[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / uk-UA.rc
index a0c8f57..08e575c 100644 (file)
@@ -37,34 +37,38 @@ IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S 
   SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO LIST\n\
   SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO CSV /NH\n"
 
-IDS_HOST_NAME,              "²ì'ÿ êîìï'þòåðà:           %s\n"
-IDS_OS_NAME,                "²ì'ÿ ÎÑ:                   %s\n"
-IDS_OS_VERSION,             "Âåðñ³ÿ ÎÑ:                 %u.%u.%u %s Çá³ðêà %u\n"
-IDS_OS_BUILD_TYPE,          "Òèï çá³ðêè ÎÑ:             %s\n"
-IDS_REG_OWNER,              "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê:    %s\n"
-IDS_REG_ORG,                "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ: %s\n"
-IDS_PRODUCT_ID,             "ID ïðîäóêòà:               %s\n"
-IDS_INST_DATE,              "Äàòà óñòàíîâêè:            %s\n"
-IDS_UP_TIME,                "System Up Time:            %u Days, %u Hours, %u Minutes, %u Seconds\n"
-IDS_SYS_MANUFACTURER,       "System Manufacturer:       %s\n"
-IDS_SYS_MODEL,              "System Model:              %s\n"
-IDS_SYS_TYPE,               "Òèï ñèñòåìè:               %s\n"
-IDS_PROCESSORS,             "Ïðîöåñîð(è):               %u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî.\n"
-IDS_BIOS_DATE,              "Äàòà BIOS:                 %s\n"
-IDS_BIOS_VERSION,           "Âåðñ³ÿ BIOS:               %s\n"
-IDS_ROS_DIR,                "Ïàïêà ReactOS:             %s\n"
-IDS_SYS_DIR,                "Ñèñòåìíà ïàïêà:            %s\n"
-IDS_BOOT_DEV,               "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ:     %s\n"
-IDS_SYS_LOCALE,             "Ìîâà ñèñòåìè:              %s\n"
-IDS_INPUT_LOCALE,           "Ìîâà ââîäó:                %s\n"
-IDS_TIME_ZONE,              "×àñîâèé ïîÿñ:              %s\n"
-IDS_TOTAL_PHYS_MEM,         "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:          %s ÌÁ\n"
-IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,     "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:        %s ÌÁ\n"
-IDS_VIRT_MEM_MAX,           "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð: %s ÌÁ\n"
-IDS_VIRT_MEM_AVAIL,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî:     %s ÌÁ\n"
-IDS_VIRT_MEM_INUSE,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.:    %s ÌÁ\n"
-IDS_PAGEFILE_LOC,           "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ:  %s\n"
-IDS_DOMAIN,                 "Äîìåí:                    %s\n"
-IDS_NETWORK_CARDS,          "Ìåðåæíà êàðòà(è)          %u Installed.\n"
+IDS_HOST_NAME,              "²ì'ÿ êîìï'þòåðà"
+IDS_OS_NAME,                "²ì'ÿ ÎÑ"
+IDS_OS_VERSION,             "Âåðñ³ÿ ÎÑ"
+IDS_BUILD,                  "Çá³ðêà"
+IDS_OS_BUILD_TYPE,          "Òèï çá³ðêè ÎÑ"
+IDS_REG_OWNER,              "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê"
+IDS_REG_ORG,                "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ"
+IDS_PRODUCT_ID,             "ID ïðîäóêòà"
+IDS_INST_DATE,              "Äàòà óñòàíîâêè"
+IDS_UP_TIME,                "System Up Time"
+IDS_UP_TIME_FORMAT          "%u Days, %u Hours, %u Minutes, %u Seconds"
+IDS_SYS_MANUFACTURER,       "System Manufacturer"
+IDS_SYS_MODEL,              "System Model"
+IDS_SYS_TYPE,               "Òèï ñèñòåìè"
+IDS_PROCESSORS,             "Ïðîöåñîð(è)"
+IDS_PROCESSORS_FORMAT,      "%u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî."
+IDS_BIOS_DATE,              "Äàòà BIOS"
+IDS_BIOS_VERSION,           "Âåðñ³ÿ BIOS"
+IDS_ROS_DIR,                "Ïàïêà ReactOS"
+IDS_SYS_DIR,                "Ñèñòåìíà ïàïêà"
+IDS_BOOT_DEV,               "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ"
+IDS_SYS_LOCALE,             "Ìîâà ñèñòåìè"
+IDS_INPUT_LOCALE,           "Ìîâà ââîäó"
+IDS_TIME_ZONE,              "×àñîâèé ïîÿñ"
+IDS_TOTAL_PHYS_MEM,         "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³"
+IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,     "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³"
+IDS_VIRT_MEM_MAX,           "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð"
+IDS_VIRT_MEM_AVAIL,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî"
+IDS_VIRT_MEM_INUSE,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò."
+IDS_PAGEFILE_LOC,           "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ"
+IDS_DOMAIN,                 "Äîìåí"
+IDS_NETWORK_CARDS,          "Ìåðåæíà êàðòà(è)"
+IDS_NETWORK_CARDS_FORMAT,   "%u Installed."
 
 END