[INETCPL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / inetcpl / lang / sq-AL.rc
index b004b05..857f390 100644 (file)
  *
  */
 
-#include "inetcpl.h"
-
 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPL_NAME        "Konfigurimet Internet"
+    IDS_CPL_INFO        "Konfiguro Wine Internet Browser dhe konfigurimet e përbashkta"
+    IDS_SEC_SETTINGS    "Konfigurimi sigurise për zona: "
+    IDS_SEC_LEVEL0      "Me'porosi"
+    IDS_SEC_LEVEL1      "Shumë Poshtë"
+    IDS_SEC_LEVEL2      "Poshtë"
+    IDS_SEC_LEVEL3      "Mesatarë"
+    IDS_SEC_LEVEL4      "Rritje"
+    IDS_SEC_LEVEL5      "Lart"
+END
+
 /* "General" propsheet */
 IDD_GENERAL DIALOG  0, 0, 320, 220
 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
@@ -32,18 +43,18 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "General"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    " Faqja Shtëpi ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 52
+    GROUPBOX    "Faqja Shtëpi ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
     LTEXT       "Ju mund të zgjidhni adresën që do të përdoret si faqja juaj shtëpi.",
-                IDC_STATIC, 58, 10, 252, 10
-    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 58, 22, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON  "&Faqja e tanishme", IDC_HOME_CURRENT, 58, 36, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Faqja e parazgjedhur", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Faqja bosh", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
-    GROUPBOX    " Historia Shfletimit ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
+                IDC_STATIC, 10, 14, 300, 10
+    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 10, 26, 300, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON  "&Faqja e tanishme", IDC_HOME_CURRENT, 58, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Faqja e parazgjedhur", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Faqja bosh", IDC_HOME_BLANK, 230, 42, 80, 14
+    GROUPBOX    "Historia Shfletimit ", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
     LTEXT       "You can delete cached pages, cookies and other data.",
-                IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
-    PUSHBUTTON  "Fshi &dokumentat...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Konfigurime...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+                IDC_STATIC, 10, 76, 300, 10
+    PUSHBUTTON  "Fshi &dokumentat...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 90, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Konfigurime...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 90, 80, 14
 
 END
 
@@ -55,15 +66,15 @@ CAPTION "Fshi historine e Shfletimit"
 BEGIN
 
     AUTOCHECKBOX   "Dokumentat të përkohshëm të internetit\nKopje Kafazit te faqeveweb, imazhe dhe certifikata.",
-                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Rekorded\nDokumentat e ruajtur në kompjuterin tuaj nga faqet e internetit, e cila ruan gjëra si parapëlqimet e përdoruesit dhe informacionet e identifikimit.",
-                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Historia\nLista e faqet e internetit që keni përdorur.",
-                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Nga infot\nPërdoruesit dhe informacione të tjera që kanë hyrë në forma.",
-                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Fjalëkalime\nFjalëkalime të ruajtura që kanë hyrë në forma.",
-                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 168, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON  "Anulo", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
     PUSHBUTTON     "Fshi", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
 
@@ -76,12 +87,12 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Siguria"
 BEGIN
 
-    CONTROL     "Listview", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
+    CONTROL     "", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
                 LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
                 4, 4, 312, 58
     LTEXT       "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
     GROUPBOX    "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
-    CONTROL     "trackbar", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
+    CONTROL     "", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
                 TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
     LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
     LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
@@ -94,23 +105,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Përmbajtje"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    " Certifikata ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
+    GROUPBOX    "Certifikata ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
     LTEXT       "Certifikatat janë përdorur për identifikimin tuaj personale dhe për të identifikuar autoritetet certifikuese dhe botuesit.",
                 IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
     PUSHBUTTON  "Certifikata...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
     PUSHBUTTON "Botuesit...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
 
 END
-
-STRINGTABLE
-BEGIN
-    IDS_CPL_NAME        "Konfigurimet Internet"
-    IDS_CPL_INFO        "Konfiguro Wine Internet Browser dhe konfigurimet e përbashkta"
-    IDS_SEC_SETTINGS    "Konfigurimi sigurise për zona: "
-    IDS_SEC_LEVEL0      "Me'porosi"
-    IDS_SEC_LEVEL1      "Shumë Poshtë"
-    IDS_SEC_LEVEL2      "Poshtë"
-    IDS_SEC_LEVEL3      "Mesatarë"
-    IDS_SEC_LEVEL4      "Rritje"
-    IDS_SEC_LEVEL5      "Lart"
-END