[FDEBUG]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 9 Feb 2014 10:52:09 +0000 (10:52 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sun, 9 Feb 2014 10:52:09 +0000 (10:52 +0000)
* Add Albanian translation. By Ardit Dani.
[ACLUI]
* Enable the Albanian translation.
CORE-7868 #resolve #comment Committed in r62064. Thanks !

svn path=/trunk/; revision=62064

reactos/boot/freeldr/fdebug/fdebug.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/aclui/aclui.rc

index 7e999c0..3660a9a 100644 (file)
@@ -28,3 +28,4 @@ IDI_FDEBUG ICON "fdebug.ico"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/tr-TR.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
+#include "lang/sq-AL.rc"
diff --git a/reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/sq-AL.rc b/reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c41b856
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,87 @@
+/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
+ * DATE OF TR:  18-01-2014
+*/
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/* Menu */
+IDC_FDEBUG MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Skeda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Lidhu", IDM_FILE_CONNECT
+        MENUITEM "&Shkeputu", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Pastro Ekranin", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Fillo Regjistrimin", IDM_FILE_STARTCAPTURE
+        MENUITEM "N&dalo rregjistrimin", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Eko vendase", IDM_FILE_LOCALECHO
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "D&il", IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ndihmë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Rreth ...", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+/* Accelerators */
+IDC_FDEBUG ACCELERATORS
+BEGIN
+    63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
+    47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
+END
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 259, 210
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "About FreeLoader Debugger"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)", IDC_STATIC, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 53, 28, 122, 26
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 183, 189, 44, 14, WS_GROUP
+    ICON IDI_FDEBUG, IDC_STATIC, 19, 30, 20, 20
+    EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 53, 63, 174, 107, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+END
+
+IDD_CONNECTION DIALOGEX 0, 0, 196, 100
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Opsione lidhje"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Indiko një port COM (e.g. COM1):", IDC_STATIC, 7, 7, 108, 8
+    EDITTEXT IDC_COMPORT, 7, 17, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Indiko baud rate (e.g. 115200):", IDC_STATIC, 7, 38, 114, 8
+    EDITTEXT IDC_BAUTRATE, 7, 48, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 45, 79, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 100, 79, 50, 14
+END
+
+IDD_CAPTURE DIALOGEX 0, 0, 251, 95
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Dokumenti per rretgjistrim"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Emri i dokumentit për kapur:", IDC_STATIC, 7, 17, 62, 8
+    EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME, 7, 26, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON "&Shfleto", IDC_BROWSE, 194, 26, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 139, 74, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 194, 74, 50, 14
+END
+
+/* String Tables */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE "fdebug"
+    IDS_HELLO "Hello World!"
+    IDC_FDEBUG "FDEBUG"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License publikuar nga Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR.  Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për më shumë detaje.\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program; nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+END
index a4fe484..980126c 100644 (file)
@@ -66,6 +66,9 @@ IDB_USRGRPIMAGES BITMAP "res/usrgrp.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SV_SE
     #include "lang/sv-SE.rc"
 #endif