[SHELL32] Fix some elements positions and styles
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
index a3485f3..d9dc4a0 100644 (file)
@@ -75,6 +75,18 @@ BEGIN
     END
 END
 
+IDM_DRAGFILE MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
+        MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
+        MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Cancel", 0
+    END
+END
+
 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Browse for Folder"
@@ -84,7 +96,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Zrušiť", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
-    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
+    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
 END
 
 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
@@ -156,11 +168,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
     LTEXT "Zadajte názov programu, priečinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
-    LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 24, 10
-    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 28, 10
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 39, 37, 181, 100
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
@@ -168,27 +180,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Odkaz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Typ cieľa:", 14004, 8, 38, 68, 10
-    EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Umiestnenie cieľa:", 14006, 8, 55, 68, 10
-    EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Cieľ:", 14008, 8, 71, 68, 10
-    EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Typ cieľa:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Umiestnenie cieľa:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Cieľ:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Z&ačať v priečinku:", 14010, 8, 98, 68, 10
-    EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Klávesová skratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
-    CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
-    LTEXT "Sp&ustiť:", 14016, 8, 136, 68, 10
-    COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Pozná&mka:", 14018, 8, 154, 68, 10
-    EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "&Spresniť...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    LTEXT "Z&ačať v priečinku:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "&Klávesová skratka:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
+    CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
+    LTEXT "Sp&ustiť:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
+    COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Pozná&mka:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Spresniť...", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
 END
 
 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
@@ -198,9 +210,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
     LTEXT "Vyberte rozšírené vlastnosti určené pre tento odkaz.", -1, 5, 30, 210, 10
-    CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", 14000, 25, 50, 150, 10
+    CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
     LTEXT "Táto možnosť umožňuje spustiť tento odkaz ako iný používateľ, alebo pokračovať so svojím používateľským oprávnením, ale s ochranou počítača a údajov pred neoprávnenými aktivitami programu.", -1, 50, 60, 170, 40
-    CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", 14001, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "Prerušiť", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
 END
@@ -210,27 +222,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
     LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
-    CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
+    CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
     LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 56, 55, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 72, 55, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
-    EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 128, 55, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 152, 46, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 56, 152, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 56, 180, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 151, 70, 10
     PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -239,34 +251,34 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
-    CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
+    CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
     LTEXT "Otvoriť programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
-    ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
+    ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 75, 45, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 91, 45, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 131, 45, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 147, 45, 10
-    EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 163, 45, 10
-    EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 189, 67, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 189, 49, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 188, 67, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 188, 50, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 188, 49, 10
     PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -293,7 +305,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
+    ICON "", 14016, 10, 9, 32, 32, WS_VISIBLE
     EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
@@ -413,10 +425,10 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Click items as follows", -1, 7, 110, 249, 60
     CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
     AUTORADIOBUTTON "&Single-click to open an item (point to select)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
     AUTORADIOBUTTON "&Double-click to open an item (single-click to select)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
-    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
+    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -427,11 +439,11 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Folder views", -1, 7, 10, 249, 60
     ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
     LTEXT "You can apply the view(such as Details or Tiles) that\nyou are using for this folder to all folders.", -1, 60, 20, 180, 20
-    PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Reset All Folders", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Reset All Folders", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Advanced settings:", -1, 7, 80, 100, 10
-    CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
-    PUSHBUTTON "Restore &Defaults", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
+    PUSHBUTTON "Restore &Defaults", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -440,16 +452,16 @@ CAPTION "Typy súborov"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Registrované &typy súborov:", -1, 7, 10, 70, 10
-    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
-    PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "O&dstrániť", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Details for '%s' extension", 14003, 7, 130, 249, 70
+    CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
+    PUSHBUTTON "&Nový", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Details for '%s' extension", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
     LTEXT "Opens with:", -1, 12, 140, 40, 10
-    //ICON
-    LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
-    PUSHBUTTON "&Zmeniť...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
-    LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
-    PUSHBUTTON "Ad&vanced", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
+    LTEXT "Appname", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
+    PUSHBUTTON "&Zmeniť...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
+    LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
+    PUSHBUTTON "Ad&vanced", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
@@ -629,6 +641,77 @@ Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
     PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
 END
 
+IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
+CAPTION "Create New Extension"
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
+    EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
+    PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
+    LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
+    COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
+END
+
+IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
+CAPTION "Edit File Type"
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
+    EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
+    LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
+    LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
+    AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
+    AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
+END
+
+IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
+CAPTION "New Action"
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
+END
+
+IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
+CAPTION "Customize"
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
+    COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
+    GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
+    LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
+    PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
+    PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
+    LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
+    CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
+    GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
+    LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
+    ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 209, 32, 30
+    PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15
+END
+
 STRINGTABLE
 BEGIN
     /* columns in the shellview */
@@ -683,6 +766,8 @@ BEGIN
     IDS_FORMATDRIVE "Formátovať..."
     IDS_RENAME "Premenovať"
     IDS_PASTE "Vložiť"
+    IDS_EJECT "Eject"
+    IDS_DISCONNECT "Disconnect"
 
     IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
     IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
@@ -776,15 +861,27 @@ BEGIN
     IDS_PICK_ICON_FILTER "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
     IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
 
+    IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
+
+    /* Friendly File Type Names */
     IDS_DIRECTORY "Priečinok"
     IDS_BAT_FILE "Dávkový súbor systému ReactOS"
     IDS_CMD_FILE "Príkazový skript systému ReactOS"
     IDS_COM_FILE "DOS Aplikácia"
     IDS_CPL_FILE "Položka ovládacieho panela"
     IDS_CUR_FILE "Kurzor"
+    IDS_DB__FILE "Database File"
     IDS_DLL_FILE "Rozšírenie aplikácie"
     IDS_DRV_FILE "Ovládač zariadenia"
+    IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
     IDS_EXE_FILE "Aplikácia"
+    IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
+    IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
+    IDS_TLB_FILE "Type Library"
     IDS_FON_FILE "Súbor písma"
     IDS_TTF_FILE "Súbor písma TrueType"
     IDS_OTF_FILE "Súbor písma OpenType"
@@ -792,6 +889,7 @@ BEGIN
     IDS_ICO_FILE "Icon"
     IDS_INI_FILE "Konfiguračné nastavenia"
     IDS_LNK_FILE "Odkaz"
+    IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
     IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
     IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
     IDS_SYS_FILE "Systémový súbor"
@@ -851,4 +949,21 @@ BEGIN
     IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
     IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
     IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
+
+    IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
+    IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
+    IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
+    IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
+    IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
+    IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
+
+    IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
+    IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
+    IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
+    IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
+    IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
+    IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
+    IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
+    IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
+    IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
 END