- Small fix for Russian translation
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / hdwwiz / lang / ru-RU.rc
index e7bf472..937be6d 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Ìàñòåð óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
        LTEXT "Ðàáîòà ìàñòåðà óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ óñïåøíî çàâåðøåíà.", -1, 114, 32, 193, 19
        LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-       LTEXT "Äëÿ çàêðûòèÿ ìàñòåðà íàæìèòå êíîïêó ""Ãîòîâî"".", -1, 114, 166, 132, 8
+       LTEXT "Äëÿ çàêðûòèÿ ìàñòåðà íàæìèòå êíîïêó ""Ãîòîâî"".", -1, 114, 166, 190, 8
 END
 
 STRINGTABLE