Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Ru.rc
index 16e02f1..821cc04 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñîõðàíèòü êàê ..."
+CAPTION "Ñîõðàíèòü êàê..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&Èìÿ ôàéëà:", 1090, 6, 6, 76, 9
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&Èìÿ ôàéëà:", 1090, 6, 6, 76, 9
@@ -370,7 +370,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     IDS_CREATEFILE          "Ôàéëà íå ñóùåñòâóåò\nÕîòèòå ëè Âû åãî ñîçäàòü?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôàéë óæå ñóùåñòâóåò.\nÇàìåíèòü åãî?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåêîððåêòíûé ñèìâîë â çàïèñè ïóòè"
     IDS_CREATEFILE          "Ôàéëà íå ñóùåñòâóåò\nÕîòèòå ëè Âû åãî ñîçäàòü?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôàéë óæå ñóùåñòâóåò.\nÇàìåíèòü åãî?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåêîððåêòíûé ñèìâîë â çàïèñè ïóòè"
-    IDS_INVALID_FILENAME    "Èìÿ ôàéëà íå ìîæåò ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñèìâîëû: \n                          / : < > |"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "Èìÿ ôàéëà íå ìîæåò ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñèìâîëû:\n                          / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Ïóòü íå ñóùåñòâóåò"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôàéë íå ñóùåñòâóåò"
 }
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Ïóòü íå ñóùåñòâóåò"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôàéë íå ñóùåñòâóåò"
 }