Ukrainian translation patch for mstsc, notepad, paint, regedit, cmd, aclui, newdev...
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 8 Jul 2010 22:07:23 +0000 (22:07 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 8 Jul 2010 22:07:23 +0000 (22:07 +0000)
svn path=/trunk/; revision=47974

reactos/base/applications/mstsc/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/paint/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/uk-UA.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/aclui/aclui_Uk.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc

index 43212a0..e425e31 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/mstsc/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for mstsc
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATORS:  Artem Reznikov, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -16,8 +16,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX        "Ïàðàìåòðè ï³äêëþ÷åííÿ",IDC_STATIC,7,103,228,65
     ICON            "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
     LTEXT           "Ââåä³òü àäðåñó ñåðâåðà",IDC_STATIC,47,24,81,8
-    LTEXT           "Ñåðâåð:",IDC_STATIC,47,41,25,8
-    LTEXT           "Êîðèñòóâà÷:",IDC_STATIC,47,58,38,8
+    LTEXT           "Ñåðâåð:",IDC_STATIC,47,41,27,8
+    LTEXT           "Êîðèñòóâà÷:",IDC_STATIC,47,58,41,8
     COMBOBOX        IDC_SERVERCOMBO,79,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "Çáåðåãòè",IDC_SAVE,67,139,50,14
     PUSHBUTTON      "Çáåðåãòè ÿê...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
@@ -30,23 +30,23 @@ IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà",IDC_STATIC,7,7,228,68
+    GROUPBOX        "Ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëó",IDC_STATIC,7,7,228,71
     GROUPBOX        "Êîë³ðíà ïàë³òðà",IDC_STATIC,7,83,228,85
     ICON            "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
     ICON            "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
-    LTEXT           "Óêàæ³òü ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà. Ïåðåòÿãí³òü ïîâçóíîê ïðàâîðó÷ äî ê³íöÿ, ùîá ïåðåéòè ó ïîâíîåêðàííèé ðåæèì",IDC_STATIC,53,22,175,21
-    CONTROL         "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
+    LTEXT           "Âêàæ³òü ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëó. Ïåðåòÿãí³òü ïîâçóíîê ïðàâîðó÷ äî ê³íöÿ, ùîá ïåðåéòè ó ïîâíîåêðàííèé ðåæèì",IDC_STATIC,53,15,175,24
+    CONTROL         "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 45, 124, 17
     COMBOBOX        IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     CONTROL         "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
-    LTEXT           "Ïðèì³òêà: ïàðàìåòðè íà â³ääàëåíîìó êîìï'þòåð³ ìîæóòü ïåðåêðèâàòè çíà÷åííÿ öüîãî ïàðàìåòðà.",IDC_STATIC,56,143,165,18
-    LTEXT           "ìåíøå",IDC_STATIC,35,42,15,8
-    LTEXT           "á³ëüøå",IDC_STATIC,189,42,17,8
-    LTEXT           "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
+    LTEXT           "Ïðèì³òêà: ïàðàìåòðè íà â³ääàëåíîìó êîìï'þòåð³ ìîæóòü ïåðåêðèâàòè çíà÷åííÿ öüîãî ïàðàìåòðà.",IDC_STATIC,56,143,175,18
+    LTEXT           "ìåíøå",IDC_STATIC,29,45,21,8
+    LTEXT           "á³ëüøå",IDC_STATIC,189,45,23,8
+    LTEXT           "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 65, 120, 10, SS_CENTER
 END
 
 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 267
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ϳäêëþ÷åííÿ äî â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà"
+CAPTION "ϳäêëþ÷åííÿ äî â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëó"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "ϳäêëþ÷èòè",IDOK,147,249,50,14
@@ -62,10 +62,10 @@ BEGIN
     IDS_256COLORS           "256 êîëüîð³â"
     IDS_HIGHCOLOR15         "32,768 êîëüîð³â (15 á³ò)"
     IDS_HIGHCOLOR16         "65,536 êîëüîð³â (16 á³ò)"
-    IDS_HIGHCOLOR24         "16,777,216 êîëüîð³â (24 á³òà)"
+    IDS_HIGHCOLOR24         "16,777,216 êîëüîð³â (24 á³òè)"
     IDS_PIXEL               "%lu íà %lu êðàïîê"
     IDS_FULLSCREEN          "Íà âåñü åêðàí"
     IDS_BROWSESERVER        "<Ïîøóê ³íøèõ...>"
-    IDS_HEADERTEXT1         "³ääàëåíå êåðóâàííÿ ðîáî÷èì ñòîëîì"
-    IDS_HEADERTEXT2         "ϳäêëþ÷åííÿ"
+    IDS_HEADERTEXT1         "Êåðóâàííÿ ðîáî÷èì"
+    IDS_HEADERTEXT2         "Ñòîëîì"
 END
index cd38ff5..dde1c7a 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  * Notepad (Ukrainian resources)
  *
  * Copyright 2005, 2006 Artem Reznikov
+ * Copyright 2010 Igor Paliychuk
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -49,7 +50,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
         MENUITEM "Ä&ðóê\tCtrl+P",          CMD_PRINT
-        MENUITEM "Íàñòðîéêà &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
+        MENUITEM "Íàëàøòóâàííÿ &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Â&èõ³ä",                 CMD_EXIT
     END
@@ -127,7 +128,7 @@ BEGIN
 COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
 COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Ðîçðèâè ðÿäê³â:",0x156,5,20,41,12
+LTEXT           "ʳíåöü ðÿäêà:",0x156,5,20,47,12
 END
 
 /* Dialog 'Go To' */
index 088da29..bcfe75e 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/paint/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for Paint
- * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Sakara Yevhen
+ * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Sakara Yevhen, igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -49,7 +49,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         POPUP "Ìàñøòàá"
         BEGIN
-            POPUP "Êîðèñòóâàëüíèöüêèé"
+            POPUP "Êîðèñòóâàöüêèé"
             BEGIN
                 MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
                 MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
@@ -137,22 +137,22 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 110, 40, 35, 12
     LTEXT "Øèðèíà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
     LTEXT "Âèñîòà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 30, 10
-    LTEXT "Äàòà ôàéëà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
-    LTEXT "Ðîçì³ð ôàéëà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
-    LTEXT "Ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
-    LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
-    LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
-    LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
+    LTEXT "Äàòà ôàéëó:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
+    LTEXT "Ðîçì³ð ôàéëó:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
+    LTEXT "Ðîçøèðåííÿ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
+    LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
+    LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
+    LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
     GROUPBOX "Îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
     AUTORADIOBUTTON "äþéìè", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "ñì", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
     AUTORADIOBUTTON "ï³êñåë³", IDD_ATTRIBUTESRB3, 92, 69, 35, 10
     GROUPBOX "Êîëüîðè", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 139, 27
-    AUTORADIOBUTTON "÷îðíî-á³ëà", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "êîëüîðîâà", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
+    AUTORADIOBUTTON "÷îðíî-á³ëèé", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "êîëüîðè", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 39, 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
     PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
-    PUSHBUTTON "Çà ïðîìîâ÷àííÿì", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Ñòàíäàðòíî", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
 END
 
 IDD_CHANGESIZE DIALOGEX 100, 100, 210, 80
@@ -160,15 +160,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Çì³íà ðîçì³ðó"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Çì³íåííÿ ðîçì³ðó", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
+    GROUPBOX "Çì³íà ðîçì³ðó", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
     ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON1, 12, 18, 32, 32
-    LTEXT "Ïî ãîðèçîíòàë³:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 40, 10
-    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 90, 23, 32, 12
-    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT2, 125, 24, 15, 10
+    LTEXT "Ãîðèçîíòàëü:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 45, 10
+    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 92, 23, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT2, 127, 24, 15, 10
     ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON2, 12, 43, 32, 32
-    LTEXT "Ïî âåðòèêàë³:", IDD_CHANGESIZETEXT3, 45, 49, 40, 10
-    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT2, 90, 48, 32, 12
-    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT4, 125, 49, 15, 10
+    LTEXT "Âåðòèêàëü:", IDD_CHANGESIZETEXT3, 45, 49, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT2, 92, 48, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT4, 127, 49, 15, 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
     PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
 END
@@ -184,7 +184,7 @@ BEGIN
     IDS_MINIATURETITLE, "̳í³àòþðà"
     IDS_TOOLTIP1, "Âèä³ëåííÿ äîâ³ëüíî¿ îáëàñò³"
     IDS_TOOLTIP2, "Âèä³ëåííÿ"
-    IDS_TOOLTIP3, "Ëàñòèê"
+    IDS_TOOLTIP3, "Ãóìêà"
     IDS_TOOLTIP4, "Çàëèâêà"
     IDS_TOOLTIP5, "Âèá³ð êîëüîð³â"
     IDS_TOOLTIP6, "Ìàñøòàá"
@@ -201,5 +201,5 @@ BEGIN
     IDS_OPENFILTER, "Òî÷êîâ³ ðèñóíêè (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Óñ³ ôàéëè (*.*)\1*.*\1"
     IDS_SAVEFILTER, "24-ðîçðÿäíèé ðèñóíîê (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
     IDS_FILESIZE, "%d áàéò"
-    IDS_PRINTRES, "%d x %d ï³êñåë³â íà ìåòð"
+    IDS_PRINTRES, "%d x %d ï³êñ. íà ìåòð"
 END
index e7d53f0..6638339 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  * Regedit (Ukrainian resources)
  *
  * Copyright 2006,2007 Artem Reznikov
+ * Copyright 2010 Igor Paliychuk
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -79,8 +80,8 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",             ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "&Äâ³éêîâå çíà÷åííÿ",            ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&DWORD çíà÷åííÿ",               ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-                       MENUITEM "&Ìóëüòèðÿäêîâå çíà÷åííÿ",                     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-                       MENUITEM "Ðîç&øèðþâàíå ñòðîêîâå çíà÷åííÿ",      ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Áàãàòîðÿäêîâå çíà÷åííÿ",                     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "Ðîç&øèðþâàíå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",       ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Äîçâ&îëè...",                        ID_EDIT_PERMISSIONS
@@ -112,7 +113,7 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Çì³ñò\tF1",                  ID_HELP_HELPTOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ïðî ðåäàêòîð ðåºñòðà",       ID_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "&Ïðî ðåäàêòîð ðåºñòðó",       ID_HELP_ABOUT
     END
 END
 
@@ -136,7 +137,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Äâ³éêîâå çíà÷åííÿ",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&DWORD çíà÷åííÿ",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
             MENUITEM "&Áàãàòîðÿäêîâå çíà÷åííÿ",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "&Ðîçøèðåíå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Ðîçøèðþâàíå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
   END
   POPUP ""
@@ -144,13 +145,13 @@ BEGIN
         MENUITEM "Ðîçãîðíóòè/Çãîðíóòè",             ID_TREE_EXPANDBRANCH
         POPUP "&Ñòâîðèòè"
         BEGIN
-            MENUITEM "Êë&þ÷",                       ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM "Ðîç&ä³ë",                       ID_EDIT_NEW_KEY
             MENUITEM SEPARATOR
             MENUITEM "&Ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",           ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "&Äâ³éêîâå çíà÷åííÿ",          ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
             MENUITEM "&DWORD çíà÷åííÿ",             ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
             MENUITEM "&Áàãàòîðÿäêîâå çíà÷åííÿ",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-            MENUITEM "&Ðîçøèðåíå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Ðîçøèðþâàíå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
         MENUITEM "Ç&íàéòè",                         ID_EDIT_FIND
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -186,7 +187,7 @@ END
 IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOGEX  32, 24, 252, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP |
     WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ðåäàãóâàííÿ ìóëüòèðÿäêîâîãî çíà÷åííÿ"
+CAPTION "Ðåäàãóâàííÿ áàãàòîðÿäêîâîãî çíà÷åííÿ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "&Íàçâà çíà÷åííÿ:",IDC_STATIC,6,6,134,8
@@ -242,7 +243,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE           "Ðåäàêòîð ðåºñòðà"
+    IDS_APP_TITLE           "Ðåäàêòîð ðåºñòðó"
     IDC_REGEDIT             "REGEDIT"
     IDC_REGEDIT_FRAME       "REGEDIT_FRAME"
 END
@@ -264,7 +265,7 @@ BEGIN
     ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Äîäຠíîâå ðÿäêîâå çíà÷åííÿ"
     ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Äîäຠíîâå äâ³éêîâå çíà÷åííÿ"
     ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "Äîäຠíîâå DWORD-çíà÷åííÿ"
-    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "²ìïîðòóº òåêñòîâèé ôàéë äî ðåºñòðà"
+    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "²ìïîðòóº òåêñòîâèé ôàéë äî ðåºñòðó"
     ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
                             "Åêñïîðòóº âåñü ðåºñòð àáî éîãî ÷àñòèíó â òåêñòîâèé ôàéë"
     ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
@@ -278,7 +279,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_REGISTRY_EXIT        "Âèõîäèòü ç ðåäàêòîðà ðåºñòðà"
+    ID_REGISTRY_EXIT        "Âèõîäèòü ç ðåäàêòîðà ðåºñòðó"
     ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Äîäຠðîçä³ë äî îáðàíîãî"
     ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Âèäàëÿº ðîçä³ë ç îáðàíîãî"
     ID_VIEW_STATUSBAR       "³äîáðàæóº àáî õîâຠðÿäîê ñòàíó"
index 354bf0d..680a2ae 100644 (file)
@@ -534,7 +534,7 @@ STRING_VERSION_HELP4, "\n 
  (íà âàø âèáið) áóäü-ÿêî¿ íîâiøî¿ âåðñi¿.\n"
 
 STRING_VERSION_HELP5, "\nÂiäñèëàéòå çâiòè ïðî ïîìèëêè íà <ros-dev@reactos.org>.\n\
-Îíîâëåííÿ äîñòïíi íà: http://www.reactos.org"
+Îíîâëåííÿ äîñòóïíi íà: http://www.reactos.org"
 
 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS-âåðñiÿ íàïèñàíà:\n"
 
index 60fc0fc..9587545 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        dll/win32/aclui/aclui_Uk.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for aclui
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATORS:  Artem Reznikov, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -20,10 +20,10 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON "&Äîäàòè...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
   PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "Äîçâîëèòè", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "Çàáîðîíèòè", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Äîçâîëèòè", IDC_LABEL_ALLOW, 133, 107, 36, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Çàáîðîíèòè", IDC_LABEL_DENY, 172, 107, 40, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "Äëÿ çàâäàííÿ îñîáëèâèõ äîçâîë³â àáî ïàðàìåòð³â, íàòèñí³òü Äîäàòêîâî.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  LTEXT "Äëÿ çàäàííÿ îñîáëèâèõ äîçâîë³â àáî ïàðàìåòð³â, íàòèñí³òü Äîäàòêîâî.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
   PUSHBUTTON "Äîä&àòêîâî", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
index c4a500f..707dcca 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        dll/win32/newdev/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for newdev
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATORS:  Artem Reznikov, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -11,7 +11,7 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "Ëàñêàâî ïðîñèìî",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
                     IDC_STATIC,120,21,195,16
     LTEXT           "Íàòèñí³òü ""Äàë³"" äëÿ ïðîäîâæåííÿ.",IDC_STATIC,120,169,195,17
     LTEXT           "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,134,36,164,11
-    LTEXT           "ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß! ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃΠÏÐÈÑÒÐÎÞ ÌÎÆÅ ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÈ ÂÀØ ÊÎÌÏ'ÞÒÅРÀÁΠÇÐÎÁÈÒÈ ÉÎÃΠÍÅÇÄÀÒÍÈÌ ÄΠÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß!",IDC_STATIC,120,59,195,16
+    LTEXT           "ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß! ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÏÐÈÑÒÐÎÞ ÌÎÆÅ ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÈ ÂÀØ ÊÎÌÏ'ÞÒÅРÀÁΠÇÐÎÁÈÒÈ ÉÎÃΠÍÅÇÄÀÒÍÈÌ ÄΠÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß!",IDC_STATIC,120,59,195,24
     CONTROL         "Âñòàíîâèòè äðàéâåð àâòîìàòè÷íî",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
                     BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
     CONTROL         "Âñòàíîâèòè äðàéâåð ç âêàçàíîãî ì³ñöÿ",IDC_RADIO_MANUAL,
@@ -29,13 +29,13 @@ END
 IDD_NODRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Óñòàíîâêà íå âäàëàñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
+    LTEXT           "Âñòàíîâëåííÿ íå âäàëîñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
     LTEXT           "Ïðèñòð³é íå âñòàíîâëåíî, òîìó ùî äðàéâåð íå çíàéäåíî.",
                     IDC_STATIC,120,40,195,19
-    LTEXT           "Íàòèñí³òü ""Íàçàä"", ÿêùî ó Âàñ º äèñê äðàéâåðà àáî çíàºòå øëÿõ äî äðàéâåðà.",
+    LTEXT           "Íàòèñí³òü ""Íàçàä"", ÿêùî ó Âàñ º äèñê ç äðàéâåðîì àáî Âè çíàºòå øëÿõ äî äðàéâåðà.",
                     IDC_STATIC,120,98,181,24
     CONTROL         "Á³ëüøå íå ïîêàçóâàòè öåé ä³àëîã",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
@@ -44,10 +44,10 @@ END
 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Óñòàíîâêà íå âäàëàñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
+    LTEXT           "Âñòàíîâëåííÿ íå âäàëîñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
     LTEXT           "Ïðèñòð³é íå âñòàíîâëåíî òîìó ùî ñòàëàñÿ íåñïîä³âàíà ïîìèëêà.",
                     IDC_STATIC,120,40,195,19
     LTEXT           "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,134,55,164,11
@@ -55,7 +55,7 @@ END
 
 IDD_CHSOURCE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "Ïîøóê ïî öèõ øëÿõàõ",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
@@ -73,7 +73,7 @@ END
 
 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
@@ -81,7 +81,7 @@ END
 
 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
@@ -90,11 +90,11 @@ END
 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Óñòàíîâêà çàâåðøåíà",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
-    LTEXT           "Âè ìàºòå ïåðåçàïóñòèòè êîìï\92þòåð, ùîá çàê³í÷èòè óñòàíîâêó:",
+    LTEXT           "Âñòàíîâëåííÿ çàâåðøåíå",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
+    LTEXT           "Âè ìàºòå ïåðåçàïóñòèòè êîìï\92þòåð, ùîá çàê³í÷èòè âñòàíîâëåííÿ:",
                     IDC_STATIC,120,32,195,19
     LTEXT           "Íàòèñí³òü ""Çàâåðøèòè"" äëÿ âèõîäó ç ìàéñòðà.",IDC_STATIC,120,174,
                     179,11
@@ -104,11 +104,11 @@ END
 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
     WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
+CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðîþ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Óñòàíîâêà çàâåðøåíà",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
-    LTEXT           "Ìàéñòåð çàê³í÷èâ óñòàíîâêó äðàéâåðà äëÿ:",
+    LTEXT           "Âñòàíîâëåííÿ çàâåðøåíå",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
+    LTEXT           "Ìàéñòåð çàê³í÷èâ âñòàíîâëåííÿ äðàéâåðà äëÿ:",
                     IDC_STATIC,120,32,195,19
     LTEXT           "Íàòèñí³òü ""Çàâåðøèòè"" äëÿ âèõîäó ç ìàéñòðà.",IDC_STATIC,120,174,
                     179,11
index 0e90dc0..888a1a8 100644 (file)
@@ -264,7 +264,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_MAGNIFY    "Åêðàííà ëóïà.lnk"
     IDS_SHORT_MPLAY32    "Ìóëüòèìåä³éíèé ïëåºð.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Êîíô³ãóðàö³ÿ ñèñòåìè.lnk"
-    IDS_SHORT_NOTEPAD    "Notepad.lnk"
+    IDS_SHORT_NOTEPAD    "Áëîêíîò.lnk"
     IDS_SHORT_RDESKTOP   "³ääàëåíå êåðóâàííÿ ðîáî÷èì ñòîëîì.lnk"
     IDS_SHORT_REGEDIT    "Ðåäàêòîð ðåºñòðó.lnk"
     IDS_SHORT_SERVICE    "Äèñïåò÷åð ñëóæá.lnk"