[TRANSLATION] Polish translation update (#611)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Tue, 12 Jun 2018 13:51:37 +0000 (15:51 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Tue, 12 Jun 2018 13:51:37 +0000 (15:51 +0200)
Polish translation update for MODE, USETUP and SHELL32.

base/applications/cmdutils/mode/lang/pl-PL.rc
base/setup/usetup/lang/pl-PL.h
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc

index 05dc62c..0cd8d44 100644 (file)
@@ -54,13 +54,16 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES "BŁĄD: nie można wysłać zapytania do urządzeń DOS (0x%lx).\n"
+    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES "BŁĄD: Nie można wysłać zapytania do urządzeń DOS (0x%lx).\n"
     IDS_ERROR_QUERY_DEVICES_FORM "    QueryDosDeviceW(%s) zwrócił nierozpoznaną formę %s.\n"
     IDS_ERROR_SET_PARALLEL_STATE "SetParallelState(%d) - DefineDosDevice(%s) (0x%lx)\n"
     IDS_ERROR_INVALID_PARAMETER "BŁĄD: Nieprawidłowy parametr - %s\n"
     IDS_ERROR_ILLEGAL_DEVICE_NAME "BŁĄD: Niedozwolona nazwa urządzenia - %s (0x%lx)\n"
+    IDS_ERROR_DEVICE_NOT_AVAILABLE "BŁĄD: Urządzenie %s nie jest aktualnie dostępne.\n"
     IDS_ERROR_STATUS_GET_DEVICE "BŁĄD: Nie udało się uzyskać stanu urządzenia COM%d:\n"
     IDS_ERROR_STATUS_SET_DEVICE "BŁĄD: Nie można ustawić stanu urządzenia COM%d:\n"
+    IDS_ERROR_TIMEOUT_GET_DEVICE "BŁĄD: Nie można uzyskać limitu czasu dla urządzenia %s:\n"
+    IDS_ERROR_TIMEOUT_SET_DEVICE "BŁĄD: Nie można ustawić limitu czasu dla urządzenia %s:\n"
     IDS_ERROR_INVALID_PARITY_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla parzystości bitów %d:\n"
     IDS_ERROR_INVALID_STOP_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla bitów separatora %d:\n"
     IDS_ERROR_NO_MEMORY "BŁĄD: Za mało pamięci.\n"
index dd4ef5c..384da7a 100644 (file)
@@ -144,61 +144,61 @@ static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
         TEXT_STYLE_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "ReactOS Version Status",
+        "Stan rozwoju systemu ReactOS",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
         11,
-        "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
+        "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, ¾e jest niekompletny",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
+        "i wci¥¾ intensywnie rozwijany. Zaleca si© u¾ywania systemu wy\88¥cznie",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
+        "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u¾ytku.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
+        "Wykonaj kopi© zapasow¥ danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "to run ReactOS on real hardware.",
+        "je\98li pr¢bujesz uruchomi\86 system ReactOS poza maszyn¥ wirtualn¥.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Press F3 to quit without installing ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continue   F3 = Quit",
+        "ENTER = Kontynuacja   F3 = Wyj\98cie",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
index c7f39ce..cdb49c7 100644 (file)
@@ -661,39 +661,39 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
-CAPTION "Edit File Type"
+CAPTION "Edytowanie typu pliku"
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
     EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
-    LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
+    PUSHBUTTON "Z&mień ikonę...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
+    LTEXT "&Akcje:", -1, 5, 37, 70, 10
     LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
-    PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
-    PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
-    PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
-    AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
-    AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
-    AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
+    PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
+    PUSHBUTTON "Ustaw &domyślną", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Potwierdź otwarcie po pobraniu", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Zawsze pokazuj rozszerzenia", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
+    AUTOCHECKBOX "Przeglądaj w tym &samym oknie", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
 END
 
 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
-CAPTION "New Action"
+CAPTION "Nowa akcja"
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
+    LTEXT "&Akcja:", -1, 5, 7, 150, 10
     EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
+    LTEXT "Aplikacja używana do &wykonania akcji:", -1, 5, 42, 150, 10
     EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
+    PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Użyj DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -941,13 +941,13 @@ BEGIN
     IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Rozszerzenie %s jest już związane z typem plików %s. Czy chcesz usunąć powiązanie %s z %s i utworzyć dla niego nowy typ plików?"
     IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Rozszerzenie jest w użyciu"
 
-    IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
-    IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
-    IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
-    IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
-    IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
-    IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
-    IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
-    IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
-    IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
+    IDS_REMOVE_EXT "Jeśli usuniesz zarejestrowane rozszerzenie nazwy pliku, nie będzie można otwierać plików o tym rozszerzeniu przez dwukrotne kliknięcie ich ikon.\n\nCzy na pewno chcesz usunąć to rozszerzenie?"
+    IDS_SPECIFY_ACTION "Musisz określić akcję."
+    IDS_INVALID_PROGRAM "Nie można odnaleźć podanego programu. Upewnij się, że nazwa pliku i ścieżka są poprawne."
+    IDS_REMOVE_ACTION "Czy na pewno chcesz usunąć tę akcję?"
+    IDS_ACTION_EXISTS "Akcja '%s' jest już zarejestrowana dla tego typu plików. Wpisz inną nazwę i spróbuj ponownie."
+    IDS_EXE_FILTER "Programy\0*.exe\0Wszystkie pliki\0*.*\0"
+    IDS_EDITING_ACTION "Edytowanie akcji dla typu: "
+    IDS_NO_ICONS "Plik '%s' nie zawiera ikon.\n\nWybierz ikonę z listy lub określ inny plik."
+    IDS_FILE_NOT_FOUND "Nie odnaleziono pliku '%s'."
 END