* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / format / lang / pl-PL.rc
index de78700..2cc52fb 100644 (file)
@@ -1,57 +1,57 @@
-#include "resource.h"
 /*
-* translated by xrogers (http://rogers.cyberdusk.pl/)
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-STRING_HELP,  "Sposób u¿ycia: %s wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
-  [wolumin:]      Okre\9cla literê dysku przeznaczonego do formatowania.\n\
-  -FS:syst-plik   Okre\9cla rodzaj systemu plików (%s).\n\
-  -V:etykieta     Okre\9cla etykietê woluminu.\n\
+STRING_HELP,  "Sposób użycia: %s wolumin: [-FS:syst-plik] [-V:etykieta] [-Q] [-A:rozmiar] [-C]\n\n\
+  [wolumin:]      Określa literę dysku przeznaczonego do formatowania.\n\
+  -FS:syst-plik   Określa rodzaj systemu plików (%s).\n\
+  -V:etykieta     Określa etykietę woluminu.\n\
   -Q              Przeprowadza szybkie formatowanie.\n\
-  -A:rozmiar      Zastêpuje domy\9clny rozmiar jednostki alokacji. Dla zastosowañ\n\
-                  ogólnych zaleca siê u¿ywanie ustawieñ domy\9clnych.\n\
-                  System NTFS obs³uguje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
+  -A:rozmiar      Zastępuje domyślny rozmiar jednostki alokacji. Dla zastosowań\n\
+                  ogólnych zaleca się używanie ustawień domyślnych.\n\
+                  System NTFS obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
                   16 KB, 32 KB, 64 KB.\n\
-                  System FAT obs³uguje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
+                  System FAT obsługuje rozmiary: 512, 1024, 2048, 4096, 8192,\n\
                   16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB.\n\
-                  Kompresja NTFS nie jest obs³ugiwana dla jednostek alokacji\n\
-                  wiêkszych ni¿ 4096 bajtów.\n\
-  -C              Pliki utworzone na nowym woluminie bêd¹ domy\9clnie poddane\n\
+                  Kompresja NTFS nie jest obsługiwana dla jednostek alokacji\n\
+                  większych niż 4096 bajtów.\n\
+  -C              Pliki utworzone na nowym woluminie będą domyślnie poddane\n\
                   kompresji.\n\n"
 
-STRING_COMPLETE   "%lu procent ukoñczone.\r"
+STRING_COMPLETE   "%lu procent ukończone.\r"
 
-STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nie móg³ zakoñczyæ dzia³ania pomy\9clnie.\n\n"
+STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx nie mógł zakończyć działania pomyślnie.\n\n"
 
 STRING_NO_SUPPORT  "Operacja niewspierana"
 
-STRING_FMIFS_FAIL  "Nie mo¿na zlokalizowaæ punktów wej\9cciowych FMIFS.\n\n"
+STRING_FMIFS_FAIL  "Nie można zlokalizować punktów wejściowych FMIFS.\n\n"
 
-STRING_UNKNOW_ARG  "Nieprawid³owy parametr: %s\n"
+STRING_UNKNOW_ARG  "Nieprawidłowy parametr: %s\n"
 
-STRING_DRIVE_PARM  "Brakuj¹cy wymagany parametr dysku.\n\n"
+STRING_DRIVE_PARM  "Brakujący wymagany parametr dysku.\n\n"
 
-STRING_ERROR_DRIVE_TYPE  "Nie mo¿na okre\9cliæ rodzaju dysku"
+STRING_ERROR_DRIVE_TYPE  "Nie można określić rodzaju dysku"
 
-STRING_INSERT_DISK       "W³ó¿ nowy dysk do napêdu %C:\ni naci\9cnij Enter, gdy bêdzie gotowe..."
+STRING_INSERT_DISK       "Włóż nowy dysk do napędu %C:\ni naciśnij Enter..."
 
-STRING_NO_VOLUME         "Nie mo¿na odczytaæ woluminu"
+STRING_NO_VOLUME         "Nie można odczytać woluminu"
 
-STRING_NO_VOLUME_SIZE    "Nie mo¿na odczytaæ rozmiaru woluminu"
+STRING_NO_VOLUME_SIZE    "Nie można odczytać rozmiaru woluminu"
 
-STRING_FILESYSTEM        "Rodzaj systemu plików to %s.\n"
+STRING_FILESYSTEM        "Rodzaj systemu plików to %s.\n"
 
-STRING_LABEL_NAME_EDIT  "Podaj aktualn¹ etykietê woluminu dla dysku %C: "
+STRING_LABEL_NAME_EDIT  "Podaj aktualną etykietę woluminu dla dysku %C: "
 
-STRING_ERROR_LABEL     "Nieprawid³owa etykieta woluminu zosta³a wpisana dla tego dysku.\n"
+STRING_ERROR_LABEL     "Nieprawidłowa etykieta woluminu została wpisana dla tego dysku.\n"
 
-STRING_YN_FORMAT       "\\OSTRZE¯ENIE: WSZYSTKIE DANE NA NIEWYJMOWALNYM DYSKU\n\
-W STACJI %C: ZOSTAN¥ UTRACONE!\nCzy kontynuowaæ formatowanie (T/N)? "
+STRING_YN_FORMAT       "\\OSTRZEŻENIE: WSZYSTKIE DANE NA NIEWYJMOWALNYM DYSKU\n\
+W STACJI %C: ZOSTANĄ UTRACONE!\nCzy kontynuować formatowanie (T/N)? "
 
 STRING_YES_NO_FAQ      "TN"
 
@@ -59,17 +59,17 @@ STRING_VERIFYING       "Sprawdzanie"
 
 STRING_FAST_FMT        "Szybkie formatowanie"
 
-STRING_CREATE_FSYS     "Tworzenie struktury systemu plików.\n"
+STRING_CREATE_FSYS     "Tworzenie struktury systemu plików.\n"
 
-STRING_FMT_COMPLETE    "Formatowanie ukoñczone.\n"
+STRING_FMT_COMPLETE    "Formatowanie ukończone.\n"
 
-STRING_VOL_COMPRESS    "Wolumin nie obs³uguje kompresji.\n"
+STRING_VOL_COMPRESS    "Wolumin nie obsługuje kompresji.\n"
 
-STRING_ENTER_LABEL     "Podaj etykietê woluminu (11 znaków, ENTER = bez etykiety) "
+STRING_ENTER_LABEL     "Podaj etykietę woluminu (11 znaków, ENTER = bez etykiety) "
 
-STRING_NO_LABEL        "Nie mo¿na zmieniæ etykiety woluminu"
+STRING_NO_LABEL        "Nie można zmienić etykiety woluminu"
 
-STRING_FREE_SPACE     "\n%I64d bajtów ca³kowitego miejsca na dysku.\n%I64d bajtów dostêpnych na dysku.\n"
+STRING_FREE_SPACE     "\n%I64d bajtów całkowitego miejsca na dysku.\n%I64d bajtów dostępnych na dysku.\n"
 
 STRING_SERIAL_NUMBER   "\nNumer seryjny woluminu to %04X-%04X\n"
 END