[EVENTVWR]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 17 Apr 2011 11:58:26 +0000 (11:58 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 17 Apr 2011 11:58:26 +0000 (11:58 +0000)
- Change string resource id prefix from IDC to IDS.
- Add missing string resources.

svn path=/trunk/; revision=51378

17 files changed:
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/eventvwr.c
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ja-JP.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ko-KR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/resource.h

index 6a116ac..658e4c2 100644 (file)
@@ -385,7 +385,7 @@ GetEventMessage(IN LPCWSTR KeyName,
 
         if (!bDone)
         {
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND, szStringIDNotFound, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND, szStringIDNotFound, MAX_LOADSTRING);
             swprintf(EventText, szStringIDNotFound, (DWORD)(pevlr->EventID & 0xFFFF), SourceName);
         }
 
@@ -395,7 +395,7 @@ GetEventMessage(IN LPCWSTR KeyName,
         return bDone;
     }
 
-    LoadStringW(hInst, IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND, szStringIDNotFound, MAX_LOADSTRING);
+    LoadStringW(hInst, IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND, szStringIDNotFound, MAX_LOADSTRING);
     swprintf(EventText, szStringIDNotFound, (DWORD)(pevlr->EventID & 0xFFFF), SourceName);
 
     return FALSE;
@@ -409,25 +409,25 @@ GetEventType(IN WORD dwEventType,
     switch (dwEventType)
     {
         case EVENTLOG_ERROR_TYPE:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         case EVENTLOG_WARNING_TYPE:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         case EVENTLOG_INFORMATION_TYPE:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         case EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         case EVENTLOG_AUDIT_FAILURE:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         case EVENTLOG_SUCCESS:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_SUCCESS, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_SUCCESS, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
         default:
-            LoadStringW(hInst, IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
+            LoadStringW(hInst, IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE, eventTypeText, MAX_LOADSTRING);
             break;
     }
 }
index 64fcd4c..c8e9e67 100644 (file)
@@ -85,8 +85,15 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE                                    "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
-        IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
+    IDS_APP_TITLE                  "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
+    IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
+    IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
+    IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warning"
+    IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Information"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
+    IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Success"
+    IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unknown Event"
 END
 
 STRINGTABLE
index f94062b..58dada9 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Ereignisanzeige"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Die Bezeichnung für die Ereignis-ID ( %lu ) in der Quelle ( %s ) kann nicht gefunden werden. Es könnte sein, dass der Lokale Computer die notwendigen Registry Einträge oder Nachrichten DLLs, um Nachrichten von Remoten Computern anzuzeigen, nicht besitzt."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Fehler"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warnung"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informationen"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Erfolgreich"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Fehlgeschlagen"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Erfolgreich"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unbekanntes Ereignis"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Die Bezeichnung für die Ereignis-ID ( %lu ) in der Quelle ( %s ) kann nicht gefunden werden. Es könnte sein, dass der Lokale Computer die notwendigen Registry Einträge oder Nachrichten DLLs, um Nachrichten von Remoten Computern anzuzeigen, nicht besitzt."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Fehler"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warnung"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informationen"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Erfolgreich"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Fehlgeschlagen"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Erfolgreich"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unbekanntes Ereignis"
 END
 
 STRINGTABLE
index 8a2df37..abbd792 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Event Viewer"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "The description for Event ID ( %lu ) in Source ( %s ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "ÁöÜëìá"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ðñïåéäïðïßçóç"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Ðëçñïöïñßá"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Åðéôõ÷ßá"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¢ãíùóôï óõìâÜí"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "The description for Event ID ( %lu ) in Source ( %s ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "ÁöÜëìá"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ðñïåéäïðïßçóç"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Ðëçñïöïñßá"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Åðéôõ÷ßá"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¢ãíùóôï óõìâÜí"
 END
 
 STRINGTABLE
index 68ae4ba..fc19d72 100644 (file)
@@ -92,15 +92,15 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_TITLE                  "Event Viewer"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "The description for Event ID ( %lu ) in Source ( %s ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warning"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Information"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Success"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unknown Event"
+    IDS_APP_TITLE                  "Event Viewer"
+    IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "The description for Event ID ( %lu ) in Source ( %s ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
+    IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
+    IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warning"
+    IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Information"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
+    IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Success"
+    IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unknown Event"
 END
 
 STRINGTABLE
index a6339ab..2de3ec3 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE 
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Visor de sucesos"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La descripción para el evento con ID ( %lu ) y origen ( %s ) no pudo ser recuperada.El equipo local puede no tener la información necesaria en el registro o las DLLs requeridas para mostrar los mensajes de un equipo remoto."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Advertencia"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Información"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Auditoria Satisfactoria"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Auditoria Fallida"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Acierto"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento Desconocido"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La descripción para el evento con ID ( %lu ) y origen ( %s ) no pudo ser recuperada.El equipo local puede no tener la información necesaria en el registro o las DLLs requeridas para mostrar los mensajes de un equipo remoto."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Advertencia"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Información"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Auditoria Satisfactoria"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Auditoria Fallida"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Acierto"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento Desconocido"
 END
 
 STRINGTABLE
index 76612a0..54ad9ca 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Visionneuse d'événements"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La description pour l'événement d'ID ( %lu ) dans la source ( %s ) ne peut être trouvée. L'ordinateur local pourrait ne pas avoir les informations registres nécéssaires ou les fichiers DLL de message pour afficher les messages depuis un ordinateur distant."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Erreur"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avertissement"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informations"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Succès de l'audit"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Échec de l'audit"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Succès"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Événement Inconnu"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La description pour l'événement d'ID ( %lu ) dans la source ( %s ) ne peut être trouvée. L'ordinateur local pourrait ne pas avoir les informations registres nécéssaires ou les fichiers DLL de message pour afficher les messages depuis un ordinateur distant."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Erreur"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avertissement"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informations"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Succès de l'audit"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Échec de l'audit"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Succès"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Événement Inconnu"
 END
 
 STRINGTABLE
index 708fb41..6bfa290 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Visualizzatore eventi"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La descrizione per l'ID evento ( %lu ) proveniente da ( %s ) non può essere trovata. Il computer locale potrebbe non avere le informazioni sul registry necessarie o i file DLL con i messaggi necessari per la visualizzazione da un computer remoto."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Errore"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avviso"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informazione"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit riuscita"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit fallita"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Successo"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento sconosciuto"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "La descrizione per l'ID evento ( %lu ) proveniente da ( %s ) non può essere trovata. Il computer locale potrebbe non avere le informazioni sul registry necessarie o i file DLL con i messaggi necessari per la visualizzazione da un computer remoto."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Errore"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avviso"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informazione"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit riuscita"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit fallita"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Successo"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento sconosciuto"
 END
 
 STRINGTABLE
index 8c250a3..ffd1e6a 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "\83C\83x\83\93\83\83r\83\85\81[\83A"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "\83C\83x\83\93\83g ID (%lu) (\83\\\81[\83X %s \93à) \82É\8aÖ\82·\82é\90à\96¾\82ª\8c©\82Â\82©\82è\82Ü\82¹\82ñ\82Å\82µ\82½\81\83\8a\83\82\81[\83\83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82©\82ç\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82½\82ß\82É\95K\97v\82È\83\8c\83W\83X\83g\83\8a\8fî\95ñ\82Ü\82½\82Í\83\81\83b\83Z\81[\83W DLL \83t\83@\83C\83\8b\82ª\83\8d\81[\83J\83\8b \83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82É\82È\82¢\89Â\94\\\90«\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B"
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "\83G\83\89\81["
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "\8cx\8d\90"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "\8fî\95ñ"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "\90¬\8c÷\82Ì\8aÄ\8d¸"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "\8e¸\94s\82Ì\8aÄ\8d¸"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "\90¬\8c÷"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "\95s\96¾\82È\83C\83x\83\93\83g"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "\83C\83x\83\93\83g ID (%lu) (\83\\\81[\83X %s \93à) \82É\8aÖ\82·\82é\90à\96¾\82ª\8c©\82Â\82©\82è\82Ü\82¹\82ñ\82Å\82µ\82½\81\83\8a\83\82\81[\83\83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82©\82ç\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82½\82ß\82É\95K\97v\82È\83\8c\83W\83X\83g\83\8a\8fî\95ñ\82Ü\82½\82Í\83\81\83b\83Z\81[\83W DLL \83t\83@\83C\83\8b\82ª\83\8d\81[\83J\83\8b \83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82É\82È\82¢\89Â\94\\\90«\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B"
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "\83G\83\89\81["
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "\8cx\8d\90"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "\8fî\95ñ"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "\90¬\8c÷\82Ì\8aÄ\8d¸"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "\8e¸\94s\82Ì\8aÄ\8d¸"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "\90¬\8c÷"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "\95s\96¾\82È\83C\83x\83\93\83g"
 END
 
 STRINGTABLE
index 682e625..ba1228a 100644 (file)
@@ -89,14 +89,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "À̺¥Æ® ºä¾î"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "( %s ) ÀÇ À̺¥Æ®ID ( %lu ) ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ·ÎÄàÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ Ç¥½ÃÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ·¹Áö½ºÆ®¸®³ª DLL ÆÄÀÏÀ» °¡ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "¿¡·¯"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "°æ°í"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Á¤º¸"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "°¨»ç ¼º°ø"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "°¨»ç ½ÇÆÐ"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "¼º°ø"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "( %s ) ÀÇ À̺¥Æ®ID ( %lu ) ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ·ÎÄàÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ Ç¥½ÃÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ·¹Áö½ºÆ®¸®³ª DLL ÆÄÀÏÀ» °¡ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "¿¡·¯"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "°æ°í"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Á¤º¸"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "°¨»ç ¼º°ø"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "°¨»ç ½ÇÆÐ"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "¼º°ø"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
 END
 
 STRINGTABLE
index acc7154..3c6561b 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Hendelseliste"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Beskrivelsen for Hendelse ID ( %lu ) i kilden ( %s ) kan ikke bli finnet. Lokale datamaskinen har ikke nødvendige register informasjon eller melding DLL filer for å vise melding fra en fjern datamaskin."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Feil"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Advarseler"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informasjon"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Revisjon suksess"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Revisjon misslykkes"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Suksess"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Ukjent hendelse"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Beskrivelsen for Hendelse ID ( %lu ) i kilden ( %s ) kan ikke bli finnet. Lokale datamaskinen har ikke nødvendige register informasjon eller melding DLL filer for å vise melding fra en fjern datamaskin."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Feil"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Advarseler"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informasjon"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Revisjon suksess"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Revisjon misslykkes"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Suksess"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Ukjent hendelse"
 END
 
 STRINGTABLE
index 9a14b68..05c7c25 100644 (file)
@@ -97,14 +97,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Podgl¹d zdarzeñ"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie zosta³ odnaleziony w \9fródle: ( %s ). Ten komputer mo¿e nie miec wystarczaj¹cych informacji w rejestrze albo bibliotek DLL, aby wy\9cwietliæ wiadomo\9cci z komputera zdalnego."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "B³¹d"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrze¿enie"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informacja"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Udany Audyt"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Nieudany Audyt"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Sukces"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Zdarzenie nieznane"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie zosta³ odnaleziony w \9fródle: ( %s ). Ten komputer mo¿e nie miec wystarczaj¹cych informacji w rejestrze albo bibliotek DLL, aby wy\9cwietliæ wiadomo\9cci z komputera zdalnego."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "B³¹d"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrze¿enie"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informacja"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Udany Audyt"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Nieudany Audyt"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Sukces"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Zdarzenie nieznane"
 END
 
 STRINGTABLE
index 9077995..7014f5b 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Vizualizator evenimente"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Descrierea pentru ID-ul de eveniment ( %lu ) în sursa ( %s ) nu poate fi gãsitã. Computerul local este posibil sã nu aibã informaþiile sau fiºierele DLL pentru a afiºa mesajele de pe un computer la distanþã."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Eroare"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avertisment"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informaþie"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Succes audit"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Eºec audit"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Succes"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Eveniment necunoscut"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Descrierea pentru ID-ul de eveniment ( %lu ) în sursa ( %s ) nu poate fi gãsitã. Computerul local este posibil sã nu aibã informaþiile sau fiºierele DLL pentru a afiºa mesajele de pe un computer la distanþã."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Eroare"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Avertisment"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informaþie"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Succes audit"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Eºec audit"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Succes"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Eveniment necunoscut"
 END
 
 STRINGTABLE
index a215c15..59dce43 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Ïðîñìîòð ñîáûòèé"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå íàéäåíî îïèñàíèå äëÿ ñîáûòèÿ ñ êîäîì ( %lu ) â èñòî÷íèêå ( %s ). Âîçìîæíî, íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå íåò íóæíûõ äàííûõ â ðååñòðå èëè ôàéëîâ DLL ñîîáùåíèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé óäàëåííîãî êîìïüþòåðà."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Îøèáêà"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïðåäóïðåæäåíèå"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Óâåäîìëåíèå"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñïåõîâ"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò îòêàçîâ"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñïåõ"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå íàéäåíî îïèñàíèå äëÿ ñîáûòèÿ ñ êîäîì ( %lu ) â èñòî÷íèêå ( %s ). Âîçìîæíî, íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå íåò íóæíûõ äàííûõ â ðååñòðå èëè ôàéëîâ DLL ñîîáùåíèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé óäàëåííîãî êîìïüþòåðà."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Îøèáêà"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïðåäóïðåæäåíèå"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Óâåäîìëåíèå"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñïåõîâ"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò îòêàçîâ"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñïåõ"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
 END
 
 STRINGTABLE
index 71d5da8..a0a6817 100644 (file)
@@ -90,14 +90,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Zobrazovaè udalostí"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Popis pre udalos\9d ID ( %lu ) zo zdroja ( %s ) nebol nájdený. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Chyba"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Upozornenie"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informácia"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Kontrola uspe\9aná"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Kontrola zlyhala"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Úspech" //Success
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Neznáma udalos\9d"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Popis pre udalos\9d ID ( %lu ) zo zdroja ( %s ) nebol nájdený. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Chyba"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Upozornenie"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informácia"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Kontrola uspe\9aná"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Kontrola zlyhala"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Úspech" //Success
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Neznáma udalos\9d"
 END
 
 STRINGTABLE
index a79a3fb..55f31d9 100644 (file)
@@ -93,14 +93,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Îãëÿäà÷ ïîä³é"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Îïèñ äëÿ ²äåíòèô³êàòîðà ïî䳿( %lu ) çà äæåðåëîì( %s ) íå çíàéäåíî. Ëîêàëüíèé êîìï'þòåð ìîæå íå ìàòè íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ðåºñòð³ ÷è DLL ôàéë³â ïîâ³äîìëåíü äëÿ â³äîáðàæåííÿ ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäÿòü â³ä â³ääàëåíîãî êîìï'þòåðà."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Ïîìèëêà"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïîïåðåäæåííÿ"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Ïîâ³äîìëåííÿ"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñï³õ³â"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò â³äìîâ"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñï³õ"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåâ³äîìà ïîä³ÿ"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Îïèñ äëÿ ²äåíòèô³êàòîðà ïî䳿( %lu ) çà äæåðåëîì( %s ) íå çíàéäåíî. Ëîêàëüíèé êîìï'þòåð ìîæå íå ìàòè íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ðåºñòð³ ÷è DLL ôàéë³â ïîâ³äîìëåíü äëÿ â³äîáðàæåííÿ ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäÿòü â³ä â³ääàëåíîãî êîìï'þòåðà."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Ïîìèëêà"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïîïåðåäæåííÿ"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Ïîâ³äîìëåííÿ"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñï³õ³â"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò â³äìîâ"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñï³õ"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåâ³äîìà ïîä³ÿ"
 END
 
 STRINGTABLE
index 40a9b97..b6869b2 100644 (file)
@@ -2,22 +2,13 @@
 #define IDNEXT                          3
 #define IDD_EVENTVWR_DIALOG             102
 #define IDD_PROGRESSBOX                 150
-#define IDS_APP_TITLE                   103
 #define IDD_ABOUTBOX                    103
 #define IDM_ABOUT                       104
 #define IDM_EXIT                        105
 #define IDI_EVENTVWR                    107
 #define IDI_SMALL                       108
 #define IDC_EVENTVWR                    109
-#define IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND       209
 #define IDC_PROCESSPROGRESS             250
-#define IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE         251
-#define IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE       252
-#define IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE   253
-#define IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS      254
-#define IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE      255
-#define IDC_EVENTLOG_SUCCESS            256
-#define IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE       257
 #define IDR_MAINFRAME                   128
 #define IDI_WARNINGICON                 129
 #define IDI_INFORMATIONICON             130
 #define IDC_STATIC                      -1
 
 
+/* String IDs */
+#define IDS_APP_TITLE                   103
+#define IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND       209
+#define IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE         251
+#define IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE       252
+#define IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE   253
+#define IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS      254
+#define IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE      255
+#define IDS_EVENTLOG_SUCCESS            256
+#define IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE       257
+
+
 #define IDS_COLUMNTYPE                  300
 #define IDS_COLUMNDATE                  301
 #define IDS_COLUMNTIME                  302