Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_El.rc
index ef3aba5..f8c6b9e 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ÁðïèÞêåõóç ùò ..."
+CAPTION "ÁðïèÞêåõóç ùò..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "File &¼íïìá:", 1090, 6, 6, 76, 9
@@ -277,6 +277,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "ÊáôÜóôáóç:",     stc8,  16, 36,  36,10, SS_NOPREFIX
     LTEXT           "Dummy State",    stc12, 52, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
     LTEXT           "Ôýðïò:",         stc7,  16, 48,  36,10, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "Dummy Type",     stc11, 52, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
     LTEXT           "Ðïõ:",           stc10, 16, 60,  36,10, SS_NOPREFIX
     LTEXT           "Dummy Location", stc14, 52, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
     LTEXT           "Ó÷üëéï:",        stc9,  16, 72,  36,10, SS_NOPREFIX
@@ -369,7 +370,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     IDS_CREATEFILE          "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé.\nÈÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå ôï áñ÷åßï;"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé Þäç.\nÈÝëåôå íá ôï áíôéêáôáóôÞóåôå;"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Ìç Ýããõñïò(ïé) ÷áñáêôÞñáò(åò) óôï ìïíïðÜôé"
-    IDS_INVALID_FILENAME    "¸íá üíïìá áñ÷åßï äå ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé êÜðïéïí áðü ôïõò ðáñáêÜôù ÷áñáêôÞñåò: \n                          / : < > |"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "¸íá üíïìá áñ÷åßï äå ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé êÜðïéïí áðü ôïõò ðáñáêÜôù ÷áñáêôÞñåò:\n                          / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Ôï ìïíïðÜôé äåí õðÜñ÷åé"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé"
 }