[SHELL32_NEW]
authorGed Murphy <gedmurphy@reactos.org>
Wed, 25 May 2011 21:16:20 +0000 (21:16 +0000)
committerGed Murphy <gedmurphy@reactos.org>
Wed, 25 May 2011 21:16:20 +0000 (21:16 +0000)
- Merge 51309
- Fix control style of property dialogs

svn path=/branches/shell32_new-bringup/; revision=51914

29 files changed:
dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc
dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc
dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc
dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc
dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc
dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc
dll/win32/shell32/lang/en-US.rc
dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc
dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc
dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc
dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc
dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc
dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc
dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc
dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc
dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc
dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc
dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc
dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc
dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc
dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc
dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc
dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc
dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc
dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc

index 36a5cf5..4f2b2f9 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Âèä íà öåëòà:", 14004, 10, 30, 60, 10
        LTEXT "", 14005, 70, 30, 150, 10
        LTEXT "Ìÿñòî íà öåëòà:", 14006, 10, 40, 60, 10
-       LTEXT "", 14007, 70, 40, 150, 10
+       EDITTEXT 14007, 70, 40, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Öåë:", 14008, 10, 55, 55, 10
        EDITTEXT 14009, 70, 55, 150, 10, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "Èçïúëíÿâàíå â:",14010, 10, 65, 55, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Âèä íà ôàéëà:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Ïàïêà", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ìÿñòî:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðàçìåð:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñúäúðæà:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñúçäàäåíî:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Ñàìî çà ÷åòåíå", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Ñêðèò", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Âèä ôàéë:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Ôàéë", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Îòâàðÿíå ñ:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ìåñòîïîëîæåíèå:", 14008, 8, 72, 61, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðàçìåð:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñúçäàäåí:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ïðîìåíåí:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Èçïîëçâàí:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ïðèíàäëåæíîñòè", 14020, 8, 189, 60, 10
        CHECKBOX "Ñàìî çà &÷åòåíå", 14021, 61, 189, 67, 10
        CHECKBOX "Ñ&êðèò", 14022, 129, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Èçäàíèå íà ôàéëà: ", 14000, 10, 10, 67, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Îïèñàíèå: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Âúçïðîèçâîäñòâåíî ïðàâî: ", 14004, 10, 46, 68, 16
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Äðóãè ñâåäåíèÿ çà èçäàíèåòî", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Èìå íà ïðåäìåòà: ", 14007, 13, 82, 90, 10
        LTEXT "Ñòîéíîñò: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Âèä:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Ôàéëîâà óðåäáà:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Èçïîëçâàíî ìÿñòî:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Ñâîáîäíî ìÿñòî:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Îáåì:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 80f7cb4..978a58f 100644 (file)
@@ -168,9 +168,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        ICON "", 14000, 10, 4, 30, 30, WS_VISIBLE
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
-       LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
+       EDITTEXT 14005, 78, 38, 142, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 7dbb4eb..8914ee8 100644 (file)
@@ -158,7 +158,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Umístìní cíle:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -197,13 +197,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Slo\9eka", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Umístìní:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Velikost:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Obsahuje:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Vytvoøeno:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Jen pro ètení", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -218,17 +218,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Soubor", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Umístìní:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Vytvoøeno:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zmìnìno:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Otevøeno:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Jen pro ètení", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -241,11 +241,11 @@ CAPTION "Verze"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Dal\9aí informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Název polo\9eky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -260,24 +260,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Typ:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Souborový systém:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Vyu\9eité místo:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 0047208..e0f9152 100644 (file)
@@ -158,7 +158,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -197,13 +197,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -219,17 +219,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -242,11 +242,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -261,24 +261,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 6292156..42cd6e5 100644 (file)
@@ -170,9 +170,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        ICON "", 14000, 10, 4, 30, 30, WS_VISIBLE
        LTEXT "Zieltyp:", 14004, 8, 38, 64, 10
-       LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
+       LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zielpfad:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ziel:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Starten in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -211,13 +211,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Dateiordner", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ort:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Größe:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Inhalt:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Erstellt:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Schreibgeschützt", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Versteckt", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -233,17 +233,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Dateityp:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Datei", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Öffnen mit:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Pfad:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Größe:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Erstellt:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Geändert:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zugegriffen:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Schreibgeschützt", 14021, 45, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Versteckt", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -256,11 +256,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Dateiversion: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Beschreibung: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Weitere Versionsinformationen: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Elementname: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Wert: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -275,24 +275,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Typ:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Dateisystem:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Belegter Speicher:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Freier Speicher:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Speicherkapazität:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 80506a2..30542a0 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Ôýðïò ðñïïñéóìïý:", 14004, 10, 25, 50, 15
        LTEXT "", 14005, 70, 30, 150, 10
        LTEXT "ÈÝóç ðñïïñéóìïý:", 14006, 10, 40, 70, 10
-       LTEXT "", 14007, 70, 40, 150, 10
+       EDITTEXT 14007, 70, 40, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðñïïñéóìüò:", 14008, 10, 55, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 70, 55, 150, 10, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Åêêßíçóç óôï:",14010, 10, 65, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Ôýðïò áñ÷åßïõ:", 14004, 10, 30, 50, 10
        LTEXT "Áñ÷åßï", 14005, 70, 30, 150, 10
        LTEXT "Áíïßãåé ìå:", 14006, 10, 40, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 70, 40, 150, 10
+       EDITTEXT 14007, 70, 40, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÈÝóç:", 14008, 10, 55, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 70, 55, 200, 10
+       EDITTEXT 14009, 70, 55, 200, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÌÝãåèïò:",14010, 10, 65, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 70, 65, 150, 10
+       EDITTEXT 14011, 70, 65, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÄçìéïõñãÞèçêå:", 14014, 10, 80, 65, 10
-       LTEXT "", 14015, 70, 80, 150, 10
+       EDITTEXT 14015, 70, 80, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÔñïðïðïéÞèçêå:", 14016, 10, 90, 65, 10
-       LTEXT "", 14017, 70, 90, 150, 10
+       EDITTEXT 14017, 70, 90, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÐñïóðåëÜóôçêå:", 14018, 10, 100, 65, 10
-       LTEXT "", 14019, 70, 100, 150, 10
+       EDITTEXT 14019, 70, 100, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "×áñáêôçñéóôéêÜ:", 14020, 10, 115, 70, 10
        CHECKBOX "&Ìüíï ãéá áíÜãíùóç", 14021, 70, 115, 75, 10
        CHECKBOX "&Êñõöü", 14022, 150, 115, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "¸êäïóç áñ÷åßïõ: ", 14000, 10, 10, 60, 10
-       LTEXT "", 14001, 80, 10, 160, 10
+       EDITTEXT 14001, 80, 10, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÐåñéãñáöÞ: ", 14002, 10, 20, 60, 10
-       LTEXT "", 14003, 80, 20, 160, 10
+       EDITTEXT 14003, 80, 20, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "ÐíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá: ", 14004, 10, 30, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 80, 30, 160, 10
+       EDITTEXT 14005, 80, 30, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "¢ëëåò ðëçñïöïñßåò: ", 14006, 10, 45, 220, 90
        LTEXT "¼íïìá óôïé÷åßïõ: ", 14007, 20, 55, 60, 10
        LTEXT "ÔéìÞ: ", 14008, 130, 55, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 10, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Ôýðïò:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Óýóôçìá áñ÷åßùí:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "ÄåóìåõìÝíïò ÷þñïò:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Åëåýèåñïò ÷þñïò:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "×ùñçôéêüôçôá:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 0b9ff3f..9880c90 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 6eaac70..a7adfb3 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 0bbfc46..30e60b1 100644 (file)
@@ -173,7 +173,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo de destino:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Ubicación de destino:", 14006, 8, 54, 64, 14
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "&Destino:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "I&niciar en:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -212,13 +212,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Carpeta de archivos", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ubicación:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Tamaño:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contiene:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creado:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Sólo lectura", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Oculto", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -233,17 +233,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo de archivo:", 14004, 8, 35, 55, 10
        LTEXT "Archivo", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Se abre con:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ubicación:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Tamaño:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creado:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modificado:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Último acceso:", 14018, 8, 160, 55, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Atributos:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Sólo lectura", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Oculto", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -256,11 +256,11 @@ CAPTION "Versi
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Versión del archivo: ", 14000, 10, 10, 62, 14
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Descripción: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Más información de la versión: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nombre del elemento:", 14007, 13, 82, 65, 10
        LTEXT "Valor: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -275,24 +275,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Tipo:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Sistema de archivos:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Espacio ocupado:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Espacio libre:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacidad:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 125a07d..9526e49 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 4083d65..998d9df 100644 (file)
@@ -174,7 +174,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Type de la cible :", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Localisation de la cible :", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Cible :", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "Démarrer dans :", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -213,13 +213,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type de fichier :", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Dossier", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Localisation :", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Taille :", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contient :", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Créé :", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10
        AUTOCHECKBOX "Lectu&re-seule", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "Cac&hé", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -234,17 +234,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type de fichier :", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Fichier", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ouvrir avec :", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Localisation :", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Taille :", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Créé :", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modifié :", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accédé :", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributs :", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "Lectu&re-seule", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "Cac&hé", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -257,11 +257,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Version du fichier : ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description : ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright : ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Autres informations de version : ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nom de l'élément : ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Valeur : ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -276,24 +276,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type :", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Système de fichiers :", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Espace utilisé :", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Espace libre :", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacité :", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 7eb015d..e492982 100644 (file)
@@ -173,7 +173,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -212,13 +212,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -233,17 +233,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -256,11 +256,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -275,24 +275,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 59d7648..d91d17c 100644 (file)
@@ -171,7 +171,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Posizione:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Nome:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Eseguito in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -210,13 +210,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo del file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Cartella", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Posizione:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Dimensione:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contenente:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creato:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Sola lettura", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Nascosto", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -231,17 +231,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo del file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Si apre con:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Posizione:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Dimensione:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creato:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modificato:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Letto:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributi:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Sola lettura", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Nascosto", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -254,11 +254,11 @@ CAPTION "Versione"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Versione: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Descrizione: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Altre informazioni sulla versione: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nome dell'elemento: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Valore: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -273,24 +273,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Tipo:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Spazio usato:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Spazio libero:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacità:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index a671c61..6270d7d 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "\91Î\8fÛ\82Ì\8eí\97Þ:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "\91Î\8fÛ\82Ì\8fê\8f\8a:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\91Î\8fÛ:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "\8eÀ\8ds\8c³(&S):", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8eí\97Þ:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "\83t\83H\83\8b\83_", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "\8fê\8f\8a:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\83T\83C\83Y:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\8eû\97e\83T\83C\83Y:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\8dì\90¬\93ú\8e\9e:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "\93Ç\82Ý\8eæ\82è\90ê\97p(&R)", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "\89B\82µ\83t\83@\83C\83\8b(&H)", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8eí\97Þ:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "\83t\83@\83C\83\8b", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "\8eÀ\8ds\83v\83\8d\83O\83\89\83\80:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\8fê\8f\8a:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\83T\83C\83Y:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\8dì\90¬\93ú\8e\9e:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\95Ï\8dX\93ú\8e\9e:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\83A\83N\83Z\83X\93ú\8e\9e:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\91®\90«:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "\93Ç\82Ý\8eæ\82è\90ê\97p(&R)", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "\89B\82µ\83t\83@\83C\83\8b(&H)", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "\83t\83@\83C\83\8b\83o\81[\83W\83\87\83\93: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\90à\96¾: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "\92\98\8dì\8c : ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "\82»\82Ì\91¼\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\8fî\95ñ: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "\8d\80\96Ú\96¼: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "\92l: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "\8eí\97Þ:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "\83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "\8eg\97p\97Ì\88æ:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "\8bó\82«\97Ì\88æ:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "\97e\97Ê:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index b5d0dfa..2758493 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index fa176ce..c754e70 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index e576cb4..2f944c0 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Plasseringstype:", 14004, 10, 30, 50, 10
        LTEXT "", 14005, 70, 30, 150, 10
        LTEXT "Plasseringssted:", 14006, 10, 40, 70, 10
-       LTEXT "", 14007, 70, 40, 150, 10
+       EDITTEXT 14007, 70, 40, 150, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Plassering:", 14008, 10, 55, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 70, 55, 150, 10, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start i:",14010, 10, 65, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Filtype:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Mappe", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Lokalisjon:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Størrelse:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Inneholder:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Opprettet:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Bare-lesbar", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Skjult", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -231,17 +231,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Filtype:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Fil", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Åpne med:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Lokalisjon:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Størrelse:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Opprettet:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modifisert:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Åpnet:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Rettigheter:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Bare-lesbar", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Skjult", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -254,11 +254,11 @@ CAPTION "Versjon"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Filversjon: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Beskrivelse: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Enerett: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Annet versjon informasjon: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Enhetsnavn: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Verdi: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -273,24 +273,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Filsystem:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Brukt plass:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Ledig plass:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Kapasitet:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 2b1615b..d41fb99 100644 (file)
@@ -178,7 +178,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ docelowy:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Lokalizacja:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Element docelowy:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Uruchom w:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -217,13 +217,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Rozszerzenie:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Katalog", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Lokalizacja:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Rozmiar:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zawiera:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -238,17 +238,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Plik", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Otwierany za pomoc¹:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ostatnio u¿yty:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Ukryty", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -261,11 +261,11 @@ CAPTION "Wersja"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Wersja pliku: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Opis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Prawa autorskie: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Pozosta³e informacje o wersji: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nazwa: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Warto\9cæ: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -280,24 +280,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Typ:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "System plików:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Zajête miejsce:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Wolne miejsce:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Pojemno\9cæ:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index ef97edb..e018066 100644 (file)
@@ -172,7 +172,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -211,13 +211,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -232,17 +232,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -255,11 +255,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -274,24 +274,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 6daead8..25541f0 100644 (file)
@@ -173,7 +173,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo de destino:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Localização do destino:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Destino:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Iniciar em:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -212,13 +212,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo de ficheiro:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Pasta", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Localização:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Tamanho:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contém:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Criado:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Sómente de Leitura", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Escondido", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -233,17 +233,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Tipo de Ficheiro:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Ficheiro", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Abre com::", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Localização:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Tamanho:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Criado:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modificado:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Acedido:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "propriedades:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Somente de Leitura", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Oculto", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -256,11 +256,11 @@ CAPTION "Vers
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Versão do Ficheiro: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Descrição: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Outras informações da versão: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nome do Item: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Valor: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -275,24 +275,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Tipo:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Sistema de Ficheiros:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Espaço utilizado:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Espaço livre:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacidade:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 47d05ff..3a89641 100644 (file)
@@ -172,7 +172,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Tip țintă:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Locație țintă:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Țintă:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Pornire în:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -211,13 +211,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Locație:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Mărime:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Conține:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creat:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Doar-în-citire", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Ascuns", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -233,17 +233,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Fișier", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Se deschide cu:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Locație:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Mărime:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Creat:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modificat:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accesat:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Doar-în-citire", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Ascuns", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -256,11 +256,11 @@ CAPTION "Versiune"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Versiune fișier: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Descriere: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Drept de autor: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Alte informații versiune", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Nume element: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Valoare: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -275,24 +275,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Tip:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Sistem de fișiere:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Spațiu folosit:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Spațiu liber:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacitate:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index b3ecbdb..64ccb66 100644 (file)
@@ -171,7 +171,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï îáúåêòà:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Ðàçìåùåíèå:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Îáúåêò:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Ðàáî÷àÿ ïàïêà:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -210,13 +210,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï ôàéëà:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Ïàïêà", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ðàñïîëîæåíèå:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðàçìåð:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñîäåðæèò:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñîçäàíî:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Òîëüêî ÷òåíèå", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Ñêðûòî", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -231,17 +231,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï ôàéëà:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "ôàéë", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ïðèëîæåíèå:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðàçìåùåíèå:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðàçìåð:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñîçäàí:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Èçìåíåí:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Îòêðûò:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Àòðèáóòû:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "Òîëüêî &÷òåíèå", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "Ñêð&ûòûé", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -254,11 +254,11 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Âåðñèÿ ôàéëà: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Îïèñàíèå: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Àâòîðñêèå ïðàâà: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Èìÿ ýëåìåíòà: ", 14007, 13, 82, 63, 10
        LTEXT "Çíà÷åíèå: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -273,24 +273,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Òèï:", -1, 15, 49, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 49, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 49, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà:", -1, 15, 68, 86, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 68, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 68, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "STATIC", SS_OWNERDRAW | SS_NOTIFY | SS_SUNKEN, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Çàíÿòî:", -1, 25, 90, 78, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "STATIC", SS_OWNERDRAW | SS_NOTIFY | SS_SUNKEN, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Ñâîáîäíî:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Åìêîñòü:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "STATIC", SS_OWNERDRAW | SS_NOTIFY | SS_SUNKEN, 20, 140, 200, 20
 
index 7620ce0..2a5f7ed 100644 (file)
@@ -176,7 +176,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ cie¾a:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Umiestnenie cie¾a:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "&Cie¾:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "Z&aèa\9d v prieèinku:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -215,13 +215,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Prieèinok", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Umiestnenie:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ve¾kos\9d:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Obsahuje:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Iba na èítanie", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -236,17 +236,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Súbor", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Otvori\9d programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ve¾kos\9d:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Iba na èítanie", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -259,11 +259,11 @@ CAPTION "Verzia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Verzia súboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Autorské práva: ", 14004, 10, 46, 66, 10 //Copyright
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Iné informácie o verzii: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Názov polo\9eky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -278,24 +278,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Typ:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Systém súborov:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Vyu\9eité miesto:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Vo¾né miesto:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 594cdf8..84513d4 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 0238edf..cc940c8 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index d5ca8c1..b950630 100644 (file)
@@ -170,7 +170,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -209,13 +209,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -230,17 +230,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -253,11 +253,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -272,24 +272,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index bd2cfda..785a675 100644 (file)
@@ -172,7 +172,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï îá'ºêòà:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Ðîçòàøóâàííÿ:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Î&á'ºêò:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Ðîáî÷à ïàïêà:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -211,13 +211,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï ôàéëó:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Òåêà", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Ðîçòàøóâàííÿ:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðîçì³ð:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "̳ñòèòü:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñòâîðåíî:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "Ëèøå &÷èòàííÿ", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "Ïðè&õîâàíà", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -232,17 +232,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Òèï ôàéëó:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Ôàéë", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Äîäàòîê:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðîçòàøóâàííÿ:", 14008, 8, 72, 50, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ðîçì³ð:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Ñòâîðåíî:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Çì³íåíî:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "³äêðèòî:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Àòðèáóòè:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "Ëèøå &÷èòàííÿ", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "Ïðè&õîâàíèé", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -255,11 +255,11 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "Âåðñ³ÿ ôàéëó: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Îïèñ: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Àâòîðñüê³ ïðàâà: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "²ì'ÿ åëåìåíòà: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Çíà÷åííÿ: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -274,24 +274,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Òèï:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Ôàéëîâà ñèñòåìà:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Çàéíÿòî:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Äîñòóïíî:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "̳ñòê³ñòü:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index 693a289..7b25bb4 100644 (file)
@@ -159,7 +159,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -198,13 +198,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -219,17 +219,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -242,11 +242,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -261,24 +261,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20
 
index ea14a6d..5e386cb 100644 (file)
@@ -171,7 +171,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Target type:", 14004, 8, 38, 64, 10
        LTEXT "", 14005, 78, 38, 142, 10
        LTEXT "Target location:", 14006, 8, 58, 64, 10
-       LTEXT "", 14007, 79, 58, 141, 10
+       EDITTEXT 14007, 79, 58, 141, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Target:", 14008, 8, 77, 45, 10
        EDITTEXT 14009, 79, 75, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
        LTEXT "&Start in:", 14010, 8, 96, 57, 10
@@ -210,13 +210,13 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "Folder", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Location:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 315, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Contains:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        AUTOCHECKBOX "&Read-only", 14021, 45, 150, 67, 10
        AUTOCHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 150, 50, 10
 END
@@ -231,17 +231,17 @@ BEGIN
        LTEXT "Type of file:", 14004, 8, 35, 50, 10
        LTEXT "File", 14005, 68, 35, 160, 10
        LTEXT "Opens with:", 14006, 8, 53, 50, 10
-       LTEXT "", 14007, 68, 53, 160, 10
+       EDITTEXT 14007, 68, 53, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Location:", 14008, 8, 72, 45, 10
-       LTEXT "", 14009, 68, 72, 315, 10
+       EDITTEXT 14009, 68, 72, 315, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Size:", 14010, 8, 93, 45, 10
-       LTEXT "", 14011, 68, 93, 160, 10
+       EDITTEXT 14011, 68, 93, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Created:", 14014, 8, 118, 45, 10
-       LTEXT "", 14015, 68, 118, 160, 10
+       EDITTEXT 14015, 68, 118, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Modified:", 14016, 8, 140, 45, 10
-       LTEXT "", 14017, 68, 140, 160, 10
+       EDITTEXT 14017, 68, 140, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Accessed:", 14018, 8, 160, 45, 10
-       LTEXT "", 14019, 68, 160, 160, 10
+       EDITTEXT 14019, 68, 160, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Attributes:", 14020, 8, 189, 45, 10
        CHECKBOX "&Read-only", 14021, 58, 189, 67, 10
        CHECKBOX "&Hidden", 14022, 126, 189, 50, 10
@@ -254,11 +254,11 @@ CAPTION "Version"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        LTEXT "File version: ", 14000, 10, 10, 55, 10
-       LTEXT "", 14001, 77, 10, 152, 10
+       EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Description: ", 14002, 10, 27, 45, 10
-       LTEXT "", 14003, 77, 27, 152, 10
+       EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
-       LTEXT "", 14005, 77, 46, 152, 10
+       EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
        GROUPBOX "Other version information: ", 14006, 6, 70, 222, 115
        LTEXT "Item name: ", 14007, 13, 82, 50, 10
        LTEXT "Value: ", 14008, 112, 82, 45, 10
@@ -273,24 +273,24 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        EDITTEXT 14000, 40, 20, 190, 14, ES_LEFT|WS_BORDER|WS_GROUP
        LTEXT "Type:", -1, 15, 55, 40, 10
-       LTEXT "", 14001, 110, 55, 100, 10
+       EDITTEXT 14001, 110, 55, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "File system:", -1, 15, 70, 100, 10
-       LTEXT "", 14002, 110, 70, 100, 10
+       EDITTEXT 14002, 110, 70, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14013, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 90, 10, 10
        LTEXT "Used space:", -1, 25, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14003, 110, 90, 120, 10
-       LTEXT "", 14004, 200, 90, 40, 10
+       EDITTEXT 14003, 110, 90, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14004, 200, 90, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14014, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 5, 105, 10, 10
        LTEXT "Free space:", -1, 25, 105, 70, 10
-       LTEXT "", 14005, 110, 105, 120, 10
-       LTEXT "", 14006, 200, 105, 40, 10
+       EDITTEXT 14005, 110, 105, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14006, 200, 105, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        LTEXT "Capacity:", -1, 25, 125, 80, 10
-       LTEXT "", 14007, 110, 125, 120, 10
-       LTEXT "", 14008, 200, 125, 40, 10
+       EDITTEXT 14007, 110, 125, 85, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
+       EDITTEXT 14008, 200, 125, 40, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
 
        CONTROL "", 14015, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 20, 140, 200, 20