[CPL] Convert resource files to UTF-8. By Alvin Wong. Translators, please review...
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 3 Jan 2015 10:11:31 +0000 (10:11 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Sat, 3 Jan 2015 10:11:31 +0000 (10:11 +0000)
svn path=/trunk/; revision=65955

115 files changed:
reactos/dll/cpl/access/access.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/nl-NL.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/hdwwiz.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/th-TH.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/inetcpl.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/joy/joy.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/liccpa.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/main/main.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/mmsys.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/th-TH.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/powercfg.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/da-DK.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/hu-HU.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/th-TH.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/timedate/timedate.rc

index 3f9530a..8614b5c 100644 (file)
@@ -16,9 +16,15 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 
 #include <reactos/manifest_dll.rc>
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -34,6 +40,9 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_HE_IL
+    #include "lang/he-IL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HU_HU
     #include "lang/hu-HU.rc"
 #endif
@@ -43,31 +52,15 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_JA_JP
+    #include "lang/ja-JP.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_NL_NL
     #include "lang/nl-NL.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
-    #include "lang/zh-CN.rc"
-#endif
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_HE_IL
-    #include "lang/he-IL.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_JA_JP
-    #include "lang/ja-JP.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
@@ -77,12 +70,18 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_TR_TR
-    #include "lang/tr-TR.rc"
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_TR_TR
+    #include "lang/tr-TR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
+    #include "lang/zh-CN.rc"
+#endif
index 3070e7c..48d7569 100644 (file)
@@ -2,49 +2,49 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Êëàâèàòóðà"
+CAPTION "Клавиатура"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ËåïêàâèÊëàâèøè", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èçïîëçâàéòå ËåïêàâèÊëàâèøè, àêî èñêàòå äà ïîëçâàòå Shift, Ctrl èëè Alt ïðè íàòèñêàíå ñàìî ïî åäèí êëàâèø íàâåäíúæ.",
+    GROUPBOX "ЛепкавиКлавиши", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Използвайте ЛепкавиКлавиши, ако искате да ползвате Shift, Ctrl или Alt при натискане само по един клавиш наведнъж.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Èç&ïîëçâàíå íà ËåïêàâèÊëàâèøè", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 40, 14
-    PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
-    GROUPBOX "ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè, àêî èñêàòå ÐåàêòÎÑ äà ïðåíåáðåáâà êðàòêè èëè ïîâòàðÿùøè ñå íàòèñêàíèÿ èëè äà íàìàëè ñêîðîñòòà íà ïîâòàðÿíå.",
+    AUTOCHECKBOX "Из&ползване на ЛепкавиКлавиши", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 40, 14
+    PUSHBUTTON "На&стройки", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
+    GROUPBOX "ПресяващиКлавиши", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Използвайте ПресяващиКлавиши, ако искате РеактОС да пренебребва кратки или повтарящши се натискания или да намали скоростта на повтаряне.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà &ÏðåñÿâàùèÊëàâèøè", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
-    PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
-    GROUPBOX "ÎáðàùàùèÊëàâèøè", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÎáðúùàùèÊëàâèøè, àêî èñêàòå äà ÷óâàòå çâóê ïðè íàòèñêàíå íà Caps Lock, Num Lock è Scroll Lock.",
+    AUTOCHECKBOX "Използване на &ПресяващиКлавиши", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
+    PUSHBUTTON "На&стройки", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
+    GROUPBOX "ОбращащиКлавиши", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Използвайте ОбръщащиКлавиши, ако искате да чувате звук при натискане на Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE + 4, LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà &ÎáðúùàùèÊëàâèøè", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE + 40, 14
-    PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
-    AUTOCHECKBOX "Ïîêàçâàíå íà &äîïúëíèòåëíà êëàâèàòóðíà ïîìîù â ïðèëîæåíèÿòà", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    AUTOCHECKBOX "Използване на &ОбръщащиКлавиши", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE + 40, 14
+    PUSHBUTTON "На&стройки", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
+    AUTOCHECKBOX "Показване на &допълнителна клавиатурна помощ в приложенията", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Çâóê"
+CAPTION "Звук"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÇâóêîâÑòðàæ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èçïîëçâàéòå ÇâóêîâÑòðàæ, àêî èñêàòå ÐåàêòÎÑ äà ïîêàçâà âèäèìè ïðåäóïðåæäåíèÿ, êîãàòî êîìïþòúðúò âè èçäàâà çâóê.",
+    GROUPBOX "ЗвуковСтраж", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Използвайте ЗвуковСтраж, ако искате РеактОС да показва видими предупреждения, когато компютърът ви издава звук.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà &ÇâóêîâÑòðàæ", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
-    LTEXT "Èçïîëçâàíå ïðè ñëåäíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "Използване на &ЗвуковСтраж", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
+    LTEXT "Използване при следните предупреждения:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "ÇâóêîâîÏîêàçâàíå", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "×ðåç çâóêîâîòî ïîêàçâàíå êàðàòå ïðèëîæåíèÿòà äà ïîêàçâàò íàäïèñè, êîãàòî âúçïðîèçâåæäàò ãîâîð èëè çâóê.",
+    GROUPBOX "ЗвуковоПоказване", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Чрез звуковото показване карате приложенията да показват надписи, когато възпроизвеждат говор или звук.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå Çâóêîâî&Ïîêàçâàíå", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, 14
+    AUTOCHECKBOX "Използване Звуково&Показване", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Åêðàí"
+CAPTION "Екран"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "High Contrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
@@ -70,14 +70,14 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ìèøêà"
+CAPTION "Мишка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Öúêîâå íà ìèøêàòà", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èçáåðåòå òîâà, àêî èñêàòå äà óïðàâëÿâàòå ìèøêàòà ñ ÷èñëåíèÿ äÿë íà êëàâèàòóðà.",
+    GROUPBOX "Цъкове на мишката", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Изберете това, ако искате да управлявате мишката с числения дял на клавиатура.",
           -1, PROPSHEETPADDING(4) + ICONSIZE, LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6) - ICONSIZE, LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà ö&úêîâåòå íà ìèøêàòà", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
-    PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
+    AUTOCHECKBOX "Използване на ц&ъковете на мишката", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
+    PUSHBUTTON "На&стройки", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 40, LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 40, 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -274,18 +274,18 @@ BEGIN
     LTEXT "&Baud rate:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîñòúïíîñò"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàãëàñÿâàíå íà âúçìîæíîñòèòå çà äîñòúïíîñò íà êîìïþòúðà âè."
-    IDS_SENTRY_NONE "[Ìèãàíå]"
-    IDS_SENTRY_TITLE "Ìèãàíå íà çàãëàâíàòà ëåíòà"
-    IDS_SENTRY_WINDOW "Ìèãàíå íà òåêóùèÿ ïðîçîðåö"
-    IDS_SENTRY_DISPLAY "Ìèãàíå íà ðàáîòíàòà ïëîù"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Достъпност"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Нагласяване на възможностите за достъпност на компютъра ви."
+    IDS_SENTRY_NONE "[Мигане]"
+    IDS_SENTRY_TITLE "Мигане на заглавната лента"
+    IDS_SENTRY_WINDOW "Мигане на текущия прозорец"
+    IDS_SENTRY_DISPLAY "Мигане на работната площ"
     IDS_SECONDS "Seconds"
     IDS_MINUTES "Minutes"
 END
index 405a81a..02263ed 100644 (file)
@@ -8,17 +8,17 @@ CAPTION "Tastatur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Einrastfunktion", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Benutzen Sie die Feststellfunktion um Kombinationen mit Shift, Strg oder Alt als Tastenfolge eingeben zu können.",
+    LTEXT "Benutzen Sie die Feststellfunktion um Kombinationen mit Shift, Strg oder Alt als Tastenfolge eingeben zu können.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Einrastfunktion a&ktivieren", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Einstellungen", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Verzögerung", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Benutzen Sie die Anschlagsverzögerung, wenn ReactOS kurze oder wiederholte Anschläge ignorieren oder die Wiederholungsrate verringern soll.",
+    GROUPBOX "Verzögerung", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Benutzen Sie die Anschlagsverzögerung, wenn ReactOS kurze oder wiederholte Anschläge ignorieren oder die Wiederholungsrate verringern soll.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Verzögerung aktivieren", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Verzögerung aktivieren", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "E&instellungen", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Signalfunktion", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Benutzen Sie die Signalfunktion, wenn Sie einen Signalton hören wollen, wenn Sie Caps-, Num-, oder Scroll-Lock drücken.",
+    LTEXT "Benutzen Sie die Signalfunktion, wenn Sie einen Signalton hören wollen, wenn Sie Caps-, Num-, oder Scroll-Lock drücken.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Signalfunktion benutzen", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "Ei&nstellungen", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
@@ -105,26 +105,26 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Verwaltungsoptionen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
     AUTOCHECKBOX "&Alle Einstellungen auf dem Anmeldebildschirm anwenden.", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Alle Einstellungen als &Standard für neue Benutzer anwenden.", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Alle Einstellungen als &Standard für neue Benutzer anwenden.", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Einstellungen für die Einrastfunktion"
+CAPTION "Einstellungen für die Einrastfunktion"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenkombination", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Drücken Sie fünfmal die Umschalttaste, um die Einrastfunktion zu aktivieren.",
+    LTEXT "Drücken Sie fünfmal die Umschalttaste, um die Einrastfunktion zu aktivieren.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Tastenkombination a&ktivieren", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(17) + 4, 14
     GROUPBOX "Optionen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Zum Einrasten Feststelltaste zweimal drücken.", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Zum Einrasten Feststelltaste zweimal drücken.", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Einrastfunktion deaktivieren, wenn zwei Tasten gedrückt sind.", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Einrastfunktion deaktivieren, wenn zwei Tasten gedrückt sind.", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Mitteilungen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Ausgabe eines Tons wenn die Feststelltaste gedrückt wird.", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Ausgabe eines Tons wenn die Feststelltaste gedrückt wird.", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Zeige den Status der Einrastfunktion auf dem Bildschirm.", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -134,26 +134,26 @@ END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Einstellungen für die Anschlagverzögerung"
+CAPTION "Einstellungen für die Anschlagverzögerung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenkombination", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Die Tastenkombination für die Anschlagverzögerung ist:\n<Right Shift> für acht Sekunden gedrückt halten.",
+    LTEXT "Die Tastenkombination für die Anschlagverzögerung ist:\n<Right Shift> für acht Sekunden gedrückt halten.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "T&astenkombination verwenden", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Filter Optionen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
-    AUTORADIOBUTTON "&Wiederholte Anschläge ignorieren", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "&Wiederholte Anschläge ignorieren", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Sch&nelle Anschläge ignorieren und Wiederholrate verlangsamen", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "Sch&nelle Anschläge ignorieren und Wiederholrate verlangsamen", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
     PUSHBUTTON "&Einstellungen", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "E&instellungen", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
     LTEXT "&Klicken Sie hier und geben Sie zum Test der Einstellungen etwas ein:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Benachrichtigung", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "&Tastenanschläge akustisch signalisieren.", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Tastenanschläge akustisch signalisieren.", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    AUTOCHECKBOX "Status der Ansc&hlagverzögerung auf dem Bildschirm anzeigen.", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Status der Ansc&hlagverzögerung auf dem Bildschirm anzeigen.", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Abbrechen", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -165,22 +165,22 @@ CAPTION "Toggle-Keys-Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenkombination", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Die Tastenkombination für ToggleKeys ist:\n<Num Lock> für fünf Sekunden gedrückt halten.",
+    LTEXT "Die Tastenkombination für ToggleKeys ist:\n<Num Lock> für fünf Sekunden gedrückt halten.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Wähle &Schnelltaste", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Wähle &Schnelltaste", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Abbrechen", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Einstellungen für hohen Kontrast"
+CAPTION "Einstellungen für hohen Kontrast"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenkombination", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Die Tastenkombination für hohen Kontrast ist:\nDrücke <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
+    LTEXT "Die Tastenkombination für hohen Kontrast ist:\nDrücke <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Wähle Schnelltaste", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Wähle Schnelltaste", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Hoher-Kontrast-Farbschema", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Derzeitiges Farbschema:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
@@ -195,7 +195,7 @@ CAPTION "Tastaturmaus-Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenkombiation", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Die Tastenkombination für die Tastaturmaus ist:\nDrücke <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
+    LTEXT "Die Tastenkombination für die Tastaturmaus ist:\nDrücke <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Tastenkombination verwenden", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -210,7 +210,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15) + 5, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
     LTEXT "Schnell", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7) + 5, LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3) + 10, LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "Strg-, U&mschalttaste zum Beschleunigen/Verlangsamen drücken.", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Strg-, U&mschalttaste zum Beschleunigen/Verlangsamen drücken.", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     LTEXT "Tastaturmaus aktivieren, wenn NUM-Lock:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20) + 20, LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "&Ein", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
@@ -223,11 +223,11 @@ END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Einstellungen für die erweiterte Anschlagverzögerung"
+CAPTION "Einstellungen für die erweiterte Anschlagverzögerung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Tastenanschläge", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "&Tastenanschläge ignorieren, die schneller wiederholt werden als:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    GROUPBOX "Tastenanschläge", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "&Tastenanschläge ignorieren, die schneller wiederholt werden als:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "T&estbereich:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
@@ -238,22 +238,22 @@ END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Einstellungen für die erweiterte Anschlagverzögerung"
+CAPTION "Einstellungen für die erweiterte Anschlagverzögerung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tastenwiederholung", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
-    LTEXT "Tastatureinstellungen in der Systemsteuerung überschreiben:",
+    LTEXT "Tastatureinstellungen in der Systemsteuerung überschreiben:",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTORADIOBUTTON "&Keine Wiederholung", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Wiederholungsraten verlangsamen", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
-    LTEXT "&Verzögerung:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Verzögerung:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Wiede&rholrate:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Tasten&haltedauer", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
-    LTEXT "&Tasten müssen wie folgt gedrückt bleiben:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Tasten müssen wie folgt gedrückt bleiben:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "T&estbereich:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
@@ -268,7 +268,7 @@ CAPTION "SerialKeys-Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Serial Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "Wählen Sie den Port des alternativen Eingabegeräts.",
+    LTEXT "Wählen Sie den Port des alternativen Eingabegeräts.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     LTEXT "&Serieller Port:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
@@ -283,7 +283,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLSYSTEMNAME "Bedienbarkeit"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Stellen Sie die Bedienbarkeitsfunktionen für Ihren Computer ein."
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Stellen Sie die Bedienbarkeitsfunktionen für Ihren Computer ein."
     IDS_SENTRY_NONE "[Keine]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Aktive Titelleiste blinkt"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Aktives Fenster blinkt"
index b0d8a6e..b13f40d 100644 (file)
@@ -2,67 +2,67 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ðëçêôñïëüãéï"
+CAPTION "Πληκτρολόγιο"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Áóýã÷ñïíá ðëÞêôñá", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôá Áóýã÷ñïíá ðëÞêôñá, áí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá Shift, Ctrl, Alt ðáôþíôáò Ýíá ìüíï ðëÞêôñï ôç öïñÜ.",
+    GROUPBOX "Ασύγχρονα πλήκτρα", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε τα Ασύγχρονα πλήκτρα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Shift, Ctrl, Alt πατώντας ένα μόνο πλήκτρο τη φορά.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç &Áóýã÷ñïíùí ðëÞêôñùí", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Ñõèìßóåéò", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Ößëôñï ðëÞêôñùí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôï Ößëôñï ðëÞêôñùí, áí èÝëåôå ôï ReactOS íá áãíïÞóåé ôçí åðáíÜëçøç ÷áñáêôÞñùí, Þ áí ìåéþóåé ôï ñõèìü åðáíÜëçøçò.",
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση &Ασύγχρονων πλήκτρων", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Ρυθμίσεις", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Φίλτρο πλήκτρων", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε το Φίλτρο πλήκτρων, αν θέλετε το ReactOS να αγνοήσει την επανάληψη χαρακτήρων, ή αν μειώσει το ρυθμό επανάληψης.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç &Ößëôñïõ ðëÞêôñùí", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Ñ&õèìßóåéò", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "ÅíáëëáãÞ ðëÞêôñùí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ÅíáëëáãÞ ðëÞêôñùí, áí èÝëåôå íá áêïýôå ç÷çôéêü óÞìá üôáí ðáôÜôå Caps Lock, Num Lock êáé Scroll Lock.",
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση &Φίλτρου πλήκτρων", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Ρ&υθμίσεις", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Εναλλαγή πλήκτρων", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε την Εναλλαγή πλήκτρων, αν θέλετε να ακούτε ηχητικό σήμα όταν πατάτε Caps Lock, Num Lock και Scroll Lock.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç &ÅíáëëáãÞò ðëÞêôñùí", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Ñõ&èìßóåéò", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    AUTOCHECKBOX "ÐñïâïëÞ åðéðëÝïí âïÞèåéáò ðëçêôñïëïãßïõ óôá ðñïãñÜììáôá", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση &Εναλλαγής πλήκτρων", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Ρυ&θμίσεις", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "Προβολή επιπλέον βοήθειας πληκτρολογίου στα προγράμματα", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "¹÷ïò"
+CAPTION "Ήχος"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÏðôéêÞ Ýíäåéîç Þ÷ïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ÏðôéêÞ Ýíäåéîç Þ÷ïõ, áí èÝëåôå ôï ReactOS íá ÷ñçóéìïðïéåß ïðôéêÝò åíäåßîåéò üôáí ôï óýóôçìÜ óáò ðáñÜãåé Þ÷ï.",
+    GROUPBOX "Οπτική ένδειξη ήχου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε την Οπτική ένδειξη ήχου, αν θέλετε το ReactOS να χρησιμοποιεί οπτικές ενδείξεις όταν το σύστημά σας παράγει ήχο.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç ÏðôéêÞò Ýíäåéîçò Þ÷ïõ", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    LTEXT "ÅðéëïãÞ ïðôéêÞò ðñïåéäïðïßçóçò", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση Οπτικής ένδειξης ήχου", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    LTEXT "Επιλογή οπτικής προειδοποίησης", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "ËåæÜíôåò", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôéò ËåæÜíôåò, áí èÝëåôå ôá ðñïãñÜììáôÜ óáò íá äåß÷íïõí ëåæÜíôåò ãéá ôçí ïìéëßá êáé ôïõò Þ÷ïõò ðïõ ðáñÜãïõí.",
+    GROUPBOX "Λεζάντες", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε τις Λεζάντες, αν θέλετε τα προγράμματά σας να δείχνουν λεζάντες για την ομιλία και τους ήχους που παράγουν.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç ËåæÜíôùí", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση Λεζάντων", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ïèüíç"
+CAPTION "Οθόνη"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÁíôéèÝóåéò", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå áõôÞí ôçí åðéëïãÞ, áí èÝëåôå ôï ReactOS íá ÷ñçóéìïðïéåß ÷ñþìáìôá êáé ãñáììáôïóåéñÝò ó÷åäéáóìÝíá ãéá åýêïëç áíÜãíùóç.",
+    GROUPBOX "Αντιθέσεις", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε το ReactOS να χρησιμοποιεί χρώμαμτα και γραμματοσειρές σχεδιασμένα για εύκολη ανάγνωση.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Ìå áíôéèÝóåéò", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Ñõèìßóåéò", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "ÅðéëïãÝò äñïìÝá", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
-    LTEXT "ÌåôáêéíÞóôå ôá ñõèìéóôéêÜ, þóôå íá áëëÜîåôå ôçí ôá÷ýôçôá ìå ôçí ïðïßá áíáâïóâÞíåé ï äñïìÝíáò (ñõèìüò åíáëëáãÞò öùôåéíüôçôáò) êáé ôï ðëÜôïò ôïõ äñïìÝá.",
+    AUTOCHECKBOX "Με αντιθέσεις", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Ρυθμίσεις", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Επιλογές δρομέα", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
+    LTEXT "Μετακινήστε τα ρυθμιστικά, ώστε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία αναβοσβήνει ο δρομένας (ρυθμός εναλλαγής φωτεινότητας) και το πλάτος του δρομέα.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    CTEXT "Ñõèìüò åíáëëáãÞò öùôåéíüôçôáò:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
-    LTEXT "ÊáíÝíáò", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
-    LTEXT "Õøçëüò", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CTEXT "Ρυθμός εναλλαγής φωτεινότητας:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Κανένας", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Υψηλός", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
-    CTEXT "ÐëÜôïò:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
-    LTEXT "Óôåíü", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
-    LTEXT "Åõñý", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CTEXT "Πλάτος:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Στενό", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Ευρύ", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(18) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
     LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(16), PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1) + 5
@@ -70,153 +70,153 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ðïíôßêé"
+CAPTION "Ποντίκι"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÐëÞêôñá ðïíôéêéïý", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "×ñçóéìïðïéÞóôå ôá ÐëÞôñá ðïíôéêéïý, áí èÝëåôå íá êáôåõèýíåôå ôï äåßêôç ìå ôï áñéèìçôéêü ôìÞìá ôïõ ðëçêôñïëïãßïõ.",
+    GROUPBOX "Πλήκτρα ποντικιού", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Χρησιμοποιήστε τα Πλήτρα ποντικιού, αν θέλετε να κατευθύνετε το δείκτη με το αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç ÐëÞêôñùí ðïíôéêéïý", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Ñõèìßóåéò", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση Πλήκτρων ποντικιού", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Ρυθμίσεις", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÃåíéêÜ"
+CAPTION "Γενικά"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Áõôüìáôç åðáíáöïñÜ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Ôåñìáôéóìüò ôùí äõíáôïôÞôùí ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò ìåôÜ áðü:",
+    GROUPBOX "Αυτόματη επαναφορά", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Τερματισμός των δυνατοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες μετά από:",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Åéäïðïßçóç", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "ÐñïâïëÞ åéäïðïéçôéêïý ìçíýìáôïò üôáí åíåñãïðïéåßôáé ìéá äõíáôüôçôá", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    GROUPBOX "Ειδοποίηση", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Προβολή ειδοποιητικού μηνύματος όταν ενεργοποιείται μια δυνατότητα", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Ç÷çôéêü óÞìá üôáí åíåñãïðïéåßôáé Þ áðåíåñãïðïéåßôáé ìéá äõíáôüôçôá", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "Ηχητικό σήμα όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μια δυνατότητα", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "ÓõóêåõÝò Óåéñéáêþí ðëÞêôñùí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Ïé óõóêåõÝò Óåéñéáêþí ðëÞêôñùí åðéôñÝðïõí ôçí åíáëëáêôéêÞ ÷ñÞóç ôùí äõíáôïôÞôùí ôïõ ðëçêôñïëïãßïõ êáé ôïõ ðïíôéêéïý.",
+    GROUPBOX "Συσκευές Σειριακών πλήκτρων", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "Οι συσκευές Σειριακών πλήκτρων επιτρέπουν την εναλλακτική χρήση των δυνατοτήτων του πληκτρολογίου και του ποντικιού.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Support &SerialKey devices", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Ñõèìßóåéò", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Äéá÷åéñéóôéêÝò åðéëïãÝò", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "ÅöáñìïãÞ üëùí ôùí ñõèìßóåùí óýíäåóçò óôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    PUSHBUTTON "Ρυθμίσεις", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Διαχειριστικές επιλογές", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "ÅöáñìïãÞ üëùí ôùí ñõèìßóåùí ùò ðñïåðéëïãþí ãéá íÝïõò ÷ñÞóôåò", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων ως προεπιλογών για νέους χρήστες", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôá Áóýã÷ñïíá ðëÞêôñá"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για τα Ασύγχρονα πλήκτρα"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ç óõíôüìåõóç ãéá ôá Áóýã÷ñïíá ðëÞêôñá åßíáé: ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï SHIFT ðÝíôå öïñÝò.",
+    GROUPBOX "Συντόμευση πληκτρολογίου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Η συντόμευση για τα Ασύγχρονα πλήκτρα είναι: πατήστε το πλήκτρο SHIFT πέντε φορές.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç óõíôüìåõóçò", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "ÅðéëïãÝò", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ìåôáâïëÞò äýï öïñÝò ãéá êëåßäùìá", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση συντόμευσης", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Επιλογές", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "Πατήστε το πλήκτρο μεταβολής δύο φορές για κλείδωμα", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Áðåíåñãïðïßçóç ôùí Áóýã÷ñïíùí ðëÞêôñùí áí äýï ðëÞêôñá ðáôçèïýí ôáõôü÷ñïíá", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Απενεργοποίηση των Ασύγχρονων πλήκτρων αν δύο πλήκτρα πατηθούν ταυτόχρονα", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Åéäïðïßçóç", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "Ç÷çôéêü óÞìá üôáí ðáôçèåß êÜðïéï ðëÞêôñï ìåôáâïëÞò", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    GROUPBOX "Ειδοποίηση", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "Ηχητικό σήμα όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο μεταβολής", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "ÐñïâïëÞ ôçò êáôÜóôáóçò ôùí Áóýã÷ñïíùí ðëÞêôñùí óôçí ïèüíç", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Προβολή της κατάστασης των Ασύγχρονων πλήκτρων στην οθόνη", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôï Ößëôñï ðëÞêôñùí"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για το Φίλτρο πλήκτρων"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ç óõíôüìåõóç ãéá ôï Ößëôñï ðëÞêôñùí åßíáé:  \nêñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï äåîßï ðëÞêôñï Shift ãéá ï÷ôþ äåõôåñüëåðôá.",
+    GROUPBOX "Συντόμευση πληκτρολογίου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Η συντόμευση για το Φίλτρο πλήκτρων είναι:  \nκρατήστε πατημένο το δεξίο πλήκτρο Shift για οχτώ δευτερόλεπτα.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç óõíôüìåõóçò", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    GROUPBOX "ÅðéëïãÝò Ößëôñïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
-    AUTORADIOBUTTON "ÐáñÜâëåøç åðáíÜëçøçò ÷áñáêôÞñùí", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση συντόμευσης", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    GROUPBOX "Επιλογές Φίλτρου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
+    AUTORADIOBUTTON "Παράβλεψη επανάληψης χαρακτήρων", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "ÐáñÜâëåøç ôçò ãñÞãïñçò åðáíÜëçøçò ÷áñáêôÞñùí êáé ìåßùóç ôïõ ñõèìïý åðáíÜëçøçò", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "Παράβλεψη της γρήγορης επανάληψης χαρακτήρων και μείωση του ρυθμού επανάληψης", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "Ñõèìßóåéò", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "Ñõèìßóåéò", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    LTEXT "ÊÜíôå êëéê êáé ðëçêôñïëïãÞóôå åäþ ãéá íá äïêéìÜóåôå ôï Ößëôñï ðëÞêôñùí:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    PUSHBUTTON "Ρυθμίσεις", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Ρυθμίσεις", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    LTEXT "Κάντε κλικ και πληκτρολογήστε εδώ για να δοκιμάσετε το Φίλτρο πλήκτρων:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "Åéäïðïßçóç", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "Ç÷çôéêü óÞìá üôáí êÜðïéá ðëÞêôñá ðáôçèïýí Þ ãßíïõí áðïäåêôÜ", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    GROUPBOX "Ειδοποίηση", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
+    AUTOCHECKBOX "Ηχητικό σήμα όταν κάποια πλήκτρα πατηθούν ή γίνουν αποδεκτά", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    AUTOCHECKBOX "ÐñïâïëÞ êáôÜóôáóçò Ößëôñïõ ðëÞêôñùí óôçí ïèüíç", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Προβολή κατάστασης Φίλτρου πλήκτρων στην οθόνη", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôçí ÅíáëëáãÞ ðëÞêôñùí"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για την Εναλλαγή πλήκτρων"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ç óõíôüìåõóç ãéá ôçí ÅíáëëáãÞ ðëÞêôñùí åßíáé: \nðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Num Lock ãéá ðÝíôå äåõôåñüëåðôá.",
+    GROUPBOX "Συντόμευση πληκτρολογίου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Η συντόμευση για την Εναλλαγή πλήκτρων είναι: \nπατήστε το πλήκτρο Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç óõíôüìåõóçò", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση συντόμευσης", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôéò áíôéèÝóåéò"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για τις αντιθέσεις"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ç óõíôüìåõóç ãéá ôçí åìöÜíéóç ìå áíôéèÝóåéò åßíáé:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
+    GROUPBOX "Συντόμευση πληκτρολογίου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Η συντόμευση για την εμφάνιση με αντιθέσεις είναι:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç óõíôüìåõóçò", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Óõíäõáóìüò åìöÜíéóçò ìå áíôéèÝóåéò", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ï ôñÝ÷ùí óõíäõáóìüò åìöÜíéóçò ìå áíôéèÝóåéò åßíáé:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση συντόμευσης", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Συνδυασμός εμφάνισης με αντιθέσεις", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Ο τρέχων συνδυασμός εμφάνισης με αντιθέσεις είναι:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôá ÐëÞêôñá ðïíôéêéïý"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για τα Πλήκτρα ποντικιού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óõíôüìåõóç ðëçêôñïëïãßïõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ç óõíôüìåõóç ãéá ôá ÐëÞêôñá ðïíôéêéïý åßíáé:  \nðáôÞóôå áñéóôåñü Alt + áñéóôåñü Shift + Num Lock.",
+    GROUPBOX "Συντόμευση πληκτρολογίου", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Η συντόμευση για τα Πλήκτρα ποντικιού είναι:  \nπατήστε αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "×ñÞóç óõíôüìåõóçò", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Χρήση συντόμευσης", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Ôá÷ýôçôá äåßêôç", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
-    LTEXT "ÌÝãéóôç:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
-    LTEXT "×áìçëÞ", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "Ταχύτητα δείκτη", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
+    LTEXT "Μέγιστη:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Χαμηλή", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "ÕøçëÞ", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    LTEXT "&ÅðéôÜ÷õíóç:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
-    LTEXT "ÁñãÞ", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Υψηλή", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Επιτάχυνση:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Αργή", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "ÃñÞãïñç", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "&ÐáôÞóôå Ctrl ãéá åðéôÜ÷õíóç êáé Shift ãéá åðéâñÜäõíóç", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+    LTEXT "Γρήγορη", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "&Πατήστε Ctrl για επιτάχυνση και Shift για επιβράδυνση", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    LTEXT "×ñÞóç ÐëÞêôñùí ðïíôéêéïý üôáí ôï Num Lock åßíáé:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
-    AUTORADIOBUTTON "Åíåñãü", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTORADIOBUTTON "Áíåíåñãü", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "ÐñïâïëÞ êáôÜóôáóçò ÐëÞêôñùí ðïíôéêéïý óôçí ïèüíç", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+    LTEXT "Χρήση Πλήκτρων ποντικιού όταν το Num Lock είναι:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "Ενεργό", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "Ανενεργό", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "Προβολή κατάστασης Πλήκτρων ποντικιού στην οθόνη", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -231,7 +231,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Test area:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -257,35 +257,35 @@ BEGIN
     LTEXT "&Test area:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñõèìßóåéò ãéá ôá ÓåéñéáêÜ ðëÞêôñá"
+CAPTION "Ρυθμίσεις για τα Σειριακά πλήκτρα"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÓåéñéáêÜ ðëÞêôñá", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "ÄéáëÝîôå ôç èýñá óôçí ïðïßá óõäÝåôå ìéá åíáëëáêôéêÞ óõóêåõÞ åéóáãùãÞò óôïé÷åßùí.",
+    GROUPBOX "Σειριακά πλήκτρα", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
+    LTEXT "Διαλέξτε τη θύρα στην οποία συδέετε μια εναλλακτική συσκευή εισαγωγής στοιχείων.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    LTEXT "ÓåéñéáêÞ èýñá:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Σειριακή θύρα:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ôá÷ýôçôá Baud:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Ταχύτητα Baud:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Άκυρο", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ðñïóáñìüæåé ôéò äõíáôüôçôåò ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò óôïí õðïëïãéóôÞ óáò."
-    IDS_SENTRY_NONE "[Êåíü]"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Για άτομα με ειδικές ανάγκες"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Προσαρμόζει τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες στον υπολογιστή σας."
+    IDS_SENTRY_NONE "[Κενό]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
     IDS_SENTRY_DISPLAY "Flash the desktop"
-    IDS_SECONDS "Äåõôåñüëåðôá"
-    IDS_MINUTES "ËåðôÜ"
+    IDS_SECONDS "Δευτερόλεπτα"
+    IDS_MINUTES "Λεπτά"
 END
index 11e7aac..5fb75ef 100644 (file)
@@ -8,20 +8,20 @@ CAPTION "Teclado"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "StickyKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Use StickyKeys si desea utilizar MAYÚS, Ctrl, ó Alt presionandolas de una en una.",
+    LTEXT "Use StickyKeys si desea utilizar MAYÚS, Ctrl, ó Alt presionandolas de una en una.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utilizar &StickyKeys ", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Configuración", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "&Configuración", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "FilterKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Use FilterKeys si desea que ReactOS omita la pulsaciones repetidas o breves, o reducir la velocidad de repetición.",
+    LTEXT "Use FilterKeys si desea que ReactOS omita la pulsaciones repetidas o breves, o reducir la velocidad de repetición.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utilizar &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Co&nfiguración", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "Co&nfiguración", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "ToogleKeys ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Use &ToogleKeys si desea escuchar tonos al presionar Bloq Mayús, Bloq Num, y Bloq Despl.",
+    LTEXT "Use &ToogleKeys si desea escuchar tonos al presionar Bloq Mayús, Bloq Num, y Bloq Despl.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Utilizar &ToogleKeys", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     AUTOCHECKBOX "&Mostrar ayuda adicional de teclado en los programas.", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
@@ -50,16 +50,16 @@ CAPTION "Pantalla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Alto contraste ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Use esta opción si desea que ReactOS use colores y letras diseñadas para una lectura más cómoda.",
+    LTEXT "Use esta opción si desea que ReactOS use colores y letras diseñadas para una lectura más cómoda.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Utilizar alto contraste", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Opciones del cursor ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
     LTEXT "Mueva los controles deslizantes para cambiar la velocidad de las intermitencias del cursor y la anchura del cursor.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     CTEXT "Velocidad de intermitencia:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     LTEXT "Ninguna", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
-    LTEXT "Rápida", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Rápida", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
     CTEXT "Anchura:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
@@ -72,14 +72,14 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ratón"
+CAPTION "Ratón"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "MouseKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Use esta opción si desea controlar el puntero con el teclado numérico del teclado.",
+    LTEXT "Use esta opción si desea controlar el puntero con el teclado numérico del teclado.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utilizar &MouseKeys", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -87,23 +87,23 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Reinicio automático ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Desactivar características si el equipo no se ha usado durante:",
+    GROUPBOX "Reinicio automático ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Desactivar características si el equipo no se ha usado durante:",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Mostrar advertencia al activar una característica", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Mostrar advertencia al activar una característica", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Emitir un sonido al activar o desactivar una característica", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "Emitir un sonido al activar o desactivar una característica", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Dispositivos SerialKey ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Los dispositivos SerialKey permiten acceso alternativo a las caraterísticas del teclado y del ratón.",
+    LTEXT "Los dispositivos SerialKey permiten acceso alternativo a las caraterísticas del teclado y del ratón.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Usa&r SerialKey", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "Opcion&es", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Opciones administrativas ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Aplicar todas las opciones al escritorio de inicio de sesión", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Aplicar todas las opciones al escritorio de inicio de sesión", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "Aplicar todas las opciones al escritorio de nuevos usuarios", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -111,19 +111,19 @@ END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para StickyKeys"
+CAPTION "Configuración para StickyKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "El método abreviado para StickyKeys es: \nPresionar la tecla MAYÚS cinco veces.",
+    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "El método abreviado para StickyKeys es: \nPresionar la tecla MAYÚS cinco veces.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Opciones ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
     AUTOCHECKBOX "&Presionar dos veces la tecla modificadora para bloquear", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Desactivar StickyKeys si se presionan dos teclas a la vez", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
     AUTOCHECKBOX "P&roducir sonido al presionar la tecla modificada", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Mostrar en pantalla el estado de StickyKeys", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
@@ -134,23 +134,23 @@ END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para FilterKeys"
+CAPTION "Configuración para FilterKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "El método abreviado para FilterKeys es: \nMantener presionada <MAYÚS Drch> ocho segundos.",
+    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "El método abreviado para FilterKeys es: \nMantener presionada <MAYÚS Drch> ocho segundos.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Opciones de filtro ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
     AUTORADIOBUTTON "&Pasar por alto pulsaciones repetidas", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(21) + 1, LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "P&asar por alto pulsaciones repetidas y disminuir la velocidad de repetición", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "P&asar por alto pulsaciones repetidas y disminuir la velocidad de repetición", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(21) + 2, LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "Co&nfiguración", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    LTEXT "Es&criba aquí para probar la configuración:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    PUSHBUTTON "C&onfiguración", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Co&nfiguración", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    LTEXT "Es&criba aquí para probar la configuración:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
+    GROUPBOX "Notificación ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
     AUTOCHECKBOX "&Emitir un sonido al presionar o aceptar teclas", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     AUTOCHECKBOX "Mo&strar en pantalla el estado de FilterKeys", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
@@ -161,28 +161,28 @@ END
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para ToogleKeys"
+CAPTION "Configuración para ToogleKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "El método abreviado para ToogleKeys es: \nMantener presionado <Block Num> cinco segundos.",
+    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "El método abreviado para ToogleKeys es: \nMantener presionado <Block Num> cinco segundos.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para contraste alto"
+CAPTION "Configuración para contraste alto"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "El método abreviado para contraste alto es:  \nPresionar <Alt Izq+Mayús Izq+Impr Pant>.",
+    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "El método abreviado para contraste alto es:  \nPresionar <Alt Izq+Mayús Izq+Impr Pant>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Combinación en contraste alto ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Su combinación actual en contraste alto es:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "Combinación en contraste alto ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Su combinación actual en contraste alto es:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -191,28 +191,28 @@ END
 
 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para MouseKeys"
+CAPTION "Configuración para MouseKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "El método abreviado para el Ratón de teclas es:  \nPresionar <Alt Izq+Mayús Izq+Bloq Num>.",
+    GROUPBOX "Método abreviado de teclado ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "El método abreviado para el Ratón de teclas es:  \nPresionar <Alt Izq+Mayús Izq+Bloq Num>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Utilizar método abreviado", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Velocidad del puntero ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
-    LTEXT "&Velocidad máxima:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Velocidad máxima:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     LTEXT "Baja", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
     LTEXT "Alta", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    LTEXT "&Aceleración:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Aceleración:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     LTEXT "Lenta", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "Rápida", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3) + 3, LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Presionar Ctrl para aumentarla o Mayús para disminuirla", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+    LTEXT "Rápida", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3) + 3, LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "&Presionar Ctrl para aumentarla o Mayús para disminuirla", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    LTEXT "Utilizar MouseKeys cuando Bloq Num esté:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20) + 15, LABELLINE(2)
+    LTEXT "Utilizar MouseKeys cuando Bloq Num esté:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20) + 15, LABELLINE(2)
     AUTORADIOBUTTON "A&ctivada", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(16) - 6, LABELLINE(18) + 6, PROPSHEETPADDING(5) + 10, LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "D&esactivada", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(18) + 6, PROPSHEETPADDING(5) + 22, LABELLINE(1)
     AUTOCHECKBOX "&Mostrar en pantalla el estado de MouseKeys", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
@@ -223,14 +223,14 @@ END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración avanzada para FilterKeys"
+CAPTION "Configuración avanzada para FilterKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Bounce Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "&Ignorar pulsaciones cuya velocidad de repetición sea superior a:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Ignorar pulsaciones cuya velocidad de repetición sea superior a:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ár&ea de prueba:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Ár&ea de prueba:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(2)
     EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -238,25 +238,25 @@ END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración avanzada para RepeatKeys"
+CAPTION "Configuración avanzada para RepeatKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Repeat Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
-    LTEXT "Hacer prevalecer esta configuración de teclado sobre la del Panel de control:",
+    LTEXT "Hacer prevalecer esta configuración de teclado sobre la del Panel de control:",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTORADIOBUTTON "&Sin repetición en el teclado", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 6, 127, LABELLINE(1), WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Disminuir la velocidad de repetición del teclado", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 9, 180, LABELLINE(1)
-    LTEXT "Retras&o de la repetición:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "&Sin repetición en el teclado", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 6, 127, LABELLINE(1), WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Disminuir la velocidad de repetición del teclado", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 9, 180, LABELLINE(1)
+    LTEXT "Retras&o de la repetición:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Velocidad de &repetición:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Velocidad de &repetición:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Slow Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
     LTEXT "&Las teclas deben mantenerse presionadas durante:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ár&ea de prueba:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) - 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Ár&ea de prueba:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) - 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(2)
     EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -264,11 +264,11 @@ END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Configuración para SerialKeys"
+CAPTION "Configuración para SerialKeys"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Serial Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "Elija el puerto al que conectará un dispositivo de entrada alternativo.",
+    LTEXT "Elija el puerto al que conectará un dispositivo de entrada alternativo.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     LTEXT "&Puerto serie:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
@@ -283,9 +283,9 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLSYSTEMNAME "Accesibilidad"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Cambia las características de accesibilidad disponibles para su equipo."
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Cambia las características de accesibilidad disponibles para su equipo."
     IDS_SENTRY_NONE "[Ninguno]"
-    IDS_SENTRY_TITLE "Hacer parpadear la barra de título"
+    IDS_SENTRY_TITLE "Hacer parpadear la barra de título"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Hacer parpadear la ventana activa"
     IDS_SENTRY_DISPLAY "Hacer parpadear el escritorio"
     IDS_SECONDS "Segundos"
index 3cd9439..2e85201 100644 (file)
@@ -7,22 +7,22 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Clavier"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Touches rémanantes", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Utilisez les touches rémanentes si vous voulez utiliser les touches Maj, Ctrl, Alt en appuyant sur une touche à la fois.",
+    GROUPBOX "Touches rémanantes", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Utilisez les touches rémanentes si vous voulez utiliser les touches Maj, Ctrl, Alt en appuyant sur une touche à la fois.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utiliser les touches rémanentes", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Utiliser les touches rémanentes", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Touches filtres", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Utilisez les touches filtres si vous voulez que ReactOS ignore les frappes brèves ou répétées ou si vous voulez diminuer la fréquence de répétition.",
+    LTEXT "Utilisez les touches filtres si vous voulez que ReactOS ignore les frappes brèves ou répétées ou si vous voulez diminuer la fréquence de répétition.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utiliser les touches &filtre", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "P&aramètres", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "P&aramètres", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Touches bascules", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Utilisez les touches &bascules si vous voulez entendre un son émis à chaque fois que vous appuyez sur Verr. maj, Verr. num, et Arrêt défil.",
+    LTEXT "Utilisez les touches &bascules si vous voulez entendre un son émis à chaque fois que vous appuyez sur Verr. maj, Verr. num, et Arrêt défil.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utiliser les touches bascules", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Para&mètres", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Afficher l'aide supplémentaire sur le clavier dans les programmes", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    PUSHBUTTON "Para&mètres", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Afficher l'aide supplémentaire sur le clavier dans les programmes", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
@@ -32,14 +32,14 @@ CAPTION "Son"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Sons visuels", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Utilisez les sons visuels si vous voulez que ReactOS génère un avertissement visuel lorsque votre système émet un son.",
+    LTEXT "Utilisez les sons visuels si vous voulez que ReactOS génère un avertissement visuel lorsque votre système émet un son.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utiliser les &sons visuels", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     LTEXT "Utiliser l'avertissement suivant :", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Sons texte", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Utilisez les sons texte pour que vos programmes affichent le texte des paroles et des sons qu'il génèrent.",
+    LTEXT "Utilisez les sons texte pour que vos programmes affichent le texte des paroles et des sons qu'il génèrent.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utiliser les sons &texte", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
@@ -49,13 +49,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Affichage"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Contraste élevé", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Utilisez cette option si vous voulez que ReactOS utilise les couleurs et les polices conçues pour une lecture facilitée.",
+    GROUPBOX "Contraste élevé", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Utilisez cette option si vous voulez que ReactOS utilise les couleurs et les polices conçues pour une lecture facilitée.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Utiliser un contraste élevé", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Utiliser un contraste élevé", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Options du curseur", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
-    LTEXT "Utilisez les barres de défilement pour modifier la vitesse de clignotement du curseur ainsi que sa largeur.",
+    LTEXT "Utilisez les barres de défilement pour modifier la vitesse de clignotement du curseur ainsi que sa largeur.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     CTEXT "Vitesse de clignotement :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     LTEXT "Nulle", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
@@ -76,57 +76,57 @@ CAPTION "Souris"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Touches souris", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Utilisez les touches souris si vous voulez contrôler le pointeur avec le pavé numérique de votre clavier.",
+    LTEXT "Utilisez les touches souris si vous voulez contrôler le pointeur avec le pavé numérique de votre clavier.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utiliser les touches &souris", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Général"
+CAPTION "Général"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Réinitialisation automatique", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "&Désactiver les fonctionnalités d'accessibilité après un délai d'inactivité de :",
+    GROUPBOX "Réinitialisation automatique", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "&Désactiver les fonctionnalités d'accessibilité après un délai d'inactivité de :",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Avertissement", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Afficher un message d'avertissement lors de l'activation d'une fonctionnalité", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    AUTOCHECKBOX "Afficher un message d'avertissement lors de l'activation d'une fonctionnalité", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Émettre un son lors de l'activation/désactivation d'une fonctionnalité", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "Émettre un son lors de l'activation/désactivation d'une fonctionnalité", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Périphériques Touches série", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Les périphériques Touches série représentent un une alternative pour accéder aux fonctionnalités du clavier et de la souris.",
+    GROUPBOX "Périphériques Touches série", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "Les périphériques Touches série représentent un une alternative pour accéder aux fonctionnalités du clavier et de la souris.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "U&tiliser les touches série", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "U&tiliser les touches série", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Paramètres", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Options d'administration", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Appliquer tous les paramètres au Bureau d'ou&verture de session", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Appliquer tous les paramètres au Bureau d'ou&verture de session", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Appliq&uer tous les paramètres par défaut aux nouveaux utilisateurs", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Appliq&uer tous les paramètres par défaut aux nouveaux utilisateurs", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres des touches rémanantes"
+CAPTION "Paramètres des touches rémanantes"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Touches", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Presser la touche Maj 5 fois pour activer la fonctionnalité des touches rémanantes.",
+    LTEXT "Presser la touche Maj 5 fois pour activer la fonctionnalité des touches rémanantes.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "A&ctiver les touches rémanantes", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "A&ctiver les touches rémanantes", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Options", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Presser la touche de modification deux fois pour vérouiller", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Presser la touche de modification deux fois pour vérouiller", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Désactiver les &touches rémanantes si deux touches ont été pressé en même temps", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Désactiver les &touches rémanantes si deux touches ont été pressé en même temps", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Notifications", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "É&mettre un son lorsque la touche de modification est pressée", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "É&mettre un son lorsque la touche de modification est pressée", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Afficher l'état de&s touches rémanantes à l'écran", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Afficher l'état de&s touches rémanantes à l'écran", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -134,26 +134,26 @@ END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres des touches filtre"
+CAPTION "Paramètres des touches filtre"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Raccourci clavier", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Le raccourci pour les touches filtre est:  \nMaintenir la touche <Maj droit> pressée pendant huit secondes.",
+    LTEXT "Le raccourci pour les touches filtre est:  \nMaintenir la touche <Maj droit> pressée pendant huit secondes.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Utiliser le raccourci", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Options de filtre", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
-    AUTORADIOBUTTON "Ign&orer les frappes répétées", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "Ign&orer les frappes répétées", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Ig&norer les frappes rapides et diminuer le taux de répétition", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "Ig&norer les frappes rapides et diminuer le taux de répétition", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "Paramètre&s", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "Paramètr&es", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    LTEXT "&Cliquez et écrivez ici pour tester les paramètres:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    PUSHBUTTON "Paramètre&s", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Paramètr&es", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    LTEXT "&Cliquez et écrivez ici pour tester les paramètres:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Notifications", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "&Biper quand les touches sont pressées ou acceptées", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Biper quand les touches sont pressées ou acceptées", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    AUTOCHECKBOX "Montrer l'état des touches filtre à l'écran", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Montrer l'état des touches filtre à l'écran", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -161,11 +161,11 @@ END
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètre des touches bascules"
+CAPTION "Paramètre des touches bascules"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Raccourci clavier", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Le raccourci pour les touches bascule est : \nMaintenir la touche <Verr num> pressée pendant cinq secondes.",
+    LTEXT "Le raccourci pour les touches bascule est : \nMaintenir la touche <Verr num> pressée pendant cinq secondes.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utili&ser le raccourci", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -174,15 +174,15 @@ END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres du contraste élevé"
+CAPTION "Paramètres du contraste élevé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Raccourci clavier", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Le raccourci pour le contraste élevé est :  \nPresser <Alt gauche+Maj gauche+Impr écran>.",
+    LTEXT "Le raccourci pour le contraste élevé est :  \nPresser <Alt gauche+Maj gauche+Impr écran>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Utili&ser le raccourci", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Schéma de couleur du contraste élevé", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Schéma de couleur actuel:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "Schéma de couleur du contraste élevé", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Schéma de couleur actuel:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -191,7 +191,7 @@ END
 
 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres des touches souris"
+CAPTION "Paramètres des touches souris"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Raccourci clavier", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
@@ -204,18 +204,18 @@ BEGIN
     LTEXT "Faible", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "Élevée", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    LTEXT "&Accélération :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Élevée", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Accélération :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     LTEXT "Faible", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
     LTEXT "Rapide", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "Maintenir pressée la touche Ctrl pour accélérer et la touche Maj pour ralentir", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Maintenir pressée la touche Ctrl pour accélérer et la touche Maj pour ralentir", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     LTEXT "Utiliser les touches souris quand VerrNum est :", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "Actif", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "Inactif", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "Montrer l'état des touches &souris à l'écran", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "Montrer l'état des touches &souris à l'écran", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -223,11 +223,11 @@ END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres avancés des touches filtre"
+CAPTION "Paramètres avancés des touches filtre"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Bounce Keys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "&Ignorer les appuis répétés de touche plus rapides que :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Ignorer les appuis répétés de touche plus rapides que :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Zone de &test :", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
@@ -238,22 +238,22 @@ END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres avancés des touches filtre"
+CAPTION "Paramètres avancés des touches filtre"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Touches répétées", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
-    LTEXT "Remplacer les paramètres du panneau de contrôle du clavier :",
+    GROUPBOX "Touches répétées", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
+    LTEXT "Remplacer les paramètres du panneau de contrôle du clavier :",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTORADIOBUTTON "Pas de répétition du clavier", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Diminuer les taux de répétition du clavier", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
-    LTEXT "&Délai de répétition :", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "Pas de répétition du clavier", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Diminuer les taux de répétition du clavier", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Délai de répétition :", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Taux de &répétition :", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Taux de &répétition :", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Touches lentes", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
-    LTEXT "Les touches doivent rester enfoncées pendant :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Les touches doivent rester enfoncées pendant :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Zone de &test :", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
@@ -264,13 +264,13 @@ END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Paramètres des touches série"
+CAPTION "Paramètres des touches série"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Touches série", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "Choisissez le port où vous avez connecté un périphérique alternatif de saisie.",
+    GROUPBOX "Touches série", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
+    LTEXT "Choisissez le port où vous avez connecté un périphérique alternatif de saisie.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    LTEXT "Port &série :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Port &série :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Vitesse (&bauds) :", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
@@ -282,11 +282,11 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Accessibilité"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Adapte les fonctionnalités d'accessibilité pour votre ordinateur."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Accessibilité"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Adapte les fonctionnalités d'accessibilité pour votre ordinateur."
     IDS_SENTRY_NONE "[Aucune]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Faire clignoter la barre de titre"
-    IDS_SENTRY_WINDOW "Faire clignoter la fenêtre active"
+    IDS_SENTRY_WINDOW "Faire clignoter la fenêtre active"
     IDS_SENTRY_DISPLAY "Faire clignoter le bureau"
     IDS_SECONDS "Secondes"
     IDS_MINUTES "Minutes"
index 6765fa5..230270d 100644 (file)
@@ -4,25 +4,25 @@ LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Billentyûzet"
+CAPTION "Billentyűzet"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Beragadó billentyûk", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Használja a Beragadó billenytûk lehetõséget, ha a Shift, Ctrl, vagy Alt billenytûket egy billentyû lenyomásával akarja használni.",
+    GROUPBOX "Beragadó billentyűk", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Használja a Beragadó billenytűk lehetőséget, ha a Shift, Ctrl, vagy Alt billenytűket egy billentyű lenyomásával akarja használni.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Beragadó billentyûk használata", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Beállítások", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Beragadó billentyűk használata", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Beállítások", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "FilterKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
     LTEXT "Use FilterKeys if you want ReactOS to ignore brief or repeated keystrokes, or slow the repeat rate.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Use &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "B&eállítások", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Állásjelzõ hangok", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ha a Caps Lock, Num Lock, és Scroll Lock billentyûk lenyomásakor hangot szeretne hallani, használja az Állásjelzõ hangok lehetõséget.",
+    PUSHBUTTON "B&eállítások", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Állásjelző hangok", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Ha a Caps Lock, Num Lock, és Scroll Lock billentyűk lenyomásakor hangot szeretne hallani, használja az Állásjelző hangok lehetőséget.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Állásjelzõ hangok használata", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Beállítá&sok", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    AUTOCHECKBOX "Kibõvített billentyûzet segítség megjelenítése a programokban", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    AUTOCHECKBOX "Állásjelző hangok használata", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Beállítá&sok", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "Kibővített billentyűzet segítség megjelenítése a programokban", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
@@ -31,29 +31,29 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Hang"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "HangFigyelõ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ezt a funkciót akkor használja, ha szeretné, hogy a ReactOS látható figyelmeztetéseket küldjön olyankor, amikor a rendszer hangjelzést ad.",
+    GROUPBOX "HangFigyelő", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Ezt a funkciót akkor használja, ha szeretné, hogy a ReactOS látható figyelmeztetéseket küldjön olyankor, amikor a rendszer hangjelzést ad.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&HangFigyelõ használata", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&HangFigyelő használata", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     LTEXT "User the following warning:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "HangFeliratok", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Ezzel a funkcióval adhatja meg programjainak, hogy a hangokhoz jelenítsenek meg feliratokat is.",
+    LTEXT "Ezzel a funkcióval adhatja meg programjainak, hogy a hangokhoz jelenítsenek meg feliratokat is.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Hang&Feliratok használata", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Hang&Feliratok használata", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Képernyõ"
+CAPTION "Képernyő"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Nagy kontraszt", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ha azt szeretné, hogy a ReactOS olyan színeket használjon, amelyek a könnyû olvasást teszik lehetõvé, akkor válassza ki ezt a lehetõséget.",
+    LTEXT "Ha azt szeretné, hogy a ReactOS olyan színeket használjon, amelyek a könnyű olvasást teszik lehetővé, akkor válassza ki ezt a lehetőséget.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Nagy kontraszt használata", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Bellítások", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Nagy kontraszt használata", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Bellítások", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Cursor options", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
     LTEXT "Use the track bars to modify the blinking speed of the cursor and its width.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
@@ -72,40 +72,40 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Egér"
+CAPTION "Egér"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "BillentyûEgér", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Akkor használja ezt a lehetõséget, ha az egerét a numerikus billentyûzettel szeretné irányítani.",
+    GROUPBOX "BillentyűEgér", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Akkor használja ezt a lehetőséget, ha az egerét a numerikus billentyűzettel szeretné irányítani.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "BillentyûEgér &Használata", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Beállítások", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "BillentyűEgér &Használata", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Beállítások", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Általános"
+CAPTION "Általános"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Automatikus visszaállítás", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "&Kapcsolja ki a kisegítõ lehetõségeket egy bizonyos idejû tétlenség után:",
+    GROUPBOX "Automatikus visszaállítás", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "&Kapcsolja ki a kisegítő lehetőségeket egy bizonyos idejű tétlenség után:",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "&Figyelmeztetés", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Fi&gyelmeztetõ üzenet kiírása egy funkció bekapcsolásakor", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    GROUPBOX "&Figyelmeztetés", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Fi&gyelmeztető üzenet kiírása egy funkció bekapcsolásakor", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Hangjelzés használata egy funkció be- vagy kikapcsolásakor", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "&Hangjelzés használata egy funkció be- vagy kikapcsolásakor", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Sorosgomb eszközök", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "A Sorosgomb eszközök a billentyûzet és egér funkcióinak eltérõ elérését teszik lehetõvé.",
+    GROUPBOX "Sorosgomb eszközök", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "A Sorosgomb eszközök a billentyűzet és egér funkcióinak eltérő elérését teszik lehetővé.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "&Sorosgomb eszközök támogatása", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "B&eállítások", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Felügyeleti beállítások", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "&Minden beállítás alkalmazása a bejelentkezõ képernyõre is", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "&Sorosgomb eszközök támogatása", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "B&eállítások", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Felügyeleti beállítások", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "&Minden beállítás alkalmazása a bejelentkező képernyőre is", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&A beállítások alkalmazása az új felhasználóknál", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "&A beállítások alkalmazása az új felhasználóknál", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
@@ -282,8 +282,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Kisegítõ lehetõségek"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "A kisegítõ lehetõségek testreszabása a számítógépén."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Kisegítő lehetőségek"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "A kisegítő lehetőségek testreszabása a számítógépén."
     IDS_SENTRY_NONE "[None]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
index 337de32..0bde930 100644 (file)
@@ -48,14 +48,14 @@ CAPTION "Video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Alto contrasto", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Usa questa opzione se devono essere usati colori e font che migliorano la leggibilità.",
+    LTEXT "Usa questa opzione se devono essere usati colori e font che migliorano la leggibilità.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Usa Alto contrasto", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Impostazioni", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Opzioni del cursore", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
-    LTEXT "Usa la barra per modificare la velocità del lampeggio del cursore e il suo spessore.",
+    LTEXT "Usa la barra per modificare la velocità del lampeggio del cursore e il suo spessore.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    CTEXT "Velocità del lampeggio:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    CTEXT "Velocità del lampeggio:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     LTEXT "Nessuno", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     LTEXT "Veloce", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
@@ -86,7 +86,7 @@ CAPTION "Generale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Reset Automatico", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "&Disattiva le funzioni di accessibilità se non usate per:",
+    AUTOCHECKBOX "&Disattiva le funzioni di accessibilità se non usate per:",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
@@ -96,7 +96,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Fai una segnalazione acustica quando una funzione viene attivata o ddisattivata", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Dispositivi seriali", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "I dispositivi seriali permettono una modalità alternativa per gestire le funzioni di mouse e tastiera.",
+    LTEXT "I dispositivi seriali permettono una modalità alternativa per gestire le funzioni di mouse e tastiera.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Supporta i Dispositivi &Seriali", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Impostazioni", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
@@ -136,7 +136,7 @@ CAPTION "Impostazione del filtro dei tasti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Scorciatoie della tastiera", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "La scorciatoia per i filtri è:  \nTenere premuto lo <Shift destro> per otto secondi.",
+    LTEXT "La scorciatoia per i filtri è:  \nTenere premuto lo <Shift destro> per otto secondi.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Opzioni dei filtri", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
@@ -149,7 +149,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Cliccare qui e scrivere per verificare le impostazioni:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Notifiche", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "&Segnale acustico quando un tasto è premuto o accettato", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Segnale acustico quando un tasto è premuto o accettato", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     AUTOCHECKBOX "Mostra lo stato dei filtri sullo schermo", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
@@ -163,7 +163,7 @@ CAPTION "Impostazione dei tasti a commutazione"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Scorciatoia da tastiera", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "La scorciatoia per i tasti a commutazione è: \nTenere premuto <Bloc Num> per cinque secondi.",
+    LTEXT "La scorciatoia per i tasti a commutazione è: \nTenere premuto <Bloc Num> per cinque secondi.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Usare la scorciatoia", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -176,7 +176,7 @@ CAPTION "Impostazioni per contrasto elevato"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Scorciatoia da tastiera", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "La scorciatoia per contrasto elevato è:  \nPremere <Alt Sinistro+Shift Sinistro+Stamp>.",
+    LTEXT "La scorciatoia per contrasto elevato è:  \nPremere <Alt Sinistro+Shift Sinistro+Stamp>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Usare la scorciatoia", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Schema dei colori ad alto contrasto", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
@@ -193,12 +193,12 @@ CAPTION "Impostazione dei tasti del mouse"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Scorciatoia da tastiera", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "La scorciatoia per i tasti del mouse è:  \nPremere <Alt Sinistro+Shift Sinistro+BlocNum>.",
+    LTEXT "La scorciatoia per i tasti del mouse è:  \nPremere <Alt Sinistro+Shift Sinistro+BlocNum>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Usare la scorciatoia", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Velocità del puntatore", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
-    LTEXT "&Velocità massima:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "Velocità del puntatore", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
+    LTEXT "&Velocità massima:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     LTEXT "Bassa", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
@@ -210,7 +210,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Veloce", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     AUTOCHECKBOX "&Tenere premuto Ctrl per accelerare, Shift per rallentare", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    LTEXT "Usare i tasti del mouse quando BlocNum è:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Usare i tasti del mouse quando BlocNum è:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "&Attivo", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "&Disattivo", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
     AUTOCHECKBOX "&Mostra i tasti del mouse sullo schermo", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
@@ -225,7 +225,7 @@ CAPTION "Impostazioni avanzate dei filtri dei tasti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Rimbalzo dei tasti", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "&Ignora pressioni dei tasti più veloci di:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Ignora pressioni dei tasti più veloci di:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Area di prova:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
@@ -243,11 +243,11 @@ BEGIN
     LTEXT "Sovraimponi alle impostazioni della tastiera in Pannello di Controllo:",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTORADIOBUTTON "&Nessuna ripetizione dei tasti", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Ridurre la velocità di ripetizione", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "&Ridurre la velocità di ripetizione", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
     LTEXT "&Ritardo della ripetizione:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Velocità della ripetizione:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Velocità della ripetizione:", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Tasti lenti", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
@@ -266,7 +266,7 @@ CAPTION "Impostazione tasti da seriale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tasti da seriale", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "Scegliere la porta dove verrà connesso il dispositivo di input alternativo.",
+    LTEXT "Scegliere la porta dove verrà connesso il dispositivo di input alternativo.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     LTEXT "&Porta seriale:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
@@ -280,8 +280,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Accessibilità"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizza le funzioni di accessibilità sul tuo computer."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Accessibilità"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizza le funzioni di accessibilità sul tuo computer."
     IDS_SENTRY_NONE "[Nessuna]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Lampeggiare la barra del titolo"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Lampeggiare la finestra attiva"
index 29d8579..8bb527d 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ CAPTION "Toetsenbord"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Plaktoetsen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "U kunt Plaktoetsen gebruiken als u Shift, Ctrl of Alt wilt gebruiken, en op slechts één toets tegelijkertijd wilt of kunt drukken.",
+    LTEXT "U kunt Plaktoetsen gebruiken als u Shift, Ctrl of Alt wilt gebruiken, en op slechts één toets tegelijkertijd wilt of kunt drukken.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Plaktoetsen Gebruiken", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Instellingen...", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
@@ -99,10 +99,10 @@ BEGIN
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Geluid laten horen als een functie wordt in- of uitgeschakeld", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Seriële toetsenapparaten", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Met seriële toetsenapparaten kunnen toetsenbord- en muisfuncties op alternatieve manieren worden gebruikt.",
+    GROUPBOX "Seriële toetsenapparaten", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "Met seriële toetsenapparaten kunnen toetsenbord- en muisfuncties op alternatieve manieren worden gebruikt.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "&Seriële toetsenapparaten gebruiken", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Seriële toetsenapparaten gebruiken", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "I&nstellingen", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Beheeropties", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
     AUTOCHECKBOX "&Alle instellingen op bureaublad bij aanmelden toepassen.", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
@@ -266,13 +266,13 @@ END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH_NL, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instellingen voor seriële toetsen"
+CAPTION "Instellingen voor seriële toetsen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Seriële toetsen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
+    GROUPBOX "Seriële toetsen", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
     LTEXT "Selecteer de poort waarop u een alternatief invoerapparaat wilt\naansluiten.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    LTEXT "&Seriële poort:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Seriële poort:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Baud rate:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH_NL - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
index eac3c64..e122ffe 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ CAPTION "Tastatur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Treige taster", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Bruk treige taster hvis du vil bruke Shift, Ctrl, Alt eller ved å trykke bare en om gangen.",
+    LTEXT "Bruk treige taster hvis du vil bruke Shift, Ctrl, Alt eller ved å trykke bare en om gangen.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Bruk Trege taster", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Innstillinger", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
@@ -16,7 +16,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Bruk &filtertaster", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "I&nnstillinger", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Veksletaster", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Bruk vekseltaster hvis du vil høre lydsignaler når du trykker på Caps Lock, Num Lock, eller Scroll Lock.",
+    LTEXT "Bruk vekseltaster hvis du vil høre lydsignaler når du trykker på Caps Lock, Num Lock, eller Scroll Lock.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Bruk &Vekseltaster", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "Innstill&inger", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
@@ -30,14 +30,14 @@ CAPTION "Lyd"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Skjermsignal", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Bruk skjermsignal hvis du vil at ReactOS skal gi en visuell varsling når systemet lager lyd.",
+    LTEXT "Bruk skjermsignal hvis du vil at ReactOS skal gi en visuell varsling når systemet lager lyd.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Bruk &skjermsignal", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    LTEXT "Velg følgende varsling:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Velg følgende varsling:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Lydvisning", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Bruk lydvisning hvis du vil at programmene skal vise en melding når de snakker eller lager lyder.",
+    LTEXT "Bruk lydvisning hvis du vil at programmene skal vise en melding når de snakker eller lager lyder.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Bruk L&ydvisning", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
@@ -47,13 +47,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Skjerm"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Høykontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Velg dette alternativet hvis du vil at ReactOS skal bruke farger og skrifter som er laget for å gjøre det lett leselig.",
+    GROUPBOX "Høykontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Velg dette alternativet hvis du vil at ReactOS skal bruke farger og skrifter som er laget for å gjøre det lett leselig.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Bruk høykontrast", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Bruk høykontrast", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Innstillinger", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Pekealternativer", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
-    LTEXT "Flytt gidebryterne for å endre hastigheten markøren blinker med (markørblink) og markørens bredde.",
+    LTEXT "Flytt gidebryterne for å endre hastigheten markøren blinker med (markørblink) og markørens bredde.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     CTEXT "Blinkehastighet:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     LTEXT "Ingen", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
@@ -91,17 +91,17 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Varsling", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Gi advarsel når en funksjon aktiveres", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    AUTOCHECKBOX "Gi advarsel når en funksjon aktiveres", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Gi et lydsignal når en funksjon aktiveres eller deaktiveres", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "Gi et lydsignal når en funksjon aktiveres eller deaktiveres", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Serielle taster", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Ved hjelp av funkasjonen serielle taster kan du bruke tastaturet og musen på forskjellige måter.",
+    LTEXT "Ved hjelp av funkasjonen serielle taster kan du bruke tastaturet og musen på forskjellige måter.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     AUTOCHECKBOX "Bruk &Serielle taster", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "I&nnstillinger", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Administrative alternativer", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Bruk alle innstillinger på skrivebordet ved p&ålogging", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Bruk alle innstillinger på skrivebordet ved p&ålogging", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "Bruk alle innstillinger som &standard for nye brukere", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -113,18 +113,18 @@ CAPTION "Innstillinger for trege taster"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Hurtigtast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Trykk SHIFT 5 ganger for å aktivere hurtigtasten.",
+    LTEXT "Trykk SHIFT 5 ganger for å aktivere hurtigtasten.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "B&ruk hurtigtast", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Alternativ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Trykk endringstasten 2 ganger for å låse den", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Trykk endringstasten 2 ganger for å låse den", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Deaktiver trege taster hvis 2 taster trykkes samtidig", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Varsling", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Gi et lydsignal når endringstasten trykkes", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Gi et lydsignal når endringstasten trykkes", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Vis status for trege taster på skjermen", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Vis status for trege taster på skjermen", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -136,7 +136,7 @@ CAPTION "Innstillinger for filtertaster"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Hurtigtast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Hurtigtast for filtertaster er:  \nHold nede høyre Skift-tast i 8 sekunder.",
+    LTEXT "Hurtigtast for filtertaster er:  \nHold nede høyre Skift-tast i 8 sekunder.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Bruk hurtigtast", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Filteralternativer", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
@@ -149,9 +149,9 @@ BEGIN
     LTEXT "&Klikk og skriv her hvis du vil teste innstillingene for filtertaster:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Varsling", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "&Gi lydsignal når taster trykkes eller godtas", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Gi lydsignal når taster trykkes eller godtas", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    AUTOCHECKBOX "V&is status for filtertaster på skjermen", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "V&is status for filtertaster på skjermen", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -172,15 +172,15 @@ END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Innstillinger for høykontrast"
+CAPTION "Innstillinger for høykontrast"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Hurtigtast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Hurtigtasten for høykontrast er:  \nTrykk <venstre Alt+venstre Skift+PrintScreen>.",
+    LTEXT "Hurtigtasten for høykontrast er:  \nTrykk <venstre Alt+venstre Skift+PrintScreen>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Bruk hurtigtast", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Utseendeoppsett med høykontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Gjeldende høykontrastoppsett er:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "Utseendeoppsett med høykontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Gjeldende høykontrastoppsett er:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -193,7 +193,7 @@ CAPTION "Innstillinger for musetaster"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Hurtigtast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Hurtigtasten for musetaster er:  \nTrykk på <Venstre Alt+venstre Shift+Num Lock>.",
+    LTEXT "Hurtigtasten for musetaster er:  \nTrykk på <Venstre Alt+venstre Shift+Num Lock>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Bruk hurtigtast", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -202,7 +202,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Lav", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "Høyt", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Høyt", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     LTEXT "&Akselerasjon:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     LTEXT "Treg", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
@@ -210,10 +210,10 @@ BEGIN
     LTEXT "Rask", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     AUTOCHECKBOX "&Hold nede Ctrl for raskere og Shift for langsommere", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    LTEXT "Bruk musetaster når Num Lock er:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
-    AUTORADIOBUTTON "P&å", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    LTEXT "Bruk musetaster når Num Lock er:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "P&å", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
     AUTORADIOBUTTON "A&v", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Vis status for musetaster på skjermen", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "&Vis status for musetaster på skjermen", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -228,7 +228,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Ignorer tastetrykk som gjentas raskere enn:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Testområde:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Testområde:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -251,10 +251,10 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Sene taster", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
-    LTEXT "&Tastene må holdes nede i:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Tastene må holdes nede i:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Testområde:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "&Testområde:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -271,7 +271,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Seriell port:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Overførings-hastighet:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "&Overførings-hastighet:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
index 7d41b14..7932ab2 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR: Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR: 28-04-2008
  */
 
@@ -6,7 +6,7 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Klávesnica"
+CAPTION "Klávesnica"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "StickyKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
@@ -51,7 +51,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Obrazovka"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Vysoký kontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Vysoký kontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Use this option if you want ReactOS to use colors and fonts designed for easy reading.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Use High Contrast", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
@@ -74,7 +74,7 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "My\9a"
+CAPTION "Myš"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "MouseKeys", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
@@ -86,7 +86,7 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "V\9aeobecné"
+CAPTION "Všeobecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Automatic Reset", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Show StickyKeys status on screen", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -139,7 +139,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Filter Keys Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "The shortcut for FilterKeys is:  \nHold down <Right Shift> for eight seconds.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
@@ -158,7 +158,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "S&how FilterKey status on screen", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -166,12 +166,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Toggle Keys Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "The shortcut for ToggleKeys is: \nHold down <Num Lock> for five seconds.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Use &shortcut", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -179,7 +179,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "High Contrast Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "The shortcut for High Contrast is:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -196,7 +196,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Mouse Keys Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    GROUPBOX "Klávesová skratka", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "The shortcut for Mouse Keys is:  \nPress <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Use shortcut", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
@@ -220,7 +220,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Show MouseKey status on screen", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -235,7 +235,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Test area:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -261,7 +261,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Test area:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -279,13 +279,13 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Zjednodu\9aenie ovládania"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Prispôsobí funkcie zjednodu\9aenia ovládania Vá\9aho poèítaèa."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Zjednodušenie ovládania"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Prispôsobí funkcie zjednodušenia ovládania Vášho počítača."
     IDS_SENTRY_NONE "[None]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
index 780c561..69efe57 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  * (Simplified Chinese resources)
- * (¼òÌåÖÐÎÄ×ÊÔ´)
+ * (简体中文资源)
  * By zhangbing 2008 <e_zb@21cn.com, ezb@mail.gywb.cn>
  * Updated: 2009-04-26 Jingjing Fu <jingjingf AT 188.com>
  */
@@ -9,67 +9,67 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "¼üÅÌ"
+CAPTION "键盘"
 FONT 9, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Õ³Öͼü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èç¹ûÏ£ÍûÒÔÒ»´Î½ö°´Ò»¼üµÄ·½Ê½À´Ê¹ÓàSHIFT¡¢CTRL»ò ALT ¼ü£¬ÇëÓÃÕ³Öͼü¡£",
+    GROUPBOX "粘滞键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "如果希望以一次仅按一键的方式来使用 SHIFT、CTRL或 ALT 键,请用粘滞键。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÃÕ³Öͼü(&U)", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&S)", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "ɸѡ¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Èç¹ûÏ£Íû ReactOS ºöÂÔ¶ÌÔÝ»òÖظ´µÄ°´¼ü¡¢»òÕß¼õ»ºÖظ´Ëٶȣ¬ÇëÓá°É¸Ñ¡¼ü¡±¡£",
+    AUTOCHECKBOX "使用粘滞键(&U)", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&S)", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "筛选键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "如果希望 ReactOS 忽略短暂或重复的按键、或者减缓重复速度,请用“筛选键”。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÃɸѡ¼ü(&F)", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&E)", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Çл»¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Èç¹ûÏ£ÍûÔÚ°´ CAPS¡¢NUM LOCK ºÍ SCROLL LOCK ¼üʱÌýµ½ÉùÒô£¬ ÇëÓÃÇл»¼ü¡£",
+    AUTOCHECKBOX "使用筛选键(&F)", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&E)", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "切换键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "如果希望在按 CAPS、NUM LOCK 和 SCROLL LOCK 键时听到声音, 请用切换键。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÃÇл»¼ü(&T)", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&N)", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    AUTOCHECKBOX "³ÌÐòÖÐÏÔʾ¶îÍâµÄ¼üÅÌ°ïÖú(&W)", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    AUTOCHECKBOX "使用切换键(&T)", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&N)", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "程序中显示额外的键盘帮助(&W)", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÉùÒô"
+CAPTION "声音"
 FONT 9, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÉùÒôÎÀÊ¿", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ï£Íû ReactOS Äܹ»ÔÚϵͳ·¢³öÉùÒôʱ·¢³ö¿ÉÊÓ¾¯¸æ£¬ÇëÓá°ÉùÒôÎÀÊ¿¡±¡£",
+    GROUPBOX "声音卫士", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "希望 ReactOS 能够在系统发出声音时发出可视警告,请用“声音卫士”。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓá°ÉùÒôÎÀÊ¿¡±(&S)", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    LTEXT "Ñ¡ÔñÊÓ¾õ¾¯¸æ:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "使用“声音卫士”(&S)", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    LTEXT "选择视觉警告:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "ÉùÒôÏÔʾ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Ï£Íû³ÌÐòÏÔʾËù·¢³öµÄÓïÒôºÍÉùÒôµÄÎÄ×Ö£¬ÇëÓá°ÉùÒôÏÔʾ¡±¡£",
+    GROUPBOX "声音显示", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "希望程序显示所发出的语音和声音的文字,请用“声音显示”。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓá°ÉùÒôÏÔʾ¡±(&H)", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "使用“声音显示”(&H)", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÏÔʾ"
+CAPTION "显示"
 FONT 9, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "¸ß¶Ô±È¶È", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ï£Íû ReactOS Ê¹ÓÿɶÁÐԺõÄÑÕÉ«Óë×ÖÌ壬ÇëÓøÃÑ¡Ïî¡£",
+    GROUPBOX "高对比度", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "希望 ReactOS 使用可读性好的颜色与字体,请用该选项。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓø߶ԱȶÈ(&U)", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&S)", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "¹â±êÑ¡Ïî", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
-    LTEXT "Òƶ¯»¬¸ËÀ´¸Ä±ä¹â±êÉÁ˸µÄËÙ¶È(¹â±êÉÁ˸ËÙ¶È)ºÍ¹â±êµÄ¿í¶È¡£",
+    AUTOCHECKBOX "使用高对比度(&U)", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&S)", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "光标选项", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
+    LTEXT "移动滑杆来改变光标闪烁的速度(光标闪烁速度)和光标的宽度。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    CTEXT "ÉÁ˸ËÙ¶È(&R):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
-    LTEXT "ÎÞ", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
-    LTEXT "¿ì", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CTEXT "闪烁速度(&R):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(14) + 2, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_BLINK_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
-    CTEXT "¿í¶È(&W):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
-    LTEXT "խ", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
-    LTEXT "¿í", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    CTEXT "宽度(&W):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(17), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(9), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(18) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2)
     LTEXT "", IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(16), PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1) + 5
@@ -77,222 +77,222 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Êó±ê"
+CAPTION "鼠标"
 FONT 9, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Êó±ê¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ï£ÍûÓÃÊý×Ö¼üÅÌÀ´¿ØÖÆÊó±êÖ¸Õ룬ÇëÓá°Êó±ê¼ü¡±¡£",
+    GROUPBOX "鼠标键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "希望用数字键盘来控制鼠标指针,请用“鼠标键”。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÃÊó±ê¼ü(&M)", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&S)", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "使用鼠标键(&M)", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&S)", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "³£¹æ"
+CAPTION "常规"
 FONT 9, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "×Ô¶¯ÖØÖÃ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "¹Ø±Õ¸¨Öú¹¦ÄÜÌØÕ÷£¬ÔÚ¿ÕÏÐ(&T):",
+    GROUPBOX "自动重置", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "关闭辅助功能特征,在空闲(&T):",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "֪ͨ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "¿ªÆôij¸öÌØÐÔʱ¸ø³ö¾¯¸æ", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    GROUPBOX "通知", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "开启某个特性时给出警告", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "¿ªÆô»ò¹Ø±Õij¸öÌØÐÔʱ·¢³öÉùÒô(&S)", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "开启或关闭某个特性时发出声音(&S)", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "´®ÐмüÉ豸", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "´®ÐмüÉ豸ÔÊÐíÒÔÆäËû·½Ê½·ÃÎʼüÅ̺ÍÊó±êÌØÐÔ¡£",
+    GROUPBOX "串行键设备", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "串行键设备允许以其他方式访问键盘和鼠标特性。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "Ö§³Ö´®ÐмüÉ豸(&S)", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&E)", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "¹ÜÀíÑ¡Ïî", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "½«ËùÓÐÉèÖÃÓ¦Óõ½µÇ¼×ÀÃæ(&O)", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "支持串行键设备(&S)", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "设置(&E)", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "管理选项", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "将所有设置应用到登录桌面(&O)", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "½«ËùÓÐÉèÖÃÓ¦Óõ½ÐÂÓû§µÄĬÈÏÉèÖÃ(&D)", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "将所有设置应用到新用户的默认设置(&D)", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Õ³ÖͼüÉèÖÃ"
+CAPTION "粘滞键设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Õ³ÖͼüµÄ¿ì½Ý¼üÊÇ:\n½« SHIFT ¼ü°´Îå´Îºó¼¤»î¡£",
+    GROUPBOX "键盘快捷键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "粘滞键的快捷键是:\n将 SHIFT 键按五次后激活。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÿì½Ý¼ü(&C)", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Ñ¡Ïî", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "°´Á½´ÎÐ޸ļüÒÔËø¶¨(&P)", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "使用快捷键(&C)", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "选项", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "按两次修改键以锁定(&P)", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Ò»µ©Á½¸ö¼üͬʱ±»°´£¬¾Í¹Ø±ÕÕ³Öͼü(&T)", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "一旦两个键同时被按,就关闭粘滞键(&T)", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "֪ͨ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "°´ÏÂÐ޸ļüʱ·¢³öÉùÒô(&M)", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    GROUPBOX "通知", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    AUTOCHECKBOX "按下修改键时发出声音(&M)", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "ÔÚÆÁÄ»ÉÏÏÔʾճÖͼü״̬(&S)", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "在屏幕上显示粘滞键状态(&S)", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ɸѡ¼üÉèÖÃ"
+CAPTION "筛选键设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "ɸѡ¼üµÄ¿ì½Ý¼üÊÇ: \n½«ÓÒÊֵĠSHIFT ¼ü°´×¡°ËÃëÖÓ¡£",
+    GROUPBOX "键盘快捷键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "筛选键的快捷键是: \n将右手的 SHIFT 键按住八秒钟。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÿì½Ý¼ü(&U)", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    GROUPBOX "ɸѡÆ÷Ñ¡Ïî", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
-    AUTORADIOBUTTON "ºöÂÔÖظ´»÷¼ü(&O)", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+    AUTOCHECKBOX "使用快捷键(&U)", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    GROUPBOX "筛选器选项", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
+    AUTORADIOBUTTON "忽略重复击键(&O)", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "ºöÂÔ¿ìËÙ»÷¼ü²¢¼õ»ºÖظ´ËÙ¶È(&N)", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "忽略快速击键并减缓重复速度(&N)", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&S)", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&E)", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
-    LTEXT "ÔÚ´Ë´¦µ¥»÷²¢¼üÈë×Ö·ûÀ´²âÊÔɸѡ¼üÉèÖÃ(&C):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    PUSHBUTTON "设置(&S)", IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "设置(&E)", IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(15), 14, WS_GROUP
+    LTEXT "在此处单击并键入字符来测试筛选键设置(&C):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "֪ͨ", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "µ±°´¼ü»ò¼ü±»½ÓÊÜʱ·¢³öÉùÏì(&B)", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    GROUPBOX "通知", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
+    AUTOCHECKBOX "当按键或键被接受时发出声响(&B)", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    AUTOCHECKBOX "ÔÚÆÁÄ»ÉÏÏÔʾɸѡ¼ü״̬(&H)", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "在屏幕上显示筛选键状态(&H)", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Çл»¼üÉèÖÃ"
+CAPTION "切换键设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Çл»¼üµÄ¿ì½Ý¼üÊÇ:  \n½« NUM LOCK ¼ü°´×¡ÎåÃëÖÓ¡£",
+    GROUPBOX "键盘快捷键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "切换键的快捷键是:  \n将 NUM LOCK 键按住五秒钟。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÿì½Ý¼ü(&S)", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "使用快捷键(&S)", IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "¸ß¶Ô±È¶ÈÉèÖÃ"
+CAPTION "高对比度设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "¸ß¶Ô±È¶ÈµÄ¿ì½Ý¼üÊÇ:  \nͬʱ°´×¡×ó Alt ¼ü¡¢×ó SHIFT ¼üºÍ PRINT SCREEN ¼ü¡£",
+    GROUPBOX "键盘快捷键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "高对比度的快捷键是:  \n同时按住左 Alt 键、左 SHIFT 键和 PRINT SCREEN 键。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÿì½Ý¼ü(&U)", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "¸ß¶Ô±È¶ÈÍâ¹Û·½°¸", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Ä¿Ç°µÄ¸ß¶Ô±È¶È·½°¸Îª:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "使用快捷键(&U)", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    GROUPBOX "高对比度外观方案", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "目前的高对比度方案为:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Êó±ê¼üÉèÖÃ"
+CAPTION "鼠标键设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "¼üÅÌ¿ì½Ý¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Êó±ê¼üµÄ¿ì½Ý¼üÊÇ£º \nͬʱ°´×¡×ó Alt ¼ü¡¢×ó Shift ¼üºÍ Num Lock ¼ü¡£",
+    GROUPBOX "键盘快捷键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "鼠标键的快捷键是: \n同时按住左 Alt 键、左 Shift 键和 Num Lock 键。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "ʹÓÿì½Ý¼ü(&U)", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "使用快捷键(&U)", IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    GROUPBOX "Ö¸ÕëËÙ¶È", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
-    LTEXT "×î¸ßËÙ¶È(&T)£º", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
-    LTEXT "µÍ", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "指针速度", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9)
+    LTEXT "最高速度(&T):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "¸ß", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    LTEXT "¼ÓËÙ(&A)", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
-    LTEXT "Âý", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(10) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    LTEXT "加速(&A)", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING(11), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
     CONTROL "", IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,
             PROPSHEETPADDING(15), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(22), LABELLINE(2)
-    LTEXT "¿ì", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "°´×¡ Ctrl ¼üÀ´¼ÓËÙ£¬°´×¡ Shift ¼üÀ´¼õËÙ(&H)", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
+    LTEXT "", -1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(7), LABELLINE(13) + 4, PROPSHEETPADDING(3), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "按住 Ctrl 键来加速,按住 Shift 键来减速(&H)", IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    LTEXT "ʹÓÃÊó±ê¼ü£¬´Ëʱ NumLock ¼üΪ£º", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
-    AUTORADIOBUTTON "´ò¿ª(&O)", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTORADIOBUTTON "¹Ø±Õ(&F)", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
-    AUTOCHECKBOX "ÔÚÆÁÄ»ÉÏÏÔʾÊó±ê¼ü״̬(&S)", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
+    LTEXT "使用鼠标键,此时 NumLock 键为:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "打开(&O)", IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(14), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "关闭(&F)", IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(18) + 7, PROPSHEETPADDING(5), LABELLINE(1)
+    AUTOCHECKBOX "在屏幕上显示鼠标键状态(&S)", IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ɸѡ¼ü¸ß¼¶ÉèÖÃ"
+CAPTION "筛选键高级设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "±ÄÌø¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "ºöÂÔÖظ´µÄ»÷¼ü±È¿ì£º(&I)", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    GROUPBOX "蹦跳键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    LTEXT "忽略重复的击键比快:(&I)", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "ÊÔÑéÇø:(&T)", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "试验区:(&T)", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ɸѡ¼ü¸ß¼¶ÉèÖÃ"
+CAPTION "筛选键高级设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Öظ´¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
-    LTEXT "Ìæ´ú¿ØÖÆÃæ°å¡°¼üÅÌ¡±ÉϵÄÉèÖãº",
+    GROUPBOX "重复键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12)
+    LTEXT "替代控制面板“键盘”上的设置:",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTORADIOBUTTON "ÎÞ¼üÅÌÖظ´(&N)", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "¼õ»º¼üÅÌÖظ´ËÙ¶È(&S)", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
-    LTEXT "Öظ´ÑÓ³Ù(&D)£º", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    AUTORADIOBUTTON "无键盘重复(&N)", IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 3, 78, LABELLINE(1), WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "减缓键盘重复速度(&S)", IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, 131, LABELLINE(1)
+    LTEXT "重复延迟(&D):", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6) + 4, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Öظ´ÂÊ(&R)£º", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
+    LTEXT "重复率(&R):", -1, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(9) + 6, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "ÂýËÙ¼ü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
-    LTEXT "±ØÐ밴ס¼ü(&K)£º", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    GROUPBOX "慢速键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
+    LTEXT "必须按住键(&K):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "²âÊÔÇøÓò(&T)£º", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
+    LTEXT "测试区域(&T):", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(19) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(11), 14, ES_AUTOHSCROLL
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 IDD_SERIALKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "´®ÐмüµÄÉèÖÃ"
+CAPTION "串行键的设置"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "´®Ðмü", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
-    LTEXT "Ñ¡ÔñÓÃÓÚÁ¬½ÓÆäËûÊäÈëÉ豸µÄ¶Ë¿Ú¡£",
+    GROUPBOX "串行键", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10)
+    LTEXT "选择用于连接其他输入设备的端口。",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    LTEXT "´®ÐпÚ(&S):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "串行口(&S):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_PORT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 7, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "²¨ÌØÂÊ(&B):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "波特率(&B):", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_SERIAL_BAUD_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH - 57, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "¸¨Öú¹¦ÄÜ"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "ΪÊÓ¾õ¡¢ÌýÁ¦ºÍÐж¯ÄÜÁ¦¶øµ÷Õû¼ÆËã»úÉèÖá£"
-    IDS_SENTRY_NONE "[ÎÞ]"
-    IDS_SENTRY_TITLE "ÉÁ˸»î¶¯±êÌâÀ¸"
-    IDS_SENTRY_WINDOW "ÉÁ˸»î¶¯´°¿Ú"
-    IDS_SENTRY_DISPLAY "ÉÁ˸×ÀÃæ"
-    IDS_SECONDS "Ãë"
-    IDS_MINUTES "·ÖÖÓ"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "辅助功能"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "为视觉、听力和行动能力而调整计算机设置。"
+    IDS_SENTRY_NONE "[]"
+    IDS_SENTRY_TITLE "闪烁活动标题栏"
+    IDS_SENTRY_WINDOW "闪烁活动窗口"
+    IDS_SENTRY_DISPLAY "闪烁桌面"
+    IDS_SECONDS ""
+    IDS_MINUTES "分钟"
 END
index e679bb5..87ac75a 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
+CAPTION "Създаване на връзка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
@@ -11,7 +11,7 @@ END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
+CAPTION "Създаване на връзка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
@@ -21,32 +21,32 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
+CAPTION "Създаване на препратка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Âúëøåáíèêúò âè ïîìàãà çà ñúçäàâàíåòî íà ïðåïðàòêè êúì ìåñòíè èëè ìðåæîâè ïðèëîæåíèÿ, ôàéëîâå, ïàïêè, êîìïþòðè èëè àäðåñè â èíòåðíåò.", -1, 120, 15, 200, 32
-    LTEXT "Íàïèøåòå ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïðåäìåòà:", -1, 120, 50, 160, 10
+    LTEXT "Вълшебникът ви помага за създаването на препратки към местни или мрежови приложения, файлове, папки, компютри или адреси в интернет.", -1, 120, 15, 200, 32
+    LTEXT "Напишете местоположението на предмета:", -1, 120, 50, 160, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "Îáçîð...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 275, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Íàòèñíåòå ""Íàïðåä"" çà ïðîäúëæàâàíå.", -1, 120, 100, 160, 10
+    PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 275, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Натиснете ""Напред"" за продължаване.", -1, 120, 100, 160, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èçáåðåòå çàãëàâèå çà ïðèëîæåíèåòî"
+CAPTION "Изберете заглавие за приложението"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "&Íàïèøåòå èìå çà ïðåïðàòêàòà:", -1, 120, 15, 150, 10
+    LTEXT "&Напишете име за препратката:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Íàòèñíåòå ""Êðàé"" çà ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà.", -1, 120, 50, 170, 10
+    LTEXT "Натиснете ""Край"" за създаване на препратка.", -1, 120, 50, 170, 10
 END
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîáàâÿíå/ïðåìàõâàíå íà ïðèëîæåíèÿ"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñëàãà ïðèëîæåíèÿ è ñúçäàâà ïðåïðàòêè."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Íå áå îòêðèò ôàéë %s."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Добавяне/премахване на приложения"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Слага приложения и създава препратки."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Създаване на препратка"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Не бе открит файл %s."
 END
 
 STRINGTABLE
index 76b0d1e..e2c0b5f 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Verknüpfung erstellen"
+CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
@@ -11,7 +11,7 @@ END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Verknüpfung erstellen"
+CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
@@ -21,10 +21,10 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Verknüpfung erstellen"
+CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.", -1, 120, 15, 200, 30
     LTEXT "&Geben Sie den Speicherort des Elements ein:", -1, 120, 50, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "&Durchsuchen...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
@@ -33,19 +33,19 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Programmbezeichnung auswählen"
+CAPTION "Programmbezeichnung auswählen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "&Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:", -1, 120, 15, 150, 10
+    LTEXT "&Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Verknüpfung zu erstellen.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Verknüpfung zu erstellen.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Programme hinzufügen/entfernen"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installiert Programme und erstellt Verknüpfungen."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "Verknüpfung erstellen"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Programme hinzufügen/entfernen"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installiert Programme und erstellt Verknüpfungen."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Verknüpfung erstellen"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Die Datei %s konnte nicht gefunden werden."
 END
 
@@ -53,7 +53,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DOWNLOADING "Lade herunter..."
     IDS_INSTALLING "Installiere..."
-    IDS_INVALID_SHA "Die heruntergeladene Datei hat eine unerwartete Prüfsumme. Abbruch der Installation aufgrund beschädigter Datei."
+    IDS_INVALID_SHA "Die heruntergeladene Datei hat eine unerwartete Prüfsumme. Abbruch der Installation aufgrund beschädigter Datei."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
@@ -61,7 +61,7 @@ STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMEN
 CAPTION "Wine Gecko Installation"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS konnte kein Gecko-Paket finden, welches für die korrekte Ausführung von Anwendungen mit eingebettetem HTML benötigt wird. ReactOS kann es automatisch für Sie herunterladen und installieren.",
+    CONTROL "ReactOS konnte kein Gecko-Paket finden, welches für die korrekte Ausführung von Anwendungen mit eingebettetem HTML benötigt wird. ReactOS kann es automatisch für Sie herunterladen und installieren.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
     DEFPUSHBUTTON "&Installieren", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
index fe7913c..8600bc9 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíäÝóìïõ"
+CAPTION "Δημιουργία συνδέσμου"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
@@ -11,7 +11,7 @@ END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíäÝóìïõ"
+CAPTION "Δημιουργία συνδέσμου"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
@@ -21,32 +21,32 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíôüìåõóçò"
+CAPTION "Δημιουργία συντόμευσης"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Áõôüò ï ïäçãüò óáò âïçèÜåé íá äçìéïõñãÞóåôå óõíôïìåýóåéò óå ôïðéêÜ ðñïãñÜììáôá Þ ðñïãñÜììáôá äéêôýïõ, áñ÷åßá, öáêÝëïõò, õðïëïãéóôÝò Þ äéåõèýíóåéò óôï äéáäßêôõï.", -1, 120, 15, 200, 30
-    LTEXT "ÅéóÜãåôå ôçí èÝóç ôïõ óôïé÷åßïõ:", -1, 120, 50, 120, 10
+    LTEXT "Αυτός ο οδηγός σας βοηθάει να δημιουργήσετε συντομεύσεις σε τοπικά προγράμματα ή προγράμματα δικτύου, αρχεία, φακέλους, υπολογιστές ή διευθύνσεις στο διαδίκτυο.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Εισάγετε την θέση του στοιχείου:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "ÁíáæÞôçóç...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "ÐáôÞóôå 'Åðüìåíï' ãéá íá óõíå÷ßóåôå.", -1, 120, 97, 162, 10
+    PUSHBUTTON "Αναζήτηση...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Πατήστε 'Επόμενο' για να συνεχίσετε.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÅðéëÝîôå ôßôëï ãéá ôï ðñüãñáììá"
+CAPTION "Επιλέξτε τίτλο για το πρόγραμμα"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "&ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá ãéá ôç óõíôüìåõóç:", -1, 120, 15, 150, 10
+    LTEXT "&Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "ÐáôÞóôå 'ÔÝëïò' ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ôç óõíôüìåõóç.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Πατήστε 'Τέλος' για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ðñïóèáöáßñåóç ðñïãñáììÜôùí"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñõèìßæåé ôá ðñïãñÜììáôá êáé äçìéïõñãåß óõíôïìåýóåéò."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "Äçìéïõñãßá óõíôüìåõóçò"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Ôï áñ÷åßï %s äå âñÝèçêå."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ρυθμίζει τα προγράμματα και δημιουργεί συντομεύσεις."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Δημιουργία συντόμευσης"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Το αρχείο %s δε βρέθηκε."
 END
 
 STRINGTABLE
index f2b4be9..ee84d9f 100644 (file)
@@ -30,8 +30,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crear acceso directo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Este asistente le ayudará a crear accesos directos a programas locales o en red, archivos, carpetas, equipos, o direcciones de Internet.", -1, 120, 15, 200, 30
-    LTEXT "Escriba la ubicación del elemento:", -1, 120, 50, 120, 10
+    LTEXT "Este asistente le ayudará a crear accesos directos a programas locales o en red, archivos, carpetas, equipos, o direcciones de Internet.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Escriba la ubicación del elemento:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "Examinar...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
     LTEXT "Presione Siguiente para continuar.", -1, 120, 97, 162, 10
@@ -39,7 +39,7 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Seleccione un título para el programa"
+CAPTION "Seleccione un título para el programa"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "&Escriba un nombre para este acceso directo:", -1, 120, 15, 150, 10
@@ -49,8 +49,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Añadir y quitar programas"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Añade programas y crea accesos directos."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Añadir y quitar programas"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Añade programas y crea accesos directos."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Crear acceso directo"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "No se ha encontrado archivo %s."
 END
@@ -59,7 +59,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DOWNLOADING "Descargando..."
     IDS_INSTALLING "Instalando..."
-    IDS_INVALID_SHA "La suma de verificación del archivo descargado no coincide. Se ha cancelado la instalación del archivo corrupto."
+    IDS_INVALID_SHA "La suma de verificación del archivo descargado no coincide. Se ha cancelado la instalación del archivo corrupto."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
@@ -67,7 +67,7 @@ STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMEN
 CAPTION "Instalador de Wine Gecko"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS no pudo encontrar el paquete de Wine Gecko, necesario para que las aplicaciones con HTML embebido funcionen correctamente.\n\nReactOS puede ayudar a descargarlo de forma automática y fácil.",
+    CONTROL "ReactOS no pudo encontrar el paquete de Wine Gecko, necesario para que las aplicaciones con HTML embebido funcionen correctamente.\n\nReactOS puede ayudar a descargarlo de forma automática y fácil.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
     DEFPUSHBUTTON "&Instalar", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
index a999e0d..b737e83 100644 (file)
@@ -46,7 +46,7 @@ BEGIN
     IDS_CPLSYSTEMNAME "Aggiunge/Rimuove programmi"
     IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Predispone i programmi e crea collegamenti."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Crea collegamento"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Il file %s non è stato trovato."
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Il file %s non è stato trovato."
 END
 
 STRINGTABLE
index 39a692f..26954de 100644 (file)
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opprett snarvei"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Denne veiviseren vil hjelper deg å lage snarvei til en lokal eller \nnettverk programmer, filer, mapper, datamaskiner, eller internett\nadresse.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Denne veiviseren vil hjelper deg å lage snarvei til en lokal eller \nnettverk programmer, filer, mapper, datamaskiner, eller internett\nadresse.", -1, 120, 15, 200, 30
     LTEXT "Velg din lagring plassering:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "Bla gjennom...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Trykk på neste for å fortsette.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Trykk på neste for å fortsette.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -38,7 +38,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "&Skriv inn et navn for denne snarveien:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Trykk på fullført for å opprette snarveien.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Trykk på fullført for å opprette snarveien.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
index 06cf7c5..95bfda5 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
+LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
index 71073e3..4100380 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR:  Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR:  29-02-2008
  */
 
@@ -6,7 +6,7 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vytvori\9d linku"
+CAPTION "Vytvoriť linku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
@@ -15,7 +15,7 @@ END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vytvori\9d linku"
+CAPTION "Vytvoriť linku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
@@ -25,14 +25,14 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vytvori\9d odkaz"
+CAPTION "Vytvoriť odkaz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Tento sprievodca Vám pomô\9ee vytvori\9d odkazy na miestne alebo\nsie\9dové programy, súbory, prieèinky, poèítaèe, alebo internetové\nadresy.", -1, 120, 15, 200, 30
-    LTEXT "Zadajte umiestnenie polo\9eky:", -1, 120, 50, 120, 10
+    LTEXT "Tento sprievodca Vám pomôže vytvoriť odkazy na miestne alebo\nsieťové programy, súbory, priečinky, počítače, alebo internetové\nadresy.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Zadajte umiestnenie položky:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "&Preh¾adáva\9d...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Ïalej pre pokraèovanie.", -1, 120, 97, 162, 10
+    PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kliknite na tlačidlo Ďalej pre pokračovanie.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -40,17 +40,17 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Select a Title for the Program"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "&Napí\9ate názov pre tento odkaz:", -1, 120, 15, 150, 10
+    LTEXT "&Napíšte názov pre tento odkaz:", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d pre vytvorenie odkazu.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Kliknite na tlačidlo Dokončiť pre vytvorenie odkazu.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Prida\9d alebo odstráni\9d programy"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví programy a vytvorí odkazy."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "Vytvori\9d odkaz"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Súbor %s nebol nájdený."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Pridať alebo odstrániť programy"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví programy a vytvorí odkazy."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Vytvoriť odkaz"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Súbor %s nebol nájdený."
 END
 
 STRINGTABLE
index 72ba8a1..41374c9 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "н¨Á¬½Ó"
+CAPTION "新建连接"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
@@ -18,7 +18,7 @@ END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "н¨Á¬½Ó"
+CAPTION "新建连接"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
@@ -28,49 +28,49 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "н¨¿ì½Ý·½Ê½"
+CAPTION "新建快捷方式"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "´ËÏòµ¼°ïÖúÄú´´½¨±¾µØ»òÍøÂç³ÌÐò¡¢Îļþ¡¢Ä¿Â¼¡¢¼ÆËã»ú»òInternetµØÖ·µÄ¿ì½Ý·½Ê½¡£", -1, 120, 15, 200, 30
-    LTEXT "ÊäÈëÏîĿλÖãº", -1, 120, 50, 120, 10
+    LTEXT "此向导帮助您创建本地或网络程序、文件、目录、计算机或Internet地址的快捷方式。", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "输入项目位置:", -1, 120, 50, 120, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON "ä¯ÀÀ...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "µã»÷¡°ÏÂÒ»²½¡±¼ÌÐø¡£", -1, 120, 97, 162, 10
+    PUSHBUTTON "浏览...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "点击“下一步”继续。", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ñ¡Ôñ³ÌÐò±êÌâ"
+CAPTION "选择程序标题"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "ÊäÈë¿ì½Ý·½Ê½Ãû³Æ(&T)£º", -1, 120, 15, 150, 10
+    LTEXT "输入快捷方式名称(&T):", -1, 120, 15, 150, 10
     EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT "µã»÷¡°Íê³É¡±´´½¨¿ì½Ý·½Ê½", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "点击“完成”创建快捷方式", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "ÉèÖóÌÐòºÍ¿ì½Ý·½Ê½"
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "½¨Á¢¿ì½Ý·½Ê½"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "ÕÒ²»µ½Îļþ %s"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "添加/删除程序"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "设置程序和快捷方式"
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "建立快捷方式"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "找不到文件 %s"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING "ÏÂÔØÖÐ..."
-    IDS_INSTALLING "°²×°ÖÐ..."
-    IDS_INVALID_SHA "ÒâÍâµÄÏÂÔØÁ˵ÄÎļþµÄУÑéºÍ¡£ÖÐÖ¹°²×°ÒÑË𻵵ÄÎļþ¡£"
+    IDS_DOWNLOADING "下载中..."
+    IDS_INSTALLING "安装中..."
+    IDS_INVALID_SHA "意外的下载了的文件的校验和。中止安装已损坏的文件。"
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Wine Gecko °²×°°ü"
+CAPTION "Wine Gecko 安装包"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOSÕÒ²»µ½ÕâǶÈë HTML µÄÓ¦ÓóÌÐòÕý³£¹¤×÷ËùÐèµÄWine Gecko°ü¡£ ReactOS ¿ÉÒÔ×Ô¶¯ÏÂÔØ£¬²¢ÎªÄú°²×°¡£",
+    CONTROL "ReactOS找不到这嵌入 HTML 的应用程序正常工作所需的Wine Gecko包。 ReactOS 可以自动下载,并为您安装。",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-    DEFPUSHBUTTON "°²×°(&I)", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "安装(&I)", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
index b96025f..e0a56f7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,14 @@
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_EN_US
+    #include "lang/en-US.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_IT_IT
-    #include "lang/it-IT.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_NB_NO
-    #include "lang/no-NO.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
-    #include "lang/zh-CN.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_EN_US
-    #include "lang/en-US.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_IT_IT
+    #include "lang/it-IT.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_NB_NO
+    #include "lang/no-NO.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
@@ -49,6 +42,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SQ_AL
     #include "lang/sq-AL.rc"
 #endif
@@ -58,3 +54,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
+    #include "lang/zh-CN.rc"
+#endif
index b7cac0e..17ec320 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/*
+/*
  * FILE:       dll/cpl/console/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
  * UPDATED:    2011-03-31
index 3076222..6b10e16 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* Hungarian translation by Peter Lukacs */
+/* Hungarian translation by Peter Lukacs */
 
 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
index f5318fd..e408d0b 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
index ad82b37..d067a41 100644 (file)
@@ -22,9 +22,15 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 
 #include <reactos/manifest_dll.rc>
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -40,6 +46,9 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_HE_IL
+    #include "lang/he-IL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HU_HU
     #include "lang/hu-HU.rc"
 #endif
@@ -58,9 +67,18 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_PT_BR
     #include "lang/pt-BR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_RO_RO
+    #include "lang/ro-RO.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_RU_RU
+    #include "lang/ru-RU.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_SK_SK
     #include "lang/sk-SK.rc"
 #endif
@@ -70,31 +88,12 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_TH_TH
     #include "lang/th-TH.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
-    #include "lang/zh-CN.rc"
-#endif
-
-/* UTF-8 */
-#pragma code_page(65001)
-
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_HE_IL
-    #include "lang/he-IL.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_PL_PL
-    #include "lang/pl-PL.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_RO_RO
-    #include "lang/ro-RO.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_RU_RU
-    #include "lang/ru-RU.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_TR_TR
     #include "lang/tr-TR.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
+    #include "lang/zh-CN.rc"
+#endif
index 2792fef..fb1a277 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå âè ïðèâåòñòâà", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Âúëøåáíèêúò ùå âè ïîìîãíå äà:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Ñëîæèòå îñèãóðÿâàíå çà ïîääðúæêà íà îáîðóäâàíåòî, êîåòî ñòå äîáàâèëè êúì êîìïþòúðà ñè.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Îòñòðàíèòå ÿäîâå ñ êîìïþòúðà ñè.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Вълшебник за добавяне на оборудване ви приветства", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Вълшебникът ще ви помогне да:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Сложите осигуряване за поддръжка на оборудването, което сте добавили към компютъра си.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Отстраните ядове с компютъра си.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Àêî îáîðóäâàíåòî âè å äîñòàâåíî ñ èíñòàëàöèîíåí ÊÄ, ñå ïðåïîðú÷âà äà îòìåòíåòå \84Îòêàç\93, çà äà çàòâîðèòå âúëøåáíèêà è äà èçïîëçâàòå äèñêà íà ïðîèçâîäèòåëÿ, çà äà ïîäêàðàòå ñîôòóåðà.", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93, çà äà ïðîäúëæèòå.", -1, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Ако оборудването ви е доставено с инсталационен КД, се препоръчва да отметнете „Отказ“, за да затворите вълшебника и да използвате диска на производителя, за да подкарате софтуера.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Натиснете „Напред“, за да продължите.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -25,63 +25,63 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Îáîðóäâàíåòî ñâúðçàíî ëè å âå÷å êúì êîìïþòúðà âè?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Äà, âå÷å å ñâúðçàíî", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Íå, îùå íå å ñâúðçàíî", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Оборудването свързано ли е вече към компютъра ви?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Да, вече е свързано", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Не, още не е свързано", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Îò äîëíèÿ ñïèñúê èçáåðåòå ñëîæåíî óñòðîéñòâî, ñëåä òîâà íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93, çà äà ïðîâåðèòå ñâîéñòâàòà èëè îòñòðàíèòå âúçìîæíà íåèçïðàâíîñò.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "Çà äà äîáàâèòå íåïîêàçàíî â ñïèñúêà îáîðóäâàíå, íàòèñíåòå \84Äîáàâÿíå íà íîâî óñòðîéñòâî\93.", -1, 21, 32, 275, 24
-    LTEXT "&Ñëîæåíî îáîðóäâàíå:", -1, 21, 62, 140, 8
+    LTEXT "От долния списък изберете сложено устройство, след това натиснете „Напред“, за да проверите свойствата или отстраните възможна неизправност.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "За да добавите непоказано в списъка оборудване, натиснете „Добавяне на ново устройство“.", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "&Сложено оборудване:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Âúëøåáèêúò ìîæå äà ïîòúðñè äðóãî îáîðóäâàíå è äà ãî ïîäêàðà àâòîìàòè÷íî, âìåñòî âàñ. Èëè àêî çíàåòå òî÷íèòå äàííè íà îáîðóäâàíåòî ñè, ìîæåòå äà ãî èçáåðåòå îò ñïèñúê.", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "Êàêâî æåëàåòå äà íàïðàâè âúëøåáíèêúò?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Òúðñåíå è àâòîìàòè÷íî ïîäêàðâàíå íà îáîðóäâàíåòî (ïðåïîðú÷èòåëíî)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 288, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Ïîäêàðâàíå íà îáîðóäâàíå, êîåòî &ñàì ñè èçáåðà ïî ñïèñúê (çà íàïðåäíàëè)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 288, 8, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Вълшебикът може да потърси друго оборудване и да го подкара автоматично, вместо вас. Или ако знаете точните данни на оборудването си, можете да го изберете от списък.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "Какво желаете да направи вълшебникът?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Търсене и автоматично подкарване на оборудването (препоръчително)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 288, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Подкарване на оборудване, което &сам си избера по списък (за напреднали)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 288, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "Îòêðèòî îáîðóäâàíå:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "Открито оборудване:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Àêî íå âèæäàòå õàðäóåðíèÿ ðàçäåë, êîéòî èñêàòå, íàòèñíåòå \84Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè óñòðîéñòâà\93.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "Îáè÷àéíè âèäîâå &îáîðóäâàíå:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "Ако не виждате хардуерния раздел, който искате, натиснете „Показване на всички устройства“.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Обичайни видове &оборудване:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Òúðñåíåòî íà îáîðóäâàíåòî ìîæå äà îòíåìå èçâåñòíî âðåìå.", -1, 21, 8, 275, 15
-    LTEXT "Îáù õîä:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
+    LTEXT "Търсенето на оборудването може да отнеме известно време.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "Общ ход:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
@@ -89,60 +89,60 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ïðèêëþ÷âàíå íà âúëøåáíèêà çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Ïðèêëþ÷èõòå óñïåøíî âúëøåáíèêà çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Приключване на вълшебника за добавяне на оборудване", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Приключихте успешно вълшебника за добавяне на оборудване.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Íàòèñíåòå \84Êðàé\93 çà çàòâàðÿíå íà âúëøåáíèêà.", -1, 114, 166, 180, 8
+    LTEXT "Натиснете „Край“ за затваряне на вълшебника.", -1, 114, 166, 180, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ïðèêëþ÷âàíå íà âúëøåáíèêà çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Âúëøåáíèêúò îòêðè ñëåäíîòî, ñâúðçàíî êúì êîìïþòúðà âè îáîðóäâàíå:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Íàòèñíåòå \84Êðàé\93 çà çàòâàðÿíå íà âúëøåáíèêà.", -1, 114, 166, 190, 8
+    LTEXT "Приключване на вълшебника за добавяне на оборудване", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Вълшебникът откри следното, свързано към компютъра ви оборудване:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Натиснете „Край“ за затваряне на вълшебника.", -1, 114, 166, 190, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ïðèêëþ÷âàíå íà âúëøåáíèêà çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
-    LTEXT "Òîâà å íàñòîÿùîòî ñúñòîÿíèå íà èçáðàíîòî îò âàñ îáîðóäâàíå:", -1, 114, 40, 193, 19
+    LTEXT "Приключване на вълшебника за добавяне на оборудване", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Това е настоящото състояние на избраното от вас оборудване:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Çà äà ïóñíåòå îòñòðàíèòåë íà íåèçïðàâíîñòè, íàòèñíåòå \84Êðàé\93.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "Íàòèñíåòå \84Îòêàç\93 çà èçõîä îò âúëøåáíèêà.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 180, 8
+    LTEXT "За да пуснете отстранител на неизправности, натиснете „Край“.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "Натиснете „Отказ“ за изход от вълшебника.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 180, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âúëøåáíèê çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
+CAPTION "Вълшебник за добавяне на оборудване"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Âúëøåáíèêúò çà äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå íå ìîæå äà ïðîäúëæè.", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "Ñâúðæåòå îáîðóäâàíåòî êúì êîìïþòúðà ñè, çà äà ïðîäúëæèòå.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "Êîìïþòúðúò äà ñå &èçêëþ÷è ñëåä íàòèñêàíå íà \84Êðàé\93, çà äà ìîãà äà ãî îòâîðÿ è äà ñâúðæà îáîðóäâàíåòî.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT " ïîâå÷åòî ñëó÷àè ÐåàêòÎÑ ïîäêàðâà ñàì îáîðóäâàíåòî, ñëåä êàòî ãî ñâúðæåòå. Àêî ÐåàêòÎÑ íå ãî îòêðèå, ìîæåòå îòíîâî äà îòâîðèòå âúëøåáíèêà, çà äà ñëîæèòå ïîääúðæàùèÿ ñîôòóåð.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "Íàòèñíåòå \84Êðàé\93 çà çàòâàðÿíå íà âúëøåáíèêà.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Вълшебникът за добавяне на оборудване не може да продължи.", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "Свържете оборудването към компютъра си, за да продължите.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "Компютърът да се &изключи след натискане на „Край“, за да мога да го отворя и да свържа оборудването.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "В повечето случаи РеактОС подкарва сам оборудването, след като го свържете. Ако РеактОС не го открие, можете отново да отворите вълшебника, за да сложите поддържащия софтуер.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "Натиснете „Край“ за затваряне на вълшебника.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Äîáàâÿíå íà îáîðóäâàíå êúì êîìïþòúðà âè."
-    IDS_SEARCHTITLE "Ïî÷àêàéòå, äîêàòî ïðèêëþ÷è òúðñåíåòî..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Âúëøåáíèêúò òúðñè ñâúðçàíî êúì êîìïþòúðà îáîðóäâàíå, êîåòî îùå íå å ñëîæåíî"
-    IDS_ISCONNECTED "Îáîðóäâàíåòî ñâúðçàíî ëè å?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "Ñëåäíîòî îáîðóäâàíå âå÷å å ïîäêàðàíî íà êîìïþòúðà âè"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Äîáàâÿíå íà íîâî óñòðîéñòâî"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "Âúëøåáíèêúò ìîæå äà âè ïîìîãíå ïðè ñëàãàíåòî íà äðóãî îáîðóäàíå"
-    IDS_HDTYPESTITLE "Èçáåðåòå îò äîëíèÿ ñïèñúê âèäà îáîðóäâàíå, êîåòî ùå ïîäêàðâàòå"
+    IDS_CPLNAME "Добавяне на оборудване"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Добавяне на оборудване към компютъра ви."
+    IDS_SEARCHTITLE "Почакайте, докато приключи търсенето..."
+    IDS_SEARCHTEXT "Вълшебникът търси свързано към компютъра оборудване, което още не е сложено"
+    IDS_ISCONNECTED "Оборудването свързано ли е?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Следното оборудване вече е подкарано на компютъра ви"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Добавяне на ново устройство"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Вълшебникът може да ви помогне при слагането на друго оборудане"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Изберете от долния списък вида оборудване, което ще подкарвате"
 END
 
index b0390d8..6c45e88 100644 (file)
@@ -6,9 +6,9 @@ CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Willkommen zum Hardwareassistenten", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Dieser Assistent unterstützt Sie bei:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Software installieren, um die an den Computer angeschlossene Hardware zu unterstützen.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Probleme lösen, die Sie mit Ihrer Hardware haben.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Dieser Assistent unterstützt Sie bei:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Software installieren, um die an den Computer angeschlossene Hardware zu unterstützen.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Probleme lösen, die Sie mit Ihrer Hardware haben.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
     LTEXT "Falls die Hardware mit einer Installations-CD geliefert wurde, ist es empfehlenswert, den Assistenten zu beenden und die Installations-CD des Anbieters zu verwenden.", 503, 150, 106, 155, 50
     LTEXT "Klicken Sie auf ""Weiter"", um fortzufahren.", -1, 114, 166, 193, 8
@@ -38,8 +38,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Wählen Sie aus der Liste ein installiertes Gerät aus und klicken Sie auf ""Weiter"", um die Einstellungen zu überprüfen und mögliche Probleme zu lösen.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "Um Hardware zu installieren, die nicht in der Liste aufgelistet ist, klicken Sie auf ""Ein neues Gerät hinzufügen.""", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Wählen Sie aus der Liste ein installiertes Gerät aus und klicken Sie auf ""Weiter"", um die Einstellungen zu überprüfen und mögliche Probleme zu lösen.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Um Hardware zu installieren, die nicht in der Liste aufgelistet ist, klicken Sie auf ""Ein neues Gerät hinzufügen.""", -1, 21, 32, 275, 24
     LTEXT "I&nstallierte Hardware:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS  | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
@@ -49,10 +49,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Der Assistent kann automatisch Hardware suchen und diese installieren oder, falls Sie das zu installierende Gerät genau kennen, können Sie es aus der Liste auswählen.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "Der Assistent kann automatisch Hardware suchen und diese installieren oder, falls Sie das zu installierende Gerät genau kennen, können Sie es aus der Liste auswählen.", -1, 21, 8, 280, 24
     LTEXT "Wie wollen Sie den Assistenten fortsetzen?", -1, 23, 40, 275, 8
     AUTORADIOBUTTON "Automatisch nach neuer Hardware &suchen und installieren (empfohlen)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "&Manuell aus der Liste ausgewählte Hardware installieren (erweitert)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "&Manuell aus der Liste ausgewählte Hardware installieren (erweitert)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
@@ -70,7 +70,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Wenn Sie die Hardwarekategorie, die Sie benötigen, nicht finden, wählen Sie ""Alle Geräte"".", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Wenn Sie die Hardwarekategorie, die Sie benötigen, nicht finden, wählen Sie ""Alle Geräte"".", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
     LTEXT "Bekannte &Hardwaretypen:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
@@ -95,7 +95,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Hardwareassistent wird abgeschlossen", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
     LTEXT "Der Hardwareassistent wurde erfolgreich abgeschlossen.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", -1, 114, 166, 192, 8
+    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", -1, 114, 166, 192, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
@@ -105,7 +105,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Hardwareassistent wird abgeschlossen", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
     LTEXT "Der Assistent fand folgende Hardware an ihrem Computer:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", -1, 114, 166, 192, 8
+    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", -1, 114, 166, 192, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
@@ -115,10 +115,10 @@ CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Hardwareassistent wird abgeschlossen", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
-    LTEXT "Derzeitiger Status der ausgewählten Hardware:", -1, 114, 40, 193, 19
+    LTEXT "Derzeitiger Status der ausgewählten Hardware:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um Hilfe zum Lösen von möglichen Problemen zu erhalten.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "Klicken Sie ""Abbrechen"", um den Assistenten zu schließen.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 200, 8
+    LTEXT "Klicken Sie ""Beenden"", um Hilfe zum Lösen von möglichen Problemen zu erhalten.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "Klicken Sie ""Abbrechen"", um den Assistenten zu schließen.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 200, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
@@ -127,21 +127,21 @@ CAPTION "Hardwareassistent"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Hardwareassistent kann nicht fortgesetzt werden", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "Um fortsetzen zu können, verbinden Sie folgende Hardware mit dem Computer.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "&Nach Beenden den Computer neu starten, um die Hardware anschließen zu können.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "In den meisten Fällen wird ReactOS die Hardware automatisch installieren, wenn Sie diese mit dem Computer verbinden. Andernfalls können Sie den Assistenten erneut starten, um die zu unterstützende Hardware zu installieren.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "Klicken Sie auf ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 200, 8
+    LTEXT "Um fortsetzen zu können, verbinden Sie folgende Hardware mit dem Computer.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "&Nach Beenden den Computer neu starten, um die Hardware anschließen zu können.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "In den meisten Fällen wird ReactOS die Hardware automatisch installieren, wenn Sie diese mit dem Computer verbinden. Andernfalls können Sie den Assistenten erneut starten, um die zu unterstützende Hardware zu installieren.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "Klicken Sie auf ""Beenden"", um den Assistenten zu schließen.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 200, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Hardware"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Installiert neue Hardwarekomponenten."
-    IDS_SEARCHTITLE "Bitte warten Sie, während der Assistent neue Hardware sucht..."
+    IDS_SEARCHTITLE "Bitte warten Sie, während der Assistent neue Hardware sucht..."
     IDS_SEARCHTEXT "Dieser Assistent sucht nach Hardware, die vor Kurzem an Ihren Computer angeschlossen, aber noch nicht installiert wurde."
     IDS_ISCONNECTED "Ist die Hardware bereits angeschlossen?"
     IDS_PROBELISTTITLE "Folgende Hardware ist bereits auf Ihrem Computer installiert"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Ein neues Gerät hinzufügen"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "Der Assistent kann Sie bei der Installation anderer Hardware unterstützen"
-    IDS_HDTYPESTITLE "Wählen Sie die Hardware aus der Liste aus, die Sie installieren möchten."
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Ein neues Gerät hinzufügen"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Der Assistent kann Sie bei der Installation anderer Hardware unterstützen"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Wählen Sie die Hardware aus der Liste aus, die Sie installieren möchten."
 END
index b4aa761..60aa602 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@ LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Êáëþò Þëèáôå óôïí Ïäçãü ÐñïóèÞêçò Õëéêïý", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Áõôüò ï ïäçãüò óáò âïçèÜ íá:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) ÅãêáôáóôÞóåôå ëïãéóìéêü ðïõ èá õðïóôçñßîåé ôï õëéêü ðïõ ðñïóèÝôåôå óôïí õðïëïãéóôÞ óáò.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Áíôéìåôùðßóåôå ðñïâëÞìáôá ðïõ åíäÝ÷äåôáé íá Ý÷åôå ìå ôï õëéêü óáò.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Καλώς ήλθατε στον Οδηγό Προσθήκης Υλικού", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Αυτός ο οδηγός σας βοηθά να:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Εγκαταστήσετε λογισμικό που θα υποστηρίξει το υλικό που προσθέτετε στον υπολογιστή σας.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Αντιμετωπίσετε προβλήματα που ενδέχδεται να έχετε με το υλικό σας.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Áí ôï õëéêü óáò Þñèå ìå CD åãêáôÜóôáóçò, ðñïôåßíåôáé íá ðáôÞóåôå '¢êõñï' ãéá íá êëåßóåôå áõôüí ôïí ïäçãü êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï CD ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå áõôü ôï õëéêü.", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Ãéá íá óõíå÷ßóåôå, ðáôÞóôå 'Åðüìåíï'.", -1, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Αν το υλικό σας ήρθε με CD εγκατάστασης, προτείνεται να πατήσετε 'Άκυρο' για να κλείσετε αυτόν τον οδηγό και να χρησιμοποιήσετε το CD του κατασκευαστή για να εγκαταστήσετε αυτό το υλικό.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Για να συνεχίσετε, πατήστε 'Επόμενο'.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -25,63 +25,63 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "¸÷åôå Þäç óõíäÝóåé áõôÞ ôç óõóêåõÞ óôïí õðïëïãéóôÞ óáò;", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Íáé, Ý÷ù Þäç óõíäÝóåé ôç óõóêåõÞ", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&¼÷é, äåí ôçí Ý÷ù óõíäÝóåé áêüìá", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Έχετε ήδη συνδέσει αυτή τη συσκευή στον υπολογιστή σας;", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Ναι, έχω ήδη συνδέσει τη συσκευή", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Όχι, δεν την έχω συνδέσει ακόμα", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Áðü ôçí ðáñáêÜôù ëßóôá, åðéëÝîôå ìéá åãêáôåóôçìÝíç óõóêåõÞ, Ýðåéôá ðáôÞóôå 'Åðüìåíï' ãéá áí åëÝãîåôå éäéüôçôåò Þ íá áíôéìåôùðßóåôå Ýíá ðñüâëçìá ðïõ åíäå÷ïìÝíùò Ý÷åôå.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Από την παρακάτω λίστα, επιλέξτε μια εγκατεστημένη συσκευή, έπειτα πατήστε 'Επόμενο' για αν ελέγξετε ιδιότητες ή να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα που ενδεχομένως έχετε.", -1, 21, 8, 275, 22
     LTEXT "To add hardware not shown in the list, click ""Add a new hardware device.""", -1, 21, 32, 275, 24
-    LTEXT "Å&ãêáôåóôçìÝíï õëéêü:", -1, 21, 62, 140, 8
+    LTEXT "Ε&γκατεστημένο υλικό:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS  | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "The wizard can search for other hardware and automatically install it for you. Or, if you know exactly which hardware model you want to install, you can select it from a list.", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "Ôé èÝëåôå ï ïäçãüò íá êÜíåé;", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Íá øÜîåé êáé íá åãêáôáóôÞóåé ôï õëéêü áõôüìáôá (Ðñïôåßíåôáé)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Íá åãêáôáóôÞóåé ôï õëéêü ðïõ èá &åðéëÝîù áðü ìéá ëßóôá (Ãéá ðñï÷ùñçìÝíïõò)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Τι θέλετε ο οδηγός να κάνει;", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Να ψάξει και να εγκαταστήσει το υλικό αυτόματα (Προτείνεται)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Να εγκαταστήσει το υλικό που θα &επιλέξω από μια λίστα (Για προχωρημένους)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "Õëéêü ðïõ áíé÷íåýèçêå:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "Υλικό που ανιχνεύθηκε:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "If you do not see the hardware category you want, click Show All Devices.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "Êïéíïß &ôýðïé õëéêïý:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "Κοινοί &τύποι υλικού:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Ç áíáæÞôçóç ãéá óõóêåõÝò ìðïñåß íá äéáñêÝóåé áñêåôÜ ëåðôÜ.", -1, 21, 8, 275, 15
-    LTEXT "ÓõíïëéêÞ ðñüïäïò:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
+    LTEXT "Η αναζήτηση για συσκευές μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "Συνολική πρόοδος:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
@@ -89,59 +89,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÏëïêëÞñùóç ôïõ Ïäçãïý ÐñïóèÞêçò Õëéêïý", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Ïëïêëçñþóáôå åðéôõ÷þò ôïí Ïäçãü ÐñïóèÞêçò Õëéêïý.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Ολοκλήρωση του Οδηγού Προσθήκης Υλικού", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Ολοκληρώσατε επιτυχώς τον Οδηγό Προσθήκης Υλικού.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Ãéá íá êëåßóåôå áõôüí ôïí ïäçãü, ðáôÞóôå 'ÏëïêëÞñùóç'.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Για να κλείσετε αυτόν τον οδηγό, πατήστε 'Ολοκλήρωση'.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÏëïêëÞñùóç ôïõ Ïäçãïý ÐñïóèÞêçò Õëéêïý", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Ï ïäçãüò âñÞêå ôéò ðáñáêÜôù óõóêåõÝò óõíäåäåìÝíåò óôïí õðïëïãéóôÞ óáò:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Ãéá íá êëåßóåôå áõôüí ôïí ïäçãü, ðáôÞóôå 'ÏëïêëÞñùóç'.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Ολοκλήρωση του Οδηγού Προσθήκης Υλικού", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Ο οδηγός βρήκε τις παρακάτω συσκευές συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Για να κλείσετε αυτόν τον οδηγό, πατήστε 'Ολοκλήρωση'.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÏëïêëÞñùóç ôïõ Ïäçãïý ÐñïóèÞêçò Õëéêïý", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Ολοκλήρωση του Οδηγού Προσθήκης Υλικού", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
     LTEXT "Here is the current status of the hardware you selected:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "To start a troubleshooter that can help you resolve any problems you might be having, click Finish.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "Ãéá íá âãåßôå áðü ôïí ïäçãü, ðáôÞóôå '¢êõñï'.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Για να βγείτε από τον οδηγό, πατήστε 'Άκυρο'.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý"
+CAPTION "Οδηγός Προσθήκης Υλικού"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Äå ìðïñåß íá óõíå÷éóôåß ï Ïäçãüò ÐñïóèÞêçò Õëéêïý", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "Ãéá íá óõíå÷ßóåôå, óõíäÝóôå áõôü ôï õëéêü óôïí õðïëïãéóôÞ óáò.", -1, 114, 40, 193, 16
+    LTEXT "Δε μπορεί να συνεχιστεί ο Οδηγός Προσθήκης Υλικού", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "Για να συνεχίσετε, συνδέστε αυτό το υλικό στον υπολογιστή σας.", -1, 114, 40, 193, 16
     AUTOCHECKBOX "&Turn off the computer when I click Finish so that I can open the computer and connect the hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "In most cases ReactOS will automatically install your hardware after you connect it. If ReactOS does not find it, you can reopen this wizard to install the supporting software.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "Ãéá íá êëåßóåôå áõôüí ôïí ïäçãü, ðáôÞóôå 'ÏëïêëÞñùóç'.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Για να κλείσετε αυτόν τον οδηγό, πατήστε 'Ολοκλήρωση'.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Ðñüóèåóç óõóêåõþí"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Ðñüóèåóç óõóêåõþí óôïí õðïëïãéóôÞ óáò."
-    IDS_SEARCHTITLE "Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå üóï ï ïäçãüò êÜíåé áíáæÞôçóç..."
+    IDS_CPLNAME "Πρόσθεση συσκευών"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Πρόσθεση συσκευών στον υπολογιστή σας."
+    IDS_SEARCHTITLE "Παρακαλώ περιμένετε όσο ο οδηγός κάνει αναζήτηση..."
     IDS_SEARCHTEXT "This wizard is searching for hardware that has been connected to your computer recently but has not yet been installed."
-    IDS_ISCONNECTED "Åßíáé áõôÞ ç óõóêåõÞ óõíäåäåìÝíç;"
+    IDS_ISCONNECTED "Είναι αυτή η συσκευή συνδεδεμένη;"
     IDS_PROBELISTTITLE "The following hardware is already installed on your computer"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "ÐñïóèÞêç ìéáò íÝáò óõóêåõÞò"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "Ï ïäçãüò ìðïñåß íá óáò âïçèÞóåé íá åãêáôáóôÞóåôå Üëëåò óõóêåõÝò"
-    IDS_HDTYPESTITLE "Áðü ôçí ðáñáêÜôù ëßóôá, åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ õëéêïý ðïõ èá åãêáôáóôÞóåôå"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Προσθήκη μιας νέας συσκευής"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Ο οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε άλλες συσκευές"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Από την παρακάτω λίστα, επιλέξτε τον τύπο του υλικού που θα εγκαταστήσετε"
 END
index a60a7e6..1b01732 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@ LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bienvenido al Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Este asistente le ayudará a:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "Bienvenido al Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Este asistente le ayudará a:", -1, 114, 40, 182, 8
     LTEXT "1) Instalar software para que el hardware a su equipo sea compatible.", -1, 121, 56, 184, 16
     LTEXT "2) Solucionar problemas originados por el hardware.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Si el hardware trae consigo un CD de instalación, es recomendable que inserte el CD del fabricante para instalar este hardware y que haga clic en Cancelar para cerrar el asistente.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Si el hardware trae consigo un CD de instalación, es recomendable que inserte el CD del fabricante para instalar este hardware y que haga clic en Cancelar para cerrar el asistente.", 503, 150, 106, 155, 50
     LTEXT "Haga clic en Siguiente para continuar.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -25,39 +25,39 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "¿Ya ha conectado este hardware al equipo?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Sí, ya he conectado el hardware", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&No, todavía no he agregado el hardware", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "¿Ya ha conectado este hardware al equipo?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Sí, ya he conectado el hardware", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&No, todavía no he agregado el hardware", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Seleccione de la siguiente lista el dispositivo de hardware instalado, haga clic en Siguiente para comprobar las propiedades del mismo o solucionar un posible problema.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "Para agregar hardware que no está en la lista, haga clic en ""Agregar un nuevo dispositivo de hardware.""", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Para agregar hardware que no está en la lista, haga clic en ""Agregar un nuevo dispositivo de hardware.""", -1, 21, 32, 275, 24
     LTEXT "&Hardware instalado:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "El asistente puede buscar otro hardware e instalarlo automáticamente. Si conoce exactamente el modelo de hardware que desea instalar, puede seleccionarlo de una lista.", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "¿Qué desea que haga el asistente?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Buscar el instalar el hardware automáticamente (Recomendado)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista (Avanzado)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "El asistente puede buscar otro hardware e instalarlo automáticamente. Si conoce exactamente el modelo de hardware que desea instalar, puede seleccionarlo de una lista.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "¿Qué desea que haga el asistente?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Buscar el instalar el hardware automáticamente (Recomendado)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista (Avanzado)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
@@ -67,7 +67,7 @@ END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Si no encuentra el tipo de hardware que desea, haga clic en Mostrar todos los dispositivos.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
@@ -77,10 +77,10 @@ END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "La búsqueda de hardware puede tardar varios minutos.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "La búsqueda de hardware puede tardar varios minutos.", -1, 21, 8, 275, 15
     LTEXT "Progreso total:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
@@ -89,21 +89,21 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Completando el Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Ha completado satisfactoriamente el Asistente de instalación de dispositivos.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Completando el Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Ha completado satisfactoriamente el Asistente de instalación de dispositivos.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
     LTEXT "Para salir de este asistente, haga clic en Finalizar.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Completando el Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Completando el Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
     LTEXT "El asistente ha encontrado el siguiente hardware conectado a su equipo:", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "Para salir de este asistente, haga clic en Finalizar.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
@@ -111,10 +111,10 @@ END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Finalización del Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Finalización del Asistente de instalación de dispositivos", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
     LTEXT "Estado actual del hardware que ha seleccionado:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Para iniciar el solucionador de problemas que puede ayudarle a resolver posibles problemas, haga clic en Finalizar.", -1, 114, 136, 193, 24
@@ -123,25 +123,25 @@ END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
+CAPTION "Asistente de instalación de dispositivos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "El Asistente de instalación de dispositivos no puede continuar", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "El Asistente de instalación de dispositivos no puede continuar", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
     LTEXT "Para continuar, conecte este hardware al equipo.", -1, 114, 40, 193, 16
     AUTOCHECKBOX "Apagar el equipo cuando &haga clic en Finalizar para poder abrirlo y conectar el hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "En muchos casos ReactOS instalará automáticamente el hardware después de conectarlo. Si ReactOS no lo encuentra, puede volver a abrir el asistente para instalar software compatible.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "En muchos casos ReactOS instalará automáticamente el hardware después de conectarlo. Si ReactOS no lo encuentra, puede volver a abrir el asistente para instalar software compatible.", -1, 114, 98, 193, 32
     LTEXT "Para salir de este asistente, haga clic en Finalizar.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Instalador de dispositivos"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Añade nuevo dispositivo a su equipo."
-    IDS_SEARCHTITLE "Espere un momento mientras el asistente está buscando..."
-    IDS_SEARCHTEXT "El asistente está buscando hardware que haya sido conectado recientemente al equipo pero no se haya instalado todavía."
-    IDS_ISCONNECTED "¿El dispositivo está conectado?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "El siguiente dispositivo ya está instalado en su equipo"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Añadir un nuevo dispositivo de hardware"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Añade nuevo dispositivo a su equipo."
+    IDS_SEARCHTITLE "Espere un momento mientras el asistente está buscando..."
+    IDS_SEARCHTEXT "El asistente está buscando hardware que haya sido conectado recientemente al equipo pero no se haya instalado todavía."
+    IDS_ISCONNECTED "¿El dispositivo está conectado?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "El siguiente dispositivo ya está instalado en su equipo"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Añadir un nuevo dispositivo de hardware"
     IDS_SELECTWAYTITLE "El asistente puede ayudarle a instalar otro dispositivo"
     IDS_HDTYPESTITLE "Seleccione de la siguiente lista el tipo de hardware que quiere instalar"
 END
index 041a2b8..6656c1b 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bienvenue dans l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Cet assistant vous aide à :", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Installer le logiciel qui prend en charge le matériel que vous ajoutez à votre ordinateur.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Dépanner les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre matériel.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Bienvenue dans l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Cet assistant vous aide à :", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Installer le logiciel qui prend en charge le matériel que vous ajoutez à votre ordinateur.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Dépanner les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre matériel.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Si votre matériel a été fourni avec un CD d'installation, il est recommandé de fermer l'assistant en cliquant sur Annuler, et d'utiliser ce CD pour installer votre matériel.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Si votre matériel a été fourni avec un CD d'installation, il est recommandé de fermer l'assistant en cliquant sur Annuler, et d'utiliser ce CD pour installer votre matériel.", 503, 150, 106, 155, 50
     LTEXT "Pour continuer, cliquez sur Suivant.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -25,62 +25,62 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Avez-vous déjà connecté ce matériel à votre ordinateur ?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "Oui, je l'ai déjà connecté", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Non, je ne l'ai pas encore ajouté", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Avez-vous déjà connecté ce matériel à votre ordinateur ?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "Oui, je l'ai déjà connecté", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Non, je ne l'ai pas encore ajouté", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dans la liste ci-dessous, sélectionnez un périphérique matériel installé, puis cliquez sur Suivant pour vérifier les propriétés ou résoudre les problèmes que vous pourriez avoir.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "Pour ajouter un matériel qui ne figure pas dans la liste, cliquez sur ""Ajouter un nouveau périphérique matériel.""", -1, 21, 32, 275, 24
-    LTEXT "Matériel installé :", -1, 21, 62, 140, 8
+    LTEXT "Dans la liste ci-dessous, sélectionnez un périphérique matériel installé, puis cliquez sur Suivant pour vérifier les propriétés ou résoudre les problèmes que vous pourriez avoir.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Pour ajouter un matériel qui ne figure pas dans la liste, cliquez sur ""Ajouter un nouveau périphérique matériel.""", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Matériel installé :", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "L'Assistant peut rechercher un autre matériel et l'installer automatiquement pour vous. Ou, si vous savez exactement le type du matériel que vous voulez installer, vous pouvez le sélectionner dans une liste.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "L'Assistant peut rechercher un autre matériel et l'installer automatiquement pour vous. Ou, si vous savez exactement le type du matériel que vous voulez installer, vous pouvez le sélectionner dans une liste.", -1, 21, 8, 280, 24
     LTEXT "Que voulez-vous que l'assistant fasse ?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "Rechercher et installer le nouveau matériel automatiquement (Recommandé)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste (Avancé)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Rechercher et installer le nouveau matériel automatiquement (Recommandé)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste (Avancé)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "Matériel détecté :", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "Matériel détecté :", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Si vous ne voyez pas la catégorie du matériel que vous souhaitez installer, cliquez sur Afficher tous les périphériques.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "Types communs de matériels :", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "Si vous ne voyez pas la catégorie du matériel que vous souhaitez installer, cliquez sur Afficher tous les périphériques.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Types communs de matériels :", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "La recherche de matériel peut prendre plusieurs minutes.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "La recherche de matériel peut prendre plusieurs minutes.", -1, 21, 8, 275, 15
     LTEXT "Progression totale :", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
@@ -89,59 +89,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Vous avez fini l'Assistant Ajout de matériel avec succès.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Vous avez fini l'Assistant Ajout de matériel avec succès.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
     LTEXT "Pour fermer cet assistant, cliquez sur Terminer.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "L'assistant a trouvé le matériel suivant :", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "L'assistant a trouvé le matériel suivant :", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "Pour fermer cet assistant, cliquez sur Terminer.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
-    LTEXT "Voici l'état actuel du matériel que vous avez sélectionné :", -1, 114, 40, 193, 19
+    LTEXT "Fin de l'Assistant Ajout de matériel", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Voici l'état actuel du matériel que vous avez sélectionné :", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Pour démarrer un outil de dépannage qui peut vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez avoir, cliquez sur Terminer.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "Pour démarrer un outil de dépannage qui peut vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez avoir, cliquez sur Terminer.", -1, 114, 136, 193, 16
     LTEXT "Pour quitter cet assistant, cliquez sur Annuler.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
+CAPTION "Assistant Ajout de matériel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "L'Assistant Ajout de matériel ne peut pas continuer", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "Pour continuer, veuillez connecter ce matériel à votre ordinateur.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "Éteignez l'ordinateur quand je clique sur Terminer pour que je puisse ouvrir l'ordinateur et connecter le matériel.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "Dans la plupart des cas, ReactOS installera automatiquement votre matériel quand vous le connecterez. Si ReactOS ne le trouve pas, vous pouvez rouvrir cet assistant pour installer le pilote.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "L'Assistant Ajout de matériel ne peut pas continuer", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "Pour continuer, veuillez connecter ce matériel à votre ordinateur.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "Éteignez l'ordinateur quand je clique sur Terminer pour que je puisse ouvrir l'ordinateur et connecter le matériel.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Dans la plupart des cas, ReactOS installera automatiquement votre matériel quand vous le connecterez. Si ReactOS ne le trouve pas, vous pouvez rouvrir cet assistant pour installer le pilote.", -1, 114, 98, 193, 32
     LTEXT "Pour fermer cet assistant, cliquez sur Terminer.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Ajout de matériel"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Ajoute un nouveau matériel à votre ordinateur."
+    IDS_CPLNAME "Ajout de matériel"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ajoute un nouveau matériel à votre ordinateur."
     IDS_SEARCHTITLE "Veuillez patienter pendant que l'assistant recherche..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Cet assistant est à la recherche de matériel qui a été connecté à votre ordinateur récemment, mais qui n'a pas encore été installé."
-    IDS_ISCONNECTED "Est-ce que ce matériel est déjà connecté ?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "Le matériel suivant est déjà installé sur votre ordinateur"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Ajouter un nouveau périphérique matériel"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "L'assistant peut vous aider à installer d'autres matériels"
-    IDS_HDTYPESTITLE "Dans la liste ci-dessous, sélectionnez le type de matériel que vous voulez installer"
+    IDS_SEARCHTEXT "Cet assistant est à la recherche de matériel qui a été connecté à votre ordinateur récemment, mais qui n'a pas encore été installé."
+    IDS_ISCONNECTED "Est-ce que ce matériel est déjà connecté ?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Le matériel suivant est déjà installé sur votre ordinateur"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Ajouter un nouveau périphérique matériel"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "L'assistant peut vous aider à installer d'autres matériels"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Dans la liste ci-dessous, sélectionnez le type de matériel que vous voulez installer"
 END
index 16f2a0f..a8d9de1 100644 (file)
@@ -137,8 +137,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Hardver hozzáadása"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Hardver hozzáadása."
+    IDS_CPLNAME "Hardver hozzáadása"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Hardver hozzáadása."
     IDS_SEARCHTITLE "Please wait while the wizard searches..."
     IDS_SEARCHTEXT "This wizard is searching for hardware that has been connected to your computer recently but has not yet been installed."
     IDS_ISCONNECTED "Is the hardware connected?"
index 74a4db1..10f5c88 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
     LTEXT "1) Installare il software di supporto per l'hardware aggiunto al computer.", -1, 121, 56, 184, 16
     LTEXT "2) Indagare eventuali problemi relativi all'hardware.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Se siete in possesso di un CD di installazione è raccomandabile l'uso della procedura disponibile sul CD fornito dal costruttore dell'hardware.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Se siete in possesso di un CD di installazione è raccomandabile l'uso della procedura disponibile sul CD fornito dal costruttore dell'hardware.", 503, 150, 106, 155, 50
     LTEXT "Per procedere cliccare Avanti.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
@@ -28,9 +28,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Nuovo hardware"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Avete già collegato il nuovo hardware al computer?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Si, è già collegato", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&No, non è già collegato", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Avete già collegato il nuovo hardware al computer?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Si, è già collegato", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&No, non è già collegato", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
@@ -38,7 +38,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Nuovo hardware"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dalla lista seguente scegliere un dispositivo hardware, poi cliccare Avanti per controllare le proprietà o analizzare eventuali problemi.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Dalla lista seguente scegliere un dispositivo hardware, poi cliccare Avanti per controllare le proprietà o analizzare eventuali problemi.", -1, 21, 8, 275, 22
     LTEXT "Per aggiungere dell'hardware non presente nella lista cliccare ""Aggiungi un nuovo dispositvo"".", -1, 21, 32, 275, 24
     LTEXT "&Hardware installati:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
@@ -49,7 +49,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Nuovo hardware"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "L'installazione può essere eseguita automaticamente oppure se sapete esattamente quale modello di hardware volete installare lo potete scegliere da una lista.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "L'installazione può essere eseguita automaticamente oppure se sapete esattamente quale modello di hardware volete installare lo potete scegliere da una lista.", -1, 21, 8, 280, 24
     LTEXT "Come volete procedere?", -1, 23, 40, 275, 8
     AUTORADIOBUTTON "&Installazione automatica (Raccomandata)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Scelta manuale da una lista (Esperto)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
@@ -80,7 +80,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Nuovo hardware"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "La ricerca dell'hardware può richiedere vati minuti.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "La ricerca dell'hardware può richiedere vati minuti.", -1, 21, 8, 275, 15
     LTEXT "Progresso:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
@@ -93,7 +93,7 @@ CAPTION "Nuovo hardware"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Compleamento della procedura", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "La procedura è stata completata regolarmenteYou have successfully completed the Add Hardware wizard.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "La procedura è stata completata regolarmenteYou have successfully completed the Add Hardware wizard.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
     LTEXT "Per chiudere cliccare Fine.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
@@ -128,8 +128,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Impossibile procedere", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
     LTEXT "Per continuare collegare l'hardware al computer.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "&Spegnere il computer uando sarà cliccato Fine per permettere l'installazione dell'hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "Spesso l'hardware verrà installato automaticamente dopo la connessione. Se non accadesse potete riavviare la procedura di installazione nuovo hardware per installare il software di supporto.", -1, 114, 98, 193, 32
+    AUTOCHECKBOX "&Spegnere il computer uando sarà cliccato Fine per permettere l'installazione dell'hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Spesso l'hardware verrà installato automaticamente dopo la connessione. Se non accadesse potete riavviare la procedura di installazione nuovo hardware per installare il software di supporto.", -1, 114, 98, 193, 32
     LTEXT "Per chiudere cliccare Fine.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
@@ -138,9 +138,9 @@ BEGIN
     IDS_CPLNAME "Aggiungi hardware"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Aggiungi hardware al computer."
     IDS_SEARCHTITLE "Attendere, ricerca nuovo hardware in corso..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Ricerca di hardware che è stato connesso ma non ancora installato."
+    IDS_SEARCHTEXT "Ricerca di hardware che è stato connesso ma non ancora installato."
     IDS_ISCONNECTED "E' stato connesso?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "L'hardware seguente è già installato"
+    IDS_PROBELISTTITLE "L'hardware seguente è già installato"
     IDS_ADDNEWDEVICE "Aggiungi un nuovo dispositivo hardware"
     IDS_SELECTWAYTITLE "E' possibile installare altro hardware"
     IDS_HDTYPESTITLE "Scegliere dalla lista seguente il tipo di hardware da installare"
index cfe4aca..3437eb6 100644 (file)
@@ -135,8 +135,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "\83n\81[\83h\83E\83F\83A\82Ì\92Ç\89Á"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "\83R\83\93\83s\83\85\81[\83^\82É\83n\81[\83h\83E\83F\83A\82ð\92Ç\89Á\82µ\82Ü\82·\81B"
+    IDS_CPLNAME "ハードウェアの追加"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "コンピュータにハードウェアを追加します。"
     IDS_SEARCHTITLE "Please wait while the wizard searches..."
     IDS_SEARCHTEXT "This wizard is searching for hardware that has been connected to your computer recently but has not yet been installed."
     IDS_ISCONNECTED "Is the hardware connected?"
index fa7d88b..b2f2b30 100644 (file)
@@ -2,21 +2,21 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Velkommen til veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Denne veiviseren hjelper deg å:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Installere programvare som gjør at maskinvaren støttes på din datamaskin.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Feilsøker dine problemer som du kan ha med din maskinvare.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Velkommen til veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Denne veiviseren hjelper deg å:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Installere programvare som gjør at maskinvaren støttes på din datamaskin.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Feilsøker dine problemer som du kan ha med din maskinvare.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Hvis maskinvaren din fulgte med en installasjons CD, er det anbefalt at du avbryter denne veiviseren og bruker produsentens CD for å installere maskinvaren.", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Klikk Neste, for å fortsette.", -1, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Hvis maskinvaren din fulgte med en installasjons CD, er det anbefalt at du avbryter denne veiviseren og bruker produsentens CD for å installere maskinvaren.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Klikk Neste, for å fortsette.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -25,7 +25,7 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Har du koblet maskinvaren til din datamaskin?", -1, 20, 11, 275, 8
@@ -35,29 +35,29 @@ END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fra listen under, velg en installert maskinvare komponent, også trykk på Neste for å sjekke egenskaper eller feilsøke et problem som du har.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "For å legge til maskinvare som ikke er vist på listen, trykk ""Legg til ny maskinvare enhet.""", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Fra listen under, velg en installert maskinvare komponent, også trykk på Neste for å sjekke egenskaper eller feilsøke et problem som du har.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "For å legge til maskinvare som ikke er vist på listen, trykk ""Legg til ny maskinvare enhet.""", -1, 21, 32, 275, 24
     LTEXT "I&nstallert maskinvare:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Veiviseren kan søke etter andre maskinvare og automatisk installere det for deg. Eller, hvis du vet riktig hvilken maskinvare modell du ønsker å installere, kan du velge det fra listen.", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "Hva ønsker du at veiviseren skal gjøre?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Søk etter og installere maskinvaren automatisk (Anbefalt)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Veiviseren kan søke etter andre maskinvare og automatisk installere det for deg. Eller, hvis du vet riktig hvilken maskinvare modell du ønsker å installere, kan du velge det fra listen.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "Hva ønsker du at veiviseren skal gjøre?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Søk etter og installere maskinvaren automatisk (Anbefalt)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Installer maskinvaren som jeg &manuelt velger fra listen (Avansert)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
@@ -67,20 +67,20 @@ END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Hvis du ikke ser maskinvare kategori som du ønsker, trykk på vis alle enheter.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Hvis du ikke ser maskinvare kategori som du ønsker, trykk på vis alle enheter.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
     LTEXT "Vanlige &maskinvare typer:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Det vil ta noen minutter å søke etter maskinvare.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "Det vil ta noen minutter å søke etter maskinvare.", -1, 21, 8, 275, 15
     LTEXT "Total prosess:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
@@ -89,59 +89,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Du har nå fullført veiviseren for å legge til maskinvare.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Du har nå fullført veiviseren for å legge til maskinvare.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Veiviseren fant følgende maskinvare tilkoblet til din datamaskin:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Veiviseren fant følgende maskinvare tilkoblet til din datamaskin:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
-    LTEXT "Her er nåværende status av maskinvaren du valgte:", -1, 114, 40, 193, 19
+    LTEXT "Fullfører veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Her er nåværende status av maskinvaren du valgte:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "For å starte feilsøking som kan hjelpe deg å løse alle problemer som du kan ha, trykk på Fullført.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Avbryt.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "For å starte feilsøking som kan hjelpe deg å løse alle problemer som du kan ha, trykk på Fullført.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Avbryt.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
+CAPTION "Veiviser for å legge til maskinvare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Kan ikke fortsette veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "For å fortsette, koble til maskinvaren til din datamaskin.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "&Slå av datamaskinen når jeg trykker på Fullført når jeg trykker på Fullført slik at jeg kan slå på datamaskinen og koble til maskinvaren.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "I de fleste tilfeller ReactOS vil automatisk installere din maskinvare etter at den tilkobles. Hvis ReactOS ikke finner maskinvaren, kan du åpne denne veiviseren for å installere programvaren til maskinvaren.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Kan ikke fortsette veiviseren for å legge til maskinvare", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "For å fortsette, koble til maskinvaren til din datamaskin.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "&Slå av datamaskinen når jeg trykker på Fullført når jeg trykker på Fullført slik at jeg kan slå på datamaskinen og koble til maskinvaren.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "I de fleste tilfeller ReactOS vil automatisk installere din maskinvare etter at den tilkobles. Hvis ReactOS ikke finner maskinvaren, kan du åpne denne veiviseren for å installere programvaren til maskinvaren.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "For å avslutte veiviseren, trykk på Fullført.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Legg til maskinvare"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Legg til maskinvare for din datamaskin."
-    IDS_SEARCHTITLE "Vennligst vent mens veiviseren søker..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Denne veiviseren søker etter maskinvare som har blitt tilkoblet til din datamaskin men som ikke har blitt installert."
+    IDS_SEARCHTITLE "Vennligst vent mens veiviseren søker..."
+    IDS_SEARCHTEXT "Denne veiviseren søker etter maskinvare som har blitt tilkoblet til din datamaskin men som ikke har blitt installert."
     IDS_ISCONNECTED "Er maskinvaren tilkoblet?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "Følgende maskinvare har blitt installert på din datamaskin"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Følgende maskinvare har blitt installert på din datamaskin"
     IDS_ADDNEWDEVICE "Legg til en ny maskinvare enhet"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "Veiviseren kan hjelpe deg å installere andre maskinvare"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Veiviseren kan hjelpe deg å installere andre maskinvare"
     IDS_HDTYPESTITLE "Fra listen under, velg maskinvare komponenten som du vil installere"
 END
index 9b98db8..2f6d71a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR.: 02-02-2008
  * LAST CHANGE: 10-01-2009
  */
@@ -7,21 +7,21 @@ LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru" // Add Hardware Wizard
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru" // Add Hardware Wizard
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Víta Vás sprievodca pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Tento sprievodca Vám pomô\9ee:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Nain\9atalova\9d softvér pre podporu hardvéru, ktorý ste pridali k Vá\9amu poèítaèu.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Vyrie\9ai\9d problémy, ktoré mô\9eete ma\9d s Va\9aím hardvérom.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Víta Vás sprievodca pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Tento sprievodca Vám pomôže:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Nainštalovať softvér pre podporu hardvéru, ktorý ste pridali k Vášmu počítaču.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Vyriešiť problémy, ktoré môžete mať s Vaším hardvérom.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Ak bolo spolu s Va\9aím hardvérom dodané aj in\9atalaèné CD, odporúèa sa, aby ste klikli na tlaèidlo Zru\9ai\9d pre zatvorenie tohto sprievodcu a pou\9eili CD od výrobcu pre nain\9atalovanie tohto hardvéru.", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Pre pokraèovanie kliknite na tlaèidlo Ïalej.", -1, 114, 166, 193, 8 // Pokraèujte stlaèením tlaèidla Ïalej.
+    LTEXT "Ak bolo spolu s Vaším hardvérom dodané aj inštalačné CD, odporúča sa, aby ste klikli na tlačidlo Zrušiť pre zatvorenie tohto sprievodcu a použili CD od výrobcu pre nainštalovanie tohto hardvéru.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Ďalej.", -1, 114, 166, 193, 8 // Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -30,17 +30,17 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Pripojili ste u\9e tento hardvér k Vá\9amu poèítaèu?", -1, 20, 11, 275, 8 // tento = daný
-    AUTORADIOBUTTON "Án&o, u\9e som pripojil hardvér", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Nie, zatia¾ som nepridal hardvér", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Pripojili ste už tento hardvér k Vášmu počítaču?", -1, 20, 11, 275, 8 // tento = daný
+    AUTORADIOBUTTON "Án&o, už som pripojil hardvér", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Nie, zatiaľ som nepridal hardvér", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "From the list below, select an installed hardware device, then click Next to check properties or troubleshoot a problem you might be having.", -1, 21, 8, 275, 22
@@ -51,7 +51,7 @@ END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "The wizard can search for other hardware and automatically install it for you. Or, if you know exactly which hardware model you want to install, you can select it from a list.", -1, 21, 8, 280, 24
@@ -62,17 +62,17 @@ END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "Zistený hardvér:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "Zistený hardvér:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "If you do not see the hardware category you want, click Show All Devices.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
@@ -82,7 +82,7 @@ END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "It may take several minutes to search for hardware.", -1, 21, 8, 275, 15
@@ -94,59 +94,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24 // Completing the Add Hardware Wizard
-    LTEXT "Úspe\9ane ste dokonèili sprievodcu pridaním hardvéru.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Dokončenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24 // Completing the Add Hardware Wizard
+    LTEXT "Úspešne ste dokončili sprievodcu pridaním hardvéru.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Dokončenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
     LTEXT "The wizard found the following hardware connected to your computer:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Dokončenie sprievodcu pridaním hardvéru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
     LTEXT "Here is the current status of the hardware you selected:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "To start a troubleshooter that can help you resolve any problems you might be having, click Finish.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "Sprievodcu ukonèíte kliknutím na tlaèidlo Zru\9ai\9d.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Sprievodcu ukončíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
+CAPTION "Sprievodca pridaním hardvéru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Cannot Continue the Add Hardware Wizard", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
     LTEXT "To continue, connect this hardware to your computer.", -1, 114, 40, 193, 16
     AUTOCHECKBOX "&Turn off the computer when I click Finish so that I can open the computer and connect the hardware.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "In most cases ReactOS will automatically install your hardware after you connect it. If ReactOS does not find it, you can reopen this wizard to install the supporting software.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Pre zatvorenie tohto sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Prida\9d hardvér"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Nain\9ataluje nové hardvérové komponenty Vá\9aho poèítaèa."
-    IDS_SEARCHTITLE "Poèkajte, prosím, kým sprievodca h¾adá ..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Tento sprievodca práve h¾adá hardvér, ktorý bol nedávno pripojený k Vá\9amu poèítaèu, ale zatia¾ e\9ate nebol nain\9atalovaný."
-    IDS_ISCONNECTED "Je hardvér pripojený?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "Nasledovný hardvér u\9e je nain\9atalovaný na Va\9aom poèítaèi"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Prida\9d nové hardvérové zariadenie"
+    IDS_CPLNAME "Pridať hardvér"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Nainštaluje nové hardvérové komponenty Vášho počítača."
+    IDS_SEARCHTITLE "Počkajte, prosím, kým sprievodca hľadá ..."
+    IDS_SEARCHTEXT "Tento sprievodca práve hľadá hardvér, ktorý bol nedávno pripojený k Vášmu počítaču, ale zatiaľ ešte nebol nainštalovaný."
+    IDS_ISCONNECTED "Je hardvér pripojený?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Nasledovný hardvér už je nainštalovaný na Vašom počítači"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Pridať nové hardvérové zariadenie"
     IDS_SELECTWAYTITLE "The wizard can help you install other hardware"
     IDS_HDTYPESTITLE "From the list below, select the type of hardware you are installing"
 END
index f28d03d..0f9e5cb 100644 (file)
@@ -135,8 +135,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "à¾ÔèÁ¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ì"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "à¾ÔèÁ¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ìà¢éÒÁÒÂѧà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³"
+    IDS_CPLNAME "à¹\80à¸\9eิà¹\88มà¸\81ารà¸\95ิà¸\94à¸\95ัà¹\89à¸\87อุà¸\9bà¸\81รà¸\93à¹\8c"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "à¹\80à¸\9eิà¹\88มà¸\81ารà¸\95ิà¸\94à¸\95ัà¹\89à¸\87อุà¸\9bà¸\81รà¸\93à¹\8cà¹\80à¸\82à¹\89ามายัà¸\87à¹\80à¸\84รืà¹\88อà¸\87à¸\84อมà¸\9eิวà¹\80à¸\95อรà¹\8cà¸\82อà¸\87à¸\84ุà¸\93"
     IDS_SEARCHTITLE "Please wait while the wizard searches..."
     IDS_SEARCHTEXT "This wizard is searching for hardware that has been connected to your computer recently but has not yet been installed."
     IDS_ISCONNECTED "Is the hardware connected?"
index 28081a3..5cdc0c0 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  * (Simplified Chinese resources)
- * (¼òÌåÖÐÎÄ×ÊÔ´)
+ * (简体中文资源)
  * by zhangbing 2008 <e_zb@21cn.com, ezb@mail.gywb.cn>
  * Updated: 2009-04-26 Jingjing Fu <Jingjingf AT 188.com>
  */
@@ -9,21 +9,21 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "»¶Ó­Ê¹ÓÃÌí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Õâ¸öÏòµ¼°ïÖúÄú:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) °²×°Èí¼þÀ´Ö§³ÖÌí¼Óµ½¼ÆËã»úµÄÓ²¼þ¡£", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) ½â¾öÄúµÄÓ²¼þÎÊÌâ¡£", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "欢è¿\8e使ç\94¨æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "这个向导帮助您:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) 安装软件来支持添加到计算机的硬件。", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) 解决您的硬件问题。", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Èç¹ûÓ²¼þ´ø°²×° CD£¬½¨ÒéÄúµ¥»÷¡°È¡Ïû¡±£¬¹Ø±ÕÕâ¸öÏòµ¼£¬ÓÃÖÆÔìÉ̵ĠCD À´°²×°Õâ¸öÓ²¼þ¡£", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Òª¼ÌÐø£¬Çëµ¥»÷¡°ÏÂÒ»²½¡±¡£", -1, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "如果硬件带安装 CD,建议您单击“取消”,关闭这个向导,用制造商的 CD 来安装这个硬件。", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "要继续,请单击“下一步”。", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -32,63 +32,63 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÄúÊÇ·ñÒѽ«Õâ¸öÓ²¼þ¸ú¼ÆËã»úÁ¬½Ó?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "ÊÇ£¬Ó²¼þÒÑÁ¬½ÓºÃ(&Y)", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "·ñ£¬ÉÐδÌí¼ÓÓ²¼þ(&N)", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "您是否已将这个硬件跟计算机连接?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "是,硬件已连接好(&Y)", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "否,尚未添加硬件(&N)", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "´ÓÒÔÏÂÁÐ±í£¬Ñ¡ÔñÒ»¸öÒÑ°²×°µÄÓ²¼þÉ豸£¬È»ºóµ¥»÷¡°ÏÂÒ»²½¡±£¬¼ì²éÊôÐÔ»ò½â¾öÄúÓöµ½µÄÎÊÌâ¡£", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "ÒªÌí¼ÓÁбíÖÐûÓÐÏÔʾµÄÓ²¼þ£¬Çëµ¥»÷¡°Ìí¼ÓеÄÓ²¼þÉ豸¡±¡£", -1, 21, 32, 275, 24
-    LTEXT "ÒÑ°²×°µÄÓ²¼þ(&N):", -1, 21, 62, 140, 8
+    LTEXT "从以下列表,选择一个已安装的硬件设备,然后单击“下一步”,检查属性或解决您遇到的问题。", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "要添加列表中没有显示的硬件,请单击“添加新的硬件设备”。", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "已安装的硬件(&N):", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Õâ¸öÏòµ¼¿ÉÒÔËÑË÷ÆäËûÓ²¼þ²¢ÎªÄú×Ô¶¯°²×°¡£»òÕߣ¬Èç¹ûÄúÖªµÀÒª°²×°ÄĸöÐͺŵÄÓ²¼þ£¬Äú¿ÉÒÔ´ÓÁбíÑ¡Ôñ¡£", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "ÄúÆÚÍûÏòµ¼×öʲô?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "ËÑË÷²¢×Ô¶¯°²×°Ó²¼þ(ÍƼö)(&S)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "°²×°ÎÒÊÖ¶¯´ÓÁбíÑ¡ÔñµÄÓ²¼þ(¸ß¼¶)(&M)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "这个向导可以搜索其他硬件并为您自动安装。或者,如果您知道要安装哪个型号的硬件,您可以从列表选择。", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "您期望向导做什么?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "搜索并自动安装硬件(推荐)(&S)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "安装我手动从列表选择的硬件(高级)(&M)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "¼ì²âµ½µÄÓ²¼þ:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "检测到的硬件:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Èç¹û¿´²»µ½ÏëÒªµÄÓ²¼þÀà±ð£¬Çëµ¥»÷¡°ÏÔʾËùÓÐÉ豸¡±¡£", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "³£¼ûÓ²¼þÀàÐÍ(&H):", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "如果看不到想要的硬件类别,请单击“显示所有设备”。", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "常见硬件类型(&H):", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "¿ÉÄÜÐèÒª¼¸·ÖÖÓµÄʱ¼äÀ´²éÕÒÓ²¼þ¡£", -1, 21, 8, 275, 15
-    LTEXT "Õû¸ö½ø¶È:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
+    LTEXT "可能需要几分钟的时间来查找硬件。", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "整个进度:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
@@ -96,59 +96,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÕýÔÚÍê³ÉÌí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "ÄúÒѳɹ¦Íê³ÉÌí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼¡£", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "æ­£å\9c¨å®\8cæ\88\90æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "您已成功完成添加硬件向导。", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Òª¹Ø±ÕÕâ¸öÏòµ¼£¬Çëµ¥»÷¡°Íê³É¡±¡£", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "要关闭这个向导,请单击“完成”。", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ÕýÔÚÍê³ÉÌí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "°²×°ÁËÏÂÁÐÓ²¼þ:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Òª¹Ø±ÕÕâ¸öÏòµ¼£¬Çëµ¥»÷¡°Íê³É¡±¡£", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "æ­£å\9c¨å®\8cæ\88\90æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91导", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "安装了下列硬件:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "要关闭这个向导,请单击“完成”。", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼"
+CAPTION "æ·»å\8a ç¡¬ä»¶å\90\91å¯