- Add/update Ukrainian translation by Sakara Yevhen (eresid[at]gmail[dot]com) and...
authorDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Fri, 22 Jan 2010 17:03:08 +0000 (17:03 +0000)
committerDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Fri, 22 Jan 2010 17:03:08 +0000 (17:03 +0000)
- Update Russian translation for sysdm

svn path=/trunk/; revision=45205

reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/uk-UA.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/shimgvw/rsrc.rc

index 8c267dd..69ca13f 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Äîâ³äêà"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó ...", IDM_ABOUT
+        MENUITEM "Ïð&î ïðîãðàìó ...", IDM_ABOUT
     END
 END
 
@@ -124,7 +124,7 @@ BEGIN
     CONTROL         "Íàëàãîäæóâà÷ FreeLoader v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)",
                     IDC_STATIC,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,53,28,
                     122,26
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON   "Òàê",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
     ICON            IDI_FDEBUG,IDC_STATIC,19,30,20,20
     EDITTEXT        IDC_LICENSE_EDIT,53,63,174,107,ES_MULTILINE |
                     ES_READONLY | WS_VSCROLL
@@ -171,7 +171,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_LICENSE             "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+    IDS_LICENSE             "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 #endif    // Ukrainian resources
index 0c7c786..5e8d6c8 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        dll/cpl/desk/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for Display Control Panel Applet
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov, Sakara Yevhen 
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -61,7 +61,7 @@ BEGIN
                     WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
     LTEXT           "Êîë³ðíà ñõåìà", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
     COMBOBOX        IDC_APPEARANCE_UI_ITEM, 7, 169, 120, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Effects...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
+    PUSHBUTTON      "&Åôåêòè...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
     PUSHBUTTON      "Äîäàòêîâî", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
 END
 
@@ -106,24 +106,24 @@ END
 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
-CAPTION "Effects"
+CAPTION "Åôåêòè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "&Use the following transition effect for menus and tooltips:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
+    CONTROL         "&Çàñòîñîâóâàòè íàñòóïíèé ïåðåõ³äíèé åôåêò äëÿ ìåíþ òà ï³äêàçîê:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
     COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    CONTROL         "U&se the following method to smooth edges of screen fonts:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
+    CONTROL         "Ç&àñòîñîâóâàòè íàñòóïíèé ìåòîä çãëàäæóâàííÿ äëÿ åêðàííèõ øðèôò³â:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
     COMBOBOX        IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    CONTROL         "Us&e large icons",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
+    CONTROL         "Çàñòîñîâóâàòè &âåëèê³ çíà÷êè",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
-    CONTROL         "Show sh&adows under menus",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
+    CONTROL         "³äîáðàæàòè ò³í³ â³ä ìåíþ",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
-    CONTROL         "Show &window contents while dragging",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
+    CONTROL         "Ïîêàçàòè &âì³ñò â³êíà ï³ä ÷àñ ïåðåòÿãóâàííÿ",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
-    CONTROL         "&Hide underlined letters for keyboard navigation until I press the Alt key",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
+    CONTROL         "&Ïðèõîâóâàòè ïîêàæ÷èêè âèêëèêó ç êëàâ³àòóðè äî íàòèñíåííÿ <Alt>",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
 END
 
@@ -155,7 +155,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Åêðàí", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
-    LTEXT "Font Size:", -1, 14, 20, 222, 8
+    LTEXT "Ðîçì³ð øðèôòó:", -1, 14, 20, 222, 8
     COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
     GROUPBOX "Ñóì³ñí³ñòü", -1, 7, 67, 237, 97
@@ -186,14 +186,14 @@ END
 
 STRINGTABLE  DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SLIDEEFFECT "Slide effect"
-    IDS_FADEEFFECT  "Fade effect"
+    IDS_SLIDEEFFECT "Ðîçãîðòàííÿ"
+    IDS_FADEEFFECT  "Çàòåìíåííÿ"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_STANDARDEFFECT  "Standard"
-    IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
+    IDS_STANDARDEFFECT  "Çâè÷àéíèé"
+    IDS_CLEARTYPEEFFECT "³äêðèòèé òèï"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -267,7 +267,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Display settings"
-    IDS_APPLY_FAILED "Failed to apply new settings..."
-    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "You need to restart your computer to apply changes."
+    IDS_DISPLAY_SETTINGS "Ïàðàìåòðè äèñïëåÿ"
+    IDS_APPLY_FAILED "Íå âäàëîñÿ çàñòîñóâàòè íîâ³ ïàðàìåòðè..."
+    IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Âè ïîâèíí³ ïåðåçàâàíòàæèòè êîìï'þòåð äëÿ çàñòîñóâàííÿ çì³í."
 END
index fb9b323..50e3a92 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Select the services that you want for each input language shown in the list.\nUse the Add and Remove buttons to modify this list.", -1, 9, 6, 238, 25
+    LTEXT "Âèáåð³òü ïîòð³áí³ ðîçêëàäêè äëÿ êîæíî¿ ìîâè ââåäåííÿ ç³ ñïèñêó. Äëÿ çì³íè ñïèñêó âèêîðèñòîâóéòå êíîïêè ""Äîäàòè"" ³ ""Âèäàëèòè"".", -1, 9, 6, 238, 25
     CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
     PUSHBUTTON "Çàìîâ&÷óâàííÿ", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
     PUSHBUTTON "&Äîäàòè...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
index e6d9771..caaef69 100644 (file)
@@ -192,7 +192,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "Äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî:", IDC_STATIC, 20, 92, 183, 9
     LTEXT       "", IDC_SPACEAVAIL, 154, 92, 104, 9
     LTEXT       "Èñõîäíûé ðàçìåð (MB):", -1, 22, 118, 80, 9
-    LTEXT       "Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð (MB):", -1, 22, 131, 105, 9
+    LTEXT       "Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð (MB):", -1, 22, 131, 98, 9
     AUTORADIOBUTTON "&Äðóãîé ðàçìåð", IDC_CUSTOM, 20, 105, 65, 9, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Ðàçìåð ïî âûáîðó ñèñòåìû", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 105, 9
     AUTORADIOBUTTON "Áåç ôàéëà ïîäêà÷êè", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 85, 9
index adb0a7f..408f651 100644 (file)
@@ -53,12 +53,13 @@ END
 
 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
-CAPTION "System Settings"
+CAPTION "Íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
-    CONTROL         "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
-    LTEXT           "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
+    GROUPBOX        "²íôîðìàö³ÿ ïðî âåðñ³þ",IDC_STATIC,6,3,210,73
+    CONTROL         "Ïîçíà÷èòè ÿê ðîáî÷ó ñòàíö³þ",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
+    CONTROL         "Ïîçíà÷èòè ÿê ðîáî÷ó ñòàíö³þ",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
+    LTEXT           "ReactOS áóäóºòüñÿ ÿê ñåðâåðíà ÎÑ. Îáðàòè ïðàïîðåöü, ùîá çì³íèòè ëèøå öåé äîäàòîê.",IDC_STATIC,15,15,183,41
     PUSHBUTTON      "OK",IDOK,166,83,50,14
 END
 
index dc3e6eb..49dc902 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ END
 
 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Welcome to ReactOS"
+CAPTION "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî ReactOS"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     ICON            IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
@@ -27,7 +27,7 @@ END
 
 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Logon"
+CAPTION "Âõ³ä"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     PUSHBUTTON      "OK",IDOK,37, 122, 50, 14,BS_DEFPUSHBUTTON
diff --git a/reactos/dll/win32/shimgvw/lang/uk-UA.rc b/reactos/dll/win32/shimgvw/lang/uk-UA.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..848eec9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,25 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Logon GINA DLL
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        dll/win32/shimgvw/lang/uk-UA.rc
+ * PURPOSE:     Ukraianian Language File for msgina
+ * TRANSLATOR:  Igor Paliychuk
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+       IDS_APPTITLE    "Ïðîãðàìà ïåðåãëÿäó çîáðàæåíü ³ ôàêñ³â ReactOS"
+    IDS_SETASDESKBG "Âñòàíîâèòè ÿê ôîí ðîáî÷îãî ñòîëó"
+
+    /* Tooltips */
+    IDS_TOOLTIP_NEXT_PIC   "Íàñòóïíå çîáðàæåííÿ"
+    IDS_TOOLTIP_PREV_PIC   "Ïîïåðåäíº çîáðàæåííÿ"
+    IDS_TOOLTIP_ZOOM_IN    "Çá³ëüøèòè (+)"
+    IDS_TOOLTIP_ZOOM_OUT   "Çìåíøèòè (-)"
+    IDS_TOOLTIP_ROT_CLOCKW "Ïîâåðíóòè çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ (Ctrl+K)"
+    IDS_TOOLTIP_ROT_COUNCW "Ïîâåðíóòè ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè (Ctrl+L)"
+    IDS_TOOLTIP_PRINT      "Äðóê (Ctrl+P)"
+    IDS_TOOLTIP_SAVEAS     "Çáåðåãòè ÿê... (Ctrl+S)"
+END
index d94a216..5268b49 100644 (file)
@@ -10,3 +10,4 @@
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/uk-UA.rc"