* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / rundll32 / lang / uk-UA.rc
index 3685ef4..54899a5 100644 (file)
@@ -12,6 +12,6 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_DllNotLoaded,   "LoadLibrary íå âäàëîñÿ çàâàíòàæèòè '%s'"
-    IDS_MissingEntry,   "Íåìîæëèâî çíàéòè òî÷êó âõîäó:%s\n á³áë³îòåö³ %s"
+    IDS_DllNotLoaded,   "LoadLibrary не вдалося завантажити '%s'"
+    IDS_MissingEntry,   "Неможливо знайти точку входу:%s\nВ бібліотеці %s"
 END