[WINMM][WLDAP32]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 12 Apr 2014 10:49:06 +0000 (10:49 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 12 Apr 2014 10:49:06 +0000 (10:49 +0000)
* Add Albanian translation. By Ardit Dani.
CORE-7930 #resolve #comment Committed in r62712. Thanks!

svn path=/trunk/; revision=62712

reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/winmm/winmm_res.rc
reactos/dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Sq.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/wldap32/wldap32.rc

diff --git a/reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Sq.rc b/reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5710d66
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,126 @@
+/*
+ * Copyright 1999 Eric Pouech
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
+ */
+
+STRINGTABLE LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+BEGIN
+
+/* MMSYS errors */
+MMSYSERR_NOERROR,              "Komanda e përcaktuar është kryer."
+MMSYSERR_ERROR,                "Gabim i jashtëm i papërcaktuar."
+MMSYSERR_BADDEVICEID,          "Një ID pajisje është përdorur që është jashtë diapazonit për sistemin tuaj."
+MMSYSERR_NOTENABLED,           "Drejtuesi nuk është i aktivizuar."
+MMSYSERR_ALLOCATED,            "Pajisja specifikuar është tashmë në përdorim. Prisni deri sa ajo është e lirë, dhe pastaj provoni përsëri."
+MMSYSERR_INVALHANDLE,          "Trajtimi i pajisjes së specifikuar është e pavlefshme."
+MMSYSERR_NODRIVER,             "Nuk ka drejtues të instaluar në sistemin tuaj !\n"
+MMSYSERR_NOMEM,                "Memoria e pamjaftueshme në dispozicion për këtë detyrë. Nxjerr një ose më shumë aplikime për të rritur memorien në dispozicion, dhe pastaj provoni përsëri."
+MMSYSERR_NOTSUPPORTED,                 "Ky funksion nuk është i mbështetur. Përdorni funksionin për Aftësitë për të përcaktuar se cilat funksione dhe mesazhe të mbështet drejtuesin."
+MMSYSERR_BADERRNUM,            "Një numër gabime është përcaktuar që nuk është përcaktuar në sistemin."
+MMSYSERR_INVALFLAG,            "Një flamur i pavlefshëm u miratua në një funksion të sistemit."
+MMSYSERR_INVALPARAM,           "Një parametër i pavlefshëm u miratua në një funksion të sistemit."
+
+/* WAVE errors */
+WAVERR_BADFORMAT,              "Formati i specifikuar nuk është i mbështetur ose nuk mund të përkthehet. Përdorni funksionin për Aftësitë për të përcaktuar formate të mbështetur"
+WAVERR_STILLPLAYING,           "Nuk mund të kryesh këtë operacion, ndërsa të dhënat e media's është ende duke luajtur. Rivë pajisjen, ose prisni deri të dhënave është përfunduar duke luajtur."
+WAVERR_UNPREPARED,             "Vala kokës nuk është përgatitur. Përdorni funksionin Përgatitja për të përgatitur kokën, dhe pastaj provoni përsëri."
+WAVERR_SYNC,                   "Nuk mund të hapni pajisjen pa përdorur WAVE_ALLOWSYNC flamuri. Përdorimi flamurin, dhe pastaj provoni përsëri."
+
+/* MIDI errors */
+MIDIERR_UNPREPARED,            "Koka MIDI nuk ishte i përgatitur. Përdorni funksionin Përgatitja për të përgatitur koka, dhe pastaj provoni përsëri."
+MIDIERR_STILLPLAYING,          "Nuk mund të ktheni këtë operacion, ndërsa të dhënat e media's është ende duke luajtur. Rivë pajisjen, ose prisni deri të dhënave është përfunduar duke luajtur."
+MIDIERR_NOMAP,                         "Një hartë MIDI nuk u gjet. Nuk mund të jetë një problem me të shoferit, ose fotografi MIDIMAP.CFG mund të jenë të korruptuar ose të humbur."
+MIDIERR_NOTREADY,              "Porti është duke transmetuar të dhënat për pajisjen. Prisni derisa të dhënat janë transmetuar, dhe pastaj provoni përsëri."
+MIDIERR_NODEVICE,              "Ndërtuesi aktual MIDI Mapper i referohet një pajisje MIDI që nuk është i instaluar në sistemin. Përdorimi MIDI Mapper për të redaktuar ndërtuesin."
+MIDIERR_INVALIDSETUP,          "Skema aktuale MIDI është i dëmtuar. Kopjoni origjinal MIDIMAP.CFG dokument e skedarëve të SISTEMIT ReactOS, dhe pastaj provoni përsëri."
+
+/* MCI errors */
+MCIERR_INVALID_DEVICE_ID,      "ID MCI pajisje pavlefshme. Përdorimi ID kthyer kur hapni pajisjen MCI."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD,   "Drejtuesi nuk mund të njohin parametër specifikuar komanduese."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND,   "Drejtuesi nuk mund të njohin komandën e specifikuar."
+MCIERR_HARDWARE,               "Ka një problem me pajisjen tuaj të media's. Sigurohuni që ajo është duke punuar si duhet ose kontaktoni prodhuesin e pajisjes."
+MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME,    "Pajisja specifikuar nuk është e hapur ose nuk njihet nga MCI."
+MCIERR_OUT_OF_MEMORY,          "Memoria e pamjaftueshme në dispozicion për këtë detyrë. \nNxjirr një ose më shumë aplikime për të rritur memorien në dispozicion, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_DEVICE_OPEN,            "Emri Pajisjes tashmë është duke u përdorur si një pseudonim me këtë kërkesë. Përdorni një pseudonim të veçantë."
+MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER,     "Nuk është një problem i pa-dallueshëm në ngarkimin e aparatit drejtues të specifikuar."
+MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING,         "Komandë jo e specifikuar."
+MCIERR_PARAM_OVERFLOW,                 "Varg nxjerrje ishte shumë e madhe për të përshtatur një zbutës në kthimi. Rrit madhësinë e zbutësit."
+MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT, "Komanda e përcaktuar kërkon një parametër karakter-string. Ju lutemi të sigurojë një."
+MCIERR_BAD_INTEGER,            "Numër i plotë specifikuar është i pavlefshëm për këtë komandë."
+MCIERR_PARSER_INTERNAL,        "Aparati drejtues ka kthyer një lloj të vlefshëm e kthimit. Kontrolloni me prodhuesit të pajisjes për marrjen e një drejtuesi të ri."
+MCIERR_DRIVER_INTERNAL,        "Ka një problem me drejtuesin e pajisjes. Kontrolloni me prodhuesit të pajisjes për marrjen e një drejtues të ri."
+MCIERR_MISSING_PARAMETER,      "Komanda e përcaktuar kërkon një parametër. Ju lutemi ofroni një."
+MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION,   "Pajisja MCI që ju jeni duke përdorur nuk ka mbështetjen e komandës së specifikuar."
+MCIERR_FILE_NOT_FOUND,                 "Nuk mund të gjeni skedarin e specifikuar. Sigurohuni që rruga dhe emri dokumentit janë të sakta."
+MCIERR_DEVICE_NOT_READY,       "Drejtuesi i pjesës nuk është i gatshëm."
+MCIERR_INTERNAL,               "Një problem i ndodhur në inicializimin e MCI. Provoni të rifilloni ReactOS."
+MCIERR_DRIVER,                         "Ka një problem me drejtuesin e pajisjes. Drejtuesi ka mbyllur. Gabim, nuk mund të hyni."
+MCIERR_CANNOT_USE_ALL,                 "Nuk mund të përdorni 'të gjithë' si emer të pajisjes me komandën e specifikuar."
+MCIERR_MULTIPLE,               "Gabimet ndodhen në më shumë se një pajisje. Specifikoni çdo komandën dhe pajisje veçmas për të përcaktuar se cilat pajisje shkaktuan gabim"
+MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND,    "Nuk mund të përcaktuar llojin e pajisjes e dhënë në prapashtesën e emrit të dokumentit."
+MCIERR_OUTOFRANGE,             "Parametri i specifikuar është jashtë vargut për komandën e specifikuar."
+MCIERR_FLAGS_NOT_COMPATIBLE,   "Parametrat e specifikuara nuk mund të përdoret së bashku."
+MCIERR_FILE_NOT_SAVED,                 "Nuk mund të ruajtur dokumentin specifikuar. Sigurohuni që ju keni hapësirë ​​të mjaftueshme në disk, ose janë ende të lidhura me rrjetin."
+MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED,   "Nuk mund të gjeni pajisjen specifikuar. Sigurohuni që ajo është instaluar ose që emri pajisja është shkruar drejt."
+MCIERR_DEVICE_LOCKED,          "Pajisja specifikuar tani është duke u mbyllur. Prisni disa sekonda, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_DUPLICATE_ALIAS,        "Pseudonimi i ​​specifikuar tashmë është duke u përdorur në këtë aplikim. Përdorni një pseudonim të veçantë."
+MCIERR_BAD_CONSTANT,           "Parametri i specifikuar është i pavlefshëm për këtë komandë."
+MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE,     "Drejtuesi pajisjes është tashmë në përdorim. Për të ndarë atë, përdorin 'shpërndarje' parametër me secilin 'hap' komandë."
+MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME,    "Komanda e përcaktuar kërkon një pseudonim, dokument, drejtues, ose emri pajisje. Ju lutemi të ofrojë një."
+MCIERR_BAD_TIME_FORMAT,        "Vlera e caktuar për kohë të formatit është e pavlefshme. Referojuni dokumentacionit MCI për formate të vlefshme."
+MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE,       "Një shenjë-mbyllje me dy citate mungon nga vlera e parametrit. Ju lutemi të ofrojë një."
+MCIERR_DUPLICATE_FLAGS,        "Një parametër ose vlerë është specifikuar dy herë. Vetëm specifikoni një herë."
+MCIERR_INVALID_FILE,           "Skedari i caktuar nuk mund të luhet në pajisje të specifikuar MCI. Skedari mund të jetë i korruptuar, ose jo në formatin e duhur."
+MCIERR_NULL_PARAMETER_BLOCK,   "Një bllok null parametër u miratua me MCI."
+MCIERR_UNNAMED_RESOURCE,       "Nuk mund të ruash një skedar pa emër. Furnizo me një emër kartelën."
+MCIERR_NEW_REQUIRES_ALIAS,     "Ju duhet të specifikoni një pseudonim kur duke përdorur parametrin 'ri'."
+MCIERR_NOTIFY_ON_AUTO_OPEN,    "Nuk mund të përdorë flamurin 'njofto' me pajisje auto-hapur."
+MCIERR_NO_ELEMENT_ALLOWED,     "Nuk mund të përdorni një emër kartele me pajisjen e specifikuar."
+MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION,         "Nuk mund të kryejnë komandat sipas radhës së detajuar. Korrigjoni rendin e komandës, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN,  "Nuk mund të kryejnë një komandë të specifikuar në një pajisje auto-hapur. Prisni derisa pajisja është e mbyllur, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_FILENAME_REQUIRED,      "Emri i skedarit është i pavlefshëm. Sigurohuni që emri i skedarit nuk është më e gjatë se 8 karaktere, e ndjekur nga një periudhë dhe një zgjatje."
+MCIERR_EXTRA_CHARACTERS,       "Nuk mund të specifikojë karaktere shtesë pas një varg të mbyllur në thonjëza."
+MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED,   "Pajisja specifikuar nuk është i instaluar në sistem. Përdorni opsionin e drejtuesin në Panelin e Kontrollit për të instaluar pajisjen."
+MCIERR_GET_CD,                         "Nuk mund të hyni në dokumentin e caktuar apo pajisjet MCI. Provoni ndryshimin skedarit ose rifilloni kompjuterin tuaj."
+MCIERR_SET_CD,                         "Nuk mund të hyni në dokumentin e caktuar apo pajisje MCI për shkak se kërkesa nuk mund të ndryshojë skedarë."
+MCIERR_SET_DRIVE,              "Nuk mund të keni hyrje në dokumentet ose pajisjet e specifikuara të MCI për shkak se kërkesa nuk mund të ndryshojë drejtuesin."
+MCIERR_DEVICE_LENGTH,          "Specifikoni një pajisje ose emrin drejtues që është më pak se 79 karaktere."
+MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH,      "Specifikoni një pajisje ose emrin e drejtuesit që është më pak se 69 karaktere."
+MCIERR_NO_INTEGER,             "Komanda e përcaktuar kërkon një parametër numër i plotë. Ju lutemi të sigurojë një."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE,      "Të gjitha pajisjet valë që mund të luajë dokumentet në formatin e tanishëm janë në përdorim. Prisni derisa një pajisje valë është i lirë, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE,    "Nuk mund të vendos pajisjen aktuale valë për të luajtur përsëri për shkak se ajo është në përdorim. Prisni derisa pajisja është i lirë, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE,       "Të gjitha pajisjet valë që mund të regjistroni dokumentet në formatin e tanishëm janë në përdorim. Prisni derisa një pajisje valë është i lirë, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE,     "Nuk mund të vendos pajisjen aktuale valë për regjistrim për shkak se ajo është në përdorim. Prisni derisa pajisja është i lirë, dhe pastaj provoni përsëri."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED, "Çdo pajisja pajtueshme luaj-mbrapa valë-formë mund të përdoret."
+MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED,  "Çdo pajisje pajtueshme regjistrimi valë-formë mund të përdoren."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE,         "Nuk ka pajisje valë që mund të luajë dokumentet në formatin aktual të instaluar. Përdorni opsionin e drejtuesit të instaluar të pajisjes valë."
+MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,"Pajisja që ju jeni duke u përpjekur për të luajtur për të nuk mund të njohin formatin aktual skedarëve."
+MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE,  "Nuk ka pajisje valë që mund të regjistrojë dokumente në formatin aktual të instaluar. Përdorni opsionin drejtues për të instaluar pajisjen valë."
+MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE, "Pajisja që ju jeni duke u përpjekur për të regjistruar nga nuk mund të njohin formatin aktual të skedarëve."
+MCIERR_NO_WINDOW,              "Nuk ka asnjë dritare ekrani."
+MCIERR_CREATEWINDOW,           "Nuk mund të krijohet ose të përdoret dritarja."
+MCIERR_FILE_READ,              "Nuk mund të lexoni dosjen e specifikuar. Sigurohuni që skedari është ende e pranishme, ose kontrolloni diskun ose rrjetit tuaj lidhje."
+MCIERR_FILE_WRITE,             "Nuk mund të shkruaj në kartelën specifikuar. Sigurohuni që ju keni hapësirë ​​të mjaftueshme në disk, ose janë ende të lidhura me rrjetin."
+MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE,   "Koha e Formateve e ""treguesin e këngës"" dhe SMPTE janë reciprokisht ekskluzive. Ju nuk mund të përdorni ato së bashku."
+MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT,      "Sistemi nuk ka instaluar pajisje MIDI. Përdorni opsionin drejtues nga Paneli Kontrollit për të instaluar një drejtues MIDI."
+MCIERR_SEQ_PORT_INUSE,                 "Port specifikuar MIDI është tashmë në përdorim. Prisni deri sa ajo është e lirë; provoni përsëri."
+MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE,   "Ndërtuesi Aktual MIDI Mapper i referohet një pajisje MIDI që nuk është i instaluar në sistemin. Përdorni opsionin MIDI Mapper nga Paneli Kontrollit për të redaktuar ndërtuesin."
+MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR,     "Një gabim ka ndodhur me portin e specifikuar."
+MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT,   "Pajisja specifikuar MIDI nuk është i instaluar në sistemin. Përdorni opsionin Drestues nga Paneli Kontrollit për të instaluar një pajisje MIDI."
+MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED,    "Sistemi nuk ka një port aktuale MIDI të specifikuar."
+MCIERR_SEQ_TIMER,              "Të gjitha kohët multimediale janë duke u përdorur nga aplikacionet e tjera. Dil nga një nga këto aplikime; pastaj, provoni përsëri."
+
+END
index 23da1b6..fc65e87 100644 (file)
@@ -75,6 +75,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/winmm_Sk.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/winmm_Sq.rc"
+#endif
 //#include "winmm_Hu.rc"
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/winmm_Uk.rc"
diff --git a/reactos/dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Sq.rc b/reactos/dll/win32/wldap32/lang/wldap32_Sq.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a5368dd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,122 @@
+/*
+ * Albanian resources for WLDAP32
+ *
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+{
+    0 "Sukses"
+    1 "Gabim operacioni"
+    2 "Gabim protokolli"
+    3 "Limiti Kohor Tejkaluar"
+    4 "Limiti Masës Tejkaluar"
+    5 "Krahasim i Rremë"
+    6 "Krahasim i Vërtetë"
+    7 "Metoda Vërtetuese jo e Mbështetur"
+    8 "Vërtetim i Fortë Nevojitet"
+    9 "Referim (v2)"
+    10 "Referim"
+    11 "Limiti Administrimit Tejkaluar"
+    12 "Zgjerim i Padiskutueshëm Kritik"
+    13 "Konfidencialiteti i kërkuar"
+    14 ""
+    15 ""
+    16 "Nuk ka atribut të tillë"
+    17 "Lloji i papërcaktuar"
+    18 "Përshtatshmërisë pa kriter"
+    19 "Shkelje Detyrimi"
+    20 "Atribut Ose Vlera Ekziston"
+    21 "Sintaks Pavlefshëm"
+    22 ""
+    23 ""
+    24 ""
+    25 ""
+    26 ""
+    27 ""
+    28 ""
+    29 ""
+    30 ""
+    31 ""
+    32 "Nuk ka Objekt tillë"
+    33 "​​Problem Pseudonimi"
+    34 "Sintaksa DN PavlefshëmSyntax"
+    35 "A është Fletë"
+    36 "Problem Diference Pseudonimi"
+    37 ""
+    38 ""
+    39 ""
+    40 ""
+    41 ""
+    42 ""
+    43 ""
+    44 ""
+    45 ""
+    46 ""
+    47 ""
+    48 "Vërtetim pa kriter"
+    49 "Kredenciale të pavlefshme"
+    50 "Drejtat e pamjaftueshme"
+    51 "Zënë"
+    52 "Pa-disponueshëm"
+    53 "Duke mos dashur që të kryejnë"
+    54 "Loop zbuluar"
+    55 ""
+    56 ""
+    57 ""
+    58 ""
+    59 ""
+    60 "Rendit Kontrollit Zhdukur"
+    61 "Gabim në vargun e indeksit"
+    62 ""
+    63 ""
+    64 "Emërtimi Shkeljeve"
+    65 "Klasa Objektiv Shkelje"
+    66 "Nuk lejohet në jo-fletë"
+    67 "Nuk lejohet në RDN"
+    68 "Tashmë Ekziston"
+    69 "Nuk ka Objekt Klasa Mods"
+    70 "Rezultatet Të mëdha"
+    71 "Ndikon Disa DSAs"
+    72 ""
+    73 ""
+    74 ""
+    75 ""
+    76 ""
+    77 ""
+    78 ""
+    79 ""
+    80 "Tjetër"
+    81 "Serveri Ra"
+    82 "Gabim Vendorë"
+    83 "Gabim Kodim"
+    84 "Gabim Ç'kodim"
+    85 "Mbaroj"
+    86 "Verf Panjohur"
+    87 "Gabim Filtri"
+    88 "Ndaluar nga Përdoruesi"
+    89 "Gabim Parametri"
+    90 "Ska Memie"
+    91 "Nuk mund të lidheni me serverin LDAP"
+    92 "Operacioni nuk përkrahet nga ky version i protokollit LDAP"
+    93 "Kontrolli i specifikuar nuk u gjet në mesazh"
+    94 "Asnjë rezultat i pranishëm në mesazh"
+    95 "Më shumë rezultate kthyen"
+    96 "Pusho ndërsa trajton referimet"
+    97 "Kufiri i Referimit hop tejkaluar"
+}
index fa5f04a..518777f 100644 (file)
@@ -76,6 +76,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/wldap32_Ru.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/wldap32_Sq.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/wldap32_Uk.rc"
 #endif