[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / uk-UA.rc
index edc724e..eccf833 100644 (file)
@@ -44,15 +44,11 @@ IDS_OS_BUILD_TYPE,          "
 IDS_REG_OWNER,              "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê:    %s\n"
 IDS_REG_ORG,                "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ: %s\n"
 IDS_PRODUCT_ID,             "ID ïðîäóêòà:               %s\n"
-IDS_INST_DATE,              "Äàòà óñòàíîâêè:            %s, "
-IDS_INST_TIME,              "%s\n"
+IDS_INST_DATE,              "Äàòà óñòàíîâêè:            %s\n"
 IDS_UP_TIME,                "System Up Time:            %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
 IDS_SYS_MANUFACTURER,       "System Manufacturer:       %s\n"
 IDS_SYS_MODEL,              "System Model:              %s\n"
-IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,       "Òèï ñèñòåìè:               Íåâ³äîìà\n"
-IDS_SYS_TYPE_X86,           "Òèï ñèñòåìè:               X86-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_IA64,          "Òèï ñèñòåìè:               IA64-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_AMD64,         "Òèï ñèñòåìè:               AMD64-based PC\n"
+IDS_SYS_TYPE,               "Òèï ñèñòåìè:               %s\n"
 IDS_PROCESSORS,             "Ïðîöåñîð(è):               %u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî.\n"
 IDS_BIOS_DATE,              "Äàòà BIOS:                 %s\n"
 IDS_BIOS_VERSION,           "Âåðñ³ÿ BIOS:               %s\n"
@@ -61,13 +57,13 @@ IDS_SYS_DIR,                "
 IDS_BOOT_DEV,               "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ:     %s\n"
 IDS_SYS_LOCALE,             "Ìîâà ñèñòåìè:              %s\n"
 IDS_INPUT_LOCALE,           "Ìîâà ââîäó:                %s\n"
-IDS_TOTAL_PHYS_MEM,         "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:          %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,     "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:        %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_MAX,           "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð: %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_AVAIL,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî:     %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_INUSE,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.:    %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_PAGEFILE_LOC,           "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ   %s\n"
-IDS_TIME_ZONE,              "×àñîâèé ïîÿñ:             %s\n"
+IDS_TIME_ZONE,              "×àñîâèé ïîÿñ:              %s\n"
+IDS_TOTAL_PHYS_MEM,         "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:          %s ÌÁ\n"
+IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,     "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:        %s ÌÁ\n"
+IDS_VIRT_MEM_MAX,           "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð: %s ÌÁ\n"
+IDS_VIRT_MEM_AVAIL,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî:     %s ÌÁ\n"
+IDS_VIRT_MEM_INUSE,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.:    %s ÌÁ\n"
+IDS_PAGEFILE_LOC,           "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ:  %s\n"
 IDS_DOMINE,                 "Äîìåí:                    %s\n"
 IDS_NETWORK_CARDS,          "Ìåðåæíà êàðòà(è)          %u Installed.\n"