Only allow bmp since it is the only format supported by reactos.
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / desk / gr.rc
index 2427869..0fdeebe 100644 (file)
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188\r
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Ôáðåôóáñßá"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL         "",IDC_BACKGROUND_PREVIEW,"Static",SS_OWNERDRAW,78,10,\r
-                    90,65,WS_EX_STATICEDGE\r
-    CONTROL         "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | \r
-                    LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS |\r
-                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,99,173,71\r
-    LTEXT           "ÅðéëÝîôå ìéá åéêüíá ùò ôáðåôóáñßá:",\r
-                    IDC_STATIC,8,87,180,8\r
-    PUSHBUTTON      "&ÁíáæÞôçóç...",IDC_BROWSE_BUTTON,187,135,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "&×ñþìá...",IDC_COLOR_BUTTON,187,155,50,14\r
-    LTEXT           "Ôïðïèåóßá:",IDC_STATIC,187,98,36,8\r
-    COMBOBOX        IDC_PLACEMENT_COMBO,187,108,50,90,CBS_DROPDOWNLIST | \r
-                    CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
-IDD_SCREENSAVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188\r
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Ðñïöýëáîç ïèüíçò"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    GROUPBOX        "&Ðñïöýëáîç ïèüíçò",IDC_SCREENS_DUMMY, 5, 7, 238, 136\r
-    \r
-    LTEXT           "Ëßóôá ðñïöõëÜîåùí ïèüíçò:",IDC_STATIC,13, 24, 71, 9\r
-    CONTROL         "",IDC_SCREENS_CHOICES,"SysListView32",LVS_REPORT | \r
-                    LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS |\r
-                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,13, 34, 171, 69\r
-    PUSHBUTTON      "&ÄéáãñáöÞ",IDC_SCREENS_DELETE, 190,47,39,10\r
-    PUSHBUTTON      "&ÐñïóèÞêç",IDC_SCREENS_ADD_BUTTON,    190,34,39,10\r
-\r
-    PUSHBUTTON      "Åðéëï&ãÝò...",IDC_SCREENS_SETTINGS,140, 124, 48, 12,WS_GROUP\r
-    PUSHBUTTON      "Ðñï&âïëÞ",IDC_SCREENS_TESTSC,192, 124, 43, 12\r
-\r
-    CONTROL         "Óôçí åðáíáöïñÜ, &æÞôçóç óõíèçìáôéêïý.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",\r
-                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13, 121, 119, 18\r
-\r
-    LTEXT           "&ÐåñéìÝíåôå:",IDC_STATIC,13, 110, 17, 9\r
-    EDITTEXT        IDC_SCREENS_TIMEDELAY,33, 109, 31, 12,ES_RIGHT | WS_GROUP\r
-    CONTROL         "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |\r
-                    UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |\r
-                    WS_BORDER | WS_GROUP,52, 109, 12, 12\r
-    LTEXT           "ËåðôÜ ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò ðñïöýëáîçò ïèüíçò.",IDC_STATIC,70, 111, 147, 9\r
-\r
-    GROUPBOX        "&Óôïé÷åßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò ôçò ïèüíçò",IDC_SCREENS_DUMMY2,5, 146, 238, 35\r
-    LTEXT           "Ãéá íá ñõèìßóåôå ôá óôïé÷åßá åíÝñãåéáò ôçò ïèüíçò, êÜíôå êëéê óôï 'Ñõìßóåéò åíÝñãåéáò'.",\r
-                    IDC_STATIC,16, 159, 155, 19\r
-    PUSHBUTTON      "&Ñõèìßóåéò åíÝñãåéáò",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,180, 162, 57, 12\r
-END\r
-\r
-IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188\r
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "ÅìöÜíéóç"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "This space is intentionally left blank",IDC_STATIC,66,\r
-                    90,112,8\r
-END\r
-\r
-IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188\r
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Ñõèìßóåéò"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "&ÅìöÜíéóç:",1820,3,100,30,8\r
-    LTEXT           "<none>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8\r
-    GROUPBOX        "&Ðåñéï÷Þ ïèüíçò",1818,3,120,115,43\r
-    CONTROL         "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,\r
-                    30,130,58,17\r
-    LTEXT           "Ëéãüôåñï",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP\r
-    LTEXT           "Ðåñéóóüôåñï",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP\r
-    LTEXT           "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER\r
-    GROUPBOX        "&×ñþìáôá",1817,125,120,115,43\r
-    COMBOBOX        IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | \r
-                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
-    CONTROL         "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,\r
-                    131,148,103,9\r
-    PUSHBUTTON      "Ãéá &ðñï÷ùñçìÝíïõò...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE \r
-BEGIN\r
-    IDS_CPLNAME "Display"\r
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Ðáñáìåôñïðïéåß ôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò êáé ôçí ðñïöýëáîç ïèüíçò."\r
-    \r
-    IDS_NONE "(Êåíü)"\r
-    IDS_CENTER "ÊÝíôñï"\r
-    IDS_STRETCH "ÔåíôùìÝíï"\r
-    IDS_TILE "ÐïëëáðëÝò åéêüíåò"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_COLOR_4BIT "16 ÷ñþìáôá"\r
-    IDS_COLOR_8BIT "256 ÷ñþìáôá"\r
-    IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Bit)"\r
-    IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Bit)"\r
-    IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Bit)"\r
-    IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Åéêüíåò (*.bmp;*.jpg;*.dib;*.png)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.dib;*.png\0"\r
-    IDS_SUPPORTED_EXT "*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.dib;*.png"\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ôáðåôóáñßá"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "",IDC_BACKGROUND_PREVIEW,"Static",SS_OWNERDRAW,78,10,
+                    90,65,WS_EX_STATICEDGE
+    CONTROL         "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | 
+                    LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS |
+                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,99,173,71
+    LTEXT           "ÅðéëÝîôå ìéá åéêüíá ùò ôáðåôóáñßá:",
+                    IDC_STATIC,8,87,180,8
+    PUSHBUTTON      "&ÁíáæÞôçóç...",IDC_BROWSE_BUTTON,187,135,50,14
+    PUSHBUTTON      "&×ñþìá...",IDC_COLOR_BUTTON,187,155,50,14
+    LTEXT           "Ôïðïèåóßá:",IDC_STATIC,187,98,36,8
+    COMBOBOX        IDC_PLACEMENT_COMBO,187,108,50,90,CBS_DROPDOWNLIST | 
+                    CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SCREENSAVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ðñïöýëáîç ïèüíçò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX        "&Ðñïöýëáîç ïèüíçò",IDC_SCREENS_DUMMY, 5, 7, 238, 136
+    
+    LTEXT           "Ëßóôá ðñïöõëÜîåùí ïèüíçò:",IDC_STATIC,13, 24, 71, 9
+    CONTROL         "",IDC_SCREENS_CHOICES,"SysListView32",LVS_REPORT | 
+                    LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS |
+                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,13, 34, 171, 69
+    PUSHBUTTON      "&ÄéáãñáöÞ",IDC_SCREENS_DELETE, 190,47,39,10
+    PUSHBUTTON      "&ÐñïóèÞêç",IDC_SCREENS_ADD_BUTTON,    190,34,39,10
+
+    PUSHBUTTON      "Åðéëï&ãÝò...",IDC_SCREENS_SETTINGS,140, 124, 48, 12,WS_GROUP
+    PUSHBUTTON      "Ðñï&âïëÞ",IDC_SCREENS_TESTSC,192, 124, 43, 12
+
+    CONTROL         "Óôçí åðáíáöïñÜ, &æÞôçóç óõíèçìáôéêïý.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13, 121, 119, 18
+
+    LTEXT           "&ÐåñéìÝíåôå:",IDC_STATIC,13, 110, 17, 9
+    EDITTEXT        IDC_SCREENS_TIMEDELAY,33, 109, 31, 12,ES_RIGHT | WS_GROUP
+    CONTROL         "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
+                    UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
+                    WS_BORDER | WS_GROUP,52, 109, 12, 12
+    LTEXT           "ËåðôÜ ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò ðñïöýëáîçò ïèüíçò.",IDC_STATIC,70, 111, 147, 9
+
+    GROUPBOX        "&Óôïé÷åßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò ôçò ïèüíçò",IDC_SCREENS_DUMMY2,5, 146, 238, 35
+    LTEXT           "Ãéá íá ñõèìßóåôå ôá óôïé÷åßá åíÝñãåéáò ôçò ïèüíçò, êÜíôå êëéê óôï 'Ñõìßóåéò åíÝñãåéáò'.",
+                    IDC_STATIC,16, 159, 155, 19
+    PUSHBUTTON      "&Ñõèìßóåéò åíÝñãåéáò",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,180, 162, 57, 12
+END
+
+IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "ÅìöÜíéóç"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "This space is intentionally left blank",IDC_STATIC,66,
+                    90,112,8
+END
+
+IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñõèìßóåéò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "&ÅìöÜíéóç:",1820,3,100,30,8
+    LTEXT           "<none>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
+    GROUPBOX        "&Ðåñéï÷Þ ïèüíçò",1818,3,120,115,43
+    CONTROL         "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
+                    30,130,58,17
+    LTEXT           "Ëéãüôåñï",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "Ðåñéóóüôåñï",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
+    LTEXT           "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
+    GROUPBOX        "&×ñþìáôá",1817,125,120,115,43
+    COMBOBOX        IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | 
+                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    CONTROL         "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,
+                    131,148,103,9
+    PUSHBUTTON      "Ãéá &ðñï÷ùñçìÝíïõò...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Display"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ðáñáìåôñïðïéåß ôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò êáé ôçí ðñïöýëáîç ïèüíçò."
+    
+    IDS_NONE "(Êåíü)"
+    IDS_CENTER "ÊÝíôñï"
+    IDS_STRETCH "ÔåíôùìÝíï"
+    IDS_TILE "ÐïëëáðëÝò åéêüíåò"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_COLOR_4BIT "16 ÷ñþìáôá"
+    IDS_COLOR_8BIT "256 ÷ñþìáôá"
+    IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Bit)"
+    IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Bit)"
+    IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Bit)"
+    IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Åéêüíåò (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
+    IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
+END