[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / pl-PL.rc
index 53a421d..6f48d06 100644 (file)
@@ -17,15 +17,15 @@ Opis:\n\
 Lista parametrów:\n\
   /S      system           Wyznacza nazwê systemu zdalnego do po³¹czenia.\n\n\
   /U      [domain\\]user   Wyznacza u¿ytkownika (domenê) z którego konta\n\
-                          komenda bêdzie wywo³ana.\n\n\
+                           komenda bêdzie wywo³ana.\n\n\
   /P      [password]       Wyznacza has³o do u¿ytego konta u¿ytkownika\n\
-                          Program sam zapyta o has³o, je\9cli nie jest podane.\n\n\
+                           Program sam zapyta o has³o, je\9cli nie jest podane.\n\n\
   /FO     format           Wyznacza format w którym wy\9cwietlone zostan¹\n\
-                          informacje o systemie.\n\
-                          Dostêpne formaty: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
+                           informacje o systemie.\n\
+                           Dostêpne formaty: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
   /NH                      Blokuje wy\9cwietlanie kolumny ""Column Header"" w\n\
-                          informacjach systemowych.\n\
-                          Dzia³a tylko z formatami ""TABLE"" i ""CSV"".\n\n\
+                           informacjach systemowych.\n\
+                           Dzia³a tylko z formatami ""TABLE"" i ""CSV"".\n\n\
   /?                       Wy\9cwietla niniejszy tekst pomocy.\n\n\
 Przyk³ady:\n\
   SYSTEMINFO\n\
@@ -36,36 +36,38 @@ Przyk
   SYSTEMINFO /S system /FO LIST\n\
   SYSTEMINFO /S system /FO CSV /NH\n"
 
-IDS_OS_NAME,                           "Nazwa Systemu:                 %s\n"
-IDS_OS_VERSION,                        "Wersja:                        %u.%u.%u %s Kompilacja %u\n"
-IDS_OS_BUILD_TYPE,                     "Rodzaj kompilacji:             %s\n"
-IDS_REG_OWNER,                                 "U¿ytkownik:                    %s\n"
-IDS_REG_ORG,                           "Organizacja:                   %s\n"
-IDS_UP_TIME,                           "System Up Time:                        %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
-IDS_PRODUCT_ID,                        "ID produktu:                   %s\n"
-IDS_INST_DATE,                                 "Data instalacji:               %s, "
-IDS_INST_TIME,                                 "%s\n"
-IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,          "Rodzaj systemu:                        Unknown\n"
-IDS_SYS_TYPE_X86,                      "Architektura:                  X86-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_IA64,                     "Architektura:                  IA64-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_AMD64,            "Rodzaj systemu:                        AMD64-based PC\n"
-IDS_PROCESSORS,                        "Ilo\9cæ Procesorów:              %u.\n"
-IDS_ROS_DIR,                           "Katalog ReactOS:               %s\n"
-IDS_SYS_DIR,                           "Katalog Systemowy:             %s\n"
-IDS_BOOT_DEV,                          "Urz¹dzenie \9fród³owe:           %s\n"
-IDS_SYS_LOCALE,                        "Wersja lokalizacji:            %s\n"
-IDS_INPUT_LOCALE,                      "Lokalizacja klawiatury:        %s\n"
-IDS_TOTAL_PHYS_MEM,            "Pamiêci fizycznej ogó³em:              %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,        "Dostêpnej pamiêci fizycznej:           %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_MAX,              "Pamiêci wirtualnej: Maksymalnie:       %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_AVAIL,            "Pamiêci wirtualnej: Dostêpne:          %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_INUSE,            "Pamiêci wirtualnej: W u¿yciu:          %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_HOST_NAME,                         "Nazwa hosta:                   %s\n"
-IDS_PAGEFILE_LOC,                      "Lokalizacja pliku wymiany      %s\n"
-IDS_TIME_ZONE,                         "Strefa czasowa:                %s\n"
-IDS_DOMINE,                                    "Domena:                %s\n"
-IDS_BIOS_DATE,                         "Data BIOSu:                    %s\n"
-IDS_BIOS_VERSION,                      "Wersja BIOSu:                  %s\n"
-IDS_NETWORK_CARDS,                     "Liczba kart sieciowych         %u.\n"
+IDS_HOST_NAME,               "Nazwa hosta:            %s\n"
+IDS_OS_NAME,                 "Nazwa Systemu:          %s\n"
+IDS_OS_VERSION,              "Wersja:                 %u.%u.%u %s Kompilacja %u\n"
+IDS_OS_BUILD_TYPE,           "Rodzaj kompilacji:      %s\n"
+IDS_REG_OWNER,               "U¿ytkownik:             %s\n"
+IDS_REG_ORG,                 "Organizacja:            %s\n"
+IDS_PRODUCT_ID,              "ID produktu:            %s\n"
+IDS_INST_DATE,               "Data instalacji:        %s, "
+IDS_INST_TIME,               "%s\n"
+IDS_UP_TIME,                 "System Up Time:         %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
+IDS_SYS_MANUFACTURER,        "Producent systemu:      %s\n"
+IDS_SYS_MODEL,               "Model systemu:          %s\n"
+IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,        "Rodzaj systemu:         Unknown\n"
+IDS_SYS_TYPE_X86,            "Architektura:           X86-based PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_IA64,           "Architektura:           IA64-based PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_AMD64,          "Rodzaj systemu:         AMD64-based PC\n"
+IDS_PROCESSORS,              "Ilo\9cæ Procesorów:       %u.\n"
+IDS_BIOS_DATE,               "Data BIOSu:             %s\n"
+IDS_BIOS_VERSION,            "Wersja BIOSu:           %s\n"
+IDS_ROS_DIR,                 "Katalog ReactOS:        %s\n"
+IDS_SYS_DIR,                 "Katalog Systemowy:      %s\n"
+IDS_BOOT_DEV,                "Urz¹dzenie \9fród³owe:    %s\n"
+IDS_SYS_LOCALE,              "Wersja lokalizacji:     %s\n"
+IDS_INPUT_LOCALE,            "Lokalizacja klawiatury: %s\n"
+IDS_TOTAL_PHYS_MEM,          "Pamiêci fizycznej ogó³em:        %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,      "Dostêpnej pamiêci fizycznej:     %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_MAX,            "Pamiêci wirtualnej: Maksymalnie: %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_AVAIL,          "Pamiêci wirtualnej: Dostêpne:    %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_INUSE,          "Pamiêci wirtualnej: W u¿yciu:    %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_PAGEFILE_LOC,            "Lokalizacja pliku wymiany  %s\n"
+IDS_TIME_ZONE,               "Strefa czasowa:            %s\n"
+IDS_DOMINE,                  "Domena:                    %s\n"
+IDS_NETWORK_CARDS,           "Liczba kart sieciowych     %u.\n"
 
 END