- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / dll / cpl / desk / lang / uk-UA.rc
index 0c7c786..5e8d6c8 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        dll/cpl/desk/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for Display Control Panel Applet
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov, Sakara Yevhen 
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -61,7 +61,7 @@ BEGIN
                     WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
     LTEXT           "Êîë³ðíà ñõåìà", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
     COMBOBOX        IDC_APPEARANCE_UI_ITEM, 7, 169, 120, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Effects...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
+    PUSHBUTTON      "&Åôåêòè...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
     PUSHBUTTON      "Äîäàòêîâî", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
 END
 
@@ -106,24 +106,24 @@ END
 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
-CAPTION "Effects"
+CAPTION "Åôåêòè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "&Use the following transition effect for menus and tooltips:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
+    CONTROL         "&Çàñòîñîâóâàòè íàñòóïíèé ïåðåõ³äíèé åôåêò äëÿ ìåíþ òà ï³äêàçîê:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
     COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    CONTROL         "U&se the following method to smooth edges of screen fonts:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
+    CONTROL         "Ç&àñòîñîâóâàòè íàñòóïíèé ìåòîä çãëàäæóâàííÿ äëÿ åêðàííèõ øðèôò³â:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
     COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    CONTROL         "Us&e large icons",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
+    CONTROL         "Çàñòîñîâóâàòè &âåëèê³ çíà÷êè",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
-    CONTROL         "Show sh&adows under menus",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
+    CONTROL         "³äîáðàæàòè ò³í³ â³ä ìåíþ",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
-    CONTROL         "Show &window contents while dragging",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
+    CONTROL         "Ïîêàçàòè &âì³ñò â³êíà ï³ä ÷àñ ïåðåòÿãóâàííÿ",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
-    CONTROL         "&Hide underlined letters for keyboard navigation until I press the Alt key",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
+    CONTROL         "&Ïðèõîâóâàòè ïîêàæ÷èêè âèêëèêó ç êëàâ³àòóðè äî íàòèñíåííÿ <Alt>",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
 END
 
@@ -155,7 +155,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Åêðàí", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
-    LTEXT "Font Size:", -1, 14, 20, 222, 8
+    LTEXT "Ðîçì³ð øðèôòó:", -1, 14, 20, 222, 8
     COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
     GROUPBOX "Ñóì³ñí³ñòü", -1, 7, 67, 237, 97
@@ -186,14 +186,14 @@ END
 
 STRINGTABLE  DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SLIDEEFFECT "Slide effect"
-    IDS_FADEEFFECT  "Fade effect"
+    IDS_SLIDEEFFECT "Ðîçãîðòàííÿ"
+    IDS_FADEEFFECT  "Çàòåìíåííÿ"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_STANDARDEFFECT  "Standard"
-    IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
+    IDS_STANDARDEFFECT  "Çâè÷àéíèé"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "³äêðèòèé òèï"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -267,7 +267,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Display settings"
-    IDS_APPLY_FAILED "Failed to apply new settings..."
-    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "You need to restart your computer to apply changes."
+    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Ïàðàìåòðè äèñïëåÿ"
+    IDS_APPLY_FAILED "Íå âäàëîñÿ çàñòîñóâàòè íîâ³ ïàðàìåòðè..."
+    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Âè ïîâèíí³ ïåðåçàâàíòàæèòè êîìï'þòåð äëÿ çàñòîñóâàííÿ çì³í."
 END