[INTL]
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 28 Dec 2012 17:23:29 +0000 (17:23 +0000)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 28 Dec 2012 17:23:29 +0000 (17:23 +0000)
Fix UTF-8 Translation

svn path=/trunk/; revision=58028

reactos/dll/cpl/intl/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/sk-SK.rc

index 6089075..3a83111 100644 (file)
@@ -11,14 +11,14 @@ CAPTION "Místní nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Standardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak nìkteré programy formátují èísla, mìny, data a èas.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak některé programy formátují čísla, měny, data a čas.", -1, 14, 17, 220, 25
     LTEXT "Zvolte položku odpovídající požadovaným vlastnostem, nebo klepnutím na Vlastní vyberte vlastní formáty:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
     LTEXT "Ukázky", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
-    LTEXT "Mìna:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Číslo:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Měna:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "Čas:", -1, 16, 116, 48, 10
     LTEXT "Zkrácené datum:", -1, 16, 131, 48, 10
     LTEXT "Plné datum:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
@@ -26,8 +26,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Zemìpisné umístìní", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Zvolením svého umístìní umožníte nìkterým službám dodávat místní informace, napøíklad zprávy nebo pøedpovìï poèasí.", -1, 14, 184, 210, 24
+    GROUPBOX "Zeměpisné umístění", -1, 5, 172, 234, 55
+    LTEXT "Zvolením svého umístění umožníte některým službám dodávat místní informace, například zprávy nebo předpověď počasí.", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -37,32 +37,32 @@ CAPTION "Jazyky"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Jazyky a služby pro zpracování textu", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Klepnutím na tlaèítko Podrobnosti mùžete zobrazit nebo zmìnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
+    LTEXT "Klepnutím na tlačítko Podrobnosti můžete zobrazit nebo změnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
     GROUPBOX "Podpora pro další jazyky", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "Vìtšina jazykù je ve výchozím stavu nainstalovaná. Další jazyky je možné nainstalovat po zaškrtnutí odpovídajích políèek níže.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazykù se složitým písmem a jazykù psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazykù", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    LTEXT "Většina jazyků je ve výchozím stavu nainstalovaná. Další jazyky je možné nainstalovat po zaškrtnutí odpovídajích políček níže.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazyků se složitým písmem a jazyků psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazyků", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Rozšíøené"
+CAPTION "Rozšířené"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programù", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programů", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Toto nastavení systému umožní ne-Unicode programùm zobrazovat nabídky a dialogy v jejich pùvodním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivnìny, ale nastaveni bude použit pro všechny uživatele na tomto poèítaèi.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programù, které chcete používat:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "Pøevodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "Toto nastavení systému umožní ne-Unicode programům zobrazovat nabídky a dialogy v jejich původním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivněny, ale nastaveni bude použit pro všechny uživatele na tomto počítači.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programů, které chcete používat:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "Převodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Výchozí nastavení uživatelského úètu", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "Použít všechna nastavení na aktuální uživatelský úèet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Výchozí nastavení uživatelského účtu", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "Použít všechna nastavení na aktuální uživatelský účet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èísla"
+CAPTION "Čísla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
@@ -70,21 +70,21 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Desetinný oddělovač:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poče&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddě&lovač skupin číslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Seskupování čísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Symbol &záporného znaménka:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát záporného èísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát záporného čísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Zo&brazit pøedcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Zo&brazit předcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddìlovaè sezna&mù:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddělovač sezna&mů:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Jednotkový systém:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -93,7 +93,7 @@ END
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Mìna"
+CAPTION "Měna"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
@@ -101,44 +101,44 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Symbol mìny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Symbol měny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Kladné množství:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Zápo&rné množství:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Desetinný oddělovač:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poče&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddě&lovač skupin číslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Seskupování čísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èas"
+CAPTION "Čas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ukázka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Ukázka času:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Formá&t èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Formá&t času:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Oddìlovaè èa&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddělovač ča&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Symbol dopoledne:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Symbol odpoledne:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
+    LTEXT "Zápis formátu času\n\n\
 h = hodina    m = minuta    s = sekunda    t = dop. nebo odp.\n\n\
 h = 12hodinový   H = 24hodinový\n\
-hh, mm, ss = s pøedcházející nulou   h, m, s = bez pøedcházející nuly",
+hh, mm, ss = s předcházející nulou   h, m, s = bez předcházející nuly",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
@@ -148,15 +148,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Datum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Kalendáø", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvì èíslice, pøedpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
+    GROUPBOX "Kalendář", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvě číslice, předpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
-    LTEXT "Typ kalendáøe:", -1, 13, 48, 56, 10
+    LTEXT "Typ kalendáře:", -1, 13, 48, 56, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Muslimský kalendáø:", -1, 13, 65, 60, 12
+    LTEXT "Muslimský kalendář:", -1, 13, 65, 60, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     GROUPBOX "Zkrácený formát data", -1, 7, 83, 230, 81
     LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 95, 63, 10
@@ -165,7 +165,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Zkrácený formát:", -1, 13, 131, 60, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Oddìlovaè èástí data:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "Oddělovač částí data:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     GROUPBOX "Plný formát data", -1, 7, 167, 230, 64
     LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 179, 61, 10
@@ -179,20 +179,20 @@ END
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ã\98azení"
+CAPTION "Å\98azení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ã\98azení", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Øadící metody urèují poøadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a složky øazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Zvolte øadící metodu pro váš jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "Å\98azení", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Řadící metody určují pořadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a složky řazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Zvolte řadící metodu pro váš jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Pøizpùsobit místní nastavení"
-    IDS_SPAIN "Španìlština (Španìlsko)"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Přizpůsobit místní nastavení"
+    IDS_SPAIN "Španělština (Španělsko)"
     IDS_METRIC "Metrický"
     IDS_IMPERIAL "Imperiální"
 END
@@ -200,5 +200,5 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Místní nastavení"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazykù, èísel, mìn, èasu a dat."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazyků, čísel, měn, času a dat."
 END
index f837f57..500fdc2 100644 (file)
@@ -147,7 +147,7 @@ CAPTION "Date"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Calendrier", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Si l'année est tapée sur deux chiffres, alors l'afficher comme une année entre :", -1, 13, 18, 215, 8
+    LTEXT "Si l'année est entrée sur deux chiffres, alors l'afficher comme une année entre :", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "et", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
index ab6ed55..0cfe064 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR:  Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR:  28-04-2008
  * LastChange:  31-05-2010
  */
@@ -11,14 +11,14 @@ CAPTION "Miestne nastavenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Štandardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 159
-    LTEXT "Táto možnos\9d ovplyvòuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú èísla, meny, dátumy a èas.", -1, 14, 17, 220, 17
-    LTEXT "Vyb&erte položku vyhovujúcu svojim požiadavkám, alebo kliknite na tlaèidlo Prispôsobi\9d a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
+    LTEXT "Táto možnosť ovplyvňuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú čísla, meny, dátumy a čas.", -1, 14, 17, 220, 17
+    LTEXT "Vyb&erte položku vyhovujúcu svojim požiadavkám, alebo kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Prispôsobi\9d...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
+    PUSHBUTTON "&Prispôsobiť...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
     LTEXT "Ukážky", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Číslo:", -1, 16, 86, 48, 10
     LTEXT "Mena:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Čas:", -1, 16, 116, 48, 10
     LTEXT "Krátky dátum:", -1, 16, 131, 48, 10
     LTEXT "Dlhý dátum:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
@@ -27,7 +27,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Umiestnenie", -1, 5, 168, 234, 59
-    LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne služby mohli poskytova\9d miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede poèasia.", -1, 14, 179, 210, 26
+    LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne služby mohli poskytovať miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede počasia.", -1, 14, 179, 210, 26
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -37,12 +37,12 @@ CAPTION "Jazyk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Textové služby a vstupné jazyky", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Ak chcete zobrazi\9d alebo zmeni\9d jazyky, v ktorých môžete zadáva\9d text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlaèidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
+    LTEXT "Ak chcete zobraziť alebo zmeniť jazyky, v ktorých môžete zadávať text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlačidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
     GROUPBOX "Doplnková jazyková podpora", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "Väèšina jazykov sa inštaluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nainštalova\9d ïalšie jazyky, zaèiarknite príslušné políèko.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "I&nštalova\9d súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava do¾ava (vrátane thajèiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Inštalova\9d sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    LTEXT "Väčšina jazykov sa inštaluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nainštalovať ďalšie jazyky, začiarknite príslušné políčko.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "I&nštalovať súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava doľava (vrátane thajčiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Inštalovať sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
@@ -52,17 +52,17 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Toto systémové nastavenie umožòuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazova\9d ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvòuje programy s kódovaním Unicode, ale vz\9dahuje sa na všetkých používate¾ov tohto poèítaèa.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Toto systémové nastavenie umožňuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazovať ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvňuje programy s kódovaním Unicode, ale vzťahuje sa na všetkých používateľov tohto počítača.", -1, 14, 18, 223, 33
     LTEXT "Vyberte jazyk zodpovedajúci jazykovej verzii príslušných programov bez podpory kódovania &Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "&Tabu¾ky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
+    GROUPBOX "&Tabuľky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Predvolené nastavenie používate¾ského konta", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "&Všetky nastavenia použiÂ\9d na aktuálne používate¾ské konto a na predvolený profil používate¾a", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 203, 220, 19, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Predvolené nastavenie používateľského konta", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "&Všetky nastavenia použiÅ¥ na aktuálne používateľské konto a na predvolený profil používateľa", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 203, 220, 19, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èísla"
+CAPTION "Čísla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
@@ -70,21 +70,21 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Odde¾ovaè &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddeľovač &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Počet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&ddeľovač skupín číslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Zoskupovanie číslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Zápor&né znamienko:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát záporných èísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát záporných čísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Zo&brazovanie úvodných núl:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Odde¾ovaè v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddeľovač v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Systém jednotie&k:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -103,39 +103,39 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "&Symbol meny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát kladných èísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát kladných čísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Formát zápo&rných èísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Formát zápo&rných čísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Odd&e¾ovaè desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Odd&eľovač desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Počet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&ddeľovač skupín číslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Zoskupovanie číslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èas"
+CAPTION "Čas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ukážka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Ukážka času:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Formát èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát času:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "O&dde¾ovaè èasových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&ddeľovač časových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Sy&mbol pre predpoludnie:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Symbol pre popoludnie:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
+    LTEXT "Zápis formátu času\n\n\
 h = hodina    m = minúta    s = sekunda\n\
 t = symbol predpoludnia alebo popoludnia\n\
 h = 12 hodín   H = 24 hodín\n\
@@ -150,7 +150,7 @@ CAPTION "Dátum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Kalendár", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Ak sú zadané len dve èíslice &roka, interpretova\9d ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
+    LTEXT "Ak sú zadané len dve číslice &roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 100, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
@@ -162,16 +162,16 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Krátky dátum", -1, 7, 83, 230, 81
     LTEXT "Ukážka krátkeho dátumu:", -1, 13, 95, 87, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 100, 93, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ukážka sprava do¾ava:", -1, 13, 111, 87, 14
+    LTEXT "Ukážka sprava doľava:", -1, 13, 111, 87, 14
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 100, 111, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Formát &krátkeho dátumu:", -1, 13, 131, 87, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 100, 129, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "O&dde¾ovaè dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "O&ddeľovač dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 50, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     GROUPBOX "Dlhý dátum", -1, 7, 167, 230, 64
     LTEXT "Ukážka dlhého dátumu:", -1, 13, 179, 87, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 100, 177, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ukážka sprava do¾ava:", -1, 13, 195, 87, 14
+    LTEXT "Ukážka sprava doľava:", -1, 13, 195, 87, 14
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 100, 195, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Formát dlhého dátumu:", -1, 13, 215, 87, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 100, 213, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
@@ -180,19 +180,19 @@ END
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Zoraïovanie"
+CAPTION "Zoraďovanie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Zoraïovanie", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Metódy zoradovania urèujú spôsob, akým programy zoraïujú znaky, slová, súbory a prieèinky..", -1, 14, 17, 220, 18
-    LTEXT "&Vyberte metódu zoraïovania, ktorá sa má používa\9d v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
+    GROUPBOX "Zoraďovanie", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Metódy zoradovania určujú spôsob, akým programy zoraďujú znaky, slová, súbory a priečinky..", -1, 14, 17, 220, 18
+    LTEXT "&Vyberte metódu zoraďovania, ktorá sa má používať v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Prispôsobi\9d miestne nastavenia"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Prispôsobiť miestne nastavenia"
     IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
     IDS_METRIC "Metrický"
     IDS_IMPERIAL "Imperiálny"