Sync winfile with wine HEAD.
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Wed, 17 Dec 2008 15:41:17 +0000 (15:41 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Wed, 17 Dec 2008 15:41:17 +0000 (15:41 +0000)
Bug 3881: Greek update by Apostolos Alexiadis

svn path=/trunk/; revision=38153

rosapps/applications/downloader/lang/el-GR.rc [new file with mode: 0644]
rosapps/applications/downloader/rsrc.rc
rosapps/applications/winfile/lang/ko-KR.rc
rosapps/applications/winfile/lang/sl-SI.rc
rosapps/applications/winfile/lang/sv-SE.rc
rosapps/applications/winfile/lang/zh-CN.rc

diff --git a/rosapps/applications/downloader/lang/el-GR.rc b/rosapps/applications/downloader/lang/el-GR.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ad04467
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,61 @@
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "Download..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER|PBS_SMOOTH,10,10,200,12
+    LTEXT "", IDC_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
+    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PROF DIALOGEX 6, 6, 267, 110
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "ÐñïôéìÞóåéò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "ÖÜêåëïò ËÞøåùí:", -1, 6, 10, 140, 8
+    EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_FOLDER_EDIT, 6, 20, 205, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Å&ðéëïãÞ...", IDC_CHOOSE_BUTTON, 216, 20, 45, 14
+    AUTOCHECKBOX "&ÄéáãñáöÞ áñ÷åßùí åãêáôÜóôáóçò ìåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç", IDC_DELINST_FILES_CHECKBOX, 8, 40, 210, 10, WS_GROUP
+    LTEXT "ÄéáêïìéóôÞò åíçìåñþóåùí:", -1, 6, 55, 140, 8
+    EDITTEXT IDC_UPDATE_SERVER_EDIT, 6, 65, 255, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 147, 90, 54, 15
+    PUSHBUTTON "&¢êõñï", IDCANCEL, 207, 90, 54, 15
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_WINDOW_TITLE         "Download ! - ReactOS Downloader"
+    IDS_WELCOME_TITLE        "Êáëþò Þëèáôå óôïí ReactOS Downloader"
+    IDS_WELCOME              "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êáôçãïñßá óôá áñéóôåñÜ. ÁõôÞ åßíáé ç Ýêäïóç 1.1."
+    IDS_NO_APP_TITLE         "Äåí åðéëÝ÷èçêå åöáñìïãÞ"
+    IDS_NO_APP               "Please select a Application before you click the download button, if you need assistance please click on the question mark button on the top right corner."
+    IDS_UPDATE_TITLE         "ÅíçìÝñùóç"
+    IDS_UPDATE               "Sorry this feature is not implemented yet."
+    IDS_HELP_TITLE           "ÂïÞèåéá"
+    IDS_HELP                 "ÅðéëÝîôå êáôçãïñßá óôá áñéóôåñÜ, ìåôÜ åðéëÝîôå ìéá åöáñìïãÞ êáé ðáôÞóôå ôï êïõìðß download. To update the application information click the button next to the help button."
+    IDS_NO_APPS              "Sorry, there no applications in this category yet. You can help and add more applications."
+    IDS_CHOOSE_APP           "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá åöáñìïãÞ."
+    IDS_CHOOSE_SUB           "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá õðïêáôçãïñßá."
+    IDS_CHOOSE_CATEGORY      "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá êáôçãïñßá."
+    IDS_CHOOSE_BOTH          "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá õðïêáôçãïñßá Þ ìéá åöáñìïãÞ."
+    IDS_XMLERROR_1           "Äå âñÝèçêå ôï áñ÷åßï xml !"
+    IDS_XMLERROR_2           "Could not parse the xml file !"
+    IDS_DOWNLOAD_ERROR       "Äåí Þôáí äõíáôü ôï êáôÝâáóìá ôïõ áñ÷åßïõ.\nÐáñáêáëïýìå åëÝîôå ôçí internet óýíäåóÞ óáò."
+    IDS_VERSION              "¸êäïóç: "
+    IDS_LICENCE              "¢äåéá: "
+    IDS_MAINTAINER           "Maintainer: "
+    IDS_APPS_TITLE           "ÅöáñìïãÝò"
+    IDS_CATS_TITLE           "Êáôçãïñßåò"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER        "Ðáñáêáëþ, åðéëÝîôå ôïí êáôÜëïãï..."
+    IDS_NOTCREATE_REGKEY     "Could not create the registry key."
+    IDS_DOWNLOAD_FOLDER      "Downloader"
+    IDS_UNABLECREATE_FOLDER  "Unable to create a folder with this name!"
+    IDS_UPDATE_URL           "http://svn.reactos.org"
+    IDS_INSTALL_DEP          "%s åßíáé áðáéôïýìåíï ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ %s. Íá åãêáôáóôáèåß ôï %s ôþñá;"
+    TTT_HELPBUTTON           "Âñåßôå âïÞèåéá ãéá ôïí downloader"
+    TTT_UPDATEBUTTON         "¼÷é áêüìá äéáèÝóéìï"
+    TTT_PROFBUTTON           "Let you configure the downloader"
+END
index 9c0d4de..f504bad 100644 (file)
@@ -26,6 +26,7 @@ IDB_TREEVIEW_ICON_13    BITMAP DISCARDABLE    "resources/13.bmp"
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
+#include "lang/el-GR.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
index ba61351..02821d0 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  */
 
-LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_NEUTRAL
+LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Menu */
 
@@ -149,7 +149,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
 IDD_EXECUTE DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "½ÇÇà"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 {
     CONTROL         "", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
     CONTROL         "¸í·É(&C):", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
@@ -163,7 +163,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 IDD_SELECT_DESTINATION DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "¸ñÀûÁö ¼±ÅÃ"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 {
     CONTROL         "", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
     CONTROL         "°æ·Î(&P):", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
@@ -176,7 +176,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 IDD_DIALOG_VIEW_TYPE DIALOG DISCARDABLE 15, 13, 161, 97
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "ÆÄÀϠŸÀÔÀ¸·Î"
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT           "À̸§(&N):",-1,7,8,22,10
     EDITTEXT        IDC_VIEW_PATTERN,31,7,63,12,ES_AUTOHSCROLL
@@ -198,7 +198,7 @@ END
 IDD_DIALOG_PROPERTIES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 248, 215
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "%s ¼Ó¼º"
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "È®ÀÎ",IDOK,191,7,50,14
     PUSHBUTTON      "Ãë¼Ò",IDCANCEL,191,29,50,14
index 1853832..5aa006d 100644 (file)
@@ -43,7 +43,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
         MENUITEM "&Tiskaj ...",                   102
         MENUITEM "Poveži s programom ...",                103
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Ustvari &mapo...",        111
+        MENUITEM "Ustvari &mapo ...",        111
         MENUITEM "&Išči ...",                  104
         MENUITEM "Iz&beri datoteke ...",            116
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -97,7 +97,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
         MENUITEM "Razvrsti po ve&likosti",               ID_VIEW_SORT_SIZE
         MENUITEM "Razvrsti po datu&mu",               ID_VIEW_SORT_DATE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Filter &...",              ID_VIEW_FILTER
+        MENUITEM "&Filter ...",              ID_VIEW_FILTER
     }
 
     POPUP "M&ožnosti"  {
index a0926db..78b6065 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
  * Swedish Language Support
  *
  * Copyright 2005 David Nordenberg
+ * Copyright 2008 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -62,8 +63,8 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
         MENUITEM "&Skapa systemdisk...", -1 /*TODO*/
 #endif
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Anslut &Nätverksenhet",       ID_CONNECT_NETWORK_DRIVE
-        MENUITEM "&Koppla ifrån Nätverksenhet", ID_DISCONNECT_NETWORK_DRIVE
+        MENUITEM "Anslut &nätverksenhet",       ID_CONNECT_NETWORK_DRIVE
+        MENUITEM "&Koppla ifrån nätverksenhet", ID_DISCONNECT_NETWORK_DRIVE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Dela ut...",                  254
         MENUITEM "&Ta bort utdelning...",       255
@@ -82,13 +83,13 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
 
     POPUP "&Visa" {
         MENUITEM "&Träd och mapp",              413
-        MENUITEM "Bara tr&äd",                  411
-        MENUITEM "Bara &mapp",                  412
+        MENUITEM "Endast tr&äd",                  411
+        MENUITEM "Endast &mapp",                  412
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "De&la",                       ID_VIEW_SPLIT
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Namn",                       ID_VIEW_NAME
-        MENUITEM "&Alla Fildetaljer",           ID_VIEW_ALL_ATTRIBUTES, CHECKED
+        MENUITEM "&Alla fildetaljer",           ID_VIEW_ALL_ATTRIBUTES, CHECKED
         MENUITEM "&Vissa detaljer...",          ID_VIEW_SELECTED_ATTRIBUTES
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Sortera efter namn",         ID_VIEW_SORT_NAME
@@ -108,7 +109,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
         MENUITEM "&Enhetsfält",                 ID_VIEW_DRIVE_BAR, CHECKED
         MENUITEM "St&atusfält",                 ID_VIEW_STATUSBAR, CHECKED
 #ifndef _NO_EXTENSIONS
-        MENUITEM "F&ullskärm\tCtrl+Shift+S",    ID_VIEW_FULLSCREEN
+        MENUITEM "H&elskärm\tCtrl+Shift+S",    ID_VIEW_FULLSCREEN
 #endif
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Minimera vid körning",       504
@@ -185,7 +186,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_DESKTOP             "Skrivbord"
     IDS_SHELL               "Skal"
     IDS_TITLEFMT            "%s - %s"
-    IDS_NO_IMPL             "Ej implementerat ännu"
+    IDS_NO_IMPL             "Inte implementerat ännu"
     IDS_WINE_FILE           "Wine File"
 }
 
@@ -201,5 +202,5 @@ STRINGTABLE
     IDS_COL_ATTR            "Attribut"
     IDS_COL_SEC             "Säkerhet"
 
-    IDS_FREE_SPACE_FMT      "%s of %s free"
+    IDS_FREE_SPACE_FMT      "%s av %s ledigt"
 }
index 53955c1..aba7221 100644 (file)
@@ -150,7 +150,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
 IDD_EXECUTE DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "运行"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 {
     CONTROL         "", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
     CONTROL         "命令(&C):", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
@@ -288,7 +288,7 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
 IDD_EXECUTE DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "執行"
-FONT 8, "PMingLiu"
+FONT 9, "MS Shell Dlg"
 {
     CONTROL         "", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
     CONTROL         "指令(&C):", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10