ANSI -> OEM charset conversion
authorColin Finck <colin@reactos.org>
Fri, 8 Feb 2008 14:46:27 +0000 (14:46 +0000)
committerColin Finck <colin@reactos.org>
Fri, 8 Feb 2008 14:46:27 +0000 (14:46 +0000)
svn path=/trunk/; revision=32220

reactos/base/setup/usetup/lang/sk-SK.h

index be05962..7b97aa2 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR:  M rio Ka\8ar /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR:  22-01-2008
  */
 
@@ -10,37 +10,37 @@ static MUI_ENTRY skSKLanguagePageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-         " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+         " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Výber jazyka.",
+        "Vìber jazyka.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Zvo¾te si jazyk, ktorý sa pou\9eije poèas in\9atalácie.",
+        "\x07  Zvoóte si jazyk, ktorì sa pouzije po\8aas instal cie.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Potom stlaète ENTER.",
+        "   Potom stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Tento jazyk bude predvoleným jazykom nain\9atalovaného systému.",
+        "\x07  Tento jazyk bude predvolenìm jazykom nainstalovan\82ho syst\82mu.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -56,55 +56,55 @@ static MUI_ENTRY skSKWelcomePageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-         " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+         " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Víta Vás In\9atalátor systému ReactOS",
+        "V¡ta V s Instal tor syst\82mu ReactOS",
         TEXT_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
         11,
-        "Tento stupeò In\9atalátora skopíruje operaèný systém ReactOS na Vá\9a",
+        "Tento stupe\95 Instal tora skop¡ruje opera\8anì syst\82m ReactOS na V s",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "poèítaè a pripraví druhý stupeò In\9atalátora.",
+        "po\8a¡ta\8a a priprav¡ druhì stupe\95 Instal tora.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Stlaète ENTER pre nain\9atalovanie systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate ENTER pre nainstalovanie syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Stlaète R pre opravu systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate R pre opravu syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Stlaète L, ak chcete zobrazi\9d licenèné podmienky systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate L, ak chcete zobrazi_ licen\8an\82 podmienky syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Stlaète F3 pre skonèenie in\9atalácie bez nain\9atalovania systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate F3 pre skon\8aenie instal cie bez nainstalovania syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "Pre viac informácií o systéme ReactOS, nav\9atívte prosím:",
+        "Pre viac inform ci¡ o syst\82me ReactOS, navst¡vte pros¡m:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -116,7 +116,7 @@ static MUI_ENTRY skSKWelcomePageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   R = Opravi\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   R = Opravi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -132,85 +132,85 @@ static MUI_ENTRY skSKIntroPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "In\9atalátor systému ReactOS je v zaèiatoènom \9atádiu vývoja. Zatia¾",
+        "Instal tor syst\82mu ReactOS je v za\8aiato\8anom st diu vìvoja. Zatiaó",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "nepodporuje v\9aetky funkcie plne vyu\9eívajúce program In\9atalátor.",
+        "nepodporuje vsetky funkcie plne vyuz¡vaj£ce program Instal tor.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Má nasledujúce obmedzenia:",
+        "M  nasleduj£ce obmedzenia:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "- In\9atalátor nepracuje s viac ako 1 primárnou oblas\9dou na 1 disk.",
+        "- Instal tor nepracuje s viac ako 1 prim rnou oblas_ou na 1 disk.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "- In\9atalátor nevie odstráni\9d primárnu oblas\9d z disku,",
+        "- Instal tor nevie odstr ni_ prim rnu oblas_ z disku,",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "  pokia¾ existujú roz\9aírené oblasti na disku.",
+        "  pokiaó existuj£ rozs¡ren\82 oblasti na disku.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "- In\9atalátor nevie odstráni\9d prvú roz\9aírenú oblas\9d z disku,",
+        "- Instal tor nevie odstr ni_ prv£ rozs¡ren£ oblas_ z disku,",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "  pokia¾ existujú iné roz\9aírené oblasti na disku.",
+        "  pokiaó existuj£ in\82 rozs¡ren\82 oblasti na disku.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "- In\9atalátor podporuje iba súborový systém FAT.",
+        "- Instal tor podporuje iba s£borovì syst\82m FAT.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "- Kontrola súborového systému zatia¾ nie je implementovaná.",
+        "- Kontrola s£borov\82ho syst\82mu zatiaó nie je implementovan .",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  Stlaète ENTER pre nain\9atalovanie systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate ENTER pre nainstalovanie syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "\x07  Stlaète F3 pre skonèenie in\9atalácie bez nain\9atalovania systému ReactOS.",
+        "\x07  Stla\8ate F3 pre skon\8aenie instal cie bez nainstalovania syst\82mu ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -226,7 +226,7 @@ static MUI_ENTRY skSKLicensePageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
@@ -310,7 +310,7 @@ static MUI_ENTRY skSKLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         22,
-        "Záruka:",
+        "Z ruka:",
         TEXT_HIGHLIGHT
     },
     {
@@ -334,7 +334,7 @@ static MUI_ENTRY skSKLicensePageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Návrat",
+        "   ENTER = N vrat",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -350,19 +350,19 @@ static MUI_ENTRY skSKDevicePageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Zoznam ni\9e\9aie, zobrazuje súèasné nastavenia zariadení.",
+        "Zoznam nizsie, zobrazuje s£\8aasn\82 nastavenia zariaden¡.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "        Poèítaè:",
+        "        Po\8a¡ta\8a:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -374,60 +374,60 @@ static MUI_ENTRY skSKDevicePageEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "     Klávesnica:",
+        "     Kl vesnica:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        " Rozlo\9eenie kl.:",
+        " Rozlozenie kl.:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "     Akceptova\9d:",
+        "     Akceptova_:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         25,
-        16, "Akceptova\9d tieto nastavenia zariadení",
+        16, "Akceptova_ tieto nastavenia zariaden¡",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
-        "Mô\9eete zmeni\9d hardvérové nastavenia stlaèením klávesov HORE alebo DOLE",
+        "M\93zete zmeni_ hardv\82rov\82 nastavenia stla\8aen¡m kl vesov HORE alebo DOLE",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
-        "pre výber polo\9eky. Potom stlaète kláves ENTER pre výber alternatívnych",
+        "pre vìber polozky. Potom stla\8ate kl ves ENTER pre vìber alternat¡vnych",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
-        "nastavení.",
+        "nastaven¡.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "Ak sú v\9aetky nastavenia správne, vyberte \"Akceptova\9d tieto nastavenia zariadení\"",
+        "Ak s£ vsetky nastavenia spr vne, vyberte \"Akceptova_ tieto nastavenia zariaden¡\"",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
-        "a stlaète ENTER.",
+        "a stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -443,55 +443,55 @@ static MUI_ENTRY skSKRepairPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "In\9atalátor systému ReactOS je v zaèiatoènom \9atádiu vývoja. Zatia¾",
+        "Instal tor syst\82mu ReactOS je v za\8aiato\8anom st diu vìvoja. Zatiaó",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "nepodporuje v\9aetky funkcie plne vyu\9eívajúce program In\9atalátor.",
+        "nepodporuje vsetky funkcie plne vyuz¡vaj£ce program Instal tor.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Funkcie na opravu systému zatia¾ nie sú implementované.",
+        "Funkcie na opravu syst\82mu zatiaó nie s£ implementovan\82.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Stlaète U pre aktualizáciu OS.",
+        "\x07  Stla\8ate U pre aktualiz ciu OS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Stlaète R pre záchrannú konzolu.",
+        "\x07  Stla\8ate R pre z chrann£ konzolu.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Stlaète ESC pre návrat na hlavnú stránku.",
+        "\x07  Stla\8ate ESC pre n vrat na hlavn£ str nku.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Stlaète ENTER pre re\9atart poèítaèa.",
+        "\x07  Stla\8ate ENTER pre restart po\8a¡ta\8aa.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ESC = Hlavná stránka  ENTER = Re\9atart",
+        "   ESC = Hlavn  str nka  ENTER = Restart",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -506,43 +506,43 @@ static MUI_ENTRY skSKComputerPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Chcete zmeni\9d typ poèítaèa, ktorý má by\9d nain\9atalovaný.",
+        "Chcete zmeni_ typ po\8a¡ta\8aa, ktorì m  by_ nainstalovanì.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Stlaète kláves HORE alebo DOLE pre výber po\9eadovaného typu poèítaèa.",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves HORE alebo DOLE pre vìber pozadovan\82ho typu po\8a¡ta\8aa.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Potom stlaète ENTER.",
+        "   Potom stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Stlaète kláves ESC pre návrat na predchádzajúcu stránku bez zmeny",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   typu poèítaèa.",
+        "   typu po\8a¡ta\8aa.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -558,25 +558,25 @@ static MUI_ENTRY skSKFlushPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         10,
         6,
-        "Systém práve overuje v\9aetky ulo\9eené údaje na Va\9aom disku",
+        "Syst\82m pr ve overuje vsetky ulozen\82 £daje na Vasom disku",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "To mô\9ee trva\9d nieko¾ko minút",
+        "To m\93ze trva_ niekoóko min£t",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "Keï skonèí, poèítaè sa automaticky re\9atartuje",
+        "Ke\8b skon\8a¡, po\8a¡ta\8a sa automaticky restartuje",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -598,13 +598,13 @@ static MUI_ENTRY skSKQuitPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         10,
         6,
-        "Systém ReactOS nie je nain\9atalovaný kompletne",
+        "Syst\82m ReactOS nie je nainstalovanì kompletne",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -616,19 +616,19 @@ static MUI_ENTRY skSKQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "v\9aetky médiá CD-ROM z CD mechaník.",
+        "vsetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "Stlaète ENTER pre re\9atart poèítaèa.",
+        "Stla\8ate ENTER pre restart po\8a¡ta\8aa.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   Poèkajte, prosím ...",
+        "   Po\8akajte, pros¡m ...",
         TEXT_STATUS,
     },
     {
@@ -644,30 +644,30 @@ static MUI_ENTRY skSKDisplayPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Chcete zmeni\9d typ monitora, ktorý má by\9d nain\9atalovaný.",
+        "Chcete zmeni_ typ monitora, ktorì m  by_ nainstalovanì.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
-         "\x07  Stlaète kláves HORE alebo DOLE pre výber po\9eadovaného typu monitora.",
+         "\x07  Stla\8ate kl ves HORE alebo DOLE pre vìber pozadovan\82ho typu monitora.",
          TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Potom stlaète ENTER.",
+        "   Potom stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Stlaète kláves ESC pre návrat na predchádzajúcu stránku bez zmeny",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -679,7 +679,7 @@ static MUI_ENTRY skSKDisplayPageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -695,13 +695,13 @@ static MUI_ENTRY skSKSuccessPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         10,
         6,
-        "Základné súèastí systému ReactOS boli úspe\9ane nain\9atalované.",
+        "Z kladn\82 s£\8aast¡ syst\82mu ReactOS boli £spesne nainstalovan\82.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -713,19 +713,19 @@ static MUI_ENTRY skSKSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "v\9aetky médiá CD-ROM z CD mechaník.",
+        "vsetky m\82di  CD-ROM z CD mechan¡k.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "Stlaète ENTER pre re\9atart poèítaèa.",
+        "Stla\8ate ENTER pre restart po\8a¡ta\8aa.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Re\9atart poèítaèa",
+        "   ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -741,37 +741,37 @@ static MUI_ENTRY skSKBootPageEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "In\9atalátor nemô\9ee nain\9atalova\9d zavádzaè systému na pevný disk Vá\9aho", //bootloader = zavádzaè systému
+        "Instal tor nem\93ze nainstalova_ zav dza\8a syst\82mu na pevnì disk V sho", //bootloader = zav dza\8a syst\82mu
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "poèítaèa",
+        "po\8a¡ta\8aa",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Vlo\9ete prosím, naformátovanú disketu do mechaniky A:",
+        "Vlozte pros¡m, naform tovan£ disketu do mechaniky A:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "a stlaète ENTER.",
+        "a stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL,
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -788,7 +788,7 @@ static MUI_ENTRY skSKSelectPartitionEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
@@ -806,31 +806,31 @@ static MUI_ENTRY skSKSelectPartitionEntries[] =
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Stlaète HORE alebo DOLE pre výber zo zoznamu polo\9eiek.",
+        "\x07  Stla\8ate HORE alebo DOLE pre vìber zo zoznamu poloziek.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Stlaète ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
+        "\x07  Stla\8ate ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Stlaète C pre vytvorenie novej oblasti.",
+        "\x07  Stla\8ate C pre vytvorenie novej oblasti.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Stlaète D pre vymazanie existujúcej oblasti.",
+        "\x07  Stla\8ate D pre vymazanie existuj£cej oblasti.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   Poèkajte, prosím ...",
+        "   Po\8akajte, pros¡m ...",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -846,25 +846,25 @@ static MUI_ENTRY skSKFormatPartitionEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Formátovanie oblasti",
+        "Form tovanie oblasti",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "In\9atalátor teraz naformátuje oblas\9d. Stlaète ENTER pre pokraèovanie.",
+        "Instal tor teraz naform tuje oblas_. Stla\8ate ENTER pre pokra\8aovanie.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -880,19 +880,19 @@ static MUI_ENTRY skSKInstallDirectoryEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "In\9atalátor in\9ataluje súbory systému ReactOS na zvolenú oblas\9d.",
+        "Instal tor instaluje s£bory syst\82mu ReactOS na zvolen£ oblas_.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "Vyberte adresár kam chcete nain\9atalova\9d systém ReactOS:",
+        "Vyberte adres r kam chcete nainstalova_ syst\82m ReactOS:",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
@@ -916,7 +916,7 @@ static MUI_ENTRY skSKInstallDirectoryEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -932,31 +932,31 @@ static MUI_ENTRY skSKFileCopyEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         11,
         12,
-        "Poèkajte, prosím, kým In\9atalátor systému ReactOS skopíruje súbory",
+        "Po\8akajte, pros¡m, kìm Instal tor syst\82mu ReactOS skop¡ruje s£bory",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         30,
         13,
-        "do Vá\9aho in\9atalaèného prieèinka pre ReactOS.",
+        "do V sho instala\8an\82ho prie\8ainka pre ReactOS.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         20,
         14,
-        "Dokonèenie mô\9ee trva\9d nieko¾ko minút.",
+        "Dokon\8aenie m\93ze trva_ niekoóko min£t.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "                                                           \xB3 Poèkajte, prosím ...    ",
+        "                                                           \xB3 Po\8akajte, pros¡m ...    ",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -972,37 +972,37 @@ static MUI_ENTRY skSKBootLoaderEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "In\9atalátor in\9ataluje zavádzaè operaèného systému",
+        "Instal tor instaluje zav dza\8a opera\8an\82ho syst\82mu",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
-        "Nain\9atalova\9d zavádzaè systému na pevný disk (MBR).",
+        "Nainstalova_ zav dza\8a syst\82mu na pevnì disk (MBR).",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "Nain\9atalova\9d zavádzaè systému na disketu.",
+        "Nainstalova_ zav dza\8a syst\82mu na disketu.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "Preskoèi\9d in\9ataláciu zavádzaèa systému.",
+        "Presko\8ai_ instal ciu zav dza\8aa syst\82mu.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1018,43 +1018,43 @@ static MUI_ENTRY skSKKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Chcete zmeni\9d typ klávesnice, ktorý má by\9d nain\9atalovaný.",
+        "Chcete zmeni_ typ kl vesnice, ktorì m  by_ nainstalovanì.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Stlaète kláves HORE alebo DOLE pre výber po\9eadovaného typu klávesnice.",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves HORE alebo DOLE pre vìber pozadovan\82ho typu kl vesnice.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Potom stlaète ENTER.",
+        "   Potom stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Stlaète kláves ESC pre návrat na predchádzajúcu stránku bez zmeny",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   typu klávesnice.",
+        "   typu kl vesnice.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1070,43 +1070,43 @@ static MUI_ENTRY skSKLayoutSettingsEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Chcete zmeni\9d rozlo\9eenie klávesnice, ktoré má by\9d nain\9atalované.",
+        "Chcete zmeni_ rozlozenie kl vesnice, ktor\82 m  by_ nainstalovan\82.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Stlaète kláves HORE alebo DOLE pre výber po\9eadovaného rozlo\9eenia",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves HORE alebo DOLE pre vìber pozadovan\82ho rozlozenia",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "    klávesnice. Potom stlaète ENTER.",
+        "    kl vesnice. Potom stla\8ate ENTER.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Stlaète kláves ESC pre návrat na predchádzajúcu stránku bez zmeny",
+        "\x07  Stla\8ate kl ves ESC pre n vrat na predch dzaj£cu str nku bez zmeny",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   rozlo\9eenia klávesnice.",
+        "   rozlozenia kl vesnice.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1123,19 +1123,19 @@ static MUI_ENTRY skSKPrepareCopyEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Pripravuje sa kopírovanie súborov systému ReactOS. ",
+        "Pripravuje sa kop¡rovanie s£borov syst\82mu ReactOS. ",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   Vytvára sa zoznam potrebných súborov ...",
+        "   Vytv ra sa zoznam potrebnìch s£borov ...",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1152,37 +1152,37 @@ static MUI_ENTRY skSKSelectFSEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         17,
-        "Vyberte systém súborov zo zoznamu uvedeného ni\9e\9aie.",
+        "Vyberte syst\82m s£borov zo zoznamu uveden\82ho nizsie.",
         0
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Stlaète HORE alebo DOLE pre výber systému súborov.",
+        "\x07  Stla\8ate HORE alebo DOLE pre vìber syst\82mu s£borov.",
         0
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Stlaète ENTER pre formátovanie oblasti.",
+        "\x07  Stla\8ate ENTER pre form tovanie oblasti.",
         0
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  Stlaète ESC pre výber inej oblasti.",
+        "\x07  Stla\8ate ESC pre vìber inej oblasti.",
         0
     },
     {
         0,
         0,
-        "   ENTER = Pokraèova\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   ENTER = Pokra\8aova_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
 
@@ -1199,37 +1199,37 @@ static MUI_ENTRY skSKDeletePartitionEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Vybrali Ste si odstránenie oblasti",
+        "Vybrali Ste si odstr nenie oblasti",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Stlaète D pre odstránenie oblasti.",
+        "\x07  Stla\8ate D pre odstr nenie oblasti.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
-        "UPOZORNENIE: V\9aetky údaje na tejto oblasti sa nenávratne stratia!",
+        "UPOZORNENIE: Vsetky £daje na tejto oblasti sa nen vratne stratia!",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Stlaète ESC pre zru\9aenie.",
+        "\x07  Stla\8ate ESC pre zrusenie.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   D = Odstráni\9d oblas\9d   ESC = Zru\9ai\9d   F3 = Skonèi\9d",
+        "   D = Odstr ni_ oblas_   ESC = Zrusi_   F3 = Skon\8ai_",
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1245,19 +1245,19 @@ static MUI_ENTRY skSKRegistryEntries[] =
     {
         4,
         3,
-        " In\9atalátor systému ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        " Instal tor syst\82mu ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
         TEXT_UNDERLINE
     },
     {
         6,
         8,
-        "Aktualizujú sa systémové nastavenia.",
+        "Aktualizuj£ sa syst\82mov\82 nastavenia.",
         TEXT_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "   Vytvárajú sa polo\9eky registrov ...", //registry hives
+        "   Vytv raj£ sa polozky registrov ...", //registry hives
         TEXT_STATUS
     },
     {
@@ -1273,197 +1273,197 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
 {
     {
         //ERROR_NOT_INSTALLED
-        "Systém ReactOS nie je kompletne nain\9atalovaný na Vá\9a\n"
-        "poèítaè. Ak teraz preru\9aíte in\9ataláciu, budete musie\9d\n"
-        "spusti\9d In\9atalátor znova, aby sa systém ReactOS nain\9ataloval.\n"
+        "Syst\82m ReactOS nie je kompletne nainstalovanì na V s\n"
+        "po\8a¡ta\8a. Ak teraz prerus¡te instal ciu, budete musie_\n"
+        "spusti_ Instal tor znova, aby sa syst\82m ReactOS nainstaloval.\n"
         "\n"
-        "  \x07  Stlaète ENTER pre pokraèovanie v in\9atalácii.\n"
-        "  \x07  Stlaète F3 pre skonèenie in\9atalácie.",
-        "F3 = Skonèi\9d  ENTER = Pokraèova\9d"
+        "  \x07  Stla\8ate ENTER pre pokra\8aovanie v instal cii.\n"
+        "  \x07  Stla\8ate F3 pre skon\8aenie instal cie.",
+        "F3 = Skon\8ai_  ENTER = Pokra\8aova_"
     },
     {
         //ERROR_NO_HDD
-        "In\9atalátoru sa nepodarilo nájs\9d pevný disk.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal toru sa nepodarilo n js_ pevnì disk.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
-        "In\9atalátoru sa nepodarilo nájs\9d jej zdrojovú mechaniku.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal toru sa nepodarilo n js_ jej zdrojov£ mechaniku.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
-        "In\9atalátor zlyhal pri nahrávaní súboru TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri nahr van¡ s£boru TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
-        "In\9atalátor na\9aiel po\9akodený súbor TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor nasiel poskodenì s£bor TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n", //chybný (neplatný) podpis (znak, znaèka, \9aifra)
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n", //chybnì (neplatnì) podpis (znak, zna\8aka, sifra)
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup could not retrieve system drive information.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_COMPUTER,
-        "In\9atalátor zlyhal pri nahrávaní zoznamu typov poèítaèov.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov po\8a¡ta\8aov.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_DISPLAY,
-        "In\9atalátor zlyhal pri nahrávaní zoznamu nastavení monitora.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu nastaven¡ monitora.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
-        "In\9atalátor zlyhal pri nahrávaní zoznamu typov klávesníc.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov kl vesn¡c.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
-        "In\9atalátor zlyhal pri nahrávaní zoznamu rozlo\9eenia klávesníc.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu rozlozenia kl vesn¡c.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_WARN_PARTITION,
           "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
           "partition table that can not be handled properly!\n"
           "\n"
-          "Vytvorenie alebo odstránenie oblastí mô\9ee znièi\9d tabu¾ku oblastí.\n"
+          "Vytvorenie alebo odstr nenie oblast¡ m\93ze zni\8ai_ tabuóku oblast¡.\n"
           "\n"
-          "  \x07  Stlaète F3 pre skonèenie in\9atalácie."
-          "  \x07  Stlaète ENTER pre pokraèovanie.",
-          "F3 = Skonèi\9d  ENTER = Pokraèova\9d"
+          "  \x07  Stla\8ate F3 pre skon\8aenie instal cie."
+          "  \x07  Stla\8ate ENTER pre pokra\8aovanie.",
+          "F3 = Skon\8ai_  ENTER = Pokra\8aova_"
     },
     {
         //ERROR_NEW_PARTITION,
-        "Nemô\9eete vytvori\9d novú oblas\9d\n"
-        "vo vnútri u\9e existujúcej oblasti!\n"
+        "Nem\93zete vytvori_ nov£ oblas_\n"
+        "vo vn£tri uz existuj£cej oblasti!\n"
         "\n"
-        "  * Pokraèujte stlaèením ¾ubovo¾ného klávesu.",
+        "  * Pokra\8aujte stla\8aen¡m óubovoón\82ho kl vesu.",
         NULL
     },
     {
         //ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Nemô\9eete odstráni\9d miesto na disku, ktoré nie je oblas\9dou!\n"
+        "Nem\93zete odstr ni_ miesto na disku, ktor\82 nie je oblas_ou!\n"
         "\n"
-        "  * Pokraèujte stlaèením ¾ubovo¾ného klávesu.",
+        "  * Pokra\8aujte stla\8aen¡m óubovoón\82ho kl vesu.",
         NULL
     },
     {
         //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_NO_FLOPPY,
         "V mechanike A: nie je disketa.",
-        "ENTER = Pokraèova\9d"
+        "ENTER = Pokra\8aova_"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup failed to update keyboard layout settings.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to set the initialize the registry.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup could not create install directories.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
         "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_SECTION,
         "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
         "in the cabinet.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup could not create the install directory.",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "In\9atalátor zlyhal pri h¾adaní sekcie 'SetupData'\n"
-        "v súbore TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri hóadan¡ sekcie 'SetupData'\n"
+        "v s£bore TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_WRITE_PTABLE,
-        "In\9atalátor zlyhal pri zápise do tabuliek oblastí.\n"
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "Instal tor zlyhal pri z pise do tabuliek oblast¡.\n"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
-        "ENTER = Re\9atart poèítaèa"
+        "ENTER = Restart po\8a¡ta\8aa"
     },
     {
         NULL,