[CTM]
authorAleksey Bragin <aleksey@reactos.org>
Tue, 20 Aug 2013 11:51:05 +0000 (11:51 +0000)
committerAleksey Bragin <aleksey@reactos.org>
Tue, 20 Aug 2013 11:51:05 +0000 (11:51 +0000)
- Change my email address to a working one.
- Remove version info from the title.

svn path=/trunk/; revision=59787

rosapps/applications/sysutils/ctm/ctm.c
rosapps/applications/sysutils/ctm/ctm.h
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/de-DE.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/el-GR.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/en-US.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/fr-FR.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/no-NO.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/ru-RU.rc
rosapps/applications/sysutils/ctm/lang/uk-UA.rc

index 948caf1..f168c54 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
    ctm.c - main program file
 
-   Written by: Aleksey Bragin (aleksey@studiocerebral.com)
+   Written by: Aleksey Bragin (aleksey@reactos.org)
 
    Most of the code dealing with getting system parameters is taken from
    ReactOS Task Manager written by Brian Palmer (brianp@reactos.org)
index 48abd4b..e05e969 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
    ctm.h - header file for main program
 
-   Written by: Aleksey Bragin (aleksey@studiocerebral.com)
+   Written by: Aleksey Bragin (aleksey@reactos.org)
 
    Most of this file content is taken from
    ReactOS Task Manager written by Brian Palmer (brianp@reactos.org)
index 9e109dd..8cc98c0 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager v0.1 von Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager von Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Dateiname                   "
index e8d0282..f3c9744 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager v0.1 by Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager by Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Image name                  "
index 603fe3e..d96b5c1 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager v0.1 by Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager by Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Image name                  "
index 64a74c6..caf8cf5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager v0.1 par Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Console TaskManager par Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Image name                "
index 70df79b..5d8b21b 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Konsoll oppgavebehandler v0.1 av Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Konsoll oppgavebehandler av Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Bilde navn                  "
index 21fcc22..2424bd4 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Êîíñîëüíûé Äèñïåò÷åð çàäà÷ v0.1 îò Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Êîíñîëüíûé Äèñïåò÷åð çàäà÷ îò Àëåêñåÿ Áðàãèíà <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "Èìÿ îáðàçà                  "
index ce35699..dfec2e0 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-   IDS_APP_TITLE           "Êîíñîëüíèé Äèñïåò÷åð çàâäàíü v0.1 â³ä Aleksey Bragin <aleksey@studiocerebral.com>"
+   IDS_APP_TITLE           "Êîíñîëüíèé Äèñïåò÷åð çàâäàíü â³ä Aleksey Bragin <aleksey@reactos.org>"
 
    IDS_COLUMN_NUMBER       "# "
    IDS_COLUMN_IMAGENAME    "²ì'ÿ îáðàçó                  "