- Change the root "readme.txt" file to have a CLT2011 text. ReactOS-0.3.13-CLT2011 backups/ros-branch-0_3_13-clt2011@51081
authorColin Finck <colin@reactos.org>
Wed, 16 Mar 2011 23:19:36 +0000 (23:19 +0000)
committerColin Finck <colin@reactos.org>
Wed, 16 Mar 2011 23:19:36 +0000 (23:19 +0000)
- Add all CD options to "welcome.exe", modify its code a bit to support this.

This is all stuff which has already been done last year, see r46065.

svn path=/branches/ros-branch-0_3_13-clt2011/; revision=51078

28 files changed:
reactos/base/setup/welcome/lang/bg-BG.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/cs-CZ.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/da-DK.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/de-DE.rc
reactos/base/setup/welcome/lang/el-GR.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/en-US.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/es-ES.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/et-EE.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/fr-FR.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/hu-HU.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/id-ID.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/it-IT.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/ja-JP.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/lt-LT.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/nl-NL.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/no-NO.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/pl-PL.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/pt-BR.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/ru-RU.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/sk-SK.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/sv-SE.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/th-TH.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/uk-UA.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/lang/zh-CN.rc [deleted file]
reactos/base/setup/welcome/rsrc.rc
reactos/base/setup/welcome/welcome.c
reactos/base/setup/welcome/welcome.rbuild
reactos/boot/bootdata/readme.txt

diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/bg-BG.rc
deleted file mode 100644 (file)
index ee8b6b1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-/*
- *  Bulgarian(BG) resources
- *
- *  Copyright (C) 2005 Violin Iliev
- *  www.violin-bg.com
- *
- *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
- *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
- *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
- *  (at your option) any later version.
- *
- *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
- *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
- *  GNU General Public License for more details.
- *
- *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
- *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
- *  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- */
-
-
-LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Äîáðå äîøëè"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Äîáðå äîøëè â îïåðàöèîííà ñèñòåìà React.\n\nÈçáåðåòå ñè îò òåìèòå â ëÿâî."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Ïîêàçâàé îòíîâî òîçè ïðîçîðåö"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Èçõîä"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Èíñòàëèðàíå íà ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Ðàçãëåäàé òîâà CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Èçõîä"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Èíñòàëèðàíå íà ReactOSS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Ðàçãëåäàé òîâà CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Èçõîä"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Ñúçäàâàíå íà íîâà èíñòàëàöèÿ íÿ ReactOS èëè îáíîâÿâàíå íà ñúùåñòâóâàùà òàêàâà."
-    IDS_TOPICDESC1          "Ðàçãëåæäàíå íà CD-òî."
-    IDS_TOPICDESC2          "Íàòèñíåòå çà èçõîä îò ïðîãðàìàòà."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/cs-CZ.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/cs-CZ.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 0ec8438..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id$ */
-
-LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Vítejte"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Vítejte v operaèním systému ReactOS.\n\nKlepnìte na tlaèítko v levém sloupci."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Zobrazit dialog znovu"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Konec"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Instalovat ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Prohlí\9eet toto CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Konec"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Instalovat ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Prohlí\9eet toto CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Konec"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Nainstaluje ReactOS na Vá\9a poèítaè nebo zaktualizuje existující systém."
-    IDS_TOPICDESC1          "Prohlí\9eet toto CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Klepnìte pro ukonèení tohoto programu."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/da-DK.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/da-DK.rc
deleted file mode 100644 (file)
index a23c060..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id$ */
-
-LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Velkommen"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Velkommen til ReactOs operativ System.\n\nKlik på et emne til venstre."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Vis denne dialog igen ved opstart"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Afslut"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Installer ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Gennemse Cdrom"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Afslut"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Installer ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Gennemse Cdrom"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Afslut"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Opret en ny ReactOS installation på din computer eller opgradere en eksisterende installation."
-    IDS_TOPICDESC1          "Gennemse Reactos Installations Cdrom"
-    IDS_TOPICDESC2          "Klik på Afslut for at lukke."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
index 63998b0..1de2135 100644 (file)
@@ -11,57 +11,57 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 /* Default settings */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Willkommen"
+    IDS_APPTITLE            "ReactOS 0.3.13 - CLT 2011"
     IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Willkommen in ReactOS.\n\nKlicken Sie auf ein Thema auf der linken Seite."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Dialog beim nächsen Start wieder anzeigen"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Beenden"
+    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "ReactOS ist ein modernes Open-Source-Betriebssystem, welches auf dem Design von Windows® XP/2003 basiert. Dazu gehört sowohl die volle Kompatibilität mit Windows-Anwendungen und -Treibern als auch eine ähnliche Benutzeroberfläche, damit sich die meisten Anwender sofort zurechtfinden. Der Quellcode des gesamten Systems ist frei verfügbar und steht größtenteils unter der GNU General Public License."
 END
 
 /* Topic buttons */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_TOPICBUTTON0        "ReactOS installieren"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "CD durchsuchen"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Beenden"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
+    IDS_TOPICBUTTON1        "ReactOS in QEMU ausprobieren"
+    IDS_TOPICBUTTON2        "ReactOS Build Environment installieren"
+    IDS_TOPICBUTTON3        "ReactOS-Quellcodepaket öffnen"
+    IDS_TOPICBUTTON4        "Die ReactOS-Website besuchen"
+    IDS_TOPICBUTTON5        "Die CD durchsuchen"
+    IDS_TOPICBUTTON6        "Beenden"
 END
 
 /* Topic titles */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
     IDS_TOPICTITLE0         "ReactOS installieren"
-    IDS_TOPICTITLE1         "CD durchsuchen"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Beenden"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
+    IDS_TOPICTITLE1         "ReactOS in QEMU ausprobieren"
+    IDS_TOPICTITLE2         "ReactOS Build Environment installieren"
+    IDS_TOPICTITLE3         "ReactOS-Quellcodepaket öffnen"
+    IDS_TOPICTITLE4         "Die ReactOS-Website besuchen"
+    IDS_TOPICTITLE5         "Die CD durchsuchen"
+    IDS_TOPICTITLE6         "Beenden"
 END
 
 /* Topic descriptions */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Installiert ReactOS auf ihrem Computer oder aktualisiert eine bestehende Installation."
-    IDS_TOPICDESC1          "Die ReactOS-CD durchsuchen."
-    IDS_TOPICDESC2          "Klicken Sie, um dieses Programm zu beenden."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
+    IDS_TOPICDESC0          "Installiert ReactOS auf ihrem Computer.\n\nBitte beachten Sie, dass Sie zur Zeit Ihren Computer mit der ReactOS-CD im Laufwerk neu starten müssen, um die Installation zu starten.\n\nAlternativ können Sie ReactOS problemlos in einer virtuellen QEMU-Maschine ausprobieren, wenn Sie den entsprechenden Menüpunkt auf der linken Seite wählen."
+    IDS_TOPICDESC1          "Möglicherweise möchten Sie ein Betriebssystem im Alpha-Stadium nicht auf Ihrem eigenen Computer testen oder es gibt Probleme bei der Installation. Daher haben wir ReactOS auf einer virtuellen QEMU-Maschine vorinstalliert, mit der Sie das Betriebssystem problemlos testen können, ohne dass es direkt auf Ihrem Computer installiert werden muss.\n\nEin Klick auf diesen Menüpunkt öffnet das QEMU-Paket in Ihrem ZIP-Archivprogramm."
+    IDS_TOPICDESC2          "Damit ReactOS so einfach wie möglich kompiliert werden kann, wurde das ReactOS Build Environment geschaffen. Dieses enthält die passenden Compiler-Versionen und alle nötigen Tools, um den gesamten ReactOS-Quellcode zu kompilieren.\n\nDie Windows-Version des Build Environments ist kompatibel mit Windows 2000, XP oder neueren Versionen. Sie wird über diesen Menüpunkt installiert.\nDie CD enthält auch das Build Environment für Unix-ähnliche Betriebssysteme, wie z.B. Linux oder Mac OS X.\n\nZusätzlich befindet sich auf dieser CD der Quellcode dieser ReactOS-Version in einer ZIP-Datei."
+    IDS_TOPICDESC3          "Die CD enthält auch den gesamten Quellcode dieser ReactOS-Version, welcher mit dem ReactOS Build Environment kompiliert werden kann.\nEin Klick auf diesen Menüpunkt öffnet ihn in Ihrem ZIP-Archivprogramm."
+    IDS_TOPICDESC4          "Die ReactOS-Website liefert viele weitere Informationen über das Projekt. Hier finden Sie die neusten ReactOS-Versionen und Neuigkeiten bezüglich der Entwicklung."
+    IDS_TOPICDESC5          "Durchsuchen Sie den Inhalt dieser CD."
+    IDS_TOPICDESC6          "Beendet das AutoRun-Programm."
 END
 
-/* EOF */
+/* Topic actions */
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_TOPICACTION0        "<msg>Zur Zeit müssen Sie Ihren Computer mit der ReactOS-CD im Laufwerk neu starten, um die Installation zu starten.\n\nBITTE BEACHTEN SIE: Es wird dringend davon abgeraten, ReactOS auf einem Computer zu installieren, welcher wichtige Daten enthält!"
+    IDS_TOPICACTION1        "..\\ReactOS in QEMU\\ReactOS-0.3.13-CLT2011-QEMU.zip"
+    IDS_TOPICACTION2        "..\\ReactOS Build Environment\\RosBE-1.5.1.1.exe"
+    IDS_TOPICACTION3        "..\\ReactOS-Quellcode\\ReactOS-0.3.13-CLT2011-Quellcode.zip"
+    IDS_TOPICACTION4        "http://www.reactos.org/"
+    IDS_TOPICACTION5        "explorer.exe"
+    IDS_TOPICACTION6        "<exit>"
+END
 
+/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/el-GR.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/el-GR.rc
deleted file mode 100644 (file)
index ffd32fb..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id$ */
-
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Êáëþò ¹ëèáôå"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Êáëþò Þëèáôå óôï React Ëåéôïõñãéêü Óýóôçìá.\n\nÅðéëÝîôå Ýíá èÝìá áðü ôï ìåíïý óôá áñéóôåñÜ."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Åîåñåýíçóç áõôïý ôïõ CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "¸îïäïò"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Åîåñåýíçóç áõôïý ôïõ CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "¸îïäïò"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Äçìéïõñãßá íÝáò åãêáôÜóôáóçò ôïõ ReactOS óôïí õðïëïãéóôÞ Þ áíáâÜèìéóç ìéáò Þäç õðÜñ÷ïõóáò åãêáôÜóôáóçò."
-    IDS_TOPICDESC1          "Åîåñåýíçóç áõôïý ôïõ CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "ÐáôÞóôå ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞ."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/en-US.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/en-US.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 201e3b9..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id$ */
-
-LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Welcome"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Welcome to React Operating System.\n\nClick a topic on the left."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Install ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Browse this CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Exit"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Install ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Browse this CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Exit"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Create a new ReactOS installation on your computer or upgrade an existing installation."
-    IDS_TOPICDESC1          "Browse the CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Click to exit this application."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/es-ES.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/es-ES.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 3d44ee3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-/* $Id$ */
-
-LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Bienvenido"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Bienvenido al Sistema Operativo React.\n\nHaz Click en una opción a la izquierda."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Mostrar este dialogo otra vez"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Salir"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Instalar ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Explorar este CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Salir"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Instalar ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Explorar este CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Salir"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Crear una nueva instalación de ReactOS en su PC o actualizar una instalación existente."
-    IDS_TOPICDESC1          "Explorar este CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Haz Click para salir de esta aplicación."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
-
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/et-EE.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/et-EE.rc
deleted file mode 100644 (file)
index ab2c4da..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Tere tulemast"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Tere tulemast operatsioonisüsteemi ReactOS.\n\nVali teema vasakult."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Näita seda dialoogi veel"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Välju"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Paigalda ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Sirvi CD sisu"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Välju"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Paigalda ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Sirvi CD sisu"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Välju"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Paigalda ReactOS oma arvutisse või uuenda olemasolevat installatsiooni."
-    IDS_TOPICDESC1          "Sirvi CD sisu."
-    IDS_TOPICDESC2          "Vajuta, et väljuda."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/fr-FR.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/fr-FR.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 2e69086..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
-/*
- *  FRENCH(FR) resources
- *
- *  Copyright (C) 2005
- *
- *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
- *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
- *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
- *  (at your option) any later version.
- *
- *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
- *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
- *  GNU General Public License for more details.
- *
- *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
- *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
- *  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- */
-
-
-LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Bienvenue"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Bienvenue sur le système d'exploitation ReactOS.\n\nCliquez sur une section à gauche."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Afficher cette boîte de dialogue de nouveau."
-//    IDS_CLOSETEXT           "Quitter"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Installer ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Naviguer dans ce CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Quitter"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Installer ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Naviguer dans ce CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Quitter"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Crée une nouvelle installation de ReactOS sur votre ordinateur ou met à jour votre installation actuelle."
-    IDS_TOPICDESC1          "Explore le CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Cliquez pour quitter l'installation."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/hu-HU.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/hu-HU.rc
deleted file mode 100644 (file)
index a3261c9..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-/* $Id: En.rc 12852 2005-01-06 13:58:04Z mf $ */
-/*
-* Copyright 2005 Robert Horvath - Hungarian trasnlation - talley at cubeclub.hu
-*/
-LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Üdvözlünk"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Üdvözlünk a React Operációs Rendszerben.\n\n"
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Kilépés"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "ReactOS telepítése"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "A CD böngészése"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Kilépés"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "ReactOS telepítése"
-    IDS_TOPICTITLE1         "A CD böngészése"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Kilépés"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "A ReactOS telepítése vagy frissítése."
-    IDS_TOPICDESC1          "A CD böngészése"
-    IDS_TOPICDESC2          "Kilépés"
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/id-ID.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/id-ID.rc
deleted file mode 100644 (file)
index b4eb29c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
-/*
- * Indonesian resources by Zaenal Mutaqin (ade999 at gmail dot com)
- */
-
-LANGUAGE LANG_INDONESIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Selamat Datang"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Selamat datang di React Operating System.\n\nKlik topik di sisi kiri."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Instalasi ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Lihat CD ini"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Keluar"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Instalasi ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Lihat CD ini"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Keluar"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Buat instalasi baru ReactOS pada komputer anda atau tingkatkan instalasi yang sudah ada."
-    IDS_TOPICDESC1          "Lihat CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Klik untuk keluar aplikasi ini."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/it-IT.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/it-IT.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 454839c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* It.rc by Roberto 'Speekix' Pellegrino */
-
-LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Benvenuto"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Benvenuto nel React Operating System.\n\nClicca su un argomento a sinistra."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Mostra ancora questa finestra"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Esci"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Installa ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Esplora il CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Esci"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Argomento Vuoto 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Argomento Vuoto 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Argomento Vuoto 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Argomento Vuoto 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Argomento Vuoto 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Argomento Vuoto 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Argomento Vuoto 9"
-END
-
-/* Topic Titolos */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Installa ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Esplora il CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Esci"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Argomento Vuoto Titolo 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Argomento Vuoto Titolo 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Argomento Vuoto Titolo 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Argomento Vuoto Titolo 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Argomento Vuoto Titolo 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Argomento Vuoto Titolo 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Argomento Vuoto Titolo 9"
-END
-
-/* Descrizione argomentos */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Crea una nuova installazione di ReactOS sul tuo computer o aggiorna l'installazione esistente."
-    IDS_TOPICDESC1          "Esplora il CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Clicca per uscire dall'applicazione."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Descrizione argomento 3.\n\nDescrivi l'argomento 3 qui."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Descrizione argomento 4.\n\nDescrivi l'argomento 4 qui."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Descrizione argomento 5.\n\nDescrivi l'argomento 5 qui."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Descrizione argomento 6.\n\nDescrivi l'argomento 6 qui."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Descrizione argomento 7.\n\nDescrivi l'argomento 7 qui."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Descrizione argomento 8.\n\nDescrivi l'argomento 8 qui."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Descrizione argomento 9.\n\nDescrivi l'argomento 9 qui."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/ja-JP.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/ja-JP.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 6b44494..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Welcome"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "React \82Ö\82æ\82¤\82±\82»\81B\n\n\8d\91¤\82Ì\83g\83s\83b\83N\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B"
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "ReactOS \82ð\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82·\82é"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "\82±\82Ì CD \82ð\8aJ\82­"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "\8fI\97¹"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "ReactOS \82ð\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82·\82é"
-    IDS_TOPICTITLE1         "\82±\82Ì CD \82ð\8aJ\82­"
-    IDS_TOPICTITLE2         "\8fI\97¹"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "\83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82É\90V\82µ\82­ ReactOS \82ð\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82µ\82½\82è\81A\8aù\91\82Ì ReactOS \82ð\83A\83b\83v\83O\83\8c\81[\83h\82µ\82Ü\82·\81B"
-    IDS_TOPICDESC1          "CD \82Ì\93à\97e\82ð\8eQ\8fÆ\82µ\82Ü\82·\81B"
-    IDS_TOPICDESC2          "\83N\83\8a\83b\83N\82·\82é\82Æ\82±\82Ì\83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93\82ð\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·\81B"
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/lt-LT.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/lt-LT.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 5d13252..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-// Translation by Vytis 'CMan' Girdþijauskas cman@cman.us
-
-LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Sveiki"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Sveiki, èia React Operacinë Sistema.\n\nPasirinkite punktà kairëje."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Rodyti ðá langà vël"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Iðeiti"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Ádiegti ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Perþiûrëti ðá CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Iðeiti"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Ádiegti ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Perþiûrëti ðá CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Iðeiti"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Ádiekite arba atnaujinkite ReactOS."
-    IDS_TOPICDESC1          "Perþiûrëti ðá CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Paspauskite, kad iðeitumëte ið programos."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/nl-NL.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/nl-NL.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 1604a5c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Welkom"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Welkom bij het React Operation System.\n\nKlik links op een onderwerp."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Ga terug naar dit scherm"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Afsluiten"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Installeer ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Deze CD Verkennen"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Afsluiten"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Installeer ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Deze CD Verkennen"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Afsluiten"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Maak een nieuwe ReactOS installatie of upgrade een bestaande installatie."
-    IDS_TOPICDESC1          "Deze CD Verkennen."
-    IDS_TOPICDESC2          "Klik om dit programma af te sluiten."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/no-NO.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/no-NO.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 260864c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id: En.rc 21325 2006-03-17 22:07:04Z fireball $ */
-
-LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE 
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Velkommen"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Velkommen til React Operativsystem.\n\nTrykk et emne til venstre."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Vis denne dialoget igjen"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Avslutt"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Innstaller ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Utforsk denne CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Avslutt"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Tomt emne  3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Tomt emne  4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Tomt emne  5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Tomt emne  6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Tomt emne  7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Tomt emne  8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Tomt emne  9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Innstaller ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Utforsk denne CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Avslutt"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Tomt emne  tittel 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Tomt emne  tittel 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Tomt emne  tittel 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Tomt emne  tittel 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Tomt emne  tittel 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Tomt emne  tittel 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Tomt emne  tittel 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Opprett en ny ReactOS innstallasjon på din datamaskin eller oppgrader eksisterende innstallasjon."
-    IDS_TOPICDESC1          "Utforsk CDen."
-    IDS_TOPICDESC2          "Trykk avslutt for å avslutte denne applikasjonen."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Emner beskrivelse 3.\n\nBeskriv emner 3 her."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Emner beskrivelse 4.\n\nBeskriv emner 4 her."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Emner beskrivelse 5.\n\nBeskriv emner 5 her."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Emner beskrivelse 6.\n\nBeskriv emner 6 her."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Emner beskrivelse 7.\n\nBeskriv emner 7 her."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Emner beskrivelse 8.\n\nBeskriv emner 8 her."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Emner beskrivelse 9.\n\nBeskriv emner 9 her."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/pl-PL.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/pl-PL.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 5bc8e17..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id: en-US.rc 24952 2006-11-28 21:44:53Z janderwald $ */
-
-LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Zapraszamy"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Witaj w systemie operacyjnym ReactOS.\n\nWybierz temat po lewej."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Poka¿ ten dialog ponownie"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Wyj\9ccie"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Zainstaluj ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Przegl¹daj CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Wyj\9ccie"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Zainstaluj ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Przegl¹daj CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Wyj\9ccie"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Utwórz now¹ instalacjê ReactOS na komputerze lub aktualizuj istniej¹c¹."
-    IDS_TOPICDESC1          "Przegl¹daj CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Kliknij, aby zakoñczyæ aplikacjê."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/pt-BR.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/pt-BR.rc
deleted file mode 100644 (file)
index f610a5b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id: en-US.rc 24952 2006-11-28 21:44:53Z janderwald $ */
-
-LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Bem vindo"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Bem vindo ao Sistema Operacional React (ReactOS).\n\nClique em um tópico à esquerda."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Exibir este diálogo novamente"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Sair"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Instalar ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Examinar este CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Sair"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Instalar ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Examinar este CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Sair"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Cria uma nova instalação do ReactOS em seu computador ou atualiza uma instalação já existente."
-    IDS_TOPICDESC1          "Exibe os arquivos contidos no CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Clique para fechar este aplicativo."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/ru-RU.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/ru-RU.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 42e1143..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-/* $Id: En.rc 21257 2006-03-08 23:07:09Z audit $ */
-
-LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Äîáðî ïîæàëîâàòü!"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ReactOS.\n\nÂûáåðèòå ïóíêò ñëåâà."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Ïîêàçûâàòü ýòî îêíî ñíîâà"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Âûõîä"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Óñòàíîâèòü ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Îáçîð äèñêà"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Âûõîä"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Óñòàíîâèòü ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Îáçîð äèñêà"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Âûõîä"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Óñòàíîâèò ReactOS íà Âàø êîìïüþòåð ñ íóëÿ èëè îáíîâèò óæå óñòàíîâëåííóþ âåðñèþ."
-    IDS_TOPICDESC1          "Îáçîð äèñêà."
-    IDS_TOPICDESC2          "Âûáåðèòå äëÿ âûõîäà èç ýòîãî ïðèëîæåíèÿ."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/sk-SK.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/sk-SK.rc
deleted file mode 100644 (file)
index aa0687e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-// Slovak translation by Kario  2007 <kario@szm.sk>
-
-LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Vitajte"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Vitajte v operaènom systéme ReactOS.\n\nKliknite na tlaèidlo v ¾avom ståpci."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Zobrazi\9d toto okno aj nabudúce"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Koniec"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "In\9atalova\9d ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Prezera\9d toto CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Koniec"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "In\9atalova\9d ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Prezera\9d toto CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Koniec"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Nain\9ataluje ReactOS na Vá\9a poèítaè alebo zaktualizuje u\9e existujúci systém."
-    IDS_TOPICDESC1          "Prezera\9d toto CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Kliknutím ukonèíte tento program."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/sv-SE.rc
deleted file mode 100644 (file)
index accf7e1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
-/*
- *  Swedish (SE) resources
- *
- *  Copyright (C) 2005 David Nordenberg
- *
- *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
- *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
- *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
- *  (at your option) any later version.
- *
- *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
- *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
- *  GNU General Public License for more details.
- *
- *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
- *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
- *  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- */
-
-LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Välkommen"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Välkommen till React Operating System.\n\nKlicka på ett avsnitt till vänster."
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Installera ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Utforska skivan"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Avsluta"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Installera ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Utforska skivan"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Avsluta"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Skapa en ny ReactOS installation på den här datorn eller uppgradera en befintlig."
-    IDS_TOPICDESC1          "Utforska skivan."
-    IDS_TOPICDESC2          "Avsluta det här programmet."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/th-TH.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/th-TH.rc
deleted file mode 100644 (file)
index ed77dff..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-/*
- * PROJECT:     ReactOS welcome/autorun application
- * LICENSE:     See COPYING in the top level directory
- * FILE:        base/setup/welcome/lang/th-TH.rc
- * TRANSLATOR:  Sumath Aowsakulsutthi
- */
-
-LANGUAGE LANG_THAI, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèÃкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒàReact \n\n¡´àÅ×Í¡à¹×éÍËÒº¹á¶º«éÒÂÁ×Í"
-//    IDS_CHECKTEXT           "áÊ´§¤Óá¹Ð¹ÓÍÕ¡¤ÃÑé§"
-//    IDS_CLOSETEXT           "ÍÍ¡¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "µÔ´µÑ駠ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§á¼è¹«Õ´Õ¹Õé"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "ÍÍ¡¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "µÔ´µÑ駠ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§á¼è¹«Õ´Õ¹Õé"
-    IDS_TOPICTITLE2         "ÍÍ¡¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "¤Ø³µéͧ¡ÒõԴµÑ駠ReactOS Å§ã¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³\n\nËÃ×͵éͧ¡ÒûÃѺáµè§à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡·ÕèÁÕÍÂÙèà´ÔÁ."
-    IDS_TOPICDESC1          "´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§á¼è¹«Õ´Õ¹Õé."
-    IDS_TOPICDESC2          "¡´àÅ×Í¡·Õè¹Õèà¾×è͵éͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒõԴµÑé§."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/uk-UA.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/uk-UA.rc
deleted file mode 100644 (file)
index 01e6d03..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
-/*
- *  Welcome (Ukrainian resources)
- *
- *  Copyright 2006 Artem Reznikov
- *
- *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
- *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
- *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
- *  (at your option) any later version.
- *
- *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
- *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
- *  GNU General Public License for more details.
- *
- *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
- *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
- *  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
- */
-
-LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - Ëàñêàâî ïðîñèìî"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè ReactOS.\n\nÊëàöí³òü ïî òåì³ ë³âîðó÷"
-//    IDS_CHECKTEXT           "Ïîêàçóâàòè öåé ä³àëîã çíîâ"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Âèõ³ä"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        "Îãëÿä öüîãî CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        "Âèõ³ä"
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         "Îãëÿä öüîãî CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         "Âèõ³ä"
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          "Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ³íñòàëÿö³¿ ReactOS íà Âàøîìó êîìï'þòåð³ ÷è îíîâëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ³íñòàëÿö³¿."
-    IDS_TOPICDESC1          "Ïðîãëÿíóòè CD."
-    IDS_TOPICDESC2          "Íàòèñí³òü äëÿ âèõîäó ç ö³º¿ ïðîãðàìè."
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
diff --git a/reactos/base/setup/welcome/lang/zh-CN.rc b/reactos/base/setup/welcome/lang/zh-CN.rc
deleted file mode 100644 (file)
index ae5ab25..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
-/*
- *  welcome (Simplified Chinese resources)
- *  (¼òÌåÖÐÎÄ×ÊÔ´)
- *  Copyright 2007 zhangbing <e_zb@21cn.com, ezb@mail.gywb.cn>
- *
- * This program is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
- * License as published by the Free Software Foundation; either
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This program is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
- * Lesser General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
- * License along with this program; if not, write to the Free Software
- * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
- */
-
-LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
-
-/* String Tables */
-
-/* Default settings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_APPTITLE            "ReactOS - »¶Ó­"
-    IDS_DEFAULTTOPICTITLE   "ReactOS"
-    IDS_DEFAULTTOPICDESC    " »¶Ó­Ê¹ÓàReact ²Ù×÷ϵͳ¡£\n\n Çëµã»÷×ó±ßµÄÖ÷Ìâ¡£"
-//    IDS_CHECKTEXT           "Show this dialog again"
-//    IDS_CLOSETEXT           "Exit"
-END
-
-/* Topic buttons */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICBUTTON0        " °²×° ReactOS"
-    IDS_TOPICBUTTON1        " ä¯ÀÀ CD"
-    IDS_TOPICBUTTON2        " Í˳ö "
-//    IDS_TOPICBUTTON3        "Empty Topic 3"
-//    IDS_TOPICBUTTON4        "Empty Topic 4"
-//    IDS_TOPICBUTTON5        "Empty Topic 5"
-//    IDS_TOPICBUTTON6        "Empty Topic 6"
-//    IDS_TOPICBUTTON7        "Empty Topic 7"
-//    IDS_TOPICBUTTON8        "Empty Topic 8"
-//    IDS_TOPICBUTTON9        "Empty Topic 9"
-END
-
-/* Topic titles */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICTITLE0         " °²×° ReactOS"
-    IDS_TOPICTITLE1         " ä¯ÀÀ CD"
-    IDS_TOPICTITLE2         " Í˳ö "
-//    IDS_TOPICTITLE3         "Empty Topic Title 3"
-//    IDS_TOPICTITLE4         "Empty Topic Title 4"
-//    IDS_TOPICTITLE5         "Empty Topic Title 5"
-//    IDS_TOPICTITLE6         "Empty Topic Title 6"
-//    IDS_TOPICTITLE7         "Empty Topic Title 7"
-//    IDS_TOPICTITLE8         "Empty Topic Title 8"
-//    IDS_TOPICTITLE9         "Empty Topic Title 9"
-END
-
-/* Topic descriptions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICDESC0          " ÖØа²×° ReactOS »ò ¸üÐÂÄãµÄReactOS ¡£"
-    IDS_TOPICDESC1          " ä¯ÀÀ CD µÄÄÚÈÝ¡£"
-    IDS_TOPICDESC2          " µã»÷Í˳öÓ¦ÓóÌÐò¡£"
-//    IDS_TOPICDESC3          "Topic description 3.\n\nDescribe topic 3 here."
-//    IDS_TOPICDESC4          "Topic description 4.\n\nDescribe topic 4 here."
-//    IDS_TOPICDESC5          "Topic description 5.\n\nDescribe topic 5 here."
-//    IDS_TOPICDESC6          "Topic description 6.\n\nDescribe topic 6 here."
-//    IDS_TOPICDESC7          "Topic description 7.\n\nDescribe topic 7 here."
-//    IDS_TOPICDESC8          "Topic description 8.\n\nDescribe topic 8 here."
-//    IDS_TOPICDESC9          "Topic description 9.\n\nDescribe topic 9 here."
-END
-
-/* EOF */
index a05f295..41ca3f9 100644 (file)
@@ -21,45 +21,5 @@ IDB_TITLEBITMAP         BITMAP  DISCARDABLE     "res/title.bmp"
 //IDB_TOPICBITMAP8        BITMAP  DISCARDABLE     "res/topic8.bmp"
 //IDB_TOPICBITMAP9        BITMAP  DISCARDABLE     "res/topic9.bmp"
 
-
-/* Topic actions */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-    IDS_TOPICACTION0        "reactos.exe"
-    IDS_TOPICACTION1        "explorer.exe"
-    IDS_TOPICACTION2        "<exit>"  /* this quits the app */
-//    IDS_TOPICACTION3        "..."
-//    IDS_TOPICACTION4        "..."
-//    IDS_TOPICACTION5        "..."
-//    IDS_TOPICACTION6        "..."
-//    IDS_TOPICACTION7        "..."
-//    IDS_TOPICACTION8        "..."
-//    IDS_TOPICACTION9        "..."
-END
-
-
 /* Language-specific resources */
-#include "lang/bg-BG.rc"
-#include "lang/cs-CZ.rc"
-#include "lang/da-DK.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
-#include "lang/el-GR.rc"
-#include "lang/en-US.rc"
-#include "lang/es-ES.rc"
-#include "lang/et-EE.rc"
-#include "lang/fr-FR.rc"
-#include "lang/hu-HU.rc"
-#include "lang/id-ID.rc"
-#include "lang/it-IT.rc"
-#include "lang/ja-JP.rc"
-#include "lang/lt-LT.rc"
-#include "lang/no-NO.rc"
-#include "lang/nl-NL.rc"
-#include "lang/pl-PL.rc"
-#include "lang/pt-BR.rc"
-#include "lang/sk-SK.rc"
-#include "lang/sv-SE.rc"
-#include "lang/th-TH.rc"
-#include "lang/ru-RU.rc"
-#include "lang/uk-UA.rc"
-#include "lang/zh-CN.rc"
index 001ec39..47353b8 100755 (executable)
@@ -46,6 +46,8 @@
 #define TITLE_WIDTH  480
 #define TITLE_HEIGHT  93
 
+#define TOPIC_DESC_LENGTH      1024
+
 
 /* GLOBALS ******************************************************************/
 
@@ -238,16 +240,12 @@ ButtonSubclassWndProc (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 static BOOL
 RunApplication(int nTopic)
 {
-  PROCESS_INFORMATION ProcessInfo;
-  STARTUPINFO StartupInfo;
-  TCHAR AppName[256];
-  TCHAR CurrentDir[256];
+  TCHAR AppName[512];
+  TCHAR Parameters[2];
   int nLength;
 
   InvalidateRect(hwndMain, NULL, TRUE);
 
-  GetCurrentDirectory(256, CurrentDir);
-
   nLength = LoadString(hInstance, IDS_TOPICACTION0 + nTopic, AppName, 256);
   if (nLength == 0)
     return TRUE;
@@ -255,25 +253,18 @@ RunApplication(int nTopic)
   if (!_tcsicmp(AppName, TEXT("<exit>")))
     return FALSE;
 
-  if (_tcsicmp(AppName, TEXT("explorer.exe")) == 0)
-    {
-      _tcscat(AppName, TEXT(" "));
-      _tcscat(AppName, CurrentDir);
-    }
-
-  memset(&StartupInfo, 0, sizeof(STARTUPINFO));
-  StartupInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO);
-  StartupInfo.lpTitle = TEXT("Test");
-  StartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
-  StartupInfo.wShowWindow = SW_SHOWNORMAL;
+  if (!_tcsnicmp(AppName, TEXT("<msg>"), 5))
+  {
+    MessageBox(hwndMain, AppName + 5, TEXT("ReactOS"), MB_OK | MB_TASKMODAL);
+    return TRUE;
+  }
 
-  CreateProcess(NULL, AppName, NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE,NULL,
-               CurrentDir,
-               &StartupInfo,
-               &ProcessInfo);
+  if (_tcsicmp(AppName, TEXT("explorer.exe")) == 0)
+    _tcscpy(Parameters, TEXT("\\"));
+  else
+    *Parameters = 0;
 
-  CloseHandle(ProcessInfo.hProcess);
-  CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
+  ShellExecute(NULL, TEXT("open"), AppName, Parameters, NULL, SW_SHOWDEFAULT);
 
   return TRUE;
 }
@@ -521,7 +512,7 @@ OnPaint(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
   HFONT hOldFont;
   RECT rcTitle, rcDescription;
   TCHAR szTopicTitle[80];
-  TCHAR szTopicDesc[256];
+  TCHAR szTopicDesc[TOPIC_DESC_LENGTH];
   int nLength;
   BITMAP bmpInfo;
   TCHAR version[50];
@@ -605,13 +596,13 @@ OnPaint(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 
   if (nTopic == -1)
     {
-      nLength = LoadString(hInstance, IDS_DEFAULTTOPICDESC, szTopicDesc, 256);
+      nLength = LoadString(hInstance, IDS_DEFAULTTOPICDESC, szTopicDesc, TOPIC_DESC_LENGTH);
     }
   else
     {
-      nLength = LoadString(hInstance, IDS_TOPICDESC0 + nTopic, szTopicDesc, 256);
+      nLength = LoadString(hInstance, IDS_TOPICDESC0 + nTopic, szTopicDesc, TOPIC_DESC_LENGTH);
       if (nLength == 0)
-       nLength = LoadString(hInstance, IDS_DEFAULTTOPICDESC, szTopicDesc, 256);
+       nLength = LoadString(hInstance, IDS_DEFAULTTOPICDESC, szTopicDesc, TOPIC_DESC_LENGTH);
     }
 
   SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
index 910d78b..5d75e08 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
        <include base="welcome">.</include>
        <library>gdi32</library>
        <library>user32</library>
+       <library>shell32</library>
        <file>welcome.c</file>
        <file>welcome.rc</file>
 </module>
index 069c834..8a793b3 100644 (file)
@@ -1,54 +1,25 @@
-========================\r
-ReactOS Version 0.3.x\r
-Updated July 28, 2007\r
-========================\r
+===========================================================================\r
+ReactOS Version 0.3.13\r
+für die Chemnitzer Linux-Tage 2011\r
+===========================================================================\r
 \r
-1. What is ReactOS?\r
--------------------\r
+Willkommen zu ReactOS!\r
 \r
-ReactOS is an Open Source effort to develop a quality operating system that is\r
-compatible with applications and drivers written for the Microsoft Windows NT\r
-family of operating systems (NT4, 2000, XP, 2003, Vista).\r
+CD-INHALT:\r
 \r
-Website: http://www.reactos.org/\r
+  * ReactOS Live-System/Installation\r
+  * ReactOS in einer virtuellen QEMU-Maschine\r
+  * ReactOS Build Environment (RosBE)\r
+  * Quellcode\r
 \r
+Diese CD sollte unter Windows ein AutoRun-Programm starten. Alternativ\r
+können Sie sich den CD-Inhalt über einen Dateibrowser anschauen.\r
+Die Ordnernamen sollten selbsterklärend sein.\r
 \r
-2. Relationship with the WINE project\r
--------------------------------------\r
+Der gesamte Quellcode des Betriebssystems lässt sich unter Einsatz des\r
+ReactOS Build Environments sowohl unter Windows als auch unter\r
+Unix-ähnlichen Betriebssystemen wie Linux kompilieren.\r
 \r
-ReactOS has always intended to work with the WINE project to share as much\r
-programming effort as possible. This mainly concerns User Mode DLLs and\r
-still happens to a degree today. Other areas of cooperation lie in\r
-applications and testing suites.\r
+Weitere Informationen über ReactOS finden Sie unter www.reactos.org!\r
 \r
-\r
-3. Future compatibility\r
------------------------\r
-\r
-The ReactOS project, although currently focused on Windows XP\r
-compatibility, is always keeping an eye toward compatibility with\r
-Windows Vista and future Windows NT releases.\r
-\r
-\r
-4. Supporting other System Applications\r
----------------------------------------\r
-\r
-The Windows NT architecture allows for subsystems, as does the ReactOS\r
-architecture. A subsystem is an implementation of the APIs of another\r
-operating system, allowing ReactOS to run applications from other systems. We\r
-are already looking at subsystems for: Java, OS/2, and DOS and possibly others\r
-in the future.\r
-\r
-\r
-5. Tutorials\r
-------------\r
-\r
-Developer and User Tutorials: http://www.reactos.org/wiki/index.php/Main_Page\r
-\r
-The tutorials contain more information on the project, compiling and testing\r
-ReactOS - among other topics. Contributors to the project are always welcome.\r
-\r
-6. Author\r
----------\r
-\r
-This document was written by Jason Filby (jasonfilby@yahoo.com).
\ No newline at end of file
+===========================================================================\r