[BOOTDATA][SHELL32] Add some recognized file extensions (.db, .efi, .nls, .ocx, ...
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
index 2011272..2b886eb 100644 (file)
@@ -4,63 +4,90 @@
 
 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-MENU_001 MENU
+MENU_001 MENUEX
 BEGIN
     MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
     MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
     MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
     MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
+    MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+    POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
+    END
 END
 
 /* shellview background menu */
-MENU_002 MENU
+MENU_002 MENUEX
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        POPUP "&Vëzhgo"
+        POPUP "&Vëzhgo", FCIDM_SHVIEW_VIEW
         BEGIN
             MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
             MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
             MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
             MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
         END
-        MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "Organizo &Ikona"
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "Organizo &Ikona", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
         BEGIN
-            MENUITEM "Nga &Emri", 0x30  /* column 0 */
-            MENUITEM "Nga &Tipi", 0x32  /* column 2 */
-            MENUITEM "Nga &Masa", 0x31  /* ... */
-            MENUITEM "Nga &Data", 0x33
-            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
             MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
         END
         MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
-        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
-        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
         MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
-        MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
     END
 END
 
+/* menubar EDIT menu */
+MENU_003 MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
+    MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
+    MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
+    MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
+    MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
+    MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
+END
+
 /* shellview item menu */
 MENU_SHV_FILE MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "E&xplorues", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
-        MENUITEM "&Hap", FCIDM_SHVIEW_OPEN
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Prej", FCIDM_SHVIEW_CUT
-        MENUITEM "&Kopjo", FCIDM_SHVIEW_COPY
+        MENUITEM "Prej", IDM_CUT
+        MENUITEM "&Kopjo", IDM_COPY
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Krijo &Lidhje", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
-        MENUITEM "&Fshi", FCIDM_SHVIEW_DELETE
-        MENUITEM "&Riemërto", FCIDM_SHVIEW_RENAME
+        MENUITEM "Krijo &Lidhje", IDM_CREATELINK
+        MENUITEM "&Fshi", IDM_DELETE
+        MENUITEM "&Riemërto", IDM_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Cilësime", IDM_PROPERTIES
+    END
+END
+
+IDM_DRAGFILE MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
+        MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
+        MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Cancel", 0
     END
 END
 
@@ -73,7 +100,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
-    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
+    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
 END
 
 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
@@ -140,16 +167,16 @@ END
 
 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "EKzekuto"
+CAPTION "Ekzekuto"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
+    ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
     LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
     LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
-    CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE |  CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
@@ -181,14 +208,15 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
     LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
     CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", 14000, 25, 50, 150, 10
     LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
-    CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
 END
@@ -198,27 +226,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Përgjithshëm"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
     LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
-    CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
+    CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
     LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
-    EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 56, 152, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 56, 166, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 56, 180, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 181, 151, 70, 10
     PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -227,34 +255,34 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Përgjithshme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
-    CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
+    CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
     LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
-    ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
+    ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
-    EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
-    EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 189, 67, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 189, 50, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 189, 49, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 188, 67, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 188, 50, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 188, 49, 10
     PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -315,12 +343,15 @@ CAPTION "Vegla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
     LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
     PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
     LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
     PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
     LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
     PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
 END
@@ -373,7 +404,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
     LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
-    LTEXT "Dokument:    ", 14001, 44, 25, 188, 10
+    LTEXT "Dokument:    ", 14001, 44, 25, 188, 20
     GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
     CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
     AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
@@ -382,35 +413,25 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
 END
 
-IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
-STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
-CAPTION "Kopjim..."
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-    PUSHBUTTON "Anulo", 14002, 195, 14, 60, 16 
-    CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
-    LTEXT "Dokument", 14001, 8, 6, 169, 10
-END
-
 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Përgjithshëm"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
-    ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
     GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
-    ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
     GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
-    ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
     PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -420,13 +441,13 @@ CAPTION "Vëzhgo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
-    //ICON
+    ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
     LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
     PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
-    CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
-    PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
+    PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -435,7 +456,7 @@ CAPTION "Tipe Dokumenti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
-    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
+    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
     PUSHBUTTON "E're", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Fshi", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", 14003, 7, 130, 249, 70
@@ -468,26 +489,26 @@ BEGIN
     ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
 END
 
-IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
+IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Dil nga ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 43, 11, 140, 22
-    DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 57, 40, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
+    ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 35, 16, 146, 8
+    DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 41, 39, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
 END
 
-IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
+IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 12, 137, 23
-    DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 57, 40, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
+    ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 15, 131, 8
+    DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 47, 38, 47, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
 END
 
 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
@@ -582,55 +603,67 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
 END
 
-IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
+IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Kontrollo Diskun"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 53, 100, 60, 14
-    GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 50
-    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 16, 15, 155, 10
+    DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 63, 95, 60, 14
+    GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 40
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 12, 15, 155, 10
     AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
-    CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
+    CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
     LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
 END
 
-IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
+IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Dokument:", -1, 7, 14, 208, 10
-    PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
-    EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Ikona:", -1, 7, 47, 208, 10
-    LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
+    LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
+    PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
+    LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
+END
+
+IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Caution"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
+    LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
+another application. Modifying this file might damage your\n\
+system or make it less functional.\n\n\
+Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
+    DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
+    PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     /* columns in the shellview */
-    IDS_SHV_COLUMN1 "Dokument"
-    IDS_SHV_COLUMN2 "Masë"
-    IDS_SHV_COLUMN3 "Tipi"
-    IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikuar"
-    IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
-    IDS_SHV_COLUMN6 "Masë"
-    IDS_SHV_COLUMN7 "Masa në dispozicion"
-    IDS_SHV_COLUMN8 "Emri"
-    IDS_SHV_COLUMN9 "Komente"
-    IDS_SHV_COLUMN10 "Zotëruesi"
-    IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
-    IDS_SHV_COLUMN12 "Dokument"
-    IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
+    IDS_SHV_COLUMN_NAME "Emri"
+    IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Masë"
+    IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tipi"
+    IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Modifikuar"
+    IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribute"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Masë"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Masa në dispozicion"
+    IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Zotëruesi"
+    IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grup"
+    IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Dokument"
+    IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategori"
     IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
     IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
     IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
     IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
-    IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
+    IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
     IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
     IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
     IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
@@ -644,6 +677,12 @@ BEGIN
     IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
     IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
 
+    /* special folders descriptions */
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
+    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
+    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
+    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
+
     /* context menus */
     IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
     IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
@@ -659,10 +698,12 @@ BEGIN
     IDS_RESTORE "Rikthe"
     IDS_FORMATDRIVE "Format..."
     IDS_RENAME "Riemërto"
-    IDS_INSERT "Fut"
+    IDS_PASTE "Fut"
+    IDS_EJECT "Eject"
+    IDS_DISCONNECT "Disconnect"
 
-    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Në pamundësi për të krijuar dosje të re: Ndalohet hyrja."
-    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Gabim gjatë krijimit të një dosje të re"
+    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
+    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
     IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
     IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
     IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
@@ -676,13 +717,18 @@ BEGIN
     IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
     IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
 
+    IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
+    IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
+    IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
+    IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
+    IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
+    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
+
     /* message box strings */
     IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
     IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
     IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
     IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
-    IDS_LOGOFF_TITLE "Dilni"
-    IDS_LOGOFF_PROMPT "Doni të dilni nga sistemi?"
 
     /* Run File dialog */
     IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
@@ -710,12 +756,12 @@ BEGIN
     IDS_COOKIES "Biskota"
     IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
     IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
-    IDS_MYPICTURES "My Pictures"
+    IDS_MYPICTURES "Fotot e'mia"
     IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
     IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
     IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
     IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
-    IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Fotot e'mia"
+    IDS_COMMON_PICTURES "Dokumente\\Fotot e'mia"
     IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
     IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
     IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
@@ -723,8 +769,11 @@ BEGIN
     IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
 
     IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
-    IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
+    IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
     IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
+    IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
+    IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
+    IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
 
     /* Open With */
     IDS_OPEN_WITH "Hap me"
@@ -744,26 +793,45 @@ BEGIN
     IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
     IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
     IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
+
+    IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
+
+    /* Friendly File Type Names */
     IDS_DIRECTORY "Dosje"
-    IDS_VIRTUAL_DRIVER "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
     IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
     IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
-    IDS_COM_FILE "Aplikacion Dos"
+    IDS_COM_FILE "Aplikacion DOS"
     IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
     IDS_CUR_FILE "Tregues"
+    IDS_DB__FILE "Database File"
     IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
     IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
+    IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
     IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
+    IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
+    IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
+    IDS_TLB_FILE "Type Library"
     IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
-    IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TipiVërtetë"
+    IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TrueType"
+    IDS_OTF_FILE "Dokument Fonti OpenType"
     IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
+    IDS_ICO_FILE "Icon"
     IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
     IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
+    IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
+    IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
+    IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
     IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
+    IDS_VXD_FILE "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
+    IDS_ANY_FILE "%s-file"
 
     IDS_OPEN_VERB "Hap"
     IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
-    IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si "
+    IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si..."
     IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
     IDS_FIND_VERB "Gjej"
     IDS_PRINT_VERB "Printo"
@@ -776,13 +844,42 @@ BEGIN
     IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
     IDS_COPY_OF "Kopjo"
 
-    IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të Windows të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
+    IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të ReactOS të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
 
     IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
     IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
     IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
     IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
+
+    /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
+       used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
+    IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
+
     IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
     IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
     IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
+
+    IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
+    IDS_OBJECTS "%d Objects"
+    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
+
+    IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
+    IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
+    IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
+    IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
+    IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
+    IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
+    IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
+    IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
+    IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
+    IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
+    IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
+    IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
+    IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
+    IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
+    IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
 END