[CMAKE]
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
index 084351c..dde08bb 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /* TRANSLATOR :  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * NOTE       :  partially translated
  * TRANSLATED :  26-12-2007
- * LAST CHANGE:  31-05-2010
+ * LAST CHANGE:  27-03-2011
  */   
 
 /*
@@ -336,7 +336,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Ktoré pou\9eívate¾ské konto chcete pou\9ei\9d k spusteniu tohto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
        CHECKBOX "Aktuálny pou\9eívate¾ %s", 14000, 10, 45, 150, 10
        LTEXT "Chráni\9d poèítaè a údaje pred neoprávnenými aktivitami programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
-       CHECKBOX "This option can prevent computer viruses from harming your computer or personal data, but selecting it might cause the program to function improperly.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
+       CHECKBOX "Táto mo\9enos\9d mô\9ee zabráni\9d poèítaèovým vírusom aby po\9akodili poèítaè alebo osobné údaje, ale jej zvolenie mô\9ee spôsobi\9d\9ee program nebude správne fungova\9d.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
        CHECKBOX "Nasledujúci pou\9eívate¾:", 14002, 10, 100, 90, 10
        LTEXT "Meno pou\9eívate¾a:", -1, 20, 118, 54, 10
        COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
@@ -675,10 +675,10 @@ BEGIN
        IDS_LOGOFF_PROMPT           "Naozaj sa chcete odhlási\9d?"
 
     /* Run File dialog */
-       IDS_RUNDLG_ERROR            "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
-       IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR     "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
-       IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION   "Browse"
-       IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER    "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
+       IDS_RUNDLG_ERROR            "Nemo\9eno zobrazi\9d dialogové okno Spusti\9d súbor (vnútorná chyba)"
+       IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR     "Nemo\9eno zobrazi\9d dialogové okno Preh¾adáva\9d (vnútorná chyba)"
+       IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION   "Preh¾adáva\9d"
+       IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER    "Spustite¾né súbory (*.exe)\0*.exe\0V\9aetky súbory (*.*)\0*.*\0"
 
        /* shell folder path default values */
        IDS_PROGRAMS                "Ponuka \8atart\\Programy"
@@ -729,10 +729,10 @@ BEGIN
        IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE    "Dostupné miesto"
        IDS_EMPTY_BITBUCKET         "Vyprázdni\9d Kô\9a"
        IDS_PICK_ICON_TITLE         "Choose Icon"
-       IDS_PICK_ICON_FILTER        "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
-       IDS_OPEN_WITH_FILTER        "Spustite¾né súbory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
+       IDS_PICK_ICON_FILTER        "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0V\9aetky súbory (*.*)\0*.*\0"
+       IDS_OPEN_WITH_FILTER        "Spustite¾né súbory (*.exe)\0*.exe\0V\9aetky súbory (*.*)\0*.*\0"
        IDS_DIRECTORY               "Prieèinok"
-       IDS_VIRTUAL_DRIVER          "Virtual Device Driver"
+       IDS_VIRTUAL_DRIVER          "Ovládaè virtuálneho zariadenia"
        IDS_BAT_FILE                "Dávkový súbor systému ReactOS"
        IDS_CMD_FILE                "Príkazový skript systému ReactOS"
        IDS_COM_FILE                "DOS aplikácia"