñ\8c ÐºÐ°Ñ\81кадом\tShift+F5", ID_WINDOW_CASCADE
+        MENUITEM "&Горизонтально",              ID_WINDOW_TILE_HORZ
+        MENUITEM "&Вертикально\tShift+F4",      ID_WINDOW_TILE_VERT
+        MENUITEM "Упорядочить автоматически",   ID_WINDOW_AUTOSORT
+        MENUITEM "Упорядочить &значки",         ID_WINDOW_ARRANGE
     END
-    POPUP "&Èíñòðóìåíòû"
+    POPUP "&Инструменты"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïàðàìåòðû",                       ID_TOOLS_OPTIONS
+        MENUITEM "&Параметры",                       ID_TOOLS_OPTIONS
     END
-    POPUP "Ïî&ìîùü"
+    POPUP "По&мощь"
     BEGIN
-        MENUITEM "&×àñòûå âîïðîñû ïî Ïðîâîäíèêó...", ID_EXPLORER_FAQ
-        MENUITEM "Π&ïðîãðàììå...",                  ID_ABOUT_EXPLORER
-        MENUITEM "Π&ReactOS...",                    ID_ABOUT_WINDOWS
+        MENUITEM "&Частые вопросы по Проводнику...", ID_EXPLORER_FAQ
+        MENUITEM "О &программе...",                  ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "О &ReactOS...",                    ID_ABOUT_WINDOWS
     END
 END
 
@@ -71,10 +70,10 @@ IDM_DESKTOPBAR MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïàðàìåòðû...",            ID_DESKTOPBAR_SETTINGS
-        MENUITEM "&Äèñïåò÷åð çàäà÷",         ID_TASKMGR
+        MENUITEM "&Параметры...",            ID_DESKTOPBAR_SETTINGS
+        MENUITEM "&Диспетчер задач",         ID_TASKMGR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Πïðîãðàììå...",          ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "&О программе...",          ID_ABOUT_EXPLORER
     END
 END
 
@@ -82,8 +81,8 @@ IDM_VOLUME MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Ãðîìêîñòü",                   ID_TRAY_VOLUME
-        MENUITEM "Ñâîéñòâà çâóêà",              ID_VOLUME_PROPERTIES
+        MENUITEM "Громкость",                   ID_TRAY_VOLUME
+        MENUITEM "Свойства звука",              ID_VOLUME_PROPERTIES
     END
 END
 
@@ -91,42 +90,42 @@ IDM_NOTIFYAREA MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïîêàçûâàòü ñêðûòûå çíà÷êè",  ID_SHOW_HIDDEN_ICONS
-        MENUITEM "Ïîêàçûâàòü çíà÷êè íà &êíîïêàõ", ID_SHOW_ICON_BUTTON
-        MENUITEM "&Íàñòðîéêà óâåäîìëåíèé...",   ID_CONFIG_NOTIFYAREA
-        MENUITEM "Íàñòðîéêà äàòû/&âðåìåíè",     ID_CONFIG_TIME
+        MENUITEM "&Показывать скрытые значки",  ID_SHOW_HIDDEN_ICONS
+        MENUITEM "Показывать значки на &кнопках", ID_SHOW_ICON_BUTTON
+        MENUITEM "&Настройка уведомлений...",   ID_CONFIG_NOTIFYAREA
+        MENUITEM "Настройка даты/&времени",     ID_CONFIG_TIME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Πïðîãðàììå...",             ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "&О программе...",             ID_ABOUT_EXPLORER
     END
 END
 
 IDM_SDIFRAME MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "&Ôàéë"
+    POPUP "&Файл"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Çàïóñòèòü...",               ID_EXECUTE
+        MENUITEM "&Запустить...",               ID_EXECUTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Â&ûõîä",                      ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "В&ыход",                      ID_FILE_EXIT
     END
-    POPUP "&Âèä"
+    POPUP "&Вид"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ",        ID_VIEW_TOOL_BAR
-        MENUITEM "È&çáðàííîå",                  ID_VIEW_SIDE_BAR, GRAYED
-        MENUITEM "&Ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ",           ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM "&Панель инструментов",        ID_VIEW_TOOL_BAR
+        MENUITEM "И&збранное",                  ID_VIEW_SIDE_BAR, GRAYED
+        MENUITEM "&Строка состояния",           ID_VIEW_STATUSBAR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Îáíîâèòü\tF5",               ID_REFRESH
-        MENUITEM "Ïî&ëíûé ýêðàí\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
+        MENUITEM "&Обновить\tF5",               ID_REFRESH
+        MENUITEM "По&лный экран\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
         MENUITEM "&MDI",                        ID_VIEW_MDI
     END
-    POPUP "&Èíñòðóìåíòû"
+    POPUP "&Инструменты"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïàðàìåòðû",                       ID_TOOLS_OPTIONS
+        MENUITEM "&Параметры",                       ID_TOOLS_OPTIONS
     END
-    POPUP "&Ñïðàâêà"
+    POPUP "&Справка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&×àñòûå âîïðîñû ïî Ïðîâîäíèêó...", ID_EXPLORER_FAQ
-        MENUITEM "Π&Ïðîâîäíèêå...",                 ID_ABOUT_EXPLORER
-        MENUITEM "Π&ReactOS...",                    ID_ABOUT_WINDOWS
+        MENUITEM "&Частые вопросы по Проводнику...", ID_EXPLORER_FAQ
+        MENUITEM "О &Проводнике...",                 ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "О &ReactOS...",                    ID_ABOUT_WINDOWS
     END
 END
 
@@ -138,41 +137,41 @@ END
 
 IDD_EXECUTE DIALOGEX DISCARDABLE  15, 13, 210, 63
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âûïîëíèòü"
+CAPTION "Выполнить"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "",101,"Static",SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX,3,6,150,10
-    CONTROL         "&Êîìàíäà:",-1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,3,
+    CONTROL         "&Команда:",-1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,3,
                     18,60,10
     EDITTEXT        201,3,29,134,12,ES_AUTOHSCROLL
-    CONTROL         "Êàê &ññûëêó",214,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,3,
+    CONTROL         "Как &ссылку",214,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,3,
                     45,71,12
     DEFPUSHBUTTON   "&OK",1,158,6,47,14
-    PUSHBUTTON      "&Îòìåíà",2,158,24,47,14
-    PUSHBUTTON      "&Ñïðàâêà",254,158,42,47,14
+    PUSHBUTTON      "&Отмена",2,158,24,47,14
+    PUSHBUTTON      "&Справка",254,158,42,47,14
 END
 
 IDD_SEARCH_PROGRAM DIALOGEX 0, 0, 200, 65
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Ïîèñê ïðîãðàìì â ìåíþ Ïócê"
+CAPTION "Поиск программ в меню Пуcк"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT           "&Ôèëüòð:",IDC_STATIC,7,9,30,8
+    LTEXT           "&Фильтр:",IDC_STATIC,7,9,30,8
     EDITTEXT        IDC_FILTER,40,7,94,14,ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL         "List1",IDC_PROGRAMS_FOUND,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER |
                     WS_TABSTOP,7,25,186,33
-    PUSHBUTTON      "&Ïðîâåðèòü",IDC_CHECK_ENTRIES,143,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Проверить",IDC_CHECK_ENTRIES,143,7,50,14
 END
 
 IDD_DESKBAR_DESKTOP DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 212, 194
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñâîéñòâà: Ðàáî÷èé ñòîë"
+CAPTION "Свойства: Рабочий стол"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Âûáåðèòå, íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé äëÿ âàñ, \nñïîñîá âûðàâíèâàíèÿ çíà÷êîâ",
+    LTEXT           "Выберите, наиболее предпочтительный для вас, \nспособ выравнивания значков",
                     IDC_STATIC,7,7,195,18
     CONTROL         "left/top dwn",IDC_ICON_ALIGN_0,"Button",BS_OWNERDRAW |
                     BS_BOTTOM | WS_TABSTOP,7,25,46,44
@@ -198,26 +197,26 @@ BEGIN
                     BS_BOTTOM | WS_TABSTOP,110,121,46,44
     CONTROL         "",IDC_ICON_ALIGN_11,"Button",BS_OWNERDRAW | BS_BOTTOM |
                     WS_TABSTOP,159,121,46,44
-//    CONTROL         "Ïîêàçûâàòü íîìåð &âåðñèè",ID_DESKTOP_VERSION,"Button",
+//    CONTROL         "Показывать номер &версии",ID_DESKTOP_VERSION,"Button",
 //                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,177,109,10
 END
 
 IDD_DESKBAR_TASKBAR DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 210, 194
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñâîéñòâà ïàíåëè çàäà÷"
+CAPTION "Свойства панели задач"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "Îòîáðàæàòü &÷àñû",ID_SHOW_CLOCK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Отображать &часы",ID_SHOW_CLOCK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,142,100,10
-    CONTROL         "&Ñêðûâàòü íåèñïîëüçóåìûå çíà÷êè",
+    CONTROL         "&Скрывать неиспользуемые значки",
                     ID_HIDE_INACTIVE_ICONS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,157,133,10
-    PUSHBUTTON      "&Óâåäîìëåíèÿ...",ID_CONFIG_NOTIFYAREA,133,173,70,14
+    PUSHBUTTON      "&Уведомления...",ID_CONFIG_NOTIFYAREA,133,173,70,14
 END
 
 IDD_DESKBAR_STARTMENU DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 210, 194
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñâîéñòâà ìåíþ Ïóñê"
+CAPTION "Свойства меню Пуск"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 END
@@ -226,63 +225,63 @@ IDD_NOTIFYAREA DIALOGEX 0, 0, 208, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Êîíôèãóðàöèÿ çíà÷êîâ"
+CAPTION "Конфигурация значков"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL         "Tree1",IDC_NOTIFY_ICONS,"SysTreeView32",TVS_HASLINES |
                     TVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,194,31
-    LTEXT           "&Òåêñò ïîäñêàçêè:",IDC_LABEL1,7,44,62,8
+    LTEXT           "&Текст подсказки:",IDC_LABEL1,7,44,62,8
     EDITTEXT        IDC_NOTIFY_TOOLTIP,76,42,125,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "Çàãîëîâîê î&êíà:",IDC_LABEL2,7,63,58,8
+    LTEXT           "Заголовок о&кна:",IDC_LABEL2,7,63,58,8
     EDITTEXT        IDC_NOTIFY_TITLE,76,60,125,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "&Ïóòü ê ìîäóëþ:",IDC_LABEL3,7,81,54,8
+    LTEXT           "&Путь к модулю:",IDC_LABEL3,7,81,54,8
     EDITTEXT        IDC_NOTIFY_MODULE,76,78,125,14,ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX        "&Ðåæèì îòîáðàæåíèÿ",IDC_LABEL4,7,96,169,28
-    CONTROL         "&ïîêàçàòü",IDC_NOTIFY_SHOW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON |
+    GROUPBOX        "&Режим Ð¾Ñ\82обÑ\80ажениÑ\8f",IDC_LABEL4,7,96,169,28
+    CONTROL         "&показать",IDC_NOTIFY_SHOW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON |
                     WS_TABSTOP,15,108,47,10
-    CONTROL         "&Ñêðûòü",IDC_NOTIFY_HIDE,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,66,
+    CONTROL         "&Скрыть",IDC_NOTIFY_HIDE,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,66,
                     108,41,10
-    CONTROL         "À&âòîñêðûòèå",IDC_NOTIFY_AUTOHIDE,"Button",
+    CONTROL         "А&втоскрытие",IDC_NOTIFY_AUTOHIDE,"Button",
                     BS_AUTORADIOBUTTON,112,108,60,10
     ICON            "",IDC_PICTURE,181,101,20,20
-    LTEXT           "&Ïîñëåäíèå\nèçìåíåíèÿ",IDC_LABEL6,7,129,40,19
+    LTEXT           "&Последние\nизменения",IDC_LABEL6,7,129,40,19
     EDITTEXT        IDC_LAST_CHANGE,59,129,105,14,ES_AUTOHSCROLL |
                     ES_READONLY
-    CONTROL         "Ïîêà&çàòü ñêðûòîå",ID_SHOW_HIDDEN_ICONS,"Button",
+    CONTROL         "Пока&зать скрытое",ID_SHOW_HIDDEN_ICONS,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,154,78,10
     DEFPUSHBUTTON   "&OK",IDOK,91,153,50,14,WS_GROUP
-    PUSHBUTTON      "&Îòìåíà",IDCANCEL,151,153,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Отмена",IDCANCEL,151,153,50,14
 END
 
 IDD_MDI_SDI DIALOGEX 0, 0, 194, 157
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Âûáåðèòå ðåæèì MDI / SDI"
+CAPTION "Выберите режим MDI / SDI"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT           "Âûáåðèòå íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé äëÿ âàñ\nâèä ïðîâîäíèêà:",
+    LTEXT           "Выберите наиболее предпочтительный для вас\nвид проводника:",
                     IDC_STATIC,7,7,171,17
-    CONTROL         "&MDI (ìíîãîäîêóìåíòíûé èíòåðôåéñ)",IDC_MDI,"Button",
+    CONTROL         "&MDI (многодокументный интерфейс)",IDC_MDI,"Button",
                     BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,7,31,137,10
-    CONTROL         "&SDI (îäíîäîêóìåíòíûé èíòåðôåéñ)",IDC_SDI,"Button",
+    CONTROL         "&SDI (однодокументный интерфейс)",IDC_SDI,"Button",
                     BS_AUTORADIOBUTTON,7,62,134,10
     CONTROL         170,IDC_STATIC,"Static",SS_BITMAP,145,23,15,13
     CONTROL         171,IDC_STATIC,"Static",SS_BITMAP,145,57,15,13
-    CONTROL         "Îòêðûâàòü ïîäïàïêè â î&òäåëüíûõ îêíàõ",
+    CONTROL         "Открывать подпапки в о&тдельных окнах",
                     IDC_SEPARATE_SUBFOLDERS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,90,155,10
-    LTEXT           "Ýòè íàñòðîéêè áóäóò èñïîëüçîâàííû, êàê çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ äëÿ âñåõ îêîí ïðîâîäíèêà â äàëüíåéøåì.",
+    LTEXT           "Эти настройки будут использованны, как значение по умолчанию для всех окон проводника в дальнейшем.",
                     IDC_STATIC,7,107,185,26
     DEFPUSHBUTTON   "&OK",IDOK,29,136,50,14,WS_GROUP
-    PUSHBUTTON      "&Îòìåíà",IDCANCEL,106,136,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Отмена",IDCANCEL,106,136,50,14
 END
 
 IDD_ABOUT_EXPLORER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 199, 106
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ΠÏðîâîäíèêå ReactOS"
+CAPTION "О Проводнике ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Ïðîâîäíèê ReactOS",IDC_ROS_EXPLORER,91,13,104,11
+    LTEXT           "Проводник ReactOS",IDC_ROS_EXPLORER,91,13,104,11
     LTEXT           "V 0.9",IDC_VERSION_TXT,91,27,104,8
     LTEXT           "(c) 2003-2005 Martin Fuchs",IDC_STATIC,91,42,104,8
     LTEXT           "",IDC_WIN_VERSION,91,58,98,22
@@ -326,64 +325,64 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TITLE               "Ïðîâîäíèê ReactOS"
-    IDS_START               "Ïóñê"
-    IDS_LOGOFF              "Âûõîä èç ñèñòåìû..."
-    IDS_SHUTDOWN            "Âûêëþ÷åíèå..."
-    IDS_RESTART             "Ïåðåçàãðóçêà..."
-    IDS_LAUNCH              "Âûïîëíèòü..."
-    IDS_START_HELP          "Ñïðàâêà"
-    IDS_SEARCH_FILES        "Ïîèñê..."
-    IDS_DOCUMENTS           "Äîêóìåíòû"
-    IDS_FAVORITES           "Èçáðàííîå"
-    IDS_PROGRAMS            "Ïðîãðàììû"
-    IDS_SETTINGS            "Íàñòðîéêà"
-    IDS_EXPLORE             "Îáçîð"
-    IDS_EMPTY               "(ïóñòî)"
-    IDS_RECENT              "Íåäàâíèå äîêóìåíòû"
-    IDS_ADMIN               "Àäìèíèñòðèðîâàíèå"
+    IDS_TITLE               "Проводник ReactOS"
+    IDS_START               "Пуск"
+    IDS_LOGOFF              "Выход из системы..."
+    IDS_SHUTDOWN            "Выключение..."
+    IDS_RESTART             "Перезагрузка..."
+    IDS_LAUNCH              "Выполнить..."
+    IDS_START_HELP          "Справка"
+    IDS_SEARCH_FILES        "Поиск..."
+    IDS_DOCUMENTS           "Документы"
+    IDS_FAVORITES           "Избранное"
+    IDS_PROGRAMS            "Программы"
+    IDS_SETTINGS            "Настройка"
+    IDS_EXPLORE             "Обзор"
+    IDS_EMPTY               "(пусто)"
+    IDS_RECENT              "Недавние документы"
+    IDS_ADMIN               "Администрирование"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_STARTMENU           "Ìåíþ Ïóñê"
-    IDS_MINIMIZE_ALL        "Câåðíóòü âñå îêíà"
-    IDS_DESKTOP_NUM         "Ðàáî÷èé còîë %d"
-    IDS_VOLUME              "Îáú¸ì"
-    IDS_ITEMS_CUR           "Òåêóùåé ýëåìåíò"
-    IDS_ITEMS_CONFIGURED    "Êîíôèãóðàöèÿ"
-    IDS_ITEMS_VISIBLE       "Âèäèìûé"
-    IDS_ITEMS_HIDDEN        "Ñêðûòûé"
-    IDS_NOTIFY_SHOW         "Ïîêàçàòü"
-    IDS_NOTIFY_HIDE         "Ñêðûòü"
-    IDS_NOTIFY_AUTOHIDE     "Àâòîñêðûòèå"
-    IDS_SHOW_HIDDEN_ICONS   "Ïîêàçàòü ñêðûòûå çíà÷êè"
-    IDS_HIDE_ICONS          "Ñêðûòü çíà÷êè"
-    IDS_TERMINATE           "Çàâåðøèòü ðàáîòó Ïðîâîäíèêà"
+    IDS_STARTMENU           "Меню Пуск"
+    IDS_MINIMIZE_ALL        "Cвернуть все окна"
+    IDS_DESKTOP_NUM         "РабоÑ\87ий cÑ\82ол %d"
+    IDS_VOLUME              "Объём"
+    IDS_ITEMS_CUR           "Текущей элемент"
+    IDS_ITEMS_CONFIGURED    "Конфигурация"
+    IDS_ITEMS_VISIBLE       "Видимый"
+    IDS_ITEMS_HIDDEN        "Скрытый"
+    IDS_NOTIFY_SHOW         "Показать"
+    IDS_NOTIFY_HIDE         "Скрыть"
+    IDS_NOTIFY_AUTOHIDE     "Автоскрытие"
+    IDS_SHOW_HIDDEN_ICONS   "Показать скрытые значки"
+    IDS_HIDE_ICONS          "Скрыть значки"
+    IDS_TERMINATE           "Завершить работу Проводника"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_NETWORK             "Ñåòü"
-    IDS_CONNECTIONS         "Ñåòåâûå ïîäêëþ÷åíèÿ"
-    IDS_DRIVES              "Äèñêè"
-    IDS_SEARCH_COMPUTER     "Íàéòè êîìïüþòåð..."
-    IDS_SETTINGS_MENU       "Ìåíþ íàñòðîéêè"
-    IDS_CONTROL_PANEL       "Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ"
-    IDS_PRINTERS            "Ïðèíòåðû"
-    IDS_BROWSE              "Îáçîð ôàéëîâ"
-    IDS_SEARCH_PRG          "Íàéòè ïðîãðàììó..."
-    IDS_ALL_USERS           "Âñå ïîëüçîâàòåëè\\"
-    IDS_SEARCH              "Ïîèñê"
-    IDS_ABOUT_EXPLORER      "&ΠÏðîâîäíèêå"
+    IDS_NETWORK             "Сеть"
+    IDS_CONNECTIONS         "Сетевые подключения"
+    IDS_DRIVES              "Диски"
+    IDS_SEARCH_COMPUTER     "Найти компьютер..."
+    IDS_SETTINGS_MENU       "Меню настройки"
+    IDS_CONTROL_PANEL       "Панель управления"
+    IDS_PRINTERS            "Принтеры"
+    IDS_BROWSE              "Обзор файлов"
+    IDS_SEARCH_PRG          "Найти программу..."
+    IDS_ALL_USERS           "Все пользователи\\"
+    IDS_SEARCH              "Поиск"
+    IDS_ABOUT_EXPLORER      "&О Проводнике"
     IDS_LAUNCH_MANY_PROGRAMS
-                            "Âû âûáðàëè áîëåå îäíîé ïðîãðàììû.\nÂû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå âûïîëíèòü èõ âñå?"
-    IDS_DESKTOPBAR_SETTINGS "Íàñòðîéêè ðàáî÷åãî ñòîëà"
-    IDS_DESKTOP             "Ðàáî÷èé ñòîë"
-    IDS_TASKBAR             "Ïàíåëü çàäà÷"
-    IDS_NAMECOLUMN          "Èìÿ"
-    IDS_PATHCOLUMN          "Ïóòü"
-    IDS_MENUCOLUMN          "Ïóòü â ìåíþ"
+                            "Вы выбрали более одной программы.\nВы уверены, что хотите выполнить их все?"
+    IDS_DESKTOPBAR_SETTINGS "Настройки рабочего стола"
+    IDS_DESKTOP             "РабоÑ\87ий Ñ\81Ñ\82ол"
+    IDS_TASKBAR             "Панель задач"
+    IDS_NAMECOLUMN          "Имя"
+    IDS_PATHCOLUMN          "Путь"
+    IDS_MENUCOLUMN          "Путь в меню"
 END
 
 #endif    // Russian resources