Delete the bulgarian translation and revert the polish one because they are outdated...
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Fri, 7 Sep 2007 11:14:51 +0000 (11:14 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Fri, 7 Sep 2007 11:14:51 +0000 (11:14 +0000)
svn path=/trunk/; revision=28915

reactos/dll/cpl/access/access.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/bg-BG.rc [deleted file]
reactos/dll/cpl/access/lang/pl-PL.rc

index 4e72414..daa378d 100644 (file)
@@ -11,7 +11,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 
-#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
diff --git a/reactos/dll/cpl/access/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/access/lang/bg-BG.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 5176083..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,118 +0,0 @@
-LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-\r
-IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Êëàâèàòóðà"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-  GROUPBOX "ËåïêàâèÊëàâèøè",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Èçïîëçâàéòå ËåïêàâèÊëàâèøè, àêî èñêàòå äà ïîëçâàòå Shift, Ctrl èëè Alt ïðè íàòèñêàíå ñàìî ïî åäèí êëàâèø íàâåäíúæ.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Èç&ïîëçâàíå íà ËåïêàâèÊëàâèøè",IDC_STICKY_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_STICKY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-\r
-  GROUPBOX "ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2\r
-  LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè, àêî èñêàòå ÐåàêòÎÑ äà ïðåíåáðåáâà êðàòêè èëè ïîâòàðÿùøè ñå íàòèñêàíèÿ èëè äà íàìàëè ñêîðîñòòà íà ïîâòàðÿíå.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàéòå &ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè",IDC_FILTER_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_FILTER_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  GROUPBOX "ÎáðàùàùèÊëàâèøè",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÎáðàùàùèÊëàâèøè, àêî èñêàòå äà ÷óâàòå çâóê ïðè íàòèñêàíå íà Caps Lock, Num Lock è Scroll Lock.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
-  AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà &ÎáðàùàùèÊëàâèøè",IDC_TOGGLE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_TOGGLE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-\r
-  AUTOCHECKBOX "Ïîêàçâàíå íà &äîïúëíèòåëíà êëàâèàòóðíà ïîìîù â ïðèëîæåíèÿòà",IDC_KEYBOARD_EXTRA,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(23)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Çâóê"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-  GROUPBOX "ÇâóêîâÑòðàæ",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÇâóêîâÑòðàæ, àêî èñêàòå ÐåàêòÎÑ äà ïîêàçâà âèäèìè ïðåäóïðåæäåíèÿ, êîãàòî êîìïþòúðúò âè èçäàâà çâóê.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà &ÇâóêîâÑòðàæ",IDC_SENTRY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  LTEXT "Èçïîëçâàíå ïðè ñëåäíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)\r
-  COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6), CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-\r
-  GROUPBOX "ÇâóêîâîÏîêàçâàíå",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2\r
-  LTEXT "Use ShowSounds to tell your programs to display captions for the speech and sounds they make.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå Çâóêîâî&Ïîêàçâàíå",IDC_SSHOW_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Åêðàí"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN  \r
-  GROUPBOX "Ãîëÿì êîíòðàñò",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Use this option if you want Reactos to use colors and fonts designed for easy reading.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "&Èçïîëçâàíå íà ãîëÿì êîíòðàñò",IDC_CONTRAST_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_CONTRAST_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Ìèøêà"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-  GROUPBOX "MouseKeys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Use this option if you want to control the pointer with the numeric keypad on your keyboard.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Use &MouseKeys",IDC_MOUSE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_MOUSE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
-CAPTION "Îáùî"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-  GROUPBOX "Automatic Reset",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)\r
-  AUTOCHECKBOX "&Turn off accessibility features after idle for:",IDC_RESET_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-  COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(5),\r
-           CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  LTEXT "Minutes",-1,PROPSHEETPADDING(10)+2, LABELLINE(4)+2, PROPSHEETPADDING(16), LABELLINE(1)\r
-\r
-  GROUPBOX "Óâåäîìÿâàíå",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)\r
-  AUTOCHECKBOX "Give warning message when turning a feature on",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-  AUTOCHECKBOX "Make a sound when turning a feature on or off",IDC_NOTIFICATION_SOUND,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-\r
-  GROUPBOX "SerialKey Devices",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)\r
-  LTEXT "SerialKey devices allow alternative access to keyboard and mouse features.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
-  AUTOCHECKBOX "Support &SerialKey devices",IDC_SERIAL_BOX,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-\r
-  PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_SERIAL_BUTTON,180,LABELLINE(16)-4,50,LABELLINE(1)\r
-\r
-  GROUPBOX "Administrative options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(19)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)\r
-  AUTOCHECKBOX "Apply all settings to l&ogon desktop",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-  AUTOCHECKBOX "Apply all settings to &defaults for new users",IDC_ADMIN_USERS_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Sticky Keys Settings"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-  GROUPBOX "Êëàâèøè",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)\r
-  LTEXT "Íàòèñíåòå 5 ïúòè êëàâèøà Shift, çà äà âêëþ÷èòå ëåïêàâèòå êëàâèøè.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
-  AUTOCHECKBOX "Â&êëþ÷âàíå íà ëåïêàâè êëàâèøè",IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14\r
-\r
-  PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14\r
-  PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14\r
-END\r
-\r
-\r
-STRINGTABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîñòúïíîñò"\r
-  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Customizes accessibility features for your computer."\r
-\r
-  IDS_SENTRY_NONE "[Ìèãàíå]"\r
-  IDS_SENTRY_TITLE "Ìèãàíå íà çàãëàâíàòà ëåíòà"\r
-  IDS_SENTRY_WINDOW "Ìèãàíå íà òåêóùèÿ ïðîçîðåö"\r
-  IDS_SENTRY_DISPLAY "Ìèãàíå íà ðàáîòíàòà ïëîù"\r
-END\r
index d47176f..b415f6b 100644 (file)
@@ -10,18 +10,21 @@ CAPTION "Klawiatura"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   GROUPBOX "Klawisze Trwa³e",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Trwa³e, je\9cli chcesz u¿ywaæ klawiszy Shift, Ctrl lub Alt, naciskaj¹c je tylko raz.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "&U¿yj Klawiszy Trwa³ych",IDC_STICKY_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
+  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze trwa³e je\9cli chcesz u¿ywaæ Shifta, Ctrl-a albo Alta naciskaj¹c je tylko raz.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "&U¿yj Klawiszy Trwa³ych",IDC_STICKY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
   PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_STICKY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
-  GROUPBOX "Klawisze Filtru",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
-  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Filtru, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS ignorowa³ krótkie albo powtarzaj¹ce siê wci\9cniêcia klawiszy albo zmniejsza³ czêsto\9cæ powtarzania.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtru",IDC_FILTER_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
+
+  GROUPBOX "Klawisze Filtra",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
+  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Filtra, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS ignorowa³ krótkie albo powtarzaj¹ce siê wci\9cniêcia klawiszy albo zmniejsza³ czêsto\9cæ powtarzania.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtra",IDC_FILTER_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
   PUSHBUTTON "Us&tawienia",IDC_FILTER_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
+
   GROUPBOX "Klawisze Prze³¹czaj¹ce",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "U¿yj funkcji &Klawisze Prze³¹czaj¹ce, je\9cli chcesz s³yszeæ d\9fwiêk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "U¿yj Klawiszy Prze³¹czaj¹cych",IDC_TOGGLE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
+  LTEXT "U¿yj funkcji &Klawisze Prze³¹czaj¹ce, je\9cli chcesz s³yszeæ d\9fwiêk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "U¿yj Klawiszy Prze³¹czaj¹cych",IDC_TOGGLE_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
   PUSHBUTTON "Ustawie&nia",IDC_TOGGLE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
-  AUTOCHECKBOX "&Poka¿ w programach dodatkow¹ pomoc dotycz¹c¹ klawiatury",IDC_KEYBOARD_EXTRA,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(23)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),14
+
+  AUTOCHECKBOX "Sho&w extra keyboard help in programs",IDC_KEYBOARD_EXTRA,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(23)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),14
 END
 
 
@@ -31,14 +34,14 @@ CAPTION "D
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   GROUPBOX "Wartownik D\9fwiêku",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "U¿yj funkcji Wartownik D\9fwiêku, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS pokazywa³ wizualne ostrze¿enia w chwili generacji d\9fwiêku.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
+  LTEXT "U¿yj funkcji Wartownik D\9fwiêku je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS pokazywa³ wizualne ostrze¿enia w chwili generacji d\9fwiêku.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
   AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Wartownik D\9fwiêku",IDC_SENTRY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
-  LTEXT "U¿yj nastêpuj¹cego ostrze¿enia:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  LTEXT "User the following warning:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
   COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6), CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 
   GROUPBOX "Poka¿ D\9fwiêki",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
-  LTEXT "U¿yj funkcji Poka¿ D\9fwiêki, aby nakazaæ swoim programom wy\9cwietlanie napisów w chwili generacji d\9fwiêku lub mowy.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Poka¿ D\9fwiêki",IDC_SSHOW_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
+  LTEXT "U¿yj funkcji Poka¿ D\9fwiêki, aby nakazaæ swoim programom wy\9cwietlanie napisów w chwili generacji d\9fwiêku lub mowy.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Poka\9f D\9fwiêki",IDC_SSHOW_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 END
 
 
@@ -48,11 +51,22 @@ CAPTION "Ekran"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN  
   GROUPBOX "Wysoki Kontrast",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "U¿yj tej funkcji, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS u¿ywa³ kolorów i czcionek zaprojektowanych do ³atwego czytania",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "&U¿yj funkcji Wysoki Kontrast",IDC_CONTRAST_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
+  LTEXT "U¿yj tej funkcji, je\9cli chcesz, ¿eby Reactos u¿ywa³ kolorów i czcionek zaprojektowanych do ³atwego czytania",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "&U¿yj funkcji Wysoki Kontrast",IDC_CONTRAST_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
   PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_CONTRAST_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
-END
 
+  GROUPBOX "Cursor options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)
+  LTEXT "Use the track bars to modify the blinking speed of the cursor and its width.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
+  CTEXT "Blinking speed:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  LTEXT "None",-1,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(14)+2,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
+  LTEXT "Fast",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(9),LABELLINE(14)+2,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
+  CONTROL "",IDC_CURSOR_BLINK_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(14),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2)
+  CTEXT "Cursor width:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(17),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  LTEXT "Narrow",-1,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
+  LTEXT "Wide",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(9),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
+  CONTROL "",IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(18)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2)
+  LTEXT "",IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(16),PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)+5
+END
 
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -61,8 +75,8 @@ CAPTION "Mysz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   GROUPBOX "Klawisze Myszy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "U¿yj tej opcji, je\9cli chcesz kontrolowaæ wska\9fnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji Klawisze &Myszy",IDC_MOUSE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(17),14
+  LTEXT "U¿yj tej opcji, je\9cli chcesz kontrolowaæ wska\9fnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji Klawisze &Myszy",IDC_MOUSE_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
   PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_MOUSE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
 END
 
@@ -73,82 +87,200 @@ CAPTION "Og
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   GROUPBOX "Automatyczny reset",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
-  AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz funkcje u³atwiaj¹ce dostêp, gdy komputer nie jest u¿ywany przez:",IDC_RESET_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
-  COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(5),
-           CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  LTEXT "minut",-1,PROPSHEETPADDING(10)+2, LABELLINE(4)+2, PROPSHEETPADDING(16), LABELLINE(1)
+  AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz funkcje u³atwiaj¹ce dostêp kiedy komputer nie jest u¿ywany przez:",IDC_RESET_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+  COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
+           CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 
   GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
-  AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj, gdy funkcja jest w³¹czana",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
-  AUTOCHECKBOX "Odgrywaj d\9fwiêk, gdy funkcja jest w³¹czana albo wy³¹czana",IDC_NOTIFICATION_SOUND,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
+  AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj kiedy funkcja jest w³¹czana",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+  AUTOCHECKBOX "Odgrywaj d\9fwiêk, kiedy funkcja jest w³¹czana albo wy³¹czana",IDC_NOTIFICATION_SOUND,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 
   GROUPBOX "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
-  LTEXT "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych zapewniaj¹ alternatywny dostêp do funkcji klawiatury lub myszy.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(2)
-  AUTOCHECKBOX "Wspieraj urz¹dzenia klawi&szy szeregowych",IDC_SERIAL_BOX,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
-
-  PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SERIAL_BUTTON,180,LABELLINE(16)-4,50,14
+  LTEXT "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych zapewniaj¹ alternatywny dostêp do funkcji klawiatury lub myszy.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
+  AUTOCHECKBOX "Wspieraj urz¹dzenia klawi&szy szeregowych",IDC_SERIAL_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
+  PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SERIAL_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(16)-4,PROPSHEETPADDING(15),14
 
   GROUPBOX "Opcje zarz¹dzania",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(19)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
-  AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
-  AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domy\9clnego profilu dla nowych u¿ytkowników",IDC_ADMIN_USERS_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
+  AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+  AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domy\9clnego profilu dla nowych u¿ytkowników",IDC_ADMIN_USERS_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 END
 
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Trwa³e"
+CAPTION "Ustawienia Klawiszy Trwa³ych"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX "Skrót klawiaturowy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "Naci\9cnij klawisz SHIFT 5 razy, by aktywowaæ funkcjê Klawisze Trwa³e.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "A&ktywuj Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(20)+4,14
+  GROUPBOX "Klawisze",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "Naci\9cnij klawisz SHIFT 5 razy by aktywowaæ funkcjê KlawiszeTrwa³e.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "A&ktywuj Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 
-  GROUPBOX "Opcje",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
-  AUTOCHECKBOX "Aby &zablokowaæ, naci\9cnij dwukrotnie klawisz modyfikuj¹cy",IDC_STICKY_LOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETPADDING(28)+4,14
-  AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz Klawisze Trwa³e, gdy dwa klawisze zostan¹ naci\9cniête równocze\9cnie",IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(12),PROPSHEETPADDING(28)+4,14
+  GROUPBOX "Options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
+  AUTOCHECKBOX "&Press modifier key twice to lock",IDC_STICKY_LOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+  AUTOCHECKBOX "&Turn StickyKeys off if two keys are pressed at once",IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 
-  GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
-  AUTOCHECKBOX "&Odtwórz d\9fwiêk, gdy zostanie naci\9cniêty klawisz modyfikuj¹cy",IDC_STICKY_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETPADDING(28)+4,14
-  AUTOCHECKBOX "&Poka¿ na ekranie stan funkcji Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(18),PROPSHEETPADDING(28)+4,14
+  GROUPBOX "Notifications",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
+  AUTOCHECKBOX "&Make sounds when the modifier key is pressed",IDC_STICKY_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+  AUTOCHECKBOX "&Show StickyKeys status on screen",IDC_STICKY_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
   PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
 END
 
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Filtru"
+CAPTION "Filter Keys Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "TBD",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
+  GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "The shortcut for FilterKeys is:  \nHold down <Right Shift> for eight seconds.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
 
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
-  PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  GROUPBOX "Filter options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)+5
+  AUTORADIOBUTTON "Ign&ore repeated keystrokes",IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)+7,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(1),WS_GROUP|WS_TABSTOP
+  AUTORADIOBUTTON "Ig&nore quick keystrokes and slow down the repeat rate",IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(11)+5,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2),BS_TOP|BS_MULTILINE
+  PUSHBUTTON "&Settings",IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(9)+5,PROPSHEETPADDING(15),14,WS_GROUP
+  PUSHBUTTON "S&ettings",IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(11)+5,PROPSHEETPADDING(15),14,WS_GROUP
+  LTEXT "&Click here and type here to test the settings:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(15)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14,WS_GROUP|ES_AUTOHSCROLL
+
+  GROUPBOX "Notifications",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(17)+6,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+3
+  AUTOCHECKBOX "&Beep when keys pressed or accepted",IDC_FILTER_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(19),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),10
+  AUTOCHECKBOX "S&how FilterKey status on screen",IDC_FILTER_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)+6,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),10
+
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
 END
 
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Prze³¹czaj¹ce"
+CAPTION "Toggle Keys Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX "Skrót klawiaturowy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
-  LTEXT "Skrótem funkcji Klawisze Prze³¹czaj¹ce jest: \nPrzytrzymanie wci\9cniêtego klawisza <Num Lock> przez 5 sekund.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
-  AUTOCHECKBOX "U¿yj &skrótu",IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(17)+4,14
+  GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "The shortcut for ToggleKeys is: \nHold down <Num Lock> for five seconds.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "Use &shortcut",IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
 
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
-  PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+END
+
+
+IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "High Contrast Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "The shortcut for High Contrast is:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+
+  GROUPBOX "High Contrast Color Scheme",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "Current Color Scheme:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11)+2, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+           CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+END
+
+
+IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Mouse Keys Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
+  LTEXT "The shortcut for Mouse Keys is:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
+  AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+
+  GROUPBOX "Pointer speed",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)
+
+  LTEXT "&Top speed:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
+  LTEXT "Low",-1,PROPSHEETPADDING(11),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
+  CONTROL "",IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(15),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(22),LABELLINE(2)
+  LTEXT "High",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(7),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
+
+  LTEXT "&Acceleration:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
+  LTEXT "Slow",-1,PROPSHEETPADDING(11),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
+  CONTROL "",IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(15),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(22),LABELLINE(2)
+  LTEXT "Fast",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(7),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
+
+  AUTOCHECKBOX "&Hold down Ctrl to speed up and Shift to slow down",IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+
+  LTEXT "Use MouseKeys when NumLock is:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(1)
+  AUTORADIOBUTTON "O&n",IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(14),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(5),LABELLINE(1)
+  AUTORADIOBUTTON "Of&f",IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(5),LABELLINE(1)
+
+  AUTOCHECKBOX "&Show MouseKey status on screen",IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
+
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+END
+
+
+IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Bounce Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
+  LTEXT "&Ignore keystrokes repeated faster than:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
+  COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3)+5, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
+           CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+
+  LTEXT "&Test area:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)+3,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
+  EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(11),14,ES_AUTOHSCROLL
+
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+END
+
+
+IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Repeat Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12)
+  LTEXT "Override settings on the Keyboard control panel:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
+
+  AUTORADIOBUTTON "&No keyboard repeat",IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(3)+3,78,LABELLINE(1),WS_GROUP
+  AUTORADIOBUTTON "&Slow down keyboard repeat rates",IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+7,131,LABELLINE(1)
+
+  LTEXT "Repeat &delay:",-1,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(6)+4,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(1)
+  COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7)+6, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
+           CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+
+  LTEXT "Repeat &rate:",-1,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(9)+6,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(1)
+  COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10)+8, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
+           CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+
+  GROUPBOX "Slow Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(14),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+4
+  LTEXT "&Keys must be held down for:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
+  COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16)+4, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
+           CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+
+  LTEXT "&Test area:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20),PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
+  EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(19)+7,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(11),14,ES_AUTOHSCROLL
+
+  DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_CPLSYSTEMNAME "U³atwienia dostêpu"
-  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje u³atwieñ dostêpu na Twoim komputerze."
+  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje u³atwieñ dostêpu na twoim komputerze."
 
-  IDS_SENTRY_NONE "[brak]"
+  IDS_SENTRY_NONE "[Brak]"
   IDS_SENTRY_TITLE "Migaj¹cy pasek tytu³u"
   IDS_SENTRY_WINDOW "Migaj¹ce okno aktywne"
   IDS_SENTRY_DISPLAY "Migaj¹cy pulpit"
+
+  IDS_SECONDS "Seconds"
+  IDS_MINUTES "Minut"
 END