[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / uk-UA.rc
index e0f9636..edc724e 100644 (file)
@@ -20,13 +20,13 @@ IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S 
   /U      [äîìåí\\]êîðèñò. Âèçíà÷ຠêîíòåêñò êîðèñòóâà÷à, â ÿêîìó ìàº\n\
                            âèêîíóâàòèñÿ öÿ êîìàíäà.\n\n\
   /P      [ïàðîëü]         Âèçíà÷ຠïàðîëü äëÿ öüîãî êîðèñòóâàöüêîãî êîíòåêñòó.\n\
-                          Çàïðîøóº ââåäåííÿ ïàðîëÿ, ÿêùî â³í íå çàäàíèé.\n\n\
+                           Çàïðîøóº ââåäåííÿ ïàðîëÿ, ÿêùî â³í íå çàäàíèé.\n\n\
   /FO     ôîðìàò           Âèçíà÷ຠôîðìàò, â ÿêîìó â³äîáðàæàþòüñÿ\n\
-                          âèõ³äí³ äàí³.\n\
-                          Äîïóñòèì³ ôîðìàòè: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
+                           âèõ³äí³ äàí³.\n\
+                           Äîïóñòèì³ ôîðìàòè: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
   /NH                      Íå â³äîáðàæàòè çàãîëîâêè ñòîâïö³â\n\
-                          âèõ³äíèõ äàíèõ.\n\
-                          Äîïóñêàºòüñÿ äëÿ ôîðìàò³â ""TABLE"" and ""CSV"".\n\n\
+                           âèõ³äíèõ äàíèõ.\n\
+                           Äîïóñêàºòüñÿ äëÿ ôîðìàò³â ""TABLE"" and ""CSV"".\n\n\
   /?                       Ïîêàçóº öþ äîâ³äêó.\n\n\
 Ïðèêëàäè:\n\
   SYSTEMINFO\n\
@@ -37,36 +37,38 @@ IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S 
   SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO LIST\n\
   SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO CSV /NH\n"
 
-IDS_OS_NAME,                           "²ì'ÿ ÎÑ:                       %s\n"
-IDS_OS_VERSION,                        "Âåðñ³ÿ ÎÑ:                     %u.%u.%u %s Çá³ðêà %u\n"
-IDS_OS_BUILD_TYPE,                     "Òèï çá³ðêè ÎÑ:                 %s\n"
-IDS_REG_OWNER,                                 "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê:                %s\n"
-IDS_REG_ORG,                           "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ:     %s\n"
-IDS_UP_TIME,                           "System Up Time:                        %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
-IDS_PRODUCT_ID,                        "ID ïðîäóêòà:                   %s\n"
-IDS_INST_DATE,                                 "Äàòà óñòàíîâêè:                        %s, "
-IDS_INST_TIME,                                 "%s\n"
-IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,          "Òèï ñèñòåìè:                   Íåâ³äîìà\n"
-IDS_SYS_TYPE_X86,                      "Òèï ñèñòåìè:                   X86-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_IA64,                     "Òèï ñèñòåìè:                   IA64-based PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_AMD64,            "Òèï ñèñòåìè:                   AMD64-based PC\n"
-IDS_PROCESSORS,                        "Ïðîöåñîð(è):                   %u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî.\n"
-IDS_ROS_DIR,                           "Ïàïêà ReactOS:         %s\n"
-IDS_SYS_DIR,                           "Ñèñòåìíà ïàïêà:                %s\n"
-IDS_BOOT_DEV,                          "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ:                 %s\n"
-IDS_SYS_LOCALE,                        "Ìîâà ñèñòåìè:                  %s\n"
-IDS_INPUT_LOCALE,                      "Ìîâà ââîäó:                    %s\n"
-IDS_TOTAL_PHYS_MEM,            "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:               %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,        "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:     %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_MAX,                      "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð:      %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_AVAIL,            "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî:  %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_VIRT_MEM_INUSE,            "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.:         %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
-IDS_HOST_NAME,                         "²ì'ÿ êîìï'þòåðà:                       %s\n"
-IDS_PAGEFILE_LOC,                      "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ                %s\n"
-IDS_TIME_ZONE,                         "×àñîâèé ïîÿñ:                  %s\n"
-IDS_DOMINE,                                    "Äîìåí:                         %s\n"
-IDS_BIOS_DATE,                         "Äàòà BIOS:                     %s\n"
-IDS_BIOS_VERSION,                      "Âåðñ³ÿ BIOS:                   %s\n"
-IDS_NETWORK_CARDS,                     "Ìåðåæíà êàðòà(è)                       %u Installed.\n"
+IDS_HOST_NAME,              "²ì'ÿ êîìï'þòåðà:           %s\n"
+IDS_OS_NAME,                "²ì'ÿ ÎÑ:                   %s\n"
+IDS_OS_VERSION,             "Âåðñ³ÿ ÎÑ:                 %u.%u.%u %s Çá³ðêà %u\n"
+IDS_OS_BUILD_TYPE,          "Òèï çá³ðêè ÎÑ:             %s\n"
+IDS_REG_OWNER,              "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê:    %s\n"
+IDS_REG_ORG,                "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ: %s\n"
+IDS_PRODUCT_ID,             "ID ïðîäóêòà:               %s\n"
+IDS_INST_DATE,              "Äàòà óñòàíîâêè:            %s, "
+IDS_INST_TIME,              "%s\n"
+IDS_UP_TIME,                "System Up Time:            %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
+IDS_SYS_MANUFACTURER,       "System Manufacturer:       %s\n"
+IDS_SYS_MODEL,              "System Model:              %s\n"
+IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,       "Òèï ñèñòåìè:               Íåâ³äîìà\n"
+IDS_SYS_TYPE_X86,           "Òèï ñèñòåìè:               X86-based PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_IA64,          "Òèï ñèñòåìè:               IA64-based PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_AMD64,         "Òèï ñèñòåìè:               AMD64-based PC\n"
+IDS_PROCESSORS,             "Ïðîöåñîð(è):               %u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî.\n"
+IDS_BIOS_DATE,              "Äàòà BIOS:                 %s\n"
+IDS_BIOS_VERSION,           "Âåðñ³ÿ BIOS:               %s\n"
+IDS_ROS_DIR,                "Ïàïêà ReactOS:             %s\n"
+IDS_SYS_DIR,                "Ñèñòåìíà ïàïêà:            %s\n"
+IDS_BOOT_DEV,               "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ:     %s\n"
+IDS_SYS_LOCALE,             "Ìîâà ñèñòåìè:              %s\n"
+IDS_INPUT_LOCALE,           "Ìîâà ââîäó:                %s\n"
+IDS_TOTAL_PHYS_MEM,         "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:          %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
+IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,     "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³:        %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
+IDS_VIRT_MEM_MAX,           "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð: %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
+IDS_VIRT_MEM_AVAIL,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî:     %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
+IDS_VIRT_MEM_INUSE,         "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.:    %ld ÌÁ (%ld ÊÁ)\n"
+IDS_PAGEFILE_LOC,           "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ   %s\n"
+IDS_TIME_ZONE,              "×àñîâèé ïîÿñ:             %s\n"
+IDS_DOMINE,                 "Äîìåí:                    %s\n"
+IDS_NETWORK_CARDS,          "Ìåðåæíà êàðòà(è)          %u Installed.\n"
 
 END