update wine's unicode app to 1.2rc6. (Samuel Serapion)
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Mon, 5 Jul 2010 11:36:22 +0000 (11:36 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Mon, 5 Jul 2010 11:36:22 +0000 (11:36 +0000)
update kernel32 nls files to be able to build it with the new unicode tool.
convert the cmd rc files to utf-8 to fix building.
Apply Igor Paliychuk's Ukrainian translation Patch.

svn path=/trunk/; revision=47945

106 files changed:
reactos/base/applications/msconfig/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/uk-UA.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/de-DE.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/ja-JP.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/ru-RU.rc
reactos/base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
reactos/base/shell/cmd/rsrc.rc
reactos/base/shell/explorer/explorer-uk.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/shellext/deskadp/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/kernel32/nls/brf.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/cht.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/esp.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/fra.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/frb.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/frc.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/frl.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/frm.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/frs.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/ita.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/lth.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/plk.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/rom.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/rus.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/ukr.nls
reactos/dll/win32/kernel32/nls/zhm.nls
reactos/dll/win32/netshell/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
reactos/tools/unicode/c_037.c
reactos/tools/unicode/c_10000.c
reactos/tools/unicode/c_10006.c
reactos/tools/unicode/c_10007.c
reactos/tools/unicode/c_10029.c
reactos/tools/unicode/c_1006.c
reactos/tools/unicode/c_10079.c
reactos/tools/unicode/c_10081.c
reactos/tools/unicode/c_1026.c
reactos/tools/unicode/c_1250.c
reactos/tools/unicode/c_1251.c
reactos/tools/unicode/c_1252.c
reactos/tools/unicode/c_1253.c
reactos/tools/unicode/c_1254.c
reactos/tools/unicode/c_1255.c
reactos/tools/unicode/c_1256.c
reactos/tools/unicode/c_1257.c
reactos/tools/unicode/c_1258.c
reactos/tools/unicode/c_1361.c
reactos/tools/unicode/c_20127.c
reactos/tools/unicode/c_20866.c
reactos/tools/unicode/c_20932.c
reactos/tools/unicode/c_21866.c
reactos/tools/unicode/c_28591.c
reactos/tools/unicode/c_28592.c
reactos/tools/unicode/c_28593.c
reactos/tools/unicode/c_28594.c
reactos/tools/unicode/c_28595.c
reactos/tools/unicode/c_28596.c
reactos/tools/unicode/c_28597.c
reactos/tools/unicode/c_28598.c
reactos/tools/unicode/c_28599.c
reactos/tools/unicode/c_28600.c
reactos/tools/unicode/c_28603.c
reactos/tools/unicode/c_28604.c
reactos/tools/unicode/c_28605.c
reactos/tools/unicode/c_28606.c
reactos/tools/unicode/c_424.c
reactos/tools/unicode/c_437.c
reactos/tools/unicode/c_500.c
reactos/tools/unicode/c_737.c
reactos/tools/unicode/c_775.c
reactos/tools/unicode/c_850.c
reactos/tools/unicode/c_852.c
reactos/tools/unicode/c_855.c
reactos/tools/unicode/c_856.c
reactos/tools/unicode/c_857.c
reactos/tools/unicode/c_860.c
reactos/tools/unicode/c_861.c
reactos/tools/unicode/c_862.c
reactos/tools/unicode/c_863.c
reactos/tools/unicode/c_864.c
reactos/tools/unicode/c_865.c
reactos/tools/unicode/c_866.c
reactos/tools/unicode/c_869.c
reactos/tools/unicode/c_874.c
reactos/tools/unicode/c_875.c
reactos/tools/unicode/c_878.c
reactos/tools/unicode/c_932.c
reactos/tools/unicode/c_936.c
reactos/tools/unicode/c_949.c
reactos/tools/unicode/c_950.c
reactos/tools/unicode/casemap.c
reactos/tools/unicode/collation.c
reactos/tools/unicode/string.c
reactos/tools/unicode/wctomb.c
reactos/tools/unicode/wctype.c

index 656dfdb..3892f2a 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/msconfig/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for msconfig
- * TRANSLATOR:  Rostislav Zabolotny, Artem Reznikov
+ * TRANSLATORS:  Rostislav Zabolotny, Artem Reznikov, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -73,12 +73,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
  GROUPBOX "Âàð³àíòè çàâàíòàæåííÿ", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
- CONTROL "&Çâè÷àéíå çàâàíòàæåííÿ - çàâàíòàæóâàòè âñ³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
- CONTROL "&Ñêîðî÷åíå çàâàíòàæåííÿ - çóâàíòàæóâàòè ò³ëüêè îñíîâí³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
- CONTROL "Âè&á³ðêîâå çàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- AUTOCHECKBOX "Îá&ðîáëÿòè ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- AUTOCHECKBOX "Çà&âàíòàæóâàòè ñèñòåìí³ ñëóæáè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- AUTOCHECKBOX "Çàâàíòàæóâàòè åëåìåíòè &àâòîçàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
+ CONTROL "&Çâè÷àéíå çàâàíòàæåííÿ - çàâàíòàæóâàòè âñ³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 232, 10
+ CONTROL "&Ñêîðî÷åíå çàâàíòàæåííÿ - çóâàíòàæóâàòè ò³ëüêè îñíîâí³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 275, 10
+ CONTROL "Âè&á³ðêîâå çàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 95, 10
+ AUTOCHECKBOX "Îá&ðîáëÿòè ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
+ AUTOCHECKBOX "Çà&âàíòàæóâàòè ñèñòåìí³ ñëóæáè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 122, 10
+ AUTOCHECKBOX "Çàâàíòàæóâàòè åëåìåíòè &àâòîçàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 175, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -86,10 +86,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    CONTROL "", IDC_LIST_BOX, "ListBox", 0x50010141, 10, 10, 340, 50, 0x00000200
-   PUSHBUTTON    "&Âèáðàòè âñ³ øëÿõè çàâàíòàæåííÿ", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "&Âñòàíîâèòè çà çàìîâ÷óâàííÿì", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Âèáðàòè âñ³ øëÿõè", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Âñòàíîâèòè ñòàíäàðòíî", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 92, 65, 88, 12
    PUSHBUTTON    "Ïåðåì³ñòèòè Ââ&åðõ", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "Ïåðåì³ñòèòè äî &íèçó", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "Ïåðåì³ñòèòè Â&íèç", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
    GROUPBOX "Âàð³àíòè çàâàíòàæåííÿ", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
    CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
    CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
@@ -97,7 +97,7 @@ BEGIN
    CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
    CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
    PUSHBUTTON "Ä&îäàòêîâî...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
-   LTEXT "&Çàòðèìêà:", -1, 280, 91, 30, 10
+   LTEXT "&Çàòðèìêà:", -1, 275, 91, 33, 10
    EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
    LTEXT "ñåê.", -1, 340, 91, 15, 10
 END
index d80653f..a2b847d 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for devmgmt
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ * TRANSLATORS:  Artem Reznikov, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -155,6 +155,19 @@ BEGIN
   DEFPUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
 END
 
+IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6,6,240,148
+CAPTION "Çóïèíêà ³íøèõ ñëóæá"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
+  LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
+  LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
+  LTEXT "Âè õî÷åòå çóïèíèòè ö³ ñëóæáè?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
+  DEFPUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 60, 129, 54, 14
+  PUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
+END
+
 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
 CAPTION "Íàñòðîéêè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
@@ -198,8 +211,8 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_NUM_SERVICES "Íîìåð ñëóæáè: %d"
-  IDS_STOP_DEPENDS "Êîëè %s çóïèíåòüñÿ, ³íø³ ñëóæáè òàêîæ áóäå çóïèíåíî"
+  IDS_NUM_SERVICES "Hîìåð ñëóæáè: %d"
+  IDS_STOP_DEPENDS "Êîëè %s çóïèíåòüñÿ, íàñòóïí³ ñëóæáè òàêîæ áóäå çóïèíåíî"
   IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
   IDS_LICENSE "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
index 95e4056..087f0c6 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/rapps/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for ReactOS ReactOS Applications Manager
- * TRANSLATOR:  Sakara Yevhen
+ * TRANSLATOR:  Sakara Yevhen, Igor Paliychuk
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -64,7 +64,7 @@ BEGIN
        GROUPBOX "Çàãàëüí³", -1, 4, 2, 240, 61
        AUTOCHECKBOX "&Çáåð³ãàòè ïîëîæåííÿ â³êíà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Îíîâëþâàòè ñïèñîê íàÿâíèõ ïðîãðàì ïðè çàïóñêó", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Âåñòè ëîã âñòàíîâëåííÿ/âèäàëåííÿ ïðîãðàì", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Âåñòè çâ³ò âñòàíîâëåííÿ/âèäàëåííÿ ïðîãðàì", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
        GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ", -1, 4, 65, 240, 51
        LTEXT "Òåêà äëÿ çàâàíòàæåíü:", -1, 16, 75, 100, 9
@@ -72,7 +72,7 @@ BEGIN
        PUSHBUTTON "&Îáðàòè", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
        AUTOCHECKBOX "&Âèäàëÿòè ³íñòàëÿòîðè ïðîãðàì ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Çà çàìîâ÷óâàííÿì", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Ñòàíäàðòíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
@@ -98,7 +98,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "³äì³íèòè", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
@@ -163,7 +163,7 @@ BEGIN
        IDS_CAT_AUDIO "Àóä³î"
        IDS_CAT_DEVEL "Ðîçðîáêà"
        IDS_CAT_DRIVERS "Äðàéâåðè"
-       IDS_CAT_EDU "Ðîçâèòîê"
+       IDS_CAT_EDU "Íàâ÷àííÿ"
        IDS_CAT_ENGINEER "Òåõí³êà"
        IDS_CAT_FINANCE "Ô³íàíñè "
        IDS_CAT_GAMES "²ãðè òà ðîçâàãè"
@@ -184,11 +184,11 @@ BEGIN
        IDS_INSTALL "Âñòàíîâèòè"
        IDS_UNINSTALL "Âèäàëèòè"
        IDS_MODIFY "Çì³íèòè"
-       IDS_APPS_COUNT "ʳëüê³ñòü äîäàòê³â: %d"
+       IDS_APPS_COUNT "K³ëüê³ñòü äîäàòê³â: %d"
        IDS_WELCOME_TITLE "Ëàñêàâî ïðîñèìî â Ìåíåäæåð äîäàòê³â ReactOS!\n\n"
        IDS_WELCOME_TEXT "Âèáåð³òü êàòåãîð³þ çë³âà, à ïîò³ì âèáåð³òü ïðîãðàìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ÷è âèäàëåííÿ.\nÑòîð³íêà ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Âñòàíîâëåíà"
+       IDS_INSTALLED "Âñòàíîâëåí³"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Äîñòóïí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ"
        IDS_UPDATES "Îíîâëåííÿ"
        IDS_APPLICATIONS "Äîäàòêè"
index a0aa97e..c57333d 100644 (file)
@@ -1,7 +1,8 @@
-/*
+/*
  *  German language file by Klemens Friedl <frik85> 2005-06-03
  *  Update: frik85 2005-06-06
  */
+#pragma code_page(65001)
 
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -12,32 +13,32 @@ assoc [.erw[=[Dateityp]]]\n\
 \n\
 assoc (Gibt alle Zuordnungen aus)\n\
 assoc .erw (Gibt die spezifische Zuordnung aus)\n\
-assoc .erw= (Löscht die spezifische Zuordnung)\n\
-assoc .erw=Dateityp (Fügt neue Zuordnung hinzu)\n"
+assoc .erw= (Löscht die spezifische Zuordnung)\n\
+assoc .erw=Dateityp (Fügt neue Zuordnung hinzu)\n"
 
-STRING_ATTRIB_HELP,    "Zeigt Dateiattribute an oder ändert sie.\n\n\
+STRING_ATTRIB_HELP,    "Zeigt Dateiattribute an oder ändert sie.\n\n\
 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] Dateiname ...\n\
        [/S [/D]]\n\n\
   +   Setzt ein Attribut\n\
-  -   Löscht ein Attribut\n\
-  R   Attribut für 'schreibgeschützte Datei'\n\
-  A   Attribut für 'zu archivierende Datei'\n\
-  S   Attribut für 'Systemdatei'\n\
-  H   Attribut für 'versteckte Datei'\n\
- /S   Verarbeitet übereinstimmende Dateien im aktuellen Ordner\n\
+  -   Löscht ein Attribut\n\
+  R   Attribut für 'schreibgeschützte Datei'\n\
+  A   Attribut für 'zu archivierende Datei'\n\
+  S   Attribut für 'Systemdatei'\n\
+  H   Attribut für 'versteckte Datei'\n\
+ /S   Verarbeitet übereinstimmende Dateien im aktuellen Ordner\n\
       und in allen Unterordnern.\n\
   /D  Verarbeitet auch die Ordner.\n\n\
 ATTRIB ohne Parameter zeigt die derzeit gesetzten Attribute aller Dateien an."
 
-STRING_ALIAS_HELP,  "Setzt, löscht oder zeigt ein Alias.\n\n\
+STRING_ALIAS_HELP,  "Setzt, löscht oder zeigt ein Alias.\n\n\
 ALIAS [alias=[command]]\n\n\
   alias    Name des Alias.\n\
-  command  Text welcher für den Alias zugeordnet wird.\n\n\
+  command  Text welcher für den Alias zugeordnet wird.\n\n\
 Listet alle Aliase auf:\n\
   ALIAS\n\n\
-Setzt ein neues oder überschreibt ein bestehendes Alias:\n\
+Setzt ein neues oder überschreibt ein bestehendes Alias:\n\
   ALIAS da=dir a:\n\n\
-Löscht ein Alias von der Alias-Liste:\n\
+Löscht ein Alias von der Alias-Liste:\n\
   ALIAS da="
 
 STRING_BEEP_HELP, "Gibt einen Piepton durch den PC-Lautsprecher aus.\n\nBEEP"
@@ -45,14 +46,14 @@ STRING_BEEP_HELP, "Gibt einen Piepton durch den PC-Lautsprecher aus.\n\nBEEP"
 STRING_CALL_HELP, "Ruft eine Batchdatei von einer anderen aus auf.\n\n\
 CALL [Laufwerk:][Pfad]Dateiname [Batch-Parameter]\n\n\
   Parameter      Bezeichnet beliebige Angaben in der Befehlszeile, die von\n\
-                 dem aufgerufenen Batchprogramm benötigt werden."
+                 dem aufgerufenen Batchprogramm benötigt werden."
 
 STRING_CD_HELP,      "Wechselt das Verzeichnis oder zeigt dessen Namen an.\n\n\
 CHDIR [Laufwerk:][Pfad]\n\
 CHDIR[..|.]\n\
 CD [Laufwerk:][Pfad]\n\
 CD[..|.]\n\n\
-  ..   übergeordnetes Verzeichnis\n\
+  ..   übergeordnetes Verzeichnis\n\
   .    vorhergehende Verzeichnis\n\n\
 Geben Sie CD-Laufwerk: ein, um das aktuelle Verzeichnis auf dem angegebenen\n\
 Laufwerk anzuzeigen.\n\
@@ -63,20 +64,20 @@ CHCP [nnn]\n\n\
   nnn   Codepage angeben.\n\n\
 Der Befehl CHCP ohne Parameter zeigt die Nummer der aktuellen Codepage an."
 
-STRING_CHOICE_HELP, "Wartet auf den Benutzer, welcher aus einer Auswahl eine Option wählen muss.\n\n\
+STRING_CHOICE_HELP, "Wartet auf den Benutzer, welcher aus einer Auswahl eine Option wählen muss.\n\n\
 CHOICE  [/C[:]choices][/N][/S][/T[:]c,nn][text]\n\n\
   /C[:]choices  Die erlaubten Tasten festlegen. Standard-Tasten sind Y und N.\n\
   /N            Zeigt choices und ? am ende des Prompt-Strings NICHT an.\n\
-  /S            Groß- und Kleinschreibung wird beachtet.\n\
+  /S            Groß- und Kleinschreibung wird beachtet.\n\
   /T[:]c,nn     Standard-Auswahl wird auf c gesetzt nach nn Sekunden.\n\
   text          Zeigt eine Beschreibung an.\n\n\
-ERRORLEVEL wird auf den Offset der Taste welche der Benutzer gedrückt hat gesetzt."
+ERRORLEVEL wird auf den Offset der Taste welche der Benutzer gedrückt hat gesetzt."
 
-STRING_CLS_HELP, "Löscht den Bildschirminhalt.\n\nCLS"
+STRING_CLS_HELP, "Löscht den Bildschirminhalt.\n\nCLS"
 
-STRING_CMD_HELP1, "\nInterne Befehle verfügbar:\n"
+STRING_CMD_HELP1, "\nInterne Befehle verfügbar:\n"
 
-STRING_CMD_HELP2, "\nVerfügbare Funktionen:"
+STRING_CMD_HELP2, "\nVerfügbare Funktionen:"
 
 STRING_CMD_HELP3,"  [aliases]"
 
@@ -90,18 +91,18 @@ STRING_CMD_HELP7,"  [redirections and piping]"
 
 STRING_CMD_HELP8, "Startet eine neue Instanz des ReactOS-Befehlsinterpreters.\n\n\
 CMD [/[C|K] command][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
-  /C command  Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und schließt sich.\n\
-  /K command  Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und läuft weiter.\n\
-  /P          CMD wird permanent und führt autoexec.bat aus\n\
+  /C command  Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und schließt sich.\n\
+  /K command  Führt den Befehl in der Zeichenfolge aus und läuft weiter.\n\
+  /P          CMD wird permanent und führt autoexec.bat aus\n\
               (kann nicht beendet werden).\n\
   /T:bf       Setzt die Hintergrund- und Vordergrund-Farbe (siehe COLOR Befehl)."
 
-STRING_COLOR_HELP1, "Legt die Standardhinter- und Vordergrundfarben für die Konsole fest.\n\n\
+STRING_COLOR_HELP1, "Legt die Standardhinter- und Vordergrundfarben für die Konsole fest.\n\n\
 COLOR [attr [/F]] \n\n\
-  attr        Gibt die Farbattribute für die Konsolenausgabe an.\n\
-  /F          Füllt die Konsolenausgabe mit dem Farbattribut\n\n\
-Es gibt 3 Möglichkeiten, um die Farbe festzulegen:\n\
-1) [bright] name on [bright] name  (Nur die 4 ersten Buchstaben sind nötig)\n\
+  attr        Gibt die Farbattribute für die Konsolenausgabe an.\n\
+  /F          Füllt die Konsolenausgabe mit dem Farbattribut\n\n\
+Es gibt 3 Möglichkeiten, um die Farbe festzulegen:\n\
+1) [bright] name on [bright] name  (Nur die 4 ersten Buchstaben sind nötig)\n\
 2) decimal on decimal\n\
 3) two hex digits\n\n\
 Farben:\n\
@@ -115,21 +116,21 @@ dec  hex  name       dec  hex  name\n\
 6    6    Yellow     14   E    Bright Yellow\n\
 7    7    White      15   F    Bright White"
 
-STRING_COPY_HELP1,  " %s überschreiben (Ja/Nein/Alle)? "
+STRING_COPY_HELP1,  " %s überschreiben (Ja/Nein/Alle)? "
 
 STRING_COPY_HELP2, "Kopiert eine oder mehrere Dateien an eine andere Position.\n\n\
 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] Quelle [/A|/B]\n\
      [+ source [/A|/B] [+ ...]] [destination [/A|/B]]\n\n\
   source       Bezeichnet die zu kopierende(n) Datei(en).\n\
   /A           Weist auf eine ASCII-Textdatei hin.\n\
-  /B           Weist auf eine Binärdatei hin.\n\
+  /B           Weist auf eine Binärdatei hin.\n\
   destination  Bezeichnet das Verzeichnis und/oder Dateinamen der neuen Datei(en).\n\
-  /V           Überprüft, ob die Dateien richtig geschrieben wurden.\n\
-  /Y           Unterdrückt die Bestätigungsaufforderung beim Überschreiben\n\
+  /V           Überprüft, ob die Dateien richtig geschrieben wurden.\n\
+  /Y           Unterdrückt die Bestätigungsaufforderung beim Überschreiben\n\
                vorhandener Zieldateien.\n\
-  /-Y          Fordert beim Überschreiben vorhandener Zieldateien zum\n\
-               Bestätigen auf.\n\n\
-Die Option /Y ist möglicherweise in der Umgebungsvariablen COPYCMD definiert.\n\
+  /-Y          Fordert beim Überschreiben vorhandener Zieldateien zum\n\
+               Bestätigen auf.\n\n\
+Die Option /Y ist möglicherweise in der Umgebungsvariablen COPYCMD definiert.\n\
 ..."
 
 STRING_DATE_HELP1, "\nGeben Sie das neue Datum ein (mm%cdd%cyyyy): "
@@ -138,30 +139,30 @@ STRING_DATE_HELP2, "\nGeben Sie das neue Datum ein (dd%cmm%cyyyy): "
 
 STRING_DATE_HELP3, "\nGeben Sie das neue Datum ein (yyyy%cmm%cdd): "
 
-STRING_DATE_HELP4, "Ändert das eingestellte Datum oder zeigt es an.\n\n\
+STRING_DATE_HELP4, "Ändert das eingestellte Datum oder zeigt es an.\n\n\
 DATE [/T][date]\n\n\
   /T    nur Datum anzeigen\n\n\
 Der Befehl DATE ohne Parameter zeigt das aktuelle Datum an und fragt nach\n\
-einem neuen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um das bisherige Datum zu behalten."
+einem neuen. Drücken Sie die EINGABETASTE, um das bisherige Datum zu behalten."
 
-STRING_DEL_HELP1,  "Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\n\
+STRING_DEL_HELP1,  "Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\n\
 DEL [/N /P /T /Q /W /Y /Z] Dateinamen ...\n\
 DELETE [/N /P /T /Q /W /Y /Z] Dateinamen ...\n\
 ERASE [/N /P /T /Q /W /Y /Z] Dateinamen ...\n\n\
-  file  Geben Sie die Dateinamen an, welche Sie löschen möchten\n\n\
+  file  Geben Sie die Dateinamen an, welche Sie löschen möchten\n\n\
   /N    Nichts.\n\
-  /P    Fordert Sie vor dem Löschen jeder Datei zur Bestätigung auf.\n\
-  /T    Zeigt die Anzahl der gelöschten Dateien und deren vorherigen Speicherplatzbedarf an.\n\
+  /P    Fordert Sie vor dem Löschen jeder Datei zur Bestätigung auf.\n\
+  /T    Zeigt die Anzahl der gelöschten Dateien und deren vorherigen Speicherplatzbedarf an.\n\
   /Q    Beenden.\n\
-  /W    Sicheres Löschen. Dateien werden mit Zufallszahlen überschrieben, bevor sie gelöscht werden.\n\
-  /Y    Löscht alles (*.*) ohne Vorwarnung.\n\
-  /Z    Löscht versteckte Dateien mit Nur-Leserechten und Systemdateien.\n"
+  /W    Sicheres Löschen. Dateien werden mit Zufallszahlen überschrieben, bevor sie gelöscht werden.\n\
+  /Y    Löscht alles (*.*) ohne Vorwarnung.\n\
+  /Z    Löscht versteckte Dateien mit Nur-Leserechten und Systemdateien.\n"
 
-STRING_DEL_HELP2, "Alle Dateien in diesem Verzeichnis werden gelöscht!\nSind Sie sich sicher (Y/N)?"
-STRING_DEL_HELP3, "    %lu Datei(en) gelöscht\n"
-STRING_DEL_HELP4, "    %lu Datei(en) gelöscht\n"
+STRING_DEL_HELP2, "Alle Dateien in diesem Verzeichnis werden gelöscht!\nSind Sie sich sicher (Y/N)?"
+STRING_DEL_HELP3, "    %lu Datei(en) gelöscht\n"
+STRING_DEL_HELP4, "    %lu Datei(en) gelöscht\n"
 
-STRING_DELAY_HELP, "Pause für n Sekunden oder Millisekunden\n\
+STRING_DELAY_HELP, "Pause für n Sekunden oder Millisekunden\n\
 DELAY [/m]n\n\n\
   /m          Millisekunden, ansonsten Sekunden\n"
 
@@ -171,19 +172,19 @@ DIR [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
   [Laufwerk:][path][Dateiname]\n\
               Bezeichnet Laufwerk, Verzeichnis und/oder Dateien.\n\n\
   /A          Listet Dateien mit angegebenen Attributen auf.\n\
-  attributes   D  Verzeichnisse         R  Schreibgeschützte Dateien\n\
+  attributes   D  Verzeichnisse         R  Schreibgeschützte Dateien\n\
                H  Versteckte Dateien    A  Zu archivierende Dateien\n\
                S  Systemdateien         -  vorangestellt kehrt die Bedeutung um\n\
   /B          Einfaches Format (keine Kopfdaten, keine Zusammenfassung).\n\
-  /C          Zeigt das Tausendertrennzeichen bei Dateigrößen an (Standard-\n\
+  /C          Zeigt das Tausendertrennzeichen bei Dateigrößen an (Standard-\n\
               einstellung). Verwenden Sie /-C, um das Tausendertrennzeichen\n\
               nicht anzuzeigen.\n\
   /D          Gleich wie Breitformat, jedoch nach Spalten sortiert.\n\
   /L          Verwendet Kleinschreibung.\n\
   /N          Neues, langes Listenformat (Dateinamen auf der rechten Seite).\n\
   /O          Gibt die Liste sortiert aus.\n\
-  sortorder    N  Name (alphabetisch)         S  Größe (kleinere zuerst)\n\
-               E  Erweiterung (alphabetisch)  D Datum/Zeit (ältere zuerst)\n\
+  sortorder    N  Name (alphabetisch)         S  Größe (kleinere zuerst)\n\
+               E  Erweiterung (alphabetisch)  D Datum/Zeit (ältere zuerst)\n\
                G  Verzeichnisse zuerst        - vorangestellt kehrt die\n\
   /P          Pausiert nach jeder vollen Bildschirmseite.\n\
   /Q          Gibt den Besitzer der Datei aus.\n\
@@ -192,24 +193,24 @@ DIR [Laufwerk:][Pfad][Dateiname] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
   timefield   C  Erstellung\n\
               A  Letzter Zugriff\n\
               W  Letzter Schreibzugriff\n\
-  /W          Verwendet Breitformat für die Auflistung.\n\
-  /X          Zeigt die Kurznamen für Dateien mit Nicht-8Punkt3-Namen an.\n\
+  /W          Verwendet Breitformat für die Auflistung.\n\
+  /X          Zeigt die Kurznamen für Dateien mit Nicht-8Punkt3-Namen an.\n\
               Das Format ist das gleiche wie bei /N, wobei der Kurzname vor\n\
-              dem Langnamen eingefügt wird. Wenn kein Kurzname vorhanden ist,\n\
+              dem Langnamen eingefügt wird. Wenn kein Kurzname vorhanden ist,\n\
               werden Leerzeichen angezeigt.\n\
   /4          Zeigt das Jahr vierstellig an.\n\n\
-Optionen können in der Umgebungsvariablen DIRCMD voreingestellt werden.\n\
-""-"" vor einer Option setzt die Voreinstellung außer Kraft, z.B. DIR /-W."
+Optionen können in der Umgebungsvariablen DIRCMD voreingestellt werden.\n\
+""-"" vor einer Option setzt die Voreinstellung außer Kraft, z.B. DIR /-W."
 
-STRING_DIR_HELP2, " Datenträger in Laufwerk %c ist %s\n"
-STRING_DIR_HELP3, " Datenträger in Laufwerk %c hat keine Bezeichnung\n"
+STRING_DIR_HELP2, " Datenträger in Laufwerk %c ist %s\n"
+STRING_DIR_HELP3, " Datenträger in Laufwerk %c hat keine Bezeichnung\n"
 STRING_DIR_HELP4, " Volumeseriennummer: %04X-%04X\n"
 STRING_DIR_HELP5, "\n     Anzahl der angezeigten Dateien:\n%16i Datei(en)% 15s Bytes\n"
 STRING_DIR_HELP6, "%16i Verzeichnis(se), % 15s Bytes frei\n"
 STRING_DIR_HELP7, "\n Verzeichnis von %s\n\n"
 STRING_DIR_HELP8, "%16i Datei(en)% 14s Bytes\n"
 
-STRING_DIRSTACK_HELP1, "Speichert das aktuelle Verzeichnis für den POPD-Befehl und\n\
+STRING_DIRSTACK_HELP1, "Speichert das aktuelle Verzeichnis für den POPD-Befehl und\n\
 wechselt dann in das festgelegte Verzeichnis.\n\n\
 PUSHD [path | ..]\n\n\
   path        Legt das Verzeichnis fest, in das gewechselt werden soll"
@@ -220,14 +221,14 @@ STRING_DIRSTACK_HELP3, "Druckt den Inhalt des Verzeichnis-Stacks.\n\nDIRS"
 
 STRING_DIRSTACK_HELP4, "Verzeichnis-Stack ist leer"
 
-STRING_ECHO_HELP1,  "Sendet eine Nachricht, ohne den Zeilenvorschub und Wagenrücklauf zu betätigen.\n\n\
+STRING_ECHO_HELP1,  "Sendet eine Nachricht, ohne den Zeilenvorschub und Wagenrücklauf zu betätigen.\n\n\
   ECHOS message"
 
 STRING_ECHO_HELP2,  "Sendet eine Nachricht zur Standard-Fehlerausgabe.\n\n\
   ECHOERR Nachricht\n\
   ECHOERR.           gibt eine Leerzeile aus"
 
-STRING_ECHO_HELP3, "Sendet eine Nachricht zur Standard-Fehlerausgabe, ohne den Zeilenvorschub und Wagenrücklauf zu betätigen.\n\n\
+STRING_ECHO_HELP3, "Sendet eine Nachricht zur Standard-Fehlerausgabe, ohne den Zeilenvorschub und Wagenrücklauf zu betätigen.\n\n\
   ECHOSERR Nachricht"
 
 STRING_ECHO_HELP4, "Zeigt Meldungen an oder schaltet die Befehlsanzeige ein ""ON"" oder aus ""OFF"".\n\n\
@@ -240,78 +241,78 @@ STRING_ECHO_HELP5, "ECHO ist %s\n"
 
 STRING_EXIT_HELP, "Beendet den Befehlsinterpreter CMD.EXE oder die aktuelle Batchdatei.\n\nEXIT"
 
-STRING_FOR_HELP1, "Führt einen Befehl für jede einzelne Datei für einen Satz von Dateien aus.\n\n\
+STRING_FOR_HELP1, "Führt einen Befehl für jede einzelne Datei für einen Satz von Dateien aus.\n\n\
 FOR %Variable IN (Satz) DO Befehl [Parameter]\n\n\
   %variable  Ein ersetzbarer Parameter bestehend aus einem einzelnen\n\
               Buchstaben.\n\
-  (Satz)     Ein Satz von mindestens einer Datei. Platzhalter sind zulässig.\n\
-  Befehl    Befehl, der für jede Datei ausgeführt werden soll.\n\
-  Parameter Parameter und Optionen für den angegebenen Befehl.\n\n\
+  (Satz)     Ein Satz von mindestens einer Datei. Platzhalter sind zulässig.\n\
+  Befehl    Befehl, der für jede Datei ausgeführt werden soll.\n\
+  Parameter Parameter und Optionen für den angegebenen Befehl.\n\n\
 Um den FOR-Befehl in einem Batchprogramm zu verwenden, geben Sie %%Variable\n\
 statt %Variable an."
 
 STRING_FREE_HELP1, "\nVolume in Laufwerk %s ist %-11s\n\
  Volume-Seriennummer: %s\n\
-  %16s Byte Speicherkapazität\n\
+  %16s Byte Speicherkapazität\n\
   %16s Byte belegter Speicher\n\
   %16s Byte freier Speicher\n"
 
 STRING_FREE_HELP2, "Zeigt die Volumeinformationen an.\n\nFREE [Laufwerk: ...]"
 
-STRING_IF_HELP1, "Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.\n\n\
+STRING_IF_HELP1, "Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.\n\n\
   IF [NOT] ERRORLEVEL Nummer Befehl\n\
   IF [NOT] variable1==variable2 Befehl\n\
   IF [NOT] EXIST Dateiname Befehl\n\
   IF [NOT] DEFINED variable Befehl\n\n\
-NOT               Befehl wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung nicht\n\
-                  erfüllt wird\n\
-ERRORLEVEL number Bedingung ist erfüllt, wenn das zuletzt ausgeführte\n\
-                  Programm einen Code größer oder gleich der Nummer zurückgibt.\n\
-command           Gibt den Befehl an, der bei erfüllter Bedingung ausgeführt\n\
+NOT               Befehl wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung nicht\n\
+                  erfüllt wird\n\
+ERRORLEVEL number Bedingung ist erfüllt, wenn das zuletzt ausgeführte\n\
+                  Programm einen Code größer oder gleich der Nummer zurückgibt.\n\
+command           Gibt den Befehl an, der bei erfüllter Bedingung ausgeführt\n\
                   werden soll.\n\
 variable1==variable2\n\
-                  Bedingung ist erfüllt, falls die Zeichenfolgen gleich sind.\n\
-EXIST Dateiname   Bedingung ist erfüllt, wenn die angegebene Datei existiert.\n\
-DEFINED variable  Bedingung ist erfüllt, wenn die angegebene Datei definiert\n\
+                  Bedingung ist erfüllt, falls die Zeichenfolgen gleich sind.\n\
+EXIST Dateiname   Bedingung ist erfüllt, wenn die angegebene Datei existiert.\n\
+DEFINED variable  Bedingung ist erfüllt, wenn die angegebene Datei definiert\n\
                   wurde."
 
-STRING_GOTO_HELP1,  "Setzt die Ausführung eines Batchprogramms an einer Marke fort.\n\n\
+STRING_GOTO_HELP1,  "Setzt die Ausführung eines Batchprogramms an einer Marke fort.\n\n\
 GOTO Marke\n\n\
   Marke  Definiert eine Zeichenfolge als Marke in einem Batchprogramm.\n\n\
 Marken stehen am Zeilenanfang mit einem vorangestellten Doppelpunkt."
 
-STRING_LABEL_HELP1, "Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.\n\nLABEL [Laufwerk:][label]"
+STRING_LABEL_HELP1, "Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.\n\nLABEL [Laufwerk:][label]"
 
-STRING_LABEL_HELP2, "Datenträger im Laufwerk %c: ist %s\n"
-STRING_LABEL_HELP3, "Datenträger im Laufwerk %c: hat keine Bezeichnung\n"
-STRING_LABEL_HELP4, "Datenträger-Seriennummer: %04X-%04X\n"
-STRING_LABEL_HELP5, "Laufwerksbezeichnung (max. 11 Zeichen, ENTER für keine)? "
+STRING_LABEL_HELP2, "Datenträger im Laufwerk %c: ist %s\n"
+STRING_LABEL_HELP3, "Datenträger im Laufwerk %c: hat keine Bezeichnung\n"
+STRING_LABEL_HELP4, "Datenträger-Seriennummer: %04X-%04X\n"
+STRING_LABEL_HELP5, "Laufwerksbezeichnung (max. 11 Zeichen, ENTER für keine)? "
 
 STRING_LOCALE_HELP1, "Aktuelle Zeit: "
 
 STRING_MKDIR_HELP,   "Erzeugt ein Verzeichnis.\n\n\
 MKDIR [Laufwerk:]Pfad\nMD [Laufwerk:]Pfad"
 
-STRING_MKLINK_HELP, "Erzeugt eine Dateisystemverknüpfung.\n\n\
+STRING_MKLINK_HELP, "Erzeugt eine Dateisystemverknüpfung.\n\n\
 MKLINK [/D | /H | /J] Linkname Ziel\n\n\
-  /D  Gibt an, dass das Ziel der Verknüpfung ein Verzeichnis ist.\n\
+  /D  Gibt an, dass das Ziel der Verknüpfung ein Verzeichnis ist.\n\
   /H  Erzeugt einen Hardlink.\n\
   /J  Erzeugt einen Junction Point.\n\n\
-Wenn weder /H noch /J angegeben werden, wird eine symbolische Verknüpfung angelegt."
+Wenn weder /H noch /J angegeben werden, wird eine symbolische Verknüpfung angelegt."
 
-STRING_MEMMORY_HELP1, "Zeigt die Größe des Systemspeicher an.\n\nMEMORY"
+STRING_MEMMORY_HELP1, "Zeigt die Größe des Systemspeicher an.\n\nMEMORY"
 
 STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% Speicher geladen.\n\n\
   %13s bytes RAM (insgesamt)\n\
-  %13s bytes verfügbarer RAM\n\n\
+  %13s bytes verfügbarer RAM\n\n\
   %13s bytes Auslagerungsdatei (insgesamt)\n\
-  %13s bytes verfügbare Auslagerungsdatei\n\n\
+  %13s bytes verfügbare Auslagerungsdatei\n\n\
   %13s bytes Virtueller Speicher (insgesamt)\n\
-  %13s bytes verfügbarer virtueller Speicher\n"
+  %13s bytes verfügbarer virtueller Speicher\n"
 
-STRING_MISC_HELP1, "Drücken Sie eine beliebige Taste . . .\n"
+STRING_MISC_HELP1, "Drücken Sie eine beliebige Taste . . .\n"
 
-STRING_MOVE_HELP1, "Überschreiben %s (Ja/Nein/Alle)? "
+STRING_MOVE_HELP1, "Überschreiben %s (Ja/Nein/Alle)? "
 
 STRING_MOVE_HELP2, "Verschiebt Dateien und benennt Dateien sowie Verzeichnisse um.\n\n\
 Um eine oder mehrere Dateien zu verschieben:\n\
@@ -320,59 +321,59 @@ Um ein Verzeichnis umzubenennen:\n\
 MOVE [/N][Laufwerk:][Pfad]Verzeichnis1 Verzeichnis2\n\n\
   [Laufwerk:][Pfad]Datei1  Bezeichnet den Pfad und den Namen der zu\n\
                            verschiebenden Datei(en).\n\
-  /N                 Nichts. Tut alles außer Dateien/Verzeichnisse verschieben.\n\n\
-Derzeitige Einschränkung:\n\
-Es ist noch nicht möglich, Objekte über die Laufwerksgrenzen hinaus zu verschieben.\n"
+  /N                 Nichts. Tut alles außer Dateien/Verzeichnisse verschieben.\n\n\
+Derzeitige Einschränkung:\n\
+Es ist noch nicht möglich, Objekte über die Laufwerksgrenzen hinaus zu verschieben.\n"
 
 STRING_MSGBOX_HELP, "Zeigt ein Fenster und wartet auf eine Eingabe vom Benutzer.\n\n\
 MSGBOX type ['title'] prompt\n\n\
 type          Button anzeigen\n\
-              mögliche Werte sind: OK, OKCANCEL,\n\
+              mögliche Werte sind: OK, OKCANCEL,\n\
               YESNO, YESNOCANCEL\n\
 title         Titel des Fensters\n\
 prompt        Text der in dem Fenster angezeigt wird\n\n\n\
-ERRORLEVEL wird je nach dem gedrückten Button gesetzt:\n\n\
+ERRORLEVEL wird je nach dem gedrückten Button gesetzt:\n\n\
 YES  :  10    |  NO      :  11\n\
 OK   :  10    |  CANCEL  :  12\n"
 
-STRING_PATH_HELP1, "Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest oder zeigt diesen an.\n\n\
+STRING_PATH_HELP1, "Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest oder zeigt diesen an.\n\n\
 PATH [[Laufwerk:]Pfad[;...]]\nPATH ;\n\n\
-  PATH ;    Löscht den Suchpfad und lässt CMD.EXE nur in dem aktuellen\n\
+  PATH ;    Löscht den Suchpfad und lässt CMD.EXE nur in dem aktuellen\n\
             Verzeichnis suchen.\n\
   PATH      Ohne Parameter zeigt den aktuellen Pfad an.\n"
 
-STRING_PROMPT_HELP1, "Ändert die Eingabeaufforderung.\n\n\
+STRING_PROMPT_HELP1, "Ändert die Eingabeaufforderung.\n\n\
 PROMPT [Text]\n\n\
   Text    Bezeichnet die neue Eingabeaufforderung.\n\n\
 Sie kann aus normalen Zeichen und folgenden Sonderzeichen bestehen:\n\n\
-  $A   & (Kaufmännisches Und)\n\
+  $A   & (Kaufmännisches Und)\n\
   $B   | (Verkettungszeichen oder pipe)\n\
   $C   ( (Klammer auf)\n\
   $D   Aktuelles Datum\n\
   $E   Escapezeichen (ASCII-Code 27)\n\
   $F   ) (Klammer zu)\n\
-  $G   > (Größer-als-Zeichen)\n\
-  $H   Rückschritt (löscht vorangehendes Zeichen)\n\
+  $G   > (Größer-als-Zeichen)\n\
+  $H   Rückschritt (löscht vorangehendes Zeichen)\n\
   $L   < (Kleiner-als-Zeichen)\n\
   $N   Aktuelles Laufwerk\n\
   $P   Aktuelles Laufwerk und Pfad\n\
   $Q   = (Gleichheitszeichen)\n\
   $T   Aktuelle Zeit\n\
   $V   Betriebssystem-Versionsnummer\n\
-  $_   Wagenrücklauf und Zeilenvorschub\n\
+  $_   Wagenrücklauf und Zeilenvorschub\n\
   $$   $ (Dollarzeichen)"
 
-STRING_PAUSE_HELP1, "Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt folgende Meldung oder eine benutzerdefinierte Nachricht an:\n\
-'Drücken Sie eine beliebige Taste . . .'.\n\n\
+STRING_PAUSE_HELP1, "Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt folgende Meldung oder eine benutzerdefinierte Nachricht an:\n\
+'Drücken Sie eine beliebige Taste . . .'.\n\n\
 PAUSE [message]"
 
 STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Zeigt die aktuelle Tiefe des Verzeichnis-Stacks an"
 
-STRING_PROMPT_HELP3, "\n  'PROMPT'   setzt die Prompt auf die Standardwerte zurück."
+STRING_PROMPT_HELP3, "\n  'PROMPT'   setzt die Prompt auf die Standardwerte zurück."
 
 STRING_REM_HELP, "Leitet Kommentare in einer Batchdatei ein.\n\nREM [Kommentar]"
 
-STRING_RMDIR_HELP,   "Löscht ein Verzeichnis.\n\n\
+STRING_RMDIR_HELP,   "Löscht ein Verzeichnis.\n\n\
 RMDIR [Laufwerk:]Pfad\nRD [Laufwerk:]Pfad"
 
 STRING_REN_HELP1, "Benennt Dateien und Verzeichnisse um.\n\n\
@@ -397,21 +398,21 @@ REPLACE [Laufwerk1:][Pfad1]Dateiname [Laufwerk2:][Pfad2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U
   [Laufwerk1:][Pfad1]dateiname Bezeichnet die Quelldatei(en).\n\
   [Laufwerk2:][Pfad2]          Bezeichnet den Pfad in dem die Dateien ersetzt\n\
                                werden sollen.\n\
-  /A                           Fügt neue Dateien dem Zielpfad hinzu. Kann nicht\n\
+  /A                           Fügt neue Dateien dem Zielpfad hinzu. Kann nicht\n\
                                mit /S oder /U Parameter genutzt werden.\n\
-  /P                           Wartet auf Bestätigung bevor eine Datei ersetzt\n\
-                               oder eine Quelldatei hinzugefügt wird.\n\
-  /R                           Ersetzt schreibgeschützte Dateien.\n\
+  /P                           Wartet auf Bestätigung bevor eine Datei ersetzt\n\
+                               oder eine Quelldatei hinzugefügt wird.\n\
+  /R                           Ersetzt schreibgeschützte Dateien.\n\
   /S                           Ersetzt Dateien in allen Unterordnern des Ziel-\n\
                                pfades. Kann nicht mit Parameter /A genutzt\n\
                                werden.\n\
-  /W                           Wartet vor dem Start, bis ein Datenträger\n\
+  /W                           Wartet vor dem Start, bis ein Datenträger\n\
                                eingelegt wurde.\n\
-  /U                           Ersetzt (aktualisiert) nur Dateien, die älter\n\
+  /U                           Ersetzt (aktualisiert) nur Dateien, die älter\n\
                                sind als die Quelldaten. Kann nicht mit Paramater\n\
                                /A genutzt werden\n"
 
-STRING_REPLACE_HELP2, "Quellpfad benötigt\n"
+STRING_REPLACE_HELP2, "Quellpfad benötigt\n"
 
 STRING_REPLACE_HELP3, "Keine Dateien ersetzt\n"
 
@@ -421,17 +422,17 @@ STRING_REPLACE_HELP5, "Ersetze %s\n"
 
 STRING_REPLACE_HELP6, "Ersetze %s\n"
 
-STRING_REPLACE_HELP7, "Keine Dateien hinzugefügt\n"
+STRING_REPLACE_HELP7, "Keine Dateien hinzugefügt\n"
 
-STRING_REPLACE_HELP8, "%lu Datei(en) hinzugefügt\n"
+STRING_REPLACE_HELP8, "%lu Datei(en) hinzugefügt\n"
 
-STRING_REPLACE_HELP9, "Füge %s hinzu (Y/N) "
+STRING_REPLACE_HELP9, "Füge %s hinzu (Y/N) "
 
 STRING_REPLACE_HELP10, "Ersetze %s (Y/N) "
 
-STRING_REPLACE_HELP11, "Füge %s hinzu\n"
+STRING_REPLACE_HELP11, "Füge %s hinzu\n"
 
-STRING_SHIFT_HELP, "Verändert die Position ersetzbarer Parameter in einem Batchprogramm.\n\n\
+STRING_SHIFT_HELP, "Verändert die Position ersetzbarer Parameter in einem Batchprogramm.\n\n\
 SHIFT [DOWN]"
 
 STRING_SCREEN_HELP, "Bewegt den Cursor und optional die Ausgabe\n\n\
@@ -439,7 +440,7 @@ SCREEN Reihe Spalte [Text]\n\n\
   Reihe         Reihe, in die der Curser bewegt werden soll\n\
   Spalte        Spalte, in die der Curser bewegt werden soll"
 
-STRING_SET_HELP, "Setzt oder löscht Umgebungsvariablen für CMD.EXE oder zeigt diese an.\n\n\
+STRING_SET_HELP, "Setzt oder löscht Umgebungsvariablen für CMD.EXE oder zeigt diese an.\n\n\
 SET [variable[=][Zeichenfolge]]\n\n\
   Variable     Bezeichnet den Namen der Umgebungsvariablen.\n\
   Zeichenfolge Eine Zeichenfolge, die der Variable zugewiesen werden soll.\n\n\
@@ -447,10 +448,10 @@ Der Befehl SET ohne Parameter zeigt die aktuellen Umgebungsvariablen an.\n"
 
 STRING_START_HELP1, "Startet einen Befehl.\n\n\
 START Befehl\n\n\
-  Befehl     Befehl welcher ausgeführt werden soll\n\n\
-Achtung: Derzeit werden alle Befehle asynchron ausgeführt.\n"
+  Befehl     Befehl welcher ausgeführt werden soll\n\n\
+Achtung: Derzeit werden alle Befehle asynchron ausgeführt.\n"
 
-STRING_TITLE_HELP, "Legt den Fenstertitel für das Eingabeaufforderungsfenster fest.\n\n\
+STRING_TITLE_HELP, "Legt den Fenstertitel für das Eingabeaufforderungsfenster fest.\n\n\
 TITLE [string]\n\n\
   Zeichenfolge      Bezeichnet den Titel des Eingabeaufforderungsfensters."
 
@@ -458,7 +459,7 @@ STRING_TIME_HELP1, "Stellt die Systemzeit oder zeigt sie an.\n\n\
 TIME [/T][Zeit]\n\n\
   /T    nur anzeigen\n\n\
 TIME ohne Parameter zeigt die aktuelle Systemzeit an und fragt nach der neuen\n\
-Uhrzeit. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die bisherige Zeit beizubehalten."
+Uhrzeit. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die bisherige Zeit beizubehalten."
 
 STRING_TIME_HELP2, "Geben Sie eine neue Zeit ein: "
 
@@ -471,9 +472,9 @@ TIMER  [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
   ON          schaltet die Stoppuhr ein\n\
   OFF         schaltet die Stoppuhr aus\n\
   /S          Teilzeit. Sende die Stoppuhr Teil-\n\
-              zeit, ohne den Wert zu verändern\n\
+              zeit, ohne den Wert zu verändern\n\
   /n          Anzahl der Stoppuhren\n\
-              gültige Stoppuhren sind 0 bis 9\n\
+              gültige Stoppuhren sind 0 bis 9\n\
               Standardwert = 1\n\
   /Fn         Ausgabeformatierung\n\
               n kann 0 oder 1 sein:\n\
@@ -486,7 +487,7 @@ STRING_TYPE_HELP1, "Zeigt den Inhalt einer oder mehrerer Textdateien an.\n\n\
 TYPE [Laufwerk:][Pfad]Dateiname"
 
 STRING_VERIFY_HELP1, "Dieser Befehl ist nur eine Atrappe!!\n\
-Legt fest, ob überwacht werden soll, ob Dateien korrekt auf den Datenträger\n\
+Legt fest, ob überwacht werden soll, ob Dateien korrekt auf den Datenträger\n\
 geschrieben werden.\n\n\
 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
 Der Befehl VERIFY ohne Parameter zeigt die aktuelle Einstellung von VERIFY an."
@@ -499,12 +500,12 @@ STRING_VERSION_HELP1, "Zeigt Shellinformationen an.\n\n\
 VER [/C][/R][/W]\n\n\
   /C  Zeigt die Credits an.\n\
   /R  Zeigt die Weitergabeinformationen an.\n\
-  /W  Zeigt die Garantieerklärung an."
+  /W  Zeigt die Garantieerklärung an."
 
-STRING_VERSION_HELP2, " kommt mit absolut keiner Garantie; für nähere\n\
- Informationen darüber tippen Sie: `ver /W'. Das ist eine freie Software,\n\
- und Sie können die Software unter bestimmten Bedingungen weiter\n\
- vertreiben; tippen Sie `ver /R' für nähere Informationen darüber.\n\
+STRING_VERSION_HELP2, " kommt mit absolut keiner Garantie; für nähere\n\
+ Informationen darüber tippen Sie: `ver /W'. Das ist eine freie Software,\n\
+ und Sie können die Software unter bestimmten Bedingungen weiter\n\
+ vertreiben; tippen Sie `ver /R' für nähere Informationen darüber.\n\
  Tippen Sie `ver /C' um die Mitwirkenden (Credits) aufzulisten."
 
 STRING_VERSION_HELP3, "\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n\
@@ -518,27 +519,27 @@ STRING_VERSION_HELP4, "\n This program is free software; you can redistribute it
  (at your option) any later version."
 
 STRING_VERSION_HELP5, "\nSenden Sie Bug-Reports an <ros-dev@reactos.org>.\n\
-Updates sind auf der offiziellen ReactOS-Webseite verfügbar:\n\
+Updates sind auf der offiziellen ReactOS-Webseite verfügbar:\n\
 http://www.reactos.org"
 
 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS-Version programmiert von:\n"
 
 STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS-Version programmiert von:\n"
 
-STRING_VOL_HELP1, " Datenträger im Laufwerk %c ist %s\n"
-STRING_VOL_HELP2, " Datenträger im Laufwerk %c hat keine Bezeichnung.\n"
-STRING_VOL_HELP3, " Datenträger-Seriennummer: %04X-%04X\n"
+STRING_VOL_HELP1, " Datenträger im Laufwerk %c ist %s\n"
+STRING_VOL_HELP2, " Datenträger im Laufwerk %c hat keine Bezeichnung.\n"
+STRING_VOL_HELP3, " Datenträger-Seriennummer: %04X-%04X\n"
 STRING_VOL_HELP4, "Zeigt die Laufwerksbezeichnung und die Seriennummer an, falls diese existieren.\n\nVOL [drive:]"
 
-STRING_WINDOW_HELP1, "Verändert die Größe des Konsolenfensters\n\n\
+STRING_WINDOW_HELP1, "Verändert die Größe des Konsolenfensters\n\n\
 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
               [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
-/POS          Gibt Position und Größe des Fensters an\n\
+/POS          Gibt Position und Größe des Fensters an\n\
 MIN           minimiert das Fenster\n\
 MAX           maximiert das Fenster\n\
 RESTORE       stellt das Fenster wieder her"
 
-STRING_WINDOW_HELP2, "Verändert die Größe des Konsolenfensters\n\n\
+STRING_WINDOW_HELP2, "Verändert die Größe des Konsolenfensters\n\n\
 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
               [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
 window        Titel des Fensters, das bearbeitet wird\n\
@@ -548,46 +549,46 @@ MAX           maximiert das Fenster\n\
 RESTORE       stellt das Fenster wieder her\n\
 title         neuer Titel"
 
-STRING_HELP1, "Übersicht aller verfügbaren Befehle und deren Kurzbeschreibungen\n\n\
-  Befehl /?     Um nähere Informationen zu einem bestimmten Befehl\n\
+STRING_HELP1, "Übersicht aller verfügbaren Befehle und deren Kurzbeschreibungen\n\n\
+  Befehl /?     Um nähere Informationen zu einem bestimmten Befehl\n\
                 zu erhalten.\n\n\
-?        Listet alle Befehle auf (ohne Erklärung).\n\
-ALIAS    Setzt, löscht oder zeigt den Alias.\n\
-ATTRIB   Zeigt Dateiattribute an bzw. ändert sie.\n\
+?        Listet alle Befehle auf (ohne Erklärung).\n\
+ALIAS    Setzt, löscht oder zeigt den Alias.\n\
+ATTRIB   Zeigt Dateiattribute an bzw. ändert sie.\n\
 BEEP     Gibt einen Piepton durch den PC-Speaker aus.\n\
 CALL     Ruft eine Batchdatei aus einer anderen Batchdatei heraus auf.\n\
-CD       Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert diesen.\n\
+CD       Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert diesen.\n\
 CHCP     Zeigt die aktive Codepagenummer an bzw. legt diese fest.\n\
 CHOICE   Wartet auf den Benutzer, welcher aus einer Auswahl eine Option\n\
-         wählen muss.\n\
-CLS      Löscht den Bildschirminhalt.\n\
+         wählen muss.\n\
+CLS      Löscht den Bildschirminhalt.\n\
 CMD      Startet eine neue Instanz des ReactOS-Befehlsinterpreters.\n\
-COLOR    Legt die Farben für Hinter- und Vordergrund der Konsole fest.\n\
+COLOR    Legt die Farben für Hinter- und Vordergrund der Konsole fest.\n\
 COPY     Kopiert eine oder mehrere Dateien an eine andere Stelle.\n\
 DATE     Zeigt das Datum an bzw. legt dieses fest.\n\
-DELETE   Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\
+DELETE   Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\
 DIR      Listet die Dateien und Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses auf.\n\
 ECHO     Zeigt Meldungen an bzw. schaltet die Befehlsanzeige ein oder aus.\n\
-ERASE    Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\
+ERASE    Löscht eine oder mehrere Dateien.\n\
 EXIT     Beendet das Programm CMD.EXE (Befehlsinterpreter).\n\
-FOR      Führt einen angegebenen Befehl für jede Datei in einem Dateiensatz\n\
+FOR      Führt einen angegebenen Befehl für jede Datei in einem Dateiensatz\n\
          aus.\n\
 FREE     Zeigt den (freien) Speicherplatz an.\n\
 GOTO     Setzt den ReactOS-Befehlsinterpreter auf eine markierte Zeile in\n\
          einem Batchprogramm.\n\
 HELP     Zeigt Hilfeinformationen zu ReactOS-Befehlen an.\n\
 HISTORY  Listet alle Befehle auf, welche sich im Speicher befinden.\n\
-IF       Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.\n\
-LABEL    Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.\n\
+IF       Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.\n\
+LABEL    Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.\n\
 MD       Erstellt ein Verzeichnis.\n\
 MKDIR    Erstellt ein Verzeichnis.\n\
-MKLINK   Erzeugt eine Dateisystemverknüpfung.\n\
+MKLINK   Erzeugt eine Dateisystemverknüpfung.\n\
 MOVE     Verschiebt eine oder mehrere Dateien von einem Verzeichnis in\n\
          ein anderes.\n\
-PATH     Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest oder zeigt diesen an.\n\
-PAUSE    Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt eine Meldung an.\n\
+PATH     Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest oder zeigt diesen an.\n\
+PAUSE    Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt eine Meldung an.\n\
 POPD     Wechselt zu dem Verzeichnis, das durch PUSHD gespeichert wurde.\n\
-PROMPT   Ändert die Eingabeaufforderung.\n\
+PROMPT   Ändert die Eingabeaufforderung.\n\
 PUSHD    Speichert das aktuelle Verzeichnis, und wechselt dann zu einem\n\
          anderen Verzeichnis.\n\
 RD       Entfernt ein Verzeichnis.\n\
@@ -595,104 +596,104 @@ REM      Leitet Kommentare in einer Batchdatei.\n\
 REN      Benennt eine od. mehrere Dateien um.\n\
 RENAME   Benennt eine od. mehrere Dateien um.\n\
 REPLACE  Ersetzt Dateien.\n\
-RMDIR    Löscht ein Verzeichnis.\n\
+RMDIR    Löscht ein Verzeichnis.\n\
 SCREEN   Bewegt den Cursor und optional die Ausgabe.\n\
-SET      Setzt oder löscht die Umgebungsvariablen bzw. zeigt sie an.\n\
-SHIFT    Verändert die Position ersetzbarer Parameter in Batchdateien.\n"
+SET      Setzt oder löscht die Umgebungsvariablen bzw. zeigt sie an.\n\
+SHIFT    Verändert die Position ersetzbarer Parameter in Batchdateien.\n"
 STRING_HELP2, "START    Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen\n\
-         Befehl auszuführen.\n\
+         Befehl auszuführen.\n\
 TIME     Zeigt die Systemzeit an bzw. legt sie fest.\n\
 TIMER    Erlaubt die Benutzung von bis zu 10 Stoppuhren\n\
-TITLE    Legt den Fenstertitel für das Eingabeaufforderungsfenster fest.\n\
+TITLE    Legt den Fenstertitel für das Eingabeaufforderungsfenster fest.\n\
 TYPE     Zeigt den Inhalt einer Textdatei an.\n\
 VER      Zeigt die ReactOS-Version an.\n\
-VERIFY   Legt fest, ob überwacht werden soll, ob Dateien korrekt auf den\n\
-         Datenträger geschrieben werden.\n\
-VOL      Zeigt die Datenträgervolumebezeichnung und die Seriennummer an.\n"
+VERIFY   Legt fest, ob überwacht werden soll, ob Dateien korrekt auf den\n\
+         Datenträger geschrieben werden.\n\
+VOL      Zeigt die Datenträgervolumebezeichnung und die Seriennummer an.\n"
 
 STRING_CHOICE_OPTION,         "JN"
 STRING_COPY_OPTION,           "JNA"
 
 STRING_ALIAS_ERROR,          "Die Befehlszeile ist zu lange nach der Alias-Erweiterung!\n"
-STRING_ASSOC_ERROR,          "Dateizuordnung für Erweiterung %s nicht gefunden\n"
-STRING_BATCH_ERROR,          "Es trat ein Fehler auf, während die Batchdatei geöffnet wurde.\n"
+STRING_ASSOC_ERROR,          "Dateizuordnung für Erweiterung %s nicht gefunden\n"
+STRING_BATCH_ERROR,          "Es trat ein Fehler auf, während die Batchdatei geöffnet wurde.\n"
 STRING_CHCP_ERROR1,          "Aktive Codepage: %u\n"
-STRING_CHCP_ERROR4,          "Ungültige Codepage\n"
-STRING_CHOICE_ERROR,         "Ungültige Option. Erwartetes Format: /C[:]options"
-STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "Ungültige Option. Erwartetes Format: /T[:]c,nn"
-STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Ungültige Option: %s"
+STRING_CHCP_ERROR4,          "Ungültige Codepage\n"
+STRING_CHOICE_ERROR,         "Ungültige Option. Erwartetes Format: /C[:]options"
+STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "Ungültige Option. Erwartetes Format: /T[:]c,nn"
+STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "Ungültige Option: %s"
 STRING_MD_ERROR,             "Unterverzeichnis oder Datei existiert bereits.\n"
 STRING_CMD_ERROR1,           "Die Eingaben konnten nicht umgeleitet werden (von der Datei) %s\n"
-STRING_CMD_ERROR2,           "Ein Fehler ist beim Erstellen der temporären Datei für Pipedaten aufgetreten\n"
+STRING_CMD_ERROR2,           "Ein Fehler ist beim Erstellen der temporären Datei für Pipedaten aufgetreten\n"
 STRING_CMD_ERROR3,           "%s kann nicht in die Datei umgeleitet werden \n"
-STRING_CMD_ERROR4,           "Ausführend %s...\n"
-STRING_CMD_ERROR5,           "Ausführend cmdexit.bat...\n"
-STRING_COLOR_ERROR1,         "Fehler: Hinter- und Vordergrund können nicht die selben Farben haben!"
+STRING_CMD_ERROR4,           "Ausführend %s...\n"
+STRING_CMD_ERROR5,           "Ausführend cmdexit.bat...\n"
+STRING_COLOR_ERROR1,         "Fehler: Hinter- und Vordergrund können nicht die selben Farben haben!"
 STRING_COLOR_ERROR2,         "Fehler in der Farbangabe"
 STRING_COLOR_ERROR3,         "Farbe %x\n"
 STRING_COLOR_ERROR4,         "Fehler: Die selben Farben!"
 STRING_CONSOLE_ERROR,        "Unbekannter Fehler: %d\n"
-STRING_COPY_ERROR1,          "Fehler: Quelle kann nicht geöffnet werden - %s!\n"
-STRING_COPY_ERROR2,          "Fehler: Kann nicht über sich selbst kopiert werden.\n"
+STRING_COPY_ERROR1,          "Fehler: Quelle kann nicht geöffnet werden - %s!\n"
+STRING_COPY_ERROR2,          "Fehler: Kann nicht über sich selbst kopiert werden.\n"
 STRING_COPY_ERROR3,          "Fehler: Schreibziel!\n"
 STRING_COPY_ERROR4,          "Fehler: Noch nicht implementiert!\n"
-STRING_DATE_ERROR,           "Ungültiges Datum."
-STRING_DEL_ERROR5,           "Die Datei %s wird gelöscht! "
+STRING_DATE_ERROR,           "Ungültiges Datum."
+STRING_DEL_ERROR5,           "Die Datei %s wird gelöscht! "
 STRING_DEL_ERROR6,           "Sind Sie sicher (J/N)?"
-STRING_DEL_ERROR7,           "Löschen: %s\n"
+STRING_DEL_ERROR7,           "Löschen: %s\n"
 STRING_ERROR_ERROR1,         "Unbekannter Fehler! Fehlernummer: 0x%lx\n"
 STRING_ERROR_ERROR2,         "Syntax-Fehler"
-STRING_FOR_ERROR1,           "'in' fehlt für ein Statement."
+STRING_FOR_ERROR1,           "'in' fehlt für ein Statement."
 STRING_FOR_ERROR2,           "Klammern nicht gefunden."
 STRING_FOR_ERROR3,           "'do' fehlt."
 STRING_FOR_ERROR4,           "kein Befehl nach 'do'."
-STRING_FREE_ERROR1,          "Ungültiges Laufwerk"
+STRING_FREE_ERROR1,          "Ungültiges Laufwerk"
 STRING_FREE_ERROR2,          "keine Bezeichnung"
-STRING_GOTO_ERROR1,          "Keine Sprungmarke für GOTO gesetzt"
+STRING_GOTO_ERROR1,          "Keine Sprungmarke für GOTO gesetzt"
 STRING_GOTO_ERROR2,          "Sprungmarke '%s' wurde nicht gefunden\n"
 STRING_MOVE_ERROR1,          "[OK]\n"
 STRING_MOVE_ERROR2,          "[FEHLER]\n"
 STRING_REN_ERROR1,           "MoveFile() ist fehlgeschlagen. Fehler: %lu\n"
 STRING_START_ERROR1,         "Derzeit noch kein Batch Support!"
-STRING_TIME_ERROR1,          "Ungültige Zeit."
-STRING_TYPE_ERROR1,          "Ungültige Option '/%s'\n"
+STRING_TIME_ERROR1,          "Ungültige Zeit."
+STRING_TYPE_ERROR1,          "Ungültige Option '/%s'\n"
 STRING_WINDOW_ERROR1,        "Fenster nicht gefunden"
 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR,     "Parameterformat ist nicht korrekt - %c\n"
-STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Ungültiger Parameter - /%c\n"
+STRING_ERROR_INVALID_SWITCH,       "Ungültiger Parameter - /%c\n"
 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS,  "Zu viele Parameter - %s\n"
 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND,       "Pfad wurde nicht gefunden\n"
 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND,       "Datei wurde nicht gefunden\n"
-STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING,    "Benötigter Parameter fehlt\n"
-STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Ungültige Laufwerksangaben\n"
-STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Ungültiges Parameterformat - %s\n"
-STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Ungültiger Befehl oder Dateiname - %s\n"
-STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "Fehler: Zu wenig Speicher verfügbar.\n"
-STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "Fehler: Cannot pipe! Temporäre Datei kann nicht geöffnet werden!\n"
-STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Drücken Sie eine beliebige Taste . . ."
+STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING,    "Benötigter Parameter fehlt\n"
+STRING_ERROR_INVALID_DRIVE,        "Ungültige Laufwerksangaben\n"
+STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Ungültiges Parameterformat - %s\n"
+STRING_ERROR_BADCOMMAND,           "Ungültiger Befehl oder Dateiname - %s\n"
+STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY,        "Fehler: Zu wenig Speicher verfügbar.\n"
+STRING_ERROR_CANNOTPIPE,           "Fehler: Cannot pipe! Temporäre Datei kann nicht geöffnet werden!\n"
+STRING_ERROR_D_PAUSEMSG,           "Drücken Sie eine beliebige Taste . . ."
 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY,     "Laufwerk ist nicht bereit"
 STRING_PATH_ERROR,                 "CMD: Nicht in environment '%s'\n"
-STRING_REPLACE_ERROR1,             "Ungültiger Parameter - %s\n"
+STRING_REPLACE_ERROR1,             "Ungültiger Parameter - %s\n"
 STRING_REPLACE_ERROR2,             "Pfad wurde nicht gefunden - %s\n"
 STRING_REPLACE_ERROR3,             "Der Dateiname, Ordnername oder die Syntax der Volumenbezeichung sind inkorrekt.\n"
-STRING_REPLACE_ERROR4,             "Ungültige Parameterkombination\n"
+STRING_REPLACE_ERROR4,             "Ungültige Parameterkombination\n"
 STRING_REPLACE_ERROR5,             "Zugriff verweigert - %s\n"
 STRING_REPLACE_ERROR6,             "Keine Dateien gefunden - %s\n"
 STRING_REPLACE_ERROR7,             "Erweiterter Fehler 32\n"
 STRING_REACTOS_VERSION,            "ReactOS Operating System [Version %s-%s]\n"
 STRING_CMD_SHELLINFO,              "\nReactOS-Befehlszeileninterpreter\nVersion %s %s"
-STRING_VERSION_RUNVER,             " läuft in %s"
+STRING_VERSION_RUNVER,             " läuft in %s"
 STRING_COPY_FILE ,                 "        %d Datei(en) kopiert\n"
-STRING_DELETE_WIPE,                "sicher gelöscht"
-STRING_FOR_ERROR,                  "ungültige Variablenangabe."
-STRING_SCREEN_COL,                 "ungültige Spalten-Angabe"
-STRING_SCREEN_ROW,                 "ungültige Zeilen-Angabe"
+STRING_DELETE_WIPE,                "sicher gelöscht"
+STRING_FOR_ERROR,                  "ungültige Variablenangabe."
+STRING_SCREEN_COL,                 "ungültige Spalten-Angabe"
+STRING_SCREEN_ROW,                 "ungültige Zeilen-Angabe"
 STRING_TIMER_TIME                  "Timer %d ist %s: "
-STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Symbolische Verknüpfung erstellt für %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Hardlink erstellt für %s <<===>> %s\n"
-STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Junction Point erstellt für %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC,    "Symbolische Verknüpfung erstellt für %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_HARD,        "Hardlink erstellt für %s <<===>> %s\n"
+STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION,    "Junction Point erstellt für %s <<===>> %s\n"
 STRING_MORE,                       "Mehr? "
-STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\nStrg-Pause gedrückt. Batchvorgang abbrechen? (Ja/Nein/Alle) "
-STRING_INVALID_OPERAND,            "Ungültiger Operand."
+STRING_CANCEL_BATCH_FILE,          "\r\nStrg-Pause gedrückt. Batchvorgang abbrechen? (Ja/Nein/Alle) "
+STRING_INVALID_OPERAND,            "Ungültiger Operand."
 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN,       "Erwartet ')'."
 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Erwartet Nummer oder Variablennamen."
 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT,   "Syntaxfehler."
index aa79345..10a0792 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
-/*
+/*
  * Japanese translation of CMD
  */
+#pragma code_page(65001)
 
 LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -14,298 +15,298 @@ assoc .ext (print specific association)\n\
 assoc .ext= (remove specific association)\n\
 assoc .ext=FileType (add new association)\n"
 
-STRING_ATTRIB_HELP,    "\83t\83@\83C\83\8b\91®\90«\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [\83t\83@\83C\83\8b] ...\n\
+STRING_ATTRIB_HELP,    "Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\98®Â\90«â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [ƒtƒ@ƒCƒ‹] ...\n\
        [/S [/D]]\n\n\
-  +   \91®\90«\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  -   \91®\90«\82ð\89ð\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  R   \93Ç\82Ý\82Æ\82è\90ê\97p\91®\90«\81B\n\
-  A   \83A\81[\83J\83C\83u\91®\90«\81B\n\
-  S   \83V\83X\83e\83\80 \83t\83@\83C\83\8b\91®\90«\81B\n\
-  H   \89B\82µ\83t\83@\83C\83\8b\91®\90«\81B\n\
-  /S  \8c»\8dÝ\82Ì\83t\83H\83\8b\83_\82Æ\82·\82×\82Ä\82Ì\83T\83u\83t\83H\83\8b\83_\82Ì\88ê\92v\82·\82é\83t\83@\83C\83\8b\82ð\n\
-      \8f\88\97\9d\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /D  \83t\83H\83\8b\83_\82à\8f\88\97\9d\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82µ\82È\82¢\82Å ATTRIB \82Æ\93ü\97Í\82·\82é\82Æ\81A\82·\82×\82Ä\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\91®\90«\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_ALIAS_HELP,  "\83G\83C\83\8a\83A\83X\82Ì\90Ý\92è\82â\89ð\8f\9c\82ð\82µ\82½\82è\81A\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-ALIAS [\83G\83C\83\8a\83A\83X=[\83R\83}\83\93\83h]]\n\n\
-  \83G\83C\83\8a\83A\83X   \83G\83C\83\8a\83A\83X\82Æ\82µ\82Ä\82Â\82¯\82é\96¼\91O\81B\n\
-  \83R\83}\83\93\83h     \83G\83C\83\8a\83A\83X\82Æ\82µ\82Ä\90Ý\92è\82·\82é\95\8e\9a\97ñ\81B\n\n\
-\82·\82×\82Ä\82Ì\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\88ê\97\97\95\\\8e¦\82·\82é\82É\82Í:\n\
+  +   â\80\98®Â\90«â\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  -   â\80\98®Â\90«â\80\9aðâ\80°Ã°Â\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  R   â\80\9cÃ\87â\80\9aÃ\9dâ\80\9aÃ\86â\80\9aèÂ\90êâ\80\94\80\98®Â\90«Â\81B\n\
+  A   Æ\92\81\92\92\92\80\98®Â\90«Â\81B\n\
+  S   Æ\92\92\92\92â\82¬ Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\98®Â\90«Â\81B\n\
+  H   â\80°Bâ\80\9aµÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\98®Â\90«Â\81B\n\
+  /S  Œ»\8d݂̃tƒHƒ‹ƒ_‚Æ‚·‚ׂẴTƒuƒtƒHƒ‹ƒ_‚̈ê’v‚·‚éƒtƒ@ƒCƒ‹‚ð\n\
+      Â\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /D  Æ\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aàÂ\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢â\80\9aÃ\85 ATTRIB â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\98®Â\90«â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_ALIAS_HELP,  "Æ\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aââ\80°Ã°Â\8fÅ\93â\80\9aðâ\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+ALIAS [ƒGƒCƒŠƒAƒX=[ƒRƒ}ƒ“ƒh]]\n\n\
+  Æ\92\92\92Å Æ\92\92X   Æ\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\82â\80\9a¯â\80\9aéâ\80\93¼â\80\98\81B\n\
+  Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h     Æ\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9a·â\80\9aéâ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñÂ\81B\n\n\
+‚·‚ׂẴGƒCƒŠƒAƒX‚ðˆê——•\\Ž¦‚·‚é‚É‚Í:\n\
   ALIAS\n\n\
-\90V\82½\82É\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\90Ý\92è\82µ\82½\82è\81A\8aù\91\82Ì\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\92u\82«\8a·\82¦\82é\82É\82Í:\n\
+\90V‚½‚ɃGƒCƒŠƒAƒX‚ð\90ݒ肵‚½‚è\81AŠù‘¶‚̃GƒCƒŠƒAƒX‚ð’u‚«Š·‚¦‚é‚É‚Í:\n\
   ALIAS da=dir a:\n\n\
-\83G\83C\83\8a\83A\83X\82Ì\83\8a\83X\83g\82©\82ç\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\8eæ\82è\8f\9c\82­\82É\82Í:\n\
+ƒGƒCƒŠƒAƒX‚̃ŠƒXƒg‚©‚çƒGƒCƒŠƒAƒX‚ðŽæ‚è\8fœ‚­‚É‚Í:\n\
   ALIAS da="
 
-STRING_BEEP_HELP, "\83X\83s\81[\83J\82©\82ç\83r\81[\83v\89¹\82ð\96Â\82ç\82µ\82Ü\82·\81B\n\nBEEP\n"
+STRING_BEEP_HELP, "Æ\92\92\81\92\80\9a©â\80\9açÆ\92\81\92\80°Â¹â\80\9aðâ\80\93Ã\82â\80\9açâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nBEEP\n"
 
-STRING_CALL_HELP, "\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\95Ê\82Ì\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82©\82ç\8cÄ\82Ñ\8fo\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-CALL [\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\83t\83@\83C\83\8b\96¼ [\83o\83b\83`\83p\83\89\83\81\81[\83^]\n\n\
-  \83o\83b\83`\83p\83\89\83\81\81[\83^  \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Å\95K\97v\82È\83R\83}\83\93\83\83\89\83C\83\93\8fî\95ñ\82ð\n\
-                    \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B"
+STRING_CALL_HELP, "Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aðâ\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9a©â\80\9açÅ\92Ã\84â\80\9aÃ\91Â\8f\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+CALL [ƒhƒ‰ƒCƒu:][ƒpƒX]ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼ [ƒoƒbƒ`ƒpƒ‰ƒ\81\81^]\n\n\
+  ƒoƒbƒ`ƒpƒ‰ƒ\81\81[ƒ^  ƒoƒbƒ` ƒvƒ\8dƒOƒ‰ƒ€‚Å•K—v‚ȃRƒ}ƒ“ƒh ƒ‰ƒCƒ“\8fî•ñ‚ð\n\
+                    Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
 
-STRING_CD_HELP,      "\8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\95Ï\8dX\82µ\82½\82è\81A\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\96¼\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-CHDIR [/D][\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\n\
+STRING_CD_HELP,      "Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\93¼â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+CHDIR [/D][ƒhƒ‰ƒCƒu:][ƒpƒX]\n\
 CHDIR[..|.]\n\
-CD [/D][\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X]\n\
+CD [/D][ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX]\n\
 CD[..|.]\n\n\
-  ..   \90e\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\n\
-  .    \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\n\
-  /D   \8c»\8dÝ\82Ì\83h\83\89\83C\83u\82Æ\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ì\97¼\95û\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-CD \83h\83\89\83C\83u: \82Æ\93ü\97Í\82·\82é\82Æ\8ew\92è\82³\82ê\82½\83h\83\89\83C\83u\82Ì\8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ª\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82µ\82È\82¢\82Å CD \82Æ\93ü\97Í\82·\82é\82Æ\81A\8c»\8dÝ\82Ì\83h\83\89\83C\83u\82Æ\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ª\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n"
+  ..   \90eƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ\n\
+  .    Œ»\8d݂̃fƒBƒŒƒNƒgƒŠ\n\
+  /D   Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92â\80°Æ\92\92\80\9aÃ\86Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\8câ\80\94¼â\80¢Ã»â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+CD Æ\92\92â\80°Æ\92\92u: â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Žwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92â\80°Æ\92\92\80\9aÃ\8cÅ\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aªâ\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢â\80\9aÃ\85 CD â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92â\80°Æ\92\92\80\9aÃ\86Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aªâ\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_CHCP_HELP,   "\8c»\8dÝ\82Ì\83R\81[\83\83y\81[\83W\94Ô\8d\86\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
+STRING_CHCP_HELP,   "Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92h Æ\92\81\92\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
 CHCP [nnn]\n\n\
-  nnn   \83R\81[\83\83y\81[\83W\94Ô\8d\86\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8c»\8dÝ\82Ì\83R\81[\83\83y\81[\83W\94Ô\8d\86\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82Æ\82«\82Í\81A\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É CHCP \82Æ\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
-
-STRING_CHOICE_HELP, "\83\86\81[\83U\81[\82ª\91I\91ð\8e\88\82©\82ç\88ê\82Â\82ð\91I\91ð\82·\82é\82Ì\82ð\91Ò\82¿\82Ü\82·\81B\n\n\
-CHOICE  [/C[:]\91I\91ð\8e\88][/N][/S][/T[:]c,nn][\95\8e\9a\97ñ]\n\n\
-  /C[:]\91I\91ð\8e\88   \8b\96\82³\82ê\82é\83L\81[\93ü\97Í\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\83f\83t\83H\83\8b\83g\82Í YN \82Å\82·\81B\n\
-  /N            \83v\83\8d\83\93\83v\83g\82Ì\95\8e\9a\97ñ\82Ì\8dÅ\8cã\82É\81A\91I\91ð\8e\88\82Æ ? \82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /S            \83L\81[\93ü\97Í\82Ì\91å\95\8e\9a\81E\8f¬\95\8e\9a\82ð\8bæ\95Ê\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /T[:]c,nn     nn \95b\8co\89ß\82·\82é\82Æ\8e©\93®\93I\82É c \82ð\91I\91ð\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \95\8e\9a\97ñ        \95\\\8e¦\82·\82é\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82Ì\95\8e\9a\97ñ\82Å\82·\81B\n\n\
-\83\86\81[\83U\81[\82ª\91I\91ð\8e\88\82É\82 \82é\83L\81[\82ð\89\9f\82·\82Æ\81A\82»\82Ì\83I\83t\83Z\83b\83g\82ª ERRORLEVEL \82É\83Z\83b\83g\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_CLS_HELP, "\89æ\96Ê\82ð\8fÁ\8b\8e\82µ\82Ü\82·\81B\n\nCLS\n"
-
-STRING_CMD_HELP1, "\n\97\98\97p\82Å\82«\82é\93à\95\94\83R\83}\83\93\83h:\n"
-
-STRING_CMD_HELP2, "\n\97\98\97p\82Å\82«\82é\8b@\94\\:"
-
-STRING_CMD_HELP3,"  [\83G\83C\83\8a\83A\83X]"
-
-STRING_CMD_HELP4,"  [\83q\83X\83g\83\8a]"
-
-STRING_CMD_HELP5,"  [UNIX \83t\83@\83C\83\8b\96¼\95â\8a®]"
-
-STRING_CMD_HELP6,"  [\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a \83X\83^\83b\83N]"
-
-STRING_CMD_HELP7,"  [\83\8a\83_\83C\83\8c\83N\83g\82Æ\83p\83C\83v]"
-
-STRING_CMD_HELP8, "ReactOS \83R\83}\83\93\83\83\89\83C\83\93 \83C\83\93\83^\81[\83v\83\8a\83^\82Ì\90V\82µ\82¢\83C\83\93\83X\83^\83\93\83X\82ð\8aJ\8en\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-CMD [/[C|K] \83R\83}\83\93\83h][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
-  /C \83R\83}\83\93\83h  \8ew\92è\82³\82ê\82½\83R\83}\83\93\83h\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82½\8cã\81A\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /K \83R\83}\83\93\83h  \8ew\92è\82³\82ê\82½\83R\83}\83\93\83h\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\82ª\81A\8fI\97¹\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /P           CMD \82Í\89i\91±\93I\82É\93®\8dì\82ð\82µ\81Aautoexec.bat \82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\n\
-               (\8fI\97¹\82³\82¹\82é\82±\82Æ\82Í\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ)\81B\n\
-  /T:bf        \91O\8ci\90F\82¨\82æ\82Ñ\94w\8ci\90F\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82· (\8fÚ\8d×\82Í COLOR /? \82ð\8eQ\8fÆ\82µ\82Ä\n\
-               \82­\82¾\82³\82¢)\81B\n"
-
-STRING_COLOR_HELP1, "\83R\83\93\83\\\81[\83\8b\82Ì\83f\83t\83H\83\8b\83g\82Ì\91O\8ci\90F\82¨\82æ\82Ñ\94w\8ci\90F\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-COLOR [\91®\90« [/-F]] \n\n\
-  \91®\90«        \83R\83\93\83\\\81[\83\8b\8fo\97Í\82Ì\90F\91®\90«\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /-F         \83R\83\93\83\\\81[\83\8b\82Ì\8bó\82¢\82Ä\82¢\82é\8bó\8aÔ\82É\82Í\90F\91®\90«\82ð\93K\97p\82µ\82È\82¢\81B\n\n\
-\90F\82Í\8e\9f\82Ì 3 \8eí\97Þ\82Ì\95û\96@\82Å\8ew\92è\82·\82é\82±\82Æ\82ª\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-1) [\90F\96¼] on [\90F\96¼] (\95K\97v\82È\82Ì\82Í\8dÅ\8f\89\82Ì 3 \95\8e\9a\82¾\82¯\82Å\82·)\n\
-2) [10 \90i\90\94] on [10 \90i\90\94]\n\
-3) 2 \8c\85\82Ì 16 \90i\90\94\n\n\
-\90F\96¼:\n\
-10\90i 16\90\90F\96¼       10\90i 16\90\90F\96¼\n\
-0    0    \8d\95          8   8    \8aD\90F (\96¾\82é\82¢\8d\95)\n\
-1    1    \90          9   9    \96¾\82é\82¢\90Â\n\
-2    2    \97Π        10   A    \96¾\82é\82¢\97Î\n\
-3    3    \90\85\90F       11   B    \96¾\82é\82¢\90\85\90F\n\
-4    4    \90Ô         12   C    \96¾\82é\82¢\90Ô\n\
-5    5    \8e\87         13   D    \96¾\82é\82¢\8e\87\n\
-6    6    \89©\90F       14   E    \96¾\82é\82¢\89©\90F\n\
-7    7    \94\92         15   F    \8bP\82­\94\92\n"
-
-STRING_COPY_HELP1,  "%s \82ð\8fã\8f\91\82«\82µ\82Ü\82·\82ª\81A\82æ\82ë\82µ\82¢\82Å\82·\82©? (Yes/No/All)? "
-
-STRING_COPY_HELP2, "1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\95Ê\82Ì\8fê\8f\8a\82É\83R\83s\81[\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] \83R\83s\81[\8c³ [/A|/B]\n\
-     [+ \83R\83s\81[\8c³ [/A|/B] [+ ...]] [\83R\83s\81[\90æ [/A|/B]]\n\n\
-  \83R\83s\81[\8c³     \83R\83s\81[\82·\82é\83t\83@\83C\83\8b (\95¡\90\94\89Â) \82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /A           ASCII \83e\83L\83X\83\83t\83@\83C\83\8b\82Æ\82µ\82Ä\88µ\82¢\82Ü\82·\81B\n\
-  /B           \83o\83C\83i\83\8a \83t\83@\83C\83\8b\82Æ\82µ\82Ä\88µ\82¢\82Ü\82·\81B\n\
-  \83R\83s\81[\90æ     \90V\82µ\82¢\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ü\82½\82Í\83t\83@\83C\83\8b\96¼ (\95¡\90\94\89Â) \82ð\n\
-               \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /V           \90V\82µ\82¢\83t\83@\83C\83\8b\82ª\90³\82µ\82­\8f\91\82«\8d\9e\82Ü\82ê\82½\82©\8c\9f\8d¸\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /Y           \8eó\82¯\91¤\82Ì\8aù\91\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8fã\8f\91\82«\82·\82é\91O\82É\8am\94F\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\n\
-               \95\\\8e¦\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /-Y          \8eó\82¯\91¤\82Ì\8aù\91\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8fã\8f\91\82«\82·\82é\91O\82É\8am\94F\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\n\
-               \95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-T\8aÂ\8b«\95Ï\90\94 COPYCMD \82Å\83X\83C\83b\83` /Y \82ª\90Ý\92è\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\8fê\8d\87\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B\n\
+  nnn   Æ\92\81\92h Æ\92\81\92\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92h Æ\92\81\92\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\8dÂ\81\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 CHCP â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
+
+STRING_CHOICE_HELP, "Æ\92â\80 Â\81\92\81\80\9aªâ\80\98\80\98ðŽË\86â\80\9a©â\80\9açË\86êâ\80\9aÃ\82â\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\8câ\80\9aðâ\80\98Ã\92â\80\9a¿â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+CHOICE  [/C[:]‘I‘ðŽˆ][/N][/S][/T[:]c,nn][•¶Žš—ñ]\n\n\
+  /C[:]â\80\98\80\98ðŽË\86   â\80¹â\80\93â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aéÆ\92\81\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\8d YN â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\
+  /N            Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8câ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aÃ\8cÂ\8dÃ\85Å\92ãâ\80\9aÃ\89Â\81\80\98\80\98ðŽË\86â\80\9aÃ\86 ? â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /S            Æ\92\81\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aÃ\8câ\80\98Ã¥â\80¢Â¶Å½Å¡Â\81\8f¬â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9aðâ\80¹Ã¦â\80¢Ã\8aâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /T[:]c,nn     nn â\80¢bÅ\92\80°Ã\9fâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Ž©â\80\9c®â\80\9c\80\9aÃ\89 c â\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñ        â\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8câ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\n\
+Æ\92â\80 Â\81\92\81\80\9aªâ\80\98\80\98ðŽË\86â\80\9aÃ\89â\80\9a â\80\9aéÆ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9a·â\80\9aÃ\86Â\81\80\9a»â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92\92\80\9aª ERRORLEVEL â\80\9aÃ\89Æ\92\92\92\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_CLS_HELP, "â\80°Ã¦â\80\93Ã\8aâ\80\9aðÂ\8fÃ\81â\80¹Å½â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nCLS\n"
+
+STRING_CMD_HELP1, "\n—˜—p‚Å‚«‚é“à•”ƒRƒ}ƒ“ƒh:\n"
+
+STRING_CMD_HELP2, "\n—˜—p‚Å‚«‚é‹@”\\:"
+
+STRING_CMD_HELP3,"  [ƒGƒCƒŠƒAƒX]"
+
+STRING_CMD_HELP4,"  [ƒqƒXƒgƒŠ]"
+
+STRING_CMD_HELP5,"  [UNIX Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼â\80¢Ã¢Å Â®]"
+
+STRING_CMD_HELP6,"  [ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ ƒXƒ^ƒbƒN]"
+
+STRING_CMD_HELP7,"  [ƒŠƒ_ƒCƒŒƒNƒg‚ƃpƒCƒv]"
+
+STRING_CMD_HELP8, "ReactOS Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92â\80°Æ\92\92â\80\9c Æ\92\92â\80\9cÆ\92\81\92\92Å Æ\92\80\9aÃ\8cÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92â\80\9cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŠJŽnâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+CMD [/[C|K] ƒRƒ}ƒ“ƒh][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
+  /C Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h  Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9a½Å\92ãÂ\81\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /K Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h  Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9aªÂ\81\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /P           CMD â\80\9aÃ\8dâ\80°iâ\80\98±â\80\9c\80\9aÃ\89â\80\9c®Â\8dìâ\80\9aðâ\80\9aµÂ\81Aautoexec.bat â\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·\n\
+               (Â\8f\80\94¹â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aÃ\8dâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añ)Â\81B\n\
+  /T:bf        ‘OŒi\90F‚¨‚æ‚Ñ”wŒi\90F‚ð\90ݒ肵‚Ü‚· (\8fÚ\8dׂ͠COLOR /? ‚ðŽQ\8fÆ‚µ‚Ä\n\
+               â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢)Â\81B\n"
+
+STRING_COLOR_HELP1, "Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\8câ\80\98\92\90\80\9a¨â\80\9aæâ\80\9aÃ\91â\80\9d\92\90\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+COLOR [â\80\98®Â\90« [/-F]] \n\n\
+  â\80\98®Â\90«        Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹Â\8f\80\94Ã\8dâ\80\9aÃ\8cÂ\90\80\98®Â\90«â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /-F         Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80¹Ã³â\80\9a¢â\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéâ\80¹Ã³Å Ã\94â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÂ\90\80\98®Â\90«â\80\9aðâ\80\9c\80\94\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Â\81B\n\n\
+Â\90\80\9aÃ\8dŽŸâ\80\9aÃ\8c 3 Å½Ã­â\80\94Ã\9eâ\80\9aÃ\8câ\80¢Ã»â\80\93\80\9aÃ\85Žwâ\80\99èâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+1) [Â\90\80\93¼] on [Â\90\80\93¼] (â\80¢Kâ\80\94\80\9aÃ\88â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\8dÂ\8dÃ\85Â\8fâ\80°â\80\9aÃ\8c 3 â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9a¾â\80\9a¯â\80\9aÃ\85â\80\9a·)\n\
+2) [10 \90i\90”] on [10 \90i\90]\n\
+3) 2 Œ…‚Ì 16 \90i\90\n\n\
+Â\90\80\93¼:\n\
+10Â\90i 16Â\90i Â\90\80\93¼       10Â\90i 16Â\90i Â\90\80\93¼\n\
+0    0    \8d•          8   8    ŠD\90F (–¾‚é‚¢\8d)\n\
+1    1    \90          9   9    –¾‚é‚¢\90Â\n\
+2    2    —Π        10   A    –¾‚é‚¢—Î\n\
+3    3    Â\90â\80¦Â\90F       11   B    â\80\93¾â\80\9aéâ\80\9a¢Â\90â\80¦Â\90F\n\
+4    4    \90Ô         12   C    –¾‚é‚¢\90Ô\n\
+5    5    Ž‡         13   D    –¾‚é‚¢Ž‡\n\
+6    6    â\80°Â©Â\90F       14   E    â\80\93¾â\80\9aéâ\80\9a¢â\80°Â©Â\90F\n\
+7    7    ”’         15   F    ‹P‚­”’\n"
+
+STRING_COPY_HELP1,  "%s â\80\9aðÂ\8fãÂ\8fâ\80\98â\80\9a«â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9aªÂ\81\80\9aæâ\80\9aëâ\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9aÃ\85â\80\9a·â\80\9a©? (Yes/No/All)? "
+
+STRING_COPY_HELP2, "1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÂ\8fêÂ\8fÅ â\80\9aÃ\89Æ\92\92\81\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] Æ\92\92\81\92³ [/A|/B]\n\
+     [+ ƒRƒs\81[Œ³ [/A|/B] [+ ...]] [ƒRƒs\81[\90æ [/A|/B]]\n\n\
+  Æ\92\92\81\92³     Æ\92\92\81\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92\92â\80¹ (â\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80°Ã\82) â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /A           ASCII Æ\92\92\92\92g Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84Ë\86µâ\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /B           Æ\92\92\92\92Å  Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84Ë\86µâ\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  ƒRƒs\81[\90æ     \90V‚µ‚¢ƒtƒ@ƒCƒ‹‚̃fƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚Ü‚½‚̓tƒ@ƒCƒ‹–¼ (•¡\90”‰Â) ‚ð\n\
+               Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /V           Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aªÂ\90³â\80\9aµâ\80\9a­Â\8fâ\80\98â\80\9a«Â\8džâ\80\9aÃ\9câ\80\9aêâ\80\9a½â\80\9a©Å\92ŸÂ\8d¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /Y           Žó‚¯‘¤‚ÌŠù‘¶‚̃tƒ@ƒCƒ‹‚ð\8fã\8f‘‚«‚·‚é‘O‚ÉŠm”F‚̃\81ƒbƒZ\81[ƒW‚ð\n\
+               â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /-Y          Žó‚¯‘¤‚ÌŠù‘¶‚̃tƒ@ƒCƒ‹‚ð\8fã\8f‘‚«‚·‚é‘O‚ÉŠm”F‚̃\81ƒbƒZ\81[ƒW‚ð\n\
+               â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+TÅ Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9d COPYCMD â\80\9aÃ\85Æ\92\92\92\92` /Y â\80\9aªÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéÂ\8fêÂ\8dâ\80¡â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
 ...\n"
 
-STRING_DATE_HELP1, "\n\90V\82µ\82¢\93ú\95t\82ð\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢ (mm%cdd%cyyyy): "
+STRING_DATE_HELP1, "\nÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢ (mm%cdd%cyyyy): "
 
-STRING_DATE_HELP2, "\n\90V\82µ\82¢\93ú\95t\82ð\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢ (dd%cmm%cyyyy): "
+STRING_DATE_HELP2, "\nÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢ (dd%cmm%cyyyy): "
 
-STRING_DATE_HELP3, "\n\90V\82µ\82¢\93ú\95t\82ð\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢ (yyyy%cmm%cdd): "
+STRING_DATE_HELP3, "\nÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢ (yyyy%cmm%cdd): "
 
-STRING_DATE_HELP4, "\93ú\95t\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-DATE [/T][\93ú\95t]\n\n\
-  /T    \93ú\95t\82Ì\95\\\8e¦\82Ì\82Ý\8ds\82¢\82Ü\82·\81B\n\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82Ì\8ew\92è\82ª\82È\82¢\8fê\8d\87\82Í\81A\8c»\8dÝ\82Ì\93ú\95t\82ª\95\\\8e¦\82³\82ê\81A\90V\82µ\82¢\93ú\95t\82Ì\93ü\97Í\82ð\n\
-\8b\81\82ß\82ç\82ê\82Ü\82·\81B\95Ï\8dX\82µ\82È\82¢\8fê\8d\87\82Í\81AEnter \83L\81[\82ð\89\9f\82µ\82Ü\82·\81B\n"
+STRING_DATE_HELP4, "â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+DATE [/T][“ú•t]\n\n\
+  /T    â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\9dÂ\8d\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+ƒpƒ‰ƒ\81\81[ƒ^‚ÌŽw’肪‚È‚¢\8fê\8d‡‚Í\81AŒ»\8dÝ‚Ì“ú•t‚ª•\\Ž¦‚³‚ê\81A\90V‚µ‚¢“ú•t‚Ì“ü—Í‚ð\n\
+â\80¹Â\81â\80\9aÃ\9fâ\80\9açâ\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Â\8fêÂ\8dâ\80¡â\80\9aÃ\8dÂ\81AEnter Æ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_DEL_HELP1,  "1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]\91®\90«]] \83t\83@\83C\83\8b\96¼ ...\n\
-DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]\91®\90«]] \83t\83@\83C\83\8b\96¼ ...\n\
-ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]\91®\90«]] \83t\83@\83C\83\8b\96¼ ...\n\n\
-  \83t\83@\83C\83\8b\96¼\n\
-        \8dí\8f\9c\82·\82é\83t\83@\83C\83\8b (\95¡\90\94\89Â) \82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-  /N    Nothing. \89½\82à\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /P    Prompt. \8ae\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82·\82é\91O\82É\8am\94F\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /T    Total. \8dí\8f\9c\82³\82ê\82½\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\91\8d\90\94\82Æ\89ð\95ú\82³\82ê\82½\83f\83B\83X\83N\97Ì\88æ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
+STRING_DEL_HELP1,  "1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]â\80\98®Â\90«]] Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ ...\n\
+DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]â\80\98®Â\90«]] Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ ...\n\
+ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]â\80\98®Â\90«]] Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ ...\n\n\
+  Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼\n\
+        Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92\92â\80¹ (â\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80°Ã\82) â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+  /N    Nothing. â\80°Â½â\80\9aàâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /P    Prompt. Å eÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a·â\80\9aéâ\80\98\80\9aÃ\89Å mâ\80\9d\80\9aÃ\8cÆ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /T    Total. Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\98Â\8dÂ\90â\80\9dâ\80\9aÃ\86â\80°Ã°â\80¢Ãºâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92\92\80\94Ã\8cË\86æâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
   /Q    Quiet.\n\
-  /W    Wipe. \8dí\8f\9c\82·\82é\91O\82É\81A\83t\83@\83C\83\8b\82ð\97\90\90\94\82Å\8fã\8f\91\82«\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /Y    Yes. \83\8f\83C\83\8b\83h\83J\81[\83h\82ð\8eg\97p\82µ\82Ä\88ê\8a\87\8dí\8f\9c\82·\82é\82Æ\82«\82à\81A\8am\94F\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\n\
-        \95\\\8e¦\82¹\82¸\82É\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /F    \93Ç\82Ý\82Æ\82è\90ê\97p\83t\83@\83C\83\8b\82â\83V\83X\83e\83\80 \83t\83@\83C\83\8b\82ð\8b­\90§\93I\82É\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /S    \8ew\92è\82³\82ê\82½\83t\83@\83C\83\8b\82ð\82·\82×\82Ä\82Ì\83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82©\82ç\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /A    \91®\90«\82É\82æ\82è\8dí\8f\9c\82·\82é\83t\83@\83C\83\8b\82ð\91I\91ð\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-        \91®\90«\n\
-        R     \93Ç\82Ý\8eæ\82è\90ê\97p\n\
-        S     \83V\83X\83e\83\80 \83t\83@\83C\83\8b\n\
-        A     \83A\81[\83J\83C\83u\n\
-        H     \89B\82µ\83t\83@\83C\83\8b\n\
-        -     \82»\82Ì\91®\90«\88È\8aO\n"
-
-STRING_DEL_HELP2, "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ì\82·\82×\82Ä\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ª\8dí\8f\9c\82³\82ê\82Ü\82·!\n\82æ\82ë\82µ\82¢\82Å\82·\82© (Y/N)?"
-STRING_DEL_HELP3, "    %lu \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82µ\82½\n"
-STRING_DEL_HELP4, "    %lu \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82µ\82½\n"
-
-STRING_DELAY_HELP, "n \95b\81A\82Ü\82½\82Í n \83~\83\8a\95b\91Ò\8b@\82µ\82Ü\82·\81B\n\
+  /W    Wipe. Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a·â\80\9aéâ\80\98\80\9aÃ\89Â\81\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80\94Â\90Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\85Â\8fãÂ\8fâ\80\98â\80\9a«â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /Y    Yes. ƒ\8fƒCƒ‹ƒhƒJ\81[ƒh‚ðŽg—p‚µ‚Ĉꊇ\8dí\8fœ‚·‚é‚Æ‚«‚à\81AŠm”F‚̃\81ƒbƒZ\81[ƒW‚ð\n\
+        â\80¢\\Ž¦â\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /F    â\80\9cÃ\87â\80\9aÃ\9dâ\80\9aÃ\86â\80\9aèÂ\90êâ\80\94\92\92\92\92â\80¹â\80\9aâÆ\92\92\92\92â\82¬ Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¹Â­Â\90§â\80\9c\80\9aÃ\89Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /S    Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9a©â\80\9açÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /A    â\80\98®Â\90«â\80\9aÃ\89â\80\9aæâ\80\9aèÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+        â\80\98®Â\90«\n\
+        R     “Ç‚ÝŽæ‚è\90ê—p\n\
+        S     ƒVƒXƒeƒ€ ƒtƒ@ƒCƒ‹\n\
+        A     ƒA\81[ƒJƒCƒu\n\
+        H     ‰B‚µƒtƒ@ƒCƒ‹\n\
+        -     ‚»‚Ì‘®\90«ˆÈŠO\n"
+
+STRING_DEL_HELP2, "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\8câ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aªÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·!\nâ\80\9aæâ\80\9aëâ\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9aÃ\85â\80\9a·â\80\9a© (Y/N)?"
+STRING_DEL_HELP3, "    %lu Å\92Ã\82â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½\n"
+STRING_DEL_HELP4, "    %lu Å\92Ã\82â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½\n"
+
+STRING_DELAY_HELP, "n â\80¢bÂ\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8d n Æ\92\92Å â\80¢bâ\80\98Ã\92â\80¹@â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
 DELAY [/m]n\n\n\
-  /m          \92P\88Ê\82ð\83~\83\8a\95b\82É\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-              \8ew\92è\82µ\82È\82¢\8fê\8d\87\81A\92P\88Ê\82É\82Í\95b\82ª\8eg\82í\82ê\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_DIR_HELP1, "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\92\86\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Æ\83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\88ê\97\97\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-DIR [\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X][\83t\83@\83C\83\8b\96¼] [/A[[:]\91®\90«]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
-  [/O[[:]\83\\\81[\83g\8f\87]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]\83^\83C\83\80\83t\83B\81[\83\8b\83h]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
-  [\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X][\83t\83@\83C\83\8b\96¼]\n\
-              \88ê\97\97\95\\\8e¦\82·\82é\83h\83\89\83C\83u\81A\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\81A\82Ü\82½\82Í\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /A          \8ew\92è\82³\82ê\82½\91®\90«\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \91®\90«         D  \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a               R  \93Ç\82Ý\8eæ\82è\90ê\97p\n\
-               H  \89B\82µ\83t\83@\83C\83\8b               A  \83A\81[\83J\83C\83u\n\
-               S  \83V\83X\83e\83\80 \83t\83@\83C\83\8b          -  \82»\82Ì\91®\90«\88È\8aO\n\
-  /B          \83t\83@\83C\83\8b\96¼\82Ì\82Ý\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82· (\8c©\8fo\82µ\82â\97v\96ñ\82ª\95t\82«\82Ü\82¹\82ñ)\81B\n\
-  /C          \83t\83@\83C\83\8b \83T\83C\83Y\82ð\8c\85\8bæ\90Ø\82è\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\82±\82ê\82Í\n\
-              \83f\83t\83H\83\8b\83g\82Ì\90Ý\92è\82Å\82·\81B/-C \82Æ\82·\82é\82Æ\8c\85\8bæ\90Ø\82è\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /D          /W \82Æ\93¯\82\82Å\82·\82ª\81A\83t\83@\83C\83\8b\82ð\97ñ\82Å\95À\82×\91Ö\82¦\82½\88ê\97\97\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /L          \8f¬\95\8e\9a\82Å\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /N          \83t\83@\83C\83\8b\96¼\82ð\89E\92[\82É\95\\\8e¦\82·\82é\90V\82µ\82¢\88ê\97\97\8c`\8e®\82ð\8eg\97p\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /O          \83t\83@\83C\83\8b\82ð\95À\82×\91Ö\82¦\82Ä\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \83\\\81[\83g\8f\87     N  \96¼\91O\8f\87 (\83A\83\8b\83t\83@\83x\83b\83g)     S  \83T\83C\83Y\8f\87 (\8f¬\82³\82¢\82Ù\82¤\82©\82ç)\n\
-               E  \8ag\92£\8eq\8f\87 (\83A\83\8b\83t\83@\83x\83b\83g)   D  \93ú\8e\9e\8f\87 (\8cÃ\82¢\82Ù\82¤\82©\82ç)\n\
-               G  \83O\83\8b\81[\83v (\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82©\82ç) -  \8d~\8f\87\n\
-  /P          1 \89æ\96Ê\82²\82Æ\82É\92â\8e~\82µ\82Ä\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /Q          \83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8f\8a\97L\8eÒ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /S          \8ew\92è\82³\82ê\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82¨\82æ\82Ñ\82»\82Ì\83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ì\82·\82×\82Ä\82Ì\n\
-              \83t\83@\83C\83\8b\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /T          \82Ç\82Ì\83^\83C\83\80\83t\83B\81[\83\8b\83h\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82©\81A\82Ü\82½\82Í\95À\82×\91Ö\82¦\82É\8eg\97p\82·\82é\82©\82ð\n\
-              \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \83^\83C\83\80\83t\83B\81[\83\8b\83h    C  \8dì\90¬n\n\
-                      A  \8dÅ\8fI\83A\83N\83Z\83X\n\
-                      W  \8dÅ\8fI\8dX\90V\n\
-  /W          \83\8f\83C\83h\88ê\97\97\8c`\8e®\82Å\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /X          \82±\82Ì\83I\83v\83V\83\87\83\93\82Í MS-DOS \8c`\8e® (8.3) \88È\8aO\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\96¼\82É\91Î\82·\82é\92Z\82¢\n\
-              \96¼\91O\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\92·\82¢\96¼\91O\82Ì\91O\82É\92Z\82¢\96¼\91O\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\93_\82ð\8f\9c\82¯\82Î\81A\n\
-              /N \83I\83v\83V\83\87\83\93\82Æ\93¯\82\82Å\82·\81B\92Z\82¢\96¼\91O\82ª\82È\82¢\8fê\8d\87\82Í\81A\83u\83\89\83\93\83N\82É\n\
-              \82È\82è\82Ü\82·\81B\n\
-  /4          4 \82Â\82Ì\90\94\8e\9a\82Å\94N\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8aÂ\8b«\95Ï\90\94 DIRCMD \82É\83X\83C\83b\83`\82ð\90Ý\92è\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-/-W \82Ì\82æ\82¤\82É - (\83n\83C\83t\83\93\82ð\91O\82É\82Â\82¯\82é\82Æ\81A\82»\82Ì\83X\83C\83b\83`\82Í\96³\8cø\82É\82È\82è\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_DIR_HELP2, " \83h\83\89\83C\83u %c \82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Í %s \82Å\82·\n"
-STRING_DIR_HELP3, " \83h\83\89\83C\83u %c \82É\82Í\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ª\82 \82è\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-STRING_DIR_HELP4, " \83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82Í %04X-%04X \82Å\82·\n"
-STRING_DIR_HELP5, "\n     \83t\83@\83C\83\8b\82Ì\91\8d\90\94:\n%16i \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b% 14s \83o\83C\83g\n"
-STRING_DIR_HELP6, "%16i \8cÂ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a% 15s \83o\83C\83g\n"
-STRING_DIR_HELP7, "\n %s \82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\n\n"
-STRING_DIR_HELP8, "%16i \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b% 14s \83o\83C\83g\n"
-
-STRING_DIRSTACK_HELP1, "POPD \83R\83}\83\93\83h\82Å\8eg\97p\82·\82é\82½\82ß\82É\8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\95Û\91\82µ\81A\n\
-\8ew\92è\82µ\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82É\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-PUSHD [\83p\83X | ..]\n\n\
-  \83p\83X        \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Æ\82µ\82Ä\90Ý\92è\82·\82é\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_DIRSTACK_HELP2, "PUSHD \83R\83}\83\93\83h\82Å\8bL\89¯\82³\82ê\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82É\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\nPOPD"
-
-STRING_DIRSTACK_HELP3, "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a \83X\83^\83b\83N\82Ì\88ê\97\97\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\nDIRS"
-
-STRING_DIRSTACK_HELP4, "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a \83X\83^\83b\83N\82Í\8bó\82Å\82·\81B"
-
-STRING_ECHO_HELP1,  "\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\82ª\81A\91O\82É\83L\83\83\83\8a\83b\83\83\8a\83^\81[\83\93\82Æ\83\89\83C\83\93\83t\83B\81[\83h\82ð\82Â\82¯\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\n\
-  ECHOS \83\81\83b\83Z\81[\83W"
-
-STRING_ECHO_HELP2,  "\95W\8f\80\83G\83\89\81[\82É\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-  ECHOERR \83\81\83b\83Z\81[\83W\n\
-  ECHOERR.           \8bó\8ds\82ð\8fo\97Í\82µ\82Ü\82·\81B"
-
-STRING_ECHO_HELP3, "\95W\8f\80\83G\83\89\81[\82É\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\82ª\81A\91O\82É\83L\83\83\83\8a\83b\83\83\8a\83^\81[\83\93\82Æ\n\
-\83\89\83C\83\93\83t\83B\81[\83h\82ð\82Â\82¯\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\n\
-  ECHOSERR \83\81\83b\83Z\81[\83W"
-
-STRING_ECHO_HELP4, "\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\81A\83R\83}\83\93\83\83G\83R\81[\82Ì ON \82Æ OFF \82ð\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82·\81B\n\n\
+  /m          â\80\99\86Ã\8aâ\80\9aðÆ\92\92Å â\80¢bâ\80\9aÃ\89Žwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+              Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Â\8fêÂ\8dâ\80¡Â\81\80\99\86Ã\8aâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dâ\80¢bâ\80\9aªŽgâ\80\9aíâ\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_DIR_HELP1, "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\99â\80 â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðË\86êâ\80\94â\80\94â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+DIR [Æ\92\92â\80°Æ\92\92u:][Æ\92\92X][Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼] [/A[[:]â\80\98®Â\90«]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
+  [/O[[:]ƒ\\\81[ƒg\8f‡]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]ƒ^ƒCƒ€ƒtƒB\81[ƒ‹ƒh]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
+  [Æ\92\92â\80°Æ\92\92u:][Æ\92\92X][Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼]\n\
+              Ë\86êâ\80\94â\80\94â\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92â\80°Æ\92\92\81\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å Â\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /A          Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½â\80\98®Â\90«â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  ‘®\90«         D  ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ               R  “Ç‚ÝŽæ‚è\90ê—p\n\
+               H  ‰B‚µƒtƒ@ƒCƒ‹               A  ƒA\81[ƒJƒCƒu\n\
+               S  ƒVƒXƒeƒ€ ƒtƒ@ƒCƒ‹          -  ‚»‚Ì‘®\90«ˆÈŠO\n\
+  /B          Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\9dâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a· (Å\92©Â\8f\80\9aµâ\80\9aââ\80\94\80\93ñâ\80\9aªâ\80¢tâ\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añ)Â\81B\n\
+  /C          ƒtƒ@ƒCƒ‹ ƒTƒCƒY‚ðŒ…‹æ\90Ø‚è•\\Ž¦‚µ‚Ü‚·\81B‚±‚ê‚Í\n\
+              Æ\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B/-C â\80\9aÃ\86â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Å\92â\80¦â\80¹Ã¦Â\90Ã\98â\80\9aèâ\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /D          /W â\80\9aÃ\86â\80\9c¯â\80\9a¶â\80\9aÃ\85â\80\9a·â\80\9aªÂ\81\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80\94ñâ\80\9aÃ\85â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9a½Ë\86êâ\80\94â\80\94â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /L          Â\8f¬â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9aÃ\85â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /N          Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼â\80\9aðâ\80°Eâ\80\99\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢Ë\86êâ\80\94â\80\94Å\92`Ž®â\80\9aðŽgâ\80\94\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /O          Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  ƒ\\\81[ƒg\8f‡     N  –¼‘O\8f‡ (ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒxƒbƒg)     S  ƒTƒCƒY\8f‡ (\8f¬‚³‚¢‚Ù‚¤‚©‚ç)\n\
+               E  Šg’£Žq\8f‡ (ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒxƒbƒg)   D  “úŽž\8f‡ (ŒÃ‚¢‚Ù‚¤‚©‚ç)\n\
+               G  ƒOƒ‹\81[ƒv (ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚©‚ç) -  \8d~\8f\n\
+  /P          1 â\80°Ã¦â\80\93Ã\8aâ\80\9a²â\80\9aÃ\86â\80\9aÃ\89â\80\99âŽ~â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /Q          Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÂ\8fÅ â\80\94LŽÃ\92â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /S          Žw’肳‚ꂽƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚¨‚æ‚Ñ‚»‚̃TƒuƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚Ì‚·‚ׂĂÌ\n\
+              Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /T          ‚ǂ̃^ƒCƒ€ƒtƒB\81[ƒ‹ƒh‚ð•\\Ž¦‚·‚é‚©\81A‚Ü‚½‚Í•À‚בւ¦‚ÉŽg—p‚·‚é‚©‚ð\n\
+              Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  Æ\92\92\92â\82¬Æ\92\92\81\92â\80¹Æ\92h    C  Â\8dìÂ\90¬n\n\
+                      A  \8dÅ\8fIƒAƒNƒZƒX\n\
+                      W  Â\8dÃ\85Â\8f\8d\90V\n\
+  /W          Æ\92Â\8fÆ\92\92\86êâ\80\94â\80\94Å\92`Ž®â\80\9aÃ\85â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /X          â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aÃ\8d MS-DOS Å\92`Ž® (8.3) Ë\86Ã\88Å Oâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼â\80\9aÃ\89â\80\98Ã\8eâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\99\80\9a¢\n\
+              â\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\80\99·â\80\9a¢â\80\93¼â\80\98\80\9aÃ\8câ\80\98\80\9aÃ\89â\80\99\80\9a¢â\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9c\80\9aðÂ\8fÅ\93â\80\9a¯â\80\9aÃ\8eÂ\81A\n\
+              /N ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“‚Æ“¯‚¶‚Å‚·\81B’Z‚¢–¼‘O‚ª‚È‚¢\8fê\8d‡‚Í\81Aƒuƒ‰ƒ“ƒN‚É\n\
+              â\80\9aÃ\88â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /4          4 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\8cÂ\90â\80\9dŽšâ\80\9aÃ\85â\80\9d\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Å Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9d DIRCMD â\80\9aÃ\89Æ\92\92\92\92\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+/-W â\80\9aÃ\8câ\80\9aæâ\80\9a¤â\80\9aÃ\89 - (Æ\92\92\92\92â\80\9c) â\80\9aðâ\80\98\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\82â\80\9a¯â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\80\9a»â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92\80\9aÃ\8dâ\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_DIR_HELP2, " Æ\92\92â\80°Æ\92\92u %c â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·\n"
+STRING_DIR_HELP3, " Æ\92\92â\80°Æ\92\92u %c â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+STRING_DIR_HELP4, " Æ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92\92Å Æ\92\92â\80¹â\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aÃ\8d %04X-%04X â\80\9aÃ\85â\80\9a·\n"
+STRING_DIR_HELP5, "\n     ƒtƒ@ƒCƒ‹‚Ì‘\8d\90”:\n%16i ŒÂ‚̃tƒ@ƒCƒ‹% 14s ƒoƒCƒg\n"
+STRING_DIR_HELP6, "%16i ŒÂ‚̃fƒBƒŒƒNƒgƒŠ% 15s ƒoƒCƒg\n"
+STRING_DIR_HELP7, "\n %s ‚̃fƒBƒŒƒNƒgƒŠ\n\n"
+STRING_DIR_HELP8, "%16i ŒÂ‚̃tƒ@ƒCƒ‹% 14s ƒoƒCƒg\n"
+
+STRING_DIRSTACK_HELP1, "POPD Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\85Žgâ\80\94\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a½â\80\9aÃ\9fâ\80\9aÃ\89Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðâ\80¢Ã\9bâ\80\98¶â\80\9aµÂ\81A\n\
+Žwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9a½Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\89â\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+PUSHD [ƒpƒX | ..]\n\n\
+  Æ\92\92X        Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_DIRSTACK_HELP2, "PUSHD Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\85â\80¹Lâ\80°Â¯â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\89â\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nPOPD"
+
+STRING_DIRSTACK_HELP3, "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å  Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8cË\86êâ\80\94â\80\94â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nDIRS"
+
+STRING_DIRSTACK_HELP4, "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å  Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8dâ\80¹Ã³â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B"
+
+STRING_ECHO_HELP1,  "Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9aªÂ\81\80\98\80\9aÃ\89Æ\92\92Æ\92Æ\92Å Æ\92\92W Æ\92Å Æ\92\81\92â\80\9câ\80\9aÃ\86Æ\92â\80°Æ\92\92â\80\9cÆ\92\92\81\92\80\9aðâ\80\9aÃ\82â\80\9a¯â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\n\
+  ECHOS ƒ\81ƒbƒZ\81W"
+
+STRING_ECHO_HELP2,  "â\80¢WÂ\8fâ\82¬Æ\92\92â\80°Â\81\80\9aÃ\89Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+  ECHOERR ƒ\81ƒbƒZ\81W\n\
+  ECHOERR.           â\80¹Ã³Â\8d\80\9aðÂ\8f\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
+
+STRING_ECHO_HELP3, "•W\8f€ƒGƒ‰\81[‚Ƀ\81ƒbƒZ\81[ƒW‚ð•\\Ž¦‚µ‚Ü‚·‚ª\81A‘O‚ɃLƒƒƒŠƒbƒW ƒŠƒ^\81[ƒ“‚Æ\n\
+Æ\92â\80°Æ\92\92â\80\9cÆ\92\92\81\92\80\9aðâ\80\9aÃ\82â\80\9a¯â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\n\
+  ECHOSERR ƒ\81ƒbƒZ\81W"
+
+STRING_ECHO_HELP4, "Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92\81\80\9aÃ\8c ON â\80\9aÃ\86 OFF â\80\9aðÂ\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
   ECHO [ON | OFF]\n\
-  ECHO [\83\81\83b\83Z\81[\83W]\n\
-  ECHO.             \8bó\8ds\82ð\8fo\97Í\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8c»\8dÝ\82Ì\83G\83R\81[\90Ý\92è\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82É\82Í\81A\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É ECHO \82Æ\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B"
-
-STRING_ECHO_HELP5, "ECHO \82Í %s \82Å\82·\81B\n"
-
-STRING_EXIT_HELP, "\83R\83}\83\93\83\83C\83\93\83^\81[\83v\83\8a\83^\82ð\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·\81B\n\nEXIT\n"
-
-STRING_FOR_HELP1, "\8ew\92è\82³\82ê\82½\83R\83}\83\93\83h\82ð\83t\83@\83C\83\8b \83Z\83b\83g\82Ì\8ae\83t\83@\83C\83\8b\82É\91Î\82µ\82Ä\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-FOR %%\95Ï\90\94 IN (\83Z\83b\83g) DO \83R\83}\83\93\83h [\83p\83\89\83\81\81[\83^]\n\n\
-  %%\95Ï\90\94       \92P\88ê\95\8e\9a\82Ì\92u\82«\8a·\82¦\89Â\94\\\82È\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  (\83Z\83b\83g)    \83t\83@\83C\83\8b \83Z\83b\83g\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\83\8f\83C\83\8b\83h\83J\81[\83h\82ð\8eg\97p\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-  \83R\83}\83\93\83h    \8ae\83t\83@\83C\83\8b\82²\82Æ\82É\8eÀ\8ds\82·\82é\83R\83}\83\93\83h\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \83p\83\89\83\81\81[\83^  \8ew\92è\82³\82ê\82½\83R\83}\83\93\83h\82Ì\83p\83\89\83\81\81[\83^\82Ü\82½\82Í\83X\83C\83b\83`\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Å FOR \83R\83}\83\93\83h\82ð\8eg\97p\82·\82é\82Æ\82«\82Í\81A%%\95Ï\90\94\82Ì\91ã\82í\82è\82É\81A\n\
-%%%%\95Ï\90\94\82ð\8eg\97p\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
-
-STRING_FREE_HELP1, "\n\83h\83\89\83C\83u %c \82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Í %-11s \82Å\82·\n\
\83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82Í %s \82Å\82·\n\
-  %16s \83o\83C\83g: \91S\83f\83B\83X\83N\97e\97Ê\n\
-  %16s \83o\83C\83g: \8eg\97p\92\86\n\
-  %16s \83o\83C\83g: \8bó\82«\97e\97Ê\n"
-
-STRING_FREE_HELP2, "\83h\83\89\83C\83u\82É\8aÖ\82·\82é\8fî\95ñ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\nFREE [\83h\83\89\83C\83u: ...]\n"
-
-STRING_IF_HELP1, "\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\92\86\82Å\8fð\8c\8f\8f\88\97\9d\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-  IF [NOT] ERRORLEVEL \94Ô\8d\86 \83R\83}\83\93\83h\n\
-  IF [NOT] \95\8e\9a\97ñ1==\95\8e\9a\97ñ2 \83R\83}\83\93\83h\n\
-  IF [NOT] EXIST \83t\83@\83C\83\8b\96¼ \83R\83}\83\93\83h\n\
-  IF [NOT] DEFINED \95Ï\90\94 \83R\83}\83\93\83h\n\n\
-NOT               \8fð\8c\8f\82ª\8bU\82Ì\8fê\8d\87\82É\82¾\82¯\81ACMD \82ª\83R\83}\83\93\83h\82ð\8eÀ\8ds\82·\82é\82±\82Æ\82ð\n\
-                  \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-ERRORLEVEL \94Ô\8d\86   \8dÅ\8cã\82Ì\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8eÀ\8ds\82Å\8ew\92è\82³\82ê\82½\94Ô\8d\86\88È\8fã\82Ì\8fI\97¹\83R\81[\83h\n\
-                  \82ª\95Ô\82³\82ê\82½\82Æ\82«\82É\81A\8fð\8c\8f\82ª\90^\82É\82È\82é\82æ\82¤\82É\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-\83R\83}\83\93\83h          \8fð\8c\8f\82ª\90^\82Ì\82Æ\82«\82É\8eÀ\8ds\82·\82é\83R\83}\83\93\83h\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-\95\8e\9a\97ñ1==\95\8e\9a\97ñ2  \83e\83L\83X\83g\95\8e\9a\97ñ\82ª\88ê\92v\82·\82é\82Æ\82«\82É\8fð\8c\8f\82ª\90^\82É\82È\82é\82æ\82¤\82É\8ew\92è\n\
-                  \82µ\82Ü\82·\81B\n\
-EXIST \83t\83@\83C\83\8b\96¼  \8ew\92è\82µ\82½\83t\83@\83C\83\8b\96¼\82ª\91\8dÝ\82·\82é\82Æ\82«\82É\8fð\8c\8f\82ª\90^\82É\82È\82é\82æ\82¤\82É\n\
-                  \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-DEFINED \95Ï\90\94      \8ew\92è\82µ\82½\95Ï\90\94\82ª\92è\8b`\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\82Æ\82«\82É\8fð\8c\8f\82ª\90^\82É\82È\82é\82æ\82¤\82É\n\
-                  \8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_GOTO_HELP1,  "\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\93à\82Ì\81A\83\89\83x\83\8b\82Å\8ew\92è\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\8ds\82Ö\90§\8cä\82ð\88Ú\93®\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-GOTO \83\89\83x\83\8b\n\n\
-  \83\89\83x\83\8b   \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Å\83\89\83x\83\8b\82Æ\82µ\82Ä\8eg\97p\82·\82é\83e\83L\83X\83g\95\8e\9a\97ñ\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\83\89\83x\83\8b\82Ì\90æ\93ª\82É\82Í : (\83R\83\8d\83\93\82ð\8ew\92è\82µ\81A\83\89\83x\83\8b\82¾\82¯\82ð\92P\93Æ\82Å 1 \8ds\82É\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\n\
-\82³\82¢\81B"
-
-STRING_LABEL_HELP1, "\83f\83B\83X\83N\82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\nLABEL [\83h\83\89\83C\83u:][\83\89\83x\83\8b]\n"
-
-STRING_LABEL_HELP2, "\83h\83\89\83C\83u %c: \82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Í %s \82Å\82·\n"
-STRING_LABEL_HELP3, "\83h\83\89\83C\83u %c: \82É\82Í\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ª\82 \82è\82Ü\82¹\82ñl\n"
-STRING_LABEL_HELP4, "\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82Í %04X-%04X\n \82Å\82·"
-STRING_LABEL_HELP5, "\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ð 11 \95\8e\9a\88È\93à\82Å\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n\95K\97v\82È\82¯\82ê\82ΠEnter \83L\81[\82ð\89\9f\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢: "
-
-STRING_LOCALE_HELP1, "\8c»\8dÝ\8e\9e\8d\8f\82Í"
-
-STRING_MKDIR_HELP,   "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dì\90¬\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-MKDIR [\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X\n\
-MD [\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X"
+  ECHO [ƒ\81ƒbƒZ\81W]\n\
+  ECHO.             â\80¹Ã³Â\8d\80\9aðÂ\8f\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\81\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÂ\81\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 ECHO â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
+
+STRING_ECHO_HELP5, "ECHO â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_EXIT_HELP, "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92â\80\9cÆ\92\81\92\92Å Æ\92\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nEXIT\n"
+
+STRING_FOR_HELP1, "Žwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðÆ\92\92\92\92â\80¹ Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cÅ eÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\89â\80\98Ã\8eâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84ŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+FOR %%•Ï\90” IN (ƒZƒbƒg) DO ƒRƒ}ƒ“ƒh [ƒpƒ‰ƒ\81\81^]\n\n\
+  %%â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9d       â\80\99\86êâ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9aÃ\8câ\80\99\80\9a«Š·â\80\9a¦â\80°Ã\82â\80\9d\\â\80\9aÃ\88Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  (Æ\92\92\92g)    Æ\92\92\92\92â\80¹ Æ\92\92\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\92Â\8fÆ\92\92â\80¹Æ\92\92\81\92\80\9aðŽgâ\80\94\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h    Å eÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9a²â\80\9aÃ\86â\80\9aÃ\89ŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92^  Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\85 FOR Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽgâ\80\94\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\8dÂ\81A%%â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8câ\80\98ãâ\80\9aíâ\80\9aèâ\80\9aÃ\89Â\81A\n\
+%%%%â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aðŽgâ\80\94\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
+
+STRING_FREE_HELP1, "\nÆ\92\92â\80°Æ\92\92u %c â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8d %-11s â\80\9aÃ\85â\80\9a·\n\
Æ\92\92Å Æ\92\92â\80¹â\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·\n\
+  %16s ƒoƒCƒg: ‘SƒfƒBƒXƒN—e—Ê\n\
+  %16s ƒoƒCƒg: Žg—p’†\n\
+  %16s ƒoƒCƒg: ‹ó‚«—e—Ê\n"
+
+STRING_FREE_HELP2, "ƒhƒ‰ƒCƒu‚ÉŠÖ‚·‚é\8fî•ñ‚ð•\\Ž¦‚µ‚Ü‚·\81B\n\nFREE [ƒhƒ‰ƒCƒu: ...]\n"
+
+STRING_IF_HELP1, "Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\99â\80 â\80\9aÃ\85Â\8fðÅ\92Â\8fÂ\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+  IF [NOT] ERRORLEVEL ”Ô\8d† ƒRƒ}ƒ“ƒh\n\
+  IF [NOT] •¶Žš—ñ1==•¶Žš—ñ2 ƒRƒ}ƒ“ƒh\n\
+  IF [NOT] EXIST ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼ ƒRƒ}ƒ“ƒh\n\
+  IF [NOT] DEFINED •Ï\90” ƒRƒ}ƒ“ƒh\n\n\
+NOT               \8fðŒ\8f‚ª‹U‚Ì\8fê\8d‡‚É‚¾‚¯\81ACMD ‚ªƒRƒ}ƒ“ƒh‚ðŽÀ\8ds‚·‚邱‚Æ‚ð\n\
+                  Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+ERRORLEVEL ”Ô\8d†   \8dÅŒã‚̃vƒ\8dƒOƒ‰ƒ€‚ÌŽÀ\8ds‚ÅŽw’肳‚ꂽ”Ô\8d†ˆÈ\8fã‚Ì\8fI—¹ƒR\81h\n\
+                  â\80\9aªâ\80¢Ã\94â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½â\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\89Â\81\8fðÅ\92Â\8fâ\80\9aªÂ\90\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aéâ\80\9aæâ\80\9a¤â\80\9aÃ\89Žwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h          Â\8fðÅ\92Â\8fâ\80\9aªÂ\90\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\89ŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+•¶Žš—ñ1==•¶Žš—ñ2  ƒeƒLƒXƒg•¶Žš—ñ‚ªˆê’v‚·‚é‚Æ‚«‚É\8fðŒ\8f‚ª\90^‚É‚È‚é‚悤‚ÉŽw’è\n\
+                  â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+EXIST ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼  Žw’肵‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ª‘¶\8dÝ‚·‚é‚Æ‚«‚É\8fðŒ\8f‚ª\90^‚É‚È‚é‚悤‚É\n\
+                  Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+DEFINED •Ï\90”      Žw’肵‚½•Ï\90”‚ª’è‹`‚³‚ê‚Ä‚¢‚é‚Æ‚«‚É\8fðŒ\8f‚ª\90^‚É‚È‚é‚悤‚É\n\
+                  Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_GOTO_HELP1,  "Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9càâ\80\9aÃ\8cÂ\81\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\85Žwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéÂ\8d\80\9aÃ\96Â\90§Å\92äâ\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+GOTO ƒ‰ƒxƒ‹\n\n\
+  Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹   Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\85Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84Žgâ\80\94\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92\92\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÂ\90æâ\80\9cªâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8d : (Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9c) â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµÂ\81\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9a¾â\80\9a¯â\80\9aðâ\80\99\80\9cÃ\86â\80\9aÃ\85 1 Â\8d\80\9aÃ\89â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾\n\
+â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
+
+STRING_LABEL_HELP1, "ƒfƒBƒXƒN‚̃{ƒŠƒ…\81[ƒ€ ƒ‰ƒxƒ‹‚ð•\\Ž¦‚Ü‚½‚Í•Ï\8dX‚µ‚Ü‚·\81B\n\nLABEL [ƒhƒ‰ƒCƒu:][ƒ‰ƒxƒ‹]\n"
+
+STRING_LABEL_HELP2, "Æ\92\92â\80°Æ\92\92u %c: â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·\n"
+STRING_LABEL_HELP3, "ƒhƒ‰ƒCƒu %c: ‚ɂ̓{ƒŠƒ…\81[ƒ€ ƒ‰ƒxƒ‹‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñl\n"
+STRING_LABEL_HELP4, "Æ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92\92Å Æ\92\92â\80¹â\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aÃ\8d %04X-%04X\n â\80\9aÃ\85â\80\9a·"
+STRING_LABEL_HELP5, "Æ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9að 11 â\80¢Â¶Å½Å¡Ë\86Ã\88â\80\9càâ\80\9aÃ\85â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\nâ\80¢Kâ\80\94\80\9aÃ\88â\80\9a¯â\80\9aêâ\80\9aÃ\8e Enter Æ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢: "
+
+STRING_LOCALE_HELP1, "Œ»\8dÝŽž\8d\8f‚Í"
+
+STRING_MKDIR_HELP,   "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8dìÂ\90¬â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+MKDIR [ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX\n\
+MD [ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX"
 
 STRING_MKLINK_HELP, "Creates a filesystem link object.\n\n\
 MKLINK [/D | /H | /J] linkname target\n\n\
@@ -314,102 +315,102 @@ MKLINK [/D | /H | /J] linkname target\n\n\
   /J  Create a directory junction.\n\n\
 If neither /H or /J is specified, a symbolic link is created."
 
-STRING_MEMMORY_HELP1, "\83V\83X\83e\83\80 \83\81\83\82\83\8a\82Ì\97Ê\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\nMEMORY"
-
-STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% \82Ì\83\81\83\82\83\8a\82ª\8eg\97p\82³\82ê\82Ä\82¢\82Ü\82·\81B\n\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \91S\95¨\97\9d\83\81\83\82\83\8a\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \97\98\97p\89Â\94\\\82È\95¨\97\9d\83\81\83\82\83\8a\n\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \91S\83y\81[\83W\83t\83@\83C\83\8b\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \97\98\97p\89Â\94\\\82È\83y\81[\83W\83t\83@\83C\83\8b\n\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \91S\89¼\91z\83\81\83\82\83\8a\n\
-  %13s \83o\83C\83g: \97\98\97p\89Â\94\\\82È\89¼\91z\83\81\83\82\83\8a\n"
-
-STRING_MISC_HELP1, "\91±\8ds\82·\82é\82É\82Í\89½\82©\83L\81[\82ð\89\9f\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢ ...\n"
-
-STRING_MOVE_HELP1, "%s \82ð\8fã\8f\91\82«\82µ\82Ü\82·\82ª\82æ\82ë\82µ\82¢\82Å\82·\82© (Yes/No/All)? "
-
-STRING_MOVE_HELP2, "\83t\83@\83C\83\8b\82ð\88Ú\93®\82¨\82æ\82Ñ\83t\83@\83C\83\8b\82Æ\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\96¼\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\88Ú\93®\82·\82é\82É\82Í:\n\
-MOVE [/N][\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\83t\83@\83C\83\8b\96¼1[,...] \88Ú\93®\90æ\n\n\
-\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\96¼\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\82É\82Í:\n\
-MOVE [/N][\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\95Ï\8dX\91\95Ï\8dX\8cã\n\n\
-  [\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\83t\83@\83C\83\8b\96¼1\n\
-            \88Ú\93®\82·\82é\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8fê\8f\8a\82Æ\96¼\91O\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /N        Nothing. \83t\83@\83C\83\8b\82Æ\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ì\88Ú\93®\88È\8aO\82Ì\82·\82×\82Ä\82ð\8ds\82¢\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8c»\92i\8aK\82Å\82Ì\90§\8cÀ:\n\
-  - \83t\83@\83C\83\8b\82â\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\81A\88Ù\82È\82é\83h\83\89\83C\83u\82ð\82Ü\82½\82ª\82Á\82Ä\88Ú\93®\82·\82é\82±\82Æ\82Í\n\
-    \82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-
-STRING_MSGBOX_HELP, "\83\81\83b\83Z\81[\83\83{\83b\83N\83X\82ð\95\\\8e¦\82µ\81A\83\86\81[\83U\81[\82É\95Ô\93\9a\82ð\8b\81\82ß\82Ü\82·\81B\n\n\
-MSGBOX \83^\83C\83v ['\83^\83C\83g\83\8b'] \83\81\83b\83Z\81[\83W\n\n\
-\83^\83C\83v        \95\\\8e¦\82³\82ê\82é\83{\83^\83\93\82Ì\83^\83C\83v\82Å\82·\81B\n\
-              \8e\9f\82Ì\92l\82ª\8eg\97p\82Å\82«\82Ü\82·: OK, OKCANCEL,\n\
+STRING_MEMMORY_HELP1, "Æ\92\92\92\92â\82¬ Æ\92Â\81Æ\92â\80\9aÆ\92Å â\80\9aÃ\8câ\80\94Ã\8aâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nMEMORY"
+
+STRING_MEMMORY_HELP2, "\n  %12s%% â\80\9aÃ\8cÆ\92Â\81Æ\92â\80\9aÆ\92Å â\80\9aªŽgâ\80\94\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: ‘S•¨—\9dƒ\81ƒ‚ƒŠ\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: —˜—p‰Â”\\‚È•¨—\9dƒ\81ƒ‚ƒŠ\n\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: ‘Sƒy\81[ƒWƒtƒ@ƒCƒ‹\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: —˜—p‰Â”\\‚ȃy\81[ƒWƒtƒ@ƒCƒ‹\n\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: ‘S‰¼‘zƒ\81ƒ‚ƒŠ\n\
+  %13s ƒoƒCƒg: —˜—p‰Â”\\‚ȉ¼‘zƒ\81ƒ‚ƒŠ\n"
+
+STRING_MISC_HELP1, "â\80\98±Â\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dâ\80°Â½â\80\9a©Æ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢ ...\n"
+
+STRING_MOVE_HELP1, "%s â\80\9aðÂ\8fãÂ\8fâ\80\98â\80\9a«â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9aªâ\80\9aæâ\80\9aëâ\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9aÃ\85â\80\9a·â\80\9a© (Yes/No/All)? "
+
+STRING_MOVE_HELP2, "Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a¨â\80\9aæâ\80\9aÃ\91Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\93¼â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+1 ‚‚܂½‚Í•¡\90”‚̃tƒ@ƒCƒ‹‚ðˆÚ“®‚·‚é‚É‚Í:\n\
+MOVE [/N][ƒhƒ‰ƒCƒu:][ƒpƒX]ƒtƒ@ƒCƒ‹–¼1[,...] ˆÚ“®\90æ\n\n\
+ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ–¼‚ð•Ï\8dX‚·‚é‚É‚Í:\n\
+MOVE [/N][ƒhƒ‰ƒCƒu:][ƒpƒX]•Ï\8dX‘O •Ï\8dXŒã\n\n\
+  [Æ\92\92â\80°Æ\92\92u:][Æ\92\92X]Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼1\n\
+            Ë\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÂ\8fêÂ\8fÅ â\80\9aÃ\86â\80\93¼â\80\98\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /N        Nothing. Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\8cË\86Ã\9aâ\80\9c®Ë\86Ã\88Å Oâ\80\9aÃ\8câ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aðÂ\8d\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Œ»’iŠK‚Å‚Ì\90§ŒÀ:\n\
+  - ƒtƒ@ƒCƒ‹‚âƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚ð\81AˆÙ‚È‚éƒhƒ‰ƒCƒu‚ð‚Ü‚½‚ª‚Á‚Ĉړ®‚·‚邱‚Æ‚Í\n\
+    â\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+
+STRING_MSGBOX_HELP, "Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92W Æ\92\92\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµÂ\81\92â\80 Â\81\92\81\80\9aÃ\89â\80¢Ã\94â\80\9cÅ¡â\80\9aðâ\80¹Â\81â\80\9aÃ\9fâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+MSGBOX ƒ^ƒCƒv ['ƒ^ƒCƒgƒ‹'] ƒ\81ƒbƒZ\81W\n\n\
+Æ\92\92\92v        â\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aéÆ\92\92\92â\80\9câ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\
+              Å½Å¸â\80\9aÃ\8câ\80\99\80\9aªŽgâ\80\94\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·: OK, OKCANCEL,\n\
               YESNO, YESNOCANCEL\n\
-\83^\83C\83g\83\8b      \83\81\83b\83Z\81[\83\83{\83b\83N\83X\82Ì\83^\83C\83g\83\8b\82Å\82·\81B\n\
-\83\81\83b\83Z\81[\83W    \83\81\83b\83Z\81[\83\83{\83b\83N\83X\82É\95\\\8e¦\82³\82ê\82é\83\81\83b\83Z\81[\83W\82Å\82·\81B\n\n\n\
-\89\9f\82³\82ê\82½\83{\83^\83\93\82É\82æ\82è\81A\8e\9f\82Ì ERRORLEVEL \82ª\90Ý\92è\82³\82ê\82Ü\82·:\n\n\
+Æ\92\92\92\92â\80¹      Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92W Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\
+Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92W    Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92W Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aéÆ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\n\n\
+â\80°Å¸â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9câ\80\9aÃ\89â\80\9aæâ\80\9aèÂ\81AŽŸâ\80\9aÃ\8c ERRORLEVEL â\80\9aªÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·:\n\n\
 YES  :  10    |  NO      :  11\n\
 OK   :  10    |  CANCEL  :  12\n"
 
-STRING_PATH_HELP1, "\8eÀ\8ds\89Â\94\\\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8c\9f\8dõ\83p\83X\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-PATH [[\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X[;...]]\nPATH ;\n\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82Æ\82µ\82Ä ; (\83Z\83~\83R\83\8d\83\93\82¾\82¯\82ð\8ew\92è\82·\82é\82Æ\81A\82·\82×\82Ä\82Ì\8c\9f\8dõ\83p\83X\82Í\n\
-\83N\83\8a\83A\82³\82ê\82Ä\8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82¾\82¯\82ª\8c\9f\8dõ\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É PATH \82Æ\93ü\97Í\82·\82é\82Æ\81A\8c»\8dÝ\82Ì\83p\83X\82ª\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n"
-
-STRING_PROMPT_HELP1, "\83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-PROMPT [\95\8e\9a\97ñ]\n\n\
-  \95\8e\9a\97ñ    \90V\82µ\82¢\83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-PROMPT \82É\82Í\92Ê\8fí\82Ì\95\8e\9a\82Æ\8e\9f\82É\8e¦\82·\93Á\8eê\83R\81[\83h\82ð\8eg\97p\82Å\82«\82Ü\82·:\n\n\
-  $A   & (\83A\83\93\83p\83T\83\93\83h)\n\
-  $B   | (\83p\83C\83v)\n\
-  $C   ( (\8d\82©\82Á\82±)\n\
-  $D   \8c»\8dÝ\82Ì\93ú\95t\n\
-  $E   \83G\83X\83P\81[\83\83R\81[\83h (ASCII \83R\81[\83h\82Ì 27)\n\
-  $F   ) (\89E\82©\82Á\82±)\n\
-  $G   > (\95s\93\99\8d\86 (\91å\82È\82è))\n\
-  $H   \83o\83b\83N\83X\83y\81[\83X (\92¼\91O\82Ì\95\8e\9a\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·)\n\
-  $L   < (\95s\93\99\8d\86 (\8f¬\82È\82è))\n\
-  $N   \8c»\8dÝ\82Ì\83h\83\89\83C\83u\n\
-  $P   \8c»\8dÝ\82Ì\83h\83\89\83C\83u\82Æ\83p\83X\n\
-  $Q   = (\93\99\8d\86)\n\
-  $T   \8c»\8dÝ\82Ì\8e\9e\8d\8f\n\
-  $V   OS \82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\94Ô\8d\86\n\
-  $_   \83L\83\83\83\8a\83b\83\83\8a\83^\81[\83\93\82Æ\83\89\83C\83\93\83t\83B\81[\83h\n\
-  $$   $ (\83h\83\8b\8bL\8d\86)\n"
-
-STRING_PAUSE_HELP1, "\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8f\88\97\9d\82ð\88ê\8e\9e\92â\8e~\82µ\81A\8e\9f\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B:\n\
-'\91±\8ds\82·\82é\82É\82Í\89½\82©\83L\81[\82ð\89\9f\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢ ...' \82Ü\82½\82Í\83\86\81[\83U\81[\82ª\92è\8b`\82µ\82½\83\81\83b\83Z\81[\83W\81B\n\n\
-PAUSE [\83\81\83b\83Z\81[\83W]"
-
-STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a \83X\83^\83b\83N\82Ì\90[\82³\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-
-STRING_PROMPT_HELP3, "\n\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É PROMPT \82Æ\93ü\97Í\82·\82é\82Æ\81A\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82Ì\90Ý\92è\82ª\83f\83t\83H\83\8b\83g\82É\83\8a\83Z\83b\83g\82³\82ê\82Ü\82·\81B"
-
-STRING_REM_HELP, "\83o\83b\83\83t\83@\83C\83\8b\82É\83R\83\81\83\93\83g (\92\8d\8eß) \82ð\8bL\98^\82µ\82Ü\82·\81B\n\nREM [\83R\83\81\83\93\83g]"
-
-STRING_RMDIR_HELP,   "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-RMDIR [\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X\nRD [\83h\83\89\83C\83u:]\83p\83X\n\
-  /S    \8ew\92è\82³\82ê\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\93à\82É\82 \82é\83t\83@\83C\83\8b\82â\83t\83H\83\8b\83_\82à\82·\82×\82Ä\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /Q    \8am\94F\82Ì\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-STRING_RMDIR_HELP2,    "\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ª\8bó\82Å\82Í\82 \82è\82Ü\82¹\82ñ!\n"
-
-STRING_REN_HELP1, "\83t\83@\83C\83\8b\82â\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a (\95¡\90\94\89Â) \82Ì\96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-RENAME [/E /N /P /Q /S /T] \8c³\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\96¼ ... \90V\83t\83@\83C\83\8b\96¼\n\
-REN [/E /N /P /Q /S /T] \8c³\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\96¼ ... \90V\83t\83@\83C\83\8b\96¼\n\n\
-  /E    \83G\83\89\81[\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /N    \89½\82à\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\n\
-  /P    \83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\91O\82É\82»\82ê\82¼\82ê\8am\94F\82ð\8b\81\82ß\82Ü\82·\81B\n\
-        (\82Ü\82¾\8eÀ\91\95\82³\82ê\82Ä\82¢\82Ü\82¹\82ñ!)\n\
+STRING_PATH_HELP1, "ŽÃ\80Â\8d\80°Ã\82â\80\9d\\Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÅ\92ŸÂ\8dõÆ\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+PATH [[ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX[;...]]\nPATH ;\n\n\
+ƒpƒ‰ƒ\81\81[ƒ^‚Æ‚µ‚Ä ; (ƒZƒ~ƒRƒ\8dƒ“) ‚¾‚¯‚ðŽw’è‚·‚é‚Æ\81A‚·‚ׂĂ̌Ÿ\8dõƒpƒX‚Í\n\
+Æ\92\92Å Æ\92\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9a¾â\80\9a¯â\80\9aªÅ\92ŸÂ\8dõâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 PATH â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\80\9aªâ\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+
+STRING_PROMPT_HELP1, "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+PROMPT [•¶Žš—ñ]\n\n\
+  â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñ    Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+PROMPT â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dâ\80\99Ã\8aÂ\8fíâ\80\9aÃ\8câ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9aÃ\86ŽŸâ\80\9aÃ\89Ž¦â\80\9a·â\80\9cÃ\81ŽêÆ\92\81\92\80\9aðŽgâ\80\94\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·:\n\n\
+  $A   & (ƒAƒ“ƒpƒTƒ“ƒh)\n\
+  $B   | (ƒpƒCƒv)\n\
+  $C   ( (Â\8d¶â\80\9a©â\80\9aÃ\81â\80\9a±)\n\
+  $D   Œ»\8dÝ‚Ì“ú•t\n\
+  $E   ƒGƒXƒP\81[ƒv ƒR\81[ƒh (ASCII ƒR\81[ƒh‚Ì 27)\n\
+  $F   ) (â\80°Eâ\80\9a©â\80\9aÃ\81â\80\9a±)\n\
+  $G   > (•s“™\8d† (‘å‚È‚è))\n\
+  $H   Æ\92\92\92\92\92\81\92X (â\80\99¼â\80\98\80\9aÃ\8câ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·)\n\
+  $L   < (•s“™\8d† (\8f¬‚È‚è))\n\
+  $N   Œ»\8d݂̃hƒ‰ƒCƒu\n\
+  $P   Œ»\8d݂̃hƒ‰ƒCƒu‚ƃpƒX\n\
+  $Q   = (“™\8d)\n\
+  $T   Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cŽžÂ\8dÂ\8f\n\
+  $V   OS ‚̃o\81[ƒWƒ‡ƒ“”Ô\8d\n\
+  $_   ƒLƒƒƒŠƒbƒW ƒŠƒ^\81[ƒ“‚ƃ‰ƒCƒ“ƒtƒB\81h\n\
+  $$   $ (ƒhƒ‹‹L\8d)\n"
+
+STRING_PAUSE_HELP1, "Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\8cÂ\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aðË\86ꎞâ\80\99âŽ~â\80\9aµÂ\81AŽŸâ\80\9aÃ\8cÆ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B:\n\
+'â\80\98±Â\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dâ\80°Â½â\80\9a©Æ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢ ...' â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92â\80 Â\81\92\81\80\9aªâ\80\99èâ\80¹`â\80\9aµâ\80\9a½Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92\81B\n\n\
+PAUSE [ƒ\81ƒbƒZ\81W]"
+
+STRING_PROMPT_HELP2, "  $+   Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å  Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8cÂ\90\80\9a³â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+
+STRING_PROMPT_HELP3, "\nÆ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 PROMPT â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aªÆ\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\89Æ\92Å Æ\92\92\92\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
+
+STRING_REM_HELP, "ƒoƒbƒ` ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ɃRƒ\81ƒ“ƒg (’\8dŽß) ‚ð‹L˜^‚µ‚Ü‚·\81B\n\nREM [ƒRƒ\81ƒ“ƒg]"
+
+STRING_RMDIR_HELP,   "Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+RMDIR [ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX\nRD [ƒhƒ‰ƒCƒu:]ƒpƒX\n\
+  /S    Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9càâ\80\9aÃ\89â\80\9a â\80\9aéÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aâÆ\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aàâ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /Q    Å mâ\80\9d\80\9aÃ\8cÆ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+STRING_RMDIR_HELP2,    "ƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚ª‹ó‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ!\n"
+
+STRING_REN_HELP1, "Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aâÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å  (â\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80°Ã\82) â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+RENAME [/E /N /P /Q /S /T] Å\92³â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ ... Â\90\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼\n\
+REN [/E /N /P /Q /S /T] Å\92³â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ ... Â\90\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼\n\n\
+  /E    Æ\92\92â\80°Â\81\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /N    â\80°Â½â\80\9aàâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n\
+  /P    Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\98\80\9aÃ\89â\80\9a»â\80\9aêâ\80\9a¼â\80\9aêŠmâ\80\9d\80\9aðâ\80¹Â\81â\80\9aÃ\9fâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+        (‚Ü‚¾ŽÀ‘•‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñ!)\n\
   /Q    Quiet.\n\
-  /S    \83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82Ì\96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\81B\n\
-  /T    \96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82µ\82½\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\91\8d\90\94\82ð\95ñ\8d\90\82·\82é\81B\n\n\
-\90V\83t\83@\83C\83\8b\96¼ \82É\82Í\90V\82µ\82¢\83h\83\89\83C\83u\82à\83p\83X\82à\8ew\92è\82Å\82«\82È\82¢\82Ì\82Å\92\8d\88Ó\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n\
-\82»\82¤\82¢\82Á\82½\96Ú\93I\82É\82Í MOVE \83R\83}\83\93\83h\82ð\97p\82¢\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
+  /S    Æ\92\92\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a·â\80\9aéÂ\81B\n\
+  /T    â\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9a½Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\98Â\8dÂ\90â\80\9dâ\80\9aðâ\80¢Ã±Â\8dÂ\90â\80\9a·â\80\9aéÂ\81B\n\n\
+Â\90\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92â\80°Æ\92\92\80\9aàÆ\92\92\80\9aàŽwâ\80\99èâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\88â\80\9a¢â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\85â\80\99Â\8dË\86Ã\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n\
+â\80\9a»â\80\9a¤â\80\9a¢â\80\9aÃ\81â\80\9a½â\80\93Ã\9aâ\80\9c\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8d MOVE Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðâ\80\94\80\9a¢â\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
 
-STRING_REN_HELP2, "    %lu \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96¼\91O\82ª\95Ï\8dX\82³\82ê\82Ü\82µ\82½\n"
+STRING_REN_HELP2, "    %lu Å\92Ã\82â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aªâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½\n"
 
-STRING_REN_HELP3, "    %lu \8cÂ\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96¼\91O\82ª\95Ï\8dX\82³\82ê\82Ü\82µ\82½\n"
+STRING_REN_HELP3, "    %lu Å\92Ã\82â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aªâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½\n"
 
 STRING_REPLACE_HELP1, "Replaces files.\n\n\
 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
@@ -451,247 +452,247 @@ STRING_REPLACE_HELP10, "Replace %s (Y/N) "
 STRING_REPLACE_HELP11, "Adding %s\n"
 
 
-STRING_SHIFT_HELP, "\83o\83b\83\83t\83@\83C\83\8b\92\86\82Ì\92u\82«\8a·\82¦\89Â\94\\\82È\83p\83\89\83\81\81[\83^\82Ì\88Ê\92u\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
+STRING_SHIFT_HELP, "Æ\92\92\92` Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\99â\80 â\80\9aÃ\8câ\80\99\80\9a«Š·â\80\9a¦â\80°Ã\82â\80\9d\\â\80\9aÃ\88Æ\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aÃ\8cË\86Ã\8aâ\80\99\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
 SHIFT [DOWN]"
 
-STRING_SCREEN_HELP, "\83J\81[\83\\\83\8b\82ð\88Ú\93®\82³\82¹\82Ü\82·\81B\88Ú\93®\8cã\81A\95\8e\9a\97ñ\82ð\93ü\97Í\82·\82é\82±\82Æ\82à\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\n\
-SCREEN \97ñ \8ds [\83e\83L\83X\83g]\n\n\
-  \97ñ         \83J\81[\83\\\83\8b\82ð\88Ú\93®\82³\82¹\82é\97ñ\82Å\82·\81B\n\
-  \8ds         \83J\81[\83\\\83\8b\82ð\88Ú\93®\82³\82¹\82é\8ds\82Å\82·\81B"
+STRING_SCREEN_HELP, "Æ\92\81\92\\Æ\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\86Ã\9aâ\80\9c®Å\92ãÂ\81\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aàâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+SCREEN —ñ \8ds [ƒeƒLƒXƒg]\n\n\
+  â\80\94ñ         Æ\92\81\92\\Æ\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aéâ\80\94ñâ\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\
+  Â\8ds         Æ\92\81\92\\Æ\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aéÂ\8d\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B"
 
-STRING_SET_HELP, "\8aÂ\8b«\95Ï\90\94\82ð\95\\\8e¦\81A\90Ý\92è\81A\82Ü\82½\82Í\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-SET [\95Ï\90\94\96¼[=]\95\8e\9a\97ñ]]\n\n\
-  \95Ï\90\94\96¼   \8aÂ\8b«\95Ï\90\94\96¼\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  \95\8e\9a\97ñ   \95Ï\90\94\82É\8a\84\82è\93\96\82Ä\82é\95\8e\9a\97ñ\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8c»\8dÝ\82Ì\8aÂ\8b«\95Ï\90\94\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82É\82Í\81A\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É SET \82Æ\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
+STRING_SET_HELP, "Å Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦Â\81\90Ã\9dâ\80\99èÂ\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+SET [•Ï\90”–¼[=]•¶Žš—ñ]]\n\n\
+  â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\93¼   Å Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\93¼â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñ   â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aÃ\89Å â\80\9eâ\80\9aèâ\80\9câ\80\93â\80\9aÃ\84â\80\9aéâ\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÅ Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÂ\81\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 SET â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
 
-STRING_START_HELP1, "\95Ê\82Ì\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8bN\93®\82µ\81A\8ew\92è\82µ\82½\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ü\82½\82Í\83R\83}\83\93\83h\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-START \83R\83}\83\93\83h\n\n\
-  \83R\83}\83\93\83h    \8eÀ\8ds\82·\82é\83R\83}\83\93\83h\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-\8c»\8e\9e\93_\82Å\82Í\81A\83R\83}\83\93\83h\82Í\82·\82×\82Ä\93¯\8aú\82¹\82¸\82É\8aJ\8en\82³\82ê\82Ü\82·\81B\n"
+STRING_START_HELP1, "â\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðâ\80¹Nâ\80\9c®â\80\9aµÂ\81AŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9a½Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+START ƒRƒ}ƒ“ƒh\n\n\
+  Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h    Å½Ã\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+Å\92»Žžâ\80\9c\80\9aÃ\85â\80\9aÃ\8dÂ\81\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8dâ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9c¯Šúâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89Å JŽnâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_TITLE_HELP, "\83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83\83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\83E\83B\83\93\83h\83\83^\83C\83g\83\8b\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-TITLE [\95\8e\9a\97ñ]\n\n\
-\95\8e\9a\97ñ       \83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83\83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\83^\83C\83g\83\8b\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n"
+STRING_TITLE_HELP, "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92g Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92E Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+TITLE [•¶Žš—ñ]\n\n\
+â\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñ       Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92g Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_TIME_HELP1, "\83V\83X\83e\83\80\8e\9e\8d\8f\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-TIME [/T][\8e\9e\8d\8f]\n\n\
-  /T    \8c»\8dÝ\8e\9e\8d\8f\82Ì\95\\\8e¦\82Ì\82Ý\8ds\82¢\82Ü\82·\81B\n\n\
-\83p\83\89\83\81\81[\83^\82Ì\8ew\92è\82ª\82È\82¯\82ê\82Î\81A\8c»\8dÝ\82Ì\90Ý\92è\82ª\95\\\8e¦\82³\82ê\81A\90V\82µ\82¢\8e\9e\8d\8f\82ð\93ü\97Í\82Å\82«\82é\n\
-\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82É\82È\82è\82Ü\82·\81B\95Ï\8dX\82µ\82È\82¢\8fê\8d\87\82Í\81AEnter \83L\81[\82ð\89\9f\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
+STRING_TIME_HELP1, "Æ\92\92\92\92â\82¬Å½Å¾Â\8dÂ\8fâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+TIME [/T][ŽžÂ\8dÂ\8f]\n\n\
+  /T    Å\92»Â\8dÃ\9dŽžÂ\8dÂ\8fâ\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\9dÂ\8d\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+ƒpƒ‰ƒ\81\81[ƒ^‚ÌŽw’肪‚È‚¯‚ê‚Î\81AŒ»\8dÝ‚Ì\90ݒ肪•\\Ž¦‚³‚ê\81A\90V‚µ‚¢Žž\8d\8f‚ð“ü—Í‚Å‚«‚é\n\
+Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Â\8fêÂ\8dâ\80¡â\80\9aÃ\8dÂ\81AEnter Æ\92\81\80\9aðâ\80°Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
 
-STRING_TIME_HELP2, "\90V\82µ\82¢\8e\9e\8d\8f\82ð\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢: "
+STRING_TIME_HELP2, "Â\90\80\9aµâ\80\9a¢ŽžÂ\8dÂ\8fâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢: "
 
-STRING_TIMER_HELP1, "%d \83~\83\8a\95b\82ª\8co\89ß\81B\n"
+STRING_TIMER_HELP1, "%d Æ\92\92Å â\80¢bâ\80\9aªÅ\92\80°Ã\9fÂ\81B\n"
 
-STRING_TIMER_HELP2, "%02d%c%02d%c%02d%c%02d \82ª\8co\89ß\81B\n"
+STRING_TIMER_HELP2, "%02d%c%02d%c%02d%c%02d â\80\9aªÅ\92\80°Ã\9fÂ\81B\n"
 
-STRING_TIMER_HELP3, "10 \8cÂ\82Ü\82Å\82Ì\83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82ð\8eg\82¤\82±\82Æ\82ª\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\n\
+STRING_TIMER_HELP3, "10 Å\92Ã\82â\80\9aÃ\9câ\80\9aÃ\85â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9aðŽgâ\80\9a¤â\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
 TIMER  [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
-  ON          \83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82ð ON \82É\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  OFF         \83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82ð OFF \82É\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /S          Split time. \83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82Ì\92l\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\82±\82Æ\82È\82­\81A\n\
-              \8c»\8dÝ\8d\8f\82ñ\82Å\82¢\82é\8e\9e\8aÔ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /n          \83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\94Ô\8d\86\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-              \83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82Í 0 \82©\82ç 9 \82Ü\82Å\82ª\97\98\97p\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-              \8ew\92è\82µ\82È\82¢\8fê\8d\87\81A\83f\83t\83H\83\8b\83g\82Æ\82µ\82Ä 1 \82ð\8eg\82¢\82Ü\82·\81B\n\
-  /Fn         \8fo\97Í\82Ì\8f\91\8e®\n\
-              n \82É\82Í\8e\9f\82Ì\93ñ\82Â\82Ì\92l\82ð\97p\82¢\82é\82±\82Æ\82ª\82Å\82«\82Ü\82·:\n\
-                    0    \83~\83\8a\95b\n\
+  ON          Æ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9að ON â\80\9aÃ\89â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  OFF         Æ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9að OFF â\80\9aÃ\89â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /S          Split time. Æ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9aÃ\8câ\80\99\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aÃ\88â\80\9a­Â\81A\n\
+              Å\92»Â\8dÃ\9dÂ\8dÂ\8fâ\80\9añâ\80\9aÃ\85â\80\9a¢â\80\9a鎞ŠÃ\94â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /n          Æ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+              Æ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9aÃ\8d 0 â\80\9a©â\80\9aç 9 â\80\9aÃ\9câ\80\9aÃ\85â\80\9aªâ\80\94Ë\9câ\80\94\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+              Å½wâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Â\8fêÂ\8dâ\80¡Â\81\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\86â\80\9aµâ\80\9aÃ\84 1 â\80\9aðŽgâ\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /Fn         Â\8f\80\94Ã\8dâ\80\9aÃ\8cÂ\8fâ\80\98Ž®\n\
+              n â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dŽŸâ\80\9aÃ\8câ\80\9cñâ\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\8câ\80\99\80\9aðâ\80\94\80\9a¢â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·:\n\
+                    0    ƒ~ƒŠ•b\n\
                     1    hh%cmm%css%cdd\n\n\
-ON\81AOFF\81A/S \82Ì\82¢\82¸\82ê\82à\8ew\92è\82µ\82È\82©\82Á\82½\8fê\8d\87\82É\82Í\81A\83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82Ì\n\
-\8fó\91Ô\82ð\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82·\81B\n\n"
+ON\81AOFF\81A/S ‚Ì‚¢‚¸‚ê‚àŽw’肵‚È‚©‚Á‚½\8fê\8d‡‚É‚Í\81AƒXƒgƒbƒvƒEƒHƒbƒ`‚Ì\n\
+Â\8fóâ\80\98Ã\94â\80\9aðÂ\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n"
 
-STRING_TYPE_HELP1, "\83e\83L\83X\83\83t\83@\83C\83\8b\82Ü\82½\82Í\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\93à\97e\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\nTYPE [\83h\83\89\83C\83u:][\83p\83X]\83t\83@\83C\83\8b\96¼ \n\
-  /P             1 \93x\82É 1 \89æ\96Ê\82¸\82Â\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n"
+STRING_TYPE_HELP1, "Æ\92\92\92\92g Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\9càâ\80\94\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\nTYPE [Æ\92\92â\80°Æ\92\92u:][Æ\92\92X]Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\93¼ \n\
+  /P             1 â\80\9c\80\9aÃ\89 1 â\80°Ã¦â\80\93Ã\8aâ\80\9a¸â\80\9aÃ\82â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP1, "\82±\82Ì\83R\83}\83\93\83h\82Í\83_\83~\81[\82Å\82·!!\n\
-\83t\83@\83C\83\8b\82ª\83f\83B\83X\83N\82É\90³\82µ\82­\8f\91\82«\8d\9e\82Ü\82ê\82½\82±\82Æ\82ð\8fÆ\8d\87\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82©\82ð\8ew\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
+STRING_VERIFY_HELP1, "â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8dÆ\92\92\81\80\9aÃ\85â\80\9a·!!\n\
+Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aªÆ\92\92\92\92\80\9aÃ\89Â\90³â\80\9aµâ\80\9a­Â\8fâ\80\98â\80\9a«Â\8džâ\80\9aÃ\9câ\80\9aêâ\80\9a½â\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aðÂ\8fÃ\86Â\8dâ\80¡â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a©â\80\9aÃ\87â\80\9a¤â\80\9a©â\80\9aðŽwŽ¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
-\8c»\8dÝ\82Ì\90Ý\92è\82ð\95\\\8e¦\82·\82é\82Æ\82«\82Í\81A\83p\83\89\83\81\81[\83^\82ð\8ew\92è\82¹\82¸\82É VERIFY \82Æ\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n"
+Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\8dÂ\81\92\92â\80°Æ\92Â\81Â\81\92\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9a¹â\80\9a¸â\80\9aÃ\89 VERIFY â\80\9aÃ\86â\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY \82Í %s \82Å\82·\81B\n"
+STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_VERIFY_HELP3, "ON \82© OFF \82Ì\82Ç\82¿\82ç\82©\82ð\8ew\92è\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B"
+STRING_VERIFY_HELP3, "ON â\80\9a© OFF â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\87â\80\9a¿â\80\9açâ\80\9a©â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
 
-STRING_VERSION_HELP1, "\83V\83F\83\8b\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\8fî\95ñ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
+STRING_VERSION_HELP1, "Æ\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9cÂ\8fîâ\80¢Ã±â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
 VER [/C][/R][/W]\n\n\
-  /C  \83N\83\8c\83W\83b\83g\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /R  \8dÄ\94z\95z\82É\8aÖ\82·\82é\8fî\95ñ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-  /W  \95Û\8fØ\82É\8aÖ\82·\82é\8fî\95ñ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B"
+  /C  Æ\92\92Å\92Æ\92\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /R  Â\8dÃ\84â\80\9d\80¢zâ\80\9aÃ\89Å Ã\96â\80\9a·â\80\9aéÂ\8fîâ\80¢Ã±â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+  /W  â\80¢Ã\9bÂ\8fÃ\98â\80\9aÃ\89Å Ã\96â\80\9a·â\80\9aéÂ\8fîâ\80¢Ã±â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
 
-STRING_VERSION_HELP2, " \82Í *\91S\82­\82Ì\96³\95Û\8fØ* \82Å\92ñ\8b\9f\82³\82ê\82Ü\82·\81B\8fÚ\82µ\82­\82Í\n\
-'ver /w' \82Æ\83^\83C\83v\82µ\82Ä\89º\82³\82¢\81B\82±\82ê\82Í\83t\83\8a\81[\83\\\83t\83g\83E\83F\83A\82Å\82 \82è\81A\82 \82é\8fð\8c\8f\82Ì\89º\82Å\n\
-\8dÄ\94Ð\95z\82·\82é\82±\82Æ\82ª\8f§\97ã\82³\82ê\82Ä\82¢\82Ü\82·\81B\8fÚ\82µ\82­\82Í 'ver /r' \82Æ\83^\83C\83v\82µ\82Ä\89º\82³\82¢\81B\n\
-\83N\83\8c\83W\83b\83g\82Ì\88ê\97\97\82ð\8c©\82é\82É\82Í 'ver /c' \82Æ\83^\83C\83v\82µ\82Ä\89º\82³\82¢\81B"
+STRING_VERSION_HELP2, " ‚Í *‘S‚­‚Ì–³•Û\8fØ* ‚Å’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ü‚·\81B\8fÚ‚µ‚­‚Í\n\
+'ver /w' ‚ƃ^ƒCƒv‚µ‚ĉº‚³‚¢\81B‚±‚ê‚̓tƒŠ\81[ƒ\\ƒtƒgƒEƒFƒA‚Å‚ ‚è\81A‚ ‚é\8fðŒ\8f‚̉º‚Å\n\
+Â\8dÃ\84â\80\9dÃ\90â\80¢zâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªÂ\8f§â\80\94ãâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\8fÃ\9aâ\80\9aµâ\80\9a­â\80\9aÃ\8d 'ver /r' â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80°Âºâ\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n\
+Æ\92\92Å\92Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cË\86êâ\80\94â\80\94â\80\9aðÅ\92©â\80\9aéâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8d 'ver /c' â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80°Âºâ\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
 
-STRING_VERSION_HELP3, "\n \82±\82Ì\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Í\97L\97p\82Å\82 \82é\82±\82Æ\82ð\8aè\82Á\82Ä\94Ð\95z\82³\82ê\82Ü\82·\82ª\81A*\91S\82­\82Ì\96³\95Û\8fØ*\n\
\82Å\82·\81B\8f¤\8bÆ\89Â\94\\\90«\82Ì\95Û\8fØ\82â\93Á\92è\82Ì\96Ú\93I\82Ö\82Ì\93K\8d\87\90«\82Í\81A\8c¾\8aO\82É\8e¦\82³\82ê\82½\82à\82Ì\82à\8aÜ\n\
\82ß\91S\82­\91\8dÝ\82µ\82Ü\82¹\82ñ\81B\8fÚ\82µ\82­\82Í GNU General Public License \82ð\82²\97\97\82­\82¾\82³\82¢\81B"
+STRING_VERSION_HELP3, "\n ‚±‚̃vƒ\8dƒOƒ‰ƒ€‚Í—L—p‚Å‚ ‚邱‚Æ‚ðŠè‚Á‚ĔЕz‚³‚ê‚Ü‚·‚ª\81A*‘S‚­‚Ì–³•Û\8fØ*\n\
‚Å‚·\81B\8f¤‹Æ‰Â”\\\90«‚Ì•Û\8fØ‚â“Á’è‚Ì–Ú“I‚Ö‚Ì“K\8d\90«‚Í\81AŒ¾ŠO‚ÉŽ¦‚³‚ꂽ‚à‚Ì‚àŠÜ\n\
â\80\9aÃ\9fâ\80\98\80\9a­â\80\98¶Â\8dÃ\9dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81\8fÃ\9aâ\80\9aµâ\80\9a­â\80\9aÃ\8d GNU General Public License â\80\9aðâ\80\9a²â\80\94â\80\94â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
 
-STRING_VERSION_HELP4, "\n \82±\82Ì\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Í\83t\83\8a\81[\83\\\83t\83g\83E\83F\83A\82Å\82·\81B\82 \82È\82½\82Í\82±\82ê\82ð\81A\83t\83\8a\81[\83\\\83t\83g\83E\83F\n\
\83A\8dà\92c\82É\82æ\82Á\82Ä\94­\8ds\82³\82ê\82½ GNU General Public License (\83o\81[\83W\83\87\83\93 2 \82©\81A\n\
\8aó\96]\82É\82æ\82Á\82Ä\82Í\82»\82ê\88È\8d~\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82Ì\82¤\82¿\82Ç\82ê\82©) \82Ì\92è\82ß\82é\8fð\8c\8f\82Ì\89º\82Å\8dÄ\94Ð\n\
\95z\82Ü\82½\82Í\89ü\95Ï\82·\82é\82±\82Æ\82ª\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n"
+STRING_VERSION_HELP4, "\n ‚±‚̃vƒ\8dƒOƒ‰ƒ€‚̓tƒŠ\81[ƒ\\ƒtƒgƒEƒFƒA‚Å‚·\81B‚ ‚È‚½‚Í‚±‚ê‚ð\81AƒtƒŠ\81[ƒ\\ƒtƒgƒEƒF\n\
Æ\92\8dàâ\80\99\80\9aÃ\89â\80\9aæâ\80\9aÃ\81â\80\9aÃ\84â\80\9d­Â\8d\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½ GNU General Public License (Æ\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9c 2 â\80\9a©Â\81A\n\
Šó–]‚É‚æ‚Á‚Ä‚Í‚»‚êˆÈ\8d~‚̃o\81[ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚¤‚¿‚Ç‚ê‚©) ‚Ì’è‚ß‚é\8fðŒ\8f‚̉º‚Å\8dÄ”Ð\n\
â\80¢zâ\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80°Ã¼â\80¢Ã\8fâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
-STRING_VERSION_HELP5, "\n\83o\83O\95ñ\8d\90\82Í <ros-dev@reactos.org> \82Ö\91\97\82Á\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\n\
-\8dÅ\90V\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82Í\8e\9f\82Ì\83y\81[\83W\82©\82ç\93ü\8eè\82Å\82«\82Ü\82·: http://www.reactos.org"
+STRING_VERSION_HELP5, "\nÆ\92\92\80¢Ã±Â\8dÂ\90â\80\9aÃ\8d <ros-dev@reactos.org> â\80\9aÃ\96â\80\98â\80\94â\80\9aÃ\81â\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B\n\
+Â\8dÃ\85Â\90\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aÃ\8dŽŸâ\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92\80\9a©â\80\9açâ\80\9cüŽèâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·: http://www.reactos.org"
 
 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS version written by:\n"
 
 STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS version written by:\n"
 
-STRING_VOL_HELP1, " \83h\83\89\83C\83u %c: \82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Í %s \82Å\82·\81B\n"
-STRING_VOL_HELP2, " \83h\83\89\83C\83u %c: \82É\82Í\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ª\82 \82è\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-STRING_VOL_HELP3, " \83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82Í %04X-%04X \82Å\82·\81B\n"
-STRING_VOL_HELP4, "\91\8dÝ\82·\82é\82È\82ç\82Î\81A\83f\83B\83X\83N\82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Æ\83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\nVOL [\83h\83\89\83C\83u:]"
+STRING_VOL_HELP1, " Æ\92\92â\80°Æ\92\92u %c: â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8d %s â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n"
+STRING_VOL_HELP2, " Æ\92\92â\80°Æ\92\92u %c: â\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\8dÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+STRING_VOL_HELP3, " Æ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92\92Å Æ\92\92â\80¹â\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aÃ\8d %04X-%04X â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n"
+STRING_VOL_HELP4, "‘¶\8dÝ‚·‚é‚È‚ç‚Î\81AƒfƒBƒXƒN‚̃{ƒŠƒ…\81[ƒ€ ƒ‰ƒxƒ‹‚ƃVƒŠƒAƒ‹”Ô\8d†‚ð•\\Ž¦‚µ‚Ü‚·\81B\n\nVOL [ƒhƒ‰ƒCƒu:]"
 
-STRING_WINDOW_HELP1, "\83R\83\93\83\\\81[\83\8b \83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\8aO\8c©\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-WINDOW [/POS[=]\8d¶,\8fã,\95\9d,\8d\82\82³]\n\
+STRING_WINDOW_HELP1, "Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹ Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÅ OÅ\92©â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+WINDOW [/POS[=]Â\8d¶,Â\8fã,â\80¢Â\9d\8dâ\80\9aâ\80\9a³]\n\
               [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
-/POS          \83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\88Ê\92u\82Æ\91å\82«\82³\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MIN           \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\8f¬\89»\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MAX           \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\91å\89»\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-RESTORE       \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8c³\82Ì\83T\83C\83Y\82É\96ß\82µ\82Ü\82·\81B"
-
-STRING_WINDOW_HELP2, "\83R\83\93\83\\\81[\83\8b \83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\8aO\8c©\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\n\
-ACTIVATE '\83E\83B\83\93\83h\83E' [/POS[=]\8d¶,\8fã,\95\9d,\8d\82\82³]\n\
-              [MIN|MAX|RESTORE] ['\83^\83C\83g\83\8b']\n\n\
-\83E\83B\83\93\83h\83E    \8aO\8c©\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\83^\83C\83g\83\8b\82Å\82·\81B\n\
-/POS          \83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\88Ê\92u\82Æ\91å\82«\82³\82ð\8ew\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MIN           \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\8f¬\89»\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MAX           \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\91å\89»\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-RESTORE       \83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8c³\82Ì\83T\83C\83Y\82É\96ß\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-\83^\83C\83g\83\8b      \90V\82µ\82¢\83^\83C\83g\83\8b\82Å\82·\81B\n"
-
-
-STRING_HELP1, "\97\98\97p\89Â\94\\\82È\82·\82×\82Ä\82Ì\83R\83}\83\93\83h\82Ì\88ê\97\97\82Æ\81A\82»\82Ì\90à\96¾\81B\n\n\
-  \83R\83}\83\93\83h /?     \93Á\92è\82Ì\83R\83}\83\93\83h\82É\8aÖ\82·\82é\8fÚ\8d×\8fî\95ñ\n\n\
-?        \97\98\97p\89Â\94\\\82È\82·\82×\82Ä\82Ì\83R\83}\83\93\83h\82Ì\88ê\97\97 (\90à\96¾\82È\82µ)\81B\n\
-ALIAS    \83G\83C\83\8a\83A\83X\82Ì\90Ý\92è\82â\89ð\8f\9c\82ð\82µ\82½\82è\81A\83G\83C\83\8a\83A\83X\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-ATTRIB   \83t\83@\83C\83\8b\91®\90«\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-BEEP     \83X\83s\81[\83J\82©\82ç\83r\81[\83v\89¹\82ð\96Â\82ç\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-CALL     \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\95Ê\82Ì\83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82©\82ç\8cÄ\82Ñ\8fo\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-CD       \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\95Ï\8dX\82µ\82½\82è\81A\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\96¼\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-CHCP     \8c»\8dÝ\82Ì\83R\81[\83\83y\81[\83W\94Ô\8d\86\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-CHOICE   \83\86\81[\83U\81[\82ª\91I\91ð\8e\88\82©\82ç\88ê\82Â\82ð\91I\91ð\82·\82é\82Ì\82ð\91Ò\82¿\82Ü\82·\81B\n\
-CLS      \89æ\96Ê\82ð\8fÁ\8b\8e\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-CMD      ReactOS \83R\83}\83\93\83\83C\83\93\83^\81[\83v\83\8a\83^\82Ì\90V\82µ\82¢\83C\83\93\83X\83^\83\93\83X\82ð\8aJ\8en\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-COLOR    \83R\83\93\83\\\81[\83\8b\82Ì\83f\83t\83H\83\8b\83g\82Ì\91O\8ci\90F\82¨\82æ\82Ñ\94w\8ci\90F\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-COPY     1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\95Ê\82Ì\8fê\8f\8a\82É\83R\83s\81[\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-DATE     \93ú\95t\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-DELAY    n \95b\81A\82Ü\82½\82Í n \83~\83\8a\95b\91Ò\8b@\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-DELETE   1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-DIR      \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\92\86\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Æ\83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\88ê\97\97\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-ECHO     \83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82½\82è\81A\83R\83}\83\93\83\83G\83R\81[\82Ì ON \82Æ OFF \82ð\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82·\81B\n\
-ERASE    1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-EXIT     CMD.exe (\83R\83}\83\93\83\83\89\83C\83\93 \83C\83\93\83^\81[\83v\83\8a\83^) \82ð\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-FOR      \8ew\92è\82³\82ê\82½\83R\83}\83\93\83h\82ð\83t\83@\83C\83\8b \83Z\83b\83g\82Ì\8ae\83t\83@\83C\83\8b\82É\91Î\82µ\82Ä\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-FREE     \83f\83B\83X\83N\82Ì\8bó\82«\97e\97Ê\n\
-GOTO     \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\93à\82Ì\81A\83\89\83x\83\8b\82Å\8ew\92è\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\8ds\82Ö\90§\8cä\82ð\88Ú\93®\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-HELP     ReactOS \83R\83}\83\93\83h\82Ì\83w\83\8b\83v\8fî\95ñ\82ð\92ñ\8b\9f\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-HISTORY  \8eg\97p\82³\82ê\82½\82·\82×\82Ä\82Ì\83R\83}\83\93\83h\82ð\88ê\97\97\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-IF       \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\92\86\82Å\8fð\8c\8f\8f\88\97\9d\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-LABEL    \83f\83B\83X\83N\82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MD       \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dì\90¬\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-MKDIR    \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dì\90¬\82µ\82Ü\82·\81B\n\
+/POS          Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cË\86Ã\8aâ\80\99\80\9aÃ\86â\80\98Ã¥â\80\9a«â\80\9a³â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MIN           Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MAX           Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+RESTORE       Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÅ\92³â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\80\9aÃ\89â\80\93Ã\9fâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
+
+STRING_WINDOW_HELP2, "Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹ Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÅ OÅ\92©â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\n\
+ACTIVATE 'Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92E' [/POS[=]Â\8d¶,Â\8fã,â\80¢Â\9d\8dâ\80\9aâ\80\9a³]\n\
+              [MIN|MAX|RESTORE] ['ƒ^ƒCƒgƒ‹']\n\n\
+Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92E    Å OÅ\92©â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n\
+/POS          Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cË\86Ã\8aâ\80\99\80\9aÃ\86â\80\98Ã¥â\80\9a«â\80\9a³â\80\9aðŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MIN           Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MAX           Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+RESTORE       Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÅ\92³â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\80\9aÃ\89â\80\93Ã\9fâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+Æ\92\92\92\92â\80¹      Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B\n"
+
+
+STRING_HELP1, "â\80\94Ë\9câ\80\94\80°Ã\82â\80\9d\\â\80\9aÃ\88â\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8cË\86êâ\80\94â\80\94â\80\9aÃ\86Â\81\80\9a»â\80\9aÃ\8cÂ\90àâ\80\93¾Â\81B\n\n\
+  ƒRƒ}ƒ“ƒh /?     “Á’è‚̃Rƒ}ƒ“ƒh‚ÉŠÖ‚·‚é\8fÚ\8d×\8fî•ñ\n\n\
+?        â\80\94Ë\9câ\80\94\80°Ã\82â\80\9d\\â\80\9aÃ\88â\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8cË\86êâ\80\94â\80\94 (Â\90àâ\80\93¾â\80\9aÃ\88â\80\9aµ)Â\81B\n\
+ALIAS    Æ\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aââ\80°Ã°Â\8fÅ\93â\80\9aðâ\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92Å Æ\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+ATTRIB   Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\98®Â\90«â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+BEEP     Æ\92\92\81\92\80\9a©â\80\9açÆ\92\81\92\80°Â¹â\80\9aðâ\80\93Ã\82â\80\9açâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CALL     Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aðâ\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9a©â\80\9açÅ\92Ã\84â\80\9aÃ\91Â\8f\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CD       Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\93¼â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CHCP     Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92h Æ\92\81\92\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CHOICE   Æ\92â\80 Â\81\92\81\80\9aªâ\80\98\80\98ðŽË\86â\80\9a©â\80\9açË\86êâ\80\9aÃ\82â\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\8câ\80\9aðâ\80\98Ã\92â\80\9a¿â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CLS      â\80°Ã¦â\80\93Ã\8aâ\80\9aðÂ\8fÃ\81â\80¹Å½â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+CMD      ReactOS Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92â\80\9cÆ\92\81\92\92Å Æ\92\80\9aÃ\8cÂ\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92â\80\9cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŠJŽnâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+COLOR    Æ\92\92â\80\9cÆ\92\\Â\81\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aÃ\8câ\80\98\92\90\80\9a¨â\80\9aæâ\80\9aÃ\91â\80\9d\92\90\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+COPY     1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÂ\8fêÂ\8fÅ â\80\9aÃ\89Æ\92\92\81\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+DATE     â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+DELAY    n â\80¢bÂ\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8d n Æ\92\92Å â\80¢bâ\80\98Ã\92â\80¹@â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+DELETE   1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+DIR      Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\99â\80 â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðË\86êâ\80\94â\80\94â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+ECHO     Æ\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92\81\80\9aÃ\8c ON â\80\9aÃ\86 OFF â\80\9aðÂ\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+ERASE    1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+EXIT     CMD.exe (Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92â\80°Æ\92\92â\80\9c Æ\92\92â\80\9cÆ\92\81\92\92Å Æ\92^) â\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+FOR      Å½wâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðÆ\92\92\92\92â\80¹ Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cÅ eÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\89â\80\98Ã\8eâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84ŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+FREE     ƒfƒBƒXƒN‚Ì‹ó‚«—e—Ê\n\
+GOTO     Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9càâ\80\9aÃ\8cÂ\81\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\85Žwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéÂ\8d\80\9aÃ\96Â\90§Å\92äâ\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+HELP     ReactOS Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92â\80¹Æ\92\8fîâ\80¢Ã±â\80\9aðâ\80\99ñâ\80¹Å¸â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+HISTORY  Å½gâ\80\94\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½â\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðË\86êâ\80\94â\80\94â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+IF       Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\99â\80 â\80\9aÃ\85Â\8fðÅ\92Â\8fÂ\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+LABEL    Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MD       Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8dìÂ\90¬â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+MKDIR    Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8dìÂ\90¬â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
 MKLINK   Creates a filesystem link object.\n\
-MOVE     \83t\83@\83C\83\8b\82ð\88Ú\93®\82¨\82æ\82Ñ\83t\83@\83C\83\8b\82Æ\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\96¼\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-PATH     \8eÀ\8ds\89Â\94\\\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8c\9f\8dõ\83p\83X\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-PAUSE    \83o\83b\83\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ì\8f\88\97\9d\82ð\88ê\8e\9e\92â\8e~\82µ\81A\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-POPD     \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð PUSHD \83R\83}\83\93\83h\82Å\8bL\89¯\82³\82ê\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82É\n\
-         \95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-PROMPT   \83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83g\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-PUSHD    \8c»\8dÝ\82Ì\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\95Û\91\82µ\81A\8ew\92è\82µ\82½\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82É\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-RD       \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-REM      \83o\83b\83\83t\83@\83C\83\8b\82É\83R\83\81\83\93\83g (\92\8d\8eß) \82ð\8bL\98^\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-REN      1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-RENAME   1 \82Â\82Ü\82½\82Í\95¡\90\94\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96¼\91O\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-RMDIR    \83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-SCREEN   \83J\81[\83\\\83\8b\82ð\88Ú\93®\82³\82¹\82Ü\82·\81B\88Ú\93®\8cã\81A\95\8e\9a\97ñ\82ð\93ü\97Í\82·\82é\82±\82Æ\82à\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-SET      \8aÂ\8b«\95Ï\90\94\82ð\95\\\8e¦\81A\90Ý\92è\81A\82Ü\82½\82Í\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-SHIFT    \83J\81[\83\\\83\8b\82ð\88Ú\93®\82³\82¹\82Ü\82·\81B\88Ú\93®\8cã\81A\95\8e\9a\97ñ\82ð\93ü\97Í\82·\82é\82±\82Æ\82à\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n"
-STRING_HELP2, "START    \95Ê\82Ì\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8bN\93®\82µ\81A\8ew\92è\82µ\82½\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82Ü\82½\82Í\83R\83}\83\93\83h\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-TIME     \83V\83X\83e\83\80\8e\9e\8d\8f\82ð\95\\\8e¦\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-TIMER    10 \8cÂ\82Ü\82Å\82Ì\83X\83g\83b\83v\83E\83H\83b\83`\82ð\8eg\82¤\82±\82Æ\82ª\82Å\82«\82Ü\82·\81B\n\
-TITLE    \83R\83}\83\93\83\83v\83\8d\83\93\83v\83\83E\83B\83\93\83h\83E\82Ì\83E\83B\83\93\83h\83\83^\83C\83g\83\8b\82ð\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-TYPE     \83e\83L\83X\83\83t\83@\83C\83\8b\82Ü\82½\82Í\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\93à\97e\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-VER      ReactOS \82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-VERIFY   \83t\83@\83C\83\8b\82ª\83f\83B\83X\83N\82É\90³\82µ\82­\8f\91\82«\8d\9e\82Ü\82ê\82½\82±\82Æ\82ð\8fÆ\8d\87\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82©\82ð\n\
-         \8ew\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n\
-VOL      \83f\83B\83X\83N\82Ì\83{\83\8a\83\85\81[\83\80 \83\89\83x\83\8b\82Æ\83V\83\8a\83A\83\8b\94Ô\8d\86\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\81B\n"
+MOVE     Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a¨â\80\9aæâ\80\9aÃ\91Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\93¼â\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+PATH     Å½Ã\80Â\8d\80°Ã\82â\80\9d\\Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8cÅ\92ŸÂ\8dõÆ\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+PAUSE    Æ\92\92\92` Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\8cÂ\8fË\86â\80\94Â\9dâ\80\9aðË\86ꎞâ\80\99âŽ~â\80\9aµÂ\81\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+POPD     Œ»\8d݂̃fƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚ð PUSHD ƒRƒ}ƒ“ƒh‚Å‹L‰¯‚³‚ꂽƒfƒBƒŒƒNƒgƒŠ‚É\n\
+         â\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+PROMPT   Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+PUSHD    Å\92»Â\8dÃ\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðâ\80¢Ã\9bâ\80\98¶â\80\9aµÂ\81AŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9a½Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aÃ\89â\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+RD       Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+REM      Æ\92\92\92` Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\89Æ\92\92Â\81Æ\92â\80\9cÆ\92g (â\80\99Â\8dŽÃ\9f) â\80\9aðâ\80¹LË\9c\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+REN      1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+RENAME   1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dâ\80¢Â¡Â\90â\80\9dâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\93¼â\80\98\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+RMDIR    Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+SCREEN   Æ\92\81\92\\Æ\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\86Ã\9aâ\80\9c®Å\92ãÂ\81\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aàâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+SET      Å Ã\82â\80¹Â«â\80¢Ã\8fÂ\90â\80\9dâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦Â\81\90Ã\9dâ\80\99èÂ\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+SHIFT    Æ\92\81\92\\Æ\92â\80¹â\80\9aðË\86Ã\9aâ\80\9c®â\80\9a³â\80\9a¹â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81\86Ã\9aâ\80\9c®Å\92ãÂ\81\80¢Â¶Å½Å¡â\80\94ñâ\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aàâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+STRING_HELP2, "START    â\80¢Ã\8aâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðâ\80¹Nâ\80\9c®â\80\9aµÂ\81AŽwâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9a½Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+TIME     Æ\92\92\92\92â\82¬Å½Å¾Â\8dÂ\8fâ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+TIMER    10 Å\92Ã\82â\80\9aÃ\9câ\80\9aÃ\85â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\92\92\92\92\92\80\9aðŽgâ\80\9a¤â\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+TITLE    Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92\92Â\8dÆ\92â\80\9cÆ\92\92g Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92E Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+TYPE     Æ\92\92\92\92g Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aÃ\8câ\80\9càâ\80\94\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+VER      ReactOS â\80\9aÃ\8cÆ\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+VERIFY   ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ªƒfƒBƒXƒN‚É\90³‚µ‚­\8f‘‚«\8dž‚܂ꂽ‚±‚Æ‚ð\8fÆ\8d‡‚·‚é‚©‚Ç‚¤‚©‚ð\n\
+         Å½wŽ¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n\
+VOL      Æ\92\92\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92Å Æ\92â\80¦Â\81\92â\82¬ Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aÃ\86Æ\92\92Å Æ\92\92â\80¹â\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
 
 
 STRING_CHOICE_OPTION,         "YN"
 STRING_COPY_OPTION,           "YNA"
 
 
-STRING_ALIAS_ERROR,          "\83G\83C\83\8a\83A\83X\93W\8aJ\8cã\82Ì\83R\83}\83\93\83\83\89\83C\83\93\82ª\92·\82·\82¬\82Ü\82·!\n"
+STRING_ALIAS_ERROR,          "Æ\92\92\92Å Æ\92\92\80\9cWÅ JÅ\92ãâ\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92h Æ\92â\80°Æ\92\92â\80\9câ\80\9aªâ\80\99·â\80\9a·â\80\9a¬â\80\9aÃ\9câ\80\9a·!\n"
 STRING_ASSOC_ERROR,          "File association not found for extension %s\n"
-STRING_BATCH_ERROR,          "\83o\83b\83\83t\83@\83C\83\8b\82ð\8aJ\82­\82Æ\82«\82É\83G\83\89\81[\82ª\94­\90\82µ\82Ü\82µ\82½\81B\n"
-STRING_CHCP_ERROR1,          "\8c»\8dÝ\82Ì\83R\81[\83\83y\81[\83W: %u\n"
-STRING_CHCP_ERROR4,          "\96³\8cø\82È\83R\81[\83\83y\81[\83W\82Å\82·\n"
-STRING_CHOICE_ERROR,         "\96³\8cø\82È\83I\83v\83V\83\87\83\93\82Å\82·\81B\8aú\91Ò\82³\82ê\82é\8f\91\8e®: /C[:]\83I\83v\83V\83\87\83\93"
-STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "\96³\8cø\82È\83I\83v\83V\83\87\83\93\82Å\82·\81B\8aú\91Ò\82³\82ê\82é\8f\91\8e®: /T[:]c,nn"
-STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "\96³\8cø\82È\83I\83v\83V\83\87\83\93\82Å\82·: %s"
-STRING_CMD_ERROR1,           "\83t\83@\83C\83\8b %s \82©\82ç\83\8a\83_\83C\83\8c\83N\83g\93ü\97Í\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-STRING_CMD_ERROR2,           "\83f\81[\83^\82ð\83p\83C\83v\82·\82é\82½\82ß\82Ì\88ê\8e\9e\83t\83@\83C\83\8b\8dì\90¬\82Ì\82Æ\82«\82É\83G\83\89\81[\82ª\94­\90\82µ\82Ü\82µ\82½\81B\n"
-STRING_CMD_ERROR3,           "\83t\83@\83C\83\8b %s \82Ö\82Æ\83\8a\83_\83C\83\8c\83N\83g\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
-STRING_CMD_ERROR4,           "%s \82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·...\n"
-STRING_CMD_ERROR5,           "cmdexit.bat \82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·...\n"
-STRING_COLOR_ERROR1,         "\83G\83\89\81[! \93¯\82\90F\82ª\8ew\92è\82³\82ê\82Ü\82µ\82½\81B\n (\91O\8ci\90F\82Æ\94w\8ci\90F\82ð\93¯\82\90F\82É\82·\82é\82±\82Æ\82Í\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ)"
-STRING_COLOR_ERROR2,         "\90F\82Ì\8ew\92è\82É\96â\91è\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B"
+STRING_BATCH_ERROR,          "Æ\92\92\92` Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aðŠJâ\80\9a­â\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\89Æ\92\92â\80°Â\81\80\9aªâ\80\9d­Â\90¶â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½Â\81B\n"
+STRING_CHCP_ERROR1,          "Œ»\8d݂̃R\81[ƒh ƒy\81W: %u\n"
+STRING_CHCP_ERROR4,          "â\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\88Æ\92\81\92h Æ\92\81\92\80\9aÃ\85â\80\9a·\n"
+STRING_CHOICE_ERROR,         "–³Œø‚ȃIƒvƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·\81BŠú‘Ò‚³‚ê‚é\8f‘Ž®: /C[:]ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“"
+STRING_CHOICE_ERROR_TXT,     "â\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\88Æ\92\92\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81BŠúâ\80\98Ã\92â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aéÂ\8fâ\80\98Ž®: /T[:]c,nn"
+STRING_CHOICE_ERROR_OPTION,  "â\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\88Æ\92\92\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aÃ\85â\80\9a·: %s"
+STRING_CMD_ERROR1,           "Æ\92\92\92\92â\80¹ %s â\80\9a©â\80\9açÆ\92Å Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+STRING_CMD_ERROR2,           "Æ\92\81\92\80\9aðÆ\92\92\92\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a½â\80\9aÃ\9fâ\80\9aÃ\8cË\86ꎞÆ\92\92\92\92â\80¹Â\8dìÂ\90¬â\80\9aÃ\8câ\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\89Æ\92\92â\80°Â\81\80\9aªâ\80\9d­Â\90¶â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½Â\81B\n"
+STRING_CMD_ERROR3,           "Æ\92\92\92\92â\80¹ %s â\80\9aÃ\96â\80\9aÃ\86Æ\92Å Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\80\9aÃ\85â\80\9a«â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B\n"
+STRING_CMD_ERROR4,           "%s â\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·...\n"
+STRING_CMD_ERROR5,           "cmdexit.bat â\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·...\n"
+STRING_COLOR_ERROR1,         "ƒGƒ‰\81[! “¯‚¶\90F‚ªŽw’肳‚ê‚Ü‚µ‚½\81B\n (‘OŒi\90F‚Æ”wŒi\90F‚𓯂¶\90F‚É‚·‚邱‚Æ‚Í‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ)"
+STRING_COLOR_ERROR2,         "Â\90\80\9aÃ\8cŽwâ\80\99èâ\80\9aÃ\89â\80\93ââ\80\98èâ\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
 STRING_COLOR_ERROR3,         "Color %x\n"
-STRING_COLOR_ERROR4,         "\83G\83\89\81[! \93¯\82\90F\82ª\8ew\92è\82³\82ê\82Ü\82µ\82½\81B"
-STRING_CONSOLE_ERROR,        "\95s\96¾\82È\83G\83\89\81[: %d\n"
-STRING_COPY_ERROR1,          "\83G\83\89\81[: \8c³\82Ì\83t\83@\83C\83\8b %s \82ð\8aJ\82¯\82Ü\82¹\82ñ!\n"
-STRING_COPY_ERROR2,          "\83G\83\89\81[: \83R\83s\81[\8c³\82Æ\83R\83s\81[\90æ\82ª\88ê\8f\8f\82Å\82·!\n"
-STRING_COPY_ERROR3,          "\8ew\92è\90æ\82Ö\82Ì\8f\91\82«\8d\9e\82Ý\82Å\83G\83\89\81[\82ª\94­\90\82µ\82Ü\82µ\82½!\n"
-STRING_COPY_ERROR4,          "\83G\83\89\81[: \82Ü\82¾\8eÀ\91\95\82³\82ê\82Ä\82¢\82Ü\82¹\82ñ!\n"
-STRING_DATE_ERROR,           "\96³\8cø\82È\93ú\95t\82Å\82·\81B"
-STRING_DEL_ERROR5,           "\83t\83@\83C\83\8b %s \82Í\8dí\8f\9c\82³\82ê\82Ü\82·! "
-STRING_DEL_ERROR6,           "\82æ\82ë\82µ\82¢\82Å\82·\82© (Y/N)?"
-STRING_DEL_ERROR7,           "\8dí\8f\9c\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·: %s\n"
-STRING_ERROR_ERROR1,         "\95s\96¾\82È\83G\83\89\81[\82Å\82·! \83G\83\89\81\83R\81[\83h: 0x%lx\n"
-STRING_ERROR_ERROR2,         "\8d\\\95\83G\83\89\81["
-STRING_FOR_ERROR1,           "\96½\97ß\95\92\86\82É 'in' \82ª\95s\91«\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·\81B"
-STRING_FOR_ERROR2,           "\8a\87\8cÊ\82ª\8c©\82Â\82©\82è\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-STRING_FOR_ERROR3,           "'do' \82ª\95s\91«\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·\81B"
-STRING_FOR_ERROR4,           "'do' \82Ì\8cã\82É\83R\83}\83\93\83h\82ª\82 \82è\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-STRING_FREE_ERROR1,          "\96³\8cø\82È\83h\83\89\83C\83u\82Å\82·\81B"
-STRING_FREE_ERROR2,          "\83\89\83x\83\8b\82ª\82 \82è\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-STRING_GOTO_ERROR1,          "GOTO \82É\83\89\83x\83\8b\82ª\8ew\92è\82³\82ê\82Ä\82¢\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-STRING_GOTO_ERROR2,          "\83\89\83x\83\8b '%s' \82ª\8c©\82Â\82©\82è\82Ü\82¹\82ñ\82Å\82µ\82½\81B\n"
-
-STRING_MD_ERROR,             "\82·\82Å\82É\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\93à\82É\83T\83u\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\82©\83t\83@\83C\83\8b\82ª\91\8dÝ\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82·\81B\n"
-STRING_MD_ERROR2,            "\90V\82µ\82¢\83t\83H\83\8b\83_\82Ö\82Ì\83p\83X\82ª\91\8dÝ\82µ\82Ä\82¢\82Ü\82¹\82ñ\81B\n"
+STRING_COLOR_ERROR4,         "Æ\92\92â\80°Â\81[! â\80\9c¯â\80\9a¶Â\90\80\9aªŽwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½Â\81B"
+STRING_CONSOLE_ERROR,        "â\80¢sâ\80\93¾â\80\9aÃ\88Æ\92\92â\80°Â\81[: %d\n"
+STRING_COPY_ERROR1,          "ƒGƒ‰\81[: Œ³‚̃tƒ@ƒCƒ‹ %s ‚ðŠJ‚¯‚Ü‚¹‚ñ!\n"
+STRING_COPY_ERROR2,          "Æ\92\92â\80°Â\81[: Æ\92\92\81\92³â\80\9aÃ\86Æ\92\92\81\90æâ\80\9aªË\86êÂ\8fÂ\8fâ\80\9aÃ\85â\80\9a·!\n"
+STRING_COPY_ERROR3,          "Žwâ\80\99èÂ\90æâ\80\9aÃ\96â\80\9aÃ\8cÂ\8fâ\80\98â\80\9a«Â\8džâ\80\9aÃ\9dâ\80\9aÃ\85Æ\92\92â\80°Â\81\80\9aªâ\80\9d­Â\90¶â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9aµâ\80\9a½!\n"
+STRING_COPY_ERROR4,          "ƒGƒ‰\81[: ‚Ü‚¾ŽÀ‘•‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñ!\n"
+STRING_DATE_ERROR,           "â\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\88â\80\9cúâ\80¢tâ\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B"
+STRING_DEL_ERROR5,           "Æ\92\92\92\92â\80¹ %s â\80\9aÃ\8dÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·! "
+STRING_DEL_ERROR6,           "â\80\9aæâ\80\9aëâ\80\9aµâ\80\9a¢â\80\9aÃ\85â\80\9a·â\80\9a© (Y/N)?"
+STRING_DEL_ERROR7,           "Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·: %s\n"
+STRING_ERROR_ERROR1,         "•s–¾‚ȃGƒ‰\81[‚Å‚·! ƒGƒ‰\81[ ƒR\81h: 0x%lx\n"
+STRING_ERROR_ERROR2,         "Â\8d\\â\80¢Â¶Æ\92\92â\80°Â\81["
+STRING_FOR_ERROR1,           "â\80\93½â\80\94Ã\9fâ\80¢Â¶â\80\99â\80 â\80\9aÃ\89 'in' â\80\9aªâ\80¢sâ\80\98«â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
+STRING_FOR_ERROR2,           "Å â\80¡Å\92Ã\8aâ\80\9aªÅ\92©â\80\9aÃ\82â\80\9a©â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+STRING_FOR_ERROR3,           "'do' â\80\9aªâ\80¢sâ\80\98«â\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B"
+STRING_FOR_ERROR4,           "'do' â\80\9aÃ\8cÅ\92ãâ\80\9aÃ\89Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+STRING_FREE_ERROR1,          "â\80\93³Å\92øâ\80\9aÃ\88Æ\92\92â\80°Æ\92\92\80\9aÃ\85â\80\9a·Â\81B"
+STRING_FREE_ERROR2,          "Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+STRING_GOTO_ERROR1,          "GOTO â\80\9aÃ\89Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹â\80\9aªŽwâ\80\99èâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+STRING_GOTO_ERROR2,          "Æ\92â\80°Æ\92\92â\80¹ '%s' â\80\9aªÅ\92©â\80\9aÃ\82â\80\9a©â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añâ\80\9aÃ\85â\80\9aµâ\80\9a½Â\81B\n"
+
+STRING_MD_ERROR,             "â\80\9a·â\80\9aÃ\85â\80\9aÃ\89Æ\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9càâ\80\9aÃ\89Æ\92\92\92\92\92Å\92Æ\92\92\92Å â\80\9a©Æ\92\92\92\92â\80¹â\80\9aªâ\80\98¶Â\8dÃ\9dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\n"
+STRING_MD_ERR