- Create a startmenu entry for sndrec32
authorJohannes Anderwald <johannes.anderwald@reactos.org>
Sun, 13 Dec 2009 16:31:01 +0000 (16:31 +0000)
committerJohannes Anderwald <johannes.anderwald@reactos.org>
Sun, 13 Dec 2009 16:31:01 +0000 (16:31 +0000)
- Add resource string for all languages except rumanian (encoding issue)

svn path=/trunk/; revision=44567

21 files changed:
reactos/dll/win32/syssetup/install.c
reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/de-DE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/en-US.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/es-ES.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/et-EE.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/id-ID.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/it-IT.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/win32/syssetup/resource.h

index 46578f0..a853e8d 100644 (file)
@@ -799,6 +799,7 @@ CreateShortcuts(VOID)
     {
         CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_MPLAY32, _T("%SystemRoot%\\system32\\mplay32.exe"), IDS_CMT_MPLAY32, TRUE);
         CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_SNDVOL32, _T("%SystemRoot%\\system32\\sndvol32.exe"), IDS_CMT_SNDVOL32, TRUE);
+        CreateShortcut(CSIDL_PROGRAMS, szFolder, IDS_SHORT_SNDREC32, _T("%SystemRoot%\\system32\\sndrec32.exe"), IDS_CMT_SNDREC32, TRUE);
     }
 
     /* Create Games subfolder and fill if the exe is available */
index 2952685..d3bbc3f 100644 (file)
@@ -248,6 +248,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Çàáàâëåíèå"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Ïóñêàíå íà ìóëòèìåäèéíèÿ âúçïðîèçâîäèòåë"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Ïóñêàíå íà óïðâëåíèåòî íà ñèëàòà íà çâóêà"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -285,6 +286,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Íàñòðîéêà íà óðåäáàòà.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Ñèëà íà çâóêà.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Ïðåãëåæäàíå íà ÐåàêòÕ.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Ðèñóíúê.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 37747db..be2cd75 100644 (file)
@@ -230,6 +230,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Zábava"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Spustit Pøehrávaè multimédií"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Spustit Ovládání hlasitosti"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -266,6 +267,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_SERVICE    "Správce slu\9eeb.lnk"
     IDS_SHORT_SNAP       "Sejmout obrazovku.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Ovládání hlasitosti.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_SOLITAIRE  "Solitaire.lnk"
     IDS_SHORT_WINEMINE   "WineMine.lnk"
     IDS_SHORT_WORDPAD    "WordPad.lnk"
index 90c40ca..d5c0cb7 100644 (file)
@@ -244,6 +244,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -281,6 +282,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Ereignisanzeige.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Systemkonfiguration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 7ea8057..90a323f 100644 (file)
@@ -245,6 +245,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -282,6 +283,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "ÐñïâïëÞ ÓõìâÜíôùí.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Âïçèçôéêü ðñüãñáììá ñýèìéóçò ðáñáìÝôñùí.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index ceb79d9..35aa743 100644 (file)
@@ -244,6 +244,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -279,6 +280,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_SERVICE    "Service Manager.lnk"
     IDS_SHORT_SNAP       "SnapShot.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_SOLITAIRE  "Solitaire.lnk"
     IDS_SHORT_WINEMINE   "WineMine.lnk"
     IDS_SHORT_WORDPAD    "WordPad.lnk"
index 402f7c6..3b5fabc 100644 (file)
@@ -254,6 +254,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entretenimiento"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Ejecutar Reproductor multimedia"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Ejecutar Control de volumen"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -291,6 +292,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Visor de sucesos.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Configuración del sistema.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Control de volumen.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Diagnóstico de ReactX.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
     IDS_SHORT_SPIDER     "Solitario Spider.lnk"
index 989726c..b1ccca1 100644 (file)
@@ -243,6 +243,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Meelelahutus"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Ava Meediamängija"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Ava Helitugevuse Kontroll"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -278,6 +279,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_SERVICE    "Service Manager.lnk"
     IDS_SHORT_SNAP       "SnapShot.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_SOLITAIRE  "Solitaire.lnk"
     IDS_SHORT_WINEMINE   "WineMine.lnk"
     IDS_SHORT_WORDPAD    "WordPad.lnk"
index ad24772..02dd042 100644 (file)
@@ -244,6 +244,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -281,6 +282,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 979b3ac..d77107e 100644 (file)
@@ -257,6 +257,8 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
+
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -294,6 +296,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index a467cba..9ede780 100644 (file)
@@ -242,6 +242,8 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
+
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -279,6 +281,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index b9d7a0f..ba3f998 100644 (file)
@@ -235,6 +235,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Divertimento"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Esegui Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Esegui Controllo Volume"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -272,9 +273,10 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Visualizzatore Eventi.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Configuratione del sistema.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Controllo Volume.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostica.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
-       IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
+    IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE
index 4df5d32..81670e5 100644 (file)
@@ -244,6 +244,8 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT   "\83G\83\93\83^\81[\83e\83C\83\81\83\93\83g"
     IDS_CMT_MPLAY32         "\83}\83\8b\83`\83\81\83f\83B\83\83v\83\8c\81[\83\84\81[\82ð\8bN\93®\82µ\82Ü\82·"
     IDS_CMT_SNDVOL32        "\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83R\83\93\83g\83\8d\81[\83\8b\82ð\8bN\93®\82µ\82Ü\82·"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
+
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -279,6 +281,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_SERVICE    "\83T\81[\83r\83\83}\83l\81[\83W\83\83.lnk"
     IDS_SHORT_SNAP       "\83X\83i\83b\83v\83V\83\87\83b\83g.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83R\83\93\83g\83\8d\81[\83\8b.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_SOLITAIRE  "\83\\\83\8a\83e\83B\83A.lnk"
     IDS_SHORT_WINEMINE   "WineMine.lnk"
     IDS_SHORT_WORDPAD    "\83\8f\81[\83h\83p\83b\83h.lnk"
index 9454960..85fd68f 100644 (file)
@@ -244,6 +244,8 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
+
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -281,9 +283,10 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
-       IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
+    IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE
index 3f59e15..f0af8e5 100644 (file)
@@ -247,6 +247,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Underholdning"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Start Multimedia avspiller"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Start Volumkontroll"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -284,6 +285,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 414a0c6..4f632f5 100644 (file)
@@ -237,6 +237,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Rozrywka"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Uruchom Odtwarzacz multimedialny"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Uruchom regulacjê g³o\9cno\9cci"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -289,6 +290,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Podgl¹d zdarzeñ.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Konfiguracja systemowa.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Regulacja g³o\9cno\9cci.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Program diagnostyczny ReactX.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 7053603..eccc74c 100644 (file)
@@ -226,6 +226,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Ðàçâëå÷åíèÿ"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Çàïóñòèòü ïðîèãðûâàòåëü"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Çàïóñòèòü ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -263,6 +264,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Ïðîñìîòð ñîáûòèé.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Ïàðàìåòðû ñèñòåìû.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Ãðîìêîñòü.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Ñðåäñòâî äèàãíîñòèêè ReactX.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Ïàñüÿíñ Ïàóê.lnk"
index 4320c33..449976b 100644 (file)
@@ -230,6 +230,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Zábava" //Entertainment
     IDS_CMT_MPLAY32             "Spusti\9d Multimediálny prehrávaè"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Spusti\9d Ovládanie hlasitosti"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -267,6 +268,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Zobrazovaè udalostí.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Program na konfiguráciu systému.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Ovládanie hlasitosti.lnk" //Volume Control
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Diagnostika ReactX.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Skicár.lnk"
     IDS_SHORT_SPIDER     "Pavúèí solitér.lnk"
index 761fcfb..750c170 100644 (file)
@@ -234,6 +234,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -271,9 +272,10 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
-       IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
+    IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
 END
 
 STRINGTABLE
index 819c97c..871238d 100644 (file)
@@ -233,6 +233,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_ENTERTAINMENT       "Entertainment"
     IDS_CMT_MPLAY32             "Launch Multimedia Player"
     IDS_CMT_SNDVOL32            "Launch Volume Control"
+    IDS_CMT_SNDREC32            "Launch Sound Recorder"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -270,6 +271,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_EVENTVIEW  "Event Viewer.lnk"
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "System Configuration.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Volume Control.lnk"
+    IDS_SHORT_SNDREC32   "Audiorecorder.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "ReactX Diagnostic.lnk"
     IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
        IDS_SHORT_SPIDER     "Spider Solitaire.lnk"
index 24a68d8..78bd39b 100644 (file)
 #define IDS_CMT_DXDIAG                  3230
 #define IDS_CMT_PAINT                   3231
 #define IDS_CMT_SPIDER                  3232
+#define IDS_CMT_SNDREC32                3233
 
 #define IDS_REACTOS_SETUP               3300
 #define IDS_UNKNOWN_ERROR               3301
 #define IDS_SHORT_DXDIAG        3420
 #define IDS_SHORT_PAINT         3421
 #define IDS_SHORT_SPIDER        3422
+#define IDS_SHORT_SNDREC32      3423
 
 #define IDS_WZD_NAME            3450
 #define IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME 3451