Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Bg.rc
index f990df0..daf18e7 100644 (file)
@@ -47,7 +47,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñúõðàíè êàòî ..."
+CAPTION "Ñúõðàíè êàòî..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&Èìå íà ôàéë:", 1090, 6, 6, 76, 9
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&Èìå íà ôàéë:", 1090, 6, 6, 76, 9
@@ -371,7 +371,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     IDS_CREATEFILE          "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî ñúçäàäåòå?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôàéëúò âå÷å ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî çàìåíèòå?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåâàëèäíè çíàöè â ïúòÿ"
     IDS_CREATEFILE          "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî ñúçäàäåòå?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôàéëúò âå÷å ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî çàìåíèòå?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåâàëèäíè çíàöè â ïúòÿ"
-    IDS_INVALID_FILENAME    "Èìåòî íà ôàéëà íå ìîæå äà ñúäúðæà ñëåäíèòå ñèìâîëè: \n                          / : < > |"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "Èìåòî íà ôàéëà íå ìîæå äà ñúäúðæà ñëåäíèòå ñèìâîëè:\n                          / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Ïúòÿò íå ñúùåñòâóâà"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà"
 }
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Ïúòÿò íå ñúùåñòâóâà"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà"
 }