[SYSDM.CPL] Fixup control positions after font metrics fix
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
index ee1b84f..ea26436 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
     CONTROL "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
-    PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
+    PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
 END
 
 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
@@ -161,13 +161,13 @@ BEGIN
     LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
     CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
     CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
             IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
-    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
 END
 
 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
@@ -199,8 +199,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
     EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
     AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
 END
 
 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
@@ -223,7 +223,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
     EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
     EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
     GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
     LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
     LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
@@ -231,8 +231,8 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
     LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
     LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
 END
 
 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
@@ -275,7 +275,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 BEGIN
     EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
 END
 
 STRINGTABLE