* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / pl-PL.rc
index ebb5dca..63baec8 100644 (file)
@@ -1,46 +1,50 @@
-//Polish translation by Sebastian Gasiorek
+/*
+ *         translated by Sebastian Gasiorek
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX  45, 22, 164, 52
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Wy³¹czanie komputera"
+CAPTION "Wyłączanie komputera"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Mo¿na bezpiecznie wy³¹czyæ komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
+    LTEXT "Można bezpiecznie wyłączyć komputer.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
     ICON  IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
     DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
 END
 
 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX  58, 83, 231, 119
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "B³¹d interfejsu u¿ytkownika"
+CAPTION "Błąd interfejsu użytkownika"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Nie mo¿na za³adowaæ biblioteki DLL interfejsu logowania u¿ytkownika %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
-    LTEXT "Skontaktuj siê z administratorem systemu, aby zamieni³ bibliotekê DLL lub odtworzy³ jej oryginaln¹ wersjê.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
+    LTEXT "Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
+    LTEXT "Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zamienić bibliotekę DLL lub odtworzyć jej oryginalną wersję.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
     DEFPUSHBUTTON "&Uruchom ponownie", 1, 80, 91, 68, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Trwa przygotowywanie po³¹czeñ sieciowych..."
-    IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawieñ komputera..."
-    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów uruchamiania..."
-    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów zamykania..."
-    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawieñ osobistych..."
-    IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów wylogowania..."
-    IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów logowania..."
-    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa ³adowanie ustawieñ osobistych..."
-    IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Trwa zamykanie po³¹czeñ sieciowych..."
+    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Trwa przygotowywanie połączeń sieciowych..."
+    IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawień komputera..."
+    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów startowych..."
+    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów zamykania..."
+    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa wprowadzanie ustawień osobistych..."
+    IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów wylogowania..."
+    IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Trwa uruchamianie skryptów logowania..."
+    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Trwa ładowanie ustawień osobistych..."
+    IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Trwa zamykanie połączeń sieciowych..."
     IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Trwa zamykanie systemu ReactOS..."
-    IDS_PREPARETOSTANDBY "Trwa przygotowywanie do przej\9ccia w stan wstrzymania..."
+    IDS_PREPARETOSTANDBY "Trwa przygotowywanie do przejścia w stan wstrzymania..."
     IDS_PREPARETOHIBERNATE "Trwa przygotowywanie do hibernacji..."
-    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Trwa zapisywanie ustawieñ..."
+    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Trwa zapisywanie ustawień..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Trwa uruchamianie systemu ReactOS..."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon nie móg³ aktywowaæ pow³oki u¿ytkownika!"
+    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon nie mógł aktywować powłoki użytkownika!"
 END
-