[TRANSLATIONS] Turkish translation update by Erdem Ersoy. CORE-10513
[reactos.git] / reactos / base / shell / explorer / lang / tr-TR.rc
index f548611..e64504b 100644 (file)
@@ -102,88 +102,88 @@ END
 IDD_NOTIFICATIONS_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Customize Notifications"
+CAPTION "Bildirimleri Husûsileştir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT            "ReactOS displays icons for active and urgent notifications, and hides inactive ones. You can change this behavior for items in the list below.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
-    LTEXT            "Select an item, then choose its notification behavior:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
+    LTEXT            "ReactOS, etkin ve evgin bildirimler için simgeleri görüntüler ve edilginleri gizler. Aşağıdaki dizelgede öğeler için bu davranışı değiştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 6, 6, 220, 30
+    LTEXT            "Bir öğe seçiniz, sonra onun bildirim davranışını seçiniz:", IDC_STATIC, 6, 40, 220, 10
     CONTROL          "", IDC_NOTIFICATION_LIST, "SysListView32", WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER | 0x00008005, 6, 50, 220, 128
     COMBOBOX         IDC_NOTIFICATION_BEHAVIOUR, 103, 178, 78, 200, CBS_DROPDOWNLIST | NOT WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS
-    PUSHBUTTON       "&Restore Defaults", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
-    DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "&Ön Tanımlıları Geri Getir", IDC_TASKBARPROP_NOTIREST, 164, 188, 62, 14
+    DEFPUSHBUTTON    "Tamam", IDOK, 122, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "İptal", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
 END
 
 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Customize Classic Start Menu"
+CAPTION "Geleneklik Başlat Seçkesini Husûsileştir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
+    GROUPBOX         "Başlat Seçkesi", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
-    LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
-    PUSHBUTTON       "A&dd...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "&Remove...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "Ad&vanced", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
-    PUSHBUTTON       "&Sort", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
+    LTEXT            "Öğeleri eklemeyle veyâ kaldırmayla Başlat seçkenizi husûsileştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
+    PUSHBUTTON       "&Ekle...", IDC_CLASSICSTART_ADD, 162, 18, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "&Sil...", IDC_CLASSICSTART_REMOVE, 162, 33, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "&Gelişmiş", IDC_CLASSICSTART_ADVANCED, 162, 49, 53, 14
+    PUSHBUTTON       "&Diz", IDC_CLASSICSTART_SORT, 162, 65, 53, 14
     ICON             IDI_RECYCLEBIN, IDC_STATIC, 20, 85, 20, 20
-    LTEXT            "To remove records of recently accessed documents, programs, and Web sites, click Clear.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
-    PUSHBUTTON       "&Clear", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
-    LTEXT            "Advanced S&tart menu options:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
-    CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-    DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
+    LTEXT            "Son erişillen belgelerin, izlencelerin ve Umûmî Ağ sitelerinin kayıtlarını silmek için Sil'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 49, 85, 108, 33
+    PUSHBUTTON       "S&il", IDC_CLASSICSTART_CLEAR, 162, 94, 53, 14
+    LTEXT            "Ge&lişmiş Başlat Seçkesi Ayarları:", IDC_STATIC, 8, 129, 150, 8
+    CONTROL          "&Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
+    DEFPUSHBUTTON    "Tamam", IDOK, 122, 220, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "İptal", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
 }
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
-CAPTION "File Name Warning"
+CAPTION "Kütük Adı Uyarısı"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
-    PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON    "&Yok Say", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
+    PUSHBUTTON       "Y&eniden Adlandır", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
+    AUTOCHECKBOX     "&Başlangıçta Bu Denetlemeyi Yapma", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
-    LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
+    LTEXT            "Bilgisayarınızda %s adlı bir kütük ya da dizin belirli uygulamaların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Onu %s olarak yeniden adlandırma bu sorunu çözecek. Onu şimdi yeniden adlandırmak ister misiniz?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
 }
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
-CAPTION "Advanced"
+CAPTION "Gelişmiş"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
-    AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
-    AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
-    LTEXT            "Start &menu items:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
-    CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
-    GROUPBOX         "Recent documents ", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
-    LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
-    AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
-    PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
+    GROUPBOX         "Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
+    AUTOCHECKBOX     "&Fâremle Onların Üzerinde Durakladığımda Alt Seçkeleri Aç", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX     "&Yeni Kurulmuş İzlenceleri Vurgula", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
+    LTEXT            "&Başlat Seçkesi Ayarları:", IDC_STATIC, 7, 53, 238, 8
+    CONTROL          "B&aşlat Seçkesi Ayarları", IDC_ITEMS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 7, 63, 238, 67, WS_EX_CLIENTEDGE
+    GROUPBOX         "Son Belgeler", IDC_STATIC, 7, 133, 238, 56
+    LTEXT            "En son açtığınız belgelere hızlı erişim sağlamak için bu seçeneği seçiniz. Bu dizelgeyi silme belgeleri silmez.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
+    AUTOCHECKBOX     "&En Son Açılan Belgelerimi Dizelgele", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
+    PUSHBUTTON       "&Dizelgeyi Sil", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
 }
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
-CAPTION "General"
+CAPTION "Umûmî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
+    GROUPBOX         "İzlenceler İçin Bir Simge Büyüklüğü Seç", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
-    AUTORADIOBUTTON  "&Large icons", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
-    AUTORADIOBUTTON  "&Small icons", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX         "Programs ", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
-    LTEXT            "The Start menu contains shortcuts to the programs you use most often.  Clearing the list of shortcuts does not delete the programs.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
-    LTEXT            "&Number of programs on Start menu:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
+    AUTORADIOBUTTON  "&Büyük Simgeler", IDC_CHOOSELARGE, 43, 25, 53, 10
+    AUTORADIOBUTTON  "&Küçük Simgeler", IDC_CHOOSESMALL, 177, 25, 51, 10, NOT WS_TABSTOP
+    GROUPBOX         "İzlenceler", IDC_STATIC, 7, 49, 238, 70
+    LTEXT            "Başlat seçkesi en sık kullandığınız izlenceler için kısayollar içerir. Kısayolların dizelgesini silme izlenceleri silmez.", IDC_STATIC, 14, 63, 224, 20
+    LTEXT            "B&aşlat Seçkesinde İzlencelerin Sayısı:", IDC_STATIC, 14, 86, 112, 8
     EDITTEXT         IDC_NUMBEROFPROGRAMS, 133, 84, 27, 12, ES_LEFT | ES_RIGHT | ES_NUMBER
     CONTROL          "", IDC_NUMBERUPDOWN, "msctls_updown32", WS_BORDER | 0x000000B6, 160, 84, 11, 12
-    PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
-    GROUPBOX         "Show on Start menu ", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
-    AUTOCHECKBOX     "&Internet:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
+    PUSHBUTTON       "&Dizelgeyi Sil", IDC_CLEARLIST, 182, 98, 57, 14
+    GROUPBOX         "Başlat Seçkesinde Göster", IDC_STATIC, 7, 126, 238, 63
+    AUTOCHECKBOX     "&Umûmî Ağ:", IDC_SHOWINTERNET, 14, 140, 42, 10
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-    AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
+    AUTOCHECKBOX     "&Posta:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
 }