[SYSSETUP]
authorRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Fri, 15 Apr 2011 16:54:25 +0000 (16:54 +0000)
committerRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Fri, 15 Apr 2011 16:54:25 +0000 (16:54 +0000)
* Fix information about computer name length limit in Setup. Translators: please review

svn path=/trunk/; revision=51354

18 files changed:
reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/et-EE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc

index a07591c..44bd621 100644 (file)
@@ -74,7 +74,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Íàïèøåòå íåíàäâèøàâàùî 63 çíàêà èìå íà êîìïþòúðà. "\
+    LTEXT "Íàïèøåòå íåíàäâèøàâàùî 15 çíàêà èìå íà êîìïþòúðà. "\
           "Àêî ñòå â ìðåæà, íèêîé äðóã êîìïþòúð íå òðÿáâà äà èìà ñúùîòî èìå.",
           IDC_STATIC, 45, 7, 250, 24
     LTEXT "Èìå íà &êîìïþòúðà:", IDC_STATIC, 45, 38, 75, 8
index be2cd75..3a33419 100644 (file)
@@ -59,7 +59,7 @@ CAPTION "ReactOS Instal
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Napi\9ate jméno Va\9aeho poèítaèe o délce 63 znakù nebo ménì. "\
+    LTEXT "Napi\9ate jméno Va\9aeho poèítaèe o délce 15 znakù nebo ménì. "\
           "Pokud je poèítaè pøipojen k síti, musí být jeho jméno unikátní.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Jméno poèítaèe:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index e895338..95441e7 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@ CAPTION "ReactOS-Setup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Bitte geben sie einen Computernamen ein (maximal 63 Zeichen). "\
+    LTEXT "Bitte geben sie einen Computernamen ein (maximal 15 Zeichen). "\
           "Wenn Sie im Netzwerk sind, muss dieser Name einmalig sein.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Computername:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 90a323f..5b4da91 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò, ôï ïðïßï äåí ðñÝðåé íá îåðåñíÜ ôïõò 63 ÷áñáêôÞñåò. "\
+    LTEXT "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò, ôï ïðïßï äåí ðñÝðåé íá îåðåñíÜ ôïõò 15 ÷áñáêôÞñåò. "\
           "¢í ï õðïëïãéóôÞò áíÞêåé óå êÜðïéï äßêôõï, ôï üíïìÜ ôïõ ðñÝðåé íá åßíáé ìïíáäéêü.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&¼íïìá õðïëïãéóôÞ:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 35aa743..bd0d164 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@ CAPTION "ReactOS Setup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Type a name for your computer that is 63 characters or less. "\
+    LTEXT "Type a name for your computer that is 15 characters or less. "\
           "If you are on a network, your computer name must be unique.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Computer Name:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 878aa3b..081d5fd 100644 (file)
@@ -81,7 +81,7 @@ CAPTION "Instalaci
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Escriba un nombre para su equipo que sea de 63 caracteres o menos. "\
+    LTEXT "Escriba un nombre para su equipo que sea de 15 caracteres o menos. "\
           "Si se encuentra conectado a una red, el nombre debe ser único.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "Nombre del &Equipo:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index b1ccca1..98a931b 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@ CAPTION "ReactOSi paigaldamine"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Anna oma arvutile nimi. See ei tohi olla pikem kui 63 tähemärki. "\
+    LTEXT "Anna oma arvutile nimi. See ei tohi olla pikem kui 15 tähemärki. "\
           "Võrgus peab arvuti nimi olema unikaalne.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Arvuti nimi:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 94dbb5a..8ab886b 100644 (file)
@@ -74,7 +74,7 @@ CAPTION "Installation de ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Entrez un nom pour votre ordinateur de 63 caractères ou moins. "\
+    LTEXT "Entrez un nom pour votre ordinateur de 15 caractères ou moins. "\
           "Si vous êtes sur un réseau, le nom saisi doit être unique.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Nom de l'ordinateur :", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index d77107e..33cc05b 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ CAPTION "ReactOS Telep
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Adj egy nevet a számítógépednek, ami nem több mint 63 betû. "\
+    LTEXT "Adj egy nevet a számítógépednek, ami nem több mint 15 betû. "\
           "Ha hálózaton vagy, akkor ennek a névnek egyedinek kell lennie.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Számítógép név:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 9ede780..c42d42b 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ CAPTION "ReactOS Setup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Type a name for your computer that is 63 characters or less. "\
+    LTEXT "Type a name for your computer that is 15 characters or less. "\
           "If you are on a network, your computer name must be unique.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Computer Name:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 693ab3e..d660396 100644 (file)
@@ -64,7 +64,7 @@ CAPTION "Installazione di ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Scrivere un nome per il computer che sia lungo al massimo 63 caratteri.\n"\
+    LTEXT "Scrivere un nome per il computer che sia lungo al massimo 15 caratteri.\n"\
           "Se si è in rete, il nome del computer deve essere univoco.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "Nome del &computer:", IDC_STATIC, 29, 38, 75, 8
index f0af8e5..2ce6965 100644 (file)
@@ -76,7 +76,7 @@ CAPTION "ReactOS installasjon"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Skriv inn et navn for din datamaskin som er 63 karakterer eller mindre. "\
+    LTEXT "Skriv inn et navn for din datamaskin som er 15 karakterer eller mindre. "\
           "Hvis du er på et nettverk, så må ditt datamaskin navn være unikt.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Datamaskin navn:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 4f632f5..57a8613 100644 (file)
@@ -81,7 +81,7 @@ CAPTION "Instalator ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-   LTEXT "Podaj nazwê komputera, nie d³u¿sz¹ ni¿ 63 znaki. "\
+   LTEXT "Podaj nazwê komputera, nie d³u¿sz¹ ni¿ 15 znaków. "\
          "Je\9cli chcesz pracowaæ w sieci, nazwa musi pozostaæ unikalna.",
          IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
    LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 9474e35..c8ca8e9 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ CAPTION "Instala
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Digite um nome para o seu computador com 63 caracteres ou menos. "\
+    LTEXT "Digite um nome para o seu computador com 15 caracteres ou menos. "\
           "Se você está em uma rede, o nome do computador deve ser exclusivo.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "Nome do &Computador:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 5e9b843..35ff476 100644 (file)
@@ -74,7 +74,7 @@ CAPTION "Instalare ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Scrieți un nume pentru computer de maxim 63 de caractere. "\
+    LTEXT "Scrieți un nume pentru computer de maxim 15 de caractere. "\
           "Dacă sunteți în rețea, numele computerului trebuie să fie unic.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Nume:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index eccc74c..769cfcb 100644 (file)
@@ -55,7 +55,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Ââåäèòå èìÿ âàøåãî êîìïüþòåðà (íå áîëåå 63 ñèìâîëîâ). "\
+    LTEXT "Ââåäèòå èìÿ âàøåãî êîìïüþòåðà (íå áîëåå 15 ñèìâîëîâ). "\
           "Åñëè âàø êîìïüþòåð ïîäêëþ÷åí ê ñåòè, òî åãî èìÿ äîëæíî áûòü óíèêàëüíî.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Èìÿ êîìïüþòåðà:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index c5f7ccd..7804ec2 100644 (file)
@@ -59,7 +59,7 @@ CAPTION "In
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Napí\9ate názov Vá\9aho poèítaèa v då\9eke 63 znakov alebo menej. "\
+    LTEXT "Napí\9ate názov Vá\9aho poèítaèa v då\9eke 15 znakov alebo menej. "\
           "Ak je poèítaè pripojený k sieti, musí bý\9d jeho názov unikátny.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&Názov poèítaèa:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
index 888a1a8..7d10b8b 100644 (file)
@@ -62,7 +62,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
-    LTEXT "Ââåä³òü ³ì'ÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà äîâæèíîþ äî 63 ñèìâîë³â. "\
+    LTEXT "Ââåä³òü ³ì'ÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà äîâæèíîþ äî 15 ñèìâîë³â. "\
           "ßêùî Âè ïðàöþºòå â ìåðåæ³, ³ì'ÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà ìຠáóòè óí³êàëüíèì.",
           IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
     LTEXT "&²ì'ÿ êîìï'þòåðà:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8