Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Uk.rc
index bc5ad2b..da3fe76 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Çáåðåãòè ÿê ..."
+CAPTION "Çáåðåãòè ÿê..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
  LTEXT "&&²ì'ÿ ôàéëó:", 1090, 6, 6, 76, 9
@@ -309,7 +309,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     EDITTEXT   IDC_FILENAME,54,110,155,12,ES_AUTOHSCROLL
 
     LTEXT      "Ôàéëè &òèïó",IDC_FILETYPESTATIC,5,128,42,8, SS_NOTIFY
-    COMBOBOX   IDC_FILETYPE,54,126,155,53,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    COMBOBOX   IDC_FILETYPE,54,126,155,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
     CONTROL    "Ëèøå äëÿ &÷èòàííÿ",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,54,145,100,10
 
@@ -339,7 +339,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
     IDS_CREATEFILE          "Ôàéë íå ³ñíóº\n×è õî÷åòå Âè éîãî ñòâîðèòè?"
     IDS_OVERWRITEFILE       "Ôàéë óæå ³ñíóº.\nÇàì³íèòè éîãî?"
     IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåâ³ðíèé ñèìâîë â çàïèñó øëÿõó"
-    IDS_INVALID_FILENAME    "²ì'ÿ ôàéëó íå ìîæå ì³ñòèòè íàñòóïí³ ñèìâîëè: \n                          / : < > |"
+    IDS_INVALID_FILENAME    "²ì'ÿ ôàéëó íå ìîæå ì³ñòèòè íàñòóïí³ ñèìâîëè:\n                          / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING     "Øëÿõ íå ³ñíóº"
     IDS_FILENOTEXISTING     "Ôàéë íå ³ñíóº"
 }