Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Ko.rc
index a855fb1..53b2d70 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@
  * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
  */
 
-LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_NEUTRAL
+LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 OPEN_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
@@ -48,7 +48,7 @@ FONT 9, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå ..."
+CAPTION "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå..."
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "ÆÄÀÏ À̸§(&N):", 1090, 6, 6, 76, 9
@@ -372,7 +372,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     IDS_CREATEFILE          "ÆÄÀÏÀº Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù\nÆÄÀÏÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï±î?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "ÆÄÀÏÀº À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\nµ¤¾î¾²°Ú½À´Ï±î?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "°æ·Î¿¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö ¾ÊÀº ¹®ÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ùh"
-    IDS_INVALID_FILENAME    "ÆÄÀÏÀ̸§¿¡´Â ´ÙÀ½ ¹®ÀÚ¸¸ Æ÷ÇԵɠ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù: \n                          / : < > |"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "ÆÄÀÏÀ̸§¿¡´Â ´ÙÀ½ ¹®ÀÚ¸¸ Æ÷ÇԵɠ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù:\n                          / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "°æ·Î°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."
     IDS_FILENOTEXISTING     "ÆÄÀÏÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù"
 }
@@ -445,6 +445,14 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE        "Àü¿ø Àý¾à ¸ðµå; "
 }
 
+STRINGTABLE DISCARDABLE /* Font styles */
+{
+    IDS_FONT_REGULAR       "º¸Åë"
+    IDS_FONT_BOLD          "±½°Ô"
+    IDS_FONT_ITALIC        "±â¿ïÀÓ²Ã"
+    IDS_FONT_BOLD_ITALIC   "±½Àº ±â¿òÀÓ²Ã"
+}
+
 STRINGTABLE DISCARDABLE /* Color names */
 {
     IDS_COLOR_BLACK     "°ËÁ¤"