[USERSRV]: Convert remaining language files into UTF-8.
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 29 Jun 2014 15:00:22 +0000 (15:00 +0000)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 29 Jun 2014 15:00:22 +0000 (15:00 +0000)
svn path=/trunk/; revision=63670

13 files changed:
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/bg-BG.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/cs-CZ.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/de-DE.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/el-GR.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/es-ES.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/fr-FR.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/ja-JP.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/no-NO.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/sk-SK.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/sv-SE.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/zh-CN.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/zh-TW.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/usersrv/usersrv.rc

index 935c0c1..c4cb589 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèå - "
+CAPTION "Прекратяване на приложение - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèåòî... Ïî÷àêàéòå", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
-    CONTROL "Õîä", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Àêî ðåøèòå äà çàòâîðèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, ùå èçãóáèòå âñè÷êè íåçàïèñàíè äàííè. Çà äà ïðåêðàòèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, íàòèñíåòå \84Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà\84.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
+    LTEXT "Прекратяване на приложението... Почакайте", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    CONTROL "Ход", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
+    LTEXT "Ако решите да затворите приложението веднага, ще изгубите всички незаписани данни. За да прекратите приложението веднага, натиснете „Прекратяване веднага„.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "&Прекратяване веднага", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèå - "
+CAPTION "Прекратяване на приложение - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
-    LTEXT "Ïðèëîæåíèåòî íå îòãîâàðÿ.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Çà äà ñå âúðíåòå â ÐåàêòÎÑ è äà ïðîâåðèòå ñúñòîÿíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî, íàòèñíåòå \84Îòêàç\93.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Àêî ðåøèòå äà çàòâîðèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, ùå èçãóáèòå âñè÷êè íåçàïèñàíè äàííè. Çà äà ïðåêðàòèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, íàòèñíåòå \84Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà\93.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "&Прекратяване веднага", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
+    LTEXT "Приложението не отговаря.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "За да се върнете в РеактОС и да проверите състоянието на приложението, натиснете „Отказ“.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Ако решите да затворите приложението веднага, ще изгубите всички незаписани данни. За да прекратите приложението веднага, натиснете „Прекратяване веднага“.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 6a1ba28..8e3022d 100644 (file)
@@ -4,25 +4,25 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ukonèit program - "
+CAPTION "Ukončit program - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Probíhá ukonèení programu... Èekejte, prosím", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    LTEXT "Probíhá ukončení programu... Čekejte, prosím", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "IPokud zvolíte okam\9eité ukonèení programu, v\9aechna neulo\9eená data budou ztracena. Kliknutím na Ukonèit okam\9eitì ukonèíte program.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Ukonèit okam\9eitì", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "IPokud zvolíte okamžité ukončení programu, všechna neuložená data budou ztracena. Kliknutím na Ukončit okamžitě ukončíte program.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "&Ukončit okamžitě", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ukonèit program - "
+CAPTION "Ukončit program - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Ukonèit okam\9eitì", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "Tento program neodpovídá.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Kliknutím na Storno se lze vrátit do systému ReactOS a ovìøit stav programu.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Pokud zvolíte okam\9eité ukonèení programu, v\9aechna neulo\9eená data budou ztracena. Kliknutím na Ukonèit okam\9eitì ukonèíte program.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    PUSHBUTTON "&Ukončit okamžitě", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "Tento program neodpovídá.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "Kliknutím na Storno se lze vrátit do systému ReactOS a ověřit stav programu.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Pokud zvolíte okamžité ukončení programu, všechna neuložená data budou ztracena. Kliknutím na Ukončit okamžitě ukončíte program.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 40075d5..f207a0e 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Programm wird beendet...", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Fortschritt", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Wenn Sie das Programm sofort beenden, werden Sie eventuell ungespeicherte Daten verlieren. Um das Programm zu beenden, wählen Sie Jetzt beenden.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    LTEXT "Wenn Sie das Programm sofort beenden, werden Sie eventuell ungespeicherte Daten verlieren. Um das Programm zu beenden, wählen Sie Jetzt beenden.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
     DEFPUSHBUTTON "J&etzt beenden", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
@@ -19,8 +19,8 @@ BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Abbechen", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
     PUSHBUTTON "J&etzt beenden", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
     LTEXT "Das Programm reagiert nicht.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Um zu ReactOS zurückzukehren und den Status der Anwendung zu überprüfen, wählen Sie Abbrechen.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Wenn Sie das Programm sofort beenden, werden Sie eventuell ungespeicherte Daten verlieren. Um das Programm zu beenden, wählen Sie Jetzt beenden.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "Um zu ReactOS zurückzukehren und den Status der Anwendung zu überprüfen, wählen Sie Abbrechen.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Wenn Sie das Programm sofort beenden, werden Sie eventuell ungespeicherte Daten verlieren. Um das Programm zu beenden, wählen Sie Jetzt beenden.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index b14d5b3..22ab8b0 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Êëåßóéìï ðñïãñÜììáôïò - "
+CAPTION "Κλείσιμο προγράμματος - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Êëåßóéìï ðñïãñÜììáôïò... Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
-    CONTROL "Ðñüïäïò", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Áí êëåßóåôå ôçí åöáñìïãÞ ôþñá , èá ÷Üóåôå üëá ôá ìç áðïèçêåõìÝíá äåäïìÝíá. Ãéá íá êëåßóåôå ôï ðñüãñáììá ôþñá, ðáôÞóôå 'Êëåßóéìï Ôþñá'.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Êëåßóéìï Ôþñá", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "Κλείσιμο προγράμματος... Παρακαλώ περιμένετε", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    CONTROL "Πρόοδος", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
+    LTEXT "Αν κλείσετε την εφαρμογή τώρα , θα χάσετε όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα. Για να κλείσετε το πρόγραμμα τώρα, πατήστε 'Κλείσιμο Τώρα'.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "&Κλείσιμο Τώρα", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Êëåßóçìï ðñïãñÜììáôïò - "
+CAPTION "Κλείσημο προγράμματος - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Êëåßóéìï Ôþñá", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "Ôï ðñüãñáììá äåí áðïêñßíåôáé.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôï ReactOS êáé íá åëÝãîåôå ôçí êáôÜóôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, ðáôÞóôå '¢êõñï'.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Áí êëåßóåôå ôçí åöáñìïãÞ ôþñá , èá ÷Üóåôå üëá ôá ìç áðïèçêåõìÝíá äåäïìÝíá. Ãéá íá êëåßóåôå ôï ðñüãñáììá ôþñá, ðáôÞóôå 'Êëåßóéìï Ôþñá'.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "ʼκυρο", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "&Κλείσιμο Τώρα", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "Το πρόγραμμα δεν αποκρίνεται.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "Για να επιστρέψετε στο ReactOS και να ελέγξετε την κατάσταση του προγράμματος, πατήστε 'ʼκυρο'.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Αν κλείσετε την εφαρμογή τώρα , θα χάσετε όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα. Για να κλείσετε το πρόγραμμα τώρα, πατήστε 'Κλείσιμο Τώρα'.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 17b1757..1639fb7 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Finalizando programa... Por favor, espere", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progreso", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Si elige finalizar el programa ahora, perderá todos los datos no guardados. Para finalizar el programa ahora, haga clic en Finalizar ahora.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    LTEXT "Si elige finalizar el programa ahora, perderá todos los datos no guardados. Para finalizar el programa ahora, haga clic en Finalizar ahora.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
     DEFPUSHBUTTON "&Finalizar ahora", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Finalizar ahora", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
     LTEXT "Este programa no responde.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
     LTEXT "Para volver a ReactOS y ver el estado del programa, haga clic en Cancelar.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Si elige finalizar el programa ahora, perderá todos los datos no guardados. Para finalizar el programa ahora, haga clic en Finalizar ahora.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "Si elige finalizar el programa ahora, perderá todos los datos no guardados. Para finalizar el programa ahora, haga clic en Finalizar ahora.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index a6d6fe0..48c6328 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Termine le programme... Veuillez patienter", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Avancement", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Si vous choisissez de terminer le programme immédiatement, vous perdrez toutes les données non sauvegardées. Pour terminer le programme maintenant, cliquez sur Terminer maintenant.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    LTEXT "Si vous choisissez de terminer le programme immédiatement, vous perdrez toutes les données non sauvegardées. Pour terminer le programme maintenant, cliquez sur Terminer maintenant.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
     DEFPUSHBUTTON "T&erminer maintenant", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
@@ -18,9 +18,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
     PUSHBUTTON "T&erminer maintenant", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "Ce programme ne répond pas.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Pour retourner à ReactOS et vérifier l'état du programme, cliquez sur Annuler.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Si vous choisissez de terminer le programme immédiatement, vous perdrez toutes les données non sauvegardées. Pour terminer le programme maintenant, cliquez sur Terminer maintenant.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "Ce programme ne répond pas.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "Pour retourner à ReactOS et vérifier l'état du programme, cliquez sur Annuler.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Si vous choisissez de terminer le programme immédiatement, vous perdrez toutes les données non sauvegardées. Pour terminer le programme maintenant, cliquez sur Terminer maintenant.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 7832565..fd9e0b0 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8fI\97¹ - "
+CAPTION "プログラムの終了 - "
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
-    LTEXT "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\8fI\97¹\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·... \82µ\82Î\82ç\82­\82¨\91Ò\82¿\82­\82¾\82³\82¢", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    LTEXT "プログラムを終了しています... しばらくお待ちください", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\82·\82®\82É\8fI\97¹\82³\82¹\82é\82æ\82¤\91I\91ð\82µ\82½\8fê\8d\87\81A\95Û\91\82³\82ê\82Ä\82¢\82È\82¢\83f\81[\83^\82Í\82·\82×\82Ä\8e¸\82í\82ê\82Ü\82·\81B\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\8fI\97¹\82·\82é\82É\82Í[\82·\82®\82É\8fI\97¹]\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "\82·\82®\82É\8fI\97¹(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "プログラムをすぐに終了させるよう選択した場合、保存されていないデータはすべて失われます。プログラムを終了するには[すぐに終了]をクリックしてください。", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "すぐに終了(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8fI\97¹ - "
+CAPTION "プログラムの終了 - "
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "\82·\82®\82É\8fI\97¹(&E)", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "\82±\82Ì\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Í\89\9e\93\9a\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82¹\82ñ", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "ReactOS \82É\96ß\82Á\82Ä\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8fó\91Ô\82ð\8am\94F\82·\82é\82É\82Í[\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b]\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\82·\82®\82É\8fI\97¹\82³\82¹\82é\82æ\82¤\91I\91ð\82µ\82½\8fê\8d\87\81A\95Û\91\82³\82ê\82Ä\82¢\82È\82¢\83f\81[\83^\82Í\82·\82×\82Ä\8e¸\82í\82ê\82Ü\82·\81B\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\92¼\82¿\82É\8fI\97¹\82·\82é\82É\82Í[\82·\82®\82É\8fI\97¹]\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "キャンセル", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "すぐに終了(&E)", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "このプログラムは応答していません", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "ReactOS に戻ってプログラムの状態を確認するには[キャンセル]をクリックしてください", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "プログラムをすぐに終了させるよう選択した場合、保存されていないデータはすべて失われます。プログラムを直ちに終了するには[すぐに終了]をクリックしてください", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 47665fc..9c69d5c 100644 (file)
@@ -7,8 +7,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Avslutt Program... Vennligst vent", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Hvis du velger å avslutte programmet øyeblikkelig, vil du miste alt data som ikke er lagret. For å avslutte programmet nå, Trykk på Avslutt nå.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Avslutt nå", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "Hvis du velger å avslutte programmet øyeblikkelig, vil du miste alt data som ikke er lagret. For å avslutte programmet nå, Trykk på Avslutt nå.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "&Avslutt nå", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
@@ -17,10 +17,10 @@ CAPTION "Avslutt program - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Avslutt nå", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "&Avslutt nå", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
     LTEXT "Programmet svarer ikke.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "For å returnere til ReactOS for å sjekke statusen på programmet, trykk på avbryt.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Hvis du velger å avslutte programmet øyeblikkelig, vil du miste alt data som ikke er lagret. For å avslutte programmet nå, Trykk på Avslutt nå.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "For å returnere til ReactOS for å sjekke statusen på programmet, trykk på avbryt.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Hvis du velger å avslutte programmet øyeblikkelig, vil du miste alt data som ikke er lagret. For å avslutte programmet nå, Trykk på Avslutt nå.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index d2e3e53..edb7d97 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR: Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR: 29-05-2008
  * LastChange: 12-04-2011
  */
@@ -7,25 +7,25 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ukonèenie programu - "
+CAPTION "Ukončenie programu - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ukonèujem program... Poèkajte, prosím.", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    LTEXT "Ukončujem program... Počkajte, prosím.", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Ak zvolíte okam\9eité ukonèenie programu, stratíte v\9aetky neulo\9eené údaje. Ak chcete program ukonèi\9d okam\9eite, kliknite na tlaèidlo Ukonèi\9d ihneï.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "&Ukonèi\9d ihneï", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "Ak zvolíte okamžité ukončenie programu, stratíte všetky neuložené údaje. Ak chcete program ukončiť okamžite, kliknite na tlačidlo Ukončiť ihneď.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "&Ukončiť ihneď", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ukonèenie programu - "
+CAPTION "Ukončenie programu - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "&Ukonèi\9d ihneï", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "Tento program neodpovedá.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "Pre návrat do systému ReactOS a overenie stavu programu kliknite na tlaèidlo Zru\9ai\9d.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Ak zvolíte okam\9eité ukonèenie programu, stratíte v\9aetky neulo\9eené údaje. Ak chcete program ukonèi\9d okam\9eite, kliknite na tlaèidlo Ukonèi\9d ihneï.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "&Ukončiť ihneď", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "Tento program neodpovedá.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "Pre návrat do systému ReactOS a overenie stavu programu kliknite na tlačidlo Zrušiť.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Ak zvolíte okamžité ukončenie programu, stratíte všetky neuložené údaje. Ak chcete program ukončiť okamžite, kliknite na tlačidlo Ukončiť ihneď.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 196e567..31954b5 100644 (file)
@@ -4,12 +4,12 @@ LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "End Program - "
+CAPTION "Avsluta Program - "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Avsluta Program... Var vänlig vänta", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    LTEXT "Avsluta Program... Var vänlig vänta", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
     DEFPUSHBUTTON "&Avsluta Nu", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
@@ -21,8 +21,8 @@ BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
     PUSHBUTTON "&Avsluta Nu", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
     LTEXT "Detta programmet svarar inte.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "För att återgå till ReactOS och undersöka programmets status klicka Avbryt.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "m du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "För att återgå till ReactOS och undersöka programmets status klicka Avbryt.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 77d5b57..63a3749 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ÖÕÖ¹³ÌÐò - "
+CAPTION "终止程序 - "
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÕýÔÚÖÕÖ¹³ÌÐò... ÇëµÈ´ý", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
-    CONTROL "½ø³Ì", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Èç¹ûÄúÑ¡ÔñÁ¢¼´ÖÕÖ¹³ÌÐò£¬Äú½«Ê§È¥ËùÓÐδ±£´æµÄÊý¾Ý¡£ÈôÒªÁ¢¼´½áÊø³ÌÐò£¬µ¥»÷¡°Á¢¼´ÖÕÖ¹¡±¡£", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "Á¢¼´ÖÕÖ¹(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "正在终止程序... 请等待", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    CONTROL "进程", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
+    LTEXT "如果您选择立即终止程序,您将失去所有未保存的数据。若要立即结束程序,单击“立即终止”。", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "立即终止(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ÖÕÖ¹³ÌÐò - "
+CAPTION "终止程序 - "
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "Á¢¼´ÖÕÖ¹(&E)", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "´Ë³ÌÐò²¢Î´ÏìÓ¦", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "ÈôÒª·µ»ØÖÁ ReactOS ²¢¼ì²é¸Ã³ÌÐòµÄ״̬£¬Çëµã»÷¡°È¡Ïû¡±¡£", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Èç¹ûÄúÑ¡ÔñÁ¢¼´ÖÕÖ¹³ÌÐò£¬Äú½«Ê§È¥ËùÓÐδ±£´æµÄÊý¾Ý¡£ÈôÒªÁ¢¼´½áÊø³ÌÐò£¬µ¥»÷¡°Á¢¼´ÖÕÖ¹¡±¡£", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "立即终止(&E)", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "此程序并未响应", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "若要返回至 ReactOS 并检查该程序的状态,请点击“取消”。", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "如果您选择立即终止程序,您将失去所有未保存的数据。若要立即结束程序,单击“立即终止”。", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index 632b24b..8e021b0 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL
 
 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "µ²§ôµ{¦¡"
+CAPTION "結束程式"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "¥¿¦bµ²§ôµ{¦¡... ½Ðµyµ¥", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
+    LTEXT "正在結束程式... 請稍等", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "¦pªG±z¿ï¾Ü¥ß§Yµ²§ôµ{¦¡¡A±z±N¥¢¥h©Ò¦³¥¼Àx¦sªº¸ê®Æ¡C­Y­n¥ß§Yµ²§ôµ{¦¡¡A½Ð«ö¤U¡§¥ß§Yµ²§ô¡¨¡C", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
-    DEFPUSHBUTTON "¥ß§Yµ²§ô(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
+    LTEXT "如果您選擇立即結束程式,您將失去所有未儲存的資料。若要立即結束程式,請按下“立即結束”。", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    DEFPUSHBUTTON "立即結束(&E)", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "µ²§ôµ{¦¡ - "
+CAPTION "結束程式 - "
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "¨ú®ø", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
-    PUSHBUTTON "¥ß§Yµ²§ô(&E) ", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
-    LTEXT "¦¹µ{¦¡¨Ã¥¼ÅTÀ³", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
-    LTEXT "­Y­nªð¦^¦Ü ReactOS ¨ÃÀ˵øµ{¦¡ªºª¬ºA¡A½Ð«ö¤U¡§¨ú®ø¡¨", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "¦pªG±z¿ï¾Ü¥ß§Yµ²§ôµ{¦¡¡A±z±N¥¢¥h©Ò¦³¥¼Àx¦sªº¸ê®Æ¡C­Y­n¥ß§Yµ²§ôµ{¦¡¡A½Ð«ö¤U¡§¥ß§Yµ²§ô¡¨¡C", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    DEFPUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
+    PUSHBUTTON "立即結束(&E) ", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
+    LTEXT "此程式並未響應", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
+    LTEXT "若要返回至 ReactOS 並檢視程式的狀態,請按下“取消”", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
+    LTEXT "如果您選擇立即結束程式,您將失去所有未儲存的資料。若要立即結束程式,請按下“立即結束”。", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
index d254c57..5e9aeaf 100644 (file)
@@ -3,6 +3,9 @@
 
 #include "resource.h"
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
@@ -24,6 +27,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_HE_IL
+    #include "lang/he-IL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ID_ID
     #include "lang/id-ID.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_SV_SE
-    #include "lang/sv-SE.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
-    #include "lang/zh-CN.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_TW
-    #include "lang/zh-TW.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
-#ifdef LANGUAGE_HE_IL
-    #include "lang/he-IL.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_UK_UA
-    #include "lang/uk-UA.rc"
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_SV_SE
+    #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_UK_UA
+    #include "lang/uk-UA.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
+    #include "lang/zh-CN.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_TW
+    #include "lang/zh-TW.rc"
+#endif