[TRANSLATION]
authorKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Sat, 3 Mar 2012 19:29:06 +0000 (19:29 +0000)
committerKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Sat, 3 Mar 2012 19:29:06 +0000 (19:29 +0000)
Dll/cpl UTF-8 conversion patch by Elton Chung.
See issue #6333 for more details.

svn path=/trunk/; revision=55969

174 files changed:
reactos/dll/cpl/telephon/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/telephon/rsrc.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/lt-LT.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/th-TH.rc
reactos/dll/win32/aclui/rsrc.rc
reactos/dll/win32/browseui/browseui.rc
reactos/dll/win32/browseui/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/devmgr/devmgr.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/kernel32/kernel32.rc
reactos/dll/win32/kernel32/winnls/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/kernel32/winnls/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/modemui/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/modemui/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/modemui/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/modemui/modemui.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/msgina/msgina.rc
reactos/dll/win32/msports/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/msports/msports.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/da-DK.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/netcfgx.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/da-DK.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/id-ID.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/win32/netshell/lang/zh-TW.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/netshell/netshell.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/th-TH.rc
reactos/dll/win32/newdev/rsrc.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/rasdlg.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/serialui/serialui.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/lt-LT.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/shimgvw/rsrc.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/et-EE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/win32/syssetup/syssetup.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/tapiui/tapiui.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/da-DK.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/fi-FI.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/lt-LT.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/th-TH.rc
reactos/dll/win32/userenv/userenv.rc

index e3578f0..34d67cd 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Âúçìîæíîñòè çà òåëåôîí è ìîäåì"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàñòðîéâàíå íà ìîäåìà è íà íà÷èíà íà èçáèðàíå íà òåëåôîíà."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Възможности за телефон и модем"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Настройване на модема и на начина на избиране на телефона."
 END
index b0eacf1..507b470 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Nastavení telefonu a modemu"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze konfigurovat pravidla pro vytáèení telefonních èísel a nastavení modemu."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Nastavení telefonu a modemu"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze konfigurovat pravidla pro vytáčení telefonních čísel a nastavení modemu."
 END
index 0ced973..57e77d2 100644 (file)
@@ -3,5 +3,5 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE 
 BEGIN
        IDS_CPLSYSTEMNAME "Telefon- und Modemeinstellungen"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfiguriert Wählregeln zum Telefonieren und Modemoptionen."
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfiguriert Wählregeln zum Telefonieren und Modemoptionen."
 END
index a3885a3..affa411 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "ÅðéëïãÝò Ôçëåöþíïõ êáé Ìüíôåì"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñõèìßæåé ôéò ðáñáìÝôñïõò ôùí êáíüíùí êëÞóåéò ôïõ ôçëåöþíïõ óáò êáé ôùí éäéïôÞôùí ôïõ ìüíôåì."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ρυθμίζει τις παραμέτρους των κανόνων κλήσεις του τηλεφώνου σας και των ιδιοτήτων του μόντεμ."
 END
index 532ee41..4991a07 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Opciones de teléfono y modem"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Establece las reglas de marcado de su teléfono y la configuración del modem."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Opciones de teléfono y modem"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Establece las reglas de marcado de su teléfono y la configuración del modem."
 END
index 8b4edd9..d4dca75 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Options des téléphones et modems"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Configurez vos règles de téléphonie et les paramètres de votre modem."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Options des téléphones et modems"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Configurez vos règles de téléphonie et les paramètres de votre modem."
 END
index 6f430d5..6836518 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "\93d\98b\82Æ\83\82\83f\83\80\82Ì\83I\83v\83V\83\87\83\93"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "\93d\98b\82Ì\83_\83C\83\84\83\8b\8fî\95ñ\82Æ\83\82\83f\83\80\82Ì\83v\83\8d\83p\83e\83B\82ð\8d\\\90¬\82µ\82Ü\82·\81B"
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "電話とモデムのオプション"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "電話のダイヤル情報とモデムのプロパティを構\成します。"
 END
index 2d75fe7..ed93996 100644 (file)
@@ -5,5 +5,5 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE 
 BEGIN
        IDS_CPLSYSTEMNAME "Telefon og Modem valg"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfigurer din telefon nummerslåing regler og modem innstillinger."
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfigurer din telefon nummerslåing regler og modem innstillinger."
 END
index 41ef388..5f2d8d9 100644 (file)
@@ -2,6 +2,6 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Mo\9enosti telefónu a modemu"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfiguruje pravidlá pre telefonické vytáèanie a nastavenia modemu."
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Možnosti telefónu a modemu"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konfiguruje pravidlá pre telefonické vytáčanie a nastavenia modemu."
 END
index baa8573..4414d0a 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
 #include "resource.h"
 #include <windows.h>
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
@@ -46,6 +42,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 9497337..e242719 100644 (file)
@@ -2,31 +2,31 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñèãóðíîñò"
+CAPTION "Сигурност"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Ãðóïà èëè ïîòðåáèòåëñêè èìåíà:", -1, 7, 21, 105, 8
+  LTEXT "&Група или потребителски имена:", -1, 7, 21, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 31, 213, 52, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
 /*  LTEXT "&Owner:", -1, 7, 7, 49, 8 */
-  LTEXT "&Ñîáñòâåíèê:", -1, 7, 7, 49, 14
+  LTEXT "&Собственик:", -1, 7, 7, 49, 14
   EDITTEXT IDC_OWNER, 63, 4, 156, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
-  PUSHBUTTON "&Äîáàâÿíå...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "Ïðå&ìàõâàíå", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "&Добавяне...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Пре&махване", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "Ïîçâîëåíî", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "Çàáðàíåíî", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Позволено", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Забранено", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "Çà èçâúíðåäíè ïðàâà èëè ðàçøèðåíè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå \84Ðàçøèðåíè\93.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "За извънредни права или разширени настройки, натиснете „Разширени“.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "Раз&Ñ\88иÑ\80ени", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "Ïðàâà çà %1"
-  IDS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Èçâúíðåäíè ïðàâà"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "Ïðàâà çà %1"
-  IDS_PERMISSIONS "Ïðàâà"
+  IDS_PSP_TITLE "Права за %1"
+  IDS_UNKNOWN "Неизвестно"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Извънредни права"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "Права за %1"
+  IDS_PERMISSIONS "Права"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 7da4d26..cd719d1 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   LTEXT "&Gruppen oder Benutzernamen:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "&Hinzufügen...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "&Hinzufügen...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
   PUSHBUTTON "&Entfernen", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
   LTEXT "Erlauben", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
@@ -19,10 +19,10 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "Berechtigungen für %1"
+  IDS_PSP_TITLE "Berechtigungen für %1"
   IDS_UNKNOWN "Unbekannt"
   IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Spezielle Berechtigungen"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "Berechtigungen für %1"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "Berechtigungen für %1"
   IDS_PERMISSIONS "Berechtigungen"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
index 064f13d..dbc3347 100644 (file)
@@ -2,27 +2,27 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "ÁóöÜëåéá"
+CAPTION "Ασφάλεια"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Ïíüìáôá ïìÜäùí êáé ÷ñçóôþí:", -1, 7, 7, 105, 8
+  LTEXT "&Ονόματα ομάδων και χρηστών:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "Ð&ñïóèÞêç...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "&Áöáßñåóç", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Π&ροσθήκη...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "&Αφαίρεση", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "ÅðéôñÝðåôáé", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "Áðïêëåßåôáé", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Επιτρέπεται", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Αποκλείεται", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "Ãéá åéäéêÜ äéêáéþìáôá Þ ðñï÷ùñçìÝíåò ñõèìßóåéò, ðáôÞóôå óôï Ãéá Ðñï÷ùñçìÝíïõò.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "Ã&éá Ðñï÷ùñçìÝíïõò", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "Για ειδικά δικαιώματα ή προχωρημένες ρυθμίσεις, πατήστε στο Για Προχωρημένους.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "Γ&ια Προχωρημένους", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "Äéêáéþìáôá ãéá ôï %1"
-  IDS_UNKNOWN "¢ãíùóôï"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "ÅéäéêÜ Äéêáéþìáôá"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "Äéêáéþìáôá ãéá ôï %1"
-  IDS_PERMISSIONS "Äéêáéþìáôá"
+  IDS_PSP_TITLE "Δικαιώματα για το %1"
+  IDS_UNKNOWN "Άγνωστο"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Ειδικά Δικαιώματα"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "Δικαιώματα για το %1"
+  IDS_PERMISSIONS "Δικαιώματα"
 }
 
index 4e34429..1b9d80b 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
 /*
  * aclui (Spanish resources)
  *
- * Copyright 2005 Patricio Martínez Ros
+ * Copyright 2005 Patricio Martínez Ros
  *
  */
 
-
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
@@ -15,7 +14,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   LTEXT "Nombres de g&rupos o usuarios:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "Añadir...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Añadir...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
   PUSHBUTTON "&Quitar", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
   LTEXT "Permitir", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
index a454515..5f0cd77 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Sécurité"
+CAPTION "Sécurité"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
   LTEXT "&Groupe ou noms d'utilisateurs:", -1, 7, 7, 105, 8
@@ -13,15 +13,15 @@ BEGIN
   LTEXT "Permettre", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
   LTEXT "Refuser", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "Pour les permissions spéciales ou pour les réglages avancés, cliquer sur Avancé.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "A&vancé", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "Pour les permissions spéciales ou pour les réglages avancés, cliquer sur Avancé.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "A&vancé", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
   IDS_PSP_TITLE "Permissions pour %1"
   IDS_UNKNOWN "Inconnu"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Permissions Spéciales"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Permissions Spéciales"
   IDS_PERMISSIONS_FOR "Permissions pour %1"
   IDS_PERMISSIONS "Permissions"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
index b3140b6..9c39925 100644 (file)
@@ -7,28 +7,28 @@ LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Biztonság"
+CAPTION "Biztonság"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Csoport vagy felhasználó nevek:", -1, 7, 7, 105, 8
+  LTEXT "&Csoport vagy felhasználó nevek:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "H&ozzáadás...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "&Törlés", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "H&ozzáadás...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "&Törlés", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "Engedélyez", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "Tiltás", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Engedélyez", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Tiltás", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "További beállítások megtekintéséhez kattints a További beállítások gombra.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "&További beállítások", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "További beállítások megtekintéséhez kattints a További beállítások gombra.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "&További beállítások", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "%1 engedélye"
+  IDS_PSP_TITLE "%1 engedélye"
   IDS_UNKNOWN "Ismeretlen"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Különleges engedélyek"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "%1 engedélye"
-  IDS_PERMISSIONS "Engedélyek"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Különleges engedélyek"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "%1 engedélye"
+  IDS_PERMISSIONS "Engedélyek"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 02502a1..ecf5d47 100644 (file)
@@ -2,28 +2,28 @@ LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "\83Z\83L\83\85\83\8a\83e\83B"
+CAPTION "セキュリティ"
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "\83O\83\8b\81[\83v\96¼\82Ü\82½\82Í\83\86\81[\83U\81[\96¼:", -1, 7, 7, 105, 8
+  LTEXT "グループ名またはユーザー名:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "\92Ç\89Á(&D)...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "\8dí\8f\9c(&R)", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "追加(&D)...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "削除(&R)", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "\8b\96\89Â", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "\8b\91\94Û", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "許可", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "拒否", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "\93Á\8eê\82È\83A\83N\83Z\83X\8b\96\89Â\82Ì\90Ý\92è\82ð\82µ\82½\82è\81A\8d\82\93x\82È\90Ý\92è\82ð\82·\82é\82É\82Í\81A[\8fÚ\8d×\90Ý\92è] \82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "\8fÚ\8d×\90Ý\92è(&V)", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "特殊なアクセス許可の設定をしたり、高度な設定をするには、[詳細設定] をクリックしてください。", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "詳細設定(&V)", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "%1 \82Ö\82Ì\83A\83N\83Z\83X\8b\96\89Â"
-  IDS_UNKNOWN "\95s\96¾"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "\93Á\8eê\82È\83A\83N\83Z\83X\8b\96\89Â"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "%1 \82Ö\82Ì\83A\83N\83Z\83X\8b\96\89Â"
-  IDS_PERMISSIONS "\83A\83N\83Z\83X\8b\96\89Â"
+  IDS_PSP_TITLE "%1 へのアクセス許可"
+  IDS_UNKNOWN "不明"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "特殊なアクセス許可"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "%1 へのアクセス許可"
+  IDS_PERMISSIONS "アクセス許可"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 0aab311..b673dbd 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
  /*  
- * Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) 
+ * Translation by Vytis "CMan" Girdžijauskas (cman@cman.us) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -9,27 +9,27 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Saugumas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Vartotojø grupës arba vardai:", -1, 7, 21, 105, 8
+  LTEXT "&Vartotojų grupės arba vardai:", -1, 7, 21, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 31, 213, 52, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
   LTEXT "&Savininkas:", -1, 7, 7, 49, 8
   EDITTEXT IDC_OWNER, 63, 4, 156, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
-  PUSHBUTTON "Pri&dëti...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "Pa&ðalinti", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Pri&dėti...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Pa&šalinti", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "Leidþiama", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "Draudþiama", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 41, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Leidžiama", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Draudžiama", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 41, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "Specialioms prieigos teisëms ar papildomiems nustatymams, spauskite ""Papildomi"".", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  LTEXT "Specialioms prieigos teisėms ar papildomiems nustatymams, spauskite ""Papildomi"".", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
   PUSHBUTTON "&Papildomi", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "Prieigos teisës %1"
-  IDS_UNKNOWN "Neþinomas"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Specialios prieigos teisës"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "Prieigos teisës %1"
-  IDS_PERMISSIONS "Prieigos teisës"
+  IDS_PSP_TITLE "Prieigos teisės %1"
+  IDS_UNKNOWN "Nežinomas"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Specialios prieigos teisės"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "Prieigos teisės %1"
+  IDS_PERMISSIONS "Prieigos teisės"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 989bb8d..4ad8461 100644 (file)
@@ -15,7 +15,7 @@ BEGIN
   LTEXT "Tilatt", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
   LTEXT "Nekte", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "For spesielle tilatelser eller for avanserte innstillinger, trykk på avansert.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  LTEXT "For spesielle tilatelser eller for avanserte innstillinger, trykk på avansert.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
   PUSHBUTTON "A&vansert", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
index 0beaa6c..15c718c 100644 (file)
@@ -21,28 +21,28 @@ LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Säkerhet"
+CAPTION "Säkerhet"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Grupp eller användarnamn:", -1, 7, 7, 105, 8
+  LTEXT "&Grupp eller användarnamn:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "&Lägg till...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "&Lägg till...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
   PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "Tillåt", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "Tillĺt", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
   LTEXT "Neka", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "För särskilda behörigheter eller för avancerade inställningar, klicka på Avancerat.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  LTEXT "För särskilda behörigheter eller för avancerade inställningar, klicka pĺ Avancerat.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
   PUSHBUTTON "A&vancerat", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "Behörigheter för %1"
-  IDS_UNKNOWN "Okänd"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Särskilda behörigheter"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "Behörigheter för %1"
-  IDS_PERMISSIONS "Behörigheter"
+  IDS_PSP_TITLE "Behörigheter för %1"
+  IDS_UNKNOWN "Okänd"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Särskilda behörigheter"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "Behörigheter för %1"
+  IDS_PERMISSIONS "Behörigheter"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 8316eee..834dbfd 100644 (file)
@@ -2,28 +2,28 @@ LANGUAGE LANG_THAI, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ"
+CAPTION "ความปลอดภัย"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&ª×èÍ¡ÅØèÁËÃ×ͪ×èͧ͢¼Ùéãªé:", -1, 7, 7, 105, 8
+  LTEXT "&ชื่อกลุ่มหรือชื่อของผู้ใช้:", -1, 7, 7, 105, 8
   CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 17, 213, 66, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
-  PUSHBUTTON "à&¾ÔèÁ...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
-  PUSHBUTTON "à&¤Å×è͹ÂéÒÂ", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "à¹\80&à¸\9eิà¹\88ม...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
+  PUSHBUTTON "à¹\80&à¸\84ลืà¹\88อà¸\99ยà¹\89าย", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
   LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
-  LTEXT "͹حҵ", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
-  LTEXT "»¯Ôàʸ", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "อนุญาต", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
+  LTEXT "ปฏิเสธ", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
   CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT "¡Ã³Õ¡ÒâÍ͹حҵ¾ÔàÈÉËÃ×Íà»ç¹¡ÒõÑ駤èÒ¢Ñ鹡éÒÇ˹éÒ, ¡´àÅ×Í¡¢Ñ鹡éÒÇ˹éÒ", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
-  PUSHBUTTON "&¢Ñ鹡éÒÇ˹éÒ", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
+  LTEXT "กรณีการขออนุญาตพิเศษหรือเป็นการตั้งค่าขั้นก้าวหน้า, กดเลือกขั้นก้าวหน้า", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
+  PUSHBUTTON "&ขั้นก้าวหน้า", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PSP_TITLE "͹حҵãËé %1"
-  IDS_UNKNOWN "äÁè·ÃÒº"
-  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "¡ÒâÍ͹حҵẺ¾ÔàÈÉ"
-  IDS_PERMISSIONS_FOR "͹حҵãËé %1"
-  IDS_PERMISSIONS "͹حҵ"
+  IDS_PSP_TITLE "อนุญาตให้ %1"
+  IDS_UNKNOWN "ไม่ทราบ"
+  IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "การขออนุญาตแบบพิเศษ"
+  IDS_PERMISSIONS_FOR "อนุญาตให้ %1"
+  IDS_PERMISSIONS "อนุญาต"
   IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
   IDS_USERFORMAT "%1"
 }
index 71bdda0..0cafdf2 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
 #include <windows.h>
 #include "resource.h"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SV_SE
-    #include "lang/sv-SE.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_TH_TH
-    #include "lang/th-TH.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SV_SE
+    #include "lang/sv-SE.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_TH_TH
+    #include "lang/th-TH.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 6672a32..f41cf3b 100644 (file)
@@ -53,12 +53,6 @@ IDR_REGTREEOPTIONS       REGISTRY                "res/regtreeoptions.rgs"
 //#include "lang/de-DE.rc"
 //#include "lang/el-GR.rc"
 //#include "lang/en-GB.rc"
-#ifdef LANGUAGE_EN_US
-    #include "lang/en-US.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ES_ES
-    #include "lang/es-ES.rc"
-#endif
 //#include "lang/fi-FI.rc"
 //#include "lang/fr-FR.rc"
 //#include "lang/hu-HU.rc"
@@ -81,6 +75,12 @@ IDR_REGTREEOPTIONS       REGISTRY                "res/regtreeoptions.rgs"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_EN_US
+    #include "lang/en-US.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_ES_ES
+    #include "lang/es-ES.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
index a989034..9436f15 100644 (file)
@@ -27,14 +27,14 @@ IDM_CABINET_CONTEXTMENU MENUEX
 BEGIN
     POPUP "",                                                                          264,MFT_STRING,MFS_ENABLED
     BEGIN
-        MENUITEM "Botones e&stándar",                          IDM_TOOLBARS_STANDARDBUTTONS,MFT_STRING,MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Botones e&stándar",                         IDM_TOOLBARS_STANDARDBUTTONS,MFT_STRING,MFS_ENABLED
         MENUITEM "&Barra de direcciones",                                      IDM_TOOLBARS_ADDRESSBAR,MFT_STRING,MFS_ENABLED
-        MENUITEM "&Vínculos",                                                  IDM_TOOLBARS_LINKSBAR,MFT_STRING,MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Vínculos",                                                 IDM_TOOLBARS_LINKSBAR,MFT_STRING,MFS_ENABLED
         MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "Bloquear las barras de &herramientas",                               IDM_TOOLBARS_LOCKTOOLBARS,MFT_STRING,MFS_ENABLED
         MENUITEM "&Personalizar...",                                   IDM_TOOLBARS_CUSTOMIZE,MFT_STRING,MFS_ENABLED
         MENUITEM "&Etiquetas",                                 IDM_TOOLBARS_TEXTLABELS,MFT_STRING,MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Botón Ir a",                                         IDM_TOOLBARS_GOBUTTON,MFT_STRING,MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Botón Ir a",                                                IDM_TOOLBARS_GOBUTTON,MFT_STRING,MFS_ENABLED
     END
 END
 
@@ -45,7 +45,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "",                                                           -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "&Salir",                                                     IDM_FILE_CLOSE
     END
-    POPUP "&Edición",                                                                  FCIDM_MENU_EDIT
+    POPUP "&Edición",                                                                 FCIDM_MENU_EDIT
     BEGIN
         MENUITEM "",                                                           -1, MFT_SEPARATOR
     END
@@ -58,7 +58,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Bar&ra de estado",                                           IDM_VIEW_STATUSBAR
         POPUP "Barra del e&xplorador",                                         IDM_VIEW_EXPLORERBAR
         BEGIN
-            MENUITEM "&Búsqueda\tCtrl+Q",             IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
+            MENUITEM "&Búsqueda\tCtrl+Q",             IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
             MENUITEM "&Favoritos\tCtrl+I",          IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
             MENUITEM "&Media",                      IDM_EXPLORERBAR_MEDIA
             MENUITEM "&Historial\tCtrl+H",            IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
@@ -68,17 +68,17 @@ BEGIN
         MENUITEM "",                                                           FCIDM_MENU_VIEW_SEP_OPTIONS, MFT_SEPARATOR
         POPUP "&Ir a",                                                         FCIDM_MENU_EXPLORE
         BEGIN
-            MENUITEM "&Atrás\tAlt+Flecha izquierda",       IDM_GOTO_BACK
+            MENUITEM "&Atrás\tAlt+Flecha izquierda",       IDM_GOTO_BACK
             MENUITEM "A&delante\tAlt+RFlecha derecha",   IDM_GOTO_FORWARD
             MENUITEM "&Subir un nivel",               IDM_GOTO_UPONELEVEL
             MENUITEM "",                                                       -1, MFT_SEPARATOR
-            MENUITEM "&Página principal\tAlt+Inicio",        IDM_GOTO_HOMEPAGE
+            MENUITEM "&Página principal\tAlt+Inicio",        IDM_GOTO_HOMEPAGE
         END
         MENUITEM "Actuali&zar",                                                IDM_VIEW_REFRESH
     END
     POPUP "F&avoritos",                                                                FCIDM_MENU_FAVORITES
     BEGIN
-        MENUITEM "&Añadir a Favoritos...",                     IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES
+        MENUITEM "&Añadir a Favoritos...",                    IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES
         MENUITEM "&Organizar Favoritos...",                    IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES
         MENUITEM "",                                                           -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "(Empty)",                                                    IDM_FAVORITES_EMPTY
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Ayuda",                                                                    FCIDM_MENU_HELP
     BEGIN
-        MENUITEM "¿Es &legal esta copia de ReactOS?",  IDM_HELP_ISTHISCOPYLEGAL
+        MENUITEM "¿Es &legal esta copia de ReactOS?", IDM_HELP_ISTHISCOPYLEGAL
         MENUITEM "&Acerca de ReactOS",                                 IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
@@ -149,7 +149,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    864                       "Contiene comandos de edición."
+    864                       "Contiene comandos de edición."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -181,32 +181,32 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    9250                      "Muestra información sobre el programa, número de versión y copyright."
-    9252                      "Muestra información para debugging."
+    9250                      "Muestra información sobre el programa, número de versión y copyright."
+    9252                      "Muestra información para debugging."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    9281                      "Va a la página previa."
-    9282                      "Va a la próxima página."
-    9283                      "Permite cambiar la configuración."
-    9285                      "Va a página de inicio."
+    9281                      "Va a la página previa."
+    9282                      "Va a la próxima página."
+    9283                      "Permite cambiar la configuración."
+    9285                      "Va a página de inicio."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     9362                      "Abre la carpeta Organizar Favoritos."
-    9363                      "Añade la página actual a la lista de Favoritos."
+    9363                      "Añade la página actual a la lista de Favoritos."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     9505                      "Muestra u oculta las barras de herramientas."
     9506                      "Muestra u oculta la barra de estado."
-    9508                      "Muestra los botones estándar de la barra de herramientas."
+    9508                      "Muestra los botones estándar de la barra de herramientas."
     9509                      "Muestra la barra de direcciones."
-    9510                      "Muestra la barra de vínculos rápidos."
-    9516                      "Bloquear el tamaño y la posición de las barras de herramientas."
+    9510                      "Muestra la barra de vínculos rápidos."
+    9516                      "Bloquear el tamaño y la posición de las barras de herramientas."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -217,7 +217,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     9552                      "Muestra u oculta una de las barras del explorador."
-    9553                      "Muestra la barra de búsqueda."
+    9553                      "Muestra la barra de búsqueda."
     9554                      "Muestra la barra de favoritos."
     9555                      "Muestra la barra de historial."
     9557                      "Muestra la barra de carpetas."
@@ -226,7 +226,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SMALLICONS            "Iconos pequeños"
+    IDS_SMALLICONS            "Iconos pequeños"
     IDS_LARGEICONS            "Iconos grandes"
     IDS_SHOWTEXTLABELS        "Muestra etiquetas de texto"
 END
@@ -245,8 +245,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEARCHLABEL           "Búsqueda"
-    IDS_ADDRESSBANDLABEL      "Dire&cción"
+    IDS_SEARCHLABEL           "Búsqueda"
+    IDS_ADDRESSBANDLABEL      "Dire&cción"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -266,7 +266,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BACK                  "Atrás"
+    IDS_BACK                  "Atrás"
     IDS_FORWARD               "Adelante"
 END
 
index b78942f..af52bc3 100644 (file)
@@ -11,6 +11,8 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDI_DEVMGR ICON "resources/devmgr.ico"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
@@ -44,24 +46,21 @@ IDI_DEVMGR ICON "resources/devmgr.ico"
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_PT_BR
-    #include "lang/pt-BR.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PT_BR
+    #include "lang/pt-BR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
index 98624f5..dacc7a8 100644 (file)
@@ -4,104 +4,104 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NAME "Èìå"
-    IDS_TYPE "Âèä"
-    IDS_MANUFACTURER "Ïðîèçâîäèòåë: %1"
-    IDS_LOCATION "Ìåñòîïîëîæåíèå: %1"
-    IDS_STATUS "Ñúñòîÿíèå íà óñòðîéñòâîòî: %1"
-    IDS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
-    IDS_LOCATIONSTR "Ìåñòîïîëîæåíèå %1!u! (%2)"
-    IDS_DEVCODE " (Êîä %1!u!)"
-    IDS_DEVCODE2 " (Êîä %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Óñòðîéñòâîòî äà ñå èçïîëçâà (âêëþ÷âàíå)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Óñòðîéñòâîòî äà íå ñå èçïîëçâà (èçêëþ÷âàíå)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍΠÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Íå ñà ñëîæåíè âîäà÷è (äðàéâåðè) çà óñòðîéñòâîòî."
-    IDS_DEVONPARENT "íà %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Ïîïðàâêà..."
-    IDS_ENABLEDEV "&Âêëþ÷âàíå íà óñòðîéñòâîòî"
-    IDS_REINSTALLDRV "Ïî&âòîðíî ñëàãàíå íà äðàéâåðà..."
-    IDS_PROPERTIES "&Ñâîéñòâà"
-    IDS_UPDATEDRV "Îá&íîâàâàíå íà âîäà÷à..."
-    IDS_REBOOT "&Ïðåçàïóñê íà êîìïþòúðà..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Íåíàëè÷íî"
-    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Áåç öèôðîâ ïîäïèñ"
-    IDS_NODRIVERS "Íå ñà íóæíè èëè íå ñà çàðåäåíè âîäà÷è çà òîâà óñòðîéñòâî."
+    IDS_NAME "Име"
+    IDS_TYPE "Вид"
+    IDS_MANUFACTURER "Производител: %1"
+    IDS_LOCATION "Местоположение: %1"
+    IDS_STATUS "Състояние на устройството: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Неизвестно"
+    IDS_LOCATIONSTR "Местоположение %1!u! (%2)"
+    IDS_DEVCODE " (Код %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Код %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Устройството да се използва (включване)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Устройството да не се използва (изключване)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Не са сложени водачи (драйвери) за устройството."
+    IDS_DEVONPARENT "на %1"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Поправка..."
+    IDS_ENABLEDEV "&Включване на устройството"
+    IDS_REINSTALLDRV "По&вторно слагане на драйвера..."
+    IDS_PROPERTIES "&Свойства"
+    IDS_UPDATEDRV "Об&новаване на водача..."
+    IDS_REBOOT "&Презапуск на компютъра..."
+    IDS_NOTAVAILABLE "Неналично"
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Без цифров подпис"
+    IDS_NODRIVERS "Не са нужни или не са заредени водачи за това устройство."
 END
 
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Óñòðîéñòâîòî ðàáîòè ïðàâèëíî."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Óñòðîéñòâîòî íå å ïðàâèëíî íàñòðîåíî."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå êîìïþòúðúò äîêëàäâà äâà âèäà $1 øèíè."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Çàðåæäà÷úò/èòå çà óñòðîéñòâî $1 íå óñïÿ äà çàðåäè âîäà÷à."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Èëè âîäà÷úò íà òîâà óñòðîéñòâî å ïîâðåäåí, èëè óðåäáàòà âè èìà íåäîñòèã íà ïàìåò èëè äðóãè ñðåäñòâà."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Óñòðîéñòâîòî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå íÿêîé îò âîäà÷èòå ìó å ïîâðåäåí èëè èìà ãðåøêà â ðåãèñòúðà."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Âîäà÷úò íà òîâà óñòðîéñòâî å çàÿâèë ðåñóðñ, êîéòî ÐåàêòÎÑ íå çíàå êàê äà ïîëçâà."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Äðóãî óñòðîéñòâî èçïîëçâà ðåñóðñèòå, íóæíè íà òîâà óñòðîéñòâî."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Âîäà÷úò çà òîâà óñòðîéñòâî òðÿáâà äà áúäå ñëîæåí íàíîâî."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè ôàéë $1, êîéòî çàðåæäà âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ôàéë $1, êîéòî çàðåæäà âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî å ïîâðåäåí."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Íåóñïåõ ñ óñòðîéñòâî: Îïèòàéòå äà ñìåíèòå âîäà÷à çà òîâà óñòðîéñòâî. Àêî íå ðàáîòè ñå çàïîçíàéòå ñ äîêóìåíòàöèÿòà ìó."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò íà êîìïþòúðúò âè íå äàâà ïðàâèëíè äàííè çà íåãî."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò â â óñòðîéñòâîòî íå äîêëàäâà äàííèòå íà ìó ïðàâèëíî."
-    IDS_DEV_FAILED_START "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
-    IDS_DEV_LIAR "ÐåàêòÎÑ ñïðÿ äà îòãîâàðÿ, äîêàòî ñå îïèòâàøå äà ïóñíå óñòðîéñòâîòî è ñëåäîâàòåëíî ïîâå÷å íÿìà äà ñå îïèòà äà ãî âêëþ÷è."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Óñòðîéñòâîòî íå ìîæå äà íàìåðè ñâîáîäíè $1 ðåñóðñè, êîèòî äà èçïîëçâà."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Óñòðîéñòâîòî íÿìà äà ðàáîòè ïðàâèëíî, äîêàòî íå ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Óñòðîéñòâîòî ïðè÷èíÿâà ñáëúñúê íà ðåñóðñè."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ðàçïîçíàå âñè÷êè èçïîëçâàíè îò óñòðîéñòâîòî ðåñóðñè."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Èíôîðìàöèîííèÿò ôàéë $1 óêàçâà íà äúùåðíîòî ìó óñòðîéñòâî äà ïîëçâà ðåñóðñ, êîéòî ðîäèòåëñêîòî óñòðîéñòâî íÿìà èëè íå ðàçïîçíàâà."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Âîäà÷úò çà òîâà óñòðîéñòâî òðÿáâà äà áúäå ñëîæåí íàíîâî."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Âúçìîæíî å ðåãèñòúðúò âè äà å ïîâðåäåí."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ÐåàêòÎÑ ïðåìàõâà óñòðîéñòâîòî."
-    IDS_DEV_DISABLED "Óñòðîéñòâîòî íå å âêëþ÷åíî."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Óñòðîéñòâîòî å çàáðàíåíî."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Çàðåæäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî íå ìîãàò äà çàðåäÿò âîäà÷èòå."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Âèäåîêàðòàòà ðàáîòè ïðàâèëíî."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Çàðåæäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî íå ìîãàò äà çàðåäÿò âîäà÷èòå."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Òîâà óñòðîéñòâî ëèïñâà, íå ðàáîòè ïðàâèëíî èëè íå âñè÷êèòå ìó âîäà÷è ñà ñëîæåíè."
-    IDS_DEV_MOVED "ÐåàêòÎÑ âñå îùå íàñòðîéâà óñòðîéñòâîòî."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ÐåàêòÎÑ âñå îùå íàñòðîéâà óñòðîéñòâîòî."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà óòî÷íè ðåñóðñèòå çà òîâà óñòðîéñòâî."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Âîäà÷èòå çà òîâà óñòðîéñòâî íå ñà ñëîæåíè."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Óñòðîéñòâîòî å èçêëþ÷åíî, ïîíåæå ÁÈÎÑúò ìó íå ìó å äàë íèêàêâè ðåñóðñè."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Òîâà óñòðîéñòâî ïîëçâà çàÿâêà çà ïðåêúñâàíå (IRQ), êîÿòî ñå ïîëçâà îò äðóãî óñòðîéñòâî è íå ìîæå äà áúäå ñïîäåëåíà.\nÒðÿáâà äà ñìåíèòå ñïîðíàòà íàñòðîéêà èëè äà ìàõíåòå âîäà÷à çà ðåàëíî âðåìå, ïðè÷èíÿâàù íåðàçáèðàòåëñòâîòî."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Òîâà óñòðîéñòâî íå ðàáîòè ïðàâèëíî, ïîíåæå $1 íå ðàáîòè ïðàâèëíî."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ñëîæè âîäà÷èòå çà óñòðîéñòâîòî, ïîíåæå íÿìà äîñòúï äî óñòðîéñòâîòî èëè ìðåæîâîòî ìåñòîïîëîæåíèå, êîåòî ñúäúðæà íóæíèòå ôàéëîâå."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Óñòðîéñòâîòî íå îòãîâàðÿ íà ñâîÿ âîäà÷ (äðàéâåð)."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà îïðåäåëè íàñòðîéêèòå íà óñòðîéñòâîòî. Âèæòå äîêóìåíòàöèÿòà íà óñòðîéñòâîòî è èçïîëçâàéòå ïîäïðîçîðåöà ""Ðåñóðñè"" çà äà ãî íàñòðîèòå."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Ñèñòåìíèÿò ôúðìóåð íà êîìïþòúðà âè íå ñúäúðæà äîñòàòú÷íî ñâåäåíèÿ çà ïðàâèëíàòà íàñòðîéêà è óïîòðåáà íà òîâà óñòðîéñòâî.\nÇà äà ãî èçïîëçâàòå, ñâòðæåòå ñå ñ ïðîèçâîäèòåëÿ íà êîìïþòúðà ñè, çà äà ñå ïîëó÷èòå îáíîâëåíèå íà ôúðìóåðà èëè ÁÈÎÑà."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Òîâà óñòðîéñòâî ïîäàâà çàÿâêà çà ïðåêúñâàíå íà PCI, íî å íàñòðîåíî çà ïðåêúñâàíå íà ISA (èëè íàîïàêè).\nÈçïîëçâàòå ïðîãðàìàòà çà ñèñòåìíà íàñòðîéêà íà êîìïþòúðà, çà äà ïðåíàñòðîèòå ïðåêúñâàíåòî çà òîâà óñòðîéñòâî."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ïîäãîòâè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå, ïîíåæå ïðåäèøíî èçïúëíåíèå íà âîäà÷à íà óñòðîéñòâîòî å âñå îùå â ïàìåòòà."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå. Âîäà÷úò ìîæå äà å ïîâðåäåí èëè äà ëèïñâà."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ÐåàêòÎÑ íå ïîëó÷àâà äîñòúï äî óñòðîéñòâîòî, ïîíåæå ñâåäåíèÿòà çà îáëóæâàùèÿò ìó êëþ÷ â ðåãèñòúðà ëèïñâàò èëè ñà çàïèñàíè ãðåøíî."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ÐåàêòÎÑ å çàðåäèë óñïåøíî âîäà÷à çà óñòðîéñòâîòî íî íå ìîæå äà íàìåðè ñàìîòî óñòðîéñòâî."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà çàðåäè âîäà÷à çà òîâà îáîðóäâàíå, ïîíåæå âå÷å èìà òàêúâ âîäà÷, èçïúëíÿâàí îò óðåäáàòà."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ÐåàêòÎÑ å èçêëþ÷èë òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå å äîêëàäâàëî çà íåðåäíîñòè."
-    IDS_DEV_HALTED "Ïðèëîæåíèå èëè óñëóãà å èçêëþ÷èëà òîâà óñòðîéñòâî."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Ïîíàñòîÿùåì, óñòðîéñòâîòî íå å çàêà÷åíî çà êîìïþòúðà."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà ïîëó÷è äîñòúï äî òîâà óñòðîéñòâî, ïîíåæå ðàáîòíàòà óðåäáà ñå èçêëþ÷âà."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ÐåàêòÎÑ íå ìîæå äà èçïîëçâà òîâà óñòðîéñòâî, çàùîòî å áèëî ïðèãîòâåíî çà áåçîïàñíî îòêà÷àíå, íî íå å áèëî îòêà÷åíî."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Ñîôòóåðúò çà òîâà óñòðîéñòâî íå å áèë ïóñíàò, ïîíåæå å èçâåñòíî, ÷å èìà ÿäîâå ñ ÐåàêòÎÑ. Ñâúðæåòå ñå ñ ïðîèçâîäèòåëÿ íà îáîðóäâàíåòî çà íîâ âîäà÷."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ïóñíå íîâèòå óñòðîéñòâà, ïîíåæå ñèñòåìíèÿò ðîé å òâúðäå ãîëÿì (íàäõâúðëÿ îãðàíè÷åíèåòî ïî ðàçìåð íà ðåãèñòúðà)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ÐåàêòÎÑ íå óñïÿ äà ñìåíè íàñòðîéêèòå íà óñòðîéñòâîòî."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Устройството работи правилно."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Устройството не е правилно настроено."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ñ\83Ñ\81пÑ\8f Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\80еди Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\82ова Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ\8eÑ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\8aÑ\82 Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´Ð²Ð° Ð´Ð²Ð° Ð²Ð¸Ð´Ð° $1 Ñ\88ини."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Зареждачът/ите за устройство $1 не успя да зареди водача."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Или водачът на това устройство е повреден, или уредбата ви има недостиг на памет или други средства."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Устройството не работи правилно, понеже някой от водачите му е повреден или има грешка в регистъра."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Водачът на това устройство е заявил ресурс, който РеактОС не знае как да ползва."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Друго устройство използва ресурсите, нужни на това устройство."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Водачът за това устройство трябва да бъде сложен наново."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Това устройство не работи правилно, понеже РеактОС не може да зареди файл $1, който зарежда водачите за устройството."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Това устройство не работи правилно, понеже файл $1, който зарежда водачите за устройството е повреден."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Неуспех с устройство: Опитайте да смените водача за това устройство. Ако не работи се запознайте с документацията му."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Това устройство не работи правилно, понеже БИОСът на компютърът ви не дава правилни данни за него."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Това устройство не работи правилно, понеже БИОСът в в устройството не докладва данните на му правилно."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Това устройство липсва, не работи правилно или не всичките му водачи са сложени."
+    IDS_DEV_LIAR "РеакÑ\82Ð\9eС Ñ\81пÑ\80Ñ\8f Ð´Ð° Ð¾Ñ\82говаÑ\80Ñ\8f, Ð´Ð¾ÐºÐ°Ñ\82о Ñ\81е Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\82ваÑ\88е Ð´Ð° Ð¿Ñ\83Ñ\81не Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ð¸ Ñ\81ледоваÑ\82елно Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ\87е Ð½Ñ\8fма Ð´Ð° Ñ\81е Ð¾Ð¿Ð¸Ñ\82а Ð´Ð° Ð³Ð¾ Ð²ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87и."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Устройството не може да намери свободни $1 ресурси, които да използва."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Това устройство липсва, не работи правилно или не всичките му водачи са сложени."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Устройството няма да работи правилно, докато не презапуснете компютъра."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Устройството причинява сблъсък на ресурси."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ñ\83Ñ\81пÑ\8f Ð´Ð° Ñ\80азпознае Ð²Ñ\81иÑ\87ки Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ Ð¾Ñ\82 Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81и."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Информационният файл $1 указва на дъщерното му устройство да ползва ресурс, който родителското устройство няма или не разпознава."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Водачът за това устройство трябва да бъде сложен наново."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Възможно е регистърът ви да е повреден."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "РеакÑ\82Ð\9eС Ð¿Ñ\80емаÑ\85ва Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о."
+    IDS_DEV_DISABLED "Устройството не е включено."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Устройството е забранено."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Зареждачите за устройството не могат да заредят водачите."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Видеокартата работи правилно."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Зареждачите за устройството не могат да заредят водачите."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Това устройство липсва, не работи правилно или не всичките му водачи са сложени."
+    IDS_DEV_MOVED "РеакÑ\82Ð\9eС Ð²Ñ\81е Ð¾Ñ\89е Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойва Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "РеакÑ\82Ð\9eС Ð²Ñ\81е Ð¾Ñ\89е Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойва Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\83Ñ\82оÑ\87ни Ñ\80еÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81иÑ\82е Ð·Ð° Ñ\82ова Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Водачите за това устройство не са сложени."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Устройството е изключено, понеже БИОСът му не му е дал никакви ресурси."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Това устройство ползва заявка за прекъсване (IRQ), която се ползва от друго устройство и не може да бъде споделена.\nТрябва да смените спорната настройка или да махнете водача за реално време, причиняващ неразбирателството."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Това устройство не работи правилно, понеже $1 не работи правилно."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81ложи Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87иÑ\82е Ð·Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ð½Ñ\8fма Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\8aп Ð´Ð¾ Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ð¸Ð»Ð¸ Ð¼Ñ\80ежовоÑ\82о Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82оположение, ÐºÐ¾ÐµÑ\82о Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ð½Ñ\83жниÑ\82е Ñ\84айлове."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Устройството не отговаря на своя водач (драйвер)."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð¾Ð¿Ñ\80едели Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойкиÑ\82е Ð½Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о. Ð\92ижÑ\82е Ð´Ð¾ÐºÑ\83менÑ\82аÑ\86иÑ\8fÑ\82а Ð½Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ð¸ Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð¹Ñ\82е Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ñ\80озоÑ\80еÑ\86а ""РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81и"" Ð·Ð° Ð´Ð° Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80оиÑ\82е."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Системният фърмуер на компютъра ви не съдържа достатъчно сведения за правилната настройка и употреба на това устройство.\nЗа да го използвате, свтржете се с производителя на компютъра си, за да се получите обновление на фърмуера или БИОСа."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Това устройство подава заявка за прекъсване на PCI, но е настроено за прекъсване на ISA (или наопаки).\nИзползвате програмата за системна настройка на компютъра, за да пренастроите прекъсването за това устройство."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ\82ви Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\82ова Ð¾Ð±Ð¾Ñ\80Ñ\83дване."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\80еди Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\82ова Ð¾Ð±Ð¾Ñ\80Ñ\83дване, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ð¿Ñ\80едиÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð½Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ðµ Ð²Ñ\81е Ð¾Ñ\89е Ð² Ð¿Ð°Ð¼ÐµÑ\82Ñ\82а."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\80еди Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\82ова Ð¾Ð±Ð¾Ñ\80Ñ\83дване. Ð\92одаÑ\87Ñ\8aÑ\82 Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ñ\80еден Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð° Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ва."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ\83Ñ\87ава Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\8aп Ð´Ð¾ Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ñ\81ведениÑ\8fÑ\82а Ð·Ð° Ð¾Ð±Ð»Ñ\83жваÑ\89иÑ\8fÑ\82 Ð¼Ñ\83 ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87 Ð² Ñ\80егиÑ\81Ñ\82Ñ\8aÑ\80а Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ваÑ\82 Ð¸Ð»Ð¸ Ñ\81а Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ани Ð³Ñ\80еÑ\88но."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "РеакÑ\82Ð\9eС Ðµ Ð·Ð°Ñ\80едил Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð½Ð°Ð¼ÐµÑ\80и Ñ\81амоÑ\82о Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð·Ð°Ñ\80еди Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87а Ð·Ð° Ñ\82ова Ð¾Ð±Ð¾Ñ\80Ñ\83дване, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ð²ÐµÑ\87е Ð¸Ð¼Ð° Ñ\82акÑ\8aв Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ\87, Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнÑ\8fван Ð¾Ñ\82 Ñ\83Ñ\80едбаÑ\82а."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "РеакÑ\82Ð\9eС Ðµ Ð¸Ð·ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87ил Ñ\82ова Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ðµ Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð·Ð° Ð½ÐµÑ\80едноÑ\81Ñ\82и."
+    IDS_DEV_HALTED "Приложение или услуга е изключила това устройство."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Понастоящем, устройството не е закачено за компютъра."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñ\83Ñ\87и Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\8aп Ð´Ð¾ Ñ\82ова Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ñ\80абоÑ\82наÑ\82а Ñ\83Ñ\80едба Ñ\81е Ð¸Ð·ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87ва."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð° Ñ\82ова Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82во, Ð·Ð°Ñ\89оÑ\82о Ðµ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ Ð¿Ñ\80игоÑ\82вено Ð·Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ\81но Ð¾Ñ\82каÑ\87ане, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ðµ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ Ð¾Ñ\82каÑ\87ено."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Софтуерът за това устройство не е бил пуснат, понеже е известно, че има ядове с РеактОС. Свържете се с производителя на оборудването за нов водач."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ñ\83Ñ\81пÑ\8f Ð´Ð° Ð¿Ñ\83Ñ\81не Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ\82е Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82ва, Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ¶Ðµ Ñ\81иÑ\81Ñ\82емниÑ\8fÑ\82 Ñ\80ой Ðµ Ñ\82вÑ\8aÑ\80де Ð³Ð¾Ð»Ñ\8fм (надÑ\85вÑ\8aÑ\80лÑ\8f Ð¾Ð³Ñ\80аниÑ\87ениеÑ\82о Ð¿Ð¾ Ñ\80азмеÑ\80 Ð½Ð° Ñ\80егиÑ\81Ñ\82Ñ\8aÑ\80а)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "РеакÑ\82Ð\9eС Ð½Ðµ Ñ\83Ñ\81пÑ\8f Ð´Ð° Ñ\81мени Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойкиÑ\82е Ð½Ð° Ñ\83Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойÑ\81Ñ\82воÑ\82о."
 END
 
 
-/*Íåïðåâåäåí ðàçäåë*/
+/*Непреведен раздел*/
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_PROP_DEVICEID "Device Instance ID"
     IDS_PROP_HARDWAREIDS "Hardware IDs"
     IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Compatible IDs"
     IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Matching Device ID"
-    IDS_PROP_SERVICE "Óñëóãà"
-    IDS_PROP_ENUMERATOR "Èçáðîèòåë"
-    IDS_PROP_CAPABILITIES "Ñïîñîáíîñòè"
+    IDS_PROP_SERVICE "Услуга"
+    IDS_PROP_ENUMERATOR "Изброител"
+    IDS_PROP_CAPABILITIES "Способности"
     IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Devnode Flags"
     IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Config Flags"
     IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig Flags"
@@ -116,8 +116,8 @@ BEGIN
     IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Class Coinstallers"
     IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Device Coinstallers"
     IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Firmware Revision"
-    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Òåêóùî ñúñòîÿíèå íà çàõðàíâàíåòî"
-    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Âúçìîæíîñòè íà çàõðàíâàíåòî"
+    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Текущо състояние на захранването"
+    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Възможности на захранването"
     IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Power State Mappings"
 END
 
@@ -125,83 +125,83 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Óñòðîéñòâà:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Устройства:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Ñâîéñòâà íà óñòðîéñòâîòî:",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Свойства на устройството:",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Ïîïðàâêà...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Поправка...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Ñâîéñòâà",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Свойства",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Îáùè"
+CAPTION "Общи"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Âèä óñòðîéñòâî:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Вид устройство:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Ïðîèçâîäèòåë:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Производител:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Ìåñòîïîëîæåíèå", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Местоположение", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     GROUPBOX "Ñúñòîÿíèå íà óñòðîéñòâîòî", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     GROUPBOX "Състояние на устройството", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Ïîïðàâêà...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "Óïîòðåáà íà óñòðîéñòâîòî:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "&Поправка...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "Употреба на устройството:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Âîäà÷ (äðàéâåð)"
+CAPTION "Водач (драйвер)"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Äîñòàâ÷èê íà âîäà÷à:", -1, 37, 39, 65, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Доставчик на водача:", -1, 37, 39, 65, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 105, 39, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Äàòà íà âîäà÷à:", -1, 37, 53, 65, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Дата на водача:", -1, 37, 53, 65, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 105, 53, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Âåðñèÿ íà âîäà÷à:", -1, 37, 67, 65, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Версия на водача:", -1, 37, 67, 65, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 105, 67, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Ïîäïèñàë öèôðîâî:", -1, 37, 81, 70, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Подписал цифрово:", -1, 37, 81, 70, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 105, 81, 140, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     PUSHBUTTON "Ïîäðîáíîñòè çà âîäà÷à...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 95, 15
-     LTEXT "Ïîêàçâàíå íà ïîäðîáíîñòè çà ôàéëîâåòå íà âîäà÷à.", -1, 105, 110, 141, 17, SS_NOPREFIX
+     PUSHBUTTON "Подробности за водача...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 95, 15
+     LTEXT "Показване на подробности за файловете на водача.", -1, 105, 110, 141, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Ïîäðîáíîñòèòå çà ôàéëîâåòå íà âîäà÷à"
+CAPTION "Подробностите за файловете на водача"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "Ôàéëîâå íà &âîäà÷à:", -1, 7, 36, 204, 8
+    LTEXT "Файлове на &водача:", -1, 7, 36, 204, 8
     CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
             LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
-    LTEXT "Äîñòàâ÷èê:", -1, 14, 134, 66, 8
+    LTEXT "Доставчик:", -1, 14, 134, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 82, 134, 140, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Ôàéëîâà âåðñèÿ:", -1, 14, 150, 66, 16
+    LTEXT "Файлова версия:", -1, 14, 150, 66, 16
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 82, 150, 140, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Âúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà:", -1, 14, 166, 66, 16
+    LTEXT "Възпроизводствени права:", -1, 14, 166, 66, 16
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 82, 166, 140, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Ïîäïèñàë öèôðîâî:", -1, 14, 182, 66, 16
+    LTEXT "Подписал цифрово:", -1, 14, 182, 66, 16
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 82, 182, 140, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 167, 208, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 167, 208, 50, 14
 END
 
 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ïîäðîáíîñòè"
+CAPTION "Подробности"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
@@ -214,7 +214,7 @@ END
 
 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ðåñóðñè"
+CAPTION "РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81и"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
@@ -223,7 +223,7 @@ END
 
 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Çàõðàíâàíå"
+CAPTION "Захранване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
index d354dae..0b3d99f 100644 (file)
@@ -7,91 +7,91 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NAME "Název"
+    IDS_NAME "Název"
     IDS_TYPE "Typ"
-    IDS_MANUFACTURER "Výrobce: %1"
-    IDS_LOCATION "Umístìní: %1"
-    IDS_STATUS "Status zaøízení: %1"
-    IDS_UNKNOWN "Neznámý"
-    IDS_LOCATIONSTR "Umístìní %1!u! (%2)"
-    IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
-    IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Pou\9eívat toto zaøízení (zapnout)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Nepou\9eívat toto zaøízení (vypnout)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznámé zaøízení"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Pro toto zaøízení nejsou nainstalovány \9eádné ovladaèe."
+    IDS_MANUFACTURER "Výrobce: %1"
+    IDS_LOCATION "Umístění: %1"
+    IDS_STATUS "Status zařízení: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Neznámý"
+    IDS_LOCATIONSTR "Umístění %1!u! (%2)"
+    IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Používat toto zařízení (zapnout)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Nepoužívat toto zařízení (vypnout)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznámé zařízení"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Pro toto zařízení nejsou nainstalovány žádné ovladače."
     IDS_DEVONPARENT "na %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "Ø&e\9aení problémù..."
-    IDS_ENABLEDEV "Povolit zaøíze&ní"
-    IDS_REINSTALLDRV "Pøe&instalovat ovladaè"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "Ř&ešení problémů..."
+    IDS_ENABLEDEV "Povolit zaříze&ní"
+    IDS_REINSTALLDRV "Pře&instalovat ovladač"
     IDS_PROPERTIES "Vlas&tnosti"
-    IDS_UPDATEDRV "A&ktualizovat ovladaè..."
-    IDS_REBOOT "Resta&rtovat poèítaè..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Není dostupné"
-    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Není digitálnì podepsáno"
-    IDS_NODRIVERS "Pro toto zaøízení nejsou vy\9eadovány nebo nebyly naèteny \9eádné soubory ovladaèù."
+    IDS_UPDATEDRV "A&ktualizovat ovladač..."
+    IDS_REBOOT "Resta&rtovat počítač..."
+    IDS_NOTAVAILABLE "Není dostupné"
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Není digitálně podepsáno"
+    IDS_NODRIVERS "Pro toto zařízení nejsou vyžadovány nebo nebyly načteny žádné soubory ovladačů."
 END
 
 /* puvodni anglicke error messages prevzaty z: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zaøízení funguje správnì."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zaøízení není správnì nastaveno."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nemohl naèíst ovladaè pro toto zaøízení, proto\9ee poèítaè hlásí dva typy sbìrnice $1."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Device loader $1 nemohl naèíst ovladaè tohoto zaøízení."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ovladaè tohoto zaøízení je po\9akozený nebo má systém málo pamìti èi jiných zdrojù."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee je \9apatný nìkterý z jeho ovladaèù nebo registr."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Ovladaè tohoto zaøízení po\9eaduje zdroj, který ReactOS neumí zpracovat."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Zdroje, které toto zaøízení vy\9eaduje, jsou u\9e pou\9eívány jiným zaøízením."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Ovladaèe tohoto zaøízení musí být pøeinstalovány."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee ReactOS nedoká\9ee naèíst soubor $1, který naèítá ovladaèe pro toto zaøízení."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee soubor $1, který naèítá ovladaèe pro toto zaøízení, je po\9akozený."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Selhání zaøízení: Zkuste zmìnit ovladaè tohoto zaøízení nebo konzultujte manuál."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee BIOS v poèítaèi nesprávnì hlásí zdroje zaøízení."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Toto zaøízení nefunguje správnì, proto\9ee BIOS v zaøízení nesprávnì hlásí zdroje zaøízení."
-    IDS_DEV_FAILED_START "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS pøestal odpovídat pøi pokusu o spu\9atìní tohoto zaøízení, a proto se nebude znovu pokou\9aet spustit zaøízení."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Toto zaøízení nedoká\9ee nalézt volné $1 zdroje."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zaøízení nebude pracovat správnì, dokud nebude poèítaè zrestartován."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Toto zaøízení zpùsobuje konflikt zdrojù."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nedokázal identifikovat v\9aechny zdroje, které toto zaøízení u\9eívá."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Informaèní soubor ovladaèe $1 po\9eaduje po tomto zaøízení pou\9eití zdroje, který jeho rodièovské zaøízení nemá nebo nepoznává."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Ovladaèe tohoto zaøízení musí být pøeinstalovány."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Registry jsou mo\9ená po\9akozeny."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS odstraòuje toto zaøízení."
-    IDS_DEV_DISABLED "Toto zaøízení není spu\9ano."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zaøízení je vypnuto."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Loadery tohoto zaøízení nemohou naèíst po\9eadované ovladaèe."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Tento zobrazovací adaptér funguje správnì."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Loadery tohoto zaøízení nemohou naèíst po\9eadované ovladaèe."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Zaøízení není pøítomno, nepracuje správnì nebo nemá nainstalované v\9aechny ovladaèe."
-    IDS_DEV_MOVED "ReactOS právì nastavuje toto zaøízení."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS právì nastavuje toto zaøízení."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nemohl urèit zdroje tohoto zaøízení."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Ovladaèe tohoto zaøízení nejsou naintalovány."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Toto zaøízení je vypnuto, proto\9ee mu BIOS nepøiøadil \9eádné zdroje."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Toto zaøízení vyu\9eívá IRQ, které je vyu\9eíváno jiným zaøízením a nemù\9ee být sdíleno.\nJe potøeba zmìnit konfliktní nastavení nebo odebrat ovladaè zpùsobující konflikt."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Toto zaøízení nepracuje správnì, proto\9ee $1 nepracuje správnì."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nemù\9ee nainstalovat ovladaèe tohoto zaøízení, proto\9ee nemá pøístup na disk nebo sí\9dové umístìní, na kterém se nacházejí instalaèní soubory."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Toto zaøízení neodpovídá svému ovladaèi."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nedoká\9ee urèit nastavení tohoto zaøízení. Konzultujte manuál, který byl pøibalen k zaøízení a pou\9eijte zálo\9eku ""Zdroje"" k vybrání nastavení."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware tohoto poèítaèe nezahrnuje dost informací nutných pro správné nastavení a pou\9eití tohoto zaøízení.\nAby bylo mo\9ené pou\9eít toto zaøízení, kontaktujte výrobce poèítaèe k získání novìj\9aí verze firmwaru nebo BIOSu."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Toto zaøízení po\9eaduje PCI pøeru\9aení, ale je konfigurováno pro ISA pøeru\9aení (èi naopak).\nProsím, nastavte správnì pøeru\9aení pro toto zaøízení."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nemù\9ee incializovat ovladaè zaøízení pro toto zaøízení."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè pro toto zaøízení, proto\9ee pøedchozí instance ovladaèe je stále v pamìti."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè pro toto zaøízení. Ovladaè mù\9ee být po\9akozený nebo chybìt."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nemù\9ee získat pøístup k tomuto zaøízení, proto\9ee jeho service key informace v registru chybí nebo je zapsána nesprávnì."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS úspì\9anì naèetl ovladaè zaøízení, ale nemù\9ee najít zaøízení."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nemù\9ee naèíst ovladaè tohoto zaøízení, proto\9ee v systému u\9e je spu\9atìno duplicitní zaøízení."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS zastavil toto zaøízení, proto\9ee zpùsobovalo problémy."
-    IDS_DEV_HALTED "Aplikace nebo slu\9eba zastavila toto zaøízení."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Toto zaøízení nyní není pøipojeno k poèítaèi."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nemohl získat pøístup k tomuto zaøízení, proto\9ee operaèní systém se právì vypíná."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nemù\9ee pou\9eívat toto zaøízení, proto\9ee bylo pøipraveno pro bezpeèné odebrání a je\9atì nebylo odebráno."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Softwaru tohoto zaøízení nebylo dovoleno spu\9atìní, proto\9ee zpùsobuje v systému ReactOS problémy. Kontaktujte prodejce pro nový ovladaè."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nemù\9ee spustit nové zaøízení, proto\9ee systémová slo\9eka registru je pøíli\9a velká (pøekraèuje limit velikosti registru)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nedokázal zmìnit nastavení tohoto zaøízení."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zařízení funguje správně."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zařízení není správně nastaveno."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nemohl načíst ovladač pro toto zařízení, protože počítač hlásí dva typy sběrnice $1."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Device loader $1 nemohl načíst ovladač tohoto zařízení."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ovladač tohoto zařízení je poškozený nebo má systém málo paměti či jiných zdrojů."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Toto zařízení nefunguje správně, protože je špatný některý z jeho ovladačů nebo registr."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Ovladač tohoto zařízení požaduje zdroj, který ReactOS neumí zpracovat."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Zdroje, které toto zařízení vyžaduje, jsou už používány jiným zařízením."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Ovladače tohoto zařízení musí být přeinstalovány."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Toto zařízení nefunguje správně, protože ReactOS nedokáže načíst soubor $1, který načítá ovladače pro toto zařízení."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Toto zařízení nefunguje správně, protože soubor $1, který načítá ovladače pro toto zařízení, je poškozený."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Selhání zařízení: Zkuste změnit ovladač tohoto zařízení nebo konzultujte manuál."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Toto zařízení nefunguje správně, protože BIOS v počítači nesprávně hlásí zdroje zařízení."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Toto zařízení nefunguje správně, protože BIOS v zařízení nesprávně hlásí zdroje zařízení."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS přestal odpovídat při pokusu o spuštění tohoto zařízení, a proto se nebude znovu pokoušet spustit zařízení."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Toto zařízení nedokáže nalézt volné $1 zdroje."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zařízení nebude pracovat správně, dokud nebude počítač zrestartován."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Toto zařízení způsobuje konflikt zdrojů."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nedokázal identifikovat všechny zdroje, které toto zařízení užívá."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Informační soubor ovladače $1 požaduje po tomto zařízení použití zdroje, který jeho rodičovské zařízení nemá nebo nepoznává."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Ovladače tohoto zařízení musí být přeinstalovány."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Registry jsou možná poškozeny."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS odstraňuje toto zařízení."
+    IDS_DEV_DISABLED "Toto zařízení není spuštěno."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zařízení je vypnuto."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Loadery tohoto zařízení nemohou načíst požadované ovladače."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Tento zobrazovací adaptér funguje správně."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Loadery tohoto zařízení nemohou načíst požadované ovladače."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS právě nastavuje toto zařízení."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS právě nastavuje toto zařízení."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nemohl určit zdroje tohoto zařízení."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Ovladače tohoto zařízení nejsou naintalovány."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Toto zařízení je vypnuto, protože mu BIOS nepřiřadil žádné zdroje."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Toto zařízení využívá IRQ, které je využíváno jiným zařízením a nemůže být sdíleno.\nJe potřeba změnit konfliktní nastavení nebo odebrat ovladač způsobující konflikt."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Toto zařízení nepracuje správně, protože $1 nepracuje správně."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nemůže nainstalovat ovladače tohoto zařízení, protože nemá přístup na disk nebo síťové umístění, na kterém se nacházejí instalační soubory."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Toto zařízení neodpovídá svému ovladači."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nedokáže určit nastavení tohoto zařízení. Konzultujte manuál, který byl přibalen k zařízení a použijte záložku ""Zdroje"" k vybrání nastavení."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware tohoto počítače nezahrnuje dost informací nutných pro správné nastavení a použití tohoto zařízení.\nAby bylo možné použít toto zařízení, kontaktujte výrobce počítače k získání novější verze firmwaru nebo BIOSu."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Toto zařízení požaduje PCI přerušení, ale je konfigurováno pro ISA přerušení (či naopak).\nProsím, nastavte správně přerušení pro toto zařízení."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nemůže incializovat ovladač zařízení pro toto zařízení."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nemůže načíst ovladač pro toto zařízení, protože předchozí instance ovladače je stále v paměti."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nemůže načíst ovladač pro toto zařízení. Ovladač může být poškozený nebo chybět."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nemůže získat přístup k tomuto zařízení, protože jeho service key informace v registru chybí nebo je zapsána nesprávně."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS úspěšně načetl ovladač zařízení, ale nemůže najít zařízení."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nemůže načíst ovladač tohoto zařízení, protože v systému už je spuštěno duplicitní zařízení."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS zastavil toto zařízení, protože způsobovalo problémy."
+    IDS_DEV_HALTED "Aplikace nebo služba zastavila toto zařízení."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Toto zařízení nyní není připojeno k počítači."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nemohl získat přístup k tomuto zařízení, protože operační systém se právě vypíná."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nemůže používat toto zařízení, protože bylo připraveno pro bezpečné odebrání a ještě nebylo odebráno."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Softwaru tohoto zařízení nebylo dovoleno spuštění, protože způsobuje v systému ReactOS problémy. Kontaktujte prodejce pro nový ovladač."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nemůže spustit nové zařízení, protože systémová složka registru je příliš velká (překračuje limit velikosti registru)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nedokázal změnit nastavení tohoto zařízení."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -126,76 +126,76 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Zaøízení:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Zařízení:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Vlastnosti zaøízení",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Vlastnosti zařízení",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "Ø&e\9aení problémù...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "Ř&ešení problémů...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "Vlas&tnosti",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Obecné"
+CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Typ zaøízení:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Typ zařízení:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Výrobce:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Výrobce:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Umístìní:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Umístění:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     GROUPBOX "Stav zaøízení", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     GROUPBOX "Stav zařízení", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "Ø&e\9aení problémù...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "Vyu\9eití &zaøízení:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "Ř&ešení problémů...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "Využití &zařízení:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ovladaè"
+CAPTION "Ovladač"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Zprostøedkovatel:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Zprostředkovatel:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Datum ovladaèe:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Datum ovladače:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Verze ovladaèe:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Verze ovladače:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Digitální podpis:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Digitální podpis:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     PUSHBUTTON "&Detaily ovladaèe...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
-     LTEXT "Zobrazí detaily souborù ovladaèe.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+     PUSHBUTTON "&Detaily ovladače...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
+     LTEXT "Zobrazí detaily souborů ovladače.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Detaily souborù ovladaèe"
+CAPTION "Detaily souborů ovladače"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "Soubory ovla&daèe:", -1, 7, 36, 204, 8
+    LTEXT "Soubory ovla&dače:", -1, 7, 36, 204, 8
     CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
             LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
-    LTEXT "Zprostøedkovatel:", -1, 14, 134, 66, 8
+    LTEXT "Zprostředkovatel:", -1, 14, 134, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 80, 134, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Verze souboru:", -1, 14, 150, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 80, 150, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Autorská práva:", -1, 14, 166, 66, 8
+    LTEXT "Autorská práva:", -1, 14, 166, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 80, 166, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Digitální podpis:", -1, 14, 182, 66, 8
+    LTEXT "Digitální podpis:", -1, 14, 182, 66, 8
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 80, 182, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
 END
@@ -215,7 +215,7 @@ END
 
 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Prostøedky"
+CAPTION "Prostředky"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
@@ -224,7 +224,7 @@ END
 
 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Napájení"
+CAPTION "Napájení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
index 14fc9ee..510d23d 100644 (file)
@@ -9,95 +9,95 @@ BEGIN
     IDS_TYPE "Typ"
     IDS_MANUFACTURER "Hersteller: %1"
     IDS_LOCATION "Ort: %1"
-    IDS_STATUS "Gerätestatus: %1"
+    IDS_STATUS "Gerätestatus: %1"
     IDS_UNKNOWN "Unbekannt"
     IDS_LOCATIONSTR "Ort %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Code %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Code %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Benutze dieses Gerät (aktivieren)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Benutze dieses Gerät nicht (deaktivieren)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "Unbekanntes Gerät"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert."
+    IDS_ENABLEDEVICE "Benutze dieses Gerät (aktivieren)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Benutze dieses Gerät nicht (deaktivieren)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Unbekanntes Gerät"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert."
     IDS_DEVONPARENT "auf %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "Problem &lösen..."
-    IDS_ENABLEDEV "Gerät &aktivieren"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "Problem &lösen..."
+    IDS_ENABLEDEV "Gerät &aktivieren"
     IDS_REINSTALLDRV "Treiber neu&installieren"
     IDS_PROPERTIES "&Eigenschaften"
     IDS_UPDATEDRV "Treiber &aktualisieren..."
     IDS_REBOOT "Computer neusta&rten..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Nicht verfügbar"
+    IDS_NOTAVAILABLE "Nicht verfügbar"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Nicht digital signiert"
-    IDS_NODRIVERS "Es werden keine Treiber für dieses Gerät benötigt oder es wurden keine Treiber geladen."
+    IDS_NODRIVERS "Es werden keine Treiber für dieses Gerät benötigt oder es wurden keine Treiber geladen."
 END
 
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Dieses Gerät funktioniert einwandfrei."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Dieses Gerät ist nicht richtig konfiguriert."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS  konnte den Treiber für dieses Gerät nicht laden, weil der Computer zwei $1 Bustypen meldet."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Der/die $1 Gerätelader für dieses Gerät konnte den Gerätetreiber nicht laden."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Der Treiber für dieses Gerät könnte beschädigt sein, oder Ihr System verfügt über zu wenig Speicher oder andere Ressourcen."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil einer seiner Treiber oder die Registry beschädigt ist."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Der Treiber dieses Gerätes hat eine Ressource angefragt, die ReactOS nicht behandeln kann."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Ein anderes Gerät benutzt bereits die Ressourcen, die dieses Gerät benötigt."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Die Treiber für dieses Gerät müssen neu installiert werden."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil ReactOS die Datei $1 nicht laden kann, die die Treiber für dieses Gerät lädt."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil die Datei $1, die die Treiber für dieses Gerät lädt, defekt ist."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Gerätefehler: Versuchen Sie, den Treiber für dieses Gerät auszutauschen. Wenn das nicht hilft, sehen Sie in die Gerätedokumentation."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil das BIOS ihres Computers die Ressourcen für dieses Gerät falsch angibt."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil das BIOS dieses Gerätes die Ressourcen für dieses Gerät falsch angibt. "
-    IDS_DEV_FAILED_START "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS hörte während des Versuchs dieses Gerät zu starten auf zu reagieren und wird deshalb nicht wieder versuchen, dieses Gerät zu starten.."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Dieses Gerät kann keine freien $1 Ressourcen zur Benutzung finden."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Dieses Gerät wird erst korrekt funktionieren, wenn Sie den Computer neugestartet haben."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Dieses Gerät verursacht einen Ressourcenkonflikt."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS konnte nicht alle Ressourcen identifizieren, die dieses Gerät benutzt."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Dieses Gerät funktioniert einwandfrei."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Dieses Gerät ist nicht richtig konfiguriert."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS  konnte den Treiber für dieses Gerät nicht laden, weil der Computer zwei $1 Bustypen meldet."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Der/die $1 Gerätelader für dieses Gerät konnte den Gerätetreiber nicht laden."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Der Treiber für dieses Gerät könnte beschädigt sein, oder Ihr System verfügt über zu wenig Speicher oder andere Ressourcen."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil einer seiner Treiber oder die Registry beschädigt ist."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Der Treiber dieses Gerätes hat eine Ressource angefragt, die ReactOS nicht behandeln kann."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Ein anderes Gerät benutzt bereits die Ressourcen, die dieses Gerät benötigt."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Die Treiber für dieses Gerät müssen neu installiert werden."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil ReactOS die Datei $1 nicht laden kann, die die Treiber für dieses Gerät lädt."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil die Datei $1, die die Treiber für dieses Gerät lädt, defekt ist."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Gerätefehler: Versuchen Sie, den Treiber für dieses Gerät auszutauschen. Wenn das nicht hilft, sehen Sie in die Gerätedokumentation."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil das BIOS ihres Computers die Ressourcen für dieses Gerät falsch angibt."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil das BIOS dieses Gerätes die Ressourcen für dieses Gerät falsch angibt. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS hörte während des Versuchs dieses Gerät zu starten auf zu reagieren und wird deshalb nicht wieder versuchen, dieses Gerät zu starten.."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Dieses Gerät kann keine freien $1 Ressourcen zur Benutzung finden."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Dieses Gerät wird erst korrekt funktionieren, wenn Sie den Computer neugestartet haben."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Dieses Gerät verursacht einen Ressourcenkonflikt."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS konnte nicht alle Ressourcen identifizieren, die dieses Gerät benutzt."
     IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "The driver information file $1 is telling this child device to use a resource that the parent device does not have or recognize."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Die Treiber für dieses Gerät müssen neuinstalliert werden."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Die Registrierungsdatenbank könnte beschädigt sein."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS wird dieses Gerät entfernen."
-    IDS_DEV_DISABLED "Dieses Gerät ist nicht gestartet."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Dieses Gerät ist deaktiviert."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Der Lader für dieses Gerät kann die benötigten Treiber nicht laden."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Die Treiber für dieses Gerät müssen neuinstalliert werden."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Die Registrierungsdatenbank könnte beschädigt sein."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS wird dieses Gerät entfernen."
+    IDS_DEV_DISABLED "Dieses Gerät ist nicht gestartet."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Dieses Gerät ist deaktiviert."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Der Lader für dieses Gerät kann die benötigten Treiber nicht laden."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Diese Grafikkarte funktioniert einwandfrei."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Die Lader für dieses Gerät können die benötigten Treiber nicht laden."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
-    IDS_DEV_MOVED "ReactOS ist dabei dieses Gerät zu aktivieren."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS ist dabei dieses Gerät zu aktivieren."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS kann die Ressourcen für dieses Gerät nicht feststellen."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Die Treiber für dieses Gerät sind nicht installiert."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Dieses Gerät ist deaktiviert, weil das BIOS für dieses Gerät keine Ressourcen zugeteilt hat."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Dieses Gerät benutzt einen Interrupt (IRQ), der bereits von einem anderen Gerät benutzt wird und nicht geteilt werden kann. Sie müssen die kollidierenden Einstellungen ändern, oder den real-mode Treiber entfernen, der den Konflikt verursacht."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil $1 nicht korrekt funktioniert."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS kann die Treiber für dieses Gerät nicht installieren, weil auf das (Netz-)Laufwerk, auf dem die Installationsdateien abgelegt sind, nicht zugegriffen werden kann."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Dieses Gerät reagiert nicht auf seinen Treiber."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS kann die Einstellungen für dieses Gerät nicht feststellen. Lesen Sie die Dokumentation, die mit diesem Gerät kam und benutzen Sie den Reiter ""Ressourcen"" umd die Konfiguration vorzunehmen."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Die System-Firmware ihres Computers beinhaltet nicht genug Information um dieses Gerät korrekt konfigurieren und benutzen zu können. Um dieses Gerät benutzen zu können, kontaktieren Sie bitte Ihren Computerhersteller um ein Firmware- oder BIOS-Update zu erhalten."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Dieses Gerät beantragt einen PCI-Interrupt, ist aber für einen ISA-Interrupt konfiguriert (oder andersherum). Bitte benutzen Sie das System-Setup Programm dieses Computers, um den Interrupt für dieses Gerät neu zu konfigurieren."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht initialisieren."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht laden, weil eine noch frühere Instanz des Gerätetreibers im Speicher ist."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS kann dieses Gerät nicht ansprechen, weil seine Serviceschlüssel-Information nicht in der Registrierungsdatenbank ist oder weil sie falsch ist."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS hat den Gerätetreiber für dieses Gerät erfolgreich geladen, kann aber das Gerät nicht finden."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht laden, weil bereits ein identisches Gerät installiert ist."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS hat dieses Gerät angehalten, weil es Probleme berichtet hat."
-    IDS_DEV_HALTED "Eine Anwendung oder ein Dienst hat dieses Gerät heruntergefahren."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Dieses Gerät ist momentan nicht mit dem Computer verbunden."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS kann auf dieses Gerät nicht zugreifen, weil das Betriebssystem heruntergefahren wird."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS kann dieses Gerät nicht benutzen, weil es für ""Sicheres Entfernen"" vorbereitet, aber bisher nicht vom Computer entfernt wurde."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Die Ausführung der Software für dieses Gerät wurde blockiert, weil bekannt ist, dass sie Probleme mit ReactOS hat. Kontaktieren Sie den Hersteller für einen neuen Treiber."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "Die neuen Hardwaregeräte können nicht gestartet werden, da die Systemstruktur zu groß ist (die Struktur überschreitet die Registrierungsgrößenbeschränkung)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS konnte die Einstellungen für dieses Gerät nicht verändern."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Die Lader für dieses Gerät können die benötigten Treiber nicht laden."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Dieses Gerät ist entweder nicht vorhanden, funktioniert nicht korrekt, oder es sind nicht alle Treiber installiert."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS ist dabei dieses Gerät zu aktivieren."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS ist dabei dieses Gerät zu aktivieren."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS kann die Ressourcen für dieses Gerät nicht feststellen."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Die Treiber für dieses Gerät sind nicht installiert."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Dieses Gerät ist deaktiviert, weil das BIOS für dieses Gerät keine Ressourcen zugeteilt hat."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Dieses Gerät benutzt einen Interrupt (IRQ), der bereits von einem anderen Gerät benutzt wird und nicht geteilt werden kann. Sie müssen die kollidierenden Einstellungen ändern, oder den real-mode Treiber entfernen, der den Konflikt verursacht."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Dieses Gerät arbeitet nicht korrekt, weil $1 nicht korrekt funktioniert."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS kann die Treiber für dieses Gerät nicht installieren, weil auf das (Netz-)Laufwerk, auf dem die Installationsdateien abgelegt sind, nicht zugegriffen werden kann."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Dieses Gerät reagiert nicht auf seinen Treiber."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS kann die Einstellungen für dieses Gerät nicht feststellen. Lesen Sie die Dokumentation, die mit diesem Gerät kam und benutzen Sie den Reiter ""Ressourcen"" umd die Konfiguration vorzunehmen."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Die System-Firmware ihres Computers beinhaltet nicht genug Information um dieses Gerät korrekt konfigurieren und benutzen zu können. Um dieses Gerät benutzen zu können, kontaktieren Sie bitte Ihren Computerhersteller um ein Firmware- oder BIOS-Update zu erhalten."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Dieses Gerät beantragt einen PCI-Interrupt, ist aber für einen ISA-Interrupt konfiguriert (oder andersherum). Bitte benutzen Sie das System-Setup Programm dieses Computers, um den Interrupt für dieses Gerät neu zu konfigurieren."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht initialisieren."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht laden, weil eine noch frühere Instanz des Gerätetreibers im Speicher ist."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS kann dieses Gerät nicht ansprechen, weil seine Serviceschlüssel-Information nicht in der Registrierungsdatenbank ist oder weil sie falsch ist."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS hat den Gerätetreiber für dieses Gerät erfolgreich geladen, kann aber das Gerät nicht finden."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS kann den Gerätetreiber für dieses Gerät nicht laden, weil bereits ein identisches Gerät installiert ist."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS hat dieses Gerät angehalten, weil es Probleme berichtet hat."
+    IDS_DEV_HALTED "Eine Anwendung oder ein Dienst hat dieses Gerät heruntergefahren."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Dieses Gerät ist momentan nicht mit dem Computer verbunden."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS kann auf dieses Gerät nicht zugreifen, weil das Betriebssystem heruntergefahren wird."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS kann dieses Gerät nicht benutzen, weil es für ""Sicheres Entfernen"" vorbereitet, aber bisher nicht vom Computer entfernt wurde."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Die Ausführung der Software für dieses Gerät wurde blockiert, weil bekannt ist, dass sie Probleme mit ReactOS hat. Kontaktieren Sie den Hersteller für einen neuen Treiber."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "Die neuen Hardwaregeräte können nicht gestartet werden, da die Systemstruktur zu groß ist (die Struktur überschreitet die Registrierungsgrößenbeschränkung)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS konnte die Einstellungen für dieses Gerät nicht verändern."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PROP_DEVICEID "Geräteinstanz-ID"
+    IDS_PROP_DEVICEID "Geräteinstanz-ID"
     IDS_PROP_HARDWAREIDS "Hardware-IDs"
     IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Kompatible IDs"
-    IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Passende Geräte-ID"
+    IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Passende Geräte-ID"
     IDS_PROP_SERVICE "Dienst"
     IDS_PROP_ENUMERATOR "Enumerator"
     IDS_PROP_CAPABILITIES "Eigenschaften"
@@ -107,13 +107,13 @@ BEGIN
     IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Auswurfsrichtlinien"
     IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Entfernungsrichtlinen"
     IDS_PROP_BUSRELATIONS "Busrichtlinien"
-    IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Obere Gerätefilter"
-    IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Untere Gerätefilter"
+    IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Obere Gerätefilter"
+    IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Untere Gerätefilter"
     IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Obere Klassenfilter"
     IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Untere Klassenfilter"
     IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Klasseninstallationsprogramm"
     IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Klassen-Coinstallationsprogramm"
-    IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Geräte-Coinstallationsprogramm"
+    IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Geräte-Coinstallationsprogramm"
     IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Firmwarerevision"
     IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Aktueller Energiezustand"
     IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Energie-Eigenschaften"
@@ -124,15 +124,15 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Geräte:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Geräte:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Geräteeigenschaften",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Geräteeigenschaften",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "Problem &lösen...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "Problem &lösen...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "&Eigenschaften",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
@@ -144,16 +144,16 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Gerätetyp:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Gerätetyp:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Hersteller:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Ort:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     GROUPBOX "Gerätestatus", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     GROUPBOX "Gerätestatus", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "Problem &lösen...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "Geräte&benutzung:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "Problem &lösen...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "Geräte&benutzung:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
@@ -173,7 +173,7 @@ BEGIN
      LTEXT "Signaturgeber:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      PUSHBUTTON "&Treiberdetails...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
-     LTEXT "Einzelheiten über die Treiberdateien anzeigen.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Einzelheiten über die Treiberdateien anzeigen.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
@@ -228,6 +228,3 @@ BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
 END
-
-
-
index 83c8cda..d3eaa5b 100644 (file)
@@ -4,27 +4,27 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NAME "¼íïìá"
-    IDS_TYPE "Ôýðïò"
-    IDS_MANUFACTURER "ÊáôáóêåõáóôÞò: %1"
-    IDS_LOCATION "Ôïðïèåóßá: %1"
-    IDS_STATUS "ÊáôÜóôáóç ÓõóêåõÞò: %1"
-    IDS_UNKNOWN "¢ãíùóôï"
-    IDS_LOCATIONSTR "Ôïðïèåóßá  %1!u! (%2)"
+    IDS_NAME "Όνομα"
+    IDS_TYPE "Τύπος"
+    IDS_MANUFACTURER "Κατασκευαστής: %1"
+    IDS_LOCATION "Τοποθεσία: %1"
+    IDS_STATUS "Κατάσταση Συσκευής: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Άγνωστο"
+    IDS_LOCATIONSTR "Τοποθεσία  %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Code %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Code %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "×ñÞóç áõôÞò ôçò óõóêåõÞò (åíåñãïðïßçóç)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Ìç ÷ñÞóç áõôÞò ôçò óõóêåõÞò (áðåíåñãïðïßçóç)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "¢ãíùóôç óõóêåõÞ"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Äåí Ý÷ïõí åãêáôáóôáèåß ïäçãïß ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ."
-    IDS_DEVONPARENT "óôï %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí..."
-    IDS_ENABLEDEV "Å&íåñãïðïßçóç ÓõóêåõÞò"
-    IDS_REINSTALLDRV "Å&ðáíåãêáôÜóôáóç Ïäçãïý"
-    IDS_PROPERTIES "É&äéüôçôåò"
-    IDS_UPDATEDRV "Á&íáâÜèìéóç Ïäçãïý..."
-    IDS_REBOOT "Åðáíåêêßíçóç &ÕðïëïãéóôÞ..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Ìç äéáèÝóéìï"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Χρήση αυτής της συσκευής (ενεργοποίηση)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Μη χρήση αυτής της συσκευής (απενεργοποίηση)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Άγνωστη συσκευή"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Δεν έχουν εγκατασταθεί οδηγοί για αυτή τη συσκευή."
+    IDS_DEVONPARENT "στο %1"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Αντιμετώπιση προβλημάτων..."
+    IDS_ENABLEDEV "Ε&νεργοποίηση Συσκευής"
+    IDS_REINSTALLDRV "Ε&πανεγκατάσταση Οδηγού"
+    IDS_PROPERTIES "Ι&διότητες"
+    IDS_UPDATEDRV "Α&ναβάθμιση Οδηγού..."
+    IDS_REBOOT "Επανεκκίνηση &Υπολογιστή..."
+    IDS_NOTAVAILABLE "Μη διαθέσιμο"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Not digitally signed"
     IDS_NODRIVERS "No driver files are required or have been loaded for this device."
 END
@@ -32,35 +32,35 @@ END
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äåí Ý÷åé äéáìïñöùèåß óùóôÜ."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Ôï ReactOS äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôïí ïäçãü ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ ãéáôß ï õðïëïãéóôÞò áíáöÝñåé 2 $1 bus ôýðïõò."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Αυτή η συσκευή λειτουργεί κανονικά."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Αυτή η συσκευή δεν έχει διαμορφωθεί σωστά."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Το ReactOS δε μπόρεσε να φορτώσει τον οδηγό για αυτή τη συσκευή γιατί ο υπολογιστής αναφέρει 2 $1 bus τύπους."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "The $1 device loader(s) for this device could not load the device driver."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ï ïäçãüò ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ ìðïñåß íá åßíáé ëáíèáóìÝíïò, Þ ôï óýóôçìÜ óáò ìðïñåß íá Ý÷åé ëßãç ìíÞìç Þ Üëëïõò ðüñïõò."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äå ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ åðåéäÞ Ýíáò áðü ôïõò ïäçãïýò ôïõò ðéèáíüí íá åßíáé ëáíèáóìÝíïò, Þ ôï ìçôñþï óáò åíäÝ÷åôáé íá Ý÷åé ëÜèç."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ο οδηγός για αυτή τη συσκευή μπορεί να είναι λανθασμένος, ή το σύστημά σας μπορεί να έχει λίγη μνήμη ή άλλους πόρους."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Αυτή η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά επειδή ένας από τους οδηγούς τους πιθανόν να είναι λανθασμένος, ή το μητρώο σας ενδέχεται να έχει λάθη."
     IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "The driver for this device requested a resource that ReactOS does not know how to handle."
     IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Another device is using the resources this device needs."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Ïé ïäçãïß ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åðáíåãêáôáóôáèïýí."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äå ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ åðåéäÞ ôï ReactOS äå ìðïñåß íá öïñôþóåé ôï áñ÷åßï $1 ðïõ öïñôþíåé ôïõò ïäçãïýò ãéá ôç óõóêåõÞ."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äå ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ åðåéäÞ ôï áñ÷åßï $1 ðïõ öïñôþíåé ôïõò ïäçãïýò ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ åßíáé ëáíèáóìÝíï."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Οι οδηγοί για αυτή τη συσκευή πρέπει να επανεγκατασταθούν."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Αυτή η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά επειδή το ReactOS δε μπορεί να φορτώσει το αρχείο $1 που φορτώνει τους οδηγούς για τη συσκευή."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Αυτή η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά επειδή το αρχείο $1 που φορτώνει τους οδηγούς για αυτή τη συσκευή είναι λανθασμένο."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Device failure: Try changing the driver for this device. If that doesn't work, see your hardware documentation."
     IDS_DEV_INVALID_DATA "This device is not working properly because the BIOS in your computer is reporting the resources for the device incorrectly."
     IDS_DEV_INVALID_DATA2 "This device is not working properly because the BIOS in the device is reporting the resources for the device incorrectly. "
     IDS_DEV_FAILED_START "This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed."
     IDS_DEV_LIAR "ReactOS stopped responding while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again."
     IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "This device cannot find any free $1 resources to use."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ìçí åßíáé ðáñïýóá, íá ìç ëåéôïõñãåß óùóôÜ, Þ íá ìçí Ý÷åé üëïõò ôïõò ïäçãïýò ôçò åãêáôåóôçìÝíïõò."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äå ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé êáíïíéêÜ ìÝ÷ñé íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Αυτή η συσκευή μπορεί να μην είναι παρούσα, να μη λειτουργεί σωστά, ή να μην έχει όλους τους οδηγούς της εγκατεστημένους."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Αυτή η συσκευή δε μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μέχρι να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας."
     IDS_DEV_REENUMERATION "This device is causing a resource conflict."
     IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS could not identify all the resources this device uses."
     IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "The driver information file $1 is telling this child device to use a resource that the parent device does not have or recognize."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Ïé ïäçãïß ãéá áõôÞ ôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åðáíåãêáôáóôáèïýí."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Ôï ìçôñþï óáò åíäÝ÷åôáé íá Ý÷åé ëÜèç."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "Ôï ReactOS áöáéñåß áõôÞ ôç óõóêåõÞ."
-    IDS_DEV_DISABLED "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äåí îåêßíçóå."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "ÁõôÞ ç óõóêåõÞ åßíáé áðåíåñãïðïéçìÝíç."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Οι οδηγοί για αυτή τη συσκευή πρέπει να επανεγκατασταθούν."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Το μητρώο σας ενδέχεται να έχει λάθη."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "Το ReactOS αφαιρεί αυτή τη συσκευή."
+    IDS_DEV_DISABLED "Αυτή η συσκευή δεν ξεκίνησε."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Αυτή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "The loaders for this device cannot load the required drivers."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Áõôüò ï ðñïóáñìïãÝáò ïèüíçò ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Αυτός ο προσαρμογέας οθόνης λειτουργεί κανονικά."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "The loaders for this device cannot load the required drivers."
     IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed."
     IDS_DEV_MOVED "ReactOS is in the process of setting up this device."
@@ -123,74 +123,74 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&ÓõóêåõÝò:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Συσκευές:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Éäéüôçôåò ÓõóêåõÞò",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Ιδιότητες Συσκευής",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Αντιμετώπιση προβλημάτων...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "É&äéüôçôåò",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "Ι&διότητες",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÃåíéêÜ"
+CAPTION "Γενικά"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Ôýðïò óõóêåõÞò:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Τύπος συσκευής:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "ÊáôáóêåõáóôÞò:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Κατασκευαστής:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Ôïðïèåóßá:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Τοποθεσία:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     GROUPBOX "ÊáôÜóôáóç óõóêåõÞò", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     GROUPBOX "Κατάσταση συσκευής", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "&×ñÞóç óõóêåõÞò:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "&Αντιμετώπιση προβλημάτων...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "&Χρήση συσκευής:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ïäçãüò"
+CAPTION "Οδηγός"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "ÐñïìçèåõôÞò ïäçãïý:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Προμηθευτής οδηγού:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Çìåñïìçíßá ïäçãïý:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Ημερομηνία οδηγού:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "¸êäïóç ïäçãïý:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Έκδοση οδηγού:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Digital Signer:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     PUSHBUTTON "&ËåðôïìÝñåéåò ïäçãïý...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
+     PUSHBUTTON "&Λεπτομέρειες οδηγού...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
      LTEXT "To view details about the driver files.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "ËåðôïìÝñåéåò Áñ÷åßùí Ïäçãïý"
+CAPTION "Λεπτομέρειες Αρχείων Οδηγού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "&Áñ÷åßá ïäçãïý:", -1, 7, 36, 204, 8
+    LTEXT "&Αρχεία οδηγού:", -1, 7, 36, 204, 8
     CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
             LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
-    LTEXT "ÐñïìçèåõôÞò:", -1, 14, 134, 50, 8
+    LTEXT "Προμηθευτής:", -1, 14, 134, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "¸êäïóç áñ÷åßïõ:", -1, 14, 150, 50, 8
+    LTEXT "Έκδοση αρχείου:", -1, 14, 150, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Äéêáéþìáôá:", -1, 14, 166, 50, 8
+    LTEXT "Δικαιώματα:", -1, 14, 166, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Digital Signer:", -1, 14, 182, 50, 8
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
index d3e80b4..9feb32b 100644 (file)
@@ -8,16 +8,16 @@ BEGIN
     IDS_NAME "Nombre"
     IDS_TYPE "Tipo"
     IDS_MANUFACTURER "Fabricante: %1"
-    IDS_LOCATION "Localización: %1"
+    IDS_LOCATION "Localización: %1"
     IDS_STATUS "Estado del Dispositivo: %1"
     IDS_UNKNOWN "Desconocido"
-    IDS_LOCATIONSTR "Localización %1!u! (%2)"
+    IDS_LOCATIONSTR "Localización %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Codigo %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Codigo %2!u!)"
     IDS_ENABLEDEVICE "Habilita este dispositivo (enable)"
     IDS_DISABLEDEVICE "Deshabilitar este dispositivo (disable)"
     IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispositivo desconocido"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Ningún controlador esta instalado para este dispositivo."
+    IDS_NODRIVERLOADED "Ningún controlador esta instalado para este dispositivo."
     IDS_DEVONPARENT "en %1"
     IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Solucionar problemas..."
     IDS_ENABLEDEV "Habilit&e Dispositivo"
@@ -33,28 +33,28 @@ END
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Este dispositivo está funcionando correctamente."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Este dispositivo está funcionando correctamente."
     IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Este dispositivo no esta configurado correctamente."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS no podría cargar el controlador para este dispositivo porque la computadora está reportando dos $1 tipos de Bus."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS no podría cargar el controlador para este dispositivo porque la computadora está reportando dos $1 tipos de Bus."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "El cargador(es) de $1 no puede cargar el controlador del dispositivo."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "El controlador para este dispositivo puede estar dañado, o su sistema puede estar bajo en memoria u otros recursos."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque uno de sus controladores estan dañados, o su registro esta corrupto."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "El controlador para este dispositivo solicitó un recurso que ReactOS no sabe dirigir."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Otro dispositivo está utilizando los recursos que necesita de este dispositivo."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "El controlador para este dispositivo puede estar dañado, o su sistema puede estar bajo en memoria u otros recursos."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque uno de sus controladores estan dañados, o su registro esta corrupto."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "El controlador para este dispositivo solicitó un recurso que ReactOS no sabe dirigir."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Otro dispositivo está utilizando los recursos que necesita de este dispositivo."
     IDS_DEV_FAILED_FILTER "Los controladors para este dispositivo necesitan ser reinstalados."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque ReactOS no puede cargar el archivo $1 que carga los controladors para el dispositivo."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque el archivo $1 que carga los controladors para este dispositivo esta dañado."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Falla del dispositivo: Trate de cambiar el controlador para este dispositivo. Si eso no funciona, vea la documentación de su hardware."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque la BIOS en su computadora está reportando los recursos para el dispositivo incorrectamente."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque la BIOS en el dispositivo está reportando los recursos para el dispositivo incorrectamente."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque ReactOS no puede cargar el archivo $1 que carga los controladors para el dispositivo."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque el archivo $1 que carga los controladors para este dispositivo esta dañado."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Falla del dispositivo: Trate de cambiar el controlador para este dispositivo. Si eso no funciona, vea la documentación de su hardware."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque la BIOS en su computadora está reportando los recursos para el dispositivo incorrectamente."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque la BIOS en el dispositivo está reportando los recursos para el dispositivo incorrectamente."
     IDS_DEV_FAILED_START "Este dispositivo o no esta presente, no trabajando correctamente, o no tiene todos los controladors instalados."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS paró de responder mientras que procuraba encender este dispositivo, y por lo tanto nunca procurará encender este dispositivo otra vez."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS paró de responder mientras que procuraba encender este dispositivo, y por lo tanto nunca procurará encender este dispositivo otra vez."
     IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Este dispositivo no puede encontrar ningun $1 recurso libre para utilizar."
     IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Este dispositivo no esta presente, no trabaja correctamente, o no tiene todos los controladors instalados."
     IDS_DEV_NEED_RESTART "Este dispositivo no puede trabajar correctamente hasta que usted reinicie su equipo."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Este dispositivo está causando un conflicto de recursos."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Este dispositivo está causando un conflicto de recursos."
     IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS no puede identificar todos los recursos que este dispositivo usa."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "El archivo de información del controlador $1 está diciendo que este dispositivo hijo utiliza un recurso que el dispositivo padre no tiene o no reconoce."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "El archivo de información del controlador $1 está diciendo que este dispositivo hijo utiliza un recurso que el dispositivo padre no tiene o no reconoce."
     IDS_DEV_REINSTALL  "Los controladors para este dispositivo necesitan ser reinstalados."
     IDS_DEV_REGISTRY "Su registro puede estar corrupto."
     IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS esta removiendo este dispositivo."
@@ -64,31 +64,31 @@ BEGIN
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Este adaptador de video esta funcionando correctamente."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Los cargadores para este dispositivo no pueden cargar los controladors requeridos."
     IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Este dispositivo no esta presente, no trabaja correctamente, o no tiene todos los controladors instalados."
-    IDS_DEV_MOVED "ReactOS está en el proceso de instalación de este dispositivo."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS está en el proceso de instalación de este dispositivo."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS está en el proceso de instalación de este dispositivo."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS está en el proceso de instalación de este dispositivo."
     IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS no puede especificar los recursos para este dispositivo."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Los controladors para este dispositivo no están instalados."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Este dispositivo es deshabilitado porque la BIOS para el dispositivo no le dio ningún recurso."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Este dispositivo está utilizando un recurso de la petición de interrupción (IRQ) que usa otro dispositivo y no puede ser compartido. Usted debe cambiar la opción que esta confligiendo o remover el real-mode controlador que causa el conflicto."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque $1 no está trabajando correctamente."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS no puede instalar los controladors para este dispositivo porque no se puede acceder al disco o la localización en la red que tiene los archivos de instalación."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Los controladors para este dispositivo no están instalados."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Este dispositivo es deshabilitado porque la BIOS para el dispositivo no le dio ningún recurso."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Este dispositivo está utilizando un recurso de la petición de interrupción (IRQ) que usa otro dispositivo y no puede ser compartido. Usted debe cambiar la opción que esta confligiendo o remover el real-mode controlador que causa el conflicto."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Este dispositivo no está funcionando correctamente porque $1 no está trabajando correctamente."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS no puede instalar los controladors para este dispositivo porque no se puede acceder al disco o la localización en la red que tiene los archivos de instalación."
     IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo no responde a su controlador."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS no puede determinar las propiedades de este dispositivo. Consulte la documentación que vino con este dispositivo y utiliza la pestaña del recurso para fijar la configuración correcta."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Los soportes lógicos inalterables del sistema(firmware) no incluyen suficiente información para configurar correctamente y utilizar este dispositivo Para utilizar este dispositivo, entre en contacto con el fabricante de su equipo para obtener una actualización de la BIOS."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo esta pidiendo un interruptor PC pero  es configurado para interruptor ISA (o vice versa). Por favor utilize el programa de configuración de la BIOS para reconfigurar el interruptor para este dispositivo."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS no puede determinar las propiedades de este dispositivo. Consulte la documentación que vino con este dispositivo y utiliza la pestaña del recurso para fijar la configuración correcta."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Los soportes lógicos inalterables del sistema(firmware) no incluyen suficiente información para configurar correctamente y utilizar este dispositivo Para utilizar este dispositivo, entre en contacto con el fabricante de su equipo para obtener una actualización de la BIOS."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo esta pidiendo un interruptor PC pero  es configurado para interruptor ISA (o vice versa). Por favor utilize el programa de configuración de la BIOS para reconfigurar el interruptor para este dispositivo."
     IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS no puede inicializar el controlador del dispositivo para este hardware."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS no puede cargar el controlador del dispositivo para este hardware porque un caso anterior del controlador de dispositivo todavía está en memoria."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS no puede cargar el controlador del dispositivo para este hardware porque un caso anterior del controlador de dispositivo todavía está en memoria."
     IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS no puede cargar el controlador del dispositivo para este hardware. El controlador puede estar corrompido o ausente."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS no puede tener acceso a este hardware porque su información de la llave del servicio en el registro es falta o esta registrada incorrectamente."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS cargó con éxito el controlador del dispositivo pero no puede encontrar el dispositivo."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS no puede tener acceso a este hardware porque su información de la llave del servicio en el registro es falta o esta registrada incorrectamente."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS cargó con éxito el controlador del dispositivo pero no puede encontrar el dispositivo."
     IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS no puede cargar el controlador de dispositivo para este hardware porque hay un dispositivo duplicado que ya funciona en el sistema."
     IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS a deshabilitado este dispositivo porque a reportado problemas."
-    IDS_DEV_HALTED "Una aplicación o un servicio ha cerrado este dispositivo de hardware."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Actualmente, este dispositivo de hardware no está conectado al equipo."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS no puede accesar este dispositivo de hardware porque el sistema operativo está en el proceso de cerrar."
+    IDS_DEV_HALTED "Una aplicación o un servicio ha cerrado este dispositivo de hardware."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Actualmente, este dispositivo de hardware no está conectado al equipo."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS no puede accesar este dispositivo de hardware porque el sistema operativo está en el proceso de cerrar."
     IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS no puede usar este dispositivo de hardware por que ha sido preparado para quitar con seguiridad, pero aun no ha sido desconectado del equipo."
     IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "El software para este dispositivo se ha bloqueado de comenzar porque tiene problemas con ReactOS. Entre en contacto con su vendedor de hardware para un controlador nuevo."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS no puede encender los nuevos dispositivos de hardware porque la estructura del sistema es demasiado grande (excede el límite del tamaño del registro)."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS no puede encender los nuevos dispositivos de hardware porque la estructura del sistema es demasiado grande (excede el límite del tamaño del registro)."
     IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS no fue capaz de cambiar las propiedades de este dispositivo."
 END
 
@@ -104,8 +104,8 @@ BEGIN
     IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Marcadores Devnode"
     IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Marcadores Config"
     IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "Marcadores CSConfig"
-    IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Relaciones de extracción"
-    IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Relaciones de eliminación"
+    IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Relaciones de extracción"
+    IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Relaciones de eliminación"
     IDS_PROP_BUSRELATIONS "Relaciones de bus"
     IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Filtros superiores de dispositivo"
     IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Filtros inferiores de dispositivo"
@@ -114,10 +114,10 @@ BEGIN
     IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Instaladores de clase"
     IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Coinstaladores de clase"
     IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Coinstaladores de dispositivo"
-    IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Revisión de firmware"
-    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Estado actual de energía"
-    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Capacidad de energía"
-    IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Asignaciones de estado de energía"
+    IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Revisión de firmware"
+    IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Estado actual de energía"
+    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Capacidad de energía"
+    IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Asignaciones de estado de energía"
 END
 
 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
@@ -148,7 +148,7 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Fabricante:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Ubicación:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Ubicación:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      GROUPBOX "Estado del dispositivo ", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
@@ -168,7 +168,7 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Fecha del controlador:", -1, 15, 53, 80, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Versión del controlador:", -1, 15, 67, 80, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Versión del controlador:", -1, 15, 67, 80, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Firmante Digital:", -1, 15, 81, 80, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
@@ -189,7 +189,7 @@ BEGIN
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
     LTEXT "Proveedor:", -1, 10, 134, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Versión:", -1, 10, 150, 50, 8
+    LTEXT "Versión:", -1, 10, 150, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Copyright:", -1, 10, 166, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
@@ -222,11 +222,9 @@ END
 
 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Administración de energía"
+CAPTION "Administración de energía"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
 END
-
-
index 697998f..2a5963b 100644 (file)
@@ -8,86 +8,86 @@ BEGIN
     IDS_TYPE "Type"
     IDS_MANUFACTURER "Fabricant: %1"
     IDS_LOCATION "Emplacement: %1"
-    IDS_STATUS "État : %1"
+    IDS_STATUS "État : %1"
     IDS_UNKNOWN "Inconnu"
     IDS_LOCATIONSTR "Emplacement %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Code %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Code %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Utiliser ce périphérique (activé)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Ne pas utiliser ce matériel (désactivé)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "Matériel inconnu"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Aucun driver n'est installé pour ce matériel."
+    IDS_ENABLEDEVICE "Utiliser ce périphérique (activé)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Ne pas utiliser ce matériel (désactivé)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Matériel inconnu"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Aucun driver n'est installé pour ce matériel."
     IDS_DEVONPARENT "sur %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Dépannage..."
-    IDS_ENABLEDEV "A&ctiver le matériel"
-    IDS_REINSTALLDRV "Ré&installer le Driver"
-    IDS_PROPERTIES "&Propriétés"
-    IDS_UPDATEDRV "Mettre à jour le Driver..."
-    IDS_REBOOT "&Redémarrer l'ordinateur..."
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Dépannage..."
+    IDS_ENABLEDEV "A&ctiver le matériel"
+    IDS_REINSTALLDRV "Ré&installer le Driver"
+    IDS_PROPERTIES "&Propriétés"
+    IDS_UPDATEDRV "Mettre à jour le Driver..."
+    IDS_REBOOT "&Redémarrer l'ordinateur..."
     IDS_NOTAVAILABLE "Non disponible"
-    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Non signé numériquement"
-    IDS_NODRIVERS "Aucun fichier n'est requis ou n'a été chargé pour ce matériel."
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Non signé numériquement"
+    IDS_NODRIVERS "Aucun fichier n'est requis ou n'a été chargé pour ce matériel."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Ce périphérique fonctionne correctement."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Ce périphérique n'est pas configuré correctement."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS n'a pas pu charger le pilote de ce périphérique car l'ordinateur signale deux types de bus $1."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Le(s) chargeur(s) de périphérique $1 pour ce périphérique n'ont pas pu charger le driver."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Le pilote de ce périphérique peut être mauvais, ou votre système peut être à court de mémoire ou d'autres ressources."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce qu'un des pilotes de ce périphérique peut être mauvais, ou votre base de registres peut être mauvaise."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Le pilote de ce périphérique a demandé une ressource que ReactOS ne sait pas prendre en compte."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Un autre périphérique utilise les ressources nécéssaires à ce périphérique."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Les pilotes de ce périphérique doivent être réinstallés."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que ReactOS ne peut charger le fichier $1 qui charge les pilotes de ce périphérique."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le fichier $1 qui charge les pilotes de ce périphérique est mauvais."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Erreur du périphérique: Essayez de changer le pilote du périphérique. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation du matériel."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le BIOS de votre ordinateur rapporte incorrectement les ressources de ce périphérique."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le BIOS de votre ordinateur rapporte incorrectement les ressources de ce périphérique. "
-    IDS_DEV_FAILED_START "Ce périphérique est soit non présent, ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS a arrêté de fonctionner en essayant de démarrer ce périphérique, et n'essayera donc plus de le démarrer de nouveau."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Ce périphérique ne peut pas trouver de ressources $1 à utiliser."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Ce périphérique est soit non présent, ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Ce périphérique ne peut fonctionner correctement tant que vous n'aurez pas redémarré votre ordinateur."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Ce périphérique cause un conflit de ressources."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS n'a pas pu identifier toutes les ressources utilisées par ce périphérique."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Le fichier d'information du pilote $1 indique à ce périphérique enfant d'utiliser une ressource que le périphérique parent n'a ou ne reconnait pas."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Les pilotes de ce périphérique doivent être réinstallés."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Votre base de registre peut être mauvaise."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS est en train de supprimer ce périphérique."
-    IDS_DEV_DISABLED "Ce périphérique n'est pas démarré."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Ce périphérique est désactivé."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Les chargeurs de ce périphérique ne peuvent pas charger les drivers requis."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Cet écran fonctionne correctement."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Les chargeurs de ce périphérique ne peuvent pas charger les drivers requis."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Ce périphérique est soit non présent, soit ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
-    IDS_DEV_MOVED "ReactOS est en train de mettre en place ce périphérique."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS est en train de mettre en place ce périphérique."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS ne peut pas spécifier des ressources pour ce périphérique."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Ce périphérique est désactivé car le BIOS ne lui a pas donné de ressources."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Ce périphérique utilise une Interruption Matérielle (IRQ) qui est utilisée par un autre périphérique et ne peut être partagée.\nVous devez changer les réglages en conflit ou enlever le pilote en mode-réel causant le conflit."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que $1 ne fonctionne pas correctement."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS ne peut pas installer les pilotes pour ce périphérique car il ne peut pas accéder au lecteur ou à l'emplacement réseau contenant les fichiers d'installation."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Ce périphérique ne répond pas à son pilote."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS ne peut pas déterminer les réglages de ce périphérique. Consultez la documentation accompagnant ce périphérique et utilisez la page des Ressources pour modifier la configuration."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Le firmware de votre ordinateur n'inclut pas assez d'informations pour configurer et utiliser correctement ce périphérique. \nPour utiliser ce périphérique, contactez le fabricant de votre ordinateur afin d'obtenir une mise à jour du firmware ou du BIOS."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Ce périphérique demande une Interruption PCI mais il est configuré pour une Interruption ISA (ou vice versa). \nVeuillez utiliser le programme système d'installation de l'ordinateur pour reconfigurer les interruptions de ce périphérique."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS ne peut pas initialiser le pilote de ce matériel."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS ne peut pas charger le pilote de ce matériel parce qu'une instance précédente de ce pilote est toujours en mémoire."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS ne peut pas charger le pilote de ce matériel. Le pilote peut être corrompu ou manquant."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS ne peut pas accéder à ce matériel parce que la clé de registre de son service est manquante ou incorrectement inscrite."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS a chargé avec succès le pilote pour ce matériel mais n'a pas pu trouver le périphérique matériel."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS ne peut pas charger le pilote pour ce périphérique matériel parce qu'un matériel en double tourne déjà dans le système."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS a arrêté ce périphérique car il a signalé des problèmes."
-    IDS_DEV_HALTED "Une application ou un service a arrêté ce périphérique matériel."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Ce périphérique matériel n'est pas connecté à l'ordinateur actuellement."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS ne peut pas accéder à ce matériel parce que le système est en train de s'arrêter."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS ne peut pas utiliser ce matériel parce qu'il a été préparé pour être enlevé, mais n'a pas encore été enlevé de l'ordinateur."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Le logiciel de ce périphérique a été empéché de démarrer car il est connu pour avoir des problèmes avec ReactOS. Contactez votre vendeur pour obtenir un pilote adéquat."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS ne peut pas démarrer de nouveaux matériels parce que la base de registre est trop grande (dépasse la taille limite de la base)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS n'a pas pu changer les réglages de ce périphérique."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Ce périphérique fonctionne correctement."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Ce périphérique n'est pas configuré correctement."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS n'a pas pu charger le pilote de ce périphérique car l'ordinateur signale deux types de bus $1."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Le(s) chargeur(s) de périphérique $1 pour ce périphérique n'ont pas pu charger le driver."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Le pilote de ce périphérique peut être mauvais, ou votre système peut être à court de mémoire ou d'autres ressources."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce qu'un des pilotes de ce périphérique peut être mauvais, ou votre base de registres peut être mauvaise."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Le pilote de ce périphérique a demandé une ressource que ReactOS ne sait pas prendre en compte."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Un autre périphérique utilise les ressources nécéssaires à ce périphérique."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Les pilotes de ce périphérique doivent être réinstallés."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que ReactOS ne peut charger le fichier $1 qui charge les pilotes de ce périphérique."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le fichier $1 qui charge les pilotes de ce périphérique est mauvais."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Erreur du périphérique: Essayez de changer le pilote du périphérique. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation du matériel."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le BIOS de votre ordinateur rapporte incorrectement les ressources de ce périphérique."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que le BIOS de votre ordinateur rapporte incorrectement les ressources de ce périphérique. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Ce périphérique est soit non présent, ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS a arrêté de fonctionner en essayant de démarrer ce périphérique, et n'essayera donc plus de le démarrer de nouveau."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Ce périphérique ne peut pas trouver de ressources $1 à utiliser."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Ce périphérique est soit non présent, ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Ce périphérique ne peut fonctionner correctement tant que vous n'aurez pas redémarré votre ordinateur."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Ce périphérique cause un conflit de ressources."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS n'a pas pu identifier toutes les ressources utilisées par ce périphérique."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Le fichier d'information du pilote $1 indique à ce périphérique enfant d'utiliser une ressource que le périphérique parent n'a ou ne reconnait pas."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Les pilotes de ce périphérique doivent être réinstallés."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Votre base de registre peut être mauvaise."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS est en train de supprimer ce périphérique."
+    IDS_DEV_DISABLED "Ce périphérique n'est pas démarré."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Ce périphérique est désactivé."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Les chargeurs de ce périphérique ne peuvent pas charger les drivers requis."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Cet écran fonctionne correctement."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Les chargeurs de ce périphérique ne peuvent pas charger les drivers requis."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Ce périphérique est soit non présent, soit ne fonctionne pas correctement, ou n'a pas tous les pilotes installés."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS est en train de mettre en place ce périphérique."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS est en train de mettre en place ce périphérique."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS ne peut pas spécifier des ressources pour ce périphérique."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Ce périphérique est désactivé car le BIOS ne lui a pas donné de ressources."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Ce périphérique utilise une Interruption Matérielle (IRQ) qui est utilisée par un autre périphérique et ne peut être partagée.\nVous devez changer les réglages en conflit ou enlever le pilote en mode-réel causant le conflit."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement parce que $1 ne fonctionne pas correctement."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS ne peut pas installer les pilotes pour ce périphérique car il ne peut pas accéder au lecteur ou à l'emplacement réseau contenant les fichiers d'installation."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Ce périphérique ne répond pas à son pilote."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS ne peut pas déterminer les réglages de ce périphérique. Consultez la documentation accompagnant ce périphérique et utilisez la page des Ressources pour modifier la configuration."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Le firmware de votre ordinateur n'inclut pas assez d'informations pour configurer et utiliser correctement ce périphérique. \nPour utiliser ce périphérique, contactez le fabricant de votre ordinateur afin d'obtenir une mise à jour du firmware ou du BIOS."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Ce périphérique demande une Interruption PCI mais il est configuré pour une Interruption ISA (ou vice versa). \nVeuillez utiliser le programme système d'installation de l'ordinateur pour reconfigurer les interruptions de ce périphérique."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS ne peut pas initialiser le pilote de ce matériel."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS ne peut pas charger le pilote de ce matériel parce qu'une instance précédente de ce pilote est toujours en mémoire."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS ne peut pas charger le pilote de ce matériel. Le pilote peut être corrompu ou manquant."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS ne peut pas accéder à ce matériel parce que la clé de registre de son service est manquante ou incorrectement inscrite."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS a chargé avec succès le pilote pour ce matériel mais n'a pas pu trouver le périphérique matériel."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS ne peut pas charger le pilote pour ce périphérique matériel parce qu'un matériel en double tourne déjà dans le système."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS a arrêté ce périphérique car il a signalé des problèmes."
+    IDS_DEV_HALTED "Une application ou un service a arrêté ce périphérique matériel."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Ce périphérique matériel n'est pas connecté à l'ordinateur actuellement."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS ne peut pas accéder à ce matériel parce que le système est en train de s'arrêter."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS ne peut pas utiliser ce matériel parce qu'il a été préparé pour être enlevé, mais n'a pas encore été enlevé de l'ordinateur."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Le logiciel de ce périphérique a été empéché de démarrer car il est connu pour avoir des problèmes avec ReactOS. Contactez votre vendeur pour obtenir un pilote adéquat."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS ne peut pas démarrer de nouveaux matériels parce que la base de registre est trop grande (dépasse la taille limite de la base)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS n'a pas pu changer les réglages de ce périphérique."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -122,36 +122,36 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Périphériques:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Périphériques:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT | 
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | 
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Propriétés des périphériques",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Propriétés des périphériques",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Dépannage...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Dépannage...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "P&ropriétés",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "P&ropriétés",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Général"
+CAPTION "Général"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Type de matériel :", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Type de matériel :", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Fabricant :", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Emplacement :", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     GROUPBOX "État du matériel", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     GROUPBOX "État du matériel", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Dépannage...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "&Utilisation du matériel:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "&Dépannage...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "&Utilisation du matériel:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
@@ -168,10 +168,10 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 120, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Version du Pilote :", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 120, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Signature numérique :", -1, 37, 81, 80, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Signature numérique :", -1, 37, 81, 80, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 120, 81, 126, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     PUSHBUTTON "&Détails...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
-     LTEXT "Voir les détails à propos des fichiers du Pilote.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+     PUSHBUTTON "&Détails...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
+     LTEXT "Voir les détails à propos des fichiers du Pilote.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
@@ -191,7 +191,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Copyright :", -1, 14, 166, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Signature numérique :", -1, 14, 182, 80, 8
+    LTEXT "Signature numérique :", -1, 14, 182, 80, 8
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 96, 182, 125, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
 END
index daf66ad..6b47d61 100644 (file)
@@ -4,26 +4,26 @@ LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NAME "Név"
-    IDS_TYPE "Típus"
-    IDS_MANUFACTURER "Gyártó: %1"
+    IDS_NAME "Név"
+    IDS_TYPE "Típus"
+    IDS_MANUFACTURER "Gyártó: %1"
     IDS_LOCATION "Hely: %1"
-    IDS_STATUS "Eszköz állapota: %1"
+    IDS_STATUS "Eszköz állapota: %1"
     IDS_UNKNOWN "Ismeretlen"
     IDS_LOCATIONSTR "Hely %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Code %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Code %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Eszköz használata (bekapcsolva)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Ne használja ezt az eszközt (kikapcsolva)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "Ismeretlen eszköz"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Nincsenek meghajtó szoftverek telepítve ehhez az eszközhöz."
+    IDS_ENABLEDEVICE "Eszköz használata (bekapcsolva)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Ne használja ezt az eszközt (kikapcsolva)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Ismeretlen eszköz"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Nincsenek meghajtó szoftverek telepítve ehhez az eszközhöz."
     IDS_DEVONPARENT "on %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Hibakeresés..."
-    IDS_ENABLEDEV "Eszköz &bekapcsolása"
-    IDS_REINSTALLDRV "Illesztõprogramok új&ratelepítése"
-    IDS_PROPERTIES "&Tulajdonságok"
-    IDS_UPDATEDRV "Illesztõprogramok &frissítése..."
-    IDS_REBOOT "Számítógép &újraindítása..."
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Hibakeresés..."
+    IDS_ENABLEDEV "Eszköz &bekapcsolása"
+    IDS_REINSTALLDRV "Illesztõprogramok új&ratelepítése"
+    IDS_PROPERTIES "&Tulajdonságok"
+    IDS_UPDATEDRV "Illesztõprogramok &frissítése..."
+    IDS_REBOOT "Számítógép &újraindítása..."
     IDS_NOTAVAILABLE "Not available"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Not digitally signed"
     IDS_NODRIVERS "No driver files are required or have been loaded for this device."
@@ -31,63 +31,63 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Ez az eszköz megfelelõen mûködik."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Ez az eszköz rosszul van beállítva."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "A ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramot ehhez az eszközhöz, mert a számítógép két $1 busz típust lát."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "A(z) $1 eszközvezérlõ betöltõ nem tudják betölteni ennek az eszköznek a meghajtóprogramját."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Az eszköz meghajtóprogram hibás lehet, vagy nincs elég memória a betöltéséhez."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Ez az eszköz nem tud mûködni, mert a meghajtóprogramjai vagy a rendszerleíró bejegyzései hibásak."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Az eszköz meghajtóprogramja egy olyan erõforrást igényel amit nem tud a ReactOS kezelni."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Egy másik eszköz használja azokat az erõforrásokat amelyeket ez az eszköz igényel."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Az eszköz meghajtóprogramjait újra kell telepíteni."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Ez az eszköz nem mûködik, mert a ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramjait, mivel a(z) $1 elérhetetlen."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Ez az eszköz nem mûködik, mert a ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramjait, mivel a(z) $1 sérült."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Eszköz hiba: próbáld meg kicserélni a meghajtóprogramokat, és ha ez sem segít akkor nézd meg a felhasználói könyvét."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Ez az eszköz lehet, hogy nem fog megfelelõen mûködni, mert a számítógép BIOS-a rossz erõforrásokat osztott ki."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Ez az eszköz lehet, hogy nem fog megfelelõen mûködni, mert az eszköz BIOS-a rossz erõforrásokat igényelt."
-    IDS_DEV_FAILED_START "Ez az eszköz már nincs jelen, elromlott vagy nincs minden meghajtóprogram feltelepítve hozzá."
-    IDS_DEV_LIAR "A ReactOS megállt miközben megpróbálta elindítani ezt az eszközt, ezért nem fogja mégegyszer megpróbálni."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Az eszköz nem tud szabad $1 erõforrást találni."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Az eszköz illesztõprogramja nem találja az eszközt."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Ez az eszköz nem tud megfelelõen mûködni, amíg nem indítod újra a gépet."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Az eszköz erõforrás ütközést okozott elõ."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "A ReactOS nem tudja azonosítani az eszköz által használt erõforrásokat."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Az illesztõprogram olyan erõforrás használatára kényszeríti az eszközt, amelyet nem tud kezelni a számítógép eszközvezérlõje."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Az eszköz illesztõprogramjait újra kell telepíteni."
-    IDS_DEV_REGISTRY "A rendszerleíró hibás lehet."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "A ReactOS eltávolítja ezt az eszközt."
-    IDS_DEV_DISABLED "Az eszköz nincs bekapcsolva."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Az eszköz nincs bekapcsolva."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Nem lehet betölteni az igényelt eszköz illesztõprogramjait."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Ez a megjelenítõ megfelelõen mûködik."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Nem lehet betölteni az igényelt eszköz illesztõprogramjait."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Ez az eszköz már nincs jelen, elromlott vagy nincs minden illesztõprogram feltelepítve hozzá."
-    IDS_DEV_MOVED "A ReactOS épp az eszközt telepíti."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "A ReactOS épp az eszközt telepíti."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "A ReactOS nemtudja megállapítani, hogy milyen erõforrásokat igényel az eszköz."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Az eszközhoz nincsenek illesztõprogramok telepítve."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Az eszköz levan tiltva, mivel a BIOS-a nem adott neki erõforrást."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Ez az eszköz egy olyan megszakítást (IRQ) igényelt, amit egy másik eszköz használ és nem oszthatja meg. Meg kell változtatnod az erõforrás kiosztást, vagy eltávolítanod a real-mode (16 bites) illesztõprogramot."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Ez az eszköz nem tud megfelelõen mûködni, mivel a(z) $1 sem mûködik megfelelõen."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "A ReactOS nem tudja feltelepíteni az eszköz illesztõprogramjait, mivel a programokat tartalmazó hely nem elérhetõ."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Ez az eszköz nem válaszol a illesztõprogramjának."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "A ReactOS nem tudja kitalálni a beállításokat ehhez az eszközhöz. Használd a felhasználói utasítást, ami ehhez az eszközhöz jár, és állítsd be az erõforrásait."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "A számítógép nem tud elég információt adni, hogy ezt az eszközt megfelelõen használja. Konzultálj a gép karbantartójával, illetve a céggel aki szállította, hogy igényelj egy firmware vagy BIOS frissítést."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Ez az eszköz egy PCI megszakítást igényelt de ISA megszakítást használ (vagy fordítva). Használd a géphez kapott illesztõprogramokat, hogy beállíthasd megfelelõen."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját mivel egy elõzõ illesztõprogram már bevan töltve a memóriában."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját. Az illesztõprogram sérült vagy hiányzik."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "A ReactOS nem tudja elérni ezt az eszközt, mivel a szervíz beállításai a rendszerleíróban hibásak vagy hiányoznak."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "A ReactOS betudta tölteni az eszköz illesztõprogramját, de nem találja az eszközt."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját mivel már fut egy ilyen illesztõprogram."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "A ReactOS leállította ezt az eszközt mert problémák léptek fel."
-    IDS_DEV_HALTED "Egy alkalmazás vagy szolgáltatás leállította ezt az eszközt."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Jelenleg ez az eszköz nincs a számítógéphez csatlakoztatva."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "A ReactOS nem tud hozzáférni ehhez az eszközhöz, mivel a rendszer a leállítás folyamatában van."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "A ReactOS nem tudja használni ezt az eszközt, mivel a ""Biztonságos eltávolítás"" fázisba került de még nem lett eltávolítva."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Az eszközhöz tartozó szoftver nem lett elindítva mivel nem mûködik a ReactOS-al. Kérj egy friss illesztõprogram csomagot a gyártójától."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "A ReactOS nem tudja elindítani ezt az eszközt mert a rendszerleíró elérte a maximum méretét."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "A ReactOS nem tudta megváltoztatni az eszköz beállításait."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Ez az eszköz megfelelõen mûködik."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Ez az eszköz rosszul van beállítva."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "A ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramot ehhez az eszközhöz, mert a számítógép két $1 busz típust lát."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "A(z) $1 eszközvezérlõ betöltõ nem tudják betölteni ennek az eszköznek a meghajtóprogramját."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Az eszköz meghajtóprogram hibás lehet, vagy nincs elég memória a betöltéséhez."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Ez az eszköz nem tud mûködni, mert a meghajtóprogramjai vagy a rendszerleíró bejegyzései hibásak."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Az eszköz meghajtóprogramja egy olyan erõforrást igényel amit nem tud a ReactOS kezelni."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Egy másik eszköz használja azokat az erõforrásokat amelyeket ez az eszköz igényel."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Az eszköz meghajtóprogramjait újra kell telepíteni."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Ez az eszköz nem mûködik, mert a ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramjait, mivel a(z) $1 elérhetetlen."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Ez az eszköz nem mûködik, mert a ReactOS nem tudja betölteni a meghajtóprogramjait, mivel a(z) $1 sérült."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Eszköz hiba: próbáld meg kicserélni a meghajtóprogramokat, és ha ez sem segít akkor nézd meg a felhasználói könyvét."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Ez az eszköz lehet, hogy nem fog megfelelõen mûködni, mert a számítógép BIOS-a rossz erõforrásokat osztott ki."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Ez az eszköz lehet, hogy nem fog megfelelõen mûködni, mert az eszköz BIOS-a rossz erõforrásokat igényelt."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Ez az eszköz már nincs jelen, elromlott vagy nincs minden meghajtóprogram feltelepítve hozzá."
+    IDS_DEV_LIAR "A ReactOS megállt miközben megpróbálta elindítani ezt az eszközt, ezért nem fogja mégegyszer megpróbálni."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Az eszköz nem tud szabad $1 erõforrást találni."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Az eszköz illesztõprogramja nem találja az eszközt."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Ez az eszköz nem tud megfelelõen mûködni, amíg nem indítod újra a gépet."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Az eszköz erõforrás ütközést okozott elõ."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "A ReactOS nem tudja azonosítani az eszköz által használt erõforrásokat."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Az illesztõprogram olyan erõforrás használatára kényszeríti az eszközt, amelyet nem tud kezelni a számítógép eszközvezérlõje."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Az eszköz illesztõprogramjait újra kell telepíteni."
+    IDS_DEV_REGISTRY "A rendszerleíró hibás lehet."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "A ReactOS eltávolítja ezt az eszközt."
+    IDS_DEV_DISABLED "Az eszköz nincs bekapcsolva."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Az eszköz nincs bekapcsolva."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Nem lehet betölteni az igényelt eszköz illesztõprogramjait."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Ez a megjelenítõ megfelelõen mûködik."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Nem lehet betölteni az igényelt eszköz illesztõprogramjait."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Ez az eszköz már nincs jelen, elromlott vagy nincs minden illesztõprogram feltelepítve hozzá."
+    IDS_DEV_MOVED "A ReactOS épp az eszközt telepíti."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "A ReactOS épp az eszközt telepíti."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "A ReactOS nemtudja megállapítani, hogy milyen erõforrásokat igényel az eszköz."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Az eszközhoz nincsenek illesztõprogramok telepítve."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Az eszköz levan tiltva, mivel a BIOS-a nem adott neki erõforrást."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Ez az eszköz egy olyan megszakítást (IRQ) igényelt, amit egy másik eszköz használ és nem oszthatja meg. Meg kell változtatnod az erõforrás kiosztást, vagy eltávolítanod a real-mode (16 bites) illesztõprogramot."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Ez az eszköz nem tud megfelelõen mûködni, mivel a(z) $1 sem mûködik megfelelõen."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "A ReactOS nem tudja feltelepíteni az eszköz illesztõprogramjait, mivel a programokat tartalmazó hely nem elérhetõ."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Ez az eszköz nem válaszol a illesztõprogramjának."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "A ReactOS nem tudja kitalálni a beállításokat ehhez az eszközhöz. Használd a felhasználói utasítást, ami ehhez az eszközhöz jár, és állítsd be az erõforrásait."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "A számítógép nem tud elég információt adni, hogy ezt az eszközt megfelelõen használja. Konzultálj a gép karbantartójával, illetve a céggel aki szállította, hogy igényelj egy firmware vagy BIOS frissítést."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Ez az eszköz egy PCI megszakítást igényelt de ISA megszakítást használ (vagy fordítva). Használd a géphez kapott illesztõprogramokat, hogy beállíthasd megfelelõen."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját mivel egy elõzõ illesztõprogram már bevan töltve a memóriában."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját. Az illesztõprogram sérült vagy hiányzik."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "A ReactOS nem tudja elérni ezt az eszközt, mivel a szervíz beállításai a rendszerleíróban hibásak vagy hiányoznak."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "A ReactOS betudta tölteni az eszköz illesztõprogramját, de nem találja az eszközt."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "A ReactOS nem tudja elindítani az eszköz illesztõprogramját mivel már fut egy ilyen illesztõprogram."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "A ReactOS leállította ezt az eszközt mert problémák léptek fel."
+    IDS_DEV_HALTED "Egy alkalmazás vagy szolgáltatás leállította ezt az eszközt."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Jelenleg ez az eszköz nincs a számítógéphez csatlakoztatva."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "A ReactOS nem tud hozzáférni ehhez az eszközhöz, mivel a rendszer a leállítás folyamatában van."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "A ReactOS nem tudja használni ezt az eszközt, mivel a ""Biztonságos eltávolítás"" fázisba került de még nem lett eltávolítva."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Az eszközhöz tartozó szoftver nem lett elindítva mivel nem mûködik a ReactOS-al. Kérj egy friss illesztõprogram csomagot a gyártójától."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "A ReactOS nem tudja elindítani ezt az eszközt mert a rendszerleíró elérte a maximum méretét."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "A ReactOS nem tudta megváltoztatni az eszköz beállításait."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -122,51 +122,51 @@ IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "&Eszközök:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
+    LTEXT           "&Eszközök:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
     CONTROL         "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
                     LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
-    GROUPBOX        "Eszköz tulajdonságok",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
+    GROUPBOX        "Eszköz tulajdonságok",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Hiba megoldása...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Hiba megoldása...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Tulajdonságok",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "&Tulajdonságok",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Általános"
+CAPTION "Általános"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "Eszköz típus:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Eszköz típus:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
     EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Gyárta:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Gyárta:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
     EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Hely:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
     EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    GROUPBOX "Eszköz állapot", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+    GROUPBOX "Eszköz állapot", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
     EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Hiba megoldása...", IDC_TROUBLESHOOT, 148, 163, 90, 15
-    LTEXT "&Eszköz használat:", -1, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Hiba megoldása...", IDC_TROUBLESHOOT, 148, 163, 90, 15
+    LTEXT "&Eszköz használat:", -1, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Illesztõprogram"
+CAPTION "Illesztõprogram"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Illesztõprogram szállítója:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Illesztõprogram szállítója:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Illesztõprogram kiadása:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Illesztõprogram kiadása:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Illesztõprogram verziója:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Illesztõprogram verziója:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Digital Signer:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
index f740f4b..bac4046 100644 (file)
@@ -7,88 +7,88 @@ BEGIN
     IDS_NAME "Nome"
     IDS_TYPE "Tipo"
     IDS_MANUFACTURER "Produttore: %1"
-    IDS_LOCATION "Località: %1"
+    IDS_LOCATION "Località: %1"
     IDS_STATUS "Stato del dispositivo: %1"
     IDS_UNKNOWN "Sconosciuto"
-    IDS_LOCATIONSTR "Località %1!u! (%2)"
+    IDS_LOCATIONSTR "Località %1!u! (%2)"
     IDS_DEVCODE " (Codice %1!u!)"
     IDS_DEVCODE2 " (Codice %2!u!)"
     IDS_ENABLEDEVICE "Usa questo dispositivo (abilita)"
     IDS_DISABLEDEVICE "Non usare questo dispositivo (disabilita)"
     IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispositivo sconosciuto"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Nessun driver è installato per questo dispositivo."
+    IDS_NODRIVERLOADED "Nessun driver è installato per questo dispositivo."
     IDS_DEVONPARENT "su %1"
     IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Verifiche di funzionamento..."
     IDS_ENABLEDEV "&Abilita il dispositivo"
     IDS_REINSTALLDRV "Re&installe il Driver"
-    IDS_PROPERTIES "P&roprietà"
+    IDS_PROPERTIES "P&roprietà"
     IDS_UPDATEDRV "&Aggiorna il Driver..."
     IDS_REBOOT "Riavvia il &Computer..."
     IDS_NOTAVAILABLE "Non disponibile"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Manca la firma digitale"
-    IDS_NODRIVERS "Nessun driver è necessario o è stato caricato per questo dispositivo."
+    IDS_NODRIVERS "Nessun driver è necessario o è stato caricato per questo dispositivo."
 END
 
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DEV_NO_PROBLEM "Questo dispositivo funziona regolarmente."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Questo dispositivo non è configurato correttamente."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS non può caricare il driver di questo dispositivo perchè il computer stà rilevando due tipi di bus $1 ."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Questo dispositivo non è configurato correttamente."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS non può caricare il driver di questo dispositivo perchè il computer stà rilevando due tipi di bus $1 ."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Il loader $1 per questo dispositivo non puo' caricare il driver."
     IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Il driver di questo dispositivo potrebbe essere sbagliato, o il sistema potrebbe non avere sufficiente memoria o altre risorse."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè uno dei driver è sbagliato, o è sbagliato il registry."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè uno dei driver è sbagliato, o è sbagliato il registry."
     IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Il drive di questo dispositivo ha richiesto delle risorse che ReactOS non sa come gestire."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Un altro dispositivo stà usando le risorse richieste da questo dispositivo."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Un altro dispositivo stà usando le risorse richieste da questo dispositivo."
     IDS_DEV_FAILED_FILTER "Il driver di questo dispositivo deve essere reinstallato."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè ReactOS non può caricare il file $1 che carica i driver per questo dispositivo."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il file $1 che carica i driver per questo dispositivo è sbagliato."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè ReactOS non può caricare il file $1 che carica i driver per questo dispositivo."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il file $1 che carica i driver per questo dispositivo è sbagliato."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Anomalia del dispositivo: Prova a cambiare il driver. Se non ha effetto verifica la documentazione dell'hardware."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il BIOS del computer indica in modo errato le risorse per il dispositivo."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il BIOS del dispositivo indica in modo errato le risorse per il dispositivo. "
-    IDS_DEV_FAILED_START "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS si è bloccato durante il tentativo di avvio di questo dispositivo, di conseguenza non verranno fatti ulteriori tentativi di avvio di questo dispositivo."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il BIOS del computer indica in modo errato le risorse per il dispositivo."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Questo dispositivo non funziona regolarmente perchè il BIOS del dispositivo indica in modo errato le risorse per il dispositivo. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS si è bloccato durante il tentativo di avvio di questo dispositivo, di conseguenza non verranno fatti ulteriori tentativi di avvio di questo dispositivo."
     IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Impossibile trovare $1 libera da usare."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Il dispositivo non funzionerà regolarmente prima del riavvio del computer."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Il dispositivo non funzionerà regolarmente prima del riavvio del computer."
     IDS_DEV_REENUMERATION "Conflitto nell'uso delle risorse."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS non può identificare tutte le risorse usate da questo dispositivo."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS non può identificare tutte le risorse usate da questo dispositivo."
     IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Il file $1 con le informazioni sul driver dichiara che il dispositivo dipendente deve usare risorse che non sono a disposizione del dispositivo base."
     IDS_DEV_REINSTALL "Il driver di questo dispositivo deve essere reinstallato."
     IDS_DEV_REGISTRY "Il registry potrebbe essere sbagliato."
     IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS sta rimuovendo questo dispositivo."
-    IDS_DEV_DISABLED "Questo dispositivo non è avviato."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Questo dispositivo è disabilitato."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Il loader del dispositivo non può caricare i driver necessari."
+    IDS_DEV_DISABLED "Questo dispositivo non è avviato."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Questo dispositivo è disabilitato."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Il loader del dispositivo non può caricare i driver necessari."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "L'adattatore per il monitor funziona regolarmente."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Il loader del dispositivo non può caricare i driver necessari."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Il loader del dispositivo non può caricare i driver necessari."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Il dispositivo può essere assente, malfunzionante o non ha tutti i driver necessari."
     IDS_DEV_MOVED "ReactOS sta per attivare questo dispositivo."
     IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS sta per attivare questo dispositivo."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS non può indicare le risorse per questo dispositivo."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS non può indicare le risorse per questo dispositivo."
     IDS_DEV_FAILED_INSTALL "I driver non sono installati."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Disabilitato perchè il BIOS del dispositivo non ha assegnato nessuna risorsa."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Questo dispositivo usa un Interrupt Request (IRQ) che è già in uso e non può essere condiviso.\nDevi cambiare l'impostazione in conflitto o togliere il driver ""real-mode"" che provoca il conflitto."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Disabilitato perchè il BIOS del dispositivo non ha assegnato nessuna risorsa."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Questo dispositivo usa un Interrupt Request (IRQ) che è già in uso e non può essere condiviso.\nDevi cambiare l'impostazione in conflitto o togliere il driver ""real-mode"" che provoca il conflitto."
     IDS_DEV_FAILED_ADD "Non funziona regolarmente a causa di $1 ."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS non può installare i driver del dispositivo perchè non è possibile accedere al disco o alla rete dove si trovano i file di setup."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS non può installare i driver del dispositivo perchè non è possibile accedere al disco o alla rete dove si trovano i file di setup."
     IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Il dispositivo non risponde ai suoi driver."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS non può individuare le impostazioni necessarie. Verificate la documentazione e usate il tab Risorse per impostare la configurazione."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS non può individuare le impostazioni necessarie. Verificate la documentazione e usate il tab Risorse per impostare la configurazione."
     IDS_DEV_BIOS_TABLE "Your computer's system firmware does not include enough information to properly configure and use this device. \nTo use this device, contact your computer manufacturer to obtain a firmware or BIOS update."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "E' necessario un Interrupt PCI ma è configurato uno ISA o viceversa. \nUsate il setup di sistema del computer per riconfigurare l'Interrupt."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS non può inizializzare il driver di questo hardware."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS non puo' caricare il driver perchè si trova in memoria una attivazione precedente."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "E' necessario un Interrupt PCI ma è configurato uno ISA o viceversa. \nUsate il setup di sistema del computer per riconfigurare l'Interrupt."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS non può inizializzare il driver di questo hardware."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS non puo' caricare il driver perchè si trova in memoria una attivazione precedente."
     IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS non puo' caricare il driver, potrebbe essere corrotto o assente."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS non può accedere a questo hardware perchè le informazioni nel registry sono mancanti o memorizzate in modo errato."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS non può accedere a questo hardware perchè le informazioni nel registry sono mancanti o memorizzate in modo errato."
     IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS ha caricato regolarmente il driver ma non ha rilevato l'hardware."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS non puo' caricare il driver perchè si trova nel sistema un suo duplicato già attivo."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS ha fermato il driver perchè sono stati rileveti dei problemi."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS non puo' caricare il driver perchè si trova nel sistema un suo duplicato già attivo."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS ha fermato il driver perchè sono stati rileveti dei problemi."
     IDS_DEV_HALTED "Una applicazione o un servizio ha disattivato il dispositivo hardware."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Al momento l'hardware non è collegato al computer."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS Non può accede a questo  hardware perchè il sistema operativo si stà spegnendo."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS non può accedere al dispositivo perchè è stato predisposto per la rimozione ma non è ancora stato rimosso"
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Il software per questo dispositivo non può essere avviato perchè è noto che ha problemi con ReactOS. Contate il venditore hardware per un aggiornamento del driver."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS non può avviare il nuovo hardware perchè il contesto di sistema è troppo grande (supera i limiti della dimensione del Registry)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS non può modificare le impostazioni di questo dispositivo."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Al momento l'hardware non è collegato al computer."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS Non può accede a questo  hardware perchè il sistema operativo si stà spegnendo."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS non può accedere al dispositivo perchè è stato predisposto per la rimozione ma non è ancora stato rimosso"
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Il software per questo dispositivo non può essere avviato perchè è noto che ha problemi con ReactOS. Contate il venditore hardware per un aggiornamento del driver."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS non può avviare il nuovo hardware perchè il contesto di sistema è troppo grande (supera i limiti della dimensione del Registry)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS non può modificare le impostazioni di questo dispositivo."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
     PUSHBUTTON      "&Verifiche di funzionamento...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "P&roprietà",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "P&roprietà",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
@@ -147,7 +147,7 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Produttore:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Località:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Località:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      GROUPBOX "Stato del dispositivo", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
index a2d643a..8456da0 100644 (file)
@@ -17,10 +17,10 @@ BEGIN
     IDS_DISABLEDEVICE "Ikke bruk denne enheten (deaktiver)"
     IDS_UNKNOWNDEVICE "Ukjent enhet"
     IDS_NODRIVERLOADED "Ingen drivere er installert for denne enheten."
-    IDS_DEVONPARENT "på %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Feilsøking..."
+    IDS_DEVONPARENT "på %1"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Feilsøking..."
     IDS_ENABLEDEV "A&ktiver enhet"
-    IDS_REINSTALLDRV "Installere driver på nytt"
+    IDS_REINSTALLDRV "Installere driver på nytt"
     IDS_PROPERTIES "E&genskaper"
     IDS_UPDATEDRV "O&ppdater driveren..."
     IDS_REBOOT "Restart &datamaskinen..."
@@ -36,59 +36,59 @@ BEGIN
     IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Denne enheten er ikke riktig konfigurert."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS kunne ikke laste driver for denne enheten fordi datamaskinen rapporterer to $1 buss typer."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "$1 enhetslaster(e) for denne enheten kunne ikke laste enhetsdriveren."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Driveren for denne enheten kan være dårlig, eller så kan systemet ditt ha for lite minne eller ha for andre resusser."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Denne enheten virker ikke fordi en av driverene kan være dårlig, eller at ditt register kan være dårlig."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Driveren for denne enheten kan være dårlig, eller så kan systemet ditt ha for lite minne eller ha for andre resusser."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Denne enheten virker ikke fordi en av driverene kan være dårlig, eller at ditt register kan være dårlig."
     IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Driveren for denne enheter trenger en ressurs som ReactOS ikke vet hvordan skal brukes."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "En annen enhet bruker ressurs som denne enheten trenger å bruke."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Driveren for denne enheten trenger å bli installert på nytt."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "En annen enhet bruker ressurs som denne enheten trenger å bruke."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Driveren for denne enheten trenger å bli installert på nytt."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi ReactOS kan ikke laste filen $1 som laster driveren for denne enheten."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi filen $1 som laster driveren for denne enheten er dårlig."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Enhet mislykket: Prøv å bytt driveren for denne enheten. Hvis dette ikke virker, se på din maskinvare dokumentasjon."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi BIOS på din datamaskin rapporterer at ressursen for denne enheten er feil."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi BIOS på enheten rapporterer at ressursen for denne enheten er feil. "
-    IDS_DEV_FAILED_START "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke de driverene som trengs."
-    IDS_DEV_LIAR "ReactOS har stoppet reaksjon mens attempting for å starte denne enheten, og derfor vil den aldri forsøke å starte denne enheten igjen."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Denne enheten kan ikke finne noen ledige $1 ressurser for å kunne brukes."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke alle driverene som trengs."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Denne enheten vil ikke fungere som den skal før du startet datamaskinen på nytt."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Denne enheten har krasjet på grunn av en ressurs konflikt."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi filen $1 som laster driveren for denne enheten er dårlig."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Enhet mislykket: Prøv å bytt driveren for denne enheten. Hvis dette ikke virker, se på din maskinvare dokumentasjon."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi BIOS på din datamaskin rapporterer at ressursen for denne enheten er feil."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi BIOS på enheten rapporterer at ressursen for denne enheten er feil. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke de driverene som trengs."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS har stoppet reaksjon mens attempting for å starte denne enheten, og derfor vil den aldri forsøke å starte denne enheten igjen."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Denne enheten kan ikke finne noen ledige $1 ressurser for å kunne brukes."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke alle driverene som trengs."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Denne enheten vil ikke fungere som den skal før du startet datamaskinen på nytt."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Denne enheten har krasjet på grunn av en ressurs konflikt."
     IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS kunne ikke finne alle ressurser som denne enheten bruker."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Driver informasjon filen $1 forteller at denne barne enheten, for å bruke en ressurs som denne foreldre enheten ikke har eller kjenne igjen."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Driveren for denne enheten trenger å bli installert på nytt."
-    IDS_DEV_REGISTRY "Det kan være noe feil med registeret."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Driver informasjon filen $1 forteller at denne barne enheten, for å bruke en ressurs som denne foreldre enheten ikke har eller kjenne igjen."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Driveren for denne enheten trenger å bli installert på nytt."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Det kan være noe feil med registeret."
     IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS fjerner denne enheten."
     IDS_DEV_DISABLED "Denne enheten er ikke startet."
     IDS_DEV_DISABLED2 "Denne enheten er deaktivert."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Oppstartlasteren for denne enheten kan ikke laste de nødvendige filene."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Oppstartlasteren for denne enheten kan ikke laste de nødvendige filene."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Dette skjermkortet fungerer som det skal."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Oppstartlasteren for denne enheten kan ikke laste de nødvendige driverene."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke alle driverene som trengs."
-    IDS_DEV_MOVED "ReactOS starter prosessen for å setter opp denne enheten."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS er i prosessen for å setter opp denne enheten."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Oppstartlasteren for denne enheten kan ikke laste de nødvendige driverene."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Denne enheten er heller ikke valgt, eller vil ikke fungere riktig, eller så har den ikke alle driverene som trengs."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS starter prosessen for å setter opp denne enheten."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS er i prosessen for å setter opp denne enheten."
     IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS kan ikke spesifisere ressursen for denne enheten."
     IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Driveren for denne enheten er ikke installert."
     IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Denne enheten er deaktivert fordi BIOS for enheten gir ikke andre ressurser."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Denne enheten bruker en Interrupt Request (IRQ) ressurs som er i bruk av en annen enhet og kan ikke bli delt.\nDu må endre konflikt innstillingen eller fjerne ekte-modus driver som forårsaker konflikten."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Denne enheten bruker en Interrupt Request (IRQ) ressurs som er i bruk av en annen enhet og kan ikke bli delt.\nDu må endre konflikt innstillingen eller fjerne ekte-modus driver som forårsaker konflikten."
     IDS_DEV_FAILED_ADD "Denne enheten vil ikke fungere som den skal fordi $1 vil ikke fungere som den skal."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS kan ikke installere driveren for denne enheten, fordi den får ikke tilgang til driveren eller nettverks plasseringen som har installering filen."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Denne enheten vil ikke svare på grunn av driveren."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS kan ikke oppdage innstillingene for denne enheten. Ta hensyn til dokumentasjon som kommer med denne enheten og bruker ressursen tab for å sette konfigurasjonen."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Din datamaskin system firmware følger ikke med nok informasjon til å riktig konfigurere og bruke denne enheten. \nFor å bruke denne enheten, kontakt din datamaskin fabrikant for å få en firmware eller BIOS oppdatering."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Denne enheten trenger en PCI interrupt men den er konfigurert for en ISA interrupt (eller vice versa). \nVennligst bruk datamaskinens's system installering program for å rekonfigurere interrupt for denne enheten."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS kan ikke installere driveren for denne enheten, fordi den får ikke tilgang til driveren eller nettverks plasseringen som har installering filen."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Denne enheten vil ikke svare på grunn av driveren."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS kan ikke oppdage innstillingene for denne enheten. Ta hensyn til dokumentasjon som kommer med denne enheten og bruker ressursen tab for å sette konfigurasjonen."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Din datamaskin system firmware følger ikke med nok informasjon til å riktig konfigurere og bruke denne enheten. \nFor å bruke denne enheten, kontakt din datamaskin fabrikant for å få en firmware eller BIOS oppdatering."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Denne enheten trenger en PCI interrupt men den er konfigurert for en ISA interrupt (eller vice versa). \nVennligst bruk datamaskinens's system installering program for å rekonfigurere interrupt for denne enheten."
     IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS kan ikke initialise enhetsdriveren for denne maskinvaren."
     IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi en forrige tilfelle av enhetsdriveren er fremdeles i minnet."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren. Driveren kan være korrupt eller mangler."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS kan ikke få tilgang til denne maskinvaren fordi dens tjeneste nøkkel informasjon i registret mangler eller er uriktig."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS har fullført å laste denne enhetsdriverne for for maskinvare men kan ikke finne maskinvare enheten."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi det er en duplikat enhet som allerede kjører på systemet."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren. Driveren kan være korrupt eller mangler."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS kan ikke få tilgang til denne maskinvaren fordi dens tjeneste nøkkel informasjon i registret mangler eller er uriktig."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS har fullført å laste denne enhetsdriverne for for maskinvare men kan ikke finne maskinvare enheten."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi det er en duplikat enhet som allerede kjører på systemet."
     IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS har stoppet denne enheten fordi det har rapportert problemer."
-    IDS_DEV_HALTED "Et program eller tjeneste har slått av denne maskinvare enheten."
-    IDS_DEV_PHANTOM "Nåværende, denne maskinvare enheten er ikke koblet til datamaskinen."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS kan ikke få tilgang til denne maskinvare enheten fordi operativssystemet er i prosessen for å slås av."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS kan ikke bruke denne maskinvare enheten fordi den har blitt forbredt på sikker fjerning, men har ikke blitt fjernet fra datamaskinen"
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Programvaren for denne enheten har blitt blokket fra å starte fordi det et kjent for å ha problemer med ReactOS. Kontact maskinvare produsenten for nye drivere."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS kan ikke starte ny maskinvare enhet fordi system filen er for stor (Endre Registet størrelse begrensning)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS var ikke tilgjengelig for å endre innstillinger for denne enheten."
+    IDS_DEV_HALTED "Et program eller tjeneste har slått av denne maskinvare enheten."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Nåværende, denne maskinvare enheten er ikke koblet til datamaskinen."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS kan ikke få tilgang til denne maskinvare enheten fordi operativssystemet er i prosessen for å slås av."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS kan ikke bruke denne maskinvare enheten fordi den har blitt forbredt på sikker fjerning, men har ikke blitt fjernet fra datamaskinen"
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Programvaren for denne enheten har blitt blokket fra å starte fordi det et kjent for å ha problemer med ReactOS. Kontact maskinvare produsenten for nye drivere."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS kan ikke starte ny maskinvare enhet fordi system filen er for stor (Endre Registet størrelse begrensning)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS var ikke tilgjengelig for å endre innstillinger for denne enheten."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Feilsøking...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Feilsøking...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "E&genskaper",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
@@ -151,7 +151,7 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      GROUPBOX "Enhetsstatus", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Feilsøking...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     PUSHBUTTON "&Feilsøking...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
      LTEXT "&Enhets bruk:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
@@ -172,7 +172,7 @@ BEGIN
      LTEXT "Digital signert:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      PUSHBUTTON "&Driver detaljer...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
-     LTEXT "For å vise detaljer om driver filene.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "For å vise detaljer om driver filene.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
index ea9e4cc..2eeb76b 100644 (file)
@@ -11,84 +11,84 @@ BEGIN
     IDS_STATUS "Status do Dispositivo: %1"
     IDS_UNKNOWN "Desconhecido"
     IDS_LOCATIONSTR "Local %1!u! (%2)"
-    IDS_DEVCODE " (Código %1!u!)"
-    IDS_DEVCODE2 " (Código %2!u!)"
+    IDS_DEVCODE " (Código %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Código %2!u!)"
     IDS_ENABLEDEVICE "Usar este dispositivo (ativar)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Não usar este dispositivo (desativar)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Não usar este dispositivo (desativar)"
     IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispositivo desconhecido"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Nenhum driver está instalado para este dispositivo."
+    IDS_NODRIVERLOADED "Nenhum driver está instalado para este dispositivo."
     IDS_DEVONPARENT "em %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Solução de problemas..."
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Solução de problemas..."
     IDS_ENABLEDEV "&Ativar Dispositivo"
     IDS_REINSTALLDRV "Re&instalar Driver"
     IDS_PROPERTIES "P&ropriedades"
     IDS_UPDATEDRV "A&tualizar Driver..."
     IDS_REBOOT "Reiniciar o &Computador..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Não disponível"
+    IDS_NOTAVAILABLE "Não disponível"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Sem assinatura digital"
-    IDS_NODRIVERS "Nenhum arquivo de driver é necessário ou foi carregado para este dispositivo."
+    IDS_NODRIVERS "Nenhum arquivo de driver é necessário ou foi carregado para este dispositivo."
 END
 
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Este dispositivo está funcionando corretamente."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Este dispositivo não está corretamente configurado."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "O ReactOS não pôde carregar o driver para este dispositivo porque o computador está relatando dois tipos de barramento $1."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "O(s) carregadore(es) do dispositivo $1 não pôde/puderam carregar o driver do dispositivo para este dispositivo."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "O driver para este dispositivo pode estar danificado, ou seu sistema com pouca memória ou insuficiência de outros recursos."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque um de seus drivers pode estar danificado, ou seu registro pode estar danificado."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "O driver para este dispositivo requisitou um recurso que o ReactOS não sabe como manusear."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Outro dispositivo está usando os recursos que este dispositivo necessita."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Este dispositivo está funcionando corretamente."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Este dispositivo não está corretamente configurado."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "O ReactOS não pôde carregar o driver para este dispositivo porque o computador está relatando dois tipos de barramento $1."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "O(s) carregadore(es) do dispositivo $1 não pôde/puderam carregar o driver do dispositivo para este dispositivo."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "O driver para este dispositivo pode estar danificado, ou seu sistema com pouca memória ou insuficiência de outros recursos."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque um de seus drivers pode estar danificado, ou seu registro pode estar danificado."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "O driver para este dispositivo requisitou um recurso que o ReactOS não sabe como manusear."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Outro dispositivo está usando os recursos que este dispositivo necessita."
     IDS_DEV_FAILED_FILTER "Os drivers para este dispositivo precisam ser reinstalados."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque o ReactOS não pôde carregar o arquivo $1 que carrega os drivers para o dispositivo."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque o arquivo $1 que carrega os drivers para este dispositivo está danificado."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Falha no dispositivo: tente mudar o driver para este dispositivo. Se isto não funcionar, consulte a documentação do seu hardware."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque a BIOS do seu computador está reportando os recursos para este dispositivo incorretamente."
-    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque a BIOS do dispositivo está reportando os recursos para este dispositivo incorretamente."
-    IDS_DEV_FAILED_START "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
-    IDS_DEV_LIAR "O ReactOS parou de responder enquanto tentava inicializar este dispositivo e em conseqüência não irá mais tentar inicializá-lo."
-    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Este dispositivo não pôde encontrar recursos $1 livres para utilizar."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Este dispositivo não pode funcionar corretamente até que o computador seja reiniciado."
-    IDS_DEV_REENUMERATION "Este dispositivo está causando um conflito de recursos."
-    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "O ReactOS não pôde identificar todos os recursos que este dispositivo utiliza."
-    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "O arquivo $1 de informações de driver está indicando que este dispositivo filho utilize um recurso que o dispositivo pai não possui ou reconhece."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque o ReactOS não pôde carregar o arquivo $1 que carrega os drivers para o dispositivo."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque o arquivo $1 que carrega os drivers para este dispositivo está danificado."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Falha no dispositivo: tente mudar o driver para este dispositivo. Se isto não funcionar, consulte a documentação do seu hardware."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque a BIOS do seu computador está reportando os recursos para este dispositivo incorretamente."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque a BIOS do dispositivo está reportando os recursos para este dispositivo incorretamente."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
+    IDS_DEV_LIAR "O ReactOS parou de responder enquanto tentava inicializar este dispositivo e em conseqüência não irá mais tentar inicializá-lo."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Este dispositivo não pôde encontrar recursos $1 livres para utilizar."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Este dispositivo não pode funcionar corretamente até que o computador seja reiniciado."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "Este dispositivo está causando um conflito de recursos."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "O ReactOS não pôde identificar todos os recursos que este dispositivo utiliza."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "O arquivo $1 de informações de driver está indicando que este dispositivo filho utilize um recurso que o dispositivo pai não possui ou reconhece."
     IDS_DEV_REINSTALL "Os drivers para este dispositivo precisam ser reinstalados."
     IDS_DEV_REGISTRY "Seu registro pode estar danificado."
-    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "O ReactOS está removendo este dispositivo."
-    IDS_DEV_DISABLED "Este dispositivo não foi inicializado."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Este dispositivo está desativado."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Os carregadores para este dispositivo não puderam carregar os drivers necessários."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Este adaptador de vídeo está funcionando corretamente."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Os carregadores para este dispositivo não puderam carregar os drivers necessários."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
-    IDS_DEV_MOVED "O ReactOS está no processo de configuração deste dispositivo."
-    IDS_DEV_TOO_EARLY "O ReactOS está no processo de configuração deste dispositivo."
-    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "O ReactOS não pode especificar os recursos pra este dispositivo."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Os drivers para este dispositivo não estão instalados."
-    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Este dispositivo está desativado porque a BIOS para o dispositivo não lhe deu nenhum recurso."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Este dispositivo está utilizando um recurso de Requisição de Interrupção (IRQ) que está em uso por outro dispositivo e não pode ser compartilhado.\nVocê pode alterar a configuração conflitante ou remover o driver de modo real que está causando o conflito."
-    IDS_DEV_FAILED_ADD "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque $1 não está funcionando corretamente."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "O ReactOS não pode instalar os drivers para este dispositivo porque não consegue acessar o drive ou local de rede que possui os arquivos de configuração."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo não está respondendo ao seu driver."
-    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "O ReactOS não pode determinar as configurações para este dispositivo. Consulte a documentação que veio com este dispositivo e utilize a guia Recursos para definir a configuração."
-    IDS_DEV_BIOS_TABLE "O firmware de seu sistema não possui informação suficiente para configurar e utilizar este dispositivo corretamente.\nPara utilizar este dispositivo, contate o fabricante de seu computador para obter uma atualização de firmware ou BIOS."
-    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo está requisitando uma interrupção PCI mas está configurado para uma interrupção ISA (ou vice-versa).\nPor favor, utilize o sistema de configuração do computador para reconfigurar a interrupção para este dispositivo."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "O ReactOS não pode inicializar o driver do dispositivo para este hardware."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware porque uma instância anterior do driver do dispositivo ainda está na memória."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware. O driver pode estar corrompido ou ausente."
-    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "O ReactOS não pode acessar este hardware porque suas informações sobre a chave do serviço não estão no Registro ou estão registradas incorretamente."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "O ReactOS carregou o driver do dispositivo para este hardware corretamente mas não consegue encontrar o dispositivo de hardware."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware porque já existe uma duplicata deste dispositivo em execução no sistema."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "O ReactOS está removendo este dispositivo."
+    IDS_DEV_DISABLED "Este dispositivo não foi inicializado."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Este dispositivo está desativado."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Os carregadores para este dispositivo não puderam carregar os drivers necessários."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Este adaptador de vídeo está funcionando corretamente."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Os carregadores para este dispositivo não puderam carregar os drivers necessários."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Este dispositivo não está presente, não está funcionando corretamente ou não tem todos os drivers instalados."
+    IDS_DEV_MOVED "O ReactOS está no processo de configuração deste dispositivo."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "O ReactOS está no processo de configuração deste dispositivo."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "O ReactOS não pode especificar os recursos pra este dispositivo."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Os drivers para este dispositivo não estão instalados."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Este dispositivo está desativado porque a BIOS para o dispositivo não lhe deu nenhum recurso."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Este dispositivo está utilizando um recurso de Requisição de Interrupção (IRQ) que está em uso por outro dispositivo e não pode ser compartilhado.\nVocê pode alterar a configuração conflitante ou remover o driver de modo real que está causando o conflito."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Este dispositivo não está funcionando corretamente porque $1 não está funcionando corretamente."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "O ReactOS não pode instalar os drivers para este dispositivo porque não consegue acessar o drive ou local de rede que possui os arquivos de configuração."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo não está respondendo ao seu driver."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "O ReactOS não pode determinar as configurações para este dispositivo. Consulte a documentação que veio com este dispositivo e utilize a guia Recursos para definir a configuração."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "O firmware de seu sistema não possui informação suficiente para configurar e utilizar este dispositivo corretamente.\nPara utilizar este dispositivo, contate o fabricante de seu computador para obter uma atualização de firmware ou BIOS."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Este dispositivo está requisitando uma interrupção PCI mas está configurado para uma interrupção ISA (ou vice-versa).\nPor favor, utilize o sistema de configuração do computador para reconfigurar a interrupção para este dispositivo."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "O ReactOS não pode inicializar o driver do dispositivo para este hardware."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware porque uma instância anterior do driver do dispositivo ainda está na memória."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware. O driver pode estar corrompido ou ausente."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "O ReactOS não pode acessar este hardware porque suas informações sobre a chave do serviço não estão no Registro ou estão registradas incorretamente."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "O ReactOS carregou o driver do dispositivo para este hardware corretamente mas não consegue encontrar o dispositivo de hardware."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "O ReactOS não pode carregar o driver do dispositivo para este hardware porque já existe uma duplicata deste dispositivo em execução no sistema."
     IDS_DEV_FAILED_POST_START "O ReactOS parou este dispositivo porque ele reportou problemas."
-    IDS_DEV_HALTED "Uma aplicação ou serviço desligou este dispositivo de hardware."
-    IDS_DEV_PHANTOM "No momento, este dispositivo de hardware não está conectado ao computador."
-    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "O ReactOS Não pode obter acesso a este dispositivo de hardware porque o sistema operacional está em processo de desligamento."
-    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "O ReactOS não pode utilizar este dispositivo de hardware porque este foi preparado para remoção segura mas não foi removido do computador."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "O software para este dispositivo teve sua inicialização bloqueada pois é conhecido por possuir problemas com o ReactOS. Contate o revendedor do hardware para um novo driver."
-    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "O ReactOS não pode iniciar os novos dispositivos de hardware porque a seção do sistema é muito grande (excede o limite de tamanho do Registro)."
-    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS não pôde alterar as configurações para este dispositivo."
+    IDS_DEV_HALTED "Uma aplicação ou serviço desligou este dispositivo de hardware."
+    IDS_DEV_PHANTOM "No momento, este dispositivo de hardware não está conectado ao computador."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "O ReactOS Não pode obter acesso a este dispositivo de hardware porque o sistema operacional está em processo de desligamento."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "O ReactOS não pode utilizar este dispositivo de hardware porque este foi preparado para remoção segura mas não foi removido do computador."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "O software para este dispositivo teve sua inicialização bloqueada pois é conhecido por possuir problemas com o ReactOS. Contate o revendedor do hardware para um novo driver."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "O ReactOS não pode iniciar os novos dispositivos de hardware porque a seção do sistema é muito grande (excede o limite de tamanho do Registro)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS não pôde alterar as configurações para este dispositivo."
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Solução de problemas...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Solução de problemas...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "P&ropriedades",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
@@ -151,7 +151,7 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      GROUPBOX "Status do dispositivo", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Solução de problemas...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     PUSHBUTTON "&Solução de problemas...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
      LTEXT "&Uso do dispositivo:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
@@ -167,9 +167,9 @@ BEGIN
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Data do driver:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Versão do driver:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Versão do driver:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Signatário Digital:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Signatário Digital:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      PUSHBUTTON "&Detalhes do driver...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
      LTEXT "Exibir detalhes sobre os arquivos de driver.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
@@ -188,11 +188,11 @@ BEGIN
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
     LTEXT "Fornecedor:", -1, 14, 134, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Versão do arquivo:", -1, 14, 150, 50, 8
+    LTEXT "Versão do arquivo:", -1, 14, 150, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     LTEXT "Direitos autorais:", -1, 14, 166, 50, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Signatário digital:", -1, 14, 182, 50, 8
+    LTEXT "Signatário digital:", -1, 14, 182, 50, 8
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
 END
index 56136ed..e4f5f21 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR :  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR :  Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR.:  30-05-2008
  * LAST CHANGE:  31-05-2010
  */
@@ -7,42 +7,42 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NAME "Názov"
+    IDS_NAME "Názov"
     IDS_TYPE "Typ"
-    IDS_MANUFACTURER "Výrobca: %1"
+    IDS_MANUFACTURER "Výrobca: %1"
     IDS_LOCATION "Umiestnenie: %1"
     IDS_STATUS "Stav zariadenia: %1"
-    IDS_UNKNOWN "Neznáme"
+    IDS_UNKNOWN "Neznáme"
     IDS_LOCATIONSTR "Umiestnenie %1!u! (%2)"
-    IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
-    IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
-    IDS_ENABLEDEVICE "Pou\9eíva\9d toto zariadenie (povolené)"
-    IDS_DISABLEDEVICE "Nepou\9eíva\9d toto zariadenie (zakázané)"
-    IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznáme zariadenie"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Pre toto zariadenie nie sú nain\9atalované \9eiadne ovládaèe."
+    IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "Používať toto zariadenie (povolené)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Nepoužívať toto zariadenie (zakázané)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznáme zariadenie"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Pre toto zariadenie nie sú nainštalované žiadne ovládače."
     IDS_DEVONPARENT "na %1"
-    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Rie\9aenie problémov..."
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Riešenie problémov..."
     IDS_ENABLEDEV "E&nable Device"
     IDS_REINSTALLDRV "Re&install Driver"
     IDS_PROPERTIES "P&roperties"
-    IDS_UPDATEDRV "&Aktualizova\9d ovládaè..."
+    IDS_UPDATEDRV "&Aktualizovať ovládač..."
     IDS_REBOOT "Restart &Computer..."
-    IDS_NOTAVAILABLE "Nie je k dispozícii" //Not available
-    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Digitálne nepodpísaný"
+    IDS_NOTAVAILABLE "Nie je k dispozícii" //Not available
+    IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Digitálne nepodpísaný"
     IDS_NODRIVERS "No driver files are required or have been loaded for this device."
 END
 
 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zariadenie pracuje správne."
-    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zariadenie nie je správne nastavené."
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zariadenie pracuje správne."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zariadenie nie je správne nastavené."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS  could not load the driver for this device because the computer is reporting two $1 bus types."
     IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "The $1 device loader(s) for this device could not load the device driver."
     IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "The driver for this device may be bad, or your system may be running low on memory or other resources."
     IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "This device is not working properly because one of its drivers may be bad, or your registry may be bad."
     IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "The driver for this device requested a resource that ReactOS does not know how to handle."
-    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Iné zariadenie pou\9eíva prostriedky, ktoré potrebuje toto zariadenie."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Iné zariadenie používa prostriedky, ktoré potrebuje toto zariadenie."
     IDS_DEV_FAILED_FILTER "The drivers for this device need to be reinstalled."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "This device is not working properly because ReactOS cannot load the file $1 that loads the drivers for the device."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "This device is not working properly because the file $1 that loads the drivers for this device is bad."
@@ -53,15 +53,15 @@ BEGIN
     IDS_DEV_LIAR "ReactOS stopped responding while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again."
     IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "This device cannot find any free $1 resources to use."
     IDS_DEV_NOT_VERIFIED "This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed."
-    IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zariadenie nemo\9ee správne pracova\9d, kým nere\9atartujete poèítaè."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zariadenie nemože správne pracovať, kým nereštartujete počítač."
     IDS_DEV_REENUMERATION "This device is causing a resource conflict."
     IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS could not identify all the resources this device uses."
     IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "The driver information file $1 is telling this child device to use a resource that the parent device does not have or recognize."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Je potrebné prein\9atalova\9d ovládaèe pre toto zariadenie."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Je potrebné preinštalovať ovládače pre toto zariadenie."
     IDS_DEV_REGISTRY "Your registry may be bad."
     IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS is removing this device."
-    IDS_DEV_DISABLED "Toto zariadenie nie je spustené."
-    IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zariadenie je zakázané."
+    IDS_DEV_DISABLED "Toto zariadenie nie je spustené."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zariadenie je zakázané."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "The loaders for this device cannot load the required drivers."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "This display adapter is functioning correctly."
     IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "The loaders for this device cannot load the required drivers."
@@ -84,8 +84,8 @@ BEGIN
     IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS cannot access this hardware because its service key information in the registry is missing or recorded incorrectly."
     IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device."
     IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS cannot load the device driver for this hardware because there is a duplicate device already running in the system."
-    IDS_DEV_FAILED_POST_START "Systém ReactOS zastavil toto zariadenie lebo ohlásilo problémy."
-    IDS_DEV_HALTED "Aplikácia alebo slu\9eba vypla toto hardvérové zariadenie."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "Systém ReactOS zastavil toto zariadenie lebo ohlásilo problémy."
+    IDS_DEV_HALTED "Aplikácia alebo služba vypla toto hardvérové zariadenie."
     IDS_DEV_PHANTOM "Currently, this hardware device is not connected to the computer."
     IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS cannot gain access to this hardware device because the operating system is in the process of shutting down."
     IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS cannot use this hardware device because it has been prepared for safe removal, but it has not been removed from the computer"
@@ -134,45 +134,45 @@ BEGIN
     LTEXT           "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
-    PUSHBUTTON      "&Rie\9aenie problémov...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
+    PUSHBUTTON      "&Riešenie problémov...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "Vl&astnosti",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
 END
 
 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "V\9aeobecné"
+CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
      LTEXT "Typ zariadenia:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Výrobca:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Výrobca:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      LTEXT "Umiestnenie:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      GROUPBOX "Stav zariadenia", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
      EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
-     PUSHBUTTON "&Rie\9aenie problémov...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
-     LTEXT "&Vyu\9eitie zariadenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     PUSHBUTTON "&Riešenie problémov...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "&Využitie zariadenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
      COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ovládaè"
+CAPTION "Ovládač"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
      ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
      LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-     LTEXT "Poskytovate¾ ovládaèa:", -1, 34, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Poskytovateľ ovládača:", -1, 34, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Dátum ovládaèa:", -1, 34, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Dátum ovládača:", -1, 34, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Verzia ovládaèa:", -1, 34, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Verzia ovládača:", -1, 34, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-     LTEXT "Digitálne podpísal:", -1, 34, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Digitálne podpísal:", -1, 34, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
      EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
      PUSHBUTTON "&Driver Details...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
      LTEXT "To view details about the driver files.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
@@ -180,22 +180,22 @@ END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 224, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Detaily o súboroch ovládaèa"
+CAPTION "Detaily o súboroch ovládača"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "&Súbory ovládaèa:", -1, 7, 36, 204, 8
+    LTEXT "&Súbory ovládača:", -1, 7, 36, 204, 8
     CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
             LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
             LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
-    LTEXT "Poskytovate¾:", -1, 14, 134, 66, 8
+    LTEXT "Poskytovateľ:", -1, 14, 134, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 80, 134, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Verzia súboru:", -1, 14, 150, 66, 8
+    LTEXT "Verzia súboru:", -1, 14, 150, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 80, 150, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Autorské práva:", -1, 14, 166, 66, 8
+    LTEXT "Autorské práva:", -1, 14, 166, 66, 8
     EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 80, 166, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    LTEXT "Digitálne podpísal:", -1, 14, 182, 66, 8
+    LTEXT "Digitálne podpísal:", -1, 14, 182, 66, 8
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 80, 182, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
 END
index 8f38715..19373b6 100644 (file)
@@ -9,18 +9,17 @@
 
 #include "winnls/locale_rc.rc"
 
-#ifdef LANGUAGE_EN_US
-    #include "winnls/lang/en-US.rc"
-#endif
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "winnls/lang/de-DE.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_EN_US
+    #include "winnls/lang/en-US.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "winnls/lang/es-ES.rc"
 #endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "winnls/lang/ro-RO.rc"
 #endif
index fd115a5..b753c51 100644 (file)
@@ -1,20 +1,18 @@
-#pragma code_page(1252)
-
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   /* Names of code pages */
-  1250 "1250  (ANSI - Mitteleuropäisch)"
+  1250 "1250  (ANSI - Mitteleuropäisch)"
   1251 "1251  (ANSI - Kyrillisch)"
-  1252 "1252  (ANSI - Westeuropäisch)"
+  1252 "1252  (ANSI - Westeuropäisch)"
   1253 "1253  (ANSI - Griechisch)"
-  1254 "1254  (ANSI - Türkisch)"
-  1255 "1255  (ANSI - Hebräisch)"
+  1254 "1254  (ANSI - Türkisch)"
+  1255 "1255  (ANSI - Hebräisch)"
   1256 "1256  (ANSI - Arabisch)"
   1257 "1257  (ANSI - Baltisch)"
   1258 "1258  (ANSI/OEM - Vietnamesisch)"
-  874  "874   (ANSI/OEM - Thailändisch)"
+  874  "874   (ANSI/OEM - Thailändisch)"
   932  "932   (ANSI/OEM - Japanisch (Shift-JIS))"
   936  "936   (ANSI/OEM - Chinesisch vereinfacht (GB2312))"
   949  "949   (ANSI/OEM - Koreanisch)"
@@ -23,55 +21,55 @@ BEGIN
   437  "437   (OEM - USA)"
   737  "737   (OEM - Griechisch)"
   775  "775   (OEM - Baltisch)"
-  850  "850   (OEM - Westeuropäisch)"
-  852  "852   (OEM - Mitteleuropäisch)"
+  850  "850   (OEM - Westeuropäisch)"
+  852  "852   (OEM - Mitteleuropäisch)"
   855  "855   (OEM - Kyrillisch)"
-  857  "857   (OEM - Türkisch)"
+  857  "857   (OEM - Türkisch)"
   858  "858   (OEM - Multilingual Lateinisch 1)"
   860  "860   (OEM - Portugiesisch)"
-  861  "861   (OEM - Isländisch)"
-  862  "862   (OEM - Hebräisch)"
-  863  "863   (OEM - Französisch, Kanada)"
+  861  "861   (OEM - Isländisch)"
+  862  "862   (OEM - Hebräisch)"
+  863  "863   (OEM - Französisch, Kanada)"
   864  "864   (OEM - Arabisch (864))"
   865  "865   (OEM - Nordisch)"
   866  "866   (OEM - Kyrillisch)"
   869  "869   (OEM - Griechisch, modern)"
 
-  10000 "10000 (MAC - Westeuropäisch)"
+  10000 "10000 (MAC - Westeuropäisch)"
   10001 "10001 (MAC - Japanisch)"
   10002 "10002 (MAC - Chinesisch traditionell)"
   10003 "10003 (MAC - Koreanisch)"
   10004 "10004 (MAC - Arabisch)"
-  10005 "10005 (MAC - Hebräisch)"
+  10005 "10005 (MAC - Hebräisch)"
   10006 "10006 (MAC - Griechisch)"
   10007 "10007 (MAC - Kyrillisch)"
   10008 "10008 (MAC - Chinesisch vereinfacht)"
-  10010 "10010 (MAC - Rumänisch)"
+  10010 "10010 (MAC - Rumänisch)"
   10017 "10017 (MAC - Ukrainisch)"
-  10021 "10021 (MAC - Thailändisch)"
-  10029 "10029 (MAC - Mitteleuropäisch)"
-  10079 "10079 (MAC - Isländisch)"
-  10081 "10081 (MAC - Türkisch)"
+  10021 "10021 (MAC - Thailändisch)"
+  10029 "10029 (MAC - Mitteleuropäisch)"
+  10079 "10079 (MAC - Isländisch)"
+  10081 "10081 (MAC - Türkisch)"
   10082 "10082 (MAC - Kroatisch)"
 
   65000 "65000 (Unicode (UTF-7))"
   65001 "65001 (Unicode (UTF-8))"
 
   3700  "37    (IBM EBCDIC - USA-Kanada)" /* FIXME */
-  1026  "1026  (IBM EBCDIC - Türkisch, Lateinisch-5)"
+  1026  "1026  (IBM EBCDIC - Türkisch, Lateinisch-5)"
   1047  "1047  (IBM EBCDIC - Lateinisch-1)"
-  1140  "1140  (IBM EBCDIC - USA-Kanada-Europäisch)"
-  1141  "1141  (IBM EBCDIC - Deutschland-Europäisch)"
-  1142  "1142  (IBM EBCDIC - Dänemark-Norwegen-Europäisch)"
-  1143  "1143  (IBM EBCDIC - Finnland-Schweden-Europäisch)"
-  1144  "1144  (IBM EBCDIC - Italien-Europäisch)"
-  1145  "1145  (IBM EBCDIC - Spanisch-Europäisch)"
-  1146  "1146  (IBM EBCDIC - Großbritannien-Europäisch)"
-  1147  "1147  (IBM EBCDIC - Frankreich-Europäisch)"
-  1148  "1148  (IBM EBCDIC - International-Europäisch)"
-  1149  "1149  (IBM EBCDIC - Isländisch-Europäisch)"
+  1140  "1140  (IBM EBCDIC - USA-Kanada-Europäisch)"
+  1141  "1141  (IBM EBCDIC - Deutschland-Europäisch)"
+  1142  "1142  (IBM EBCDIC - Dänemark-Norwegen-Europäisch)"
+  1143  "1143  (IBM EBCDIC - Finnland-Schweden-Europäisch)"
+  1144  "1144  (IBM EBCDIC - Italien-Europäisch)"
+  1145  "1145  (IBM EBCDIC - Spanisch-Europäisch)"
+  1146  "1146  (IBM EBCDIC - Großbritannien-Europäisch)"
+  1147  "1147  (IBM EBCDIC - Frankreich-Europäisch)"
+  1148  "1148  (IBM EBCDIC - International-Europäisch)"
+  1149  "1149  (IBM EBCDIC - Isländisch-Europäisch)"
   20273 "20273 (IBM EBCDIC - Deutschland)"
-  20277 "20277 (IBM EBCDIC - Dänemark-Norwegen)"
+  20277 "20277 (IBM EBCDIC - Dänemark-Norwegen)"
   20278 "20278 (IBM EBCDIC - Finnland-Schweden)"
   20280 "20280 (IBM EBCDIC - Italien)"
   20284 "20284 (IBM EBCDIC - Spanien)"
@@ -80,12 +78,12 @@ BEGIN
   20297 "20297 (IBM EBCDIC - Frankreich)"
   20420 "20420 (IBM EBCDIC - Arabisch)"
   20423 "20423 (IBM EBCDIC - Griechisch)"
-  20424 "20424 (IBM EBCDIC - Hebräisch)"
+  20424 "20424 (IBM EBCDIC - Hebräisch)"
   20833 "20833 (IBM EBCDIC - Koreanisch, erweitert)"
   20838 "20838 (IBM EBCDIC - Thai)"
-  20871 "20871 (IBM EBCDIC - Isländisch)"
+  20871 "20871 (IBM EBCDIC - Isländisch)"
   20880 "20880 (IBM EBCDIC - Kyrillisch, Russisch)"
-  20905 "20905 (IBM EBCDIC - Türkisch)"
+  20905 "20905 (IBM EBCDIC - Türkisch)"
   20924 "20924 (IBM EBCDIC - Lateinisch-1)"
   21025 "21025 (IBM EBCDIC - Kyrillisch, Serbisch-Bulgarisch)"
   500   "500   (IBM EBCDIC - International)"
@@ -93,19 +91,19 @@ BEGIN
   875   "875   (IBM EBCDIC - Griechisch, modern)"
 
   20269 "20269 (ISO 6937)"
-  28591 "28591 (ISO 8859-1 Westeuropäisch)"
-  28592 "28592 (ISO 8859-2 Mitteleuropäisch)"
+  28591 "28591 (ISO 8859-1 Westeuropäisch)"
+  28592 "28592 (ISO 8859-2 Mitteleuropäisch)"
   28593 "28593 (ISO 8859-3 Lateinisch 3)"
   28594 "28594 (ISO 8859-4 Baltisch)"
   28595 "28595 (ISO 8859-5 Kyrillisch)"
   28596 "28596 (ISO 8859-6 Arabisch)"
   28597 "28597 (ISO 8859-7 Griechisch)"
-  28598 "28598 (ISO 8859-8 Hebräisch (Visual))"
-  28599 "28599 (ISO 8859-9 Türkisch)"
+  28598 "28598 (ISO 8859-8 Hebräisch (Visual))"
+  28599 "28599 (ISO 8859-9 Türkisch)"
   28605 "28605 (ISO 8859-15 Lateinisch 9)"
-  38598 "38598 (ISO 8859-8 Hebräisch (Logisch))"
+  38598 "38598 (ISO 8859-8 Hebräisch (Logisch))"
 
-  20105 "20105 (IA5 Westeuropäisch)"
+  20105 "20105 (IA5 Westeuropäisch)"
   20106 "20106 (IA5 Deutsch)"
   20107 "20107 (IA5 Schwedisch)"
   20108 "20108 (IA5 Norwegisch)"
index 026279b..511f98d 100644 (file)
@@ -1,71 +1,69 @@
-#pragma code_page(1252)
-
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   /* Names of code pages */
   1250 "1250  (ANSI - Europa Central)"
-  1251 "1251  (ANSI - Cirílico)"
-  1252 "1252  (ANSI - Latín I)"
+  1251 "1251  (ANSI - Cirílico)"
+  1252 "1252  (ANSI - Latín I)"
   1253 "1253  (ANSI - Griego)"
   1254 "1254  (ANSI - Turco)"
   1255 "1255  (ANSI - Hebreo)"
-  1256 "1256  (ANSI - Árabe)"
-  1257 "1257  (ANSI - Báltico)"
+  1256 "1256  (ANSI - Árabe)"
+  1257 "1257  (ANSI - Báltico)"
   1258 "1258  (ANSI/OEM - VietNam)"
-  874  "874   (ANSI/OEM - Tailandés)"
-  932  "932   (ANSI/OEM - Japonés Shift-JIS)"
+  874  "874   (ANSI/OEM - Tailandés)"
+  932  "932   (ANSI/OEM - Japonés Shift-JIS)"
   936  "936   (ANSI/OEM - Chino simplificado GBK)"
   949  "949   (ANSI/OEM - Coreano)"
   950  "950   (ANSI/OEM - Chino tradicional Big5)"
 
   437  "437   (OEM - Estados Unidos)"
   737  "737   (OEM - Griego 437G)"
-  775  "775   (OEM - Báltico)"
-  850  "850   (OEM - Latín I multilíngüe)"
-  852  "852   (OEM - Latín II)"
-  855  "855   (OEM - Cirílico)"
+  775  "775   (OEM - Báltico)"
+  850  "850   (OEM - Latín I multilíngüe)"
+  852  "852   (OEM - Latín II)"
+  855  "855   (OEM - Cirílico)"
   857  "857   (OEM - Turco)"
-  858  "858   (OEM - Latín I multilíngüe + Euro)"
-  860  "860   (OEM - Portugués)"
-  861  "861   (OEM - Islandés)"
+  858  "858   (OEM - Latín I multilíngüe + Euro)"
+  860  "860   (OEM - Portugués)"
+  861  "861   (OEM - Islandés)"
   862  "862   (OEM - Hebreo)"
-  863  "863   (OEM - Francés canadiense)"
-  864  "864   (OEM - Árabe)"
-  865  "865   (OEM - Nórdico)"
+  863  "863   (OEM - Francés canadiense)"
+  864  "864   (OEM - Árabe)"
+  865  "865   (OEM - Nórdico)"
   866  "866   (OEM - Ruso)"
   869  "869   (OEM - Griego moderno)"
 
   10000 "10000 (MAC - Romano)"
-  10001 "10001 (MAC - Japonés)"
+  10001 "10001 (MAC - Japonés)"
   10002 "10002 (MAC - Chino tradicional Big5)"
   10003 "10003 (MAC - Coreano)"
-  10004 "10004 (MAC - Árabe)"
+  10004 "10004 (MAC - Árabe)"
   10005 "10005 (MAC - Hebreo)"
   10006 "10006 (MAC - Griego I)"
-  10007 "10007 (MAC - Cyirílico)"
+  10007 "10007 (MAC - Cyirílico)"
   10008 "10008 (MAC - Chino simplificado GB 2312)"
   10010 "10010 (MAC - Rumania)"
   10017 "10017 (MAC - Ucrania)"
-  10021 "10021 (MAC - Tailandés)"
-  10029 "10029 (MAC - Latín II)"
-  10079 "10079 (MAC - Islandés)"
+  10021 "10021 (MAC - Tailandés)"
+  10029 "10029 (MAC - Latín II)"
+  10079 "10079 (MAC - Islandés)"
   10081 "10081 (MAC - Turco)"
   10082 "10082 (MAC - Croacia)"
 
   65000 "65000 (UTF-7)"
   65001 "65001 (UTF-8)"
 
-  3700  "37    (IBM EBCDIC - E.E.U.U y Canadá)" /* FIXME */
-  1026  "1026  (IBM EBCDIC - Turquía (Latin-5))"
+  3700  "37    (IBM EBCDIC - E.E.U.U y Canadá)" /* FIXME */
+  1026  "1026  (IBM EBCDIC - Turquía (Latin-5))"
   1047  "1047  (IBM EBCDIC - Latin-1 y sistema abierto)"
-  1140  "1140  (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá (37 + Euro))"
+  1140  "1140  (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá (37 + Euro))"
   1141  "1141  (IBM EBCDIC - Alemania (20273 + Euro))"
   1142  "1142  (IBM EBCDIC - Dinamarca y Noruega (20277 + Euro))"
   1143  "1143  (IBM EBCDIC - Finlandia y Suecia(20278 + Euro))"
   1144  "1144  (IBM EBCDIC - Italia (20280 + Euro))"
-  1145  "1145  (IBM EBCDIC - Latinoamérica y España (20284 + Euro))"
+  1145  "1145  (IBM EBCDIC - Latinoamérica y España (20284 + Euro))"
   1146  "1146  (IBM EBCDIC - Reino Unido (20285 + Euro))"
   1147  "1147  (IBM EBCDIC - Francia (20297 + Euro))"
   1148  "1148  (IBM EBCDIC - Internacional (500 + Euro))"
@@ -74,56 +72,56 @@ BEGIN
   20277 "20277 (IBM EBCDIC - Dinamarca/Noruega)"
   20278 "20278 (IBM EBCDIC - Finlandia/Suecia)"
   20280 "20280 (IBM EBCDIC - Italia)"
-  20284 "20284 (IBM EBCDIC - Latinoamérica/España)"
+  20284 "20284 (IBM EBCDIC - Latinoamérica/España)"
   20285 "20285 (IBM EBCDIC - Reino Unido)"
-  20290 "20290 (IBM EBCDIC - Katakana japonés extendido)"
+  20290 "20290 (IBM EBCDIC - Katakana japonés extendido)"
   20297 "20297 (IBM EBCDIC - Francia)"
-  20420 "20420 (IBM EBCDIC - Árabe)"
+  20420 "20420 (IBM EBCDIC - Árabe)"
   20423 "20423 (IBM EBCDIC - Griego)"
   20424 "20424 (IBM EBCDIC - Hebreo)"
   20833 "20833 (IBM EBCDIC - Coreano extendido)"
-  20838 "20838 (IBM EBCDIC - Tailandés)"
-  20871 "20871 (IBM EBCDIC - Islandés)"
-  20880 "20880 (IBM EBCDIC - Cirílico (Ruso))"
+  20838 "20838 (IBM EBCDIC - Tailandés)"
+  20871 "20871 (IBM EBCDIC - Islandés)"
+  20880 "20880 (IBM EBCDIC - Cirílico (Ruso))"
   20905 "20905 (IBM EBCDIC - Turco)"
-  20924 "20924 (IBM EBCDIC - Latín-1 y sistema abierto (1047 + Euro))"
-  21025 "21025 (IBM EBCDIC - Cirílico (Serbio, Búlgaro))"
+  20924 "20924 (IBM EBCDIC - Latín-1 y sistema abierto (1047 + Euro))"
+  21025 "21025 (IBM EBCDIC - Cirílico (Serbio, Búlgaro))"
   500   "500   (IBM EBCDIC - Internacional)"
-  870   "870   (IBM EBCDIC - Multilíngüe/ROECE (Latín-2))"
+  870   "870   (IBM EBCDIC - Multilíngüe/ROECE (Latín-2))"
   875   "875   (IBM EBCDIC - Griego moderno)"
 
   20269 "20269 (ISO 6937 Acento sin espacio)"
-  28591 "28591 (ISO 8859-1 Latín I)"
+  28591 "28591 (ISO 8859-1 Latín I)"
   28592 "28592 (ISO 8859-2 Europa Central)"
-  28593 "28593 (ISO 8859-3 Latín 3)"
-  28594 "28594 (ISO 8859-4 Báltico)"
-  28595 "28595 (ISO 8859-5 Cirílico)"
-  28596 "28596 (ISO 8859-6 Árabe)"
+  28593 "28593 (ISO 8859-3 Latín 3)"
+  28594 "28594 (ISO 8859-4 Báltico)"
+  28595 "28595 (ISO 8859-5 Cirílico)"
+  28596 "28596 (ISO 8859-6 Árabe)"
   28597 "28597 (ISO 8859-7 Griego)"
   28598 "28598 (ISO 8859-8 Hebreo: orden visual)"
-  28599 "28599 (ISO 8859-9 Latín 5)"
-  28605 "28605 (ISO 8859-15 Latín 9)"
-  38598 "38598 (ISO 8859-8 Hebreo: orden lógico)"
+  28599 "28599 (ISO 8859-9 Latín 5)"
+  28605 "28605 (ISO 8859-15 Latín 9)"
+  38598 "38598 (ISO 8859-8 Hebreo: orden lógico)"
 
   20105 "20105 (IA5 IRV Alfabeto international No.5)"
-  20106 "20106 (IA5 Alemán)"
+  20106 "20106 (IA5 Alemán)"
   20107 "20107 (IA5 Sueco)"
   20108 "20108 (IA5 Noruego)"
 
   1361  "1361  (Coreano - Johab)"
-  20000 "20000 (CNS - Taiwán)"
-  20001 "20001 (TCA - Taiwán)"
-  20002 "20002 (Eten - Taiwán)"
-  20003 "20003 (IBM5550 - Taiwán)"
-  20004 "20004 (TeleText - Taiwán)"
-  20005 "20005 (Wang - Taiwán)"
+  20000 "20000 (CNS - Taiwán)"
+  20001 "20001 (TCA - Taiwán)"
+  20002 "20002 (Eten - Taiwán)"
+  20003 "20003 (IBM5550 - Taiwán)"
+  20004 "20004 (TeleText - Taiwán)"
+  20005 "20005 (Wang - Taiwán)"
   20127 "20127 (E.E.U.U.-ASCII)"
   20261 "20261 (T.61)"
   20866 "20866 (Ruso - KOI8)"
-  21027 "21027 (Alfabeto extendido minúsculas)"
+  21027 "21027 (Alfabeto extendido minúsculas)"
   21866 "21866 (Ucraniano - KOI8-U)"
-  708   "708   (Árabe - ASMO)"
-  720   "720   (Árabe - Transparente ASMO)"
+  708   "708   (Árabe - ASMO)"
+  720   "720   (Árabe - Transparente ASMO)"
   20932 "20932 (JIS X 0208-1990 & 0212-1990)"
   20936 "20936 (Chino simplificado GB2312)"
   20949 "20949 (Korean Wansung)"
@@ -139,21 +137,21 @@ BEGIN
   57010 "57010 (ISCII Gujarati)"
   57011 "57011 (ISCII Gurmukhi)"
 
-  50930 "50930 (IBM EBCDIC - Japonés (Katakana) extendido y Japonés)"
-  50931 "50931 (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá y Japonés)"
+  50930 "50930 (IBM EBCDIC - Japonés (Katakana) extendido y Japonés)"
+  50931 "50931 (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá y Japonés)"
   50933 "50933 (IBM EBCDIC - Coreano extendido y Coreano)"
   50935 "50935 (IBM EBCDIC - Chino simplificado)"
-  50937 "50937 (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá y Chino tradicional)"
-  50939 "50939 (IBM EBCDIC - Japonés (Latín) extendido y Japonés)"
+  50937 "50937 (IBM EBCDIC - E.E.U.U/Canadá y Chino tradicional)"
+  50939 "50939 (IBM EBCDIC - Japonés (Latín) extendido y Japonés)"
 
-  50220 "50220 (ISO-2022 Japonés sin Katakana de ancho medio)"
-  50221 "50221 (ISO-2022 Japonés con Katakana de ancho medio)"
-  50222 "50222 (ISO-2022 Japonés JIS X 0201-1989)"
+  50220 "50220 (ISO-2022 Japonés sin Katakana de ancho medio)"
+  50221 "50221 (ISO-2022 Japonés con Katakana de ancho medio)"
+  50222 "50222 (ISO-2022 Japonés JIS X 0201-1989)"
   50225 "50225 (ISO-2022 Coreano)"
   50227 "50227 (ISO-2022 Chino simplificado)"
   50229 "50229 (ISO-2022 Chino tradicional)"
 
-  51932 "51932 (EUC-Japonés)"
+  51932 "51932 (EUC-Japonés)"
   51936 "51936 (EUC-Chino simplificado)"
   51949 "51949 (EUC-Coreano)"
   51950 "51950 (EUC-Chino tradicional)"
index 9639cb7..b1a88d5 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "E&igenschaften", 3
                MENUITEM "Eigenschaften &kopieren", 4
-               MENUITEM "Eigenschaften ü&bernehmen", 5
+               MENUITEM "Eigenschaften ü&bernehmen", 5
        END
 END
 
@@ -26,10 +26,10 @@ BEGIN
        EDITTEXT 1008, 133, 52, 26, 12, ES_RIGHT | NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP
        CONTROL "", 1009, "MSCTLS_UPDOWN32", NOT WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | 0x00000036, 159, 52, 12, 12
        LTEXT "Sekunden warten", 1010, 165, 54, 60, 8, NOT WS_VISIBLE
-       GROUPBOX "&Länder-/Regionauswahl", 1012, 6, 80, 225, 75
+       GROUPBOX "&Länder-/Regionauswahl", 1012, 6, 80, 225, 75
        COMBOBOX 1013, 18, 99, 203, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        PUSHBUTTON "&Porteinstellungen...", 1100, 107, 170, 125, 14
-       DEFPUSHBUTTON "&Standardeinstellungen ändern...", 3, 107, 188, 125, 14
+       DEFPUSHBUTTON "&Standardeinstellungen ändern...", 3, 107, 188, 125, 14
 END
 
 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -39,14 +39,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "Port:", 1018, 9, 8, 32, 10
        LTEXT "COM Port", 1095, 48, 8, 181, 10
-       GROUPBOX "&Lautstärke", 1029, 10, 21, 218, 48
+       GROUPBOX "&Lautstärke", 1029, 10, 21, 218, 48
        CONTROL "", 1032, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000001, 84, 40, 66, 20
        RTEXT "Leise", 1045, 56, 40, 22, 8
        LTEXT "Laut", 1001, 155, 40, 25, 11
-       GROUPBOX "&Maximale Übertragungsrate", 1031, 10, 78, 218, 46
+       GROUPBOX "&Maximale Übertragungsrate", 1031, 10, 78, 218, 46
        COMBOBOX 1036, 18, 100, 202, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       GROUPBOX "Wähloptionen", 1060, 10, 133, 218, 51
-       AUTOCHECKBOX "Vor dem Wählen auf &Freizeichen warten", 1003, 27, 157, 174, 10
+       GROUPBOX "Wähloptionen", 1060, 10, 133, 218, 51
+       AUTOCHECKBOX "Vor dem Wählen auf &Freizeichen warten", 1003, 27, 157, 174, 10
 END
 
 IDD_DISTINCTIVE_RING DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -55,10 +55,10 @@ CAPTION "Verschiedene Rufsignale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 145
-       AUTOCHECKBOX "&Telefonleitung verfügt über verschiedene Rufsignale", 1069, 20, 7, 184, 10
+       AUTOCHECKBOX "&Telefonleitung verfügt über verschiedene Rufsignale", 1069, 20, 7, 184, 10
        CTEXT "Rufsignalfolge", -1, 84, 21, 70, 8
        CTEXT "Art des Anrufs", -1, 159, 21, 63, 8
-       LTEXT "&Primäre Adresse:", 1070, 20, 41, 62, 8
+       LTEXT "&Primäre Adresse:", 1070, 20, 41, 62, 8
        COMBOBOX 1073, 84, 37, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1082, 160, 37, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        LTEXT "Adresse &1:", 1071, 20, 59, 62, 8
@@ -73,7 +73,7 @@ BEGIN
        LTEXT "&Vorrangige Anrufer:", 1078, 20, 112, 62, 8
        COMBOBOX 1079, 84, 109, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1086, 160, 109, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       LTEXT "&Rückruf:", 1080, 20, 131, 62, 8
+       LTEXT "&Rückruf:", 1080, 20, 131, 62, 8
        COMBOBOX 1081, 84, 127, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1087, 160, 127, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
 END
@@ -84,7 +84,7 @@ CAPTION "Verschiedene Rufsignale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 87
-       AUTOCHECKBOX "&Telefonleitung verfügt über verschiedene Rufsignale", 1069, 19, 7, 177, 10
+       AUTOCHECKBOX "&Telefonleitung verfügt über verschiedene Rufsignale", 1069, 19, 7, 177, 10
        CTEXT "Rufsignalfolge", -1, 20, 21, 74, 8
        CTEXT "Art des Anrufs", -1, 96, 21, 65, 8
        LTEXT "&Einfaches Klingeln:", 1088, 20, 37, 65, 8
@@ -124,12 +124,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Allgemein"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       AUTOCHECKBOX "&Vermittlungsunterstütztes (manuelles) Wählen", 1002, 19, 22, 155, 10
+       AUTOCHECKBOX "&Vermittlungsunterstütztes (manuelles) Wählen", 1002, 19, 22, 155, 10
        AUTOCHECKBOX "&Trennen nach Leerlauf von:", 1042, 19, 38, 143, 10
        EDITTEXT 1043, 168, 35, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-       LTEXT "&Wählvorgang abbrechen nach:", -1, 19, 56, 147, 10
+       LTEXT "&Wählvorgang abbrechen nach:", -1, 19, 56, 147, 10
        EDITTEXT 1040, 168, 54, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-       RTEXT "Ü&bertragungsrate:", 1034, 16, 102, 93, 8
+       RTEXT "Ü&bertragungsrate:", 1034, 16, 102, 93, 8
        COMBOBOX 1036, 114, 100, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "D&atenprotokoll:", 1032, 16, 122, 93, 8
        COMBOBOX 1037, 114, 119, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
@@ -148,11 +148,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Erweitert"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       AUTOCHECKBOX "Terminalfenster &vor dem Wählen einblenden", 1000, 20, 21, 200, 10
-       AUTOCHECKBOX "Terminalfenster &nach dem Wählen einblenden", 1001, 20, 38, 200, 10
+       AUTOCHECKBOX "Terminalfenster &vor dem Wählen einblenden", 1000, 20, 21, 200, 10
+       AUTOCHECKBOX "Terminalfenster &nach dem Wählen einblenden", 1001, 20, 38, 200, 10
        RTEXT "&Datenbits:", 1024, 18, 79, 93, 8
        COMBOBOX 1025, 114, 77, 106, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       RTEXT "&Parität:", 1026, 18, 97, 93, 8
+       RTEXT "&Parität:", 1026, 18, 97, 93, 8
        COMBOBOX 1028, 114, 95, 106, 60, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "&Stopbits:", 1029, 18, 115, 93, 8
        COMBOBOX 1030, 114, 113, 106, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
@@ -195,10 +195,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        AUTOCHECKBOX "Diese Meldung nicht mehr anzeigen", 1109, 17, 73, 125, 10
        DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 302, 84, 50, 14
-       LTEXT "Einige Modems können Initialisierungszeichenfolgen dieser Länge nicht verarbeiten.", -1, 50, 27, 304, 8
-       LTEXT "Nähere Informationen können Sie von dem Modemhersteller erhalten.", -1, 50, 41, 304, 8
+       LTEXT "Einige Modems können Initialisierungszeichenfolgen dieser Länge nicht verarbeiten.", -1, 50, 27, 304, 8
+       LTEXT "Nähere Informationen können Sie von dem Modemhersteller erhalten.", -1, 50, 41, 304, 8
        ICON 5100, -1, 15, 14, 20, 20
-       LTEXT "Die eingegebene Modeminitialisierungs-Zeichenfolge ist länger als 57 Zeichen.", -1, 50, 14, 304, 8
+       LTEXT "Die eingegebene Modeminitialisierungs-Zeichenfolge ist länger als 57 Zeichen.", -1, 50, 14, 304, 8
 END
 
 IDD_MODEMS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
@@ -209,7 +209,7 @@ BEGIN
        ICON 5100, 1057, 6, 7, 20, 20
        LTEXT "Folgende &Modems sind installiert:", -1, 44, 12, 203, 9
        CONTROL "", 113, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00000849, 7, 32, 238, 158, WS_EX_CLIENTEDGE
-       PUSHBUTTON "&Hinzufügen...", 110, 56, 198, 60, 14
+       PUSHBUTTON "&Hinzufügen...", 110, 56, 198, 60, 14
        PUSHBUTTON "&Entfernen", 112, 121, 198, 60, 14
        PUSHBUTTON "E&igenschaften", 109, 185, 198, 60, 14
 END
@@ -221,7 +221,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        DEFPUSHBUTTON "&Stop", 2, 74, 53, 50, 14
        ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
-       LTEXT "Entferne ausgewähltes", -1, 40, 8, 151, 8
+       LTEXT "Entferne ausgewähltes", -1, 40, 8, 151, 8
        LTEXT "Modem", 1005, 40, 16, 151, 25
 END
 
@@ -267,7 +267,7 @@ BEGIN
        265 "V.23 (Minitel)"
        266 "Standard"
        267 "Non-standard (Bell, HST)"
-       270 "&An Log anfügen"
+       270 "&An Log anfügen"
        300 "Nicht festgelegt"
        301 "Daten"
        302 "Fax"
@@ -278,11 +278,11 @@ BEGIN
        341 "Modemeinstellungen"
        342 "Modemadresse"
        400 "Landes-/Regionseinstellung wurde nicht aktualisiert."
-       401 "Einige Modems können Initialisierungsbefehle, die länger als 57 Zeichen sind, nicht verarbeiten.\n\nNähere Informationen können Sie von dem Modemhersteller erhalten."
+       401 "Einige Modems können Initialisierungsbefehle, die länger als 57 Zeichen sind, nicht verarbeiten.\n\nNähere Informationen können Sie von dem Modemhersteller erhalten."
        402 "Warnung"
-       460 "Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar, um das allgemeine Eigenschaftenfenster anzuzeigen.\nSchließen Sie einige Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang."
-       461 "Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar, um das Eigenschaftenfenster für Modemeinstellungen anzuzeigen.\nSchließen Sie einige Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang."
-       463 "Jede Anrufadresse muss auf ""Automatisch"" gesetzt oder einem eindeutigen Rufsignal zugeordnet werden.\n\nÄndern Sie die doppelt vergebene Rufsignale in andere."
+       460 "Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar, um das allgemeine Eigenschaftenfenster anzuzeigen.\nSchließen Sie einige Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang."
+       461 "Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar, um das Eigenschaftenfenster für Modemeinstellungen anzuzeigen.\nSchließen Sie einige Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang."
+       463 "Jede Anrufadresse muss auf ""Automatisch"" gesetzt oder einem eindeutigen Rufsignal zugeordnet werden.\n\nÄndern Sie die doppelt vergebene Rufsignale in andere."
        465 "Standard-EC"
        466 "Erzwungenes EC"
        467 "Mobil"
@@ -325,13 +325,13 @@ BEGIN
        552 "Nationales ISDN 1 (Nordamerika)"
        553 "Northern Telecom DMS 100 (NT1)"
        554 "NTT INS64 (Japan)"
-       555 "Europäisches ISDN (DSS1)"
+       555 "Europäisches ISDN (DSS1)"
        556 "Deutsch National (1TR6) (selten verwendet)"
-       557 "Französisch National (VN3) (selten verwendet)"
+       557 "Französisch National (VN3) (selten verwendet)"
        558 "Belgisch National (selten verwendet)"
        559 "Australisch National (selten verwendet)"
        560 "Unbekanntes Vermittlungsprotokoll"
-       570 "Die ISDN-Konfiguration für dieses Modem ist\nnoch nicht vollständig.\n\nFüllen Sie die Informationen in der Registerkarte\n""ISDN"" aus, bevor Sie das Modem verwenden."
+       570 "Die ISDN-Konfiguration für dieses Modem ist\nnoch nicht vollständig.\n\nFüllen Sie die Informationen in der Registerkarte\n""ISDN"" aus, bevor Sie das Modem verwenden."
        600 "PPP   (56K,GSM)"
        601 "PPP   (64K,GSM)"
        602 "V.120 (64K,GSM)"
@@ -353,24 +353,24 @@ BEGIN
        700 "Aktuellen TAPI Standort verwenden"
        2006 "Zugewiesen zu"
        2007 "Nicht vorhanden"
-       2008 "Nicht Funktionsfähig"
+       2008 "Nicht Funktionsfähig"
        2009 "Neustart erforderlich"
-       2010 "Der Computer muss neu gestartet werden, um die Modeminstallation abzuschließen.\n\nSoll der Computer jetzt neu gestartet werden?"
+       2010 "Der Computer muss neu gestartet werden, um die Modeminstallation abzuschließen.\n\nSoll der Computer jetzt neu gestartet werden?"
        2011 "Das Modem ist nicht korrekt installiert."
        2012 "Unbekannter Anschluss"
        3000 "Modem Setup"
        3018 "Modems"
-       3019 "Installiert ein neues Modem und ändert Modemeigenschaften."
-       3053 "Die Modemeigenschaften können nicht angezeigt werden, da das Modem nicht verfügbar ist.\n\nStarten Sie das System neu und wiederholen Sie den Vorgang."
+       3019 "Installiert ein neues Modem und ändert Modemeigenschaften."
+       3053 "Die Modemeigenschaften können nicht angezeigt werden, da das Modem nicht verfügbar ist.\n\nStarten Sie das System neu und wiederholen Sie den Vorgang."
        3054 "Modemeigenschaften"
-       3060 "Sind Sie sicher, dass die ausgewählten Modems vom System gelöscht werden sollen?"
+       3060 "Sind Sie sicher, dass die ausgewählten Modems vom System gelöscht werden sollen?"
        3061 "Das Modem '%1' konnte nicht von %2 entfernt werden."
        3062 "Modem"
-       3069 "Es steht nicht genügend Arbeitspeicher zur Verfügung, um die Modemsteuerung zu öffnen.\n\nSchließen Sie andere Programme und wiederholen Sie den Vorgang."
-       3073 "Sie müssen Systemadministrator sein, um ein Modem installieren zu können."
-       3074 "Es sind keine Modems installiert. Sie müssen Systemadministrator sein, um ein Modem installieren zu können."
+       3069 "Es steht nicht genügend Arbeitspeicher zur Verfügung, um die Modemsteuerung zu öffnen.\n\nSchließen Sie andere Programme und wiederholen Sie den Vorgang."
+       3073 "Sie müssen Systemadministrator sein, um ein Modem installieren zu können."
+       3074 "Es sind keine Modems installiert. Sie müssen Systemadministrator sein, um ein Modem installieren zu können."
        3076 "Die neuen Einstellungen werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam.\n\nSoll der Computer jetzt neu gestartet werden?"
-       3077 "Netzwerkeinstellungsänderungen"
+       3077 "Netzwerkeinstellungsänderungen"
        3200 "300 Baud"
        3201 "1200 Baud"
        3202 "2400 Baud"
@@ -381,15 +381,15 @@ BEGIN
        3207 "Keine Antwort"
        3212 "Befehl"
        3213 "Antwort"
-       3214 "Der Anschluss, an den das Modem angeschlossen ist, konnte nicht geöffnet werden. Dies kann durch einen Hardwarekonflikt verursacht worden sein. Überprüfen Sie mit Hilfe des Geräte-Managers, das alle Geräte korrekt funktionieren."
-       3215 "Der vom Modem verwendete Anschluss ist momentan von einer anderen Anwendung geöffnet. Beenden Sie alle Anwendungen, die diesen Anschluss zurzeit verwenden könnten."
+       3214 "Der Anschluss, an den das Modem angeschlossen ist, konnte nicht geöffnet werden. Dies kann durch einen Hardwarekonflikt verursacht worden sein. Überprüfen Sie mit Hilfe des Geräte-Managers, das alle Geräte korrekt funktionieren."
+       3215 "Der vom Modem verwendete Anschluss ist momentan von einer anderen Anwendung geöffnet. Beenden Sie alle Anwendungen, die diesen Anschluss zurzeit verwenden könnten."
        3218 "OpenComm"
        3221 "115K Baud"
        3222 "Aktualisierung"
        3223 "Fehler"
        3233 "Erfolgreich"
-       3236 "Das Modem hat nicht reagiert. Stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist. Handelt es sich um ein internes Modem, so überprüfen Sie, ob der Interrupt für den Anschluss korrekt eingestellt ist."
-       3237 "BEFEHL NICHT UNTERSTÜTZT"
+       3236 "Das Modem hat nicht reagiert. Stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist. Handelt es sich um ein internes Modem, so überprüfen Sie, ob der Interrupt für den Anschluss korrekt eingestellt ist."
+       3237 "BEFEHL NICHT UNTERSTÜTZT"
        3238 "Feld"
        3239 "Wert"
        3240 " Standardeinstellungen"
@@ -404,7 +404,7 @@ BEGIN
        6151 "Argentinien"
        6152 "Ascension"
        6153 "Australien"
-       6154 "Österreich"
+       6154 "Österreich"
        6155 "Bahamas"
        6156 "Bahrain"
        6157 "Bangladesch"
@@ -443,20 +443,20 @@ BEGIN
        6190 "Tschechische Republik"
        6191 "Kambodscha"
        6192 "Nordkorea"
-       6193 "Dänemark"
+       6193 "Dänemark"
        6194 "Djibouti"
        6195 "Dominikanische Republik"
        6196 "Dominica"
        6197 "Ecuador"
-       6198 "Ägypten"
+       6198 "Ägypten"
        6199 "El Salvador"
-       6200 "Äquatorialguinea"
-       6201 "Äthiopien"
+       6200 "Äquatorialguinea"
+       6201 "Äthiopien"
        6202 "Falklandinseln (Malwinen)"
        6203 "Fidschi"
        6204 "Finnland"
        6205 "Frankreich"
-       6206 "Französisch-Polynesien"
+       6206 "Französisch-Polynesien"
        6207 "Landes-/Regionalcode (63)"
        6208 "Gabun"
        6209 "Gambia"
@@ -484,7 +484,7 @@ BEGIN
        6231 "Irland"
        6232 "Israel"
        6233 "Italien"
-       6234 "Côte d'Ivoire"
+       6234 "Côte d'Ivoire"
        6235 "Jamaika"
        6236 "Afghanistan"
        6237 "Jersey"
@@ -518,7 +518,7 @@ BEGIN
        6265 "Nauru"
        6266 "Nepal"
        6267 "Niederlande"
-       6268 "Niederländische Antillen"
+       6268 "Niederländische Antillen"
        6269 "Neukaledonien"
        6270 "Neuseeland"
        6271 "Nicaragua"
@@ -536,7 +536,7 @@ BEGIN
        6283 "Portugal"
        6284 "Puerto Rico"
        6285 "Katar"
-       6286 "Rumänien"
+       6286 "Rumänien"
        6287 "Ruanda"
        6288 "St. Kitts und Nevis"
        6289 "Landes-/Regionalcode (145)"
@@ -544,7 +544,7 @@ BEGIN
        6291 "St. Lucia"
        6292 "San Marino"
        6293 "Landes-/Regionalcode (148)"
-       6294 "São Tomé und Príncipe"
+       6294 "São Tomé und Príncipe"
        6295 "St. Vincent und die Grenadinen"
        6296 "Saudi-Arabien"
        6297 "Senegal"
@@ -553,7 +553,7 @@ BEGIN
        6300 "Singapur"
        6301 "Salomonen"
        6302 "Somalia"
-       6303 "Südafrika"
+       6303 "Südafrika"
        6304 "Spanien"
        6305 "Sri Lanka"
        6306 "Sudan"
@@ -568,13 +568,13 @@ BEGIN
        6315 "Tonga"
        6316 "Trinidad und Tobago"
        6317 "Tunesien"
-       6318 "Türkei"
+       6318 "Türkei"
        6319 "Turks- und Caicosinseln"
        6320 "Tuvalu"
        6321 "Uganda"
        6322 "Ukraine"
        6323 "Vereinigte Arabische Emirate"
-       6324 "Vereinigtes Königreich"
+       6324 "Vereinigtes Königreich"
        6325 "Vereinigte Staaten"
        6326 "Burkina Faso"
        6327 "Uruguay"
@@ -603,7 +603,7 @@ BEGIN
        6510 "Tadschikistan"
        6511 "Kirgisistan"
        6512 "Lettland"
-       6513 "Russische Föderation"
+       6513 "Russische Föderation"
        6600 "Kroatien"
        6601 "Slowenien"
        6602 "Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik"
index c5210b8..e487c14 100644 (file)
@@ -24,17 +24,17 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Avanzadas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Configuración Extra", 1018, 6, 6, 225, 70
-       LTEXT "Comandos E&xtra de inicialización:", 1011, 16, 20, 143, 8
+       GROUPBOX "Configuración Extra", 1018, 6, 6, 225, 70
+       LTEXT "Comandos E&xtra de inicialización:", 1011, 16, 20, 143, 8
        EDITTEXT 1016, 16, 31, 205, 13, ES_AUTOHSCROLL
-       LTEXT "&Esperar al tono de la tarjeta de crédito:", 1007, 16, 55, 109, 8, NOT WS_VISIBLE
+       LTEXT "&Esperar al tono de la tarjeta de crédito:", 1007, 16, 55, 109, 8, NOT WS_VISIBLE
        EDITTEXT 1008, 133, 52, 26, 12, ES_RIGHT | NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP
        CONTROL "", 1009, "MSCTLS_UPDOWN32", NOT WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | 0x00000036, 159, 52, 12, 12
        LTEXT "segundos", 1010, 173, 54, 40, 8, NOT WS_VISIBLE
-       GROUPBOX "País o &Región", 1012, 6, 80, 225, 75
+       GROUPBOX "País o &Región", 1012, 6, 80, 225, 75
        COMBOBOX 1013, 18, 99, 203, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       PUSHBUTTON "Configuración &Avanzada de Puertos...", 1100, 107, 170, 125, 14
-       DEFPUSHBUTTON "Cambiar Configuración por &Defecto...", 3, 107, 188, 125, 14
+       PUSHBUTTON "Configuración &Avanzada de Puertos...", 1100, 107, 170, 125, 14
+       DEFPUSHBUTTON "Cambiar Configuración por &Defecto...", 3, 107, 188, 125, 14
 END
 
 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -48,7 +48,7 @@ BEGIN
        CONTROL "", 1032, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000001, 84, 40, 66, 20
        RTEXT "Apagado", 1045, 56, 40, 22, 8
        LTEXT "Alto", 1001, 155, 40, 25, 11
-       GROUPBOX "Velocidad &Máxima del Puerto", 1031, 10, 78, 218, 46
+       GROUPBOX "Velocidad &Máxima del Puerto", 1031, 10, 78, 218, 46
        COMBOBOX 1036, 18, 100, 202, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        GROUPBOX "Control de marcado", 1060, 10, 133, 218, 51
        AUTOCHECKBOX "&Esperar tono antes de marcar", 1003, 27, 157, 174, 10
@@ -60,19 +60,19 @@ CAPTION "Tono Distintivo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 145
-       AUTOCHECKBOX "Este &teléfono tiene servicios distintivos de tono", 1069, 20, 7, 184, 10
-       CTEXT "Patrón de Tono", -1, 84, 21, 70, 8
+       AUTOCHECKBOX "Este &teléfono tiene servicios distintivos de tono", 1069, 20, 7, 184, 10
+       CTEXT "Patrón de Tono", -1, 84, 21, 70, 8
        CTEXT "Tipo de Llamada", -1, 159, 21, 63, 8
-       LTEXT "Dirección &Primaria:", 1070, 20, 41, 62, 8
+       LTEXT "Dirección &Primaria:", 1070, 20, 41, 62, 8
        COMBOBOX 1073, 84, 37, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1082, 160, 37, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       LTEXT "Dirección &1:", 1071, 20, 59, 62, 8
+       LTEXT "Dirección &1:", 1071, 20, 59, 62, 8
        COMBOBOX 1074, 84, 55, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1083, 160, 55, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       LTEXT "Dirección &2:", 1072, 20, 77, 62, 8
+       LTEXT "Dirección &2:", 1072, 20, 77, 62, 8
        COMBOBOX 1075, 84, 73, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1084, 160, 73, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       LTEXT "Dirección &3:", 1076, 20, 95, 62, 8
+       LTEXT "Dirección &3:", 1076, 20, 95, 62, 8
        COMBOBOX 1077, 84, 91, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        COMBOBOX 1085, 160, 91, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        LTEXT "Prioridad de &llamadas:", 1078, 20, 112, 62, 8
@@ -89,8 +89,8 @@ CAPTION "Tono Distintivo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 87
-       AUTOCHECKBOX "Este &teléfono tiene servicios distintivos de tono", 1069, 19, 7, 177, 10
-       CTEXT "Patrón de Tono", -1, 20, 21, 74, 8
+       AUTOCHECKBOX "Este &teléfono tiene servicios distintivos de tono", 1069, 19, 7, 177, 10
+       CTEXT "Patrón de Tono", -1, 20, 21, 74, 8
        CTEXT "Tipo de Llamada", -1, 96, 21, 65, 8
        LTEXT "Tono &Simple:", 1088, 20, 37, 53, 8
        COMBOBOX 1091, 96, 37, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
@@ -102,7 +102,7 @@ END
 
 IDD_DIAGNOSTICS DIALOGEX 0, 0, 238, 215
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Diagnóstico"
+CAPTION "Diagnóstico"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        CONTROL "", 1042, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000084D, 19, 18, 200, 58
@@ -110,7 +110,7 @@ BEGIN
        PUSHBUTTON "&Query Modem", 1096, 138, 149, 75, 14
        AUTOCHECKBOX "Guardar un &Log", 1020, 18, 187, 98, 10
        PUSHBUTTON "&Ver log", 1094, 138, 184, 75, 14, WS_DISABLED
-       GROUPBOX "Información del Módem", 1047, 10, 6, 217, 164
+       GROUPBOX "Información del Módem", 1047, 10, 6, 217, 164
        GROUPBOX "Logging", -1, 10, 173, 217, 32
 END
 
@@ -120,7 +120,7 @@ CAPTION "Por favor, espere..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
-       LTEXT "Comunicando con el Módem. Esta operación puede durar varios segundos.", -1, 42, 7, 146, 28
+       LTEXT "Comunicando con el Módem. Esta operación puede durar varios segundos.", -1, 42, 7, 146, 28
        DEFPUSHBUTTON "Cancel", 2, 72, 52, 50, 14
 END
 
@@ -130,7 +130,7 @@ CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        AUTOCHECKBOX "&Operator assisted (manual) dial", 1002, 19, 22, 150, 10
-       AUTOCHECKBOX "&Disconectar una llamada si es más lenta de", 1042, 19, 38, 143, 10
+       AUTOCHECKBOX "&Disconectar una llamada si es más lenta de", 1042, 19, 38, 143, 10
        EDITTEXT 1043, 168, 35, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
        LTEXT "&Cancelar la llamada si no conecta", -1, 19, 56, 147, 10
        EDITTEXT 1040, 168, 54, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
@@ -138,14 +138,14 @@ BEGIN
        COMBOBOX 1036, 114, 100, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "Protocolo D&atos:", 1032, 16, 122, 93, 8
        COMBOBOX 1037, 114, 119, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       RTEXT "Comp&resión:", 1035, 16, 139, 93, 8
+       RTEXT "Comp&resión:", 1035, 16, 139, 93, 8
        COMBOBOX 1099, 114, 137, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "Control de &Flujo:", 1027, 16, 157, 93, 8
        COMBOBOX 1031, 114, 155, 84, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        GROUPBOX "Preferencias de llamada", 1060, 11, 7, 217, 66
        LTEXT "mins", 1044, 195, 38, 22, 8
        LTEXT "segs", 1041, 194, 56, 22, 8
-       GROUPBOX "Preferencias de Conexión de Datos", -1, 11, 82, 217, 94
+       GROUPBOX "Preferencias de Conexión de Datos", -1, 11, 82, 217, 94
 END
 
 IDD_ADVANCED_2 DIALOGEX 17, 12, 238, 210
@@ -154,17 +154,17 @@ CAPTION "Avanzadas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        AUTOCHECKBOX "Mostrar la ventana del terminal &antes de marcar", 1000, 20, 21, 200, 10
-       AUTOCHECKBOX "Mostrar la ventana del terminal &después de marcar", 1001, 20, 38, 200, 10
+       AUTOCHECKBOX "Mostrar la ventana del terminal &después de marcar", 1001, 20, 38, 200, 10
        RTEXT "&Data bits:", 1024, 18, 79, 93, 8
        COMBOBOX 1025, 114, 77, 106, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "&Parity:", 1026, 18, 97, 93, 8
        COMBOBOX 1028, 114, 95, 106, 60, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        RTEXT "&Stop bits:", 1029, 18, 115, 93, 8
        COMBOBOX 1030, 114, 113, 106, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       RTEXT "&Modulación:", 1045, 18, 133, 93, 8
+       RTEXT "&Modulación:", 1045, 18, 133, 93, 8
        COMBOBOX 1038, 114, 131, 106, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        GROUPBOX "Ventana del terminal", 1004, 10, 7, 217, 49
-       GROUPBOX "Configuración del Hardware", 1005, 10, 64, 217, 89
+       GROUPBOX "Configuración del Hardware", 1005, 10, 64, 217, 89
 END
 
 IDD_ISDN DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -174,11 +174,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "&Tipo de Interruptor", -1, 11, 6, 217, 39
        COMBOBOX 1104, 17, 20, 204, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       GROUPBOX "P&rimer número", -1, 11, 50, 217, 50
+       GROUPBOX "P&rimer número", -1, 11, 50, 217, 50
        EDITTEXT 1017, 33, 62, 188, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
        LTEXT "S&PID/EAZ:", 1027, 34, 83, 67, 8
        EDITTEXT 1107, 104, 79, 117, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-       GROUPBOX "&Segundo número", -1, 11, 105, 217, 49
+       GROUPBOX "&Segundo número", -1, 11, 105, 217, 49
        EDITTEXT 1018, 33, 114, 189, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
        LTEXT "SPI&D/EAZ:", 1028, 35, 135, 68, 8
        EDITTEXT 1108, 105, 132, 117, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
@@ -190,7 +190,7 @@ CAPTION "Por favor, espere..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
-       LTEXT "Mandando información del pais/región al Módem.", -1, 42, 7, 146, 28
+       LTEXT "Mandando información del pais/región al Módem.", -1, 42, 7, 146, 28
 END
 
 IDD_WARNING DIALOGEX 0, 0, 360, 105
@@ -200,21 +200,21 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        AUTOCHECKBOX "No mostrar este mensaje otra vez", 1109, 17, 73, 118, 10
        DEFPUSHBUTTON "Aceptar", 1, 302, 84, 50, 14
-       LTEXT "Some módems do not properly handle initialization strings of this length.", -1, 50, 27, 304, 8
-       LTEXT "La información acerca de esta limitación puede ser obtenida del fabricante de su módem.", -1, 50, 41, 304, 8
+       LTEXT "Some módems do not properly handle initialization strings of this length.", -1, 50, 27, 304, 8
+       LTEXT "La información acerca de esta limitación puede ser obtenida del fabricante de su módem.", -1, 50, 41, 304, 8
        ICON 5100, -1, 15, 14, 20, 20
-       LTEXT "Ha introducido una cadena de inicialización del módem mayor de 57 caracteres.", -1, 50, 14, 304, 8
+       LTEXT "Ha introducido una cadena de inicialización del módem mayor de 57 caracteres.", -1, 50, 14, 304, 8
 END
 
 IDD_MODEMS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Módems"
+CAPTION "Módems"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        ICON 5100, 1057, 6, 7, 20, 20
-       LTEXT "Los siguientes &módems están instalados:", -1, 44, 12, 203, 9
+       LTEXT "Los siguientes &módems están instalados:", -1, 44, 12, 203, 9
        CONTROL "", 113, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00000849, 7, 32, 238, 158, WS_EX_CLIENTEDGE
-       PUSHBUTTON "&Añadir...", 110, 56, 198, 60, 14
+       PUSHBUTTON "&Añadir...", 110, 56, 198, 60, 14
        PUSHBUTTON "&Eliminar", 112, 121, 198, 60, 14
        PUSHBUTTON "&Propiedades", 109, 185, 198, 60, 14
 END
@@ -227,16 +227,16 @@ BEGIN
        DEFPUSHBUTTON "&Detener", 2, 74, 53, 50, 14
        ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
        LTEXT "Eliminando", -1, 40, 8, 151, 8
-       LTEXT "Módem", 1005, 40, 16, 151, 25
+       LTEXT "Módem", 1005, 40, 16, 151, 25
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
        180 "RS-232 Serial Port"
-       181 "Módem Externo"
-       182 "Módem Interno"
-       183 "PCMCIA Módem"
-       184 "Módem Paralelo"
+       181 "Módem Externo"
+       182 "Módem Interno"
+       183 "PCMCIA Módem"
+       184 "Módem Paralelo"
        185 "Puerto Paralelo"
        200 "110"
        201 "1200"
@@ -363,14 +363,14 @@ BEGIN
        2010 "#To finish setting up your modem, you must restart your computer.\n\nDo you want to restart your computer now?"
        2011 "Modem not properly installed"
        2012 "Unknown port"
-       3000 "Módem Setup"
-       3018 "Módems"
+       3000 "Módem Setup"
+       3018 "Módems"
        3019 "Installs a new modem and changes modem properties."
        3053 "The modem properties cannot be displayed because the modem is not available.\n\nRestart the system and try again."
        3054 "Properties for Modems"
        3060 "Are you sure you want to remove the selected modem(s) from your system?"
        3061 "ReactOS was unable to remove the modem '%1' from %2."
-       3062 "Módem"
+       3062 "Módem"
        3069 "There is not enough memory to open the modem control panel.\n\nClose some programs and try again."
        3073 "You must be a System Administrator to install a modem."
        3074 "No modems are installed.  You must be a System Administrator to install a modem."
@@ -398,7 +398,7 @@ BEGIN
        3238 "Campo"
        3239 "Valor"
        3240 " Preferencias por defecto"
-       3241 " Preferencias de Conexión"
+       3241 " Preferencias de Conexión"
        6144 "Japan"
        6145 "Albania"
        6146 "Algeria"
index d844c9d..c99ba98 100644 (file)
@@ -39,14 +39,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "Port:", 1018, 9, 8, 32, 10
        LTEXT "Com port", 1095, 48, 8, 181, 10
-       GROUPBOX "&Høytaller volum", 1029, 10, 21, 218, 48
+       GROUPBOX "&Høytaller volum", 1029, 10, 21, 218, 48
        CONTROL "", 1032, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000001, 84, 40, 66, 20
        RTEXT "Av", 1045, 56, 40, 22, 8
-       LTEXT "Høyt", 1001, 155, 40, 25, 11
+       LTEXT "Høyt", 1001, 155, 40, 25, 11
        GROUPBOX "&Maksimum port hastighet", 1031, 10, 78, 218, 46
        COMBOBOX 1036, 18, 100, 202, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
        GROUPBOX "Dial Kontroll", 1060, 10, 133, 218, 51
-       AUTOCHECKBOX "&Vent for dial tone før nummerslåing", 1003, 27, 157, 174, 10
+       AUTOCHECKBOX "&Vent for dial tone før nummerslåing", 1003, 27, 157, 174, 10
 END
 
 IDD_DISTINCTIVE_RING DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -169,7 +169,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "Endre &type", -1, 11, 6, 217, 39
        COMBOBOX 1104, 17, 20, 204, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-       GROUPBOX "&Først nummer", -1, 11, 50, 217, 50
+       GROUPBOX "&Først nummer", -1, 11, 50, 217, 50
        EDITTEXT 1017, 33, 62, 188, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
        LTEXT "S&PID/EAZ:", 1027, 34, 83, 67, 8
        EDITTEXT 1107, 104, 79, 117, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
@@ -207,7 +207,7 @@ CAPTION "Modemer"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        ICON 5100, 1057, 6, 7, 20, 20
-       LTEXT "Følgende &modemer er innstallert:", -1, 44, 12, 203, 9
+       LTEXT "Følgende &modemer er innstallert:", -1, 44, 12, 203, 9
        CONTROL "", 113, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00000849, 7, 32, 238, 158, WS_EX_CLIENTEDGE
        PUSHBUTTON "L&egg til...", 110, 56, 198, 60, 14
        PUSHBUTTON "&Fjern", 112, 121, 198, 60, 14
@@ -273,7 +273,7 @@ BEGIN
        302 "Faks"
        303 "Stemme"
        304 "Ingen"
-       320 "Språk/region innstilling oppdatert"
+       320 "Språk/region innstilling oppdatert"
        340 "Modem"
        341 "Modem innstilling"
        342 "Modem addresse"
@@ -387,7 +387,7 @@ BEGIN
        3221 "115K Baud"
        3222 "Oppdaterer"
        3223 "Feil"
-       3233 "Fullført"
+       3233 "Fullført"
        3236 "The modem failed to respond. Make sure it is properly connected and turned on.  If it is an internal modem or is connected, verify that the interrupt for the port is properly set."
        3237 "COMMAND NOT SUPPORTED"
        3238 "Field"
index e049d0e..6ff1660 100644 (file)
@@ -13,6 +13,8 @@ IDI_701    ICON "res/701.ico"
 IDI_702    ICON "res/702.ico"
 IDI_703    ICON "res/703.ico"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -25,9 +27,6 @@ IDI_703    ICON "res/703.ico"
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
index 16c3c31..b67ddc2 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Ïî÷àêàéòå..."
+CAPTION "Почакайте..."
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     LTEXT           "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
@@ -10,48 +10,48 @@ END
 
 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
+CAPTION "РеакÑ\82Ð\9eС Ð²Ð¸ Ð¿Ñ\80ивеÑ\82Ñ\81Ñ\82ва"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     ICON            IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
-    LTEXT           "Íàòèñíåòå åäíîâðåìåííî Ctrl-Alt-Del",IDC_STATIC,38, 10, 144, 14
+    LTEXT           "Натиснете едновременно Ctrl-Alt-Del",IDC_STATIC,38, 10, 144, 14
 END
 
 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Âõîä"
+CAPTION "Вход"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     CONTROL         IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,275,59
-    LTEXT           "Ïîòðåáèòåë:",IDC_STATIC,36,75,45,8
+    LTEXT           "Потребител:",IDC_STATIC,36,75,45,8
     EDITTEXT        IDC_USERNAME,84,72,119,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "Ïàðîëà:",IDC_STATIC,36,93,42,8
+    LTEXT           "Парола:",IDC_STATIC,36,93,42,8
     EDITTEXT        IDC_PASSWORD,84,91,119,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
-    PUSHBUTTON      "Äîáðå",IDOK,51,122,50,14,BS_DEFPUSHBUTTON
-    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,115,122,50,14
-    PUSHBUTTON      "Èçêëþ÷âàíå",IDC_SHUTDOWN,179,122,50,14
+    PUSHBUTTON      "Добре",IDOK,51,122,50,14,BS_DEFPUSHBUTTON
+    PUSHBUTTON      "Отказ",IDCANCEL,115,122,50,14
+    PUSHBUTTON      "Изключване",IDC_SHUTDOWN,179,122,50,14
 END
 
 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0,0,247,116
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñèãóðíîñò"
+CAPTION "Сигурност"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     CONTROL         IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,247,53
-    LTEXT           "Êàêâî æåëàåòå?",IDC_STATIC,86,60,87,8
-    PUSHBUTTON      "Çàêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà",IDC_LOCK,25,95,99,14
-    PUSHBUTTON      "Èçõîä",IDC_LOGOFF,90,76,75,14
-    PUSHBUTTON      "Èçêëþ÷âàíå",IDC_SHUTDOWN,170,76,75,14
-    PUSHBUTTON      "Çàäà÷åí óïðàâèòåë",IDC_TASKMGR,10,76,75,14
-    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,130,95,99,14
+    LTEXT           "Какво желаете?",IDC_STATIC,86,60,87,8
+    PUSHBUTTON      "Заключване на компютъра",IDC_LOCK,25,95,99,14
+    PUSHBUTTON      "Изход",IDC_LOGOFF,90,76,75,14
+    PUSHBUTTON      "Изключване",IDC_SHUTDOWN,170,76,75,14
+    PUSHBUTTON      "Задачен управител",IDC_TASKMGR,10,76,75,14
+    PUSHBUTTON      "Отказ",IDCANCEL,130,95,99,14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LOGGEDOUTSAS "Çäðàâåéòå!"
-    IDS_LOCKEDSAS "Êîìïþòúðúò å çàêëþ÷åí."
-    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Íàòèñíåòå Control+Alt+Del çà äà âëåçåòå."
-    IDS_ASKFORUSER "Ïîòðåáèòåëñêî èìå: "
-    IDS_ASKFORPASSWORD "Ïàðîëà: "
-    IDS_FORCELOGOFF "Òàêà òåêóùèÿò ïîòðåáèòåë ùå èçëåçå è ùå èçãóáè âñè÷êè íåñúõðàíåíè äàííè. Äà ïðîäúëæà ëè?"
+    IDS_LOGGEDOUTSAS "Здравейте!"
+    IDS_LOCKEDSAS "Компютърът е заключен."
+    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Натиснете Control+Alt+Del за да влезете."
+    IDS_ASKFORUSER "Потребителско име: "
+    IDS_ASKFORPASSWORD "Парола: "
+    IDS_FORCELOGOFF "Така текущият потребител ще излезе и ще изгуби всички несъхранени данни. Да продължа ли?"
 END
index 79391bb..2d65def 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Prosím èekejte..."
+CAPTION "Prosím čekejte..."
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     LTEXT           "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
@@ -15,20 +15,20 @@ END
 
 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Vítejte v systému ReactOS"
+CAPTION "Vítejte v systému ReactOS"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     ICON            IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
-    LTEXT           "Stisknìte klávesy Ctrl-Alt-Delete",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
+    LTEXT           "Stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Delete",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
 END
 
 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
-CAPTION "Pøihlá\9aení"
+CAPTION "Přihlášení"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     CONTROL         IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,275,59
-    LTEXT           "Jméno:",IDC_STATIC,36,75,40,8
+    LTEXT           "Jméno:",IDC_STATIC,36,75,40,8
     EDITTEXT        IDC_USERNAME,84,72,119,14,ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT           "Heslo:",IDC_STATIC,36,93,42,8
     EDITTEXT        IDC_PASSWORD,84,91,119,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
@@ -39,24 +39,24 @@ END
 
 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0,0,247,116
 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP | WS_SYSMENU
-CAPTION "Bezpeènost"
+CAPTION "Bezpečnost"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     CONTROL         IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,247,53
-    LTEXT           "Co chcete udìlat?",IDC_STATIC,86,60,87,8
-    PUSHBUTTON      "Uzamknout poèítaè",IDC_LOCK,10,76,70,14
-    PUSHBUTTON      "Odhlásit",IDC_LOGOFF,90,76,70,14
+    LTEXT           "Co chcete udělat?",IDC_STATIC,86,60,87,8
+    PUSHBUTTON      "Uzamknout počítač",IDC_LOCK,10,76,70,14
+    PUSHBUTTON      "Odhlásit",IDC_LOGOFF,90,76,70,14
     PUSHBUTTON      "Vypnout",IDC_SHUTDOWN,170,76,70,14
-    PUSHBUTTON      "Správce úloh",IDC_TASKMGR,90,95,70,14
+    PUSHBUTTON      "Správce úloh",IDC_TASKMGR,90,95,70,14
     PUSHBUTTON      "Storno",IDCANCEL,170,95,70,14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_LOGGEDOUTSAS "Vítejte!"
-    IDS_LOCKEDSAS "Poèítaè je nyní uzamèen."
-    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Pro pøihlá\9aení stisknìte klávesy Ctrl+Alt+Delete."
-    IDS_ASKFORUSER "U\9eivatelské jméno: "
+    IDS_LOGGEDOUTSAS "Vítejte!"
+    IDS_LOCKEDSAS "Počítač je nyní uzamčen."
+    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Pro přihlášení stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete."
+    IDS_ASKFORUSER "Uživatelské jméno: "
     IDS_ASKFORPASSWORD "Heslo: "
-    IDS_FORCELOGOFF "Souèasný u\9eivatel bude odhlá\9aen a v\9aechna jeho neulo\9eená data ztracena. Pokraèovat?"
+    IDS_FORCELOGOFF "Současný uživatel bude odhlášen a všechna jeho neuložená data ztracena. Pokračovat?"
 END
index 3dad1ce..cd35f0a 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ CAPTION "Willkommen bei ReactOS"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     ICON            IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
-    LTEXT           "Drücken Sie Strg-Alt-Entf Kombination",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
+    LTEXT           "Drücken Sie Strg-Alt-Entf Kombination",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
 END
 
 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
@@ -50,7 +50,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_LOGGEDOUTSAS "Willkommen!"
     IDS_LOCKEDSAS "Der Computer ist derzeit gesperrt."
-    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Drücken Sie Strg+Alt+Entf, um sich anzumelden."
+    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Drücken Sie Strg+Alt+Entf, um sich anzumelden."
     IDS_ASKFORUSER "Benutzername: "
     IDS_ASKFORPASSWORD "Passwort: "
     IDS_FORCELOGOFF "Dies wird den derzeitigen Benutzer abmelden. Alle ungespeicherten Daten gehen verloren. Fortsetzen?"
index 05f8933..e09c41c 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- *Spanish Language resource file
+ * Spanish Language resource file
  * Javier Remacha 2007-12-06
  */
 
@@ -19,7 +19,7 @@ CAPTION "Bienvenido a ReactOS"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
 BEGIN
     ICON            IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
-    LTEXT           "Presione la combinación Ctrl-Alt-Supr",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
+    LTEXT           "Presione la combinación Ctrl-Alt-Supr",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
 END
 
 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
@@ -30,7 +30,7 @@ BEGIN
     CONTROL         IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,275,59
     LTEXT           "Usuario:",IDC_STATIC,36,75,40,8
     EDITTEXT        IDC_USERNAME,84,72,119,14,ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT           "Contraseña:",IDC_STATIC,36,93,42,8
+    LTEXT           "Contraseñ